• No se han encontrado resultados

ÍNDICE I. PRESENTACIÓN Introdución.................................................................................................................................03

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÍNDICE I. PRESENTACIÓN Introdución.................................................................................................................................03"

Copied!
268
0
0

Texto completo

(1)
(2)
(3)

ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN

Introdución...03

Saúdo do equipo decanal ...05

Introdución histórica...06

Administración e servizos ...07

Enderezo, equipo de goberno e servizos...09

Aulas...10

Aulas de informática... 12

Biblioteca...15

Departamentos adscritos e outros órganos vencellados á facultade ...16

Profesorado...17

Directorio telefónico e de despachos por departamentos...19

Órganos colexiados de goberno...23

II. REGULAMENTOS E NORMATIVAS Plano de estudos...27

Regulamento de réxime interno...33

Normativas internas... 41

Utilización das taquillas...43

Ocupación das salas de bolseiros...44

Cambio de grupo...45

Monitores de clases prácticas...46

Traballos Académicamente Dirixidos...47

Grao de Licenciado modalidade traballo de investigación... 49

Normativa básica para a ordenación do proceso ensino/aprendizaxe... 51

Normativa para articular os procedementos extraordinarios de avaliación e a revisión de cualificacións ...57

III. PROGRAMACIÓN DOCENTE CURSO 2006-2007 Materias de libre elección ...63

Programas de intercambio...67

Oferta de posgrao...73

Calendario académico...77

Datas de exames...81

Horario de clases...93

IV. PROGRAMAS DAS MATERIAS. CURSO 2006-2007 Primeiro Curso ...111

Segundo Curso ...137

Terceiro Curso ...151

Cuarto Curso ...167

Quinto Curso ...187

Materias específicas de libre configuración...251

(4)
(5)

Introdución

Pitágoras de Samos (vivíu entre os anos 569 e 475 A.C.)

Pitágoras foi un filósofo

grego que realizou importantes

contribucións ás matemáticas, á

astronomía e á teoría da música. O

clásico Teorema de Pitágoras era

coñecido en Babilonia uns 1000 anos

antes de Pitágoras, pero foi el quen

deducíu a primeira demostración.

(6)
(7)

SAÚDO DO EQUIPO DECANAL

Esta Guía da Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela pretende informar da realidade da Facultade, difundir a súa oferta formativa e ofrecer información xeral de utilidade para os estudiantes e profesores: orientacións sobre o funcionamento da administración e servicios, plan de estudios, programación docente do curso, calendarios, horarios, datas de exames, regulamentos e normativas, programas de intercambio, ...

O título de Licenciado en Matemáticas que ofrece a nosa Facultade non está dirixido á formación especializada en ningunha rama das matemáticas. Ofrece unha ampla selección de materias optativas, que se encadran nas orientacións de Estatística e Investigación Operativa, Matemática Aplicada e Matemática Pura. Estas orientacións fan posible que o estudante poda deseñar un curriculum adaptado ás súas expectativas profesionais. É posible, pero non obrigatorio, conseguir créditos por realizar prácticas nunha empresa ou industria e por traballos académicamente dirixidos.

Sendo as matemáticas unha ciencia imprescindible nunha sociedade desenvolvida, o Licenciado en Matemáticas da nosa Facultade pode optar ás categorías máis altas da función pública e está cualificado para a formulación matemática, análise, resolución e, no seu caso, tratamento informático de problemas en diversos campos interdisciplinares das ciencias básicas, ciencias sociais e da vida, enxeñería, finanzas, consultoría, etc..., con vistas ás aplicacións, á investigación e/ou á docencia.

A Facultade de Matemáticas da USC reafirma a súa vontade decidida de mellora da calidade dos seus servizos educativos e esfórzase en dar resposta nas mellores condicións ás demandas da sociedade en formación e investigación, que axuden a incentivar o tecido productivo do noso entorno. Confiamos firmemente que a capacidade do noso profesorado, a progresiva mellora dos medios materiais, as vindeiras reformas cara á converxencia do espacio educativo europeo e a iniciativa decidida da Facultade, permitirán aspirar con optimismo a esas metas nun clima de apertura ao exterior e de convivencia entre profesores, alumnos e persoal de administración e servizos.

A elaboración desta Guía foi posible gracias a colaboración de todo o profesorado e membros do PAS. O Decanato agradece a todos a súa colaboración. Serán benvidos os comentarios e ideas sobre esta información, que nos servirán para actualizala e mellorala en vindeiras versións.

O equipo decanal.

Santiago, xullo de 2006

(8)

Introdución histórica

Os estudos de matemáticas na Universidade de Santiago de Compostela son relativamente recentes, se pensamos que a propia universidade conta con máis de cincocentos anos de historia. Se ben as matemáticas estiveron presentes na Universidade de Santiago dende, polo menos, mediados do século XVIII, época na que existía a cátedra de "Ars Mathematicae", temos que agardar ata a segunda metade do século XX para o establecemento de estudios conducentes a un título de matemáticas.

A Sección de Matemáticas comezou a funcionar no curso 1957-58 (B.O.E. de 22 de outubro de 1957) dentro da antiga Facultade de Ciencias. A dita facultade, que se creou no ano 1845 e que xa contaba coa Sección de Química dende o ano 1922, tamén acollería ás Seccións de Bioloxía, a partires do curso 1966- 67, e a de Física, a partires do 1976-77.

A Facultade de Matemáticas instituíuse como tal polo decreto regulador do 14 de outubro de 1977, publicado no B.O.E. do 11 de novembro dese ano. Non obstante, non é ata mediados dos oitenta que as Facultades de Bioloxía, Física e Matemáticas abandoan o edificio da Facultade de Ciencias, que dende o ano 1961 era o edificio que hoxe ocupa a Facultade de Química, e pasan ás súas actuais ubicacións no Campus Sur.

Nesta etapa tivo importancia o Colexio Universitario de Lugo, que albergou unha Sección de Matemáticas dende o ano 1972 ata a súa supresión no 1988. Alí se impartían os tres primeiros cursos da Licenciatura de Matemáticas.

A división da Facultade nos Departamentos de Álxebra, Análise Matemática, Estatística e Investigación Operativa, Matemática Aplicada e Xeometría e Topoloxía levouse a cabo coa implantación da Lei de Reforma Universitaria no curso 1985-86. É salientable o feito de que ata o momento da segregación das universidades galegas no ano 1989, estes departamentos aportaban profesorado para os sete campus universitarios de Galicia.

No ano 1996 creouse o Instituto de Matemáticas, un centro de investigación, docencia, especialización, aplicación e divulgación das matemáticas. Compartindo sede e membros coa Facultade de Matemáticas, o Instituto organiza conferencias e cursos de terceiro ciclo, ademáis de ser responsable científico de importantes proxectos internacionais.

Polo menos catro planos de estudio precederon ao Plano do 2000 (B.O.E. de 16 de marzo de 2001), que é o que hoxe se imparte. É un plano de estudios de dous ciclos, estruturado en créditos e cuadrimestres, e permite acada-lo título de Licenciado en Matemáticas coas Orientacións de Estatística e Investigación Operativa, Matemática Aplicada e Matemática Pura.

6

(9)

Administración e Servizos

Teano (século VI A.C.)

Teano naceu en Crotona, foi discípula de Pitágoras e casou con el. Ensinou na escola pitagórica.

Consérvanse fragmentos de cartas e escritos que proban que foi unha muller que escribíu moito, e iso mesmo lle atribúe a tradición, que

considera como seus varios tratados de matemáticas, física e medicina. O tratado Sobre a Piedade do que se conserva un fragmento cunha reflexión sobre o número pénsase que é de Teano. Atribúenselle outros tratados sobre os poliedros regulares e sobre a teoría da proporción, en particular sobre a proporción áurea.

Despois da rebelión contra o

goberno de Crotona, e a morte de

Pitágoras, Teano pasou a dirixir a

comunidade, coa escola destruida e

os seus membros exiliados e

dispersos; con todo, coa axuda de

dúas das súas fillas difundíu os

coñecementos matemáticos e

filosóficos por Grecia e por Exipto.

(10)
(11)

Enderezo da Facultade de Matemáticas

Avda. Lope Gómez de Marzoa, Campus Universitario Sur, s/n, 15782 Santiago de Compostela.

Teléfono: 981563100 Ext.13130 Fax: 981597054

Correo: zmatdeca@usc.es

Equipo de goberno Decano:

Ilmo. Sr. Don Juan M. Viaño Rey Teléfono: 981563100 Ext.13130, 42400 Correo electrónico: maviano@usc.es Vicedecana:

Ilma. Sra. Dona Regina Castro Bolaño Teléfono: 981563100 Ext.13145, 42407 Correo electrónico: reginaxt@usc.es Secretaria:

Sra. Dona Rosana Rodríguez López Teléfono: 981563100 Ext.13368, 42402 Correo electrónico: amrosana@usc.es

Administración e servizos Secretaría:

Dona Mª Elena Veiga Álvarez Secretaría Decanato

Teléfono: 981563100 Ext.13130 Correo electrónico: zmatdeca@usc.es Dona Concepción Lapido Silva Xestora Académica

Teléfono:981563100 Ext. 13397 Correo electrónico:

concepcion.lapido@si.usc.es Portería:

Don Ignacio Becerra Carril Dona Albina Blanco Castro

Don José Ángel Díaz Pérez Dona Carmen Trillo Sendón Teléfono: 981563100 Ext.13219 Correo electrónico: consxmat@usc.es Asuntos Económicos:

Don Santiago Rey Budiño Don Xosé Luis Santos Cabanas Responsable Asuntos Económicos Teléfono: 981563100 Ext.13133 Correo electrónico: CEN257@SIXECON.usc.es

Biblioteca:

Dona Rosa Bassave Roibal Dona Ana I. Portugués del Río Dona Ana Rodríguez Lorenzo Dona Carmen Vázquez Castro Dona María Aguirre Rodríguez Don Fernando Mata Rodríguez Teléfono: 981 563 100

Ext: 13127 (Préstamo), 13128 (Dirección)

Correo electrónico: bumat@usc.es

(12)

AULAS DO CENTRO AULA 1 Nome da aula: Aula 1

Localización: Nivel 1 Capacidade: 140 alumnos

Equipamento: Ordenador con monitor, canón de vídeo, retroproxector de transparencias e pantalla.

Conexión a Internet.

AULA 2 Nome da aula: Aula 2

Localización: Nivel 2 Capacidade: 140 alumnos

Equipamento: Ordenador con monitor, canón de vídeo, retroproxector de transparencias e pantalla.

Conexión a Internet.

AULA 3 Nome da aula: Aula 3

Localización: Nivel 3 Capacidade: 140 alumnos

Equipamento: Ordenador con monitor, canón de vídeo, retroproxector de transparencias e pantalla.

Conexión a Internet.

AULA 4 Nome da aula: Aula 4

Localización: Nivel 2 Capacidade: 49 alumnos

Equipamento: Ordenador con monitor, canón de vídeo, retroproxector de transparencias e pantalla.

Conexión a Internet.

AULA 5 Nome da aula: Aula 5

Localización: Nivel 2 Capacidade: 49 alumnos

Equipamento: Ordenador con monitor, canón de vídeo, retroproxector de transparencias e pantalla.

Conexión a Internet.

AULA 6 Nome da aula: Aula 6

Localización: Nivel 3 Capacidade: 182 alumnos

Equipamento: Ordenador con monitor, canón de vídeo, retroproxector de transparencias e pantalla.

Conexión a Internet.

10

(13)

AULA MAGNA Nome da aula: Aula Magna

Localización: Nivel 3 Capacidade: 204 alumnos

Equipamento: Canón de vídeo e pantalla grande. Retroproxector de transparencias. Conexión a Internet. Megafonía con 4 micros fixos e 1 inalámbrico. Vídeo e DVD.

SALÓN DE GRAOS Nome da aula: Salón de graos

Localización: Nivel 4 Capacidade: 100 alumnos

Equipamento: Canón de vídeo, retroproxector de transparencias e pantalla. Conexión a Internet.

AULA 7 Nome da aula: Aula 7

Localización: Nivel 4 Capacidade: 56 alumnos

Equipamento: Ordenador con monitor, canón de vídeo, retroproxector de transparencias e pantalla.

Conexión a Internet.

AULA 8 Nome da aula: Aula 8

Localización: Nivel 4 Capacidade: 56 alumnos

Equipamento: Ordenador con monitor, canón de vídeo, retroproxector de transparencias e pantalla.

Conexión a Internet.

AULA 9 Nome da aula: Aula 9

Localización: Nivel 4 Capacidade: 56 alumnos

Equipamento: Ordenador con monitor, canón de vídeo, retroproxector de transparencias e pantalla.

Conexión a Internet.

AULA 10 Nome da aula: Aula 10

Localización: Nivel 4 Capacidade: 56 alumnos

Equipamento: Ordenador con monitor, canón de vídeo, retroproxector de transparencias e pantalla.

Conexión a Internet.

Outro equipamento docente (previa reserva na conserxería): 2 PC’s portátiles, 2 canóns de vídeo, 2

reproductores de vídeo, 1 televisor e 2 monitores para vídeo.

(14)

Aulas de Informática do Centro SERVIDORES

Ordenador Sist. operativo Memoria RAM Disco Duro

PENTIUM IV Linux Fedora Core 3 1 Gb 3 x 30 Gb

AULA 1 Nome da aula: Aula 1

Localización: Nivel 3E

Equipamento: Canón de vídeo, retroproxector e pantalla.

Acceso

alumnos: Prácticas según disponibilidade da aula.

Horario acceso

Alumnos: 1º Cuadrimestre: 9-21 h 2º Cuadrimestre: 9-21 h

Postos de traballo:

equipos Sist.

operativo Procesador Memoria RAM Disco

duro MonitorLector

Óptico Lector/Grabador de Tarxeta Chip Son 20

Windows XP Prof.

Linux Fedora Core 3

Pentium IV

1,7 Ghz 256 Mb 40 Gb 17" CD-

ROM Non Si

Servicios de software:

Para Windows XP:

Software Científico: Maple 10, MatLab 7.1, SPSS 13, SPSS Data Entry 4.0, Ideas 8, Lindo 6.1, Lingo 8.0, SPLUS 6.0.,Flux 8.1, Femlab 3.

Software Ofimático: Microsoft Office XP Profesional, Acrobat Reader 7.0

Software de Programación: Microsoft VisualStudio v. 7.0, Microsoft Developer Network (MSDN) 2003, Visual Fortran 6.1.

Navegadores: Internet Explorer 6.0

Utilidades: Norman Virus Control v 5.81, WinZip v 9.0.

Comunicacións Integrada na Rede de Aulas de Informática.

Servicio de

impresión: Impresora HP LaserJet 2300dn, HP officeJet dl55xi.

AULA 2 Nome da aula: Aula 2

Localización: Nivel 3E

Equipamento: Canón de vídeo, retroproxector e pantalla.

Acceso

alumnos: Prácticas según disponibilidade da aula.

Horario acceso

Alumnos: 1º Cuadrimestre: 9-21 h 2º Cuadrimestre: 9-21 h

Postos de traballo:

equipos

Sist.

operativo Procesador Memori a RAM

Disco

duro MonitorLector Óptico

Lector/Grabador de Tarxeta Chip Son 20

Windows XP Prof.

Linux Fedora Core 3

Pentium IV

2,4 Ghz 512 Mb 40 Gb 17" DVD Si Si

Servicios de software:

Para Windows XP:

Software Científico: Maple 10, MatLab 7.1, SPSS 13, SPSS Data Entry 4.0, Ideas 8, Lindo 6.1, Lingo 8.0, SPLUS 6.0.,Flux 8.1, Femlab 3.1, R 2.2.1

Software Ofimático: Microsoft Office XP Profesional, Acrobat Reader 7.0.

Software de Programación: Microsoft VisualStudio v. 7.0, Microsoft Developer Network (MSDN) 2003, Visual Fortran 6.1, Dreamweaver 4

Navegadores: Internet Explorer 6.0

Utilidades: Norman Virus Control v 5.81, WinZip v 9.0.

Comunicacións Integrada na Rede de Aulas de Informática.

Servicio de

impresión: Impresora HP LaserJet 2300 dn, HP officeJet dl55xi.

12

(15)

AULA 3 Nome da aula: Aula 3

Localización: Nivel 3E

Equipamento: Canón de vídeo, retroproxector e pantalla.

Acceso

alumnos: Prácticas según disponibilidade da aula.

Horario acceso

Alumnos: 1º Cuadrimestre: 9-21 h 2º Cuadrimestre: 9-21 h

Postos de traballo:

equipos

Sist.

operativo Procesador Memoria RAM

Disco

duro MonitorLector Óptico

Lector/Grabador de tarxeta Chip Son 20

Windows XP P.

Linux Fedora Core 3

Pentium IV

2,4 Ghz 512 Mb 40 Gb 17" DVD Si Si

Servicios de software:

Para Windows XP:

Software Científico: Maple 10, MatLab 7.1, SPSS 13, SPSS Data Entry 4.0, Ideas 8, Lindo 6.1, Lingo 8.0, SPLUS 6.0.,Flux 8.1, Femlab 3.1.

Software Ofimático: Microsoft Office XP Profesional, Acrobat Reader 7.0.

Software de Programación: Microsoft VisualStudio v. 7.0, Microsoft Developer Network (MSDN) 2003, Visual Fortran 6.1.

Navegadores: Internet Explorer 6.0

Utilidades: Norman Virus Control v 5.81, WinZip v 9.0.

Comunicacións: Integrada na Rede de Aulas de Informática.

Servicio de

impresión: Impresora HP LaserJet 2300 dn, HP officeJet dl55xi.

AULA 4 Nome da aula: Aula 4

Localización: Nivel 3E Acceso alumnos: Libre acceso Horario acceso

alumnos: 1º Cuadrimestre: 9-21 h 2º Cuadrimestre: 9-21 h

Postos de traballo:

equipos Sist.

operativo Procesador Memoria RAM Disco

duro MonitorLector

Óptico Lector/Grabador de Tarxeta Chip Son 3

Windows XP Linux Fedora Core 3

Pentium IV 256 Mb 40 Gb 17" CD-

ROM Non Si

10

Windows XP Linux Fedora Core 3

Pentium III 256 Mb 30 Gb 17" ROM Non Si

Servicios de software:

Para Windows XP:

Software Científico: Maple 10, MatLab 7.1, SPSS 13, SPSS Data Entry 4.0, Ideas 8, Lindo 6.1, Lingo 8.0, SPLUS 6.0.

Software Ofimático: Microsoft Office XP Profesional, Acrobat Reader 7.0.

Software de Programación: Microsoft VisualStudio v. 7.0, Microsoft Developer Network (MSDN) 2003, Visual Fortran 6.1.

Navegadores: Internet Explorer 6.0

Utilidades: Norman Virus Control v 5.81, WinZip v 9.0.

Comunicacións: Integrada na Rede de Aulas de Informática.

Servicio de

impresión: Impresora HP LaserJet 2300 dn, HP officeJet dl55xi.

Outro equipamento (previa solicitude ao técnico de sistemas): Impresora color de inxección de tinta e scanner.

CD-

(16)

PERSOAL TÉCNICO

Nome Dirección correo-e: Extensión:

Técnico responsable do SAUS:

Manuel Seijas Rivas mseijas@usc.es 13221

Bolseiros: En fase de selección 13221

14

(17)

Biblioteca

A Biblioteca está ubicada na planta baixa da Facultade. Conta con 256 postos de lectura divididos en dous andares.

Ten 5 terminais para acceso ao catálogo automatizado (CAPEL), fotocopiadoras e PCs para acceso ás bases de datos en CD-ROM. Dous dos terminais teñen conexión a Internet.

Os fondos bibliográficos están divididos en: libros de alumnos e obras xerais e libros de investigación. Na Sala de Lectura hai uns fondos de Consulta en Sala excluídos de préstamo a domicilio. O restante fondo bibliográfico está instalado en libre acceso nunha sala contigua.

Na Hemeroteca poden consultarse os números do último ano de 336 títulos de revistas.

As coleccións da Biblioteca comprenden 27.367 volumes de monografías e 564 títulos de revistas de Matemáticas, das cales 220 están abertas a edición impresa; delas 65 permiten ademáis o acceso á versión electrónica. Cabe destacar que, coa creación do Consorcio de Bibliotecas de Galicia (BUGALICIA), dende 2004 pódese acceder dende a rede da USC ás revistas electrónicas ás que o Consorcio se subscribiu (93 das cales se dispoñía en edición impresa, ademáis doutras novas) relativas ás editoriais Elsevier, Wiley, Springer e Kluwer, o que supón a posibilidade de acceso electrónico a un gran número de títulos de revistas de destacada importancia no campo das Matemáticas.

A Biblioteca da Facultade de Matemáticas é un punto de acceso á Biblioteca Universitaria, dende onde se poden consultar tódalas bases de datos subscritas pola Universidade e as de BUGALICIA. Neste sentido, cabe destacar as bases de datos de MathSciNet e Zentralblatt MATH.

As principais áreas de coñecemento representadas nestes fondos son :

Lóxica Investigación Operativa; Programación

Xeometría Probabilidades Álxebra Estatística Análise Matemática Topoloxía

Computación Astronomía e Astrofísica

Teoría dos Números Física e Química

Análise Numérica Matemáticas Xerais: Historia, Biografías, Ensino Matemáticas

Existen diferentes modalidades de préstamo en función do tipo de obras e dos usuarios. Os tipos máis habituais son os seguintes:

Préstamo para investigación: 2 meses renovable.

Préstamo para alumnos: 5 obras durante 7 días (3 do fondo xeral e 2 do fondo de investigación).

Pódese facer renovación de obras a través da Web segundo o tipo de usuario.

Poden solicitarse en préstamo, sen custos para o usuario, obras das Bibliotecas do Campus de Lugo, sempre que non se trate de manuais de uso frecuente. Tódolos servicios funcionan ininterrumpidamente no horario da biblioteca.

Correo electrónico: bumat@usc.es

Horario habitual: 08:30-21:30 (luns a venres).

Web: http://busc.usc.es

BIBLIOTECA DO OBSERVATORIO ASTRONÓMICO RAMÓN MARÍA ALLER

A Biblioteca do Observatorio Astronómico conta con 1450 volumes de libros e 373 títulos de revistas, 36

delas en curso, das cales 11 son electrónicas. Está atendida polo persoal da Biblioteca de Matemáticas, e

está aberta ao público os xoves de 10 a 14. Os fondos poden ser consultados en sala.

(18)

Departamentos adscritos á Facultade de Matemáticas

Departamento de Álxebra:

Director: Don Celso Rodríguez Fernández.

Secretario: Don José Manuel Fernández Vilaboa.

Administrativa: Dona María del Pilar Ruanova Santomil.

Teléfono: 981 563 100 Ext.13224

Departamento de Análise Matemática: http://www.usc.es/anmat/

Director: Don Alberto Cabada Fernández.

Secretario: Don Francisco Javier Fernández Pérez.

Administrativa: Dona Julia Aneiros Pena.

Teléfono: 981 563 100 Ext.13160

Departamento de Estatística e Investigación Operativa: http://eio.usc.es/

Director: Don Wenceslao González Manteiga.

Secretario: Don Manuel Febrero Bande.

Administrativa: Dona Julia Aneiros Pena.

Teléfono: 981 563 100 Ext.13201

Departamento de Matemática Aplicada: http://www.usc.es/dmafm/

Directora: Dona Peregrina Quintela Estévez.

Secretario: Don Hipólito Irago Baúlde.

Administrativo: Don Manuel Porto Canosa.

Teléfono: 981 563 100 Ext.13184

Departamento de Xeometría e Topoloxía: http://xtsunxet.usc.es/

Director: Don Xosé Masa Vázquez.

Secretaria: Dona Beatriz Rodríguez Moreiras.

Administrativa: Dona María del Pilar Ruanova Santomil.

Teléfono: 981 563 100 Ext.13135

Outros órganos vencellados á Facultade de Matemáticas Instituto de Matemáticas: http://www.usc.es/imat/

Director: Don Juan José Nieto Roig.

Secretario: Don Eduardo García Río.

Administrativo: Don Manuel Porto Canosa.

Enderezo: Facultade de Matemáticas. Campus Universitario Sur 15782 Santiago.

Teléfono: 981 563 100 Ext.13147

Observatorio Astronómico Ramón María Aller: http://www.usc.es/astro/

Director: Don José Ángel Docobo Durántez.

Enderezo: Apto. de correos 197. Avda. das Ciencias. Campus Universitario Sur. Santiago.

Teléfono: 981 59 27 47

16

(19)

Profesorado

Euclides de Alexandría (vivíu entre os anos 325 e 265 A.C.)

Euclides é posiblemente o

máis importante matemático da

antigüidade, coñecido sobre todo

polo seu tratado “Os elementos”, que

constituíu a fonte primaria da

metodoloxía xeométrica ata o século

XIX da nosa época.

(20)
(21)

DIRECTORIO TELEFÓNICO E DE DESPACHOS POR DEPARTAMENTOS (O enderezo electrónico dos profesores pódese consultar na páxina http://www.usc.es/x500/)

Departamento de Álxebra Extensión telefónica

Número despacho Alonso Tarrío, Leovigildo 13159 512

Barja Pérez, Javier 13150 427

Fernández Rodríguez, Rosa Mª 13158 513 Fernández Vilaboa, José Manuel 13167 507 Franco Fernández, Leoncio 13163 514

Gago Couso, Felipe 13140 508

García Rodicio, Antonio 13144 517 Gómez Pardo, José Luis 13155 506

Jeremías López, Ana 13366 515

Ladra González, Manuel 13138 421 López López, Mª Purificación 13157 509 Majadas Soto, José Javier 13168 518 Pedreira Pérez, Manuel Ramón 13152 429 Rodríguez Fernández, Celso 13161 522 Rodríguez González, Nieves 13156 502 Vale Gonsalves, Mª Jesús 13164 521 Villanueva Nóvoa, Emilio 13172 519 Departamento de Análise

Matemática Extensión

telefónica Número despacho Cabada Fernández, Alberto 13206 543 Caínzos Prieto, Juan Manuel 13169 540 Carpintero Organero, Pablo 13213 547 Costal Pereira, Fernando 13176 529 Costal Pereira, José Benito 13215 528 Fernández Pérez, Francisco Javier 13202 550 Fugarolas Villamarín, Manuel 13214 545

Isidro Gómez, José Mª 13173 538

López Pouso, Rodrigo 13166 526

Nieto Roig, Juan José 13177 525

Otero Espinar, Mª Victoria 13170 541 Otero Pérez, Mª del Carmen 13231 542

Paraños Pardo, José 13200 531

Paredes Álvarez, José Mª 13209 546

Pérez Méndez, José 13165 532

del Río Vázquez, Miguel 13162 533 Rodríguez López, Gerardo 13174 530 Rodríguez López, Rosana 13368 527

Trinchet Soria, Rosa 13205 549

(22)

Departamento de Estatística e

Investigación Operativa Extensión

telefónica Número despacho Carollo Limeres, Mª del Carmen 13203 556 Casares de Cal, Mª Ángeles 13183 451 Casas Méndez, Balbina Virginia 13180 448

Coladas Uría, Luis 13218 563

Faraldo Roca, Pedro 13216 561

Febrero Bande, Manuel 13187 565

Fernández Fernández, Mª Ángeles 13217 562 Fernández Sotelo, Mª Ángeles 13210 566

García Jurado, Ignacio 13185 457

González Manteiga, Wenceslao 13204 558 Iglesias Patiño, Carlos Luis 13207 564 Lombardía Cortiña, Mª José 13212 559 Prada Sanchez, José Manuel 13189 455 Rodríguez Casal, Alberto 13229 560 Sánchez Sellero, César Andrés 13208 453 Departamento de Matemática

Aplicada Extensión

telefónica Número despacho Álvarez Dios, José Antonio 13353 452 Barral Rodiño, Patricia 13191 454 Bermúdez de Castro, Alfredo 13192 441 Burguera González, Margarita 13220 433 Calaza Cabanas, Manuel 13194 456 Docobo Durántez, José Ángel 15025/15027 Observatorio Ferrín González, José Luis 13191 454 Gómez Pedreira, Mª Dolores 13186 440 Irago Baúlde, Hipólito 13194 456 Ling Ling, Josefina 15025/15027 Observatorio

López Pouso, Óscar 13228 450

Mato Eiroa, Pilar 13181 436

Muñiz Castiñeira, Mª del Carmen 13354 319

Muñoz Sola, Rafael 13182 435

Pena Brage, Francisco José 13186 440 Quintela Estévez, Peregrina 13223 442 Rodríguez Iglesias, Carmen 13178 431 Seoane Martínez, Mª Luisa 13230 437 Vázquez Cendón, Mª Elena 13196 446 Viaño Rey, Juan Manuel 13188 439

20

(23)

Departamento de Xeometría e Topoloxía

Extensión telefónica

Número despacho Alcalde Cuesta, Fernando 13142 422 Álvarez López, Jesús Antonio 13149 426 Bonome Dopico, Agustín 13136 403 Carballés Vázquez, José Manuel 13146 409 Castro Bolaño, Regina Mª 13145 408 Cordero Rego, Luis Ángel 13147 410

García Río, Eduardo 13211 423

Gómez Tato, Antonio Mariano 13151 428 Hervella Torrón, Luis Mª 13139 406

Macías Virgós, Enrique 13153 412

Masa Vázquez, Xosé Mª 13134 401

Oubiña Galiñanes, José Antonio 13141 407

Rodríguez Moreiras, Beatriz 13148 411

Salgado Seco, Modesto Ramón 13154 413

Torres Lopera, Juan Francisco 13137 419

Vázquez Abal, Mª Elena 13143 424

(24)

22

(25)

Órganos de goberno colexiados

Arquímedes de Siracusa (Siracusa, Sicilia, Italia, 287-212 A.C.)

Arquímedes fixo importantes

contribucións á xeometría e á

hidrodinámica. Na súa obra

revélase un talante matemático

moderno, cunha lúcida exposición

na orde das proposicións e

outorgando unha importancia

central ás demostracións. Os seus

revolucionarios métodos de cálculo

de áreas e volumes constitúen as

ideas fundamentais das vixentes

teorías de integración.

(26)
(27)

MEMBROS DA XUNTA DE FACULTADE DE MATEMÁTICAS Persoal docente e investigador funcionario

censado no centro Fernando Alcalde Cuesta Leovigildo Alonso Tarrío José Antonio Álvarez Dios Jesús Antonio Álvarez López Javier Barja Pérez

Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela Agustín Bonome Dopico

Margarita Burguera González Alberto Cabada Fernández Xan Manuel Caínzos Prieto José Manuel Carballés Vázquez Pablo Carpintero Organero Mª Ángeles Casares de Cal

Regina María Castro Bolaño (vicedecana) Luis Coladas Uría

Luis Ángel Cordero Rego Fernando Costal Pereira José Benito Costal Pereira José Ángel Docobo Durántez Pedro Faraldo Roca Manuel Febrero Bande

Francisco Javier Fernández Pérez Rosa María Fernández Rodríguez José Manuel Fernández Vilaboa José Luis Ferrín González Leoncio Franco Fernández

Manuel Antonio Fugarolas Villamarín Felipe Gago Couso

Ignacio García Jurado Antonio García Rodicio María Dolores Gómez Pedreira Antonio Mariano Gómez Tato Wenceslao González Manteiga Luis María Hervella Torrón Hipólito Irago Baulde José María Isidro Gómez Ana Jeremías López Josefina Ling Ling

María Purificación López López Óscar López Pouso

Rodrigo López Pouso Enrique Macías Virgós José Javier Majadas Soto Xosé María Masa Vázquez Pilar Mato Eiroa

Rafael Muñoz Sola Juan José Nieto Roig María Victoria Otero Espinar María Carmen Otero Pérez José Antonio Oubiña Galiñanes

José María Paredes Álvarez José Pérez Méndez José Manuel Prada Sánchez Peregrina Quintela Estévez Miguel Antonio del Río Vázquez Celso Rodríguez Fernández Nieves Rodríguez González Carmen Rodríguez Iglesias Gerardo Rodríguez López Modesto Ramón Salgado Seco César Andrés Sánchez Sellero Juan Francisco Torres Lopera Rosa María Trinchet Soria María Jesús Vale Gonsalves María Elena Vázquez Abal María Elena Vázquez Cendón Juan Manuel Viaño Rey (decano) Emilio Villanueva Nóvoa

PDI non funcionario ou en formación censado no centro

Miguel Brozos Vázquez María Cristina Costoya Ramos Rosa María Crujeiras Casais Manuel Fernández Delgado Luz María García García Carlos Luis Iglesias Patiño José Paraños Pardo Andrés Prieto Aneiros

Rosana Rodríguez López (secretaria) Mª Teresa Sánchez Rúa

Estudantes de 1º e 2º ciclo Paula Alonso Rivera

Persoal de Administración e Servizos Julia M Aneiros Peña

Rosa María Bassave Roibal José Ignacio Becerra Carril Manuel Porto Canosa Pilar Ruanova Santomil Xosé Luís Santos Cabanas Carmen Trillo Sendón

Outro PDI que solicitou ser convocado ás reunións da Xunta de Facultade Balbina V. Casas Méndez Mª del Carmen Carollo Limeres Mª de los Ángeles Fernández Fernández María Ángeles Fernández Sotelo María Luisa Seoane Martínez

Comisións Delegadas: En fase de renovación.

(28)
(29)

Plano de estudos

Hipatia de Alexandría (Alexandría, Exipto, 370-415)

O seu pai era matemático e profesor dun museo e preocupóuse de darlle unha boa formación, e conseguíuno xa que Hipatia foi unha filósofa, astrónoma e matemática que superou ao seu pai.

Hipatia contribuíu á invención de aparatos como o aerómetro (determina a gravedade específica dos líquidos) e construíu o astrolabio. Era defensora do heliocentrismo (teoría que defendía que a terra xiraba arredor do sol). Traballou sobre escritos relacionados coas ecuacións diofánticas, sobre as cónicas e a xeometría e tamén elaborou taboas sobre movementos dos astros. Estudou no museo e despois viaxou por Italia e Atenas onde perfeccionou os seus coñecementos, e cando voltou a Alexandría foi profesora durante 20 anos. Ensinou matemáticas, astronomía, lóxica, filosofía, mecánica... de tódalas partes do mundo chegaban estudantes para aprender dela.

Hipatia era o símbolo do ideal grego porque reunía sabiduría, beleza, razón e pensamento filosófico e ademais era unha muller científica e cun papel político importante.

No ano 415, cando tiña 45 anos, en Alexandría había unha gran tensión social, debido aos esclavos e a iglesia cristiana. Cirilo, arzobispo de Alexandría, estaba enfrentado a Hipatia xa que ela era partidaria do racionalismo científico grego e non quixo convertirse ao cristianismo. Un día unha multitude fanática, seguidora de Cirilo, asaltou a carruaxe de Hipatia, foi brutalmenta asesinada, os seus restos queimados e as súas obras destruidas.

Hipatia caíu no esquencemento para

toda a humanidade e Cirilo foi

proclamado santo.

(30)
(31)

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS R.D. 1416/1990 do 26 de outubro

Complementos de Formación: Orde 10 de decembro de 1993 (BOE 27 de decembro de 1993)

PLAN 2000 Resolución 1 de marzo de 2001 (BOE 16 de marzo de 2001) PRIMEIRO CICLO

Curso Troncais Obrigatorias Optativas Libre Config. Total

Primeiro 42 18 - - 60

Segundo 43,5 9 - 7,5 60

Terceiro 22,5 31,5 - 6 60

Total 108 58,5 - 13,5 180

Para supera-lo 1º ciclo é obrigatorio ter superadas tódalas materias (troncais e obrigatorias) do 1º ciclo máis un total de 13,5 créditos en materias de libre configuración.

Para acceder ó 2º ciclo, os alumnos de 1º ciclo deberán ter superados cando menos 100 créditos no conxunto de materias troncais e obrigatorias do 1º ciclo. Tamén poderán acceder ó 2º ciclo os que estean en posesión do título de Diplomado en Estatística, cursando, de non telo feito antes, 24 créditos distribuidos entre as materias: Xeometría Afín e Proxectiva, Métodos Numéricos, Teoría Global de Superficies e Elementos de Variable Complexa.

SEGUNDO CICLO

Curso Troncais Obrigatorias Optativas Libre Config. Total

Cuarto 42 6 4,5 7,5 60

Quinto 5 - 46 9 60

Total 47 6 50,5 16,5 120

TITULO 155 64,5 50,5 30 300

Equivalencias en créditos Outorgaranse por equivalencia créditos a:

• Prácticas en empresas e Institucións públicas ou privadas:

30 créditos optativos ou de libre elección (30 horas = 1 crédito).

• Traballos academicamente dirixidos e integrados no plano de estudios:

15 créditos optativos ou de libre elección.

• Estudios realizados no marco de convenios internacionais ou nacionais subscritos pola Universidade:

60 créditos troncais, obrigatorios, optativos ou de libre elección (aprox.

1 semana = 2 créditos).

Ordenación Temporal dos Estudios Establécense 3 orientacións. Configuranse do seguinte xeito

Orientacións Crd. Vinculados Crd. Non Vinculados

Estatística e Inv. Operativa 39 12

Matemática Aplicada 36 15

Matemática Pura 30 21

O alumno pode optar por non cursar ningunha delas.

A vinculación de materias troncais, obrigatorias e optativas a cursos e cuadrimestres é

orientativa.

(32)

PRIMEIRO CICLO

CENTRO 416 - SECCIÓN 0 - PLANO 12 - ESPEC. 00

1º CURSO

TRONCAIS

101 Álxebra linear e multilinear (1º C) 4,5 4,5 9

102 Cálculo diferencial e integral (2º C) 4,5 4,5 9

103 Informática (1º C) 6 3 9

104 Introdución ao cálculo numérico (2º C) 3 4,5 7,5

105 Topoloxía dos espacios euclidianos (2º C) 3 4,5 7,5

OBRIGATORIAS

111 Introdución á análise matemática (1º C) 4,5 4,5 9

112 Xeometría métrica (2º C) 4,5 4,5 9

2º CURSO

TRONCAIS

201 Análise numérica matricial (2º C) 3 3 6

202 Diferenciación de funcións de varias variables reais (1º C) 4,5 3 7,5 203 Integración de funcións de varias variables reais

(2º C) 4,5 3 7,5

204 Introdución ás ecuacións diferenciais ordinarias

(2º C) 4,5 3 7,5

205 Introdución ao cálculo de probabilidades (2º C) 3 3 6

206 Xeometría afín e proxectiva (1º C) 6 3 9

OBRIGATORIAS

211 Topoloxía (1º C) 6 3 9

3º CURSO

TRONCAIS

301 Curvas e superficies (1º C) 6 3 9

302 Elementos de variable complexa (1º C) 3 3 6

303 Inferencia estatística (2º C) 4,5 3 7,5

OBRIGATORIAS

311 Introducción á álxebra (2º C) 4,5 3 7,5

312 Métodos numéricos (1º C) 3 3 6

313 Series de Fourier e introdución ás E.D.P. 3 1,5 4,5

314 Teoría global de superficies (2º C) 4,5 3 7,5

315 Vectores aleatorios (1º C) 3 3 6

SEGUNDO CICLO

CENTRO 416 - SECCIÓN 0 - PLANO 12 - ESPEC. 00

4º CURSO

TRONCAIS

401 Álxebra (1º C) 6 3,5 9,5

402 Análise Funcional en Espacios de Banach (2º C) 5 2,5 7,5

403 Cálculo Numérico (2º C) 6 3,5 9,5

404 Ecuacións Diferenciais Ordinarias (2º C) 4 2 6

405 Xeometría e Topoloxía (1º C) 6 3,5 9,5

OBRIGATORIAS

411 Teoría da Medida (1º C) 4,5 1,5 6

OPTATIVAS

421 Física Xeral (2º C) 3 1,5 4,5

30

(33)

422 Programación Avanzada (2º C) 3 1,5 4,5

OPTATIVAS VINCULADAS

Espec. 01 OP. ESTATÍSTICA E INVEST. OPERATIVA

461 Teoría da Probabilidade (2º C) 4,5 3 7,5

Espec. 02 OP. MATEMÁTICA APLICADA

471 Métodos Matemáticos da Mecánica do Continuo (1º C) 3 1,5 4,5

472 Modelos Matemáticos (2º C) 4,5 3 7,5

Espec. 03 OP. MATEMÁTICA PURA

481 Álxebra Conmutativa (2º C) 3 3 6

482 Grupos de Lie (2º C) 3 3 6

5º CURSO

TRONCAIS

501 Variable Complexa (1º C) 3 2 5

OPTATIVAS NON VINCULADAS

521 Álxebra Computacional (2º C) 3 3 6

522 Álxebra Homolóxica (1º C) 3 3 6

523 Álxebra Non Conmutativa (2º C) 3 3 6

524 Ampliación de Investigación de Operacións (2º C) 3 3 6

525 Análise Multivariante (2º C) 4,5 3 7,5

526 Análise Numérica de Grandes Sistemas (1º C) 3 3 6

527 Astronomía Xeral (2º C) 3 3 6

528 Curvas Alxébricas (1º C) 3 3 6

529 Ecuac. en Difer. Introd. á Dinámica Discreta (1º C) 3 3 6

531 Física Matemática (2º C) 3 3 6

532 Funcións de Varias Variables Complexas (2º C) 3 3 6

533 Fundamentos de Astronomía (1º C) 3 3 6

534 Historia da Matemática (1º C) 3 1,5 4,5

535 Homotopía (1º C) 3 3 6

536 Informática Aplicada ao Cálculo Científico (1º C) 3 3 6

537 Introd. ao Cálculo Vectorial e Paralelo (2º C) 3 3 6

538 Lóxica Matemática (2º C) 3 3 6

539 Mecánica Celeste (2º C) 3 3 6

540 Métodos de Matemática Aplicada (2º C) 3 3 6

541 Métodos Xeométricos de Mecánica Clásica (1º C) 3 3 6

542 Modelado de Problemas Industriais (2º C) 3 3 6

543 Modelos Temporais (2º C) 3 3 6

544 Mostraxe (2º C) 4,5 3 7,5

545 Teoría Clásica de Números (2º C) 3 3 6

546 Teoría da Decisión (2º C) 3 3 6

547 Teoría de Números Alxébricos (1º C) 3 3 6

548 Teoría de Xogos (2º C) 4,5 3 7,5

549 Teoría Espectral e Ec. Integrais (2º C) 3 3 6

550 Topoloxía Diferencial (1º C) 3 3 6

552 Xeometría de Riemann (2º C) 3 3 6

OPTATIVAS VINCULADAS

Espec. 01 OP. ESTATÍSTICA E INVEST. OPERATIVA

561 Estatística Matemática (1º C) 4,5 3 7,5

562 Métodos de Regresión (1º C) 3 1,5 4,5

563 Procesos Estocásticos (1º C) 3 1,5 4,5

564 Programación Linear e Enteira (1º C) 3 3 6

565 Simulación (2º C) 1,5 3 4,5

566 Técnicas de Optimización da Xestión (2º C) 3 1,5 4,5

(34)

Espec. 02 OP. MATEMÁTICA APLICADA

571 Diferencias Finitas en E.D.P. (1º C) 3 3 6

572 Distribucións e Métodos Variacionais en E.D.P. (1º C) 3 3 6

573 Ecuacións en Derivadas Parciais (1º C) 3 3 6

574 Elementos Finitos en E.D.P. (2º C) 3 3 6

Espec. 03 OP. MATEMÁTICA PURA

581 Espacios Vectoriais Topolóxicos e Distribucións (1º C) 3 3 6

582 Representacións de Grupos e Álxebras (1º C) 3 3 6

583 Sistemas Dinámicos (2º C) 3 3 6

584 Topoloxía Alxébrica (2º C) 3 3 6

585 Topoloxía de Superficies (1º C) 3 3 6

586 Xeometría Alxébrica (2º C) 3 3 6

Materias Optativas

Sen prexuizo da súa inclusión en cursos, as materias optativas poderanse elixir libremente dentro das ofrecidas en cada ciclo.

Requisitos

Para matricularse de materias do 2ºciclo deberánse reuni-los requisitos de acceso ó inicio do curso. Non obstante, de reunilos no 2ºcuadrimestre, poderiase amplia-la matrícula pero só para materias do 2ºcuadrimestre

Complementos de formación

Para o acceso ó 2ºciclo dende outras titulacións ou outros primeiros ciclos:

para os Diplomados en Estatística

Créditos Totais

801 Xeometría Afín e Proxectiva (1º C.) 6

802 Métodos Numéricos (2º C.) 6

803 Teoría Global de Superficies (2º C.) 6

804 Elementos de Variable Complexa (1º C. ) 6

32

(35)

Regulamento de réxime interno

René Descartes (La Haye, hoxe Descartes, Touraine, Francia, 1596;

Estocolmo, Suecia, 1650)

Descartes é un autor

fundamental en filosofía e en

matemáticas. A revolucionaria

conxunción de álxebra e xeometría

da súa obra “La géométrie” é un dos

puntos clave da historia da

matemática.

(36)
(37)

Regulamento de Réxime Interno da Facultade de Matemáticas

Artigo 1.

A Facultade de Matemáticas, para o cumprimento das funcións que lle confire a L.R.U. e os Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, rexerase polo presente Regulamento.

Artigo 2.

A Facultade de Matemáticas é, ós efectos organizativos, administrativos e xestor, o centro de ensino conxunto das áreas de coñecemento dispensadas polos diferentes departamentos conducentes á obtención dos títulos universitarios que lle competen.

Artigo 3.

A súa xestión estará ordenada polo principio de prevalencia dos órganos colexiados sobre os unipersoais, do respeto ás minorías e da participación libre e igual de tódolos seus membros, na forma disposta no presente regulamento.

Artigo 4.

A Facultade de Matemáticas promoverá o uso da lingua galega nos termos que establece o artigo 3 dos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, así como cursiños e todos aqueles actos que tendan á promoción da lingua propia de Galicia.

Artigo 5.

A Facultade velará polo respeto de tódolos dereitos individuais e colectivos de tódolos seus membros, recoñecidos pola lexislación vixente.

En particular, a Facultade facilitará a celebración das asambleas dos distintos sectores nos locais da mesma, sen outros límites que os derivados do disposto na lexislación vixente, das posibilidades materiais da Facultade e do normal desenvolvemento das actividades propias do centro.

Artigo 6.

Sendo a educación un servicio que dispensa a Universidade de Santiago de Compostela, a Facultade de Matemáticas facilitará a igualdade de oportunidades, permitindo o acceso a mesma a tódalas persoas que desexen realizar calquera tipo de estudios que ela dispense. Será condición única e indispensable para matricularse na Facultade de Matemáticas estar

en posesión dos requisitos necesarios para o acceso á Universidade.

TÍTULO PRIMEIRO: "DOS ÓRGANOS DE GOBERNO DA FACULTADE"

Capítulo I: Dos órganos da Facultade de Matemáticas

Artigo 7.

Son órganos de goberno da Facultade de Matemáticas:

1. A Xunta de Facultade.

2. O Equipo Decanal, integrado por:

a) O Decano.

b) O Vicedecano ou Vicedecanos.

c) O Secretario.

Capítulo II: Dos órganos de goberno colexiados da Facultade

Artigo 8.

A Xunta de Facultade é o órgano máximo de participación, deliberación e decisión do conxunto dos sectores integrantes do centro.

A súa composición é a que determinen os Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela (art.86).

Artigo 9.

A Xunta de Facultade desenvolverá as súas funcións en pleno ou en comisión.

Artigo 10.

O Pleno da Xunta de Facultade está formado por tódolos seus membros. A súa composición é a que determinen os Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela. Os seus debates estarán dirixidos por unha Mesa, integrada polo Decano, que a presidirá, o Secretario, que o será da mesma, e un representante elexido polo persoal docente (profesores e axudantes), outro polo persoal de administración e servicios o outro polos estudiantes, entre os membros dos correspondentes sectores.

Artigo 11.

Son competencias do Pleno da Xunta de Facultade:

a) Elixir o Decano e no seu caso, revocalo.

b) Aprobar as liñas xerais da política académica do centro.

c) Coordenar e supervisar a actividade docente

dos distintos departamentos no que se refire á

Facultade. En particular, aprobar o Plan de

(38)

Organización Docente e o contido das materias dos programas de estudio elaborados polos departamentos para cada curso académico.

d) Supervisar a xestión dos distintos Organos de Goberno e de Administración do Centro.

e) Elaborar e aprobar, conxuntamente coas correspondentes Xuntas de Sección dos Colexios Universitarios os proxectos dos programas de estudios.

f) Aprobar o proxecto de despesas do presuposto da Facultade.

g) Pronunciarse sobre tódolos asuntos de competencia do equipo decanal que este, ou un quinto do Pleno da Xunta de Facultade, ou a maioría dos membros dun sector, ou dunha comisión, sometan á súa consideración.

h) Convocar as eleccións a Decano e elabora-lo seu Regulamento.

i) Convocar as eleccións ás que se refire o artigo 86.1 e 3 dos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, elaborando o seu regulamento, e as eleccións parciais en caso de producirse a baixa dalgún membro dos sectores elixidos.

l) Pronunciarse sobre calquera tipo de asunto propio ou alleo á Universidade de Santiago de Compostela en representación do colectivo da Facultade.

ll) Aquelas outras competencias que lle atribúa a lexislación vixente.

Artigo 12.

O Pleno da Xunta de Facultade reunirase con caracter ordinario e extraordinario. Con caracter ordinario alomenos unha vez ó trimestre e con caracter extraordinario previa iniciativa do Decano, por acordo da Mesa, ou por iniciativa da maioría absoluta dun sector, dunha Comisión, ou do 20% dos membros da Xunta de Facultade.

Producida a tal solicitude, a Xunta de Facultade deberá convocarse no prazo máis breve posible e sempre dentro dos dez días lectivos seguintes ó pedimento.

Artigo 13.

O Pleno entenderase constituído en primeira convocatoria cando concorran a maioría absoluta dos seus membros, en segunda convocatoria media hora despois sempre que o número de membros presentes non sexa inferior a un tercio do total. En ningún caso poderán admitirse votos de membros non presentes no momento da votación.

Artigo 14.

1.-Os acordos adoptaranse polo maior número de votos a favor dunha determinada proposta, salvo o disposto expresamente neste Regulamento para determinados asuntos. Non poderán adoptarse acordos validamente se no momento da votación non houbera quorum.

2.- As votacións poden ser por asentimento coa proposta do Decano e da Mesa, públicas a man alzada, e secretas cando o soliciten alomenos cinco membros da Xunta de Facultade. Serán secretas, en todo caso, cando afecten a persoas concretas pertencentes á Xunta de Facultade ou alleas á mesma.

Artigo 15.

No presente Regulamento establécense as seguintes Comisións:

a) Comisión Permanente.

b) Comisión de Biblioteca.

c) Comisión de Docencia.

d) Comisión de Administración, Servicios e Asuntos Económicos.

Artigo 16.

A Comisión Permanente estará composta polo Decano, que a presidirá e convocará, o Vicedecano ou Vicedecanos, o Secretario, que o será tamén da mesma; e unha cuarta parte de cada un dos sectores que integran a Xunta de Facultade. No sector de profesores incluiranse necesariamente os directores de departamentos adscritos á Facultade de Matemáticas, que sexan membros da Xunta de Facultade.

Artigo 17.

Para formar parte da Comisión Permanente haberá que presentarse como candidato. Sairán elixidos aqueles que obteñan maior número de votos.

Artigo 18.

A Comisión Permanente reunirase previa iniciativa do Decano, dos representantes dun sector ou de cinco dos seus membros.

Artigo 19.

Son funcións da Comisión Permanente:

a) Coordenar as actividades da Facultade.

b) Asesorar o equipo decanal.

c) Nomeamento de tribunais.

d) Aquelas outras funcións, administrativas de trámite, que non estean expresamente atribuídas a outras comisións ou órganos de Goberno da Facultade de Matemáticas.

Artigo 20.

A Comisión Permanente considerarase

constituída cando concorran as mesmas

36

(39)

circunstancias que se indican no Artigo 13 do presente Regulamento. Tódolos acordos tomados pola Comisión Permanente deberán ser apoiados polos dous tercios dos presentes, e, en todo caso, cando un tercio dos presentes así o decida levarase ó Pleno da Xunta de Facultade.

Artigo 21.

A Comisión de Biblioteca terá a composición e as funcións que veñen determinadas polo Regulamento da Biblioteca Universitaria e os Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela (Art.133.3).

Artigo 22.

A Comisión de Docencia estará formada por doce membros: O Decano, que a convoca e a preside, o Secretario, que o será da mesma, e actuará con voz pero sen voto, cinco membros do persoal docente (profesores e axudantes) e cinco estudiantes, elixidos polos membros dos respectivos sectores na Xunta de Facultade. Os seus membros non terán que ser necesariamente membros da Xunta de Facultade.

Artigo 23.

A Comisión de Docencia terá as seguintes competencias:

a) Supervisar a metodoloxía didáctica e o rendemento dos ensinantes, coa análise previa da memoria elaborada por cada Departamento.

b) Coñecer e informar sobre calquera conflicto que poidera xurdir no desenvolvemento da docencia.

c) Coñecer e informar sobre as reclamacións presentadas ás cualificacións, de acordo co previsto no presente Regulamento.

d) Resolver os asuntos ós que se refire o artigo 113.3 dos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela sobre a condición de dispensa.

e) Coñecer e resolver solicitudes de renuncia de convocatorias.

f) Fixar o calendario de exames extraordinarios, contando coa opinión dos distintos sectores.

g) Elaboración da proposta de Plano de Organización Docente de cada curso académico, no que compete á Facultade de Matemáticas atendendo a criterios de racionalidade científica.

h) Actuar como comisión de convalidación ós efectos previstos no artigo 116. dos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela.

i) Organizar e promover cursos, conferencias, actos e todo tipo de actividades culturais que poideran reforzar a formación integral dos membros da Facultade de Matemáticas.

j) Calquera outra función relacionada coa docencia que sexa competencia da Xunta de Facultade e que esta delegue nela.

Artigo 24.

A Comisión de Docencia entenderase constituída coa presencia da maioría dos seus membros.

Artigo 25.

Ante situacións anómalas ou conflictivas dun ou varios cursos, esgotada a vía de diálogo co departamento, e previo pedimento dun ou varios profesores ou estudiantes, a Comisión de Docencia informarase da situación, atendendo a tódalas partes implicadas, e proporá á Xunta de Facultade, se o considera necesario, medidas adecuadas para resolvela.

Artigo 26.

Todo alumno terá dereito a ver o seu exame correxido.

Artigo 27.

Cando un estudiante considere que a cualificación obtida supón un tratamento arbitrario ou discriminatorio poderá solicitar a revisión desa calificación.

Artigo 28.

O procedemento para a revisión prevista no artigo 27 do presente Regulamento concretarase mediante pedimento razoado presentado por escrito ó Decano, nun prazo máximo de 10 días hábiles dende que se fagan públicas as cualificacións. O Decano, de inmediato, dará traslado do pedimento á Comisión de Docencia e ó departamento responsable da docencia na materia afectada, solicitando deste un informe razoado sobre o devandito pedimento e que deberá ser remitido polo departamento nun prazo máximo de cinco días hábiles. A Comisión de Docencia á vista do informe do departamento e do pedimento formulado remitirá un informe ó Decano propoñendo a desestimación do pedimento ou a súa aceptación. Neste último suposto, se houbese discrepancias entre o informe do departamento e o da Comisión esta propoñerá ó Decano a designación dun tribunal para resolve-lo conflicto. O dito tribunal, constituído por tres profesores, cualificará de novo o dito exame e de consideralo oportuno fará un exercicio complementario. O procedemento de designación do devandito tribunal será ó chou:

dous dos membros serán profesores da

Facultade de Matemáticas e non pertencentes ó

departamento afectado; o terceiro será do

(40)

devandito departamento e, sempre que sexa posible, profesor da Facultade de Matemáticas.

En ningún caso formará parte do tribunal o profesor ou profesores afectados.

A presentación da solicitude de revisión suspenderá a transcripción ás actas da cualificación impugnada ou a súa validez ata a súa confirmación ou modificación.

Artigo 29.

No caso de que algún membro da Comisión estea implicado en calquera destes procesos procederase á súa sustitución seguindo o mesmo procedemento que este Regulamento dicta para a elección de membros da Comisión de Docencia.

Artigo 30.

A Comisión de Administración, Servicios e Asuntos Económicos terá composición paritaria entre profesores, estudiantes e P.A.S., sendo o seu número de seis, e estará presidida polo Decano ou Vicedecano, ou persoa en quen delegue. Cada sector elexirá os seus representantes. Para formar parte desta comisión non será preciso pertencer a Xunta da Facultade.

Artigo 31.

Son competencias da Comisión de Administración, Servicios e Asuntos Económicos:

a) Elaborar a proposta de despesas da Facultade e controlar o gasto e cumprimento do presuposto.

b) Controlar a xestión dos Servicios Xerais da Facultade de Matemáticas.

c) Estudiar as necesidades materiais da Facultade para xestionar eficazmente os seus servicios.

d) Será competente para resolver os problemas que poideran xurdir entre os diferentes sectores nas súas relacións de traballo.

e) Velar pola non discriminación entre o P.A.S.

destinado na Facultade (biblioteca, departamentos, fotocopiadora, secretaría, portería, etc) e porque se respete a lexislación vixente en materia de seguridade e hixiene no traballo, convenio laboral, lexislación dos funcionarios, etc.

f) Controlar a legalidade dos servicios que teña arrendados a Universidade de Santiago de Compostela e estean instalados na Facultade (cafetería: control precios-calidade, lista de precios, etc.).

g) Habilitar os locais necesarios para que o P.A.S. e os estudiantes poidan desenvolver as

súas funcións dentro dos órganos de goberno da Facultade.

h) Instar ás autoridades competentes para a creación de servicios que atendan tódalas necesidades da comunidade universitaria (comedores, residencias, etc.).

Capítulo III: Do equipo Decanal Artigo 32.

O equipo decanal correspóndelle a xestión cotián da Facultade e responde da mesma diante do Pleno da Xunta de Facultade. Presentará no primeiro trimestre de cada ano natural unha memoria da súa xestión á Xunta de Facultade.

Artigo 33.

1.- O Decano é o órgano unipersoal de dirección executiva e de xestión do Centro. Representa á Facultade, preside os seus órganos colexiados e executa os acordos destes.

2.- O Decano ten as competencias que lle atribúen os Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela (Art.91) e este regulamento.

3. Será elixido pola Xunta de Facultade en pleno entre os catedráticos ou profesores titulares que prestan servicio na Facultade. O candidato electo será nomeado polo rector.

Artigo 34.

Os membros do equipo decanal serán nomeados e destituídos nas súas funcións de acordo co establecido nos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela (Art.93) e neste Regulamento.

Artigo 35.

1.- Vacante o cargo de Decano, convocaranse eleccións ó mesmo de acordo co que se estableza nun regulamento que a Xunta de Facultade elaborará a tal fin.

2.- Na sesión extraordinaria do Pleno da Xunta de Facultade para proceder á elección, cada candidato deberá presentar un equipo decanal e un programa de xestión da Facultade, que, no seu caso, será debatido polo pleno.

3.- A votación será nominal e secreta, resultando elixido o candidato que obteña os votos da maioría absoluta dos membros da Xunta. De non haber ningún candidato que acade esta maioría procederase na mesma sesión a unha segunda votación na que resultará elixido o candidato que obteña o maior número de votos. De producirse empate, resolverase a

38

(41)

favor do candidato que leva máis tempo prestando servicios nesta Universidade.

Artigo 36.

A moción de censura ó Decano deberá ir asinada por un 30% dos membros da Xunta de Facultade, ou a maioría de representantes dun sector. Terá que incluir un candidato alternativo e será debatida nunha sesión extraordinaria do pleno. Se a moción de censura obtivera o voto favorable da maioría absoluta dos membros da Xunta de Facultade, será proclamado Decano electo o que figuraba proposto na moción de censura. O antigo Decano actuará a partir deste momento como Decano en funcións e procederá a elevar de contado a proposta de nomeamento do novo Decano ó Rector da Universidade de Santiago de Compostela.

Se a moción de censura non acadara os votos necesarios, considerarase rexeitada e os asinantes da mesma non poderán presentar outra durante o mesmo curso académico.

TITULO SEGUNDO: "DA REFORMA DO REGULAMENTO"

Artigo 37.

A iniciativa para a reforma do Regulamento deberá ser asinada polo 30% dos membros da Xunta de Facultade, ou pola maioría dun sector.

Deberá conter o texto articulado que se propón introducir e a motivación na que se fundamenta.

Artigo 38.

A proposta será sometida a unha votación de toma en consideración pola Xunta de Facultade, que decidirá por maioría absoluta dos seus membros.

Artigo 39.

De tomarse en consideración a proposta abrirase un prazo de 15 días hábiles para a presentación de emendas, que serán discutidas e votadas na Xunta de Facultade, facéndose ó remate unha votación conxunta da proposta definitiva que precisará, para ser aprobada, a maioría absoluta dos seus membros.

Artigo 40.

Se a proposta é rexeitada non poderá presentarse outra sobre o mesmo tema no mesmo curso académico.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS Disposición adicional primeira

Nos presupostos da Facultade de Matemáticas haberá unha partida para actividades dos estudiantes.

Disposición adicional segunda

A Xunta de Facultade ou calquera das súas comisións poderán invitar persoas alleas ás mesmas para que informen e dean a súa opinión sobre asuntos concretos. Actuarán con voz pero sen voto.

Disposición adicional terceira

Todo membro da Facultade poderá solicitar a revisión de calquera acordo ou resolución tomada polos diferentes órganos de goberno desta Facultade (Decano, Comisións, etc.) diante da Mesa da Xunta de Facultade que a someterá ó Pleno da Xunta de Facultade antes do seu recurso ó órgano competente.

Disposición adicional cuarta

Tódolos membros da Facultade terán acceso á información dos asuntos que afecten a mesma, a cal estará accesible nun local sinalado polo decanato. A información máis relevante será enviada ós membros da Xunta de Facultade.

Disposición adicional quinta

Garantirase a tódalas persoas da Facultade o exercicio das súas funcións de representación nos órganos de xestión de ámbito facultativo ou universitario, compatibilizándose coas súas obrigas laborais ou académicas.

Disposición adicional sexta

As comisións serán convocadas polos seus presidentes, por iniciativa propia ou previo pedimento dos membros dun sector pertencentes á Comisión. A convocatoria deberá ser feita por escrito, coa suficiente antelación, e incluirá a orde do día.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA

O presente Regulamento entrará en vigor ás

corenta e oito horas da súa ratificación polo

Pleno da Xunta de Facultade, dándoselle

durante este prazo de tempo a debida

publicidade.

(42)

Referencias

Documento similar