GRAU EN CIÈNCIES DE L ACTIVITAT FÍSICA I L ESPORT Nom de la matèria Tipus matèria Crèdits ECTS matèria

Download (0)

Full text

(1)

GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

Nom de la matèria Tipus matèria Crèdits ECTS matèria

Activitat física i qualitat de vida Obligatòria 18

Nom de l’assignatura Codi Crèdits ECTS assignatura

Promoció i prescripció de l’exercici físic per a la salut (PPEFS) 4029 6

Tipus d’assignatura Curs Semestre

Obligatòria 3 6

Departament

Salut i ciències aplicades

Coordinador/a de l’assignatura

Dr. Alfredo Irurtia Amigó

Professorat Crèdits impartits

T P

Dr. Alfredo Irurtia Amigó 0,5 0,5

Dr. Toni Caparrós Pons 3,0 1,0

Dra. Marta Carrasco Marginet 0,5 0,5

Competències a assolir

Competències bàsiques

CB1 - Que els i les estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i es sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB2 - Que els i les estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3 - Que els i les estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4 - Que els i les estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5 - Que els i les estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals bàsiques

CG1 - Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

CG2 - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).

CG6 - Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, dominant el llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

CG8 - Desenvolupar habilitats d'adaptació a noves situacions, resolució de problemes i treball autònom.

CG9 - Desenvolupar habilitats de relació interpersonal i de comunicació.

Configuració ECTS assignatura Nre. grups Hores docència

setmanal Idioma

Teoria Pràctica Teoria Pràctica

4 2 2 4 4,5 hores Anglès/Català/Castellà

Hores de dedicació de l’alumnat

Presencials

60

Treballs dirigits

45

Aprenentatge autònom

45

Coneixements previs recomanables

L’assignatura de Promoció i prescripció de l’exercici físic per a la salut (PPEFS) estarà coordinada, principalment, amb:

 Assignatura de Primers auxilis i patologies en l’activitat física i l’esport (PAPAFE).

En PAPAFE es desenvoluparan les patologies que s’assenyalen a la seva fitxa docent.

En PPEFS es desenvoluparan les consegüents estratègies de prescripció d’exercici físic per a la prevenció i recuperació de la gran majoria d’aquestes.

 Assignatura de Cinesiologia i tecnologia de l’exercici físic (CTEF).

En CTEF es desenvoluparà l’anàlisi pràctica de múltiples accions musculars (pit, espatlla, braç i avantbraç, etc.) En PPEFS s’aplicaran aquests principis metodològics per desenvolupar les consegüents estratègies de prescripció d’exercici físic per a la prevenció i recuperació d’aquelles patologies en que s’escaiguin aquests principis.

Finalment, la coordinació amb PAPAFE i CTEF es circumscriurà exclusivament i de manera parcial als continguts de prescripció de PPEFS. Això vol dir que PPEFS cobrirà més contingut, tant de la part de prescripció com especialment de la part de promoció.

(2)

Competències específiques

CE4 - Interpretar els elements, efectes i riscos que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport en diferents àmbits professionals.

CE5 - Aplicar els coneixements adquirits en l'activitat física i l'esport a la pràctica professional.

CE6 - Planificar i avaluar els processos i programes d'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió i recreació.

Objectius de l’aprenentatge

(coneixements, habilitats, actituds, valors i normes) L’alumnat en acabar l’assignatura serà capaç de:

Dissenyar processos i programes d'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió i recreació.

Elaborar un informe sobre la prescripció d'exercici físic orientat cap a la salut.

Promoure i avaluar hàbits perdurables i autònoms adequats a la salut i a la a pràctica de l'activitat física i de l'esport en diferents grups de població.

Blocs temàtics de l’assignatura (continguts)

Continguts teòrics

1. Context històric i programes actuals de promoció de l’activitat física i l’exercici físic per a la salut 2. Valoració funcional en el context de la promoció de l’activitat física i l’exercici físic per a la salut

3. Pla de Prescripció d’Exercici Físic per a la Salut (PEFS) i Prescripció d’Exercici Físic Individualitzat (PEFI) 4. Persones sanes

3.1 Recomanacions d’exercici físic per a infants i adolescents en funció del gènere 3.2 Recomanacions d’exercici físic per a població adulta

3.3 Recomanacions d’exercici físic durant l’embaràs i post-part 3.4 Recomanacions d’exercici físic per a gent gran

5. Lesionalbilitat en el context de la promoció de l’activitat física i l’exercici físic per a la salut 6. Patologies

6.1. Prescripció d’exercici físic en patologies del sistema cardiovascular i respiratori 6.1.1. Hipertensió

6.1.2. Dislipèmia 6.1.3. Angina de pit 6.1.4. Infart 6.1.5. Asma

6.1.6. Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) 6.2. Prescripció d’exercici físic en patologies del sistema locomotor

6.2.1. Fatiga crònica 6.2.2. Fibromialgia 6.2.3. Escoliosi 6.2.4. Amputacions 6.2.5. Osteoporosi

6.2.6. Artrosis y artritis reumatoide

6.3. Prescripció d’exercici físic en oncologia, sistemes endocrí i digestiu 6.3.1. Exercici físic i càncer

6.3.2. Diabetis 6.3.3. Síndrome metabòlic 6.3.4. Obesitat i sobrepès 6.3.5. Incontinència urinària 6.3.6. Ictus

6.3.7. Parkinson i Alzheimer 6.3.8. Esclerosi múltiple i neuropaties Continguts teòrico-pràctics

7. El mètode antropomètric:

7.1 Esquema d’acreditació ISAK-IASS 7.2 Cineantropometria: història i evolució 7.3 Ètica, proxèmia i consentiment informat

7.4 Equipament i calibratge del material antropomètric 7.5 Estadística: valoració i control de la mesura antropomètrica 7.6 Valoració de la composició corporal

7.7 Somatotipus

7.8 Variables i examen pràctic per a l’Acreditació Internacional com a Cineantropometrista de la ISAK (Nivell 1)

(3)

8. Seminaris pràctics (susceptibles de ser modificats en funció de la disponibilitat final dels professionals externs) 8.1 Pre i post- part, sòl pelvià i treball hipopressiu.

8.2 Rendiment esportiu i patologies.

8.3 Tai Chi Chuan

8.4 Prescripció d’exercici físic en cardiopaties.

8.5 Salut psicosocial 8.6 Pilates

8.7 Projecte Home; WAD-RAS (presó de dones de Barcelona) 8.8 Vibracions mecàniques

8.9 Ioga

8.10 Prescripció d’exercici físic en càncer 8.11 Esport saludable per a infants i joves 8.12 Aquateràpia

8.13 Gent gran

8.14 Tecnoesport (suport musical) 8.15 Les Mills (suport musical)

Metodologia i activitats formatives

Classes presencials  Lliçó magistral  Seminaris  Pràctiques

Activitats dirigides  Exposició de treballs  Fòrums/debats  Qüestionaris individuals  Voluntariat estudis recerca Treball autònom estudiant  Preparació de temes  Elaboració apunts  Estudi individual

IMPARTICIÓ DE CLASSES EN LLENGÜA ANGLESA

Sessions ESPORÀDIQUES

Nombre

d’hores Professor/a Ubicació de les sessions dins el pla docent i breu descripció dels seus continguts

6 Dr. Toni Caparrós

Ubicació: en alguna de les classes teòriques posteriors a Setmana Santa.

Descripció: el professor impartirà alguna de les sessions en llengua anglesa.

Activitats FORMATIVES no avaluables

Nombre Professor/a Ubicació i breu descripció de la/les activitats formatives previstes

1

Dr. Alfredo Irurtia Dr. Toni Caparrós Dra. Marta Carrasco

Ubicació: en tots els temes vinculats a l’assignatura, i a disposició normalment a la plataforma Moodle.

Descripció: Bibliografia i material online en anglès.

Activitats d’AVALUACIÓ

Nombre Professor/a Ubicació de les sessions dins el pla docent i breu descripció de les activitats d’avaluació

1 Dr. Toni Caparrós

Ubicació: durant cada seminari pràctic Descripció: a cada seminari li correspondrà un qüestionari a resoldre via plataforma Moodle que podrà estar redactat en anglès. En el cas de l’existència d’una pregunta oberta, la resposta haurà de ser consegüentment en anglès.

1

Dr. Alfredo Irurtia Dr. Toni Caparrós Dra. Marta Carrasco

Ubicació: últimes 2 setmanes de l’assignatura Descripció: en alguns cassos (opcionals) els i les estudiants podran realitzar (manuscrit en pdf), exposar i defensar (PowerPoint), els seus treballs de

prescripció, en llengua anglesa. Aquest fet ponderarà positivament en la seva avaluació (consultar aquest apartat en la present fitxa docent).

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Requisits per acollir-se a l’avaluació continuada

Condicions generals

‐ Caldrà assistir a un 80% de les 6 sessions pràctiques del mètode cineantropomètric. Si l’alumnat supera el 20% de faltes permeses (> 1 falta), no tindrà dret a ser avaluat d’aquest examen (les absències justificades per activitats esportives, visites mèdiques, etc. s’inclouen en aquest 20%).

‐ L’assistència als seminaris no serà obligatòria, però cada un d’aquests conformarà una activitat d’avaluació consistent en el registre de l’assistència i la posterior complementació d’un qüestionari individual de preguntes tipus test en la plataforma Moodle. Cada seminari 100% superat (assistència + realització de qüestionari), ponderarà 0,1 (15 seminaris x 0,1 punts = 1,5 punts). Addicionalment, s’ha de tenir en compte que el contingut dels seminaris és susceptible de poder entrar com a part del temari de l’examen teòric final.

(4)

Situacions excepcionals

En relació a l’assistència a alguna pràctica o seminari que pogués requerir activitat física per part d’un alumnat però aquest/a no pogués desenvolupar-la (per lesió, malestar...):

La no pràctica (però sí assistència) tindrà la següent repercussió en la qualificació de l’alumnat:

Seminaris: sobre el 100% de valoració de cada un dels seminaris (considerada partir de l’assistència i la complementació d’un breu qüestionari a Moodle), es valorarà el 50%.

Pràctica: es realitzaran sempre sobre el mètode cineantropomètric. En cas d’assistir i no poder desenvolupar normalment els objectius i procediments de la classe, no hi haurà cap repercussió directa, més enllà de la manca de preparació de l’alumne envers la part pràctica de l’examen de cineantropometria.

En relació a l’examen de cineantropometria, si l’alumnat assisteix presencialment però no pot fer l’activitat d’avaluació per causes justificades, tindrà una nova oportunitat en el període de reavaluació.En cas contrari (no assistència), obtindrà un zero en aquesta activitat (nota definitiva).

En l’activitat d’avaluació de presentació audiovisual de treballs, si algun alumne del grup no assisteix a la presentació i defensa d’aquest, obtindrà un 50% de la nota final d’aquesta activitat.

Característiques de l’avaluació continuada

1. L’alumnat haurà de realitzar 4 proves d’avaluació.

2. Amb l’excepció de la nota promig de tots els seminaris, per superar l’assignatura caldrà que la mitjana de cadascuna de la resta de les activitats d’avaluació (examen teòric / examen pràctic del mètode antropomètric / treball prescripció), siguin avaluades amb una nota mínima de 5 sobre 10 de punts.

3. Qualsevol nota d’aquestes tres activitats d’avaluació (examen teòric / examen pràctic del mètode antropomètric / treball prescripció) que resulti entre 0 i 3,4 suposarà suspendre directament la globalitat de tota l’assignatura.

4. En relació al treball de prescripció, que estarà descompost en una sèrie de punts o apartats, caldrà que el punt de revisió bibliogràfica, sigui valorat amb una nota mínima de 7 sobre 10. En cas de no obtenir aquesta nota, s’haurà de continuar realitzant la resta d’apartats. A partir d’aquí, la nota final del treball serà entre 0 i 4,9 punts. Al no poder conformar mitja de la nota de l’assignatura, sempre que aquesta estigui entre 3,5 i 4,9, es podrà reavaluar. Si la nota fos entre 0 i 3,4, el treball estaria suspès i consegüentment també l’assignatura.

5. En relació a l’examen teòric final, s’aplicaran el mateixos criteris de nota que es detallen a l’apartat de reavaluació (0 – 3,4 suspès; 3,5 – 4,9 reavaluació).

(5)

Activitat d’avaluació 1

EXAMEN PRÀCTIC SOBRE EL MÈTODE ANTROPOMÈTRIC Període temporal 

orientatiu 

Evidències:

quin objectiu ajuda a assolir?  Ponderació  Individual  o grupal  Dos setmanes abans

de Setmana Santa

Promoure i avaluar hàbits perdurables i autònoms adequats a la salut i a la a pràctica de l'activitat física i de l'esport en diferents grups de població.

15% Individual

Activitat d’avaluació 2

TREBALL ESCRIT I AUDIOVISUAL (PATOLOGIA & PRESCRIPCIÓ) Període temporal 

orientatiu 

Evidències:

quin objectiu ajuda a assolir?  Ponderació  Individual  o grupal 

2ª setmana març i 4ª d’abril

Dissenyar processos i programes d'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió i recreació.

Elaborar un informe sobre la prescripció d'exercici físic orientat cap a la salut.

Promoure i avaluar hàbits perdurables i autònoms adequats a la salut i a la a pràctica de l'activitat física i de l'esport en diferents grups de població.

35% Grupal 

Activitat d’avaluació 3

SEMINARIS: ASSISTÈNCIA + ENTREGA MOODLE QÜESTIONARIS 5 PREGUNTES (14 seminaris x 0,1 punts) Període temporal 

orientatiu 

Evidències: 

quin objectiu ajuda a assolir?  Ponderació  Individual  o grupal 

Indicat al cronograma de l’assignatura

(Moodle)

Dissenyar processos i programes d'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió i recreació.

Promoure i avaluar hàbits perdurables i autònoms adequats a la salut i a la a pràctica de l'activitat física i de l'esport en diferents grups de població.

15%  Individual  

Activitat d’avaluació 4

EXAMEN TEÒRIC FINAL: ENTRE 10 i 20 PREGUNTES CURTES O TIPUS TEST Període temporal 

orientatiu 

Evidències: 

quin objectiu ajuda a assolir?  Ponderació  Individual  o grupal 

Període oficial d’examen.

Dissenyar processos i programes d'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió i recreació.

Elaborar un informe sobre la prescripció d'exercici físic orientat cap a la salut.

35% Individual

Activitats formatives de les setmanes acadèmiques

L’alumnat podrà aconseguir fins un punt màxim extra per la seva participació en activitats de les setmanes acadèmiques organitzades pel centre.

Ara bé, un alumne com a màxim podrà obtenir 0,5 punts per assignatura i sempre d’acord a les següents condicions:

1. No podrà ser utilitzat per optar a matrícula d’honor.

2. No podrà ser utilitzat per aprovar l’assignatura.

3. No podrà ser utilitzat per aconseguir el mínim per arribar a la reavaluació (3,5).

4. El professorat podrà demanar a l’alumnat evidències/proves que ha aprofitat l’ activitat i dictaminar si és aplicable.

Aquest suplement serà afegit a la seva nota final un cop l’hagi aprovada, en el curs on s’hagin realitzat les activitats formatives de les setmanes acadèmiques.

(6)

Avaluació única

Característiques de l’avaluació única

‐ L’avaluació única es reconeix com un dret de l’estudiant que, en exercir‐lo, renuncia a l’avaluació continuada. L’exercici d’aquest dret no podrà comportar discriminació respecte a l’avaluació continuada en relació a la qualificació màxima a obtenir.

‐ L’alumnat interessat haurà de sol·licitar-la durant els primers 10 dies de docència de l’assignatura, mitjançant el formulari estàndard disponible a la web. La petició s’entregarà al professor o professora responsable, que la signarà, i es facilitarà una còpia a l’estudiant sol·licitant.

Activitats i criteris de qualificació de l’avaluació única

‐ L’alumnat que sol·liciti avaluació única, haurà de:

‐ Ponderació 35%: realitzar individualment l’activitat d’avaluació 2 (treball escrit i presentació audiovisual).

‐ Ponderació 35%: realitzar l’activitat d’avaluació 4 (Examen Teòric Final) que, addicionalment, inclourà la part teòrica de l’activitat d’avaluació 1 (examen teòric del mètode antropomètric).

‐ Ponderació 30%: revisió bibliogràfica (referencies bibliogràfiques indexades que trobarà a la biblioteca, per exemple) d’un tema a escollir per l’alumne, que serà consultat i prèviament validat pel professor responsable d l’assignatura, en relació a la promoció i prescripció de l’exercici físic per a la salut. Aquest treball s’haurà d’entregar electrònicament en arxiu pdf, com a molt tard el dia de l’activitat d’avaluació 4 (Examen Teòric Final). Aquesta revisió bibliogràfica no te (ni pot tenir) cap relació amb la recerca bibliogràfica efectuada en l’activitat d’avaluació 2.

Procediment i criteris de la reavaluació

‐ La reavaluació és un procés que es posarà en funcionament una vegada finalitzat el període de publicació de les qualificacions finals (consultar cronograma de l’assignatura a la plataforma Moodle).

‐ L’alumnat que tindrà dret a una reavaluació serà aquell que obtingui entre un 3,5 i un 4,9 en qualsevol de les activitats d’avaluació de l’assignatura. A partir d’aquest criteri, cada cas serà avaluat pel professorat per informar, individualment a cada alumne, sobre les activitats d’avaluació susceptibles a ser reavaluades.

‐ L’alumnat sotmès al procés de reavaluació de qualsevol de les activitats d’avaluació, no podrà passar dels 5 punts (aprovat) en la qualificació global (final)l’assignatura.

Fonts d’informació bàsica (bibliogràfiques, TIC, etc.)

American College of Sports Medicine: ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. 9th edition. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.

Bouchard C, Shephard RJ, Stephens T (eds.): Physical activity, fitness, and health: Consensus statement. Champaign, Illinois:

Human Kinetics Books, 1994.

Generalitat de Catalunya: Guia de prescripció d’exercici físic per a la salut (PEEFS). Barcelona: Direcció General de Salut Pública, Secretaria General de l’Esport (Generalitat de Catalunya), 2007.

Generalitat de Catalunya: Guia per a la promoció de la salut per mitjà de l'activitat física. Quaderns de Salut Pública, no. 8.

Barcelona: Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1994.

Heyward VH: Advanced fitness assessment and exercise prescription. 7th edition. Champaign, Illinois: Human Kinetics Inc., 2014.

Hoffman J: Norms for fitness, perfomance and health. Champaign, Illinois: Human Kinetics Inc., 2006 Howley ET, Franks BD: Manual del técnico en salud y fitness. Barcelona: Editorial Paidotribo, 1995.

Norton K, Olds TA: Antropometrica. Sidney: Marrickville, 1996.

Macdonald R, Goode D, Jongama A, Robinson R: Foundations of Professional Personal Training. 2nd edition. Champaign, Illinois: Human Kinetics Inc., 2016.

Serra-Grima, JR; Bagur-Calafat, MC: Cardiología en el Deporte. Revisión de casos clínicos basados en la evidencia, Elsevier España SL. 2015.

Serra-Grima, JR; Bagur-Calafat, MC: Prescripción de ejercicio físico para la salud. Barcelona: 2ª Ed, Paidotribo. 2004

Stewart A, Marfell-Jones M, Olds T. Protocolo Internacional para la Valoración Antropométrica. Portsmouth (UK): Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK); 2011.

(7)

Annex

(vinculació amb la titulació de la ISAK)

ACREDITACIÓ INTERNACIONAL EN CINEANTROPOMETRIA

Gràcies a l’acord entre la International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK), i l’Escola Catalana de Cineantropometria de l’INEFC (ECC), els i les estudiants que així ho desitgin, podran acreditar-se com a cineantropometristes utilitzant el contingut donat a l’assignatura.

La ISAK és la societat internacional pel desenvolupament de la cineantropometria que regula aquesta ciència. La ISAK assegura el màxim rigor, acadèmic i científic, dels protocols i normes de mesura necessaris per a realitzar qualsevol intervenció cineantropométrica. La ISAK posseeix una estructura formativa exigent, que vehicula a través d’uns cursos d’acreditació de diferents nivells, reconeguts professionalment arreu del món en l’àmbit de les ciències de la salut i el rendiment esportiu.

L’ECC és la única institució de caràcter públic que organitza cursos oficials d’acreditació internacional de la ISAK a Catalunya.

Aquests poden ser de Nivell 1 (inicial: 24 hores), de Nivell 2 (avançat: 32 hores), o de Nivell 3 (instructor: 56 hores). Per obtenir el nivell 2, abans s’ha de tenir el nivell 1. Per l’obtenció del nivell 3, s’ha de tenir el nivell 2.

Normalment, la matrícula d’un curs de Nivell 1 suposa entre 300,00 i 400,00 €. Gràcies a l’acord ISAK-ECC, els i les estudiants d’aquesta assignatura podran obtenir-lo per 91,00 €. Els requisits són: haver cursat el 80% de les hores de l’assignatura destinades al mètode antropomètric i haver superat l’examen pràctic amb una puntuació mínima de 16 sobre 20.

Perquè acreditar-me?

Per especialitzar-me en un àmbit que pot millorar la meva competència professional. Per situar-me en un estàndard internacional reconegut professionalment arreu del món. Per millorar el meu currículum acadèmic i professional.

On trobar més informació?

Gestió Acadèmica de l’Escola Catalana de Cineantropometria (Sra. Milagros Martín Pascual) al número de telèfon 93.425.54.45 (Extensió 214), o bé enviar un correu electrònic a ecc@gencat.cat.

Figure

Updating...

References

Related subjects :