BASES REGULADORES PER A LA SELECCIO D UN/A TÈCNIC/A D EDUCACIÓ

12  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62

BASES REGULADORES PER A LA SELECCIO D’UN/A TÈCNIC/A D’EDUCACIÓ 1. OBJECTE

L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu per a proveir el lloc de treball amb caràcter temporal de Tècnic/a d’educació, adscrit a l’Àrea d’Acció Social, fins a la cobertura de la plaça vacant de forma reglamentària o la seva amortització, i la constitució d'una borsa de treball per a cobrir possibles eventualitats temporals sobrevingudes, baixes mèdiques, vacants, etc.

Les dades bàsiques del lloc de treball són les següents:

- Denominació: Tècnic/a d’educació

- Adscripció: Àrea d’Acció Social - Règim jurídic: Funcionari interí - Categoria: Tècnic de grau mitjà

- Grup de classificació professional: grup A, subgrup A2, segons la classificació professional del personal funcionari de carrera que efectua l’article 76 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

- Jornada: dedicació completa bàsica ordinària. Amb possibilitat de ser partida (matí i tarda).

2. FUNCIONS PRINCIPALS DEL LLOC DE TREBALL

L’objectiu del lloc de treball és gestionar i coordinar tots aquells serveis, plans o projectes relatius a l’educació i a la millora de tots els nivells d’ensenyament que es desenvolupen en el municipi de la Corporació, d’acord amb les directrius i els procediments establerts per la Corporació i la legislació vigent.

Les funcions principals del lloc de treball són les següents:

1. Organitzar i coordinar tots els serveis que, en l'àmbit de l'educació, té creats o creï el municipi, per ell mateix o bé per raó de traspassos d’altres administracions.

2. Col·laborar en la programació i planificació de les actuacions municipals en l’àmbit educatiu.

3. Supervisar i controlar el correcte funcionament dels centres educatius de titularitat municipal.

4. Avaluar i fer seguiment de les subvencions atorgades a les entitats vinculades al departament, així com del desenvolupament i la coordinació del seus programes d’activitats anuals.

5. Supervisar i controlar l’execució pressupostària del Departament. 6. Gestionar, organitzar i vetllar per l’escolarització de caràcter obligatori.

7. Cooperar amb l’Administració de la Generalitat en el manteniment dels centres educatius públics.

(2)

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62

8. Participar en les funcions que corresponen a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en els diferents aspectes del sistema educatiu.

9. Assessorar i donar suport tècnic en matèria d’educació, tant a nivell intern com a nivell extern.

3. REQUISITS

3.1. Per ser admeses en el procés selectiu, les persones aspirants han de complir els requisits següents:

a) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos/es el/la cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i els del seu/de la seva cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.

b) Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.

c) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball. d) No haver estat separat/da i/o acomiadat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública, i no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

e) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

f) Estar en possessió de diplomatura universitària o d’un títol de grau universitari en ciències de l’educació, educació social, i per idiosincràsia del càrrec també els inclosos en l’àmbit de les Ciències Socials, en general, i Humanitats o equivalents.

Els aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si s’escau, la homologació del títol. Aquest requisit no serà d’aplicació als aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

g) Tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1). L’acreditació del requisit de coneixements lingüístics es farà aportant, dins el termini de presentació de sol·licituds, la documentació que deixi constància d’alguna de les situacions exposades en el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions

(3)

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62

públiques de Catalunya. En el cas de no tenir l’acreditació corresponent, l’aspirant serà convocat per a la realització d’una prova, que en el cas de no superar-se, comportaria la seva exclusió del procés.

h) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir coneixements de llengua castellana del nivell C2. Aquest coneixement s’acredita mitjançant la superació de la prova o l’exercici establert a aquest efecte, que en el cas de no superar-se, comportaria la seva exclusió del procés o la presentació d’un dels documents que s’indiquen a continuació:

- Certificat d’haver cursat l’educació primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol.

- Diploma d’espanyol (nivell C2 o equivalent).

- Certificat d’aptitud en castellà per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

També estan exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants nacionals de països en què la llengua castellana sigui llengua oficial o que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a obtenir la titulació exigida com a requisit d’accés.

i) Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic de persones o aportació del certificat negatiu emès pel registre corresponent.

3.2. El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en aquest procés selectiu s’ha de produir en la data d’acabament de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la formalització de la contractació.

No obstant això, si durant el procés selectiu la comissió de valoració considera que hi ha raons suficients, podrà demanar a qualsevol dels/de les aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i els requisits exigits per prendre part en el procés selectiu de què es tracti.

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

4.1. Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar al registre general de l’Ajuntament (Av. Llibertat, 2), una sol·licitud en un model oficial i normalitzat, que es pot obtenir a la pàgina web www.montornes.cat de conformitat en la forma reglamentària que s’estableix de forma presencial o bé per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la instància es presenta per correu administratiu caldrà enviar per fax la sol·licitud amb el segell de l’oficina de correus (fax 935682762) o escanejada a l’adreça drrhh@montornes.cat, per tal de poder-ne tenir constància dins del termini de presentació d’instàncies.

4.2. A la sol·licitud caldrà adjuntar-hi la següent documentació:

a) Currículum vitae

(4)

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62

b) Fotocòpia del DNI o passaport, o en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat.

c) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats membres de la Unió Europea, ni la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, hauran de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una persona de nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea o d’un dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També hauran de presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel/per la cònjuge en la qual aquest/a manifesti fefaentment que no està separat/da de dret de l’aspirant.

d) Fotocòpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria o resguard d’haver abonat els drets per la seva expedició. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’hi ha d’adjuntar l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. Les titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'estar homologades a les titulacions reconegudes a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa sobre aquesta matèria.

e) Fotocòpia de la documentació acreditativa del nivell de suficiència de català (nivell C1) o superior.

f) Fotocòpia de la documentació acreditativa del nivell C2 de llengua castellana, si s‘escau.

g) Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic de persones o aportació del certificat negatiu emès pel registre corresponent.

4.3. Els/les aspirants amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, com també les adaptacions que requereixin per a la realització de les proves d’acord amb la certificació acreditativa expedida per l‘equip de valoració i orientació (EVO) de la Generalitat de Catalunya i que caldrà que presentin juntament amb la sol·licitud.

4.4. Els mèrits a valorar en la fase de concurs s’ha de presentar conjuntament amb la sol·licitud.

4.5. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Si l’últim dia de presentació d’instàncies cau en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al següent dia hàbil.

La presentació de la sol·licitud fora del termini establert comporta l’exclusió de l’aspirant, fins i tot la presentació abans de l’obertura del termini.

4.6. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per

(5)

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62

prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

5. ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS

5.1. La relació provisional de persones admeses i excloses, juntament amb el dia, hora i lloc de realització del primer exercici, i la composició nominal de la comissió de selecció d’aquest procés, s’aprovarà en el termini màxim d'un mes, a comptar des de l’endemà de l’últim dia de presentació de sol·licituds, i es farà públic al tauler d’anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web d’aquesta corporació www.montornes.cat. El número corresponent al registre d’entrada de la sol·licitud presentada per participar en la convocatòria constituirà la referència per a cada persona aspirant.

5.2. Es concedirà un període de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Si no s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista de persones admeses i excloses i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es notificarà al/a la recurrent en els termes que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot seguit, s’esmenarà la llista de persones admeses i excloses, i l’esmena serà exposada al tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina web www.montornes.cat.

5.3 Les possibles reclamacions s'han de resoldre en els 30 dies següents a la finalitzacio del termini per a la seva presentacio. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les reclamacions s'entenen desestimades.

6. ÒRGAN DE SELECCIÓ

6.1. L’òrgan de selecció nomenat per aquest procés selectiu serà d'un mínim de tres membres, que compleixin el mateix nivell de titulació exigit en aquest procés o superior, podent ser tant de la Corporació com d’altres administracions públiques o professionals del món privat qualificats.

El/la secretari/ària podrà ser un dels membres de l’òrgan de selecció o no. En el cas que no formi part tindrà veu però no vot.

6.2. En la seva composició es vetllarà que es compleixi el principi d’especialitat, de manera que la meitat més un dels membres tinguin una titulació adequada als diversos coneixements que s’exigeixen i perquè tots aquests membres tinguin un nivell acadèmic igual o superior al que s’exigeix a la convocatòria. També es vetllarà pel compliment dels principis d’imparcialitat i professionalitat.

6.3. L’òrgan de selecció no es podrà constituir ni actuar sense l’assistència de la meitat dels seus membres, siguin titulars o suplents, i serà necessària la presència del/de la president/a i del/de la secretari/ària.

6.4. L’abstenció i recusació dels membres de l’òrgan de selecció s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

6.5. L’òrgan de selecció pot disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors/es especialistes, per a totes o algunes de les proves. Per corregir la prova de català, si s'escau, la comissió comptarà amb l’assistència d'un/a representant del Consorci per a la Normalització Lingüística.

(6)

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62

6.6. La comissió de valoració està facultada per resoldre tots els dubtes o les discrepàncies que es produeixin durant el desenvolupament del concurs oposició.

Totes les proves tenen caràcter obligatori. La no presentació d'un/a aspirant a qualsevol de les proves en el moment de ser cridat determina automàticament la pèrdua del dret a participar en la prova i en les successives, i queda exclòs, en conseqüència, del procés selectiu.

Els resultats de totes les fases del procés selectiu, així com qualsevol altra comunicació vinculada a aquest procés selectiu, es publicaran a la pàgina web d’aquesta corporació, www.montornes.cat, així com al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

En cas d’empat en el resultat final, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’oposició. De persistir l’empat, es faculta als membres de l’òrgan de selecció per ordenar una entrevista o nova prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies del lloc de treball que determinarà l’aspirant amb millor capacitat.

7. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

El procés selectiu serà el de concurs oposició amb realització de proves teòriques i pràctiques i , si ho considera convenient l’òrgan de selecció, la realització d’entrevista personal.

7.1. Fase de valoració de coneixements i capacitats. Fase d’oposició.

a) Exercici 1. De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en la realització d’un o diversos casos teòric – pràctic i/o preguntes tipus test, que versaran sobre el temari de l’annex I d’aquestes bases i en relació a les funcions del lloc de treball. La duració d’aquesta prova la determinarà l’òrgan de selecció.

És obligatori i es puntuarà fins a un màxim de 20 punts i no superaran aquest exercici els/les aspirants que no aconsegueixin un mínim de 10 punts, quedant exclosos/es del procés selectiu.

b) Exercici 2. Prova de coneixements del català. Queden exempts de realitzar aquesta prova els/les aspirants que acreditin documentalment, dins del termini de presentació de sol·licituds que tenen el nivell exigit a la base 3 o superior. Igualment queden exempts de realitzar la prova els qui aportin fotocòpia de la documentació acreditativa d’alguna de les situacions exposades en el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Aquesta prova tindrà un resultat d'exercici apte/a o no apte/a, quedant exclosos/es del procés selectiu les que obtinguin un no apte/a.

c) Exercici 3. Prova de coneixements de castellà. Serà obligatòria només per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. El resultat serà d’apte/a o no apte/a i n’estaran exempts/es les persones aspirants que hagin acreditat que han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol; o bé que estan en possessió del Diploma de nivell C2 d’espanyol que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o que han superat totes les proves adreçades a la seva obtenció, o els qui disposin del Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles

(7)

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62

oficials d’idiomes. Quedaran exclosos/es del procés selectiu el/les aspirants que obtiguin un no apte/a.

7.2. Fase de valoració de mèrits. Fase de concurs.

Els/les aspirants que superin la fase de valoració de coneixements i capacitats (oposició) passaran a la fase de valoració de mèrits.

En aquesta fase només es valoraran els documents que hagin estat obtinguts fins a la data de presentació de sol·licituds establerta a la base 4.

Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

La puntuació de la valoració de mèrits serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits.

Es concedirà un termini de 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació dels resultats de la fase de valoració de mèrits, per a esmenes i possibles reclamacions. Els mèrits es valoraran d’acord amb el següent barem:

1) Experiència professional (fins a un màxim de 4 punts):

1.1. En categories i funcions del lloc de treball de Tècnic/a d’Educació o anàlogues al lloc a proveir, en alguna administració pública o empresa pública o altres entitats del sector públic: 0,05 punts per mes complet treballat fins a un màxim de 3 punts.

1.2. En categories i funcions del lloc de treball de Tècnic/a d’Educació o anàlogues al lloc a proveir, a l’empresa privada: 0,02 punts per mes complet treballat fins a un màxim d’ 1 punt.

L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, data de finalització, règim de dedicació i experiència adquirida.

L’antiguitat i els serveis prestats a l’Ajuntament de Montornès serà suficient amb esmentar-los i no caldrà que s’acreditin documentalment, s’admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.

L’experiència professional a l’empresa privada o com a treballador autònom s’ha d’acreditar mitjançant informe de vida laboral actualitzat acompanyat de fotocòpia del/s contracte/s de treball o certificació de l’empresa, que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, data de finalització, i el règim de dedicació.

En cas que la dedicació hagi estat igual o inferior al 60% de la jornada, la puntuació obtinguda pel temps treballat amb aquesta dedicació es puntuarà a la meitat.

Els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual no es valoren.

(8)

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62

2) Formació (fins un màxim de 3 punts)

2.1. Titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball (excepte la que dóna accés a participar en el procés), segons el barem següent i fins a un màxim de 1,5 punts: 2.1.1. Màsters i postgraus relacionats/des amb les funcions a desenvolupar:

Per màsters: 1 punt. Per postgraus: 0,5 punts.

En el supòsit que diversos títols de postgrau siguin requisit necessari per obtenir un títol de màster, i s’acreditin tant els títols de postgrau com el de màster, només es valorarà la titulació de màster.

2.1.2. Títols superiors o llicenciatures relacionats/relacionades amb les funcions a desenvolupar: 0,6 punts.

2.1.3. Diplomatures, o títols equivalents, relacionades/relacionats amb les funcions a desenvolupar: 0,5 punts.

2.2. Cursos de formació o perfeccionament impartits en centres oficials que tinguin relació directa amb el lloc i les funcions a desenvolupar fins a un màxim de 1,5 punts :

2.2.1. Per cursos de durada de menys de 8 hores... 0,1 punts per curs. 2.2.2. Per cursos de durada de 8 hores a 25 hores... 0,2 punts per curs. 2.2.3. Per cursos de durada de 26 hores a 50 hores... 0,3 punts per curs. 2.2.4. Per cursos de durada de 51 hores a 100 hores... 0,4 punts per curs. 2.2.5. Per cursos de durada superior a 100 hores... 0,5 punts per curs.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores. En el supòsit que no s’especifiqui la duració en hores el curs, es donarà una valoració mínima de 0,1 punts, sempre que a criteri de l’òrgan de selecció la formació tingui relació directa amb el lloc de treball i les funcions a desenvolupar.

Només es valoraran com a cursos de formació o perfeccionament aquells cursos que s’hagin realitzat amb posterioritat a l’obtenció de la titulació acadèmica que dóna accés a participar en el concurs.

7.3. Fase d’entrevista personal

Si l’òrgan de selecció d’aquest procés selectiu ho considera convenient, podrà convocar als aspirants que superin la fase d’oposició, per a la realització d’una entrevista personal. Consistirà en mantenir un diàleg amb l’òrgan de selecció sobre qüestions relacionades amb les funcions a desenvolupar, al currículum de l’aspirant, a les habilitats personals i a la seva experiència professional, per tal de poder avaluar les competències necessàries i la seva idoneïtat per al lloc de treball.

L’entrevista, que resultarà obligatòria per als aspirants que poguessin ser convocats, tindria una durada màxima de 30 minuts, i puntuaria fins a un màxim de 4 punts. En cap cas tindria caràcter eliminatòria.

(9)

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62

Els/les aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, excepte raons de força major, justificats documentalment, seran definitivament exclosos/es del procés selectiu.

8.- RESOLUCIÓ DEL PROCÉS SELECTIU

La qualificació final dels aspirants serà la suma de les puntuacions obtingudes en les fases de valoració de coneixements i capacitats, de mèrits i d’entrevista personal.

Un cop obtinguda la qualificació final dels aspirants, l’òrgan de selecció farà pública en el tauler d'anuncis i a la pàgina web www.montornes.cat la relació d'aprovats per ordre de puntuació final.

l’òrgan de selecció proposarà a l'alcalde el nomenament de la persona aspirant amb la millor puntuació, la resta passaran a formar par de la borsa de treball.

En cas d’empat en el resultat final, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en l’exercici 1 de la fase d’oposició.

La persona proposada per al nomenament haurà de presentar al departament d'organització i desenvolupament del personal els documents originals acreditatius dels requisits exigits i dels al·legats com a mèrits.

La persona que no presenti la documentació, o de l’examen de la qual es comprovi que no compleixen algun dels requisits exigits no podrà ser nomenada i s’anul·laran les seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut. Així mateix, en cas que la persona aspirant no presenti algun dels documents originals que l’òrgan de selecció hagi puntuat, es restarà de la puntuació total obtinguda per aquest.

En el supòsit anterior i/o per renúncia de l'aspirant/a proposat/da, l'Alcalde de l'Ajuntament formularà proposta a favor de l'aspirant/a que hagi obtingut la següent puntuació més alta i tingui cabuda en el lloc de treball a cobrir com a conseqüència de l'esmentada anul·lació.

La persona proposada per el nomenament ha de presentar al Departament d'organització i desenvolupament del personal, els documents següents:

a) Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen. b) Certificat mèdic oficial lliurat dins els dos mesos anteriors a la seva presentació, en què es faci constar de manera expressa el següent:

“El/la Sr./a ... no pateix cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de Tècnic/a d’Educació"; o declaració manifestant ésser avaluat pel Servei de Vigilància de la Salut de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

En el supòsit que l’aspirant pateixi algun tipus de limitació o grau de discapacitat atorgat per òrgan competent, caldrà indicar-ho en el certificat mèdic oficial, i fer-hi constar les limitacions que té per tal de poder adequar, si s’escau, el lloc de treball.

(10)

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62

c) Declaració de no estar en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 337 del decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

d) Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic de persones o aportació del certificat negatiu emès pel registre corresponent.

El nomenament estarà subjecte a un període de pràctiques de no més de sis mesos, durant el qual la Corporació podrà deixar sense efectes el nomenament efectuat si la persona no s’adequa al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball. Per sol·licitar la renúncia a aquest nomenament el/la treballador/a haurà de comunicar-ho per escrit a l’ajuntament amb un termini no inferior a 15 dies naturals. En cas que no s’efectuï amb l’antelació establerta, aquest o la part que resti, es descomptarà de la liquidació a percebre.

9. BORSA DE TREBALL

Quan es produeixi alguna necessitat de personal del lloc de treball objecte d'aquest procés, el Departament d'organització i desenvolupament del personal trucarà a les persones que en formen part, d’acord amb l’ordre determinat en la llista de resultats. Les persones aspirants que quan siguin cridades no es puguin incorporar i que no acreditin documentalment les causes justificatives de la no incorporació passaran al final de la llista.

S’establirà un període de prova o de pràctiques, durant el qual la Corporació podrà deixar sense efectes el nomenament efectuat si la persona no s’adequa al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball.

Els/les aspirants restaran en aquesta borsa durant un termini de dos anys, sempre que no s’hagi convocat un procés selectiu posterior que hagi donat lloc a la creació d’una nova borsa.

10. INCIDÈNCIES

Per impugnar aquesta convocatòria, les bases reguladores d’aquest procés selectiu i les llistes d’admissió i exclusió s’ha d’interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació en la pàgina web municipal.

Alternativament i potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcalde de la Corporació, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la publicació en la pàgina web municipal.

Contra els actes de tràmit de l’òrgan de selecció del procés que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, que produeixen indefensió o perjudici irreparable de drets i interessos legítims, les persones aspirants poden interposar recurs d’alçada davant l’Alcalde de la

(11)

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62

Corporació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en la pàgina web municipal o notificació individual.

Contra els actes de tràmit de l’òrgan de selecció no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés selectiu, les persones aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè siguin preses en consideració per l’òrgan de selecció en el moment de fer pública la puntuació final del procés selectiu.

En totes les incidències no previstes en aquesta convocatòria, s'aplicaran supletòriament, en allò que sigui possible, les bases generals de les convocatòries de personal de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

(12)

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 Montornès del Vallès · CIF P-0813500-F · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62

ANNEX I. TEMARI Part general

1. La Constitució Espanyola de 1978: estructura, continguts i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures.

2. El municipi. Els òrgans de representació política. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Les competències dels municipis.

3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (I). Els interessats en el procediment: concepte d’interessat. L’activitat de les Administracions Públiques: normes generals d’actuació i terminis.

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (III). El procediment administratiu comú. Fases del procediment. Especial atenció a la sol·licitud i notificacions.

5. Classes de personal al servei de les administracions públiques. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

6. Deures dels empleats públics. Codi de conducta. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

7. La contractació administrativa: Classes de contractes. El contracte menor. Part específica

8. Documentació bàsica d’un centre educatiu: projecte educatiu de centre, projecte curricular del centre, pla anual del centre, normes d’organització i funcionament del centre i pla de gestió. Criteris d’elaboració, característiques bàsiques, seguiment i avaluació.

9. Gestió i tramitació de les subvencions. Concepte. Subvencions. Transferències. Principis generals. Elements objectius i subjectius. El procediment subvencional. Concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. La justificació. El procediment pressupostari. El reintegrament. Les infraccions i les sancions.

10. Gestió de les beques i ajuts: beques menjador, extraescolars. 11. Procés de preinscripció i matriculació de l’ alumnat.

12. Oferta educativa de Montornès del Vallès.

13. Les escoles de música a Catalunya: decret 179/93 de 27 de juliol, pel qual es regula la creació de les escoles de música i dansa a Catalunya. Estructura. Continguts.

14. El servei de consergeria als centres educatius públics. Marc normatiu de referència i funcions.

15. El Consell Escolar Municipal. Normativa. Composició i funcions. 16. AMPAs. Estructura d’una associació, composició, funcions, ubicació. 17. Pla educatiu d’entorn.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :