47. I després de l ESO... què? Quadern de treball per a l alumnat

Texto completo

(1)
(2)

I DESPRÉS DE L’ESO…QUÈ?

Col·lecció Palma, ciutat educativa, núm. 47

Ajuntament de Palma. Illes Balears

Direcció de la col·lecció: Departament de Dinàmica Educativa

Direcció pedagògica: Josep J. Quetglas Mas

Autores:

Llucia Albertí Crespí

Patricia Castaño García

Margalida Morell

Victòria Forteza

Col·laboradors:

Alejandro Vanrell Bibiloni.

És un material adreçat a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.

ÍNDEX

1. EL BATXILLERAT... 3

2. LA SELECTIVITAT. ... 6

3. LA FORMACIÓ PROFESSIONAL: ... 11

(3)

1. EL BATXILLERAT

COM S’ESTRUCTURA EL BATXILLER?

Amb la reforma educativa (LOE) el batxillerat s’estructura en 3 modalitats diferents que es cursen

en dos anys.

En funció del que vulguis estudiar després, has d’escollir una de les següents modalitats:

1.

ARTS

2.

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

3.

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

PER A QUÈ SERVEIX EL BATXILLER?

Amb aquests estudis milloraràs la teva formació general, se t’orientarà i prepararà per continuar

després amb estudis superiors, tant universitaris com de formació professionals específica, i

també per a la vida adulta.

QUIN TIPUS DE MATÈRIES CURSARÀS?

- Les matèries comunes. Aquestes matèries cursa de forma obligatòria, independentment

de la modalitat que trieu. Aquestes matèries són:

-Les matèries pròpies de modalitat (assignatures específiques). Entre les matèries que són

específiques per a la modalitat seleccionada, n’hauràs de triar 3 al primer curs i 3 al segon (amb

4 hores de classe setmanals cada una).

-Les matèries optatives. Entre les matèries optatives que oferta el teu centre, n’has de triar 1 al

primer curs i 1 al segon curs.

MATÈRIES A 1r BATXILLERAT

MATÈRIES A 2n BATXILLERAT

Ciències per al Món Contemporani (2)

Educació Física (2)

Filosofia i Ciutadania (3)

Llengua Castellana i Literatura (3)

Llengua Catalana i Literatura (3)

Llengua Estrangera (3)

Religió (2)

Història de la Filosofia (3)

Història d’Espanya (3)

Llengua Castellana i Literatura (3)

Llengua Catalana i Literatura (3)

Llengua Estrangera (3)

(4)

D’ACORD AMB LA LOE:

Modalitat: ARTS

ITINERARIS MATÈRIES PRÒPIES/ESPECÍFIQUES DE LA

MODALITAT MATÈRIES OPTATIVES

ITINERARIS

1r curs

2n curs

ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY

Cultura audiovisual

Dibuix artístic I

Dibuix tècnic I

Volum

Dibuix artístic II

Dibuix tècnic II

Disseny

Història de l’art

Tècniques

d’expressió

grafico-plàstica

ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA

Anàlisi musical I

Cultura audiovisual

Llenguatge i

pràctica musical

Anàlisi musical II

Arts escèniques

Optatives vinculades a la modalitat

1r o 2n curs:

-Tallers artístics

-Taller d’escriptura dramàtica

-Taller de cos, moviment i expressió

2n curs:

- Taller de volum

- Taller d’aplicacions artístiques

- Sociologia

Optatives generals

1r curs:

- Tecnologies de la informació

- Estada en l’empresa

- Segona llengua estrangera I

2n curs:

- Segona llengua estrangera II

- Psicologia

- Projectes d’investigació

Modalitat: CIÈNCIES I TECNOLOGIA

MATÈRIES PRÒPIES/ESPECÍFIQUES DE LA MODALITAT MATÈRIES OPTATIVES VINCULADES A LA

MODALITAT

1r curs

2n curs

Biologia i geologia

Dibuix tècnic I

Física i química

Matemàtiques I

Tecnologia industrial I

Biologia

Ciències de la terra i

mediambientals

Dibuix tècnic II

Electrotècnia

Física

Matemàtiques II

Química

Tecnologia industrial II

Optatives vinculades a la modalitat

1r o 2n curs:

- Tècniques experimentals

2n curs:

- Ampliació de matemàtiques

- Geologia

- Mecànica

- Principis fonamentals d’electrònica

Optatives generals

1r curs:

- Tecnologies de la informació

- Estada en l’empresa

- Segona llengua estrangera I

2n curs:

- Segona llengua estrangera II

- Psicologia

(5)

Modalitat: HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

MATÈRIES PRÒPIES/ESPECÍFIQUES DE LA MODALITAT MATÈRIES OPTATIVES VINCULADES A LA

MODALITAT

1r curs

2n curs

Economia

Hª del món contemporani

Llatí I

Matemàtiques aplicades a les

ciències socials I

Grec I

Llatí

Economia de l’empresa

Geografia

Grec II

Història de l’art

Matemàtiques aplicades a les

ciències socials II

Optatives vinculades a la modalitat

1r o 2n curs:

- Hª i cultura de les Illes Balears

- Literatura castellana

- Literatura catalana

2n curs:

- Fonaments d’administració i gestió

- Sociologia

Optatives generals

1r curs:

- Tecnologies de la informació

- Estada en l’empresa

- Segona llengua estrangera I

2n curs:

- Segona llengua estrangera II

- Psicologia

-Projectes d’investigació.

AVALUACIÓ AL BATXILLER:

Una vegada començat el batxillerat es pot fer un canvi de modalitat si es al principi del curs.

Es fa una prova extraordinària de les matèries no superades (recuperació de setembre).

Es pot passar al segon curs amb un màxim de dues matèries suspeses.

AL PRIMER CURS:

Si suspens més de 4 assignatures a 1r de batxiller hauràs de repetir tot el curs.

Si tens entre 3 i 4 assignatures suspeses pots optar per:

-

Repetir el curs en la seva totalitat.

-

Matricular-se només de les matèries no superades

-

Matricular-se de les matèries no superades i ampliar matrícula amb matèries de

primer ja superades. L’ampliació de matrícula amb matèries de primer no

cursades només serà possible en el cas que opti per canviar de modalitat.

AL SEGON CURS:

Si has promocionat a 2n i en finalitzar el curs tens avaluació negativa en algunes matèries

pots optar per:

o

Repetir el curs en la seva totalitat.

o

Matricular-te només de les matèries no superades

o

Matricular-te de les matèries no superades i ampliar matrícula amb matèries de

segon ja superades. L’ampliació de matrícula amb matèries de segon o primer no

cursades només serà possible en el cas que opti per canviar de modalitat.

(6)

2. LA SELECTIVITAT.

Anualment la universitat realitza 2 convocatòries d’exàmens: per juny i per setembre.

La prova s’estructura en dues fases:

FASE GENERAL (5 exercicis)

FASE ESPECÍFICA (voluntària i just per a estudis amb limitació de places)

Durant 3 dies t’hauràs d’examinar d’una fase general (5 exàmens de: comentari de text en

Llengua castellana, comentari de text en Llengua catalana, Llengua estrangera (anglès,

francès, alemany, italià o portuguès),Història d’Espanya o Història de la filosofia més una

matèria de modalitat de 2n triada per l’alumne). Aquesta fase et pot puntuar fins a 10 punts.

La fase específica és voluntària. L’hauran de realitzar aquells que vulguin accedir a

ensenyaments que tenen límit de places

. Cada estudiant es podrà examinar de qualsevol de les matèries de modalitat de segon,

diferent de la matèria escollida a la fase general. Aquesta fase servirà per poder pujar la nota

fins a un 14.

La superació de la fase general té validesa indefinida. La qualificació de les matèries de la

fase específica tindrà valides durant els dos cursos acadèmica següents a la seva superació.

Teniu 90 minuts per cada prova amb un descans de 45 minuts.

Per aprovar la selectivitat no hi ha límit de convocatòries.

Un cop aprovada la selectivitat, et pots presentar tantes vegades com vulguis per pujar

nota fins aconseguir la nota d’accés que necessites per cursar la carrera elegida.

UN CONSELL!!!

Des del 1r curs de batxiller cal que et posis les piles i treguis bones notes: l’expedient dels dos

cursos del batxillerat te un 60% de pes damunt la nota final d’accés a la universitat!!!!

(7)

3. VINCULACIÓ ENTRE GRAUS UNIVERSITARIS I BRANQUES DE CONEIXEMENT

OPCIONS OPCIONS CARRERA Ai H Ci J CS C Ei A CARRERA Ai H Ci J CS C Ei A

Administració d’Empreses * ● Enginyeria del software ●

Antropologia social i cultural ● Enginyeria elèctrica ●

Arqueologia ● Enginyeria electrònica de telecomunicacions

Arquitectura ● Enginyeria en electrònica industrial i automàtica *

Arquitectura naval ● Enginyeria en organització industrial

Art dramàtic* ● Enginyeria en tecnologia de la telecomunicació

Arts i disseny ● Enginyeria en tecnologia minera ●

Audiovisuals i multimèdia ● Enginyeria en tecnologies industrials

Belles Arts ● Enginyeria forestal i del medi natural

Biologia * ● Enginyeria geològica ●

Biologia ambiental ● Enginyeria geomàtica i topografia ●

Biologia humana ● Enginyeria informàtica * ●

Biologia sanitària ● Enginyeria marina ●

Bioquímica * ● Enginyeria marítima ●

Bioquímica i biologia molecular ● Enginyeria mecànica ●

Bioquímica i ciències biomèdiques ● Enginyeria multimèdia ●

Biotecnologia ● Enginyeria nàutica i transport marítim

Ciència i llengües de l’antiguitat ● Enginyeria química ●

Ciència i salut animal ● Enginyeria química industrial ●

Ciència i tecnologia dels aliments ● Enginyeria radioelectrònica ●

Ciència política i gestió pública ● Enginyeria telemàtica * ●

Ciències ambientals ● Enologia ●

Ciències biomèdiques ● Filologia romànica ●

Ciències de la mar ● Filosofia * ●

Ciències de l’activitat física i l’esport ● Física * ●

Ciències mèdiques bàsiques ● Fisioteràpia * ●

Cinema i mitjans audiovisuals ● Finances i comptabilitat ●

Comerç ● Fotografia i creació digital ●

Comptabilitat i finances ● Farmàcia ●

Comunicació Audiovisual * ● Genètica ●

Comunicació Cultural ● Geografia * ●

Conservació i restauració de bens

culturals ● Geologia ●

Conservació i restauració del

patrimoni cultural ● Història * ● Creació i disseny ● Història de l’art * ●

Criminologia ● Història i ciències de la música ●

Criminologia i polítiques públiques de

prevenció ● Història i patrimoni ●

Dansa ● Humanitats ●

Disseny ● Humanitats: estudis interculturals ●

Disseny d’interiors * ● Infemeria * ●

Disseny de moda * ● Informació i documentació ●

Disseny del producte * ● Lingüística ●

Disseny gràfic * ● Llengua i literatura catalanes * ●

Dret * ● Llengua i literatura espanyoles * ●

Economia * ● Llengua i literatura gallega ●

Economia i negocis internacionals ● Llengües modernes i traducció ●

Educació Infantil * ● Llengües modernes i les seves literatures

Educació Primària * ● Logopèdia ●

Educació social * ● Màrqueting i investigació de mercats

Estadística ● Matemàtiques * ●

Estadística empresarials ● Medicina ●

Estudis alemanys ● Microbiologia ●

Estudis anglesos * ● Nanociència i nanotecnologia ●

(8)

Estudis bascos ● Música * ●

Estudis clàssics ● Musicologia ●

Estudis d’Àsia i Àfrica ● Nutrició humana i dietètica ●

Estudis d’Àsia Oriental ● Odontologia ●

Estudis de galleg i espanyol ● Òptica i optometria ●

Estudis francesos ● Pedagogia * ●

Estudis hebreus i arameus ● Periodisme * ●

Estudis italians ● Podologia ●

Estudis semítics i islàmics ● Psicologia * ●

Enginyeria agrícola ● Publicitat i relacions públiques ●

Enginyeria agroalimentària i del medi

rural * ● Química * ●

Enginyeria alimentària ● Sociologia ●

Enginyeria ambiental ● Relacions internacionals ●

Enginyeria biomèdica ● Relacions laborals * ●

Enginyeria civil ● Sociologia ●

Enginyeria d’aeronavegació ● Teràpia ocupacional ●

Enginyeria d’edificació * ● Traducció i interpretació ●

Enginyeria de computadores ● Traducció i mediació interlingüística ●

Enginyeria disseny industrial i

desenvolupament del producte ● Treball social * ● Enginyeria de l’energia ● Turisme * ●

Enginyeria de la construcció ● Veterinària ●

Enginyeria de materials ●

Enginyeria de recursos miners i

energètics ●

Enginyeria de sistemes audiovisuals ●

Enginyeria de sistemes biològics ●

Enginyeria de sistemes de

telecomunicacions ● Enginyeria de tecnologia i disseny

tèxtil ●

Enginyeria del medi natural ●

* Estudis de grau que es cursen a Mallorca

BRANQUES DE CONEIXEMENT ARTS I HUMANITATS C.SOCIALS I JURÍDIQUES CIÈNCIES DE LA SALUT CIÈNCIES ENGINYERIA I ARQUITECTURA AiH CiJ CS C EiA

A partir del curs 2013-2014 la UIB oferirà les següents dobles titulacions de grau :

Grau en Administració d’Empreses i Grau en Dret .

Grau en Matemàtiques i Grau en Enginyeria Telemàtica .

Grau en Educació Social i Grau en Treball Social (Properament se’n podrà consultar el

pla d’estudis).

(9)
(10)

VINCULACIÓ ENTRE BATXILLER I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

FAMÍLIA CICLE FORMATIU Modalitat de batxillerat

AGRÀRIA Paisatgisme i medi rural Ciències i Tecnologia ACTIVITATS FÍSIQUES I

ESPORTIVES Animació d’activitats físiques i esportives Qualsevol modalitat de batxillerat MARITIMOPESQUERA Transport Marítim i pesca d’altura Ciències i Tecnologia

Administració i finances Ciències i Tecnologia ADMINISTRACIÓ

Assistència a la direcció Ciències i Tecnologia Comerç internacional Ciències i Tecnologia

Humanitats i ciències socials Gestió de vendes i espais comercials

COMERÇ I MÀRQUETING

Màrqueting i Publicitat

Ciències i Tecnologia Humanitats i ciències socials Il:luminació i captura d’imatges Arts

Ciències i Tecnologia Realització d’audiovisuals i espectacles

COMUNICACIÓ IMATGE I SO

Animació 3D, jocs i entorns interactius

Arts Ciències i Tecnologia Projectes d’edificació Ciències i Tecnologia EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Projectes d’obra civil Ciències i Tecnologia Sistemes Electrotècnics i automatització Ciències i Tecnologia Manteniment electrònic Ciències i Tecnologia Automatitzaciói robòtica industrial Ciències i Tecnologia ELECTRICITAT I

ELECTRÒNICA

Sistemes de telecomunicacions i informàtics Ciències i Tecnologia Agències de viatges i gestió d’esdeveniments Humanitats i ciències socials Gestió d’allotjaments turístics Ciències i Tecnologia

Humanitats i ciències socials Guia, Informació i assistències turístiques Arts

Humanitats i ciències socials

Direcció de Restauració Ciències i Tecnologia Humanitats i ciències socials

HOTELERIA I TURISME

Direcció en Cuina Ciències i Tecnologia Humanitats i ciències socials

IMATGE PERSONAL Assessoria d’imatge personal i corporativa Ciències i Tecnologia Humanitats i ciències socials Administració de sistemes informàtics en xarxa Ciències i Tecnologia

Humanitats i ciències socials Desenvolupament d’aplicacions informàtiques

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Desenvolupament d’aplicacions web

Ciències i Tecnologia Humanitats i ciències socials TRANSPORT I

MANTENIMENT DE VEHICLES

Automoció Ciències i Tecnologia Manteniment aeromecànic Ciències i Tecnologia Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids Ciències i Tecnologia INSTAL·LACIÓ I

MANTENIMENT Prevenció de riscos professionals Ciències i Tecnologia Humanitats i ciències social Imatge per al diagnòstic Ciències i Tecnologia Laboratori de diagnòstic clínic Ciències i Tecnologia Dietètica i nutrició Ciències i Tecnologia Salut ambiental Ciències i Tecnologia Higiene bucodental Ciències i Tecnologia Pròtesis dentals Ciències i Tecnologia SANITAT

Documentació sanitària Ciències i Tecnologia Humanitats i ciències socials Animació sociocultural Ciències i Tecnologia

Humanitats i ciències socials Educació infantil Qualsevol modalitat de batxillerat SERVEIS

SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Integració social

Animació sociocultural i turística

Ciències i Tecnologia Humanitats i ciències socials

(11)

3. LA FORMACIÓ PROFESSIONAL:

QUINA DURADA TENEN ELS CICLES FORMATIUS?

La durada varia en funció del cicle formatiu. Ara bé, en general duren entre 1.400 i 2.000

hores Així trobaràs cicles formatius que duren:

a) Un curs escolar més la formació a les empreses (1.400 - 1.700 hores).

b) Dos cursos escolars, que ja inclouen la formació pràctica a les empreses (2.000

hores).

COM S’ESTRUCTUREN ELS CICLES FORMATIUS?

Els seus continguts s’estructuren en mòduls (assignatures) i són exclusivament de caire

professional (únicament estudiaràs assignatures relacionades amb el camp professional que

has triat). Per altra banda es combina la formació teòrica amb la pràctica: una part de la

formació es fa als centres educatius i una altra part a les empreses (pràctiques laborals)

QUINA TITULACIÓ ACONSEGUIRÀS DESPRÉS DE FER UN CICLE FORMATIU?

- CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

: la titulació que obtens és la de tècnic/a.

- CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

: la titulació que obtens és la de tècnic/a superior.

QUINS REQUISITS NECESSITES PER ACCEDIR ALS CICLES FORMATIUS?

Per accedir als diferents cicles formatius és necessari que compleixis algun d’aquests

requisits:

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ:

Accés directe

-

Títol de graduat en educació secundària obligatòria.

-

Títol de tècnic/a auxiliar (FP1).

-

Títol de tècnic/a.

-

Haver superat el 2n curs de BUP complet.

Accés mitjançant prova

-

Tenir 17 anys.

-

Acreditar 1 any d’experiència laboral.

-

Haver superat un programa de qualificació professional inicial.

COM FUNCIONA LA PROVA D’ACCÉS A MAJORS DE 17 ANYS?

Es realitza una única prova comuna a tots els CFGM. Aquesta prova s’estructura en tres parts:

* Part lingüística: aquesta part de la prova consta de dos textos, un de llengua catalana i un de

llengua castellana. De cada un dels textos hauràs de:

- fer un resum escrit del text

- explicar el significat de paraules o idees del text

- fer un redacció.

* Part social: preguntes relacionades amb les ciències socials, geografia i història

* Part cientificotecnològica: és una prova que consta de dues parts:

- Matemàtiques.

(12)

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Accés directe

-

títol de batxillerat

-

COU o PREU

-

Tècnic/a especialista, tècnic/a superior o equivalent (FP2)

-

Títol universitari sense cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova

-

Majors de 19 anys, sense titulació.

-

Amb el títol de tècnic/a i 18 anys pots accedir a un cicle formatiu de grau superior de

la mateixa família professional si superes la prova d’accés a cicles formatius de grau superior

que s’estableix amb caràcter general per a majors de 19 anys.

COM FUNCIONA LA PROVA D’ACCÉS A MAJORS DE 19 ANYS?

La prova consta de dues parts, una comuna, igual a tots els CFGS, i una altra específica:

1) Part comuna. Es realitzen quatre proves diferents de:

- llengua catalana

- llengua castellana

- llengua anglesa

2) Part específica. La part específica s’organitza en opcions i segons el CFGS

GRUPS CICLES FORMATIUS MATÈRIES (n'has de triar dues)

A

·Administració i finances ·Assistència a la dirección. ·Comerç internacional

·Gestió de vendes i espais comercials. -Màrqueting i Publicitat

·Agència de viatges i gestió d'esdeveniments ·Gestió d'allotjaments turístics

·Guia, informació i assistències turístiques ·Direcció de restauració

·Direcció en cuina ·Animació sociocultural ·Educacio infantil ·Integració social

·Interpretació del llenguatge de signes

Economia ·Geografia

·Llengua estrangera: alemany, anglès o francès

·Psicologia -Matemàtiques

B

·Paisatgisme i medi rural

·Animació d'activitats físiques i esportives ·Assessoria d'imatge personal icorporativa ·Dietètica

·Higiene bucodental ·Imatge per al diagnòstic ·Laboratori de diagnòstic clínic ·Pròtesis dentals

·Salut ambiental

·Biologia ·Química

·Ciències de la terra i mediambientals ·Educació Física

-Matemàtiques

C

·Navegació, pesca i transport marítim ·Il·luminació i captura d’imatges -Animació 3D, jocs i entorns interactius. ·Realització d'audiovisuals i espectacles ·Desenvolupament de productes electrònics ·Instal·lacions electrotècniques

·Sistemes de regulació i control automàtics ·Sistemes de telecomunicació i informàtics ·Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció

·Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques

·Administració de sistemes informàtics en xarxa ·Desenvolupament d'aplicacions informàtiques Desenvolupament d’aplicacions web

·Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids ·Prevenció de riscos professionals

·Automoció /·Manteniment aeromecànic

Física

·Tecnologia industrial

·Tecnologies de la informació i la comunicació ·Dibuix Tècnic

(13)

OFERTA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ -Palma- 2013/14

F A M ÍL IA P R O F E S S I O N A L A g ri a A d m in is tr a c A c ti v it a ts s iq u e s i e s p o rt iv e s A rt s g fi q u e s Im a tg e i s o C o m e i m à rq u e ti n g E le c tr ic it a t i e le c tr ò n ic a H o te le ri a i tu ri s m e M a ri ti m o -p e s q u e ra In fo rm à ti c a i c o m u n ic a c i o n s Im a tg e p e rs o n a l F u s ta , m o b le i s u ro In s ta la c i m a n te n im e n t In d ú s tr ie s a li m e n ri e s T ra n s p o rt i m a n te n im e n t d e v e h ic le s S a n it a t S e rv e is s o c io c u lt u r a ls i a l a c o m u n it a t

PALMA

C IC L E S F O R M A T IU S P ro d u c c ió a g ro p e c u à ri a J a rd in e ri a i f lo ri s te ri a T re b a lls f o re s ta ls i d e c o n s e rv a c ió d e l m e d i n a tu ra l G e s ti ó a d m in is tr a ti v a A c ti v it a ts e s p o rt iv e s e n e l m e d i n a tu ra l Im p re s s ió e n a rt s g rà fi q u e s P re im p re s s ió d ig it a l L a b o ra to ri d ’im a tg e A c ti v it a ts c o m e rc ia ls E q u ip s e le c tr ò n ic s d e c o n s u m In s ta l· la c io n s e lè c tr iq u e s i a u to m à ti q u e s In s ta l· la c io n s d e te le c o m u n ic a c io n s C u in a i g a s tr o n o m ia S e rv e is e n r e s ta u ra c ió O p e ra c ió , c o n tr o l i m a n te n im e n t d e m à q u in e s i in s ta l· la c io n s d e l v a ix e ll S is te m e s m ic ro in fo rm à ti c s i x a rx e s E s tè ti c a i b e lle s a P e rr u q u e ri a i c o s m è ti c a c a p il· la r In s ta l· la c ió i m o b la m e n t In s ta l· la c io s n d e p ro d u c c ió n d e c a lo r M a n te n im e n t e le c tr o m e c à n ic In s ta l· la c io n s f ri g o rí q u e s i d e c lim a ti tz a c ió F o rn e ri a , re b o s te ri a i c o n fi te ri a C a rr o s s e ri a E le c tr o m e c à n ic a d e v e h ic le s C u re s a u x ili a rs d ’in fe rm e ri a F a rm à c ia i p a ra fa rm à c ia E m e rg è n c ie s s a n it à ri e s A te n c ió a p e rs o n e s e n s it u a c ió n d e d e p e n d è n c ia

IES Arxiduc Lluís Salvador H

IES Francesc de Borja Moll M/H M M/D M/H M/H M/H H/D

IES Guillem Sagrera M

IES Josep Maria Llompart M M M M/D

IES Josep Sureda i Blanes M M M M

IES Juníper Serra M/H M M/H/D M M M/H

IES Politècnic M/H/

D M/H M M M

IES Son Rullan M

IES Son Pacs M M M M

IES Tecnificació Esportiva M

IES Emili Darder H

Escola d’FP Nàuticopesquera M

Sant Josep Obrer (C.C.) M H

Sant Antoni Abat (C.C.) M

Jesús Maria (C.C.) M M

La Salle (C.C.) M M

Aula Balear (C.C.) M M

Ntra Sra de Montissió (C.C.) M M

CIDE (C.C.) M M

Creu Roja Espanyola (P) M/H M/H

Adema (P) M M M

Can Palerm (P) M

(14)

OFERTA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ -Pobles- 2013/2014

F A M ÍL IA P R O F E S S IO N A L A g ri a A d m in is t ra c i g e s ti ó A c ti v it a ts s iq u e s i e s p o rt iv e s C o m u n ic a c , im a tg e i s o A rt s g fi q u e s C o m e i m à rq u e ti n g E le c tr ic it a t i E le c tr ò n i c a In s ta la c i ó i m a n te n i m e n t In fo rm à ti c a i c o m u n ic a c io n s H o te le ri a i tu ri s m e S e rv e is s o c io c u lt u ra ls i a la c o m u n it a t M a n te n i m e n t d e v e h ic le s a u to p ro p u ls a ts S a n it a t C IC L E S F O R M A T IU S J a rd in e ri a G e s ti ó a d m in is tr a ti v a A c t. fi s ic o e s p o rt iv e s e n e l m e d i n a tu ra l L a b o ra to ri d 'im a tg e Im p re s s ió e n a rt s g rà fi q u e s P re im p re s s ió d ig it a l A c ti v it a ts c o m e rc ia ls E q u ip s e le c tr ò n ic s d e c o n s u m In s ta l· la c io n s e lè c tr iq u e s i a u to m à ti q u e s In s ta l· la c io n s d e te le c o m u n ic a c io n s a c io n s In s ta l· la c io n s fr ig o ri q u e s i d e c lim a ti tz a c ió S is te m e s m ic ro in fo rm à ti c s i x a rx e s C u in a i g a s tr o n o m ia S e rv e is e n re s ta u ra c ió A te n c ió a p e rs o n e s d e p e n e n ts E le c tr o m e c à n i c a d e v e h ic le s C u re s a u x ili a rs d ’in fe rm e ri a A l c ú d i a I E S A l c ú d i a M / H M M

A r t à IES Llorenç Garcies i Font M M

I E S C a l v i à M M M I E S S o n F e r r e r M H C E P A C a l v i à H H C a l v i à I E S B e n d i n a t M C a p d e p e r a I E S C a p d e p e r a F e l a n i t x I E S F e l a n i t x H M M

IES Berenguer d’Anoia M

CEPA Francesc de Borja Moll M H H

I n c a I E S Pa u Ca sesn o ve s M M M M M M I E S A r e n a l M L l u c m a j o r I E S L l u c m a j o r M M M I E S M o s s è n A l c o v e r M H M a n a c o r I E S N a C a m e l · l a M M M M / H M / H I E S M a r r a t x í E s L i c e u ( C . C . ) M / H H M a r r a t x í S o n L L e b r e M / H

P o l l e n ç a IES G. Cifre de Colonya M

S a P o b l a I E S J o a n T a i x M M M

Santa Margalida I E S S t a . M a r g a l i d a H

S i n e u I E S S i n e u M

S ó l l e r IES Guillem Colom Casesnoves M M

S o n S e r v e r a IES Puig de Sa Font M

(15)

OFERTA CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR. (Públics i Concertats) -Palma- 2013/2014

F A M ÍL IA P R O F E S S IO N A L A d m in is tr a c i g e s ti ó A c ti v it a ts f ís iq u e s i e s p o rt iv e s A c ti v it a ts m a ri ti m o p e s q u e re s Im a tg e i s o C o m e i m à rq u e ti n g E le c tr ic it a t i e le c tr ò n ic a E d if ic a c i o b ra c iv il H o te le ri a i tu ri s m e In fo rm à ti c a i c o m u n ic a c io n s Im a tg e p e rs o n a l In s ta la c i m a n te n im e n t T ra n s p o rt i m a n te n im e n t d e v e h ic le s S a n it a t S e rv e is s o c io c u lt u ra ls i a l a c o m u n it a t

PALMA

C IC L E S F O R M A T IU S A d m in is tr a c ió i f in a n c e s A s s it è n c ia a l a d ir e c c ió A n im a c ió d ’a c ti v it a ts fi s iq u e s i e s p o rt iv e s T ra n s p o rt m a rí ti m i p e s c a d ’a lt u ra A n im a c ió 3 D ,j o c s i e n to rn s in te ra c ti u s R e a lit z a c ió d ’a u d io v is u a ls i e s p e c ta c le s Il ·l u m in a c ió i c a p ta c ió n d ’im a tg e s G e s ti ó d e v e n d e s i e s p a is c o m e rc ia ls C o m e rç i n te rn a c io n a l M à rq u e ti n g i P u b lii c it a t D e s e n v o lu p a m e n t d e . p ro d u c te s e le c tr ò n ic s In s ta l· la c io n s e le c tr o tè c n iq u e s S is te m e s d e r e g u la c ió i c o n tr o l a u to m à ti c s S is te m e s d e te le c o m u n ic a c io n s i in fo rm à ti c s P ro je c te s d ’e d if ic a c ió P ro je c te s d ’o b ra c iv il A g è n c ie s d e v ia tg e i g e s ti ó d ’e s d e v e n im e n ts G e s ti ó d ’a llo tj a m e n ts tu rí s ti c s G u ia , in fo rm a c ió i a s s is tè n c ie s t u rí s ti q u e s D ir e c c ió d e r e s ta u ra c ió D ir e c c ió e n c u in a A d m in is tr a c ió d e s is te m e s in fo rm à ti c s e n x a rx a D e s e n v o lu p a m e n t d ’a p lic a c io n s w e b D e s e n v o lu p a m e n t d ’ a p lic a c io n s i m u lt ip la ta fo rm a A s s e s s o ri a d ’im a tg e p e rs o n a l M a n te n im e n t d ’in s ta l· la c io n s t è rm iq u e s i d e f lu id s P re v e n c ió d e r is c o s p ro fe s s io n a ls A u to m o c ió M a n te n im e n t a e ro m e c à n ic L a b o ra to ri d e d ia g n ò s ti c c lí n ic P rò te s is d e n ta ls H ig ie n e b u c o d e n ta l S a lu t a m b ie n ta l Im a tg e p e r a l d ia g n ò s ti c D ie tè ti c a D o c u m e n ta c ió S a n it à ri a A n im a c ió s o c io c u lt u ra l E d u c a c ió i n fa n ti l A n im a c ió s o c io c u lt u ra l i tu rí s ti c a In te g ra c ió s o c ia l In te rp re ta c ió l le n g u a tg e d e s ig n e s

IES Antoni Maura

M/H/ D

IES Arxiduc Lluís Salvador

H

IES Francesc de Borja Moll H

H H/ D H H H M H

IES Guillem Sagrera M

IES Josep Maria Llompart

M

IES Juníper Serra H

H M/H H H H H H H IES Politècnic M H H M H H H

IES Ramon Llull

H M M/H

IES Son Pacs H

H

IES Tecnificació Esportiva M

IES Son Rulllan M

Escola de FP Nauticopesquera M

Sant Josep Obrer (C.C.) H H

H Sant Francesc (C.C.) H

(16)

OFERTA CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR. (PRIVATS) -Palma- 2013/2014

F A M ÍL IA P R O F E S S IO N A L A d m in is tr a c i g e s ti ó A c ti v it a ts f ís iq u e s i e s p o rt iv e s A c ti v it a ts m a ri ti m o p e s q u e re s Im a tg e i s o C o m e i m à rq u e ti n g E le c tr ic it a t i e le c tr ò n ic a E d if ic a c i o b ra c iv il H o te le ri a i t u ri s m e In fo rm à ti c a i c o m u n ic a c io n s Im a tg e p e rs o n a l In s ta la c i m a n te n im e n t T ra n s p o rt i m a n te n im e n t d e v e h ic le s S a n it a t S e rv e is s o c io c u lt u ra ls i a l a c o m u n it a t C IC L E S F O R M A T IU S A d m in is tr a c ió i f in a n c e s A s s is tè n c ia a l a d ir e c c ió A n im a c ió d ’a c ti v it a ts f ís iq u e s i e s p o rt iv e s T ra n s p o rt m a rí ti m i p e s c a d ’a lt u ra Il ·l u m in a c ió i c a p tu ra d ’I m a tg e s R e a lit z a c ió d ’a u d io v is u a ls i e s p e c ta c le s A n im a c ió 3 D , jo c s i e n to rn s i n te ra c ti u s G e s ti ó c d e v e n d e s i e s p a is c o m e rc ia ls C o m e rç i n te rn a c io n a l M à rq u e ti n g i P u b lic it a t S is te m e s e le c tr o tè c n ic s i a u to m a ti tz a ts M a n te n im e n t e le c tr ò n ic A u to m a ti tz a c ió i r o b ò ti c a i n d u s tr ia l S is te m e s d e t e le c o m u n ic a c io n s i i n fo rm à ti c s P ro je c te s d ’e d if ic a c ió p ro je c te s d ’o b ra c iv il. A g è n c ie s d e v ia tg e s i g e s ti ó d ’e s d e v e n im e n ts G e s ti ó d ’a llo tj a m e n ts t u rí s ti c s G u ia , In fo rm a c ió , i a s s is tè n c ie s t u rí s ti q u e s D ir e c c ió e n R e s ta u ra c ió D ir e c c ió e n c u in a A d m in is tr a c ió d e s is te m e s i n fo rm à ti c s e n x a rx a D e s e n v o lu p a m e n t d ’ a p lic a c io n s m u lt ip la ta fo rm a D e s e n v o lu p a m e n t d ’a p lic a c io n s w e b A s s e s s o ri a d ’im a tg e p e rs o n a l M a n te n im e n t d ’in s ta l· la c io n s t è rm iq u e s i d e f lu id s P re v e n c ió d e r is c o s p ro fe s s io n a ls A u to m o c ió M a n te n im e n t a e ro m e c à n ic L a b o ra to ri d e d ia g n ò s ti c c lí n ic P rò te s is d e n ta ls H ig ie n e b u c o d e n ta l S a lu t a m b ie n ta l Im a tg e p e r a l d ia g n ò s ti c D ie tè ti c a A n im a c ió s o c io c u lt u ra l i tu rí s ti c a E d u c a c ió i n fa n ti l In te g ra c ió s o c ia l In te rp re ta c ió d e l le n g u a tg e d e s ig n e s Adema (P) H H H H Acadèmia Flemnig (P) M Lluis Vives (P) H Can Palerm (P) M EDIB M M M M M Centro de Estudios fotogràficos M M M

(17)

OFERTA CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR. -Pobles- 2013/2014

F A M ÍL IA P R O F E S S IO N A L A d m in is tr a c A c ti v it a ts a g ri e s A c ti v it a ts f ís iq u e s i e s p o rt iv e s C o m e i m à rq u e ti n g E le c tr ic it a t i e le c tr ò n ic a H o te le ri a i tu ri s m e In fo rm à ti c a i c o m u n ic a c io n s M a n te n im e n t d e v e h ic le s a u to p ro p u ls a ts S e rv e is s o c io c u lt u ra ls i a la c o m u n it a t C IC L E S F O R M A T IU S A d m in is tr a c ió i f in a n c e s P a is a tg is m e i m e d i ru ra l A n im a c ió d ’a c ti v it a ts f ís iq u e s i e s p o rt iv e s G e s ti ó d e v e n d e s i e s p a is c o m e rc ia ls S is te m e s d e t e le c o m u n ic a c ió i in fo rm à ti c s S is te m e s e le c tr o tè c n ic s i a u to m a ti tz a ts A g è n c ie s d e v ia tg e s i g e s ti ó d ’e s d e v e n im e n ts G e s ti ó d ’a llo tj a m e n ts t u rí s ti c s A d m in is tr a c ió d e s is te m e s in fo rm à ti c s e n x a rx a D e s e n v o lu p a m e n t d ’a p lic a c io n s w e b A u to m o c ió E d u c a c ió i n fa n ti l In te rp re ta c ió l le n g u a tg e d e s ig n e s

Alcúdia IES Alcúdia H H

Artà IES Llorenç Garcies i Font H

IES Calvià H H H

Calvià

IES Bendinat M

Felanitx IES Felanitx M H

IES Berenguer d’Anoia H

Inca

IES Pau Casesnoves H H H H M H

Llucmajor IES Llucmajor M

IES Mossèn Alcover H

Manacor

IES Na Camel·la H H

Pollença IES Guillem Cifre de Colonya M

Sa Pobla IES Sa Pobla M M

Sóller IES Guillem Colom Casesnoves M

Marratxí Son Llebre H

IES Manacor M

(18)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :