Assisteixen invitats amb veu però sense vot: (Resolució d Alcaldia 46/15 de 25/06/15 d acord amb l Art del ROF)

Texto completo

(1)

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número 17/2018

Data : 22 de novembre de 2018.

Horari : de 20,35 a 20,50

Hi assisteixen:

Xavier Ramos i Pujol, Alcalde-President

Nuria Cañís Carbó, 1a Tinent d’Alcalde.

Josep Morató Grimau, 2on Tinent d’Alcalde, com a Vocal

Pere Soler i Mateu, 3r Tinent d’alcalde, com a Vocal

Assisteixen invitats amb veu però sense vot:

(Resolució d’Alcaldia 46/15 de 25/06/15 d’acord amb l’Art. 113.3 del ROF)

Anna Oliva Boquera , Regidora

Pere Puig Pujol, Regidor

Jaume Bargalló Pros, Regidor

Montserrat López Trillas, Regidora

Han excusat la seva assistència :

Judit Pujol Pizarro, Regidora

Secretari interventor: Cèsar Flecha Sebastián,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta sessió anterior (08/11/2018) 2.- Aprovació, si escau, de factures de despesa.

3- Atorgament, si escau, de llicències urbanístiques.

4.- Aprovació definitiva, si escau, de “Projecte millora accessibilitat passos de vianats a la Múnia” 5.- Aprovació, si escau, de Pla Seguretat i salut obra “Adequació terrassa Societat la Múnia”

6.- Adjudicació, si escau, de contracte menor de serveis “Revisió del Pla Director del servei d’aigua de Castellví de la Marca”

7.- Adjudicació, si escau, de contracte menor d’obres “Adequació zona esportiva Castellví- Fase 4 Millora humitats nucli serveis”

(2)

8.- Adjudicació, si escau, de contracte menor d’obres “Adequació zona esportiva Castellví- Fase 5 tanca sector jocs infantils”

9.- Adjudicació, si escau, de contracte menor d’obres “Adequació zona esportiva Castellví- Fase 6 Instal.lació elèctrica”

10.- Adjudicació, si escau, de contracte menor d’obres “Millora Polivalents - Fase 5 Pintura local Cases Noves”

11.- Adjudicació, si escau, de contracte menor d’obres “Reparació i pintat pista poliesportiva” 12.-Atorgament, si escau, d’ajuts socials .

13.- Atorgament, si escau, de drets funeraris.

14.- Reconeixement, si escau, de trienni antiguitat a treballadora municipal.

PUNTS D’URGÈNCIA NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA:

15.- Acceptació si escau de subvencions Diputació de Barcelona.

16.- Modificació de l’acord de 25 d’octubre de 2018 d’incoació d’expedients d’ordre de

conservació i rehabilitació.

S’aprova per unanimitat la urgència i la seva corresponent inclusió en l’ordre del dia de la

sessió.

1.- Aprovació, si escau, de l’acta sessió anterior (08/11/2018)

Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de 25/10/2018 que

tots els assistents han rebut prèviament, oferint si hi ha alguna intervenció al respecte.

El Secretari interventor informa que a l’acta anterior hi ha una errada al punt 3, aprovació de

factures, on consta una factura de pintar el cementiri per import de 13671,19 que no es vàlida

i ha estat substituïda per les 3 següents de la relació d’import 4596,19, 4840 i 4235, totes de

PINTDECOR PACS S.L., L’import total de la relació ja era correcta , no sumava la factura

errònia.

S’aprova per unanimitat, amb la correcció indicada.

(3)

Alcaldia proposa l’aprovació de les següents factures de despesa que es relacionen per import

total de 51.299,80

Data N. de

document

Data doc. Import total

Nom Text Explicatiu P PRESS.

01/11/2018 28-K8M0-152196 01/11/2018 36,59 TELEFONICA MOVILES 620748552 639053890 920-22200 01/11/2018 28-K8M0-294163 01/11/2018 18,15 TELEFONICA MOVILES 638403513 920-22200 01/11/2018 28-K8M0-395404 01/11/2018 7,26 TELEFONICA MOVILES 607670410 920-22200

05/11/2018 485 01/11/2018 470,69 TOT VICI EN BICI PDES.

COPES I SAMARRETES OPEN INFANTIL VEGUERIA PEN.

920-22601 06/11/2018 ME 2121 31/10/2018 120,29 INICIATIVES

JASSERA

Got compostable, Pack mini servis paper reciclat Estov. paper

330-22609 06/11/2018 1800254 31/10/2018 222,64 COVIAL S.L. REPARAR FINESTRES ESCOLA 323-21205 06/11/2018 608/18 31/10/2018 448,00 CONSELL ESPORTIU PILATES OCTUBRE 2018 340-48005 06/11/2018 576/18 30/10/2018 5.730,56 CONSELL ESPORTIU ORG I DIN. ACTIVITATS ESPORTIVES

OCTUBRE 2018

340-48005 06/11/2018 575/18 31/10/2018 1.000,00 CONSELL ESPORTIU ASSES. I ORG. ESPORTIU OCTUBRE

2018

340-48005 07/11/2018 139923 692 31/10/2018 272,25 EL 3 DE VUIT anunci ""60a. Festa del Most.. 920-22602 07/11/2018 A 2018/A

49927

31/10/2018 33,48 AQUADIRECT BLUE PLANET

AOC:52337828 Alquiler Cooler+ Agua 151-21200 07/11/2018 20182032 05/11/2018 7.435,45 HAPPY LUDIC elements. / Transport / Multijoc

Selaya / Molla La Moto

342-60910 07/11/2018 FV1867 07/11/2018 4.235,00 ALBIN

ARQUITECTES, SL

direcció d'obres de la restauració del Castellot

151-22706 07/11/2018 461 31/10/2018 733,26 MESKELLEURE SCP consergeria a l'escola El Castellot 323-22699 07/11/2018

ZI18-001543781

22/10/2018 103,38 VODAFONE OCTUBRE 920-22200

08/11/2018 P18-1941 31/10/2018 411,40 LA FURA LA FURA FESTA DEL MOST 920-22602 09/11/2018 A1179336 31/10/2018 221,09 (FECA) MATERIAL FESTA DEL MOST 330-22609 09/11/2018 866374 31/10/2018 51,21 FERRETERIA BADIA MATERIAL FESTA DEL MOST 330-22609 12/11/2018 29 31/10/2018 1.388,29 PERE SADURNI S.L. TREBALLS FESTA MAJOR + VIA

PUBLICA

1532-21002 12/11/2018 18048 31/10/2018 133,10 R,M.O.C CLASSES 3A EDAT OCTUBRE

920-2269904 09/11/2018 1800936 31/10/2018 336,38 ESCAVACIONS CHE NETEJA DE CAMINS 454-21000 12/11/2018 726508/2018 31/10/2018 124,84 ELEKTRA

CATALUNYA

LLUMS ESCOLA 323-21205

13/11/2018 152/18 10/11/2018 2.944,53 INSTAL.ACIONS MORATO

POLIVALENT MASET DELS COSINS APARELL CLIMATIT 337-63208 13/11/2018 153/18 10/11/2018 2.944,53 INSTAL.ACIONS MORATO POLIVALENT DE CASTELLVI CLIMATITZACIÓ 337-63208 13/11/2018 154/18 10/11/2018 2.562,42 INSTAL.ACIONS MORATO MITSHUBISHI ELECTRIC 337-63208 13/11/2018 155/18 10/11/2018 2.562,42 INSTAL.ACIONS MITSSHUBISHI ELECTRIC 337-63208

(4)

MORATO

13/11/2018 F18 25121 09/11/2018 162,14 DIGITTECNIC, S.L. ALARMA DE L'ESCOLA EL CASTELLOT 323-21205 14/11/2018 82.013.951.107 12/11/2018 700,84 ENDESA MOSSEN RAMON PI 165-22100 14/11/2018 82.013.948.816 17/10/2018 41,04 ENDESA MEDITERRANI-S/N 165-22100 14/11/2018 82.013.949.051 12/11/2018 49,97 ENDESA CONILLERES 165-22100 14/11/2018 82.013.950.411 29/10/2018 119,28 ENDESA DOCTOR VARGAS 165-22100 14/11/2018 82.015.075.507 16/10/2018 435,96 ENDESA AVDA CATALUNYA-S/N CASA LA VILA 920-22103 14/11/2018 82.013.949.989 24/10/2018 256,76 ENDESA POU-MIRET 165-22100 14/11/2018 82.035.309.452 12/11/2018 48,92 ENDESA BARRI MAS PANSA 165-22100 14/11/2018 82.013.950.384 05/11/2018 270,05 ENDESA ANSELM CLAVE 11 ESCOLES 312-22102

13/11/2018 6126/123/2018 09/11/2018 586,85 S.O.J TAXACIÓ SOLAR SENSE EDIFICAR MASET DELS COSINS

151-22706 14/11/2018 987/18/A 11/10/2018 1.243,95 SERIVID TRADE COPES CAVA FESTA MOST 330-22609 14/11/2018 183003154 31/10/2018 341,34 PINS-OIL S.L GAS/A + S/P + 95 MOTUL 425-22103 14/11/2018 001 14/11/2018 748,00 BAR EL SOLET 400 RACIONS FESTA DEL MOST 330-22609 14/11/2018 2 2018136 31/10/2018 2.202,20 MAS ALBORNA "APADRINEM UN ARBRE"" 171-21003 14/11/2018 2 2018145 31/10/2018 971,73 MAS ALBORNA SERVEI DE JARDINERIA 171-21003 14/11/2018 082013952100

0531

16/10/2018 1.134,35 ENDESA INDUSTRIA 3 ENLLUMENAT 165-22100 14/11/2018 082013950593

0341

06/11/2018 1.902,48 ENDESA PS ESTUDIANTS PAVELLO-CENTRE 323-22101 14/11/2018 082013948816

0485

15/10/2018 16,81 ENDESA MEDITERRANI-S/N 165-22100 14/11/2018 082013950141

0413

29/10/2018 152,98 ENDESA MOSSEN ANDREU 165-22100 14/11/2018 082013949750

0491

16/10/2018 188,52 ENDESA BARRI CASES DE LA RIERA 165-22100 14/11/2018 082013896154 0470 26/10/2018 98,41 ENDESA PONENT 6 BXS 920-22103 14/11/2018 082013948816 0506 12/11/2018 650,81 ENDESA MEDITERRANI-S/N 165-22100 14/11/2018 082035453811 0201

13/11/2018 211,62 ENDESA CARRETERA ESPORT 14 323-22101 14/11/2018 65 14/11/2018 938,10 CONSELL

COMARCAL ALT P.

Conveni Teno curs 2018-2018, ruta 19, 50%

326-48002 14/11/2018 FC-029388 31/10/2018 375,47 TELEVIDA TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA

920-2269904 15/11/2018 67 15/11/2018 535,95 CONSELL

COMARCAL ALT P.

Gestió projecte Penedès 360-4ª part 336-46501 19/11/2018 180726 11/11/2018 605,00 CREAPROMOCION CANTIMPLORES INAUGURACIÓ

CASTELLOT

920-22601 19/11/2018 4143732 11/11/2018 11,09 MERCADONNA MENJAR JOVENTUT

920-2269903 19/11/2018 218-907 13/11/2018 19,49 MANUEL GIL JOVENTUT BARRA FUTBOLIN

(5)

20/11/2018 180845 15/11/2018 590,48 FITONATUR TRACTAMENT PROCESSIONARIA CAMP FUTBOL CASTELLVI

171-21003 20/11/2018 164-18 15/11/2018 900,00 FUND. CAT. DEL

LLEURE

CURS DE MANIPULADORS D'ALIMENTS 920-2269903

21/11/2018 80 15/11/2018 242,00 M.B.N. IOGA NOVEMBRE 920-22699

51.299,80

La Junta de Govern Local com a òrgan de contractació en virtut del Decret de delegació de

competències dictat per l’Alcaldia en data 25 de juny de 2015, fa constar que:

- Els contractes menors a que fan referència aquestes factures relacionades, són

necessaris pel correcte funcionament dels serveis públics municipals.

- Que amb aquestes contractacions no s’està alterant l’objecte dels contractes per

evitar les regles generals de contractació.

- Que s’ha comprovat que els contractistes no han subscrit més contractes menors que

individualment o conjuntament superen la xifra establerta a l’apartat primer de

l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

- Que s’han recepcionat de conformitat els subministrament, serveis o obres als quals fa

referència aquesta factura.

Intervencions: El Sr. Pere Puig pregunta per la factura de data 13/11/2018 de S.O.I. d’import 586,85€ sobre una valoració d’una finca al barri del Maset dels Cosins.

El Sr. Alcalde explica que correspon a la valoració d’una franja de terreny que hi ha davant la rectoria que la propietària de la finca que la enfronta considera seu.

El Sr. Pere Puig pregunta, en relació a la factura de la Fundació Catalana del Lleure si el curs de manipulador d’aliments ja s’ha fet o s’ha de fer.

La Sra. Anna Oliva contesta que és previst que es faci cap al Nadal. Cada any es fa finançada amb una subvenció de Diputació

Votació: S’aprova per unanimitat.

3- Atorgament, si escau, de llicències urbanístiques.

Alcaldia dóna compte de les llicències urbanístiques a particulars que es proposen concedir, i

que compten amb l’informe favorable dels serveis tècnics municipals.

(6)

NÚM. SOL·LICITANT

LLOC

CONSTRUCTOR

OBRES

58

Endesa

distribución SLU

Mediterrani, 16

Endesa

Xarxa baixa tensió

57

Gas

natural

Redes SLU

Industria 1

Gas natural

Escomesa gas

La JGL , per unanimitat ACORDA:

Primer .- Concedir les llicències d’obra sol·licitades, amb les condicions indicades en els

informes tècnics que obren en l’expedient, subjectant-se als plànols presentats i a les

prescripcions aplicables de les Ordenances Municipals,

Segon.- Practicar les liquidacions procedents d’ICIO i de Taxa per expedició de llicències

urbanístiques (llicències d’obra) següents:

NÚM. SUBJECTE

VALORACIÓ

ICIO 3,2%

TAXA 1,5% (MÍNIM

37,51)

58

ENDESA SLU

828,27

26,50

37,51

57

GAS NATURAL GLP S A

296,88

9,50

37,51

b) Llicències de parcel.lació.

Vist l’expedient número l’expedient número 40/18 a instància d’En / de Na

D.LL.M./R. G.V. relatiu a sol·licitud de llicència urbanística de segregació de la finca

situada a C/MASCOTA 22 classificada com SÒL URBÀ, amb la següent referència

cadastral 4462801CF8746S0001YU, inscripció registral FINCA ; Registre de la

Propietat de Vilafranca del Penedès Tom 702, llibre 16de Castellví de la Marca, foli

1º48 volta, finca 940, inscripció 3ª i atès que:

_

__

ANTECEDENTS

_

_

PRIMER.-

Per aquest Ajuntament es tramita l’expedient número 40/18 a instància d’En

/ de Na D.LL.M. relatiu a sol·licitud de llicència urbanística de parcel·lació de la finca

situada a C/MASCOTA 22, classificada com SÒL URBÀ –, amb la següent referència

cadastral 4462801CF8746S0001YU

(7)

_

SEGON.-

Mitjançant Providència d’Alcaldia de data 5/11/2018, es requereix l’emissió

d’informe dels serveis tècnics i jurídics municipals en relació amb la llicència de

parcel·lació sol·licitada. Per part dels Serveis Tècnics Municipals s’emet informe al

respecte amb data 08/11/2018, de caràcter favorable al seu atorgament, per quant :

PRIMER.- Se sol·licita per l'interessat la parcel·lació de la finca situada a c/MASCOTA

22,

amb la següent referència cadastral 4462801CF8746S0001YU , amb les

característiques següents:

Finca original

Finca Matriu Original:

Ref. Cadastral 4462801CF8746S0001YU

Dades registrals Vilafranca del Penedès, Tom 702, llibre 16 de Castellví de la Marca, foli 148 volta, finca 980, inscripció 3era.

Carrer Mascota, número 22 de la Múnia Parcel.la amb una superfície de:

Segons escriptures 1.910m2

Clau Urbanística segons POUM vigent Clau 6b1 Cases aïllades Finques resultants

Finca segregada:

Parcel.la de forma rectangular amb una superfície de:

(8)

Llinda:

Nord est amb línia de 15,95m. amb torrent de Mas Cota, terreny no urbanitzable. Sud est amb línia de 41,06m. amb parcel.la número 20 del Carrer Mascota. Sud est amb línia de 15,00m. amb carrer Mascota.

Sud Oest amb línia de 47,80m. amb finca resultant de la parcel·lació. Finca resultant (amb edifici existent):

Parcel.la de forma rectangular amb una superfície de:

Segons escriptures 1.240,37m2

Llinda:

Nord est amb línia de 14,43m. amb torrent de Mas Cota, terreny no urbanitzable. Sud est amb línia de 47,80m. amb finca resultant de la parcel·lació.

Sud est amb línia de 35,72m. amb carrer Mascota.

Sud Oest amb línia de 56,16m. amb terreny no urbanitzable.

SEGON.- D'acord amb el que disposa l'article 187.2.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de

3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, estan

subjectes a prèvia llicència urbanística municipal les parcel·lacions urbanístiques. La

intervenció administrativa esmentada a través de llicència ve determinada igualment a

l'article 26 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre

protecció de la legalitat urbanística.

__

TERCER.- L'alteració proposada de l'immoble per l'interessat s'ajusta a la legislació

urbanística i al POUM de Castellví de la Marca, aprovat definitivament per la CTUB el

11 de Desembre de 2013, comptant amb l'ordenació precisa a tal efecte en atenció al

que disposa l'article 195 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el

Reglament de la Llei d'urbanisme

–RLU-, i tenint en compte les determinacions

urbanístiques.

(9)

definint les característiques generals de l'actuació a realitzar i de l'immoble en el que

es pretén dur a terme.

_

De conformitat amb el que s'ha exposat, s'informa favorablement l'atorgament de la

llicència de parcel·lació sol·licitada condicionada a l'indicat en el present informe.

_

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

_

PRIMER.-

D’acord amb el que disposa l’article 187.2.a) del Decret Legislatiu 1/2010,

de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya –

TRLUC-, estan subjectes a prèvia llicència urbanística municipal les parcel·lacions

urbanístiques. La intervenció administrativa esmentada a través de llicència ve

determinada igualment a l’article 26 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual

s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

_

_

SEGON.-

Segons l’article 8.1 del Text Refós de la Llei del Sòl, aprovat per Reial

Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre,, per el que s’aprova el text refós de la Llei

del Sol i rehabilitació urbana, el dret de propietat del sòl comprèn la facultat de

disposició, sempre que el seu exercici no infringeixi el règim de formació de finques i

parcel·les i de relació entre elles establert a l’article 17. Per la seva part, l’apartat 2 de

l’article 17 d’aquest text normatiu admet la possibilitat de divisió o segregació d’una

finca per donar lloc a dos o més diferents sempre que cadascuna de les resultants

reuneixi les

característiques exigides per la legislació aplicable i l’ordenació territorial i urbanística.

Aquesta regla també és aplicable a l’alienació, sense divisió ni segregació, de

participacions indivises a les quals s’atribueixi el dret d’utilització exclusiva de porció o

porcions concretes de la finca, així com a la constitució d’associacions o societats en

les quals la qualitat de soci incorpori el dret d’utilització exclusiva. En l’autorització

d’escriptures de segregació o divisió de finques, els notaris exigiran, per al seu

testimoni, l’acreditació documental de la conformitat, aprovació o autorització

administrativa a què estigui subjecta, en el seu cas, la divisió o segregació conforme a

la legislació que li sigui aplicable. El compliment d’aquest requisit serà exigit pels

registradors per practicar la corresponent inscripció. Els notaris i registradors de la

propietat faran constar en la descripció de les finques, si escau, la seva qualitat

d’indivisibles.

_

_

TERCER.-

En la legislació urbanística autonòmica, l’article 192 del Decret Legislatiu

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de

Catalunya –TRLUC-, estableix a propòsit de les llicències de parcel·lació:

(10)

“1. Tota parcel·lació urbanística ha de ser objecte de llicència, excepte la

continguda al projecte de reparcel·lació i d’altres excepcions regulades per reglament.

_

2. Per fer efectiu el que estableix l’apartat 1, ha de sotmetre’s a la fiscalització

prèvia municipal tota divisió o segregació successiva de terrenys. Si l’operació prevista

és una parcel·lació urbanística, s’ha d’autoritzar o denegar en funció del compliment o

no de la normativa urbanística. En cas contrari,

l’ajuntament declara innecessària la

llicència de parcel·lació, sense perjudici que la divisió o la segregació de terrenys

s’hagi d’ajustar a les condicions específiques de la legislació sectorial”.

_

QUART.-

D’acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals, la divisió de la

finca proposada reuneix les característiques exigides per la legislació aplicable i

l’ordenació territorial i urbanística, comptant amb l’ordenació precisa a tal efecte, i

tenint en compte les següents determinacions urbanístiques: Cap en especial.

CAP ESWN ESPECIAL_

No obstant

això l’anterior, la llicència es condiciona als següents aspectes: Cap en

especial..

_

_

CINQUÈ.-

En relació amb el procediment aplicable, ha d’estar-se al que disposen els

articles 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós

de la Llei d’Urbanisme de Catalunya -TRLUC-, 26 del Decret 64/2014, de 13 de maig,

pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i 79 a 81 del

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals.

_

La tramitació del present expedient

s’ha realitzat d’acord amb allò establert a la

legislació urbanística referida.

_

De conformitat amb els antecedents exposats, i vistes les atribucions que en aquesta

matèria

confereix l’article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual

s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i article

21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

s’eleva a l’òrgan esmentat la següent

_

_

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

_ _

PRIMER.- Atorgar a En / Na D.LL.M. , llicència urbanística de parcel·lació de la

finca situada a C/MASCOTA 22 , classificada com sòl urbà, amb la

referència

(11)

cadastral 4462801CF8746S0001YU

, en els termes exposats, d’acord amb el projecte de

parcel·lació de la finca esmentada redactat per la tècnic Irene Bausa arquitecte, que

queda incorporat a la llicència urbanística com condició material de la mateixa, i amb el

següent contingut:

Finca original

Finca Matriu Original:

Ref. Cadastral 4462801CF8746S0001YU

Dades registrals Vilafranca del Penedès, Tom 702, llibre 16 de Castellví de la Marca, foli 148 volta, finca 980, inscripció 3era.

Carrer Mascota, número 22 de la Múnia Parcel.la amb una superfície de:

Segons escriptures 1.910m2

Clau Urbanística segons POUM vigent Clau 6b1 Cases aïllades Finques resultants

Finca segregada:

Parcel.la de forma rectangular amb una superfície de:

Segons escriptures 669,63m2

Llinda:

Nord est amb línia de 15,95m. amb torrent de Mas Cota, terreny no urbanitzable. Sud est amb línia de 41,06m. amb parcel.la número 20 del Carrer Mascota. Sud est amb línia de 15,00m. amb carrer Mascota.

Sud Oest amb línia de 47,80m. amb finca resultant de la parcel·lació. Finca resultant (amb edifici existent):

Parcel.la de forma rectangular amb una superfície de:

Segons escriptures 1.240,37m2

(12)

Nord est amb línia de 14,43m. amb torrent de Mas Cota, terreny no urbanitzable. Sud est amb línia de 47,80m. amb finca resultant de la parcel·lació.

Sud est amb línia de 35,72m. amb carrer Mascota.

Sud Oest amb línia de 56,16m. amb terreny no urbanitzable.

SEGON.-

La llicència s’entén atorgada llevat del dret de propietat i sense perjudici de

tercer.

TERCER- No procedeix la liquidació de la taxa per tramitació de llicències de

parcel·lació, en tant la present llicència substitueix la llicència atorgada en per acord de

la Junta de Govern Local de data 06/04/2017 (Exp. 18/17), i que queda sense efecte.

QUART.-

Donar trasllat de la present Resolució a l’interessat, amb indicació dels

recursos pertinents.

c) Concessió canvi titularitat Comunicació Ambiental

Vista la sol·licitud de canvi de titularitat de la Comunicació Ambiental (Annex III)

atorgada a L’ALMIRALL DE PUIGDESPI S.L. . en data 29/04/2013 , per l’activitat de

CELLER situada a MASIA EL CASTELL DE LES PUJADES) , de Castellví de la

Marca..

Vista la documentació presentada.

Vistos els informes dels serveis tècnics municipals i acta de comprovació de

09/11/2018

Vist que l’activitat en l’actualitat amb la nova classificació es troba subjecte a règim de

comunicació prèvia (Annex III).

ES PROPOSA:

Concedir el canvi de titularitat de l’activitat situada a MASIA EL CASTELL DE

PUJADES en aquest municipi i dedicada a CELLER passant a favor de CASTELL

DE PUJADES S.L. . NIF ---

(13)

La llicència és exclusivament per l’activitat autoritzada inicialment, i es regirà per les

condicions imposades la seu moment, .

Qualsevol canvi haurà de ser sol·licitat i autoritzat per l’Ajuntament.

Condicions addicionals.: No n’hi ha.

Votació: S’aprova per unanimitat.

4.- Aprovació definitiva, si escau, de “Projecte millora accessibilitat passos de vianats a la Múnia”

Examinat l’expedient tramitat per a l’aprovació del projecte d’obra pública ordinària de

“PROJECTE PER LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DELS PASSOS DE VIANANTS A LA

MUNIA”

Resultant que el projecte va ser aprovat inicialment per acord de Junta de Govern Local , en data 13/09/2018.

_

Resultant que l’acord va ser aprovat al Butlletí Oficial de la Província de data 09/10/2018, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web.

_

Resultant que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions .

_

Considerant que correspon la Junta de Govern Local (segons delegació de l’Alcaldia de 25/06/2015) l’aprovació amb caràcter definitiu el projecte que ens ocupa, i en virtut del que preveu la Llei 9/2017 de 8 d’octubre, de Contractes del Sector Públic

–LCSP-__ _

A la vista de tot això, la Junta de Govern Local , com a òrgan de contractació segons allò establert a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –

LCSP-_

PROPOSA

_ _ _

PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte d’obra pública ordinària de

“PROJECTE PER LA

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DELS PASSOS DE VIANANTS A LA MUNIA”

L’aprovació definitiva del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que estan compresos en ella, a l’efecte d’expropiació forçosa.

_

SEGON.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província, al tauler

(14)

Intervencions: El Sr. Pere Puig pregunta per l’adaptació de les voreres dels voltants

carrer Mediterrani.

El Sr. Morató contesta que quan es van urbanitzar aquells carrers, ja es van fer.

Votació : S’aprova per unanimitat_

5.- Aprovació, si escau, de Pla Seguretat i salut obra “Adequació terrassa Societat la Múnia”

La Junta de Govern de 27 de setembre de 2018, va aprovar adjudicar els contracte d’obra pel

Projecte executiu d’adequació de la plaça de la Societat de la Múnia pel preu 56.832,37 €

(IVA inclòs))

Atès que l’empresa EXCAVACIONS CHE S.L. ha presentat el Pla de Seguretat i de Salut en el

treball conjunt per les obres esmentades.

Atès que no es considera necessari designar coordinador per raó de la modalitat i la quantia de

l’obra, les funcions que aquest té atribuïdes seran assumides per la direcció facultativa.

Vist l’informe, de data de signatura de 16 de novembre de 2018, emès per la direcció

facultativa, en sentit favorable a l’aprovació del Pla de seguretat i de Salut, presentat per

l’empresa adjudicatària.

Vist el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i els

articles 7 i 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions

mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en

virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de l’Alcaldia de 25 de juny de

2015.

S’APROVA:

1- Aprovar el Pla de Seguretat i de Salut en el treball per a l’obra de Projecte executiu

d’adequació de la plaça de la Societat de la Múnia, presentat per l’empresa EXCAVACIONS

CHE S.L.

L’empresa contractista donarà trasllat a l’autoritat laboral competent de l’obertura del centre

de treball, als efectes de complimentar el que estableix l’article 19 del R.D. 1627/97;

igualment,

haurà de donar informació adequada del contingut de totes les mesures a adoptar pel que fa a

la seguretat i salut en l’obra al seu servei de prevenció propi o concertat amb entitat

especialitzada; a les persones que intervinguin o concorrin a l’obra; i als representants dels

treballadors, perquè puguin presentar, per escrit i de forma raonada suggeriments i

(15)

alternatives que considerin oportunes. El Pla de Seguretat i Salut aprovat estarà a l’obra a

disposició permanent dels mateixos i de la Direcció Facultativa i de la Inspecció de treball i

Seguretat Social i dels òrgans tècnics en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya.

Qualsevol modificació que es vulgui introduir al Pla aprovat, en funció del procés de l’obra,

d’evolució dels treballs o de les incidències i modificacions que puguin sorgir durant l’execució

de l’obra, requerirà l’informe favorable previ del coordinador de seguretat i salut per a la seva

efectiva aplicació, i s’haurà de sotmetre al mateix tràmit d’informació, aprovació i trasllat per

el seu coneixement i efectes oportuns.

2- Notificar el present acord a l’empresa

Intervencions: La Sra. Montserrat Lòpez pregunta quan està previst fer les obres.

El Sr. Alcalde contesta que dins d’uns 2 mesos aproximadament.

El Sr. Pere Soler afegeix que tot dependrà de les pluges.

VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat”

6.- Adjudicació, si escau, de contracte menor de serveis “Revisió del Pla Director del servei d’aigua de Castellví de la Marca”

En relació amb l’expedient de contractació menor del servei de REVISIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL SERVEI D’AIGUA DE CASTELLVI DE LA MARCA , amb un pressupost de 12206,01 euros, i un termini d’execució SIS MESOS, consten els següents tràmits:

_

1er. Proposta de despesa emesa per l’Àrea de SERVEIS de data 19/11/2018. Es comprova, a l’efecte de l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin l’import de 15.000 euros per al mateix concepte o similars.

_

2n. Informe de necessitat emès per aquesta Alcaldia, de data 20/11/2018 (art. 118.1 LCSP 2017).

_

3er. Informe d’Intervenció de data 22/11/2018, en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i s’indica que les competències com a òrgan de contractació s’atribueixen a aquesta Alcaldia.

_

Completat l’expedient, i de conformitat amb la competència que tinc atribuïda segons l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-,

_

RESOLC _

(16)

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de serveis de REVISIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL SERVEI

D’AIGUA DE CASTELLVI DE LA MARCA, al contractista CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ S.L. NIF B61142378, per un import de 10087,61 euros (10087,61 euros, i 2118,40 euros d’IVA), i amb un termini de durada de SIS MESOS

_

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació de l’esmentat servei

amb càrrec a l’aplicació 161/64000 del vigent Pressupost municipal, una vegada sigui efectiva la modificació 12/18 aprovada inicialment pel ple de l’Ajuntament en data 22/11/18

__

TERCER.- Un cop realitzat el servei, i després de les oportunes comprovacions, el pagament

s’efectuarà contra presentació de factura per l’adjudicatari davant el corresponent registre administratiu a l’efecte de la seva remissió a la unitat tramitadora, en el termini de 30 dies des de la prestació dels serveis.

_

QUART.- Publiqui’s el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article

63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de l’adjudicatari.

_

CINQUÈ.- Els treballs es realitzaran sota la supervisió de els serveis tècnics municipals que

exercirà les facultats del responsable del contracte.

_

SISÈ.- Notifiqui’s la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos

que siguin procedents.

_

VOTACIÓ; S’APROVA PER UNANIMITAT.

7.- Adjudicació, si escau, de contracte menor d’obres “Adequació zona esportiva Castellví- Fase 4 Millora humitats nucli serveis”

En relació al expedient de contractació menor de l’ obra de ADEQUACIO ZONA ESPORTIVA CASTELLVI – FASE 4 MILLORA HUMITATS NUCLI SERVEIS amb un pressupost de 3581,60 euros, (IVA inclòs) y un termini de execució de 2 mesos, consten els següents tràmits:

_

_1º. Pressupost de les obres elaborat per l’empresa constructora.

_

2º. Proposta de despesa emesa per l Àrea d’Espai Públic, de data 19/11/2018. Es comprova a efectes del article 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, que no s’ altera el objecte del contracte per evitar l’ aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superen el import de 40.000 euros.

(17)

3º. Informe de necessitat emès por Alcaldia, de data 20/11/2018 (art. 118.1 LCSP 2017).

_

4º. Informe de Intervenció de data 21/11/2018, en el que s’ acredita l’ existència de crèdit suficient i s’ indica que les competències como òrgan de contractació se atribueixen a la Junta de Govern Local.

_

Complert l ‘expedient, i de conformitat amb la competència que tinc atribuïda segons l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público -LCSP 2017-,

_

PROPOSO _

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor d’ obra de ADEQUACIO ZONA ESPORTIVA CASTELLVI –

FASE 4 MILLORA HUMITATS NUCLI SERVEIS, al contractista PRETER S L . , NIF B58574352, per un import de 3581,60 euros (2960,00 euros, y 621,60 euros de IVA), y con un termini d’ execució de dos mesos.

_

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a l’ adjudicació de la contractació de la referida obra

amb càrrec a l’ aplicació 342-60910 del vigent Pressupost municipal.

_

TERCER.- Una vegada realitzada l’ obra, incorporis la factura corresponent, d’ acord amb l

‘article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público -LCSP 2017-,y tramitis el pagament si procedeix.

_

CUART.- Publiquis el contracte menor en el Perfil de Contractant en la forma prevista en l’article

63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público -LCSP 2017-, comprenent l’ informació a publicar el seu objecte, duració, el import d’ adjudicació, inclòs el IVA, y la identitat de l ‘adjudicatari.

_

CINQUÈ.- Les obres s’ executaran sota la direcció facultativa de l’arquitecta municipal , que

exercirà les facultats del responsable del contracte.

_

SISÈ.- Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que

procedeixi.

Intervencions: El Sr. Alcalde explica que calia realitzar les obres ja que quan plovia entrava aigua i que es troben finançades amb una subvenció d’un programa complementari de la Diputació.

VOTACIÓ; S’APROVA PER UNANIMITAT

8.- Adjudicació, si escau, de contracte menor d’obres “Adequació zona esportiva Castellví- Fase 5 tanca sector jocs infantils”

(18)

En relació al expedient de contractació menor de l’ obra de ADEQUACIO ZONA ESPORTIVA CASTELLVI – FASE 5 TANCA SECTOR JOCS INFANTILS amb un pressupost de 3399,42 euros, (IVA inclòs) y un termini de execució de 1 mesos, consten els següents tràmits:

_

_1º. Pressupost de les obres elaborat per l’empresa constructora.

_

2º. Proposta de despesa emesa per l Àrea d’Espai Públic, de data 19/11/2018. Es comprova a efectes del article 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, que no s’ altera el objecte del contracte per evitar l’ aplicació de les regles generales de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superen el import de 40.000 euros.

_

3º. Informe de necessitat emès por Alcaldia, de data 20/11/2018 (art. 118.1 LCSP 2017).

_

4º. Informe de Intervenció de data 21/11/2018, en el que s’ acredita l’ existència de crèdit suficient i s’ indica que les competències como òrgan de contractació se atribueixen a la Junta de Govern Local.

_

Complert l ‘expedient, i de conformitat amb la competència que tinc atribuïda segons l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público -LCSP 2017-,

_

PROPOSO _

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor d’ obra de ADEQUACIO ZONA ESPORTIVA CASTELLVI –

FASE 1 SUBSTITUCIO TANCA, al contractista FERRET CASULLERAS S L . , NIF ---, por un import de 3399,42 euros (2809,44 euros, y 589,98 euros de IVA), y con un termini d’ execució de un mes.

_

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a l’ adjudicació de la contractació de la referida obra

amb càrrec a l’ aplicació 342-60910 del vigent Pressupost municipal.

___

TERCER.- Una vegada realitzada l’ obra, incorporis la factura corresponent, d’ acord amb l

‘article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público -LCSP 2017-,y tramitis el pagament si procedeix.

_

CUART.- Publiquis el contracte menor en el Perfil de Contractant en la forma prevista en l’article

63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público -LCSP 2017-, comprenent l’ informació a publicar el seu objecte, duració, el import d’ adjudicació, inclòs el IVA, y la identitat de l ‘adjudicatari.

(19)

_

CINQUÈ.- Les obres s’ executaran sota la direcció facultativa de l’arquitecta municipal , que

exercirà les facultats del responsable del contracte.

_

SISÈ.- Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que

procedeixi.

9.- Adjudicació, si escau, de contracte menor d’obres “Adequació zona esportiva Castellví- Fase 6 Instal·lació elèctrica”

En relació al expedient de contractació menor de l’ obra de ADEQUACIO ZONA ESPORTIVA CASTELLVI – FASE 6 ELECTRICITAT, amb un pressupost de 5808,00 euros, (IVA inclòs) y un termini de execució de 3 mesos, consten els següents tràmits:

_

_1º. Pressupost de les obres elaborat per l’empresa constructora.

_

2º. Proposta de despesa emesa per l Àrea d’Espai Públic, de data 20/11/2018. Es comprova a efectes del article 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, que no s’ altera el objecte del contracte per evitar l’ aplicació de les regles generales de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superen el import de 40.000 euros.

_

3º. Informe de necessitat emès por Alcaldia, de data 20/11/2018 (art. 118.1 LCSP 2017).

_

4º. Informe de Intervenció de data 21/11/2018, en el que s’ acredita l’ existència de crèdit suficient i s’ indica que les competències como òrgan de contractació se atribueixen a la Junta de Govern Local.

_

Complert l ‘expedient, i de conformitat amb la competència que tinc atribuïda segons l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público -LCSP 2017-,

_

PROPOSO _

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor d’ obra de ADEQUACIO ZONA ESPORTIVA CASTELLVI –

FASE 6 ELECTRICITAT, al contractista INSTAL.LACIONS CASTELLVI S.L. , NIF B61114880 por un import de 5808,00 euros (4800,00 euros, y 1008,00 euros de IVA), y con un termini d’ execució de UN mesos.

_

(20)

amb càrrec a l’ aplicació 342-60910 del vigent Pressupost municipal.

_ __

TERCER.- Una vegada realitzada l’ obra, incorporis la factura corresponent, d’ acord amb l

‘article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público -LCSP 2017-,y tramitis el pagament si procedeix.

_

CUART.- Publiquis el contracte menor en el Perfil de Contractant en la forma prevista en l’article

63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público -LCSP 2017-, comprenent l’ informació a publicar el seu objecte, duració, el import d’ adjudicació, inclòs el IVA, y la identitat de l ‘adjudicatari.

_

CINQUÈ.- Les obres s’ executaran sota la direcció facultativa de l’arquitecta municipal , que

exercirà les facultats del responsable del contracte.

_

SISÈ.- Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que

procedeixi.

_

10.- Adjudicació, si escau, de contracte menor d’obres “Millora Polivalents - Fase 5 Pintura local Cases Noves”

En relació al expedient de contractació menor de l’ obra de MILLORA DE LES SALES POLIVALENTS DEL MASET DELS COSINS I CASES NOVES DE CAN MARQUES FASE 5- PINTURA CASES NOVES, amb un pressupost de 3407,36 euros, (IVA inclòs) y un termini de execució de 2 mesos, consten els següents tràmits:

_

_1º. Pressupost de les obres segons Projecte bàsic redacta per l’enginyer Eduard Jover Valentí, aprovat definitivament per l’Ajuntament en data 15/02/2018.

_

2º. Proposta de despesa emesa per l Àrea de Serveis Municipals , de data 19/11/2018. Es comprova a efectes del article 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, que no s’ altera el objecte del contracte per evitar l’ aplicació de les regles generales de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superen el import de 40.000 euros.

_

3º. Informe de necessitat emès por Alcaldia, de data 20/11/2018 (art. 118.1 LCSP 2017).

_

4º. Informe de Intervenció de data 21/11/2018, en el que s’ acredita l’ existència de crèdit suficient i s’ indica que les competències como òrgan de contractació se atribueixen a la Junta

(21)

de Govern Local.

_

Complert l ‘expedient, i de conformitat amb la competència que tinc atribuïda segons l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público -LCSP 2017-,

_

PROPOSO _

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor d’ obra de MILLORA DE LES SALES POLIVALENTS DEL

MASET DELS COSINS I CASES NOVES DE CAN MARQUES (FASE 5- PINTURA CASDES NOVES)., al contractista PINTDECOR PACS S.L. por un import de ; Pressupost d’ execució material: 2816,00. IVA: 591,36. Total: 3.407,36 euros, , i un termini d’ execució de DOS mesos.

_

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a l’ adjudicació de la contractació de la referida obra

amb càrrec a l’ aplicació 337-63208 del vigent Pressupost municipal.

___

TERCER.- Una vegada realitzada l’ obra, incorporis la factura corresponent, d’ acord amb l

‘article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público -LCSP 2017-,y tramitis el pagament si procedeix.

_

CUART.- Publiquis el contracte menor en el Perfil de Contractant en la forma prevista en l’article

63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público -LCSP 2017-, comprenent l’ informació a publicar el seu objecte, duració, el import d’ adjudicació, inclòs el IVA, y la identitat de l ‘adjudicatari.

_

CINQUÈ.- Les obres s’ executaran sota la direcció facultativa de l’enginyer municipal, que

exercirà les facultats del responsable del contracte.

_

SISÈ.- Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que

procedeixi.

VOTACIÓ: S’aprova per unanimitat

11.- Adjudicació, si escau, de contracte menor d’obres “Reparació i pIntat pista poliesportiva”

En relació al expedient de contractació menor de l’ obra de REPARACIO I PINTAT PISTA POLIESPORTIVA, amb un pressupost de 4646,40 euros, (IVA inclòs) y un termini de execució de 2 mesos, consten els següents tràmits:

_

(22)

2º. Proposta de despesa emesa per l Àrea de Serveis Municipals , de data 19/11/2018. Es comprova a efectes del article 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, que no s’ altera el objecte del contracte per evitar l’ aplicació de les regles generales de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superen el import de 40.000 euros.

_

3º. Informe de necessitat emès por Alcaldia, de data 20/11/2018 (art. 118.1 LCSP 2017).

_

4º. Informe de Intervenció de data 21/11/2018, en el que s’ acredita l’ existència de crèdit suficient i s’ indica que les competències como òrgan de contractació se atribueixen a la Junta de Govern Local.

_

Complert l ‘expedient, i de conformitat amb la competència que tinc atribuïda segons l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público -LCSP 2017-,

_

PROPOSO _

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor d’ obra de REPARACIO I PINTAT PISTA

POLIESPORTIVA, al contractista JORDI ESTRANY PINTORS por un import de ; Pressupost d’ execució material: 3840,00. IVA: 806,40. Total: 4646,40 euros, , i un termini d’ execució de dos mesos, Els treballs s’hauran d’executar en horaris o jornades no lectives del CEIP El Castellot. SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a l’ adjudicació de la contractació de la referida obra

amb càrrec a l’ aplicació 323-21205 del vigent Pressupost municipal.

___

TERCER.- Una vegada realitzada l’ obra, incorporis la factura corresponent, d’ acord amb l

‘article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público -LCSP 2017-,y tramitis el pagament si procedeix.

_

CUART.- Publiquis el contracte menor en el Perfil de Contractant en la forma prevista en l’article

63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público -LCSP 2017-, comprenent l’ informació a publicar el seu objecte, duració, el import d’ adjudicació, inclòs el IVA, y la identitat de l ‘adjudicatari.

_

CINQUÈ.- Les obres s’ executaran sota la supervisió de la regidoria de serveis públics , que

exercirà les facultats del responsable del contracte.

(23)

SISÈ.- Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que

procedeix

12.-Atorgament, si escau, d’ajuts socials .

A) Proposta de la Regidoria d’Acció Social en base a l’informe dels Serveis Socials Municipals,

de concessió d’ajuts en concepte de Beca per material escolar a una totalitat de 19 alumnes (

de 8 famílies) per un import total de 757 €.

B) Proposta de la Regidoria d’Acció Social en base a l’informe dels Serveis Socials Municipals,

de concessió d’ajuts en concepte de Beca per Escola Esportiva Municipal a una totalitat de 9

alumnes ( de 6 famílies) per un import total de 725,5 €.

C) Proposta de la Regidoria d’Acció Social en base a l’informe dels Serveis Socials Municipals,

de concessió d’una teleassistència domiciliària a M.T.M.J. assumint l’Ajuntament la totalitat de

la quota.

D) Proposta de la Regidoria d’Acció Social en base a l’informe dels Serveis Socials Municipals,

de concessió d’una targeta d’aparcament per persones amb mobilitat reduïda a I.S.G.,

modalitat titular no conductor

E) Proposta de la Regidoria d’Acció Social en base a l’informe dels Serveis Socials Municipals,

de concessió d’un ajut econòmic d’urgència social per import 100 € a J.A.C per despeses

d’alimentació.

13.- Atorgament, si escau, de drets funeraris.

A) Vista la instància presentada pel Sr. L.M.S., en que sol·licita l’atorgament dels drets

funeraris del nínxol núm. G-1 del Cementiri de la Múnia, s’acorda previ pagament dels drets

establerts a la corresponent Ordenança Fiscal.

B) Vista la instància presentada per la Sra. M.M.G, en que ofereix la donació del nínxol C-36

del Cementiri de la Múnia , s’acorda acceptar la donació i donar de baixa el corresponent rebut

de la taxa per manteniment.

(24)

14.- Reconeixement, si escau, de trienni antiguitat a treballadora municipal.

Vista la instància presentada per la Sra. M.J.C.S. , treballadora d’aquest Ajuntament ,

en la que exposa que el dia 18/12/2018 , arribà als 18 anys de prestació de serveis

en aquest Ajuntament, i com a conseqüència del què es diu, sol·licita el reconeixement

d’un sisè trienni, corresponent al grup D a partir del mes de desembre de 2018

d’acord amb la legislació vigent de les administracions públiques així com el conveni

col·lectiu d’aquest Ajuntament.

Havent estat comprovat el que exposa.

ES PROPOSA

Reconèixer a la Sra. M.J.C.S. , el SISÈ trienni grup D amb efectes de data

18/12/2018

Ordenar la inclusió del trienni en les retribucions salarials , a partir del mes de

desembre de 2018.

Votació: S’aprova per unanimitat

Es proposa la inclusió per urgència d’un nou punt. Es justifica la urgència pel fet que son subvencions per obres i en un cas ja estan executades i en l’altre iniciades i es necessari aquest tràmit previ per poder justificar i cobrar les subvencions de Meses de Concertació.

15.- Acceptació si escau de subvencions Diputació de Barcelona.

Es proposa l’acceptació de les següents subvencions formalitzades amb Diputació de Barcelona dins del programa Meses de Concertació 2016-2019.

Codi Actuació import

18/X/253729 Bloc de serveis Camp de Futbol de Castellví 17.009,00 18/X/257525 Recalçament i urbanització de la vorera sobre el

talús de les Cases Noves de la Riera

50.112,52

(25)

16.-Aprovació si escau, d’incoació d’expedients d’ordre de conservació i rehabilitació.

Vist Informe d’inspecció de l’Àrea Tècnica d’Inspecció Urbanística, de data 10/10/2018, en relació a l’edificació situada al C/ Anselm Clavé/Nou/Mediterrani/Rambla Llibertat , Ref. Cadastral 4559301CF8745N-00017QT d’aquesta localitat, i el propietari / la propietària del qual és En / Na BUILDINGCENTER, S.A.U. amb CIF A63106157, i de conformitat amb el que disposa l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i articles 83 a 94 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística,

__

PROPOSO _

PRIMER.- Iniciar expedient d’ordre d’execució d’obres de conservació i rehabilitació de l’edificació situada al C/ Anselm Clavé/Nou/Mediterrani/Rambla Llibertat , Ref. Cadastral 4559301CF8745N-00017QT d’aquesta localitat, i el propietari / la propietària del qual és En / Na BUILDINGCENTER, S.A.U. amb CIF A63106157

_

SEGON.- Incorporar com a part integrant de l’expedient emès pels Serveis Tècnics municipals de

data 10 d’octubre de 2018, i posar l’expedient de manifesta a la propietat de l’immoble, per tal que dins d’un termini de 10 dies, puguin els interessats al·legar i presentar els documents, justificacions i mitjans de prova que estimin pertinents en defensa dels seus respectius drets.

_

TERCER.- Adoptar per part de la propietat les següents mesures de seguretat amb caràcter

immediat, atesa la concurrència de perill de danys a persones i/o béns, d’acord amb allò indicat a l’Informe tècnic municipal esmentat:.

Desratització del immoble i implantació de mesures per evitar la proliferació de rosegadors Desinsectització de l’immoble i implantació de mesures per evitar la proliferació d’insectes Instal·lació de mesures per evitar l’entrada i anidament de coloms.

VOTACIÓ: S’APROVA PER UNANIMITAT

I no havent cap més punt per tractar, l’Alcalde-President dóna per finalitzada la sessió, de la

qual com a secretari estenc la present acta.

El Secretari

Vist-i-plau

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :