REIAL DECRET LLEI 8/2020 DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19

Download (0)

Full text

(1)

REIAL DECRET LLEI 8/2020 DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A

L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19

Suport al teletreball

A l’art.5 es dona un caràcter preferent del treball a distància.

• L'empresa podrà adoptar les mesures oportunes si això és tècnicament i raonablement possible i si l'esforç d'adaptació necessari resulta proporcionat.

• Serà prioritari aquest procediment abans que l'opció a acomiadaments o suspensió temporal dels contractes de treball.

• En aquells casos en què la modalitat de treball a distància no estigui prevista, s'entendrà complerta l'obligació d'efectuar l'avaluació de riscos (Art.16 de la Llei 31/1995 de PRL) amb caràcter excepcional, a través d'una avaluació realitzada voluntàriament per la pròpia persona treballadora.

Dret de les persones treballadores a l'adaptació de l'horari i reducció de la jornada

Art.6.- Persones treballadores per compte d'altri que acreditin deures de cura respecte al cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau.

• Han de concórrer circumstàncies excepcionals per a evitar la transmissió del COVID-19. S'entendrà que concorren aquestes circumstàncies en els següents casos:

o Quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l'atenció d'alguna de les persones indicades en aquest títol que, per raons d'edat, malaltia o discapacitat, necessiti de cura personal i directa com a conseqüència directa del COVID-19.

o Quan existeixin decisions adoptades per les Autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada d’aquests. o Quan la persona que fins al moment s'hagués encarregat de la cura o assistència

directes de cònjuge o familiar fins a segon grau de la persona treballadora no pogués continuar fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

Cal tenir en compte que aquest dret és un dret individual per a cadascun dels progenitors o cuidadors amb les següents particularitats:

• Ha de ser justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l'empresa, màximament si són diverses les persones treballadores que presten serveis en la mateixa empresa.

• Els conflictes que puguin generar-se per l'aplicació d'aquesta norma seran resolts per la Jurisdicció Social, a través del art.139 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre.

• L'exercici d'aquests drets es consideren exercicis de drets a conciliació amb caràcter general.

• Aquest dret a l'adaptació de la jornada, és una prerrogativa inicial que correspon a la persona treballadora tant en el seu abast com en el seu contingut, i deurà:

o Ser justificada, raonable i proporcionada

o Caldrà tenir en compte les necessitats d'organització de l'empresa. o Ha d'haver acord entre l'empresa i la persona treballadora.

o Aquest dret a l'adaptació de la jornada pot consistir en: - Canvi de torn

(2)

- Horari flexible

- Jornada partida o continuada. - Canvi de centre de treball.

- Canvi en la forma de prestació del treball, incloent el treball a distància.

- En definitiva, qualsevol altre canvi que pugui implantar-se de manera raonable i proporcional tenint en compte el caràcter temporal i excepcional d'aquestes mesures.

Dret a una reducció especial de la jornada laboral en les situacions previstes a l’art.37,6 de l'ET

Les persones treballadores compreses en aquest apartat són aquelles que per raons de guarda legal tinguin a la seva cura directa algun menor de dotze anys o una persona amb discapacitat que no exerceixi una activitat retribuïda. També la persona treballadora que requereixi encarregar-se de la cura directa d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix, i que no exerceixi activitat retribuïda. En aquest últim suposat no serà necessari que el familiar que requereix atenció i cura no exerceixi activitat retribuïda a diferència del que disposa l’art.37.6 segon paràgraf.

Les persones treballadores indicades tindran dret a aquesta reducció especial de la jornada, dins d'aquestes mesures excepcionals en els següents termes:

• Reducció de la jornada amb la reducció proporcional del seu salari. • Haurà de comunicar-se a l'empresa amb 24 hores d'antelació.

• Si fos necessari podrà aconseguir el 100 per cent de la reducció de jornada sense que això, impliqui canvi dels seus drets i garanties.

• Si la reducció de la jornada arriba al 100 per cent el dret de la persona treballadora haurà d'estar justificat, ser raonable i proporcionat amb la situació de l'empresa.

• En el cas que la persona treballadora tingués ja adaptada la seva jornada per conciliació, reducció de jornada per cura de fills o familiars, podrà renunciar temporalment a ell.

o Per a això ha de concórrer la situació excepcional del virus. o La sol·licitud ha d'estar degudament acreditada.

o Ha de tenir-se en compte les necessitats d'organització de l'empresa.

o S'entén que la sol·licitud està justificada, és raonable i proporcionada excepte prova en contra.

Treballadors autònoms. Prestació extraordinària per cessament d'activitat

Està regulada a l'art. 17. Aquesta prestació extraordinària per cessament d'activitat està dirigida als treballadors autònoms afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o fins a l'últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d'alarma, en cas de prolongar-se.

Requisits que han d'observar:

• Quan la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, També es requereix aquest requisit en el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa per l'estat d'alarma.

• Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

(3)

• Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

• La quantia d'aquesta prestació es determinarà aplicant el 70 per cent a la base reguladora

• Quan no s'acrediti el període mínim de cotització per a tenir dret a la prestació, la seva quantia serà equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi.

• El temps de la seva percepció s'entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur. • La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat

Social

Art. 22.- Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major

Entren dins d'aquestes mesures les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació de les activitats següents.

• Tancament temporal de locals d'afluència pública

• Restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies

• Mancada de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat,

• Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla

• L'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats,

En els supòsits en què es decideixi per l'empresa la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada s'aplicaran les següents especialitats.

• El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'empresa, que s'acompanyarà d'un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d'activitat a conseqüència del COVID-19, així com, en el seu cas, de la corresponent documentació acreditativa.

• L'empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l'informe anterior i la documentació acreditativa, en cas d'existir, a la representació d'aquestes.

• L'existència de força major, com a causa motivadora de suspensió dels contractes o de la reducció de jornada prevista en aquest article, haurà de ser constatada per l'autoritat laboral, qualsevol que sigui el nombre de persones treballadores afectades.

• La resolució de l'autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, previ informe, en el seu cas, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i haurà de limitar-se a constatar l'existència, quan escaigui, de la força major al·legada per l'empresa corresponent a aquesta la decisió sobre l'aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que faran efecte des de la data del fet causant de la força major.

• L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud de la qual serà potestativa per a l'autoritat laboral, s'evacuarà en el termini improrrogable de cinc dies.

(4)

Art.23.- Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió i reducció de la jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció relacionades amb el covid-19

En aquests supòsits s'aplicaran les següents especialitats:

• En el cas que no existeixi representació legal de les persones treballadores en l'empresa, la comissió representativa d'aquestes per a la negociació del període de consultes estarà integrada pels sindicats més representatius del sector al qual pertanyi l'empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d'aplicació.

• La comissió estarà conformada per una persona per cadascun dels sindicats que compleixin aquests requisits, prenent-se les decisions per les majories representatives corresponents.

• En cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la pròpia empresa, triats conforme al que recull l'article 41.4 de l'Estatut dels Treballadors.

• En qualsevol dels supòsits anteriors, la comissió representativa haurà d'estar constituïda en l'improrrogable termini de 5 dies.

• El període de consultes entre l'empresa i la representació de les persones treballadores o la comissió representativa prevista en l'apartat anterior no haurà d'excedir del termini màxim de set dies.

• El període de consultes entre l'empresa i la representació de les persones treballadores o la comissió representativa prevista en el punt anterior no haurà d'excedir del termini màxim de set dies.

• L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud de la qual serà potestativa per a l'autoritat laboral, s'evacuarà en el termini improrrogable de set dies

Art- 24.- Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major, relacionats amb el COVID-19

La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a l'empresa de l'abonament de l'aportació empresarial així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat sobre la base d'aquesta causa amb les següents especialitats:

• Si l'empresa a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors en situació d'alta, s'aplicarà l'indicat en el paràgraf anterior.

• Si l'empresa a 29 de febrer de 2020 tingués 50 treballadors o més en alta, l'exoneració de cotitzar aconseguirà el 75% de l'aportació empresarial.

• L'exoneració indicada no tindrà efectes per a la persona treballadora, mantenint-se la consideració d'aquest període com efectivament cotitzat amb caràcter general

• L'exoneració de quotes s'aplicarà per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instàncies de l'empresari, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i període de la suspensió o reducció de jornada. A l'efecte del control de l'exoneració de quotes serà suficient la verificació que el Servei Públic d'Ocupació Estatal procedeixi al reconeixement de la corresponent prestació per desocupació pel període de què es tracti.

(5)

Art. 25.- Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació en els supòsits de suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada de treball

S'adoptaran les següents mesures:

• Es reconeixerà el dret a la prestació contributiva per desocupació a les persones treballadores afectades, encara que manquin del període d'ocupació cotitzada mínim necessari per a això.

• No computar el temps en què es percebi la prestació per desocupació de nivell contributiu a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

• Les mesures previstes seran aplicables a les persones treballadores afectades tant si en el moment de l'adopció de la decisió empresarial tinguessin suspès un dret anterior a prestació o subsidi per desocupació com si manquessin del període mínim d'ocupació cotitzada per a causar dret a prestació contributiva, o no haguessin percebut prestació per desocupació precedent. En tot cas, es reconeixerà un nou dret a la prestació contributiva per desocupació.

• La durada de la prestació s'estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball de les quals porta causa.

• Durant el període de vigència d'aquestes mesures extraordinàries i en el cas de limitació de la mobilitat dels ciutadans, se suspèn l'aplicació del termini de 15 dies per a la presentació de les sol·licituds d'alta inicial o represa de la prestació i el subsidi per desocupació realitzada fora dels terminis establerts legalment. Això no implicarà que es redueixi la durada del dret a la prestació corresponent (art.26)

• Respecte a la pròrroga del subsidi per desocupació i a la declaració anual de rendes durant la vigència de les mesures extraordinàries (art.27). Si aquestes mesures comporten la limitació de la mobilitat dels ciutadans podran adoptar-se les següents mesures: o Autoritzar a l'entitat gestora perquè pugui prorrogar d'ofici el dret a percebre el

subsidi per desocupació en els supòsits subjectes a la pròrroga semestral del dret, per tal que la falta de sol·licitud no comporti la interrupció de la percepció del subsidi per desocupació ni la reducció de la seva durada.

o En el cas dels beneficiaris del subsidi per a majors de cinquanta-dos anys no s'interromprà el pagament del subsidi i de la cotització a la Seguretat Social encara que la presentació de la preceptiva declaració anual de rendes es realitzi fora del termini establert legalment.

No se'ls aplicaran les especialitats previstes en l'article 22 apartats 2 i 3 i en l’article 23 d'aquest reial decret llei als expedients de regulació d'ocupació per a la suspensió dels contractes de treball o per la reducció de jornada iniciats o comunicats abans de la seva entrada en vigor i basats en les causes previstes en aquest. Les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i protecció per desocupació regulades en els articles 24, 25, 26 i 27 seran aplicables als afectats pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats a anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, sempre que derivin directament del COVID-19.

També cal tenir en compte que la Disposició addicional sisena d'aquest RDL, estableix com a salvaguarda de l'ocupació que les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral previstes en el present reial decret llei estaran subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat.

Figure

Updating...

References

Related subjects :