Nou Model Organitzatiu Direcció d Infermeria

Texto completo

(1)

 

 

Nou Model Organitzatiu

Direcció d’Infermeria

Abril 2009

 

 

2a Edició digital

                                   

(2)

 

 

Índex 

 

9 Anàlisi estratègica  • Justificació del projecte  9 Objectius del projecte  9 Ancoratges del projecte  9 Comissió del Nou Model   • Organització interna  • Visió, missió, estratègia i integrants de la Comissió  • Metodologia i cronograma  9 Resultats  • Organigrama funcional  • Descripció competencial i funcional de noves figures   • Distribució d’àrees d’hospitalització   9 Pla d’implantació  • Característiques de l’organització  • Estratègia d’implantació: culturals, organitzatives i operatives  • Calendari   9 Pla de comunicació  • Difusió  9 Avaluació  9 Conclusions           

(3)

 

 

Anàlisi estratègica 

 

 

Justificació del projecte 

La  proposta  de  canvi  en  el  Model  Organitzatiu  de  la  Direcció  d’infermeria  de  l’Hospital  Universitari  de  Bellvitge  tracta  d’adaptar  les  necessitats  i  exigències  sanitàries  del  nostre  entorn, als punts de referència de models organitzatius i de gestió d’empreses excel∙lents.  El projecte de canvi neix a conseqüència, d’una banda, de la revisió i actualització del model  anterior, i, de l’altra, de la recerca per aconseguir que l’organització giri al voltant del pacient.  En aquest context, el Model Organitzatiu pretén: 

9 Visualitzar  el  ciutadà  com  a  client:  amb  la  vocació  de  donar  una  resposta  adequada a les seves expectatives i necessitats de salut.  

9 Col∙locar com a centre de la seva organització el professional: amb la voluntat  de  facilitar  el  seu  treball,  ja  que  molts  dels  professionals  sanitaris  tenen  incorporada en la seva concepció del sistema i en la manera de treballar, una  sèrie d’atributs alguns dels quals considerem limitats per a una labor eficient i  de qualitat.  

9 Incorporar  el  servei  de  les  estructures  territorials  i  corporatives  al  model  assistencial i dels professionals.  

En definitiva, per satisfer aquestes expectatives és imprescindible que l’Hospital s’organitzi de  manera  que  el  core  del  negoci  el  gestionin  els  professionals  i  aquests  estiguin  satisfets,  motivats, implicats i compromesos.                 

 

 

índex

(4)

 

Objectius 

 

El Nou Model Organitzatiu pretén adequar l’organigrama a les peculiaritats i característiques  de l'Hospital Universitari de Bellvitge, donar prioritat a la gestió clínica i a les activitats com la  gestió de pacients, planificació operativa i qualitat assistencial.   Els objectius intrínsecs són: 

9 Generar  equilibri  entre  valor  i  sostenibilitat,  i  situar  el  professional  com  a  gestor del negoci. 

9 Dur  a  terme  una  organització  assistencial  per  processos  que  assegurin  el 

continuum, partint d’unitats assistencials estructurades en funció del procés i 

no de serveis convencionals. 

9 Assegurar  el  producte  propi  de  la  infermeria:  les  cures,  mitjançant  la  col∙locació  de  tots  els  professionals  d’una  unitat  assistencial  sobre  el  suport  d’una direcció única de responsable de procés.  

9 Definir la cartera de serveis amb criteris de demanda i alineada a l’estratègia.  9 Proporcionar a la infermeria un rol en l’equip multidisciplinari que va més enllà 

de  les  pròpies  cures,  gestió  del  pacient,  fins  i  tot  gestió  de  casos;  ja  que  l’autoritza  per  a  la  gestió  del  “trànsit  de  pacients”  en  l’hospitalització  i  en  la  referència ambulatòria i territorial del pacient crònic. 

9 Facilitar el lideratge clínic alineat a objectius institucionals.  9 Dotar el col∙lectiu infermer de noves eines de gestió. 

9 Canvi  cultural  per  al  reconeixement  de  noves  figures  per  a  l’organització,  i  adaptació de l’organització infermera alineada amb les Direccions Clíniques. 

 

 

 

 

 

(5)

 

 

Ancoratges del projecte 

  El Nou Model Organitzatiu disposa de diversos ancoratges predeterminats:   9 Nucli funcional: denominem així l’estructura bàsica operativa d’organització i  gestió  de  les  diferents  àrees  de  coneixement.  Estarà  formada  per  un/a  cap,  infermeres clíniques/gestores, equip assistencial, suport administratiu i altres  figures de suport.  

9 Nombre  de  figures:  l’estructura  vindrà  definida  en  funció  d’un  organigrama  únic  per  al  nucli,  però  amb  variació  del  nombre  de  figures  necessàries  per  a  cada àrea.  9 Replantejament organitzatiu: amb l’objectiu de fer realitat la voluntat que el  nucli clínic sigui el malalt, és necessària una estructura matricial que asseguri  el procés i el suport en cadascuna de les àrees; per aquest motiu es reorienta  la figura de les adjunties.  9 Resistències. Assumim des de l'inici la resistència al canvi organitzatiu tant en  la nostra visió esbiaixada com per a la implantació posterior en el sistema. Per  això  plantegem  una  doble  metodologia  de  treball  que  cobreix  l’estratègia  interna (organització de la Comissió) i externa (pla de comunicació). 

9 A  pesar  que  la  voluntat  és  anar  més  enllà  de  les  figures  reconegudes  en  el  sistema,  després  de  la  visualització  de  les  necessitats  del  projecte  ens  adaptarem a les normatives de l'Institut Català de Salut.                           

índex

(6)

 

Comissió del Nou Model 

 

 

Per al desenvolupament del projecte es crea una comissió de treball: CNMO. 

Missió.‐  Assegurar  l’atenció  sanitària  amb  els  millors  nivells  d’eficiència  i  qualitat  desenvolupant  estratègies  operatives  d’organització  infermera,  per  situar  el  malalt  en  el  centre del sistema i el professional en el centre de l’organització.  

Visió.‐ Aconseguir donar resposta a les expectatives de l’usuari i de l’organització mitjançant la  consolidació  i  adaptació  contínua  d’una  estratègia  operativa  que  impulsi  els  canvis  d’organigrames funcionals.    Línies estratègiques  9 Assessorar sobre models potencialment integrables  9 Garantir la ideació i el consens d’un nou model  9 Proposar noves figures alineades a la visió  9 Difondre la informació  9 Integrar canvis de la professió infermera (estudis de grau, especialitats...) 

 

Estructura 

Grup de responsables: són els que coordinen la descripció del projecte i la seva implantació.  Es reuneixen quinzenalment i a petició de la Direcció d’Infermeria, el grup està format per:   Secretaris: Lia‐Tamar Sánchez i Pedro Garzón   

Grup  de  col∙laboradors:  tots  els  membres  de  l’organització  que  participen  a  través  de  les  aportacions fetes i /o sol∙licitades als responsables.  Maria José Argerich  Cristina Ortega Montse Balletbò  Lourdes Pastor M. Antonia Casado  Marisa Ridao Rosa Cercós  Juanjo Sánchez Anna Fábregas Rosa Sánchez  Pedro Garzón Lia‐Tamar Sánchez Ona Gómez  Mari Fé Viso Gemma Martínez 

(7)

  Grup d’experts: convidats per l’organització com a referents d’àrees temàtiques.    Inici d’activitat: primera quinzena de juliol de 2008 

 

Metodologia 

La metodologia es va plantejar des d’una triple vessant: tallers de treball dels membres de la  Comissió,  sessions  amb  experts  en  àrees  temàtiques  d’interès  i  validació  individual  d’acords  grupals.   Amb la finalitat de compartir el coneixement i les dades recollides i per poder portar a terme  els tallers individuals es va habilitar un espai “M” a través del qual s'ha estat treballant. 

 

 

 

 

 

La recollida de dades es va centrar en 4 categories majors que descriurem a continuació:  Comitè de Direcció de l’Hospital Universitari Bellvitge  Comitè Assistencial de l’HUB  Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya  Direcció de Processos, Cures i Qualitat de l’ICS  Col∙legi d’Infermeria de Barcelona  Escola Universitària d’Infermeria de Barcelona 

 

Tallers de treball

Sessions experts

Tallers individuals

Participants  Comissió del Nou Model Convidats de referència +  comissió  Comissió        Mètode        Focus grup + grups de discussió     Grup d’experts  Tallers de treball individual  de  propostes  mitjançant  plantilles estructurades  Visites  a  altres  centres  (H.  Clínic) 

Jornada  Internacional  de 

les  noves  figures 

d’Infermeria (Madrid)         Objectiu    • Unificar línia estratègica  • Aclarir bases de metodologia  de treball  • Evidenciar acords i desacords • Validació de punts clau       Incorporar coneixements  necessaris  • Mesurar les possibilitats  d’implantació  • Obtenir informació  rellevant que cal  incloure al projecte  • Validació individual  d’acords  • Grau de consens en  discrepàncies grupals  

índex

(8)

 

Descrivim  a  continuació  els  continguts  més  significatius  de  les  sessions  i  els  tallers  de  la  Comissió del Nou Model.    Sessions de treball de la Comissió Nou Model    1. Metodologia de treball grupal i individual    2. Punts de partida o premisses del model    3. Unificació de criteris rellevants    4. Discussió de l’organigrama    5. Discussió sobre la incorporació de noves figures organitzatives    6. Discussió de funcions i àrea competencial de noves figures    7. Validació de l’esborrany del projecte    8. Estratègies d’implantació    9. Identificació de barreres per al canvi        10. Incorporació del nou perfil curricular DI         11. Indicadors d'Hospitals Magnètics              Mirada del professional  Models que guien la pràctica diària  Lliçons apreses  Reptes i desafiaments  Amenaces  Punts crítics     Ethos professional  Estat emocional  Motivació al canvi  Estil professional  Percepció del rol professional     Intervenció del col∙lectiu infermer  Grau de compromís  Disponibilitat de recursos     Valoració de noves actuacions  Actitud d’infermeria      Aspectes organitzatius  Recursos d’assistencials  Recursos de gestors  Comunicació interna 

Càrregues  de  treball  administratiu  assumides  per  infermeria  

(9)

 

Tallers de treball individual de la Comissió del Nou Model  1. Reflexió sobre punts clau 

2. Aportacions de revisions bibliogràfiques 

3. Compleció de plantilla amb diferents organigrames 

4. Compleció  de  plantilla  amb  funcions  i  àrea  competencial  de  figures  de  l’organigrama 

5. Compleció  de  plantilla  sobre  distribució  d’àrees  d’hospitalització,  urgències  i  crítics   6. Valoració de possibilitats d’integració de canvis de la professió infermera 

 

Cronograma 

    Constitució de la Comissió    Recollida de documents de treball    Entrega de plantilles per a distribució hospital per àrees    Breifing de documents de treball contrastats    Breifing de distribució de l’Hospital    Elaboració del document d’informació a l’organització    Elaboració de l’esborrany del projecte    Document definitiu    Disseny del Pla de comunicació               

Juliol 08  Setembre 08  Octubre 08  Novembre 08  Desembre 08 

       

(10)

 

Resultats 

Detallem a continuació els resultats significatius i consensuats per la Comissió del Nou Model. 

 

Organigrama 

       

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama de l’Àrea de Coneixement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director/a d’Infermeria Subdirector/a d’Infermeria Cap d’àrea Infermeres clíniques/gestores Equips assistencials

RES

P

ONS

ABLE

S

DE

PR

OC

ÉS

Suport administratiu

Cap d’àrea Infermeres clíniques/gestores Equips assistencials Cap d’àrea Infermeres clíniques/gestores Equips assistencials Cap d’àrea Infermeres clíniques/gestores Equips assistencials

(11)

 

 

Descripció de les figures 

 

Competències 

Responsables de suport i procés 

9 Fomentar l’homogeneïtat en les àrees similars + suport en les particularitats  9 Dur a terme reunions amb caps d’àrea per garantir la comunicació bidireccional  9 Gestionar la coordinació de circuits  9 És el responsable d’unificar criteris d’actuació   9 Facilitar eines per desenvolupar els processos assistencials   9 Fomentar la qualitat assistencial, la formació i la investigació   9 Transversalitat del procés assistencial pactat amb la Direcció i els serveis  9 Informatitzar les cures  9 Fomentar l’homogeneïtat d’àrees similars i suport als particulars 

 

Cap d’àrea

 

 

9 Responsabilitat sobre tot l’equip de l’Àrea  o Responsabilitat sobre assistència i investigació  o Responsable de la formació continuada i avaluació de les necessitats  formatives (foment de participació en cursos, congressos i  investigació) 

o Avaluació  competencial  de  l’equip  (impuls  del  desenvolupament  competencial del personal adscrit i de nova incorporació)  o Transmetre informació entre nuclis funcionals  o Liderar i gestionar conflictes  o Assignar objectius anuals  9 Coordinació interna i externa de l’Àrea  o Facilitar el treball multidisciplinari  o Acreditar  o Nexe d’unió entre equips multidisciplinaris     

índex

(12)

    9 Gestió del nucli funcional i procés assistencial  o Garantir la seguretat i qualitat en el procés assistencial  o Programar l’avaluació i participació dels processos de cures  9 Referent de l’equip multidisciplinari  o Coordinar circuits establerts  o Posar en marxa nous projectes  9 Responsable de línies estratègiques del nucli funcional  9 Eficiència en la utilització de recursos  9 Qualitat de les cures millorant el procés clínic 

o Liderar  la  creació  i  la  revisió  de  protocols,  procediments  i  continuïtat  de cures  9 Referent d’Infermeria per a la Direcció Clínica de l’Àrea   

Infermera gestora (supervisora) 

9 Tenir cura  o Establir una relació terapèutica i ser‐hi present  o Adequar les actuacions als principis bioètics  o Preservar la dignitat, la confidencialitat i la intimitat, malgrat les  limitacions estructurals i organitzatives  o Suplir, ajudar o supervisar el malalt en la realització d’activitats que  contribueixen a mantenir o millorar el seu estat de salut (o a una mort  digna)  o Proporcionar informació i suport emocional  9 Gestionar la prestació de cures  o Organitzar la prestació de cures en funció de les necessitats del pacient  i anticipar‐se amb antelació enfront una càrrega extrema de feina en  un torn determinat  o Participar activament en els processos de millora i d’avaluació de la  qualitat i d’avaluació de materials i tecnologies de cures.  o Prevenir, atendre i resoldre conflictes entre pacients/familiars que  comparteixen un espai comú       

(13)

        9 Gestionar els recursos   o Identificar prioritats per a la distribució dels recursos humans  o Mantenir un clima organitzatiu que garanteixi l’adequada prestació de  cures  o Coordinar‐se am l’equip de recursos humans de la Direcció  d’Infermeria i de la Direcció de Personal  o Col∙laborar en els processos de selecció i avaluació del personal  o Gestionar el material de cures o de suport i els processos de provisió  de medicaments      9 Contribuir a garantir la seguretat i el procés assistencial  o Organitzar, planificar i coordinar les demandes i exigències de  múltiples pacients i/o famílies, simultàniament  o Potenciar la continuïtat de les cures en els diferents torns de treball  o Coordinar‐se adequadament amb els serveis de suport assistencial i  amb els serveis generals  o Identificar situacions de caràcter social, que poden dificultar el procés  assistencial i posar en perill la seguretat del malalt o d’altres i derivar‐ ho adequadament  o Pactar i negociar el seguiment dels malalts amb els equips  corresponents. Participar activament en aquest seguiment.     9 Exercir lideratge  o Facilitar la comunicació de la informació entre els nivells assistencials  o directius, garantint una transmissió clara i directa  o Tutoritzar el creixement dels professionals del seu equip (coaching)  o Potenciar l’autonomia responsable dels professionals  o Fer de mitjancer en la resolució de problemes entre professionals.  Procurar el respecte interprofessional  o Combinar els diferents estils de lideratge per tal d’afavorir les  dinàmiques dels equips i l’assoliment d’objectius       

índex

(14)

  9 Treballar en equip i adaptar‐se a un entorn canviant  o Treballar en equip amb altres comandaments d’infermeria  o Crear cohesió i facilitar el treball en equip (dins l’equip d’infermeria)  o Crear cohesió i facilitar el treball en equip amb diferents professionals  de múltiples disciplines i diferents entorns  o Establir i delegar la responsabilitat d’execució de tasques indirectes i  organitzar i participar en l’establiment/pacte de les condicions de la  delegació de tasques o actuacions als membres de l’equip assistencial  o Participar en el procés d’aprenentatge dels nous membres de l’equip i  dels alumnes d’infermeria   

Infermera clínica  

9 Tenir cura o Establir una relació terapèutica i ser‐hi present o Adequar les actuacions als principis bioètics o Preservar la dignitat, la confidencialitat i la intimitat, malgrat les  limitacions estructurals i organitzatives o Suplir, ajudar o supervisar al malalt en la realització d’activitats que  contribueixen a mantenir o millorar el seu estat de salut (o a una mort  digna) o Proporcionar informació i el suport emocional   9 Valorar, diagnosticar i abordar situacions clíniques canviants o Identificar l’estat basal del malalt i planificar les cures adients o Identificar canvis significatius en l’estat del malalt i actuar en  conseqüència o Identificar precoçment senyals d’alarma: previsió de complicacions  abans que es confirmin clarament les manifestacions o Identificar i executar correctament a temps, actuacions en casos  d’extrema urgència amb risc per a la vida del malalt o en el cas d’una  crisi o complicació greu sobtada, fins a l’arribada del metge o Preparar amb antelació i abordar de forma ordenada i eficient el  desenvolupament de situacions greus o d’alta intensitat de cures quasi‐ simultànies o “en cadena” en diferents malalts 

(15)

    9 Donar suport a la prestació de cures o Utilitzar la recerca i l’evidència científica per millorar la planificació de cures i  els resultats clínics dels pacients o Donar suport a la infermera assistencial en casos complexos o Organitzar la prestació de cures en funció de les necessitats del pacient o Vetllar per la correcta implantació i el compliment dels estàndards de cures o Potenciar la continuïtat de les cures en els diferents torns de treball o Participar activament en altres processos de millora i d’avaluació de la qualitat  i d’avaluació de materials i tecnologies de cures o Combinar els diferents estils de lideratge per tal d’afavorir les dinàmiques dels  equips i l’assoliment d’objectius   9 Contribuir a garantir la seguretat i el procés assistencial o Prevenir lesions i/o abordar adequadament les respostes emocionals que  posen en perill la seguretat del pacient o d’altres al seu voltant o Utilitzar la documentació necessària i omplir adequadament els registres  d’infermeria o Modificar els plans de cures i/o els plans terapèutics segons l’estat del pacient  i actuar en conseqüència o Comunicar‐se amb el metge per suggerir, obtenir i/o pactar modificacions del  pla terapèutic més adients a l’estat del pacient o Organitzar, planificar i coordinar les necessitats d’atenció de múltiples  pacients simultàniament i/o comunicar‐se amb els serveis de suport per  adequar les intervencions clíniques a l’estat del pacient   9 Facilitar el procés d’adaptació i afrontament  o Valorar l’estat i els recursos del malalt per afrontar el procés o Facilitar una interpretació adequada del seu estat i proporcionar pautes  explicatives que afavoreixin recuperar la sensació de control de la situació o Ensenyar al pacient a realitzar les activitats terapèutiques prescrites que pugui  dur a terme ell mateix o Valorar l’estat i els recursos de la família/ el cuidador per afrontar el procés i  potenciar‐lo si cal o Influir en l’aptitud de la família/ el cuidador per afrontar el procés. Ensenyar a  la família/ el cuidador a realitzar les activitats terapèutiques prescrites que  pugui dur a terme 

índex

(16)

 

9 Treballar en equip i adaptar‐se a un entorn canviant

o Treballar en equip amb altres comandaments d’infermeria

o Crear cohesió i facilitar el treball en equip (dins l’equip d’infermeria)

o Crear  cohesió  i  facilitar  el  treball  en  equip  amb  diferents  professionals  de  múltiples disciplines i diferents entorns

o Establir  i  delegar  la  responsabilitat  d’execució  de  tasques  indirectes  i  organitzar i participar en l’establiment/pacte de les condicions de la delegació  de tasques o actuacions als membres de l’equip assistencial

o Participar  en  el  procés  d’aprenentatge  dels  nous  membres  de  l’equip  i  dels  alumnes d’infermeria

 

Equips assistencials 

  

‐ Diplomat d’infermeria 

9 Cuidar  o Establir una relació terapèutica i adequar les actuacions als principis bioètiques  de justícia, beneficència i no maleficència 

o Preservar  la  dignitat,  la  confidencialitat  i  la  intimitat  i  afavorir  el  benestar,  a  pesar de les limitacions estructurals o organitzatives 

o Suplir,  ajudar  o  supervisar  al  malalt  en  la  realització  d’activitats  que  contribueixin a mantenir o millorar el seu estat de salut 

o Suplir,  ajudar  o  supervisar  al  malalt  en  la  realització  d’activitats  que  contribueixin a una mort digna 

o Estar al costat del malalt 

o Identificar  els  diferents  tipus  d’alteracions  del  benestar  i  escollir  els  models  idonis per al seu tractament i control  o Proporcionar suport emocional i informació al malalt, familiars, afins      9 Valorar, diagnosticar i abordar situacions canviants  o Identificar l’estat basal del malalt i planificar les cures necessàries   o Identificar canvis significatius en l’estat del malalt  o Identificar precoçment senyals d’alarma: previsió de complicacions abans que  es confirmin clarament les manifestacions 

(17)

 

o Identificar  i  executar  correctament  a  temps,  actuacions  en  casos  d’urgència  amb  risc  per  a  la  vida  del  malalt  o  en  el  cas  d’una  crisi  o  complicació  greu  sobtada, fins a l’arribada del metge. Col∙laborar en l’estabilització.  

o Preparar  amb  antelació  i  abordar  de  forma  ordenada  i  eficient  el  desenvolupament  de  situacions  greus  o  d’alta  intensitat  de  cures  gairebé  simultànies o en cadena en diferents malalts.  

o Anticipar  les  necessitats  i  els  recursos,  segons  la  previsió  d’evolució  dels  malalts 

 

9 Ajudar el pacient a complir amb el tractament i fer‐lo partícip 

o Dispensar  de  forma  eficient  les  cures  d’iniciació,  manteniment  o  retirada  de  tècniques o procediments bàsics, minimitzant riscos i prevenint complicacions.  o Realitzar  les  cures  d’iniciació,  manteniment  o  retirada  de  tècniques  o  procediments  complexos  de  forma  adequada,  minimitzant  riscos  i  prevenint  complicacions. 

o Realitzar  les  cures  d’iniciació,  manteniment  o  retirada  de  tècniques  o  procediments  d’alta  complexitat  de  forma  adequada,  minimitzant  riscos  i  prevenint complicacions. 

o Realitzar les  cures d’iniciació, manteniment o retirada de qualsevol tècnica o  procediment en situació d’alta complexitat. 

o Dispensar de forma eficient les cures d’iniciació, manteniment i retirada de la  serumteràpia minimitzant riscos i prevenint complicacions. 

o Administrar  de  manera  segura  els  medicament:  la  tècnica  de  preparació,  administració i avaluació de la resposta terapèutica. 

o Administrar de manera segura els medicament: prevenció, vigilància i actuació  davant d’efectes secundaris, reaccions adverses, toxicitat i incompatibilitat.  o Abordar  de  forma  ordenada  i  eficient  la  planificació  i  administració  de 

multiteràpia d’alt risc quasi simultània en diferents malalts.  o Ensenyar al pacient a realitzar les activitats terapèutiques prescrites que pugui  dur a terme ell mateix.    9 Contribuir a garantir la seguretat i el procés assistencial  o Prevenir lesions per part del pacient, a un mateix i a altres. 

o Abordar  adequadament  l’agressivitat  (verbal  o  física)  i/o  altres  respostes  emocionals  que  posen  en  perill  la  seguretat  del  pacient  o  d’altres  al  seu  voltant. 

   

índex

(18)

 

o Modificar els plans de cures i/o el plans terapèutics segons l’estat del pacient i  actuar en conseqüència. 

o Comunicar‐se amb el metge per suggerir, obtenir i/o pactar modificacions del  pla terapèutic més adients a l’estat del pacient 

o Comunicar‐se  amb  els  serveis  de  suport  per  adequar  les  peticions  de  proves  diagnostiques/terapèutiques  o  altres  intervencions  assistencials  a  l’estat  del  pacient. 

o Organitzar,  planificar  i  coordinar  les  demandes  i  exigències  de  múltiples  pacients simultàniament. 

o Utilitzar  la  documentació  necessària  i  omplir  adequadament  els  registres  d’infermeria per garantir la seguretat del pacient i l’adequada continuïtat del  procés assistencial. 

9 Facilitar el procés d’adaptació/afrontament  

o Valorar l’estat i els recursos del malalt per afrontar el procés 

o Facilitar  una  interpretació  adequada  del  seu  estat  i  proporcionar  pautes  explicatives que afavoreixin recuperar la sensació de control de la situació.  o Influir en l’aptitud del malalt perquè es recuperi i respongui a les teràpies.  o Valorar l’estat i els recursos de la família (o cuidador) per afrontar el procés i 

potenciar‐lo si cal. 

o Valorar l’estat i els recursos de la família per assumir el rol de cuidador i tutelar  el  procés  d’adaptació  a  aquest  rol.  Prevenir  i  identificar  precoçment  els  conflictes que es derivin 

9 Treballar en equip i adaptar‐se a un entorn canviant  o Integrar‐se en l’equip de treball 

o Crear  cohesió  i  facilitar  el  treball  en  equip,  amb  diferents  professionals  de  múltiples disciplines. 

o Adaptar‐se  a  treballar  amb  diferents  equips,  dinàmiques,  disposicions,  ubicacions, especialitats i entorns. 

o Delegar  tasques  al  personal  auxiliar  o  de  suport  en  base  a:  les  normatives  assistencials,  el  pacte  en  el  servei  i  la  valoració  de  la  capacitat  per  a  la  realització d’aquestes tasques. 

o Participar  en  l’establiment/pacte  de  les  condicions  per  a  la  delegació  de  tasques o actuacions a altres membres auxiliars de l’equip assistencial. 

o Participar en el procés d’aprenentatge dels nous membres de l’equip i dels  alumnes d’infermeria 

(19)

   

Auxiliar d’infermeria.‐ 

9 Cuidar 

o Establir  una  relació  terapèutica  i  adequar  les  actuacions  als  principis  bioètiques de justícia i beneficència 

o Preservar la dignitat, la confidencialitat i la intimitat, i afavorir el benestar,  malgrat les limitacions estructurals o organitzatives 

o Suplir,  ajudar  o  supervisar  el  malalt  en  la  realització  d’activitats  que  contribueixin a una mort digna  o Estar al costat del malalt  o Identificar els diferents tipus d’alteracions del benestar  o Proporcionar suport emocional al malalt i als familiars  9 Facilitar el procés d’adaptació /enfrontament  o Valorar l’estat i els recursos del malalt per afrontar el procés  o Influir en l’aptitud del malalt perquè es recuperi i respongui a les teràpies  o Valorar l’estat i els recursos de la família (o cuidador) per afrontar el procés  i potenciar‐lo, si cal  9 Treballar en equip i adaptar‐se a un entorn canviant 

o Registre  i  seguiment  del  resultat  de  la  presa  de  paràmetres  de  temperatura, diüresi, deposicions, i altres funcions delegades  o Col∙laborar amb la resta de l’equip a realitzar les tasques pertinents per al  tractament del malalt  o Participar en el procés d’aprenentatge dels nous membres de l’equip i dels  alumnes en període de pràctiques  o Participar en la coordinació assistencial integral  o Crear cohesió i facilitar el treball en equip amb diferents professionals de  múltiples disciplines 

o Considerar  les  pròpies  limitacions  formatives  i  professionals  davant  la  delegació de tasques per part d’altres membres de l’equip 

9 Seguretat i confort 

o Realitzar mesures de prevenció de risc en funció de l’estat del malalt  o Prevenir lesions per part del pacient a si mateix i a altres 

o Abordar  adequadament  l’agressivitat  (verbal  o  física)  i/o  altres  respostes  emocionals  que  posen  en  perill  la  seguretat  del  pacient  o  d’altres  del  seu  voltant 

o Utilitzar la documentació necessària i emplenar adequadament els registres  d’infermeria  per  garantir  la  seguretat  del  pacient  i  l’adequada  continuïtat  del procés assistencial 

(20)

o Vetllar en tot moment per la comoditat i el benestar del pacient  o Saber actuar en situacions de crisi o d’estrès  o Conèixer i prendre les mesures adients en els aïllaments infecciosos segons  els protocols establerts    CURES DELEGADES:    9 Alimentació  o Registre del pes/talla, real, referit o aproximat a l’ingrés de la unitat i quan  el pacient ho requereixi.  o Petició, distribució de dietes, control de carros i control d’ingesta i líquids.  o Ajut al pacient dependent.  o Administració dels suplements dietètics prescrits.  o Nutrició enteral (tasca compartida amb DI)  9 Higiene  o Aplicació correcta del procediment higiene del pacient enllitat. Detectar les  alteracions  de  l’estat  de  la  pell,  mantenint  la  privacitat  durant  el  procediment i comunicar‐les a la infermera 

o Higiene  assistida  acompanyant  a  la  dutxa  el  pacient  semiautònom    (quan  no pugui per si mateix)  o Registre del tipus d’higiene del pacient que es realitzi  o Mantenir la privacitat durant els procediments  9 Mobilitat i confort  o Ajudar el pacient a anar al WC, dutxa i sedestació  o Col∙laborar amb els zeladors a la sedestació del malalt  o Realitzar els canvis posturals del pacient 

o Treball  en  equip  amb  el  zelador  en  la  sedestació  i  canvis  posturals  dels  pacients totalment dependents  o Registre del tipus de mobilitat (ajut de zeladors) i temporalitat   o Preparació del pacient per al trasllat               

(21)

 

    9 Eliminació 

o Registre  del  control  de  la  diüresi  i  deposició,  i  informació  a  la  infermera  responsable  o Tenir cura de la bossa i dels dispositius de recollida d’orina, perquè estigui  fixada al llit (no per terra)  o Valoració de la connexió, que no estigui pinçada  o Fixar el tub a la cama del malalt  o Oferir ajuda al pacient de manera regular abans que ho demani  o Deixar el timbre a l’abast del pacient  o Acompanyar el malalt al WC, o posar la cunya al malalt enllitat  o Registre clar dels malalts incontinents i canvi de bolquers  o L’ús de bolquers s’aplicarà únicament als pacients incontinents  9 Comunicació  o Informar el pacient de les activitats que li realitza  o Comunicar‐se amb el pacient/família de manera assertiva  o Preservar la confidencialitat de la informació en tot moment  9 Treball en equip  o Realitzar les tasques de forma coordinada amb la resta de l’equip  o Vetllar per la continuïtat de l’activitat durant els canvis de torn 

o Comunicació  escrita:  registre  i  de  seguiment  del  resultat  de  la  presa  de  paràmetres de temperatura, diüresi i deposicions 

o Comunicació verbal: informació del resultat de la recollida de les 

determinacions abans descrites, i dels canvis observats amb l’estat de la pell  9 Seguretat 

o Realitzar  el  protocol  d’acollida  al  pacient  (posar  el  braçalet  d’identificació  amb totes les dades correctes)  o Vetllar en tot moment per la comoditat i el benestar del pacient  o Realitzar mesures de prevenció del risc, en funció de l’estat del pacient  o Saber actuar en situacions de crisi o d’estrès  o Conèixer i prendre mesures adients en els aïllaments infecciosos segons els  protocols establerts     

índex

(22)

  o Preservar la intimitat durant els procediments que realitzi al pacient  o Registre del protocol d’acollida    9 Prevenció de la transmissió d’infeccions  o Correspondència de l’aïllament amb la indicació: utilització d’estris d’un sol  ús, si cal; portes tancades; rentat de mans; tractament de residus  o Netejar l’instrumental que es baixa a Esterilització, segons protocol  o Comprovació que el material rebut coincideixi amb el sol∙licitat  o Netejar les bombes de perfusió i/o nutrició i material sanitari de la unitat,  segons protocol  o Mantenir l’ordre i la neteja dels carros de cures segons pauta definida a la  unitat o servei  o Conèixer i aplicar els procediments de classificació i eliminació de residus  o Recollida de mostres per a proves diagnòstiques (orina, femta i esput)    9 Benestar  o Preparació de l’habitació a l’ingrés i alta (muntatge d’aspiració)  o Vetllar per l’ordre de l’habitació i lliure d’olors desagradables.   

Zelador assistencial

  9 Organització i capacitat de treball  o Realitzar la feina designada sense necessitat de suport ni supervisió constant  o Prioritzar la feina en funció de l’activitat  o Adaptar‐se en els diferents serveis i en la realització de les diferents tasques  o Conèixer la infraestructura de l’Hospital  o Conèixer els circuits interns  9 Informació‐comunicació amb el pacient/família  o Presentar‐se al pacient  o Informar el pacient del procés del trasllat  o Dirigir‐se al pacient amb respecte  o Realitzar una comunicació assertiva amb el pacient/família   

(23)

    9 Treball en equip  o Realitzar les tasques en grup de forma coordinada  o Vetllar per la continuïtat de l’activitat durant els canvis de torn  o Participar de forma activa en la coordinació assistencial integral    9 Seguretat i confort  o Vetllar en tot moment per la comoditat i el benestar del pacient  o Realitzar mesures de prevenció del risc en funció de l’estat del pacient i l’edat  o Saber moure’s en situacions de crisi o d’estrès  o Conèixer i prendre les mesures adients en els aïllaments infecciosos segons els  protocols establerts  o Preservar la intimitat durant els procediments que li realitza  9 Actitud i motivació  o Demostrar interès en la feina  o Complir les normes, ordres i reglament del seu lloc de treball  o Actitud dinàmica i col∙laboradora  9 Formació continuada  o Realitzar formació continuada per millorar la seva competència professional     

 

 

 

 

 

 

 

índex

(24)

 

Distribució d’àrees d’hospitalització 

                               

 

 

 

            Malalties Respiratòries  Aparell Digestiu  Cirurgia de Cap i Coll  Aparell Locomotor  Malalties Mèdiques  Malalties Neurològiques/S. Nerviós  Malalties Cardiovasculars  Aparell Urinari i Reproductor  Atenció Malalt Urgent   Malalt Crític  Planta 20

H O S P IT AL IT Z AC IÓ A D O MIC IL I   H aD Planta 19 E 191      H D D  H os p. D e D ia 

UF IS S  G E R IAT R IA        UF IS S  INF E C C IO S O S   E 191      

H os pitalitz ació O F T /G INE   UC E U       E DIF IC I D UR AN i R E INA L S        Planta 18

E 181 P S IQ UIAT R IA ‐ Unitat (29 llits )  D R O G O D E P E ND È NC IA (4 llits ) 

(E D IF IC I ANTIGA E S C OL A INF E R ME RIA) 

Planta 17

E 171       E R S  E s tudis res piratoris de la  s on      U F F IS  R epiratòria

R E H AB IL IT AC IÓ (E DIF IC I  ANNE X  ANT IG A E S C O L A  INF E R ME R IA )     Planta 16

E 161       NML  N eumolog ia

G AB INE T S    (E D IF IC I  H O S P IT AL )        AT E NC IO  AMB U L AT Ò R IA  E S P E C IAL IT Z AD A         (E D IF IC I NO U C C E E )        Planta 15 E 151       C P L  C irurgIa P làs tic a D E R  D ermatolog íA O S T O MIE S         N. P AR E NT E R AL   Planta 14 E 141      AC V  C irurgía V as cular       

AC V  Intermitjos

Planta 13 E 131      O R L       C MF        AC V

E 132       UP IUs Unitat de preingrés

d'urg encies UO U        E ND    E ndocrino

Planta 12 E 121      INF  Malaties infeccios es E 122      INF   Malaties infeccios es

T R A  Planta 11 E 111       T rauma E 112       C MA Planta 10 E 101       T rauma E 102       T R AS   T rumatolog ía S èptics R E U   R eumatolog ía

Planta 9

E 091       NR L    N eurolog ía        Unitat E pileps ia       Unitat d'Ictus E 092       NC R    N euroc irurgia       NR L    N eurolog ía E 093       NC R    N euroc irurgia       NC R   Intermitjos

Planta 8 E 081      C T O    C irurgia T oràc ic a

E 082       UC E U   U nitat C urta E s tada  Urolog ia E 083       UR O    Urolog ia UR O    Urolog ia Planta 7 E 071       MIR :  UG A        MIC I: Medicina Interna C ures   Intermèdies E 072       MIR    Medicina Interna E 073       NE F    N efrología Planta 6 E 061       G AS    G as troenterolog ia E 062       C G D    C irurgia G eneral D ig es tiva

E 063       UC E Q    U nitat C urta E s tada  Q uirúrg ic a

Planta 5

E 051       C G D    C irurgia G eneral 

D ig es tiva      UT H    U nitat T rans p. H epàtic

E 052       C G D    C irurgia G eneral D ig es tiva

E 053       C G D    C irurgia G eneral  D ig es tiva Planta 4 E 041       C AR    C ardiologia

UT C    U nitat de T rans plantament cardíac

E 042       C O R    U nitat de C oronàries P os t C O R      Ag uts

E 043       C AR    C ardiolog ia

Planta 3

E 031       C C A   C irurgia C ardíac a       

E 033       H D I   H emodiàlis i

UT R    U nitat T rans plantament R enal

E 032       MIC A    Medicina intens iva  cirurg ia c ardiac a C C A   Intermitjos Q UI (c ardiac a, vas c ular, NC R )

Planta 2 E 021      MIV    Medicina intens iva

E 023       Q UI   (Uro, G ine, C P L , O R L ,  C T O , C MF )

E 022       MIV     Medicina intens iva 

Planta 1 E 011      MIV    Medic na intens iva

E 013       Q UI   (T ra, C G D , O F T )

E 012       R P Q    R eanimació

P os tquirúrgic a

Planta 0 R AD    R adiologia, intervenc ionis me, R M L AB        L aboratori i Microbiolog ía H E MO D INÀ MIC A C AR D IAC A UC IE S        Nivell 1       R E A        UC IE S  Nivel 2 C irurgia T rauma  Q UI Urg ències ‐ E s teriliz. UC IE S        

Nivell 2 Medicina interna Planta -1

E s terilitz ac ió C entral ME D IC INA NUC L E AR F AR MAC IA / NT P AP A   Anatomia P atològ ic a D IE T È T IC A Planta 20

H O S P IT AL IT Z AC IÓ A D O MIC IL I   H aD Planta 19 E 191      H D D  H os p. D e D ia 

UF IS S  G E R IAT R IA        UF IS S  INF E C C IO S O S   E 191      

H os pitalitz ació O F T /G INE   UC E U       E DIF IC I D UR AN i R E INA L S        Planta 18

E 181 P S IQ UIAT R IA ‐ Unitat (29 llits )  D R O G O D E P E ND È NC IA (4 llits ) 

(E D IF IC I ANTIGA E S C OL A INF E R ME RIA) 

Planta 17

E 171       E R S  E s tudis res piratoris de la  s on      U F F IS  R epiratòria

R E H AB IL IT AC IÓ (E DIF IC I  ANNE X  ANT IG A E S C O L A  INF E R ME R IA )     Planta 16

E 161       NML  N eumolog ia

G AB INE T S    (E D IF IC I  H O S P IT AL )        AT E NC IO  AMB U L AT Ò R IA  E S P E C IAL IT Z AD A         (E D IF IC I NO U C C E E )        Planta 15 E 151       C P L  C irurgIa P làs tic a D E R  D ermatolog íA O S T O MIE S         N. P AR E NT E R AL   Planta 14 E 141      AC V  C irurgía V as cular       

AC V  Intermitjos

Planta 13 E 131      O R L       C MF        AC V

E 132       UP IUs Unitat de preingrés

d'urg encies UO U        E ND    E ndocrino

Planta 12 E 121      INF  Malaties infeccios es E 122      INF   Malaties infeccios es

T R A  Planta 11 E 111       T rauma E 112       C MA Planta 10 E 101       T rauma E 102       T R AS   T rumatolog ía S èptics R E U   R eumatolog ía

Planta 9

E 091       NR L    N eurolog ía        Unitat E pileps ia       Unitat d'Ictus E 092       NC R    N euroc irurgia       NR L    N eurolog ía E 093       NC R    N euroc irurgia       NC R   Intermitjos

Planta 8 E 081      C T O    C irurgia T oràc ic a

E 082       UC E U   U nitat C urta E s tada  Urolog ia E 083       UR O    Urolog ia UR O    Urolog ia Planta 7 E 071       MIR :  UG A        MIC I: Medicina Interna C ures   Intermèdies E 072       MIR    Medicina Interna E 073       NE F    N efrología Planta 6 E 061       G AS    G as troenterolog ia E 062       C G D    C irurgia G eneral D ig es tiva

E 063       UC E Q    U nitat C urta E s tada  Q uirúrg ic a

Planta 5

E 051       C G D    C irurgia G eneral 

D ig es tiva      UT H    U nitat T rans p. H epàtic

E 052       C G D    C irurgia G eneral D ig es tiva

E 053       C G D    C irurgia G eneral  D ig es tiva Planta 4 E 041       C AR    C ardiologia

UT C    U nitat de T rans plantament cardíac

E 042       C O R    U nitat de C oronàries P os t C O R      Ag uts

E 043       C AR    C ardiolog ia

Planta 3

E 031       C C A   C irurgia C ardíac a       

E 033       H D I   H emodiàlis i

UT R    U nitat T rans plantament R enal

E 032       MIC A    Medicina intens iva  cirurg ia c ardiac a C C A   Intermitjos Q UI (c ardiac a, vas c ular, NC R )

Planta 2 E 021      MIV    Medicina intens iva

E 023       Q UI   (Uro, G ine, C P L , O R L ,  C T O , C MF )

E 022       MIV     Medicina intens iva 

Planta 1 E 011      MIV    Medic na intens iva

E 013       Q UI   (T ra, C G D , O F T )

E 012       R P Q    R eanimació

P os tquirúrgic a

Planta 0 R AD    R adiologia, intervenc ionis me, R M L AB        L aboratori i Microbiolog ía H E MO D INÀ MIC A C AR D IAC A UC IE S        Nivell 1       R E A        UC IE S  Nivel 2 C irurgia T rauma  Q UI Urg ències ‐ E s teriliz. UC IE S        

Nivell 2 Medicina interna Planta -1

E s terilitz ac ió C entral ME D IC INA NUC L E AR F AR MAC IA / NT P AP A   Anatomia P atològ ic a D IE T È T IC A

(25)

   

Aquesta nova estructura permet a la Direcció d'Infermeria l'agrupació dels recursos humans i  materials  assignats  als  diferents  processos  que  es  realitzen  en  l'organització.  Es  creen,  així,  equips  amb  integrants  de  diverses  àrees  de  l'organització  amb  un  objectiu  en  comú:  El  Nou  Model. Es tracta d'una estructura en la qual especialistes de diferents parts de l'organització  s'uneixen per a treballar en processos específics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Director/a

Subdirector

/a

ÀREA  URGENT  ÀREA AMBULATÒRIA  ÀREA DE PROCESSOS  TRANSVERSALS  ÀREA  QUIRÚRGICA  ÀREA DE DIAGNÒSTIC I  TRACTAMENT  MALALT IE S  RE SP IRA TÒ RIE S  MALALT IE S  MÈ DIQU ES        MA LA LT IE S  NE U R OLÒG IQ U ES    SI STEM A  NERV IÓS  i  TR ASTORNS  DE  LA   COND U CTA    C IRU RG IA  CA P  I  COLL   MALALT  C R ÍT IC   AP ARELL  DI G ES TIU   MA LA LT IE S  CARD IO V A SCU LARS   AP ARELL  LOCOMOTOR   AP ARELL  UR IN ARI  I  RE P R O D UC TO R   PROFESSIONALS  D’INFERMERIA  QUALITAT I  SEGURETAT CLÍNICA  FORMACIÓ I  RECERCA  PROCÉS  ASSISTENCIAL  CAPS D’ÀREA  CAPS  D’ÀR EA   CAPS D’AREA    RESPONSABLES DE SUPORT RESPO N SABL ES  DE  PROCÉS

índex

(26)

                ÀREA DEL MALALT URGENT  UOU (Unitat d’Observació Urgències)  UCEU (Unitat de Curta Estada Urgències)  Triatge  Nivell 0  Nivell II Cirurgia‐Traumatologia  Nivell II medicina    ÀREA D’ATENCIÓ AMBULATÒRIA  DIV ‐ TBC  Consultes Externes  Consultes Externes (Gabinets)  HDD (Hospital de Dia)    ÀREA DE PROCESSOS  TRANSVERSALS  Nutrició i Dietètica  Treballadors Socials  Fisioteràpia i Rehabilitació  Infermeres Clíniques  Subministrament (Logística)  HaD (Hospitalització a domicili)  Salut Laboral    ÀREA D’ATENCIÓ QUIRÚRGICA  Quiròfans  Esterilització Central Territorial  CMA   Coordinadora de Trasplantament  ÀREA DE DIAGNÒSTIC I  TRACTAMENT  Radiologia  MNU  Laboratori Microbiologia  Laboratori Bioquímica/Hematologia/Immunologia  Laboratori d’Urgències  Anatomia Patològica  Farmàcia   

(27)

   

Pla d’implantació 

Característiques de l’organització  La fase d’implantació és la més complexa de qualsevol projecte, especialment quan es tracta  d’introduir canvis o redissenyar processos en la nostra organització. És la fase que determinarà  l’èxit o el fracàs del projecte. Per això, és essencial que adoptem una estratègia d’implantació  adequada al tipus d’organització i a la magnitud del canvi que es pretén. En aquest sentit, és  important  destacar  que  l’abordatge  d’aquest  projecte  està  centrat  en  un  entorn  i  unes  circumstàncies molt complexes:  

9 La  nostra  institució  manté  encara  estructures  organitzatives  complicades,  jerarquitzades  i  burocratitzades.  Per  això,  enfocar  la  institució  a  processos  suposa  canvis  organitzatius  profunds  per  reorientar  el  treball  individual  cap  a  equips  multidisciplinaris,  i  els  serveis  clàssics,  cap  a  unitats  funcionals  integrades  per  professionals de diferents disciplines i especialitats.  

9 La gestió portada a terme en la nostra organització encara té un enfocament en el qual  predomina la projecció interior (cap a dintre de l’organització) sobre l’exterior (cap al  mercat i el client). 

9 L’organització departamental i de servei està molt arrelada i centralitzada en la cultura  dels  càrrecs  intermedis.  Això  dificulta  la  reorganització  en  nuclis  funcionals  multidisciplinaris  o  unitats  de  procés,  que  necessiten,  per  ser  eficaços,  una  gran  autonomia de gestió i una dilució de les barreres interdepartamentals.  

9 En  la  nostra  organització,  tradicionalment,  el  lideratge  està  basat  més  en  l’immobilisme  i  les  qualitats  administratives  que  en  l’adaptació  al  canvi  i  en  el  lideratge actiu. 

 

Claus estratègiques 

Atès  que  intervenen  múltiples  factors  en  la  implantació  d’aquest  nou  model,  és  necessari  donar un enfocament global  

1.‐ Estratègies culturals.  

Els  aspectes  culturals  són  especialment  importants  per  involucrar  tota  l’organització  en  el  procés de canvi. Les actuacions bàsiques definides en l’àmbit cultural són:  

9 Identificar els nous valors associats al canvi i introduir els dispositius oportuns per crear  la cultura operativa específica que exigeix el projecte. També és important mantenir i  reforçar aquells valors anteriors que influiran de manera positiva per realitzar el canvi.   9 Personalitzar  el  canvi,  de  manera  que  cada  persona  implicada  conegui  els  avantatges  derivats  de  la  nova  situació  en  el  seu  treball.  És  molt  útil  per  a  tots  conèixer  per  endavant els problemes que sorgiran, la durada prevista de la fase d’adaptació, i com  pot cadascun ajudar a superar les dificultats i mantenir els avantatges. Així mateix, és  convenient establir accions dirigides a vèncer la resistència al canvi de les persones.  

índex

(28)

9 Assegurar  l’efectivitat  dels  agents  del  canvi  mitjançant  un  lideratge  adequat  i  un  fort  compromís dels líders amb el canvi.   9 Garantir la coherència entre el que es diu en el pla i el que s’aplica en la realitat diària; ja  que el contrari aporta frustració al grup del projecte.    2. Estratègies organitzatives 

En  aquest  àmbit,  el  més  important  és  aconseguir  que  les  particularitats  de  l’organització  no  frenin ni inactivin el canvi. Les actuacions que ens plantegem com a bàsiques per a això són:  

9 Adaptar l’estructura organitzativa a les característiques que exigeixen els canvis que es  pretenen: estructura matricial i revisualització de les figures d’adjunties  

9 La grandària de la nostra organització ens obliga a realitzar per fases la implantació   9 La motivació de les persones que necessàriament s’han implicar és molt important. Per 

aquest  motiu,  una  de  les  categories  majors  dissenyades  són  l’avaluació  de  totes  les  lliçons  apreses  per  membres  veterans  de  l’organització  que  formen  la  comissió,  amb  l’objectiu clar de no generar falses expectatives.  

9 Identificar les barreres que poden frenar el canvi.   

3. Estratègies operatives  

El  més  important  és  obtenir  la  participació  de  tots  els  implicats  en  el  canvi.  Les  actuacions  bàsiques en el nivell operatiu són: 

9 En redissenyar els processos clau és imprescindible simplificar‐los al màxim, eliminant  totes aquelles tasques que no aportin valor, però sense destruir res valuós.  

9 Elaborar  un  pla  operatiu  detallat,  on  es  reflecteixi  clarament  la  reorganització  del  treball  mitjançant  fluxos  de  tasques  i  descripció  d’àrea  competencial  i  funcions;  exposant,  a  més,  les  mesures  específiques  per  al  període  que  coexisteixin  els  dos  sistemes de treball (tradicional i nou). 

9  Definir una estructura organitzativa adequada al pla operatiu.   9 Establir una estructura de comunicació i coordinació eficaç.  

9 Elaborar  un  cronograma  d’implantació,  adequant  els  recursos  disponibles  a  les  expectatives de canvi.  

9 Aportar tots els recursos necessaris per garantir l’èxit de la implantació.   9  Detallar indicadors per amidar impacte. 

 

(29)

  Calendari d’implantació                                Inici Àrees d’Hospitalització: CGD‐GAS, Malalties Respiratòries, Malalties  Neurològiques/S. Nerviós  Inici Àrees de Suport: Formació i Recerca, Àrea de Professionals, Qualitat i Seguretat  Clínica, P. Assistencial  Inici Àrees de Procés: Àrea Quirúrgica, P. Transversals, Àrea de Diagnòstic i Tractament    Inici Àrees: Cirurgia Cap i Coll, Malalt Crític, Àrea Urgent    Inicia Àrees: Malalties Cardiovasculars, Aparell Urinari i Reproductor, Aparell  Locomotor, Malalties Mèdiques, Àrea Ambulatòria    Desenvolupament tota l’organització    Avaluació de l'impacte: indicadors   

15 abril 09  30 abril 09  Maig‐juny 09  Juliol 09  Agost 09  Setembre 09 

       

(30)

 

Pla de comunicació 

  El Pla de comunicació per al Nou Model Organitzatiu preveu:   9 Accions de comunicació sobre la marxa del projecte a professionals de l’organització  9 Accions de comunicació entre els professionals implicats en els processos   9 Accions de comunicació amb els professionals de serveis no implicats 

L’estructura  de  comunicació  es  portarà  a  terme  mitjançant  els  canals  establerts  de  manera  oficial   9 Comitè de Direcció   9 Comitè Assistencial   9 Junta Clínica     9 Reunió d’adjuntes i Supervisió  9 Junta d’Infermeria   9 Junta de Personal    

A  més,  s’han  dissenyat  uns  tallers  de  comunicació  per  als  càrrecs  intermedis  que  seran  el  principal vehicle de transmissió de la comunicació en doble sentit. 

 

 

Novembre 08  Desembre 08  Gener 09 

      Comitè de Direcció     Comitè Assistencial     Junta d’Infermeria       Grup d’experts    Junta Directiva    Junta Clínica    Junta de Personal    Adjunts/ Supervisió   

(31)

 

 

Avaluació 

En la fase d’engegada del Projecte, ens plantegem, com a bàsic, vigilar l’impacte que té la nova  forma de treball sobre l’eficiència, la qualitat, la satisfacció de clients i professionals, etc. Per  això,  és  important  definir  indicadors  d’impacte  que  detectin  com  està  influint  el  canvi  sobre  l’organització.  D’aquesta  forma,  es  detectarà  en  condicions  d’aplicar,  si  cal  i  amb  l’antelació  suficient, les mesures correctores.   Les àrees sobre les quals es desenvoluparà els indicadors corresponen a:   9 Consens en activitat assistencial bàsica   o Horaris d’activitat i passe de visita   o Planificació de recursos   o Centre de gestió de cobertures   9 Gestió de pacients   o Equilibris   o Planificació ingressos i altes   o Relació Admissió Gestió de Pacients   9 Repartiment de càrregues de treball   9 Incorporació de continguts necessaris   9 Implicació de professionals   9 Formació de grups de millora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

índex

(32)

 

Conclusions 

 

La implantació del Nou Model Organitzatiu en la Direcció d'Infermeria de l'Hospital Universitari  de  Bellvitge  reporta  uns  beneficis  al  conjunt  de  l’organització  que,  a  grans  trets,  podem  identificar com:  

9 Augment de la resposta a les expectatives i necessitats de salut del client   9 Col∙locar com a centre de l’organització el professional  

9 Orientar l’organització cap a la meta i els resultats finals per la qual cosa   es manté la  identificació personal  

9 Permet  incorporar  la  gestió  de  cures  per  part  d’experts,  fins  i  tot  reunir  diversos  experts  en  un  equip,  cosa  que  comporta  un  augment  de  flexibilitat  i  autonomia  en  l’organització  

9 Ajuda  a  mitigar  els  conflictes  entre  els  objectius  generats  en  les  diferents  àrees  funcionals de l’organització   9 Permet la integració d’activitats estructurades i de definició d’avaluació competencial   9 Genera motivació en els grups i, a més, ens proporciona un entrenament per a la futura  pedrera   9 Contribueix a augmentar la implicació i el compromís dels integrants dels equips                           

(33)

 

 

Bibliografia 

Pla estratègic 2008‐2010 Institut Català de la Salut  

Projecte de Direcció Clínica als Hospitals ICS. Document Marc Gener 99  

Proposta  Prova  Pilot  Infermera  Gestora  de  Casos  a  CGD‐GAS.  Mª  Antonia 

Casado García  

Projecte de gestió en neurociències. Montserrat Balletbò Gómez  

Candidatura  Premio  "Best  in  Class"  al  mejor  hospital  en  atención  al  paciente 

2008. Programa de enfermería clínica. Hospital Universitari de Bellvitge  

Equidad, eficiencia y calidad: el desafío de los modelos de salud. IV Jornadas de 

Economía de la Salud. Ediciones Isalud. 1994. 

González García, G Modelos de organización de los servicios de salud. AES.  

Hunter,  J.  La  Paradoja,  un  relato  sobre  la  verdadera  esencia  del  liderazgo, 

Editorial Activa, 13ª edición. 

Bener,P. Práctica progresiva en enfermería. Barcelona: Grijalbo, 1987. 

Edlum,  B.  J,  HOGES  LC.  Preparación  y  empleo  de  la  Enfermera  Clínica 

especialista.  Clínicas  de  Enfermería  de  Norteamérica.  v.3.  Madrid: 

Interamericana, 1984. 

María  Eulalia  Juvé,  Sara  Farrero,  David  Monterde,  Olivia  Hernández, 

Margarita  Sistac,  Ana  Rodríguez,  Francisco  Quilez,  Rosa  Suñér,  Mª  Teresa 

Arbúes,  Ana  Isabel  Martín.  Análisis  del  context  organizativo  de  la  práctica 

enfermera. El Nursing Work Index en los Hospitales Públicos.  03‐05‐2007. 

Programa Leonardo da Vinci projecte pilot.F/01/B/P/PP‐118135 

Proyecto  COM‐VA  de  Definición  y  Evaluación  de  Competencias  enfermeras. 

Maria Eulàlia Juvé

Coordinadora de Enfermería.

 

Institut Català de la Salut 

       

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :