Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Download (0)

Full text

(1)

Conselleria d’Infraestructures,

Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras,

Territorio y Medio Ambiente

Notificació d’acords d’incoació. Expedient sancionador

número TTES/040414/2668-1 i altres que s’indiquen en el llistat (DI 10/2015). [2015/3423]

Notificación de acuerdos de incoación. Expediente sancio-nador número TTES/040414/2668-1 y otros que se indican en el listado (DI 10/2015). [2015/3423]

De conformitat amb els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE 285, 27.11.1992), la nova redacció de la qual va ser aprovada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992 (BOE 12, 14.01.1999), es fa pública la notificació de l’acord d’incoació dels expedients sancionadors que s’indiquen (DI 10/2015), instruïts pel Servici Territorial de Transports a les persones o entitats denunciades que a continuació s’indiquen, ja que se’ls va intentar la notificació en l’últim domicili conegut sense poder-se aconseguir.

Els expedients estan en el Servici Territorial de Transports, davant del qual tenen el dret d’al·legar per escrit el que consideren convenient en defensa seua, amb aportació de les proves que consideren oportunes, dins del termini de quinze dies hàbils comptats des del següent de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Transcorregut este termini sense que s’haja fet ús del dret de formu-lar al·legacions i/o aportar proves, es dictaran les resolucions oportunes. València, 8 d’abril de 2015.‒ La cap del Servici Territorial de Trans -ports: Elena Herrero García.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, 27.11.1992), cuya nueva redacción fue aprobada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, (BOE 12 de 14.01.1999), se hace pública notificación del acuerdo de incoación de los expedientes sancionadores que se indican, (DI 10/2015) instruidos por el Servicio Territorial de Transportes a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en Servicio Territorial de Transportes, ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente de la publicación del presente en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Valencia, 8 de abril de 2015.‒ La Jefa del Servicio Territorial de Transportes: Elena Herrero García.

Expedient Data de denúncia Sanció (euros)

Article Llei

Denunciat/ada Localitat

TTES/040414/2668-1 11.03.2014 1.001,00

Article: art. 13 Reglament CEE 3821/85, art. 140.33 LOTT Llei: art. 143.1.g) LOTT

Denunciat/ada: Gheorghe Rentz Castelló de la Plana

TTES/040414/4033 07.08.2014 2.000,00

Article: art. 8.6 Reglament (CE) 561/06, art. 140.37.6 LOTT Llei: art. 143.1.g) LOTT

Denunciat/ada: Plataforma Elevadoras de Alquiler Villena

TTES/040414/4034 07.08.2014 1.001,00

Article: art. 8.6 Reglament (CE) 561/06, art. 140.37.6 LOTT Llei: art. 143.1.g) LOTT

Denunciat/ada: Plataformas Elevadoras de Alquiler Villena

TTES/040414/4035 07.08.2014 1.001,00

Article: art. 8.2 Reglament (CE) 561/06, art. 140.37.5 LOTT Llei: art. 143.1.g) LOTT

Denunciat/ada: Plataformas Elevadoras de Alquiler Villena

TTES/040414/4036 07.08.2014 1.001,00

Article: art. 8.2 Reglament (CE) 561/06, art. 140.37.5 LOTT Llei: art. 143.1.g) LOTT

Denunciat/ada: Plataformas Elevadoras de Alquiler Villena

TTES/040414/4105 07.08.2014 1.001,00

Article: art. 8.2 Reglament (CE) 561/06, art. 140.37.5 LOTT Llei: art. 143.1.g) LOTT

Denunciat/ada: Plataformas Elevadoras de Alquiler Villena

TTES/040414/4181 18.09.2014 4.000,00

Article: art. 55 LOTT, art. 140.23 LOTT Llei: art. 143.1.h) LOTT

Denunciat/ada: Mohamed El Bezzi Barberà del Vallès

TTES/040414/4224 15.09.2014 4.000,00

Article: art. 55 LOTT, art. 140.23 LOTT Llei: art. 143.1.h) LOTT

(2)

TTES/040415/113 17.09.2014 4.001,00 Article: art. 42 LOTT art. 102.3 LOTT, art. 140.1 LOTT

Llei: art. 143.1.i) LOTT

Denunciat/ada: Central de Compras de Herramientas, SL Rajadell

TTES/040415/115 17.09.2014 4.001,00

Article: art. 42 LOTT art. 51 LOTT, art. 140.1 LOTT Llei: art. 143.1.i) LOTT

Denunciat/ada: Sierratrans Logística, SL La Font de la Figuera

TTES/040415/124 11.09.2014 4.001,00

Article: art. 42 LOTT art. 51 LOTT, art. 140.1 LOTT Llei: art. 143.1.i) LOTT

Denunciat/ada: New Transport, SL Alacant

TTES/040415/126 13.09.2014 4.001,00

Article: art. 42 LOTT art. 51 LOTT, art. 140.1 LOTT Llei: art. 143.1.i) LOTT

Denunciat/ada: Frigoponiente, SL Vicar

TTES/040415/136 02.09.2014 1.001,00

Article: art. 15.7 Reglament CEE 3821/85, art. 140.35 LOTT Llei: art. 143.1.g) LOTT

Denunciat/ada: Mopisan Almería, SL Almeria

TTES/040415/137 02.09.2014 401,00

Article: art. 8 Orde FOM/2861/12 art. 9 Orde FOM/2861/12, art. 141.17 LOTT Llei: art. 143.1.d) LOTT

Denunciat/ada: Mopisan Almería, SL Almeria

TTES/040415/143 21.10.2014 601,00

Article: art. 1 Orde FOM/3399/02, art. 141.9 LOTT Llei: art. 143.1.e) LOTT

Denunciat/ada: Antonio González Díaz Girona

TTES/040415/152 12.10.2014 801,00

Article: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT art. 141.25 LOTT Llei: art. 143.1.k) LOTT art. 143.1.f) LOTT

Denunciat/ada: Mensatouria 2008, SL Xirivella

TTES/040415/177 30.05.2014 601,00

Article: Orde FOM/3399/02, art. 141.9 LOTT Llei: art. 143.1.e) LOTT

Denunciat/ada: Cooperativa de Transportes Taberbus Tavernes de la Valldigna

TTES/040415/178 21.10.2014 1.001,00

Article: art. 13 Reglament CEE 3821/85, art. 140.34 LOTT Llei: art. 143.1.g) LOTT

Denunciat/ada: Gregorio Ángel González Garrido Mutxamel

TTES/040415/185 02.10.2014 801,00

Article: art. 42 LOTT art. 51 LOTT, art. 141.25 LOTT art. 140.1 LOTT Llei: art. 143.1.k) LOTT art. 143.1.f) LOTT

Denunciat/ada: New Transport, SL Alacant

TTES/040415/197 31.10.2014 801,00

Article: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT art. 141.25 LOTT Llei: art. 143.1.k) LOTT art. 143.1.f) LOTT

Denunciat/ada: Ionel Rusalim Saracut Alacant

TTES/040415/201 22.10.2014 4.001,00

Article: art. 42 LOTT art. 102.3 LOTT, art. 140.1 LOTT Llei: art. 143.1.i) LOTT

Denunciat/ada: Mohammed Massasi Eddoukali Yecla

TTES/040415/202 15.10.2014 801,00

Article: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT art. 141.25 LOTT Llei: art. 143.1.k) LOTT art. 143.1.f) LOTT

Denunciat/ada: Sabrina Llorens Valls Castelló de la Plana

TTES/040415/205 02.10.2014 4.001,00

Article: art. 42 LOTT art. 102.3 LOTT, art. 140.1 LOTT Llei: art. 143.1.i) LOTT

Denunciat/ada: Soufiane El Bazi Castelló de la Plana

TTES/040415/210 07.10.2014 1.001,00

Article: art. 15.7 Reglament CEE 3821/85, art. 140.35 LOTT Llei: art. 143.1.g) LOTT

(3)

TTES/040415/235 03.10.2014 1.001,00 Article: art. 15.7 Reglament CEE 3821/85, art. 140.35 LOTT

Llei: art. 143.1.g) LOTT

Denunciat/ada: Central Infraestructuras Servicios Manch Albacete

TTES/040415/237 03.10.2014 601,00

Article: art. 103 LOTT, art. 141.14 LOTT Llei: art. 143.1.e) LOTT

Denunciat/ada: Central Infraestructuras Servicios Manch Albacete

TTES/040415/238 16.10.2014 4.001,00

Article: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT Llei: art. 143.1.i) LOTT

Denunciat/ada: María Dolores Abad Gallego Picanya

TTES/040415/241 08.07.2014 4.001,00

Article: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT Llei: art. 143.1.i) LOTT

Denunciat/ada: Raycho Naydenov Rashkov Albaida

TTES/040415/259 24.10.2014 1.001,00

Article: art. 15.7 Reglament CEE 3821/85, art. 140.35 LOTT Llei: art. 143.1.g) LOTT

Denunciat/ada: Yolanda Boronat Antón Santa Pola

TTES/040415/271 24.10.2014 801,00

Article: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT art. 141.25 LOTT Llei: art. 143.1.k) LOTT art. 143.1.f) LOTT

Denunciat/ada: Juymy Trans del Mediterráneo, SL Alacant

TTES/040415/286 06.10.2014 1.001,00

Article: art. 8.2 Reglament (CE) 561/06, art. 140.37.5 LOTT Llei: art. 143.1.g) LOTT

Denunciat/ada: San Ju Trans Alcorcón

TTES/040415/293 04.10.2014 4.001,00

Article: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT Llei: art. 143.1.i) LOTT

Denunciat/ada: Balla Fall Granada

TTES/040415/296 24.10.2014 801,00

Article: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT art. 141.25 LOTT Llei: art. 143.1.k) LOTT art. 143.1.f) LOTT

Denunciat/ada: Mariano Ojeda Estrella Alacant

TTES/040415/299 30.10.2014 1.001,00

Article: art. 15.7 Reglament CEE 3821/85, art. 140.35 LOTT Llei: art. 143.1.g) LOTT

Denunciat/ada: Contenedores Manuel García, SL Moncada

TTES/040415/300 30.10.2014 4.001,00

Article: art. 42 LOTT art. 102.3 LOTT, art. 140.1 LOTT Llei: art. 143.1.i) LOTT

Denunciat/ada: Contenedores Manuel García, SL Moncada

TTES/040415/301 17.10.2014 3.800,00

Article: art. 55 LOTT, art. 140.23 LOTT Llei: art. 143.1.h) LOTT

Denunciat/ada: Tarsem Lal València

TTES/040415/307 27.10.2014 4.000,00

Article: art. 55 LOTT, art. 140.23 LOTT Llei: art. 143.1.h) LOTT

Denunciat/ada: Grupo Infoman, SL Màlaga

TTES/040415/318 02.10.2014 801,00

Article: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT art. 141.25 LOTT Llei: art. 143.1.k) LOTT art. 143.1.f) LOTT

Denunciat/ada: Segevi Bussines Rental, SL Sant Joan d’Alacant

TTES/040415/321 29.10.2014 2.001,00

Article: art. 15.2 Reglament CEE 3821/85 art. 15.3 Reglament CEE 3821/85, art. 140.22 LOTT Llei: art. 143.1.h) LOTT

Denunciat/ada: Mónica Domínguez Lorenzo Elda

TTES/040415/472 12.11.2014 601,00

Article: art. 103 LOTT art. 104 LOTT, art. 141.14 LOTT Llei: art. 143.1.e) LOTT

Denunciat/ada: Contenedores Manuel García, SL Moncada

(4)

Expediente Fecha denuncia Sanción (euro) Artículo

Ley

Denunciado/a Localidad

TTES/040414/2668-1 11.03.2014 1.001,00

Artículo: art. 13 Reglamento CEE 3821/85, art. 140.33 LOTT Ley: art. 143.1.g) LOTT

Denunciado/a: Gheorghe Rentz Castellón de la Plana

TTES/040414/4033 07.08.2014 2.000,00

Artículo: art. 8.6 Reglamento (CE) 561/06, art. 140.37.6 LOTT Ley: art. 143.1.g) LOTT

Denunciado/a: Plataformas Elevadoras de Alquiler Villena

TTES/040414/4034 07.08.2014 1.001,00

Artículo: art. 8.6 Reglamento (CE) 561/06, art. 140.37.6 LOTT Ley: art. 143.1.g) LOTT

Denunciado/a: Plataformas Elevadoras de Alquiler Villena

TTES/040414/4035 07.08.2014 1.001,00

Artículo: art. 8.2 Reglamento (CE) 561/06, art. 140.37.5 LOTT Ley: art. 143.1.g) LOTT

Denunciado/a: Plataformas Elevadoras de Alquiler Villena

TTES/040414/4036 07.08.2014 1.001,00

Artículo: art. 8.2 Reglamento (CE) 561/06, art. 140.37.5 LOTT Ley: art. 143.1.g) LOTT

Denunciado/a: Plataformas Elevadoras de Alquiler Villena

TTES/040414/4105 07.08.2014 1.001,00

Artículo: art. 8.2 Reglamento (CE) 561/06, art. 140.37.5 LOTT Ley: art. 143.1.g) LOTT

Denunciado/a: Plataformas Elevadoras de Alquiler Villena

TTES/040414/4181 18.09.2014 4.000,00

Artículo: art. 55 LOTT, art. 140.23 LOTT Ley: art. 143.1.h) LOTT

Denunciado/a: Mohamed El Bezzi Barberà del Vallès

TTES/040414/4224 15.09.2014 4.000,00

Artículo: art. 55 LOTT, art. 140.23 LOTT Ley: art. 143.1.h) LOTT

Denunciado/a: Cubimalta, SL El Verger

TTES/040415/113 17.09.2014 4.001,00

Artículo: art. 42 LOTT art. 102.3 LOTT, art. 140.1 LOTT Ley: art. 143.1.i) LOTT

Denunciado/a: Central de Compras de Herramientas, SL Rajadell

TTES/040415/115 17.09.2014 4.001,00

Artículo: art. 42 LOTT art. 51 LOTT, art. 140.1 LOTT Ley: art. 143.1.i) LOTT

Denunciado/a: Sierratrans Logística, SL La Font de la Figuera

TTES/040415/124 11.09.2014 4.001,00

Artículo: art. 42 LOTT art. 51 LOTT, art. 140.1 LOTT Ley: art. 143.1.i) LOTT

Denunciado/a: New Transport, SL Alicante

TTES/040415/126 13.09.2014 4.001,00

Artículo: art. 42 LOTT art. 51 LOTT, art. 140.1 LOTT Ley: art. 143.1.i) LOTT

Denunciado/a: Frigoponiente, SL Vicar

TTES/040415/136 02.09.2014 1.001,00

Artículo: art. 15.7 Reglamento CEE 3821/85, art. 140.35 LOTT Ley: art. 143.1.g) LOTT

Denunciado/a: Mopisan Almería, SL Almería

TTES/040415/137 02.09.2014 401,00

Artículo: art. 8 Orden FOM/2861/12 art. 9 Orden FOM/2861/12, art. 141.17 LOTT Ley: art. 143.1.d) LOTT

Denunciado/a: Mopisan Almería, SL Almería

TTES/040415/143 21.10.2014 601,00

Artículo: art. 1 Orden FOM/3399/02, art. 141.9 LOTT Ley: art. 143.1.e) LOTT

(5)

TTES/040415/152 12.10.2014 801,00 Artículo: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT art. 141.25 LOTT

Ley: art. 143.1.k) LOTT art. 143.1.f) LOTT

Denunciado/a: Mensatouria 2008, SL Xirivella

TTES/040415/177 30.05.2014 601,00

Artículo: Orden FOM/3399/02, art. 141.9 LOTT Ley: art. 143.1.e) LOTT

Denunciado/a: Cooperativa de Transportes Taberbus Tavernes de la Valldigna

TTES/040415/178 21.10.2014 1.001,00

Artículo: art. 13 Reglamento CEE 3821/85, art. 140.34 LOTT Ley: art. 143.1.g) LOTT

Denunciado/a: Gregorio Ángel González Garrido Mutxamel

TTES/040415/185 02.10.2014 801,00

Artículo: art. 42 LOTT art. 51 LOTT, art. 141.25 LOTT art. 140.1 LOTT Ley: art. 143.1.k) LOTT art. 143.1.f) LOTT

Denunciado/a: New Transport, SL Alicante

TTES/040415/197 31.10.2014 801,00

Artículo: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT art. 141.25 LOTT Ley: art. 143.1.k) LOTT art. 143.1.f) LOTT

Denunciado/a: Ionel Rusalim Saracut Alicante

TTES/040415/201 22.10.2014 4.001,00

Artículo: art. 42 LOTT art. 102.3 LOTT, art. 140.1 LOTT Ley: art. 143.1.i) LOTT

Denunciado/a: Mohammed Massasi Eddoukali Yecla

TTES/040415/202 15.10.2014 801,00

Artículo: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT art. 141.25 LOTT Ley: art. 143.1.k) LOTT art. 143.1.f) LOTT

Denunciado/a: Sabrina Llorens Valls Castellón de la Plana

TTES/040415/205 02.10.2014 4.001,00

Artículo: art. 42 LOTT art. 102.3 LOTT, art. 140.1 LOTT Ley: art. 143.1.i) LOTT

Denunciado/a: Soufiane El Bazi Castellón de la Plana

TTES/040415/210 07.10.2014 1.001,00

Artículo: art. 15.7 Reglamento CEE 3821/85, art. 140.35 LOTT Ley: art. 143.1.g) LOTT

Denunciado/a: Martínez Gomariz, SL Castellón de la Plana

TTES/040415/235 03.10.2014 1.001,00

Artículo: art. 15.7 Reglamento CEE 3821/85, art. 140.35 LOTT Ley: art. 143.1.g) LOTT

Denunciado/a: Central Infraestructuras Servicios Manch Albacete

TTES/040415/237 03.10.2014 601,00

Artículo: art. 103 LOTT, art. 141.14 LOTT Ley: art. 143.1.e) LOTT

Denunciado/a: Central Infraestructuras Servicios Manch Albacete

TTES/040415/238 16.10.2014 4.001,00

Artículo: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT Ley: art. 143.1.i) LOTT

Denunciado/a: María Dolores Abad Gallego Picanya

TTES/040415/241 08.07.2014 4.001,00

Artículo: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT Ley: art. 143.1.i) LOTT

Denunciado/a: Raycho Naydenov Rashkov Albaida

TTES/040415/259 24.10.2014 1.001,00

Artículo: art. 15.7 Reglamento CEE 3821/85, art. 140.35 LOTT Ley: art. 143.1.g) LOTT

Denunciado/a: Yolanda Boronat Antón Santa Pola

TTES/040415/271 24.10.2014 801,00

Artículo: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT art. 141.25 LOTT Ley: art. 143.1.k) LOTT art. 143.1.f) LOTT

Denunciado/a: Juymy Trans del Mediterráneo, SL Alicante

TTES/040415/286 06.10.2014 1.001,00

Artículo: art. 8.2 Reglamento (CE) 561/06, art. 140.37.5 LOTT Ley: art. 143.1.g) LOTT

(6)

TTES/040415/293 04.10.2014 4.001,00 Artículo: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT

Ley: art. 143.1.i) LOTT

Denunciado/a: Balla Fall Granada

TTES/040415/296 24.10.2014 801,00

Artículo: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT art. 141.25 LOTT Ley: art. 143.1.k) LOTT art. 143.1.f) LOTT

Denunciado/a: Mariano Ojeda Estrella Alicante

TTES/040415/299 30.10.2014 1.001,00

Artículo: art. 15.7 Reglamento CEE 3821/85, art. 140.35 LOTT Ley: art. 143.1.g) LOTT

Denunciado/a: Contenedores Manuel García, SL Moncada

TTES/040415/300 30.10.2014 4.001,00

Artículo: art. 42 LOTT art. 102.3 LOTT, art. 140.1 LOTT Ley: art. 143.1.i) LOTT

Denunciado/a: Contenedores Manuel García, SL Moncada

TTES/040415/301 17.10.2014 3.800,00

Artículo: art. 55 LOTT, art. 140.23 LOTT Ley: art. 143.1.h) LOTT

Denunciado/a: Tarsem Lal Valencia

TTES/040415/307 27.10.2014 4.000,00

Artículo: art. 55 LOTT, art. 140.23 LOTT Ley: art. 143.1.h) LOTT

Denunciado/a: Grupo Infoman, SL Málaga

TTES/040415/318 02.10.2014 801,00

Artículo: art. 42 LOTT, art. 140.1 LOTT art. 141.25 LOTT Ley: art. 143.1.k) LOTT art. 143.1.f) LOTT

Denunciado/a: Segevi Bussines Rental, SL Sant Joan d’Alacant

TTES/040415/321 29.10.2014 2.001,00

Artículo: art. 15.2 Reglamento CEE 3821/85 art. 15.3 Reglamento CEE 3821/85, art. 140.22 LOTT Ley: art. 143.1.h) LOTT

Denunciado/a: Mónica Domínguez Lorenzo Elda

TTES/040415/472 12.11.2014 601,00

Artículo: art. 103 LOTT art. 104 LOTT, art. 141.14 LOTT Ley: art. 143.1.e) LOTT

Figure

Updating...

References