Núm /

131 

Texto completo

(1)

12343 12349 12351 12352 12354 12343 12349 12351 12352 12354 I. DISPOSICIONS GENERALS Conselleria de Presidència

i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

DECRET 51/2015, de 24 d’abril, del Consell, de modifica-ció del Decret 63/2011, de 20 de maig, pel qual es regula la pesca amb l’art denominat rall a les aigües interiors de la Comunitat Valenciana, i del Decret 41/2013, de 22 de març, pel qual s’establixen les normes sobre la pesca marítima de recreació de la Comunitat Valenciana. [2015/3834]

II. AUTORITATS I PERSONAL A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat Jaume I

RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2015, del rectorat de la Uni-versitat Jaume I, per la qual es disposa la publicació de l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2015, relativa a pla-ces dels cossos docents universitaris i de professorat contra-ctat doctor. [2015/3720]

III. ACTES ADMINISTRATIUS B) SUBVENCIONS I BEQUES Conselleria de Benestar Social

RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2015, de la consellera de Benestar Social, per la qual es dóna publicitat als crèdits que financen les ajudes convocades per mitjà de l’Orde 41/2014, de 29 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes de servicis socials en matè-ria d’acció comunitàmatè-ria i integració del poble gitano per a l’exercici 2015. [2015/3752]

Agència Valenciana del Turisme

RESOLUCIÓ de 8 d’abril de 2015, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual con-voca les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2015. [2015/3768]

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Hisenda i Administració Pública

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2015, del conseller d’Hisen-da i Administració Pública, per la qual se suprimix el PROP-Miquelet i es crea el PROP-Centre, d’acord amb el Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell. [2015/3780]

I. DISPOSICIONES GENERALES Consellería de Presidencia

y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

DECRETO 51/2015, de 24 de abril, del Consell, de modi-ficación del Decreto 63/2011, de 20 de mayo, por el que se regula la pesca con el arte denominado rall o esparavel en las aguas interiores de la Comunitat Valenciana, y del Decreto 41/2013, de 22 de marzo, por el que se establecen las normas sobre la pesca marítima de recreo de la Comunitat Valencia-na. [2015/3834]

II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS Universitat Jaume I

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2015, del Rectorado de la Universitat Jaume I, por la cual se dispone la publicación de la Oferta Pública de Empleo para el año 2015, relativa a pla-zas de los cuerpos docentes universitarios y de profesorado contratado doctor. [2015/3720]

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS B) SUBVENCIONES Y BECAS Consellería de Bienestar Social

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2015, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante la Orden 41/2014, de 29 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convocan ayudas de servicios sociales en materia de acción comunitaria e integración del pueblo gitano para el ejercicio 2015. [2015/3752]

Agència Valenciana del Turisme

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2015, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se convocan para el ejercicio 2015 las ayudas para mejo-rar las condiciones de producción y comercialización de miel en la Comunitat Valenciana. [2015/3768]

C) OTROS ASUNTOS

Consellería de Hacienda y Administración Pública RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2015, del conseller de Hacienda y Administración Pública, por la que se suprime el PROP-Miguelete y se crea el PROP-Centre, de acuerdo con el Decreto 191/2014, de 14 de noviembre, del Consell. [2015/3780]

(2)

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2015, del presidente del Instituto Valenciano de Seguridad, por la que se otorgan las distinciones 2015 en prevención de riesgos laborales de la Comunitat Valenciana. [2015/3645]

Junta Electoral de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓN 20/2015, de 27 de abril, de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, por la que se ordena la publica-ción de las candidaturas presentadas por las circunscripciones de Alicante, Castellón y Valencia que van a concurrir a las elecciones a Les Corts del día 24 de mayo de 2015. [2015/3853] Universidad Cardenal Herrera - CEU

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2015, de la Universidad Cardenal Herrera - CEU, por la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería de Organiza-ción Industrial. [2015/3656]

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2015, de la Universidad Car-denal Herrera-CEU, por la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Óptica y Optometría. [2015/3658] RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2015, de la Universidad Car-denal Herrera - CEU, por la que se publica el plan de estudios del Máster Universitario en Abogacía. [2015/3648]

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2015, de la Universidad Car-denal Herrera - CEU, por la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Comunicación Digital. [2015/3649] RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2015, de la Universidad Car-denal Herrera - CEU, por la que se publica el plan de estudios deL Máster Universitario en Dirección de Sistemas de Infor-mación. [2015/3651]

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2015, de la Universidad Car-denal Herrera - CEU, por la que se publica el plan de estudios del Máster Universitario en Diseño de Producto. [2015/3652] RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2015, de la Universidad Car-denal Herrera - CEU, por la que se publica el plan de estudios del Máster Universitario en Diseño y Comunicación Gráfica. [2015/3653]

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2015, de la Universidad Car-denal Herrera-CEU, por la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía. [2015/3654]

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Audiencia Provincial de Valencia

Notificación de la sentencia dictada en el rollo de apelación número 374/2014. [2015/3552]

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villena

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 740/2010. [2015/3617]

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mislata

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de medidas en relación con los hijos número 667/2014. [2015/3612] Juzgado de Primera Instancia número 1 de Benidorm Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 2138/2011. [2015/3582]

Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torrevieja Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal núme-ro 970/2013. [2015/3646] 12356 12357 12399 12403 12406 12408 12411 12412 12413 12414 12417 12418 12419 12420 12421 12356 12357 12399 12403 12406 12408 12411 12412 12413 12414 12417 12418 12419 12420 12421 Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2015, del president de l’Ins-titut Valencià de Seguretat, per la qual s’atorguen les distin-cions 2015 en prevenció de riscos laborals de la Comunitat Valenciana. [2015/3645]

Junta Electoral de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ 20/2015, de 27 d’abril, de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, per la qual s’ordena la publica-ció de les candidatures presentades per les circumscripcions d’Alacant, Castelló i València, que concorreran a les elecci-ons a les Corts del dia 24 de maig de 2015. [2015/3853] Universitat Cardenal Herrera - CEU

RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2015, de la Universitat Carde-nal Herrera - CEU, per la qual es publica el pla d’estudis de Graduat o Graduada en Enginyeria d’Organització Industrial. [2015/3656]

RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2015, de la Universitat Car-denal Herrera-CEU, per la qual es publica el pla d’estudis de Graduat o Graduada en Òptica i Optometria. [2015/3658] RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2015, de la Universitat Carde-nal Herrera - CEU, per la qual es publica el pla d’estudis del Màster Universitari en Advocacía. [2015/3648]

RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2015, de la Universitat Carde-nal Herrera - CEU, per la qual es publica el pla d’estudis de Graduat o Graduada en Comunicació Digital. [2015/3649] RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2015, de la Universitat Carde-nal Herrera - CEU, per la qual es public a el pla d’estudis del Màster Universitari en Direcció de Sistemes d’Informació. [2015/3651]

RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2015, de la Universitat Carde-nal Herrera - CEU, per la qual es publica el pla d’estudis del Màster Universitari en Disseny de Producte. [2015/3652] RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2015, de la Universitat Car-denal Herrera - CEU, per la qual es publica el pla d’estudis del Màster Universitari en Disseny i Comunicació Gràfica. [2015/3653]

RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2015, de la Universitat Car-denal Herrera-CEU, per la qual es publica el pla d’estudis de Graduat o Graduada en Enginyeria de l’Energia. [2015/3654]

IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA Audiència Provincial de València

Notificació de la sentència dictada en el rotlle d’apel·lació número 374/2014. [2015/3552]

Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Villena

Notificació de la sentència dictada en el procediment ordina-ri número 740/2010. [2015/3617]

Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Mislata

Notificació de la sentència dictada en el procediment de mesures en relació amb els fills número 667/2014. [2015/3612] Jutjat de Primera Instància número 1 de Benidorm Notificació de la sentència dictada en el procediment ordina-ri número 2138/2011. [2015/3582]

Jutjat de Primera Instància número 1 de Torrevieja Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número 970/2013. [2015/3646]

(3)

Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrevieja Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 2655/2012. [2015/3584]

Juzgado de Primera Instancia número 4 de Elche Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal núme-ro 831/2013. [2015/3643]

Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castellón de la Plana

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal núme-ro 1739/2013. [2015/3541]

Juzgado de Primera Instancia número 5 de Orihuela Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal núme-ro 282/2013. [2015/3536]

Juzgado de Primera Instancia número 5 de Castellón de la Plana

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 1126/2011. [2015/3636]

Juzgado de Primera Instancia número 6 de Elche Notificación del auto de aclaración dictado en el procedimi-ento de divorcio número 1370/2014. [2015/3597]

Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de guarda y custodia número 466/2014. [2015/3554]

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de divorcio contencioso número 1883/2014. [2015/3585]

Juzgado de Primera Instancia número 26 de Valencia Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de divorcio contencioso número 88/2014. [2015/3607]

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de guarda y custodia número 1389/2013. [2015/3610]

Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vila-real

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de divorcio número 27/2014. [2015/3539]

Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 241/2011. [2015/3616]

V. ANUNCIOS

A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO Ayuntamiento de Beniflá

Información pública del modificado del proyecto de reparcela-ción del programa de actuareparcela-ción integrada del sector Sudoeste, polígono industrial unidad de ejecución UE-1.ª. [2015/3650] Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi

Información pública de la segunda modificación puntu-al del plan parcipuntu-al residencipuntu-al Gpuntu-alindo. Expediente número BAS/92/2015. [2015/3712]

B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Licitaciones número V-170/2015 a V-192/2015. Contratación del servicio de bar cafetería de diversos centros docentes públicos de la provincia de Valencia. [2015/3763]

Designación de los miembros de la mesa de contratación permanente para las licitaciones del servicio de

bar-cafete-12422 12423 12424 12425 12426 12427 12428 12429 12430 12431 12433 12434 12435 12436 12437 12422 12423 12424 12425 12426 12427 12428 12429 12430 12431 12433 12434 12435 12436 12437 Jutjat de Primera Instància número 3 de Torrevieja

Notificació de la sentència dictada en el procediment ordina-ri número 2655/2012. [2015/3584]

Jutjat de Primera Instància número 4 d’Elx

Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número 831/2013. [2015/3643]

Jutjat de Primera Instància número 4 de Castelló de la Plana

Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número 1739/2013. [2015/3541]

Jutjat de Primera Instància número 5 d’Orihuela

Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número 282/2013. [2015/3536]

Jutjat de Primera Instància número 5 de Castelló de la Plana

Notificació de la sentència dictada en el procediment ordina-ri número 1126/2011. [2015/3636]

Jutjat de Primera Instància número 6 d’Elx

Notificació de la interlocutòria d’aclariment dictada en el procediment de divorci número 1370/2014. [2015/3597] Jutjat de Primera Instància número 8 de València

Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia número 466/2014. [2015/3554]

Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 1883/2014. [2015/3585]

Jutjat de Primera Instància número 26 de València Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 88/2014. [2015/3607]

Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia número 1389/2013. [2015/3610]

Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Vila-real

Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci número 27/2014. [2015/3539]

Jutjat Mercantil número 1 d’Alacant

Notificació de la sentència dictada en el procediment ordina-ri número 241/2011. [2015/3616]

V. ANUNCIS

A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME Ajuntament de Beniflá

Informació pública del modificat del projecte de reparcel-lació del programa d’actuació integrada del sector Sud-oest, polígon industrial unitat d’execució UE-1a. [2015/3650] Ajuntament de l’Alfàs del Pi

Informació pública de la segona modificació puntu-al del pla parcipuntu-al residencipuntu-al Gpuntu-alindo. Expedient número BAS/92/2015. [2015/3712]

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Licitacions número V-170/2015 a V-192/2015. Contracta-ció del servici de bar cafeteria de diversos centres docents públics de la província de València. [2015/3763]

Designació dels membres de la mesa de contractació per-manent per a les licitacions del servici de bar cafeteria dels

(4)

12439 12440 12442 12443 12445 12446 12448 12449 12450 12452 12453 12454 12455 12456 12457 12458 12459 12463 12439 12440 12442 12443 12445 12446 12448 12449 12450 12452 12453 12454 12455 12456 12457 12458 12459 12463 centres docents públics no universitaris de la província de

València. Expedients números V-170/2015 a V-192/2015. [2015/3767]

Conselleria de Sanitat

Licitació número 157/2015. Arrendament amb opció de com-pra d’un microscopi quirúrgic amb estativo a sostre per al Servici d’Oftalmologia. [2015/3766]

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Adjudicació del contracte número 14/138. Execució d’obres del projecte de construcció de renovació de via i condiciona-ment d’infraestructura de la línia 9 de la xarxa TRAM d’Ala-cant de FGV. Tram 0 entre Altea (PK 53+225) i Calp (PK 64+620). [2015/3680]

Ajuntament de Sueca

Licitació número CONT-7/2015. Explotació de dos xiringui-tos desmuntables en platges del terme municipal de Sueca. [2015/3660]

C) ALTRES ASSUMPTES Conselleria de Benestar Social

Notificació de tràmits d’audiència. Expedient número EMS 46/1705/2012 i uns altres. [2015/3666]

Notificació de resolucions en matèria de protecció de menors. Expedient número IGM 607/2012 i altres. [2015/3669] Notificació d’acte de mer tràmit. Expedient número NCS 648/2014 i altres. [2015/3670]

Conselleria d’Hisenda i Administració Pública

Notificació de revisió i del tràmit d’audiència en relació amb la classificació empresarial. Expedient número S-0820-2012-10. [2015/3659]

Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Notificació de resolució de caducitat i arxivament. Expedient número DIC-11/0304, Orihuela. [2015/3676]

Notificació de resolució. Expedient sancionador número PUER/040414/4. [2015/3668]

Notificació d’acord d’iniciació. Expedient sancionador número D-34/2015. [2015/3671]

Notificació d’acord d’iniciació. Expedient sancionador número D-38/2015. [2015/3672]

Notificació d’acord d’iniciació. Expedient sancionador número D-43/2015. [2015/3673]

Notificació de resolució. Expedient sancionador número D-308/2014. [2015/3674]

Notificació de resolució. Expedient sancionador número D-520/2014. [2015/3675]

Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Notificació de desestimació de fraccionament de reintegra-ment. Expedient número EAUTOE/2012/870/46. [2015/3753] Delegació Especial de València de l’AEAT

Subhasta número S2015R4686001001 de béns immobles. [2015/3562]

Caixa Rural d’Alginet,

Societat Cooperativa Valenciana de Crèdit

Convocatòria d’Assemblea General ordinària. [2015/3747]

ría de los centros docentes públicos no universitarios de la provincia de Valencia. Expedientes números V-170/2015 a V-192/2015. [2015/3767]

Consellería de Sanidad

Licitación número 157/2015. Arrendamiento con opción de compra de un microscopio quirúrgico con estativo a techo para el Servicio de Oftalmología. [2015/3766]

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Adjudicación del contrato número 14/138. Ejecución de obras del proyecto de construcción de renovación de vía y acondicionamiento de infraestructura de la línea 9 de la red TRAM de Alicante de FGV. Tramo 0 entre Altea (PK 53 225) y Calp (PK 64 620). [2015/3680]

Ayuntamiento de Sueca

Licitación número CONT-7/2015. Explotación de dos chi-ringuitos desmontables en playas del término municipal de Sueca. [2015/3660]

C) OTROS ASUNTOS

Consellería de Bienestar Social

Notificación de trámites de audiencia. Expediente número EMS 46/1705/2012 y otros. [2015/3666]

Notificación de resoluciones en materia de protección de meno-res. Expediente número IGM 607/2012 y otros. [2015/3669] Notificación de acto de mero trámite. Expediente número NCS 648/2014. [2015/3670]

Consellería de Hacienda y Administración Pública Notificación de revisión y del trámite de audiencia en rela-ción con la clasificarela-ción empresarial. Expediente número S-0820-2012-10. [2015/3659]

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Notificación de resolución de caducidad y archivo. Expedi-ente número DIC-11/0304, Orihuela. [2015/3676]

Notificación de resolución. Expediente sancionador número PUER/040414/4. [2015/3668]

Notificación de acuerdo de iniciación. Expediente sanciona-dor número D-34/2015. [2015/3671]

Notificación de acuerdo de iniciación. Expediente sanciona-dor número D-38/2015. [2015/3672]

Notificación de acuerdo de iniciación. Expediente sanciona-dor número D-43/2015. [2015/3673]

Notificación de resolución. Expediente sancionador número D-308/2014. [2015/3674]

Notificación de resolución. Expediente sancionador número D-520/2014. [2015/3675]

Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Notificación de desestimación de fraccionamiento de reinte-gro. Expediente número EAUTOE/2012/870/46. [2015/3753] Delegación Especial de Valencia de la AEAT

Subasta número S2015R4686001001 de bienes inmuebles. [2015/3562]

Caja Rural de Alginet,

Sociedad Cooperativa Valenciana de Crédito Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2015/3747]

(5)

12464 12465 12467 12468 12464 12465 12467 12468 Caixa Rural Sant Josep de Vilavella,

Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana

Convocatòria d’Assemblea General ordinària. [2015/3663] Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de la Vall d’Uixó, Cooperativa de Crèdit Valenciana

Convocaòoria d’Assemblea General ordinària. [2015/3802] Mediterránea de Mecanizados, Cooperativa Valenciana Informació pública de l’acord de reducció del capital mínim estatutari. [2015/3678]

Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana Informació pública de la convocatòria per a la provisió de tres butaques d’acadèmic de número. [2015/3620]

Caixa Rural Sant Josep de Vilavella,

Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2015/3663] Caja Rural Sant Vicent Ferrer de la Vall d’Uixó, Cooperativa de Crédito Valenciana

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2015/3802] Mediterránea de Mecanizados, Cooperativa Valenciana Información pública del acuerdo de reducción del capital mínimo estatutario. [2015/3678]

Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana Información pública de la convocatoria para la provisión de tres sillones de académico de número. [2015/3620]

(6)

Conselleria de Presidència i

Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

Consellería de Presidencia y

DECRET 51/2015, de 24 d’abril, del Consell, de

modifi-cació del Decret 63/2011, de 20 de maig, pel qual es regu-la regu-la pesca amb l’art denominat rall a les aigües interi-ors de la Comunitat Valenciana, i del Decret 41/2013, de 22 de març, pel qual s’establixen les normes sobre la pesca marítima de recreació de la Comunitat Valenciana. [2015/3834]

DECRETO 51/2015, de 24 de abril, del Consell, de modi-ficación del Decreto 63/2011, de 20 de mayo, por el que se regula la pesca con el arte denominado rall o esparavel en las aguas interiores de la Comunitat Valenciana, y del Decreto 41/2013, de 22 de marzo, por el que se establecen las normas sobre la pesca marítima de recreo de la Comu-nitat Valenciana. [2015/3834]

PREÀMBUL

En l’actualitat, la pesca marítima de recreació en aigües interiors de la Comunitat Valenciana amb l’art denominat rall es regula en el Decret 63/2011, de 20 de maig, del Consell, que va ser publicat el 25 de maig de 2011 en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Després de més de tres anys d’experiència en la seua aplicació, s’ha comprovat que el procediment administratiu instaurat a este efecte, que va establir una sèrie de cauteles a fi de garantir el compliment dels requisits exigits i la promoció d’esta activitat, ha resultat ser onerós per al ciutadà.

Tenint en compte l’anterior, amb esta regulació s’adapten els pro-cediments referits al Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

La modalitat de pesca amb rall es trobava no fa molt a punt de des-aparéixer. Gràcies a l’activitat de difusió i promoció realitzada per les distintes associacions, hui en dia pot considerar-se consolidada. Des de la perspectiva de l’ordenació de la pesca recreativa i de la conservació dels recursos pesquers cal tindre en compte també la funció realitzada per estes associacions, per la qual cosa es considera necessari en este moment mantindre l’actual sistema de tramitació, sense perjuí de la possibilitat d’introduir en el futur majors restriccions a l’obtenció d’este tipus de llicència.

D’altra banda, el 26 de març de 2013 es va publicar el Decret 41/2013, de 22 de març, del Consell, en el qual s’establia la llicència de pesca marítima de recreació submarina, amb una duració d’un any. Per mitjà d’este decret es torna a establir la seua duració primigènia, que era de dos anys, a fi de simplificar-ne la tramitació i facilitar la pràctica d’esta activitat.

Este decret es dicta a l’empara de l’habilitació continguda en l’arti-cle 29 i en la disposició final primera de la Llei 9/1998, de 15 de desem-bre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana.

En l’elaboració d’este decret han sigut consultades les federacions provincials de confraries de pescadors de la Comunitat Valenciana, així com els sectors afectats.

Per això, en virtut d’allò que establixen els articles 18.f i 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a pro-posta del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 24 d’abril de 2015,

DECRETE

Article únic. Modificació dels decrets 63/2011, de 20 de maig, i 41/2013, de 22 de març

1. Per mitjà d’este decret s’aproven les modificacions del Decret 63/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula la pesca amb l’art denominat rall a les aigües interiors de la Comunitat Valenciana, que afecten l’article 7, la disposició addicional única i l’imprés norma-litzat de sol·licitud de llicència que s’acompanya com annex, així com l’addició d’una nova disposició addicional, la segona, en els termes que s’establixen a l’annex I d’este decret.

2. Així mateix, s’aproven les modificacions del Decret 41/2013, de 22 de març, del Consell, pel qual s’establixen les normes sobre la pesca

PREÁMBULO

En la actualidad, la pesca marítima de recreo en aguas interiores de la Comunitat Valenciana con el arte denominado rall o esparavel viene regulada en el Decreto 63/2011, de 20 de mayo, del Consell, que fue publicado el 25 de mayo de 2011 en el Diari Oficial de la Comunitat

Valenciana.

Tras más de tres años de experiencia en su aplicación, se ha com-probado que el procedimiento administrativo instaurado al efecto, que estableció una serie de cautelas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos y la promoción de esta actividad, ha resultado ser gravoso para el ciudadano.

Teniendo en cuenta lo anterior, con la presente regulación se adap-tan los procedimientos referidos al Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector público.

La modalidad de pesca con rall o esparavel se encontraba no hace mucho en trance de desaparición. Gracias a la actividad de difusión y promoción realizada por las distintas asociaciones, hoy en día puede considerarse consolidada. Desde la perspectiva de la ordenación de la pesca recreativa y de la conservación de los recursos pesqueros hay que tener en cuenta también la función realizada por estas asociaciones, por lo que se considera necesario en este momento mantener el actual sistema de tramitación, sin perjuicio de la posibilidad de introducir en el futuro mayores restricciones a la obtención de este tipo de licencia.

Por otra parte, el 26 de marzo de 2013 fue publicado el Decreto 41/2013, de 22 de marzo, del Consell, en el que se establecía la licencia de pesca marítima de recreo submarina, con una duración de un año. Por medio del presente decreto se vuelve a establecer su duración primige-nia, que era de dos años, con el fin de simplificar la tramitación de dicha licencia y facilitar la práctica de esta actividad.

Este decreto se dicta al amparo de la habilitación contenida en el artículo 29 y en la disposición final primera de la Ley 9/1998, de 15 de diciembre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana.

En la elaboración del presente decreto han sido consultadas las federaciones provinciales de cofradías de pescadores de la Comunitat Valenciana, así como los sectores afectados.

Por ello, en virtud de lo previsto en los artículos 18.f y 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, a propuesta del conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 24 de abril de 2015,

DECRETO

Artículo único. Modificación de los decretos 63/2011, de 20 de mayo, y 41/2013, de 22 de marzo

1. Mediante el presente decreto se aprueban las modificaciones del Decreto 63/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula la pesca con el arte denominado rall o esparavel en las aguas interiores de la Comunitat Valenciana, que afectan al artículo 7, la disposición adicional única y al impreso normalizado de solicitud de licencia que se acompaña como anexo; así como la adición de una nueva disposición adicional, la segunda, en los términos que se establecen en el anexo I del presente decreto.

2. Asimismo, se aprueban las modificaciones del Decreto 41/2013, de 22 de marzo, del Consell, por el que se establecen las normas sobre

(7)

la pesca marítima de recreo de la Comunitat Valenciana, que afectan a los artículos 3, 10 y al impreso normalizado de solicitud de licencia que se acompaña como anexo, en los términos que se establecen en el anexo II del presente decreto.

3. Todo ello con el fin de proceder a su simplificación y a reducir las cargas administrativas inherentes a los mismos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Regla de no gasto

La aplicación y desarrollo de este decreto no podrá tener incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignada a la consellería competente en materia de pesca marítima y, en todo caso deberá ser atendida con los medios personales y materiales de dicha consellería.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Licencias en vigor

Las licencias de pesca marítima de recreo submarina emitidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto mantendrán su vigencia durante el periodo de validez expresado en ellas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa

Queda derogada cualquier disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el presente decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publi-cación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 24 de abril de 2015

El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART El conseller de Presidencia y

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, JOSÉ CÍSCAR BOLUFER

ANEXO I

Modificación del Decreto 63/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula la pesca con el arte denominado rall o esparavel en las

aguas interiores de la Comunitat Valenciana

I. El artículo 7 del Decreto 63/2011 queda redactado como sigue:

«Artículo 7. Licencias

1. Para la pesca recreativa con rall será necesario estar en posesión de la licencia específica, que será expedida por la consellería compe-tente en materia de pesca marítima, que autorizará a su titular a ejercer esta modalidad de pesca a pie desde la costa.

2. Las licencias se concederán a quienes cumplan los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido los 16 años de edad. Los menores de edad no

emancipados acreditarán autorización expresa de cualquiera de las per-sonas que tenga atribuida la patria potestad o tutela.

b) Estar empadronado en alguna población de la Comunitat

Valen-ciana.

c) Ser miembro de alguna asociación legalmente constituida e

ins-crita en el Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, cuya finalidad estatutaria principal sea la recuperación y la promoción de la actividad de la pesca con rall en el ámbito de la Comunitat Valenciana. marítima de recreació de la Comunitat Valenciana, que afecten els

arti-cles 3 i 10 i l’imprés normalitat de sol·licitud de llicència que s’acompa-nya com annex, en el termes que s’establixen a l’annex II d’este decret. 3. Tot això a fi de procedir a la seua simplificació i a reduir les càr-regues administratives que els són inherents.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Regla de no-gasto

L’aplicació i el desplegament d’este decret no podrà tindre cap inci-dència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignada a la conselleria competent en matèria de pesca marítima i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els mitjans personals i materials d’esta conse-lleria.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Llicències en vigor

Les llicències de pesca marítima de recreació submarina emeses amb anterioritat a l’entrada en vigor d’este decret mantindran la vigèn-cia durant el període de validesa que s’hi expresse.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogada qualsevol disposició del mateix rang o d’un rang inferior que s’opose al que establix este decret.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari

Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 24 d’abril de 2015

El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART El conseller de Presidència i

Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, JOSÉ CÍSCAR BOLUFER

ANNEX I

Modificació del Decret 63/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula la pesca amb l’art denominat rall a les aigües interiors de la

Comunitat Valenciana

I. L’article 7 del Decret 63/2011 queda redactat com seguix:

«Article 7. Llicències

1. Per a la pesca recreativa amb rall serà necessari estar en possessió de la llicència específica, que serà expedida per la conselleria competent en matèria de pesca marítima, que autoritzarà el seu titular a exercir esta modalitat de pesca a peu des de la costa.

2. Les llicències es concediran als que complisquen els requisits següents:

a) Haver complit els 16 anys. Els menors d’edat no emancipats

acreditaran l’autorització expressa de qualsevol de les persones que tinguen atribuïda la pàtria potestat o tutela.

b) Estar empadronat en alguna població de la Comunitat Valenciana. c) Ser membre d’alguna associació legalment constituïda i inscrita

en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, la finalitat estatutària principal de la qual siga la recuperació i la promoció de l’ac-tivitat de la pesca amb rall en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Este

(8)

Este requisito no será exigible a los pescadores profesionales en activo o jubilados que acrediten pertenecer o haber sido miembros de alguna cofradía de pescadores en el ámbito territorial de la Comunitat Valencia-na. Esta acreditación deberá ser expedida por el secretario de la cofradía correspondiente.

3. Las solicitudes de expedición de licencias se presentarán en impreso normalizado, en las direcciones territoriales de la consellería competente en materia de pesca marítima, o mediante cualquiera de las formas que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-nistrativo Común.

4. Las licencias serán expedidas por el director territorial de la con-sellería competente en materia de pesca marítima de la provincia en la que se tramiten, en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud por parte del interesado. Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes de licencia, el interesado podrá enten-der desestimada su solicitud de licencia.

5. La licencia de pesca recreativa con rall tendrá una duración de dos, tres, cuatro o cinco años, a elección de la persona solicitante».

II. La disposición adicional única del Decreto 63/2011 pasa a deno-minarse «disposición adicional primera».

III. Se incorpora una nueva disposición adicional, la segunda, al Decreto 63/2011, que queda redactada como sigue:

«DISPOSICIÓN ADICIONAL

Segunda. Licencia con duración de cinco años

La licencia de pesca recreativa con rall podrá ser expedida con una duración de dos, tres, cuatro o cinco años, conforme a lo establecido en este decreto, a partir del momento en que se establezca la tasa corres-pondiente en la Ley de Tasas de la Generalitat».

IV. El impreso normalizado que figura como anexo del Decreto 63/2011 se sustituye por el que se inserta a continuación:

requisit no serà exigible als pescadors professionals en actiu o jubilats que acrediten pertànyer o haver sigut membres d’alguna confraria de pescadors en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Esta acre-ditació haurà de ser expedida pel secretari de la confraria corresponent. 3. Les sol·licituds d’expedició de llicències es presentaran en un imprés normalitzat, en les direccions territorials de la conselleria com-petent en matèria de pesca marítima o per mitjà de qualsevol de les formes que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurí-dic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

4. Les llicències seran expedides pel director territorial de la conse-lleria competent en matèria de pesca marítima de la província en què es tramiten, en el termini d’un mes des de la presentació de la sol·licitud per part de l’interessat. Transcorregut el termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds de llicència, l’interessat podrà entendre deses-timada la seua sol·licitud de llicència.

5. La llicència de pesca recreativa amb rall tindrà una duració de dos, tres, quatre o cinc anys, a elecció de la persona sol·licitant».

II. La disposició addicional única del Decret 63/2011, passa a deno-minar-se «disposició addicional primera».

III. S’incorpora una nova disposició addicional, la segona, al Decret 63/2011, que queda redactada com seguix:

«DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Segona. Llicència amb duració de cinc anys

La llicència de pesca recreativa amb rall podrà ser expedida amb una duració de dos, tres, quatre o cinc anys, d’acord amb el que establix este decret, a partir del moment en què s’establisca la taxa corresponent en la Llei de Taxes de la Generalitat».

IV. L’imprés normalitzat que figura com annex del Decret 63/2011 se substituix pel que s’inserix tot seguit:

(9)

DIN - A4

01.00

JAAPP - AUAC

22/04/15 DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA D

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA DE

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ AMB RALL SOLICITUD DE LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO CON ESPARAVEL

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CODI EXPEDIENT / CÓDIGO EXPEDIENTE

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI/PASSAPORT/NIE / DNI/PASAPORTE/NIE DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO) C.POSTAL

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO

X G A NÚM. LLICÈNCIA CONCEDIDA / Nº LICENCIA CONCEDIDA DATA / FECHA

CORREU ELECTRÒNIC CORREO ELECTRÓNICO

B

SOL·LICITUD / SOLICITUD Nova llicència

Nueva licencia Duplicat de llicència en vigor Duplicado de licencia en vigor

Llicència de pesca marítima de recreació amb rall: / Licencia de pesca marítima de recreo con esparavel: 2 anys

2 años 3 anys 3 años 4 anys 4 años 5 anys 5 años

C

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Còpia del document nacional d'identitat, permís de residència o número d'identificació d'estrangers del sol·licitant. Copia del documento nacional de identidad, permiso de residencia o número de identificación de extranjeros del solicitante.

Certificat de pertinença a una associació legalment constituïda i inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, la finalitat estatutària principal de la qual siga la recuperació i la promoció de l'activitat de la pesca amb rall en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Certificado de pertenencia a una asociación legalmente constituida e inscrita en el Registro de la Comunitat Valenciana, cuya finalidad estatutaria principal sea la recuperación y la promoción de la actividad de la pesca con rall en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Certificat que acredite pertànyer o haver sigut membre d'alguna confraria de pescadors en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Esta acreditació haurà de ser expedida pel secretari de la confraria corresponent. (Requisit exigible únicament a pescadors professionals). Certificado que acredite pertenecer o haber sido miembro de alguna cofradía de pescadores en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. Esta acreditación deberá ser expedida por el secretario de la cofradía correspondiente.

Autorització del tutor legal, quan el sol·licitant siga menor d'edat no emancipat (s'aportarà còpia del DNI o passaport de la persona que autoritza).

Autorización del tutor legal, cuando el solicitante sea menor de edad no emancipado (se aportará copia del DNI o Pasaporte de la persona que autoriza).

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

D

DECLARACIÓ I AUTORITZACIÓ / DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

, d de

Firma:

D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376 de 14.10.2010), done la meua autorització perquè l'òrgan gestor del procediment obtinga directament la comprovació de les meues dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència.

Si no subscriu esta autorització, la persona interessada estarà obligada a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público (DOCV núm. 6376, de 14.10.2010), doy mi autorización para que el órgano gestor del procedimiento obtenga directamente la comprobación de mis datos de identidad (DNI) y, en su caso, de residencia.

Caso de no suscribir la correspondiente autorización, la persona interesada estará obligada a aportar los documentos en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

La persona sol·licitant/representant / La persona solicitante/representante Autoritze

Autorizo No autoritze No autorizo Declare conèixer la reglamentació vigent sobre la pesca de recreació amb rall. Declaro conocer la reglamentación vigente sobre la pesca de recreo con esparavel.

(10)

ANEXO II

Modificación del Decreto 41/2013, de 22 de marzo, del Consell, por el que se establecen las normas sobre la pesca marítima de recreo de la

Comunitat Valenciana

I. El artículo 3 del Decreto 41/2013 queda redactado como sigue:

«Artículo 3. Modalidades de ejercicio

La pesca marítima de recreo en aguas interiores puede ejercerse: 1. Desde tierra: es la que se practica a pie desde la costa.

2. Desde embarcación: es la que se practica desde una embarcación que debe estar inscrita en la lista correspondiente del Registro de Matrí-cula de Buques.

3. Submarina: es la que se practica buceando a pulmón libre, sin utilizar ningún tipo de elemento que permita la respiración en inmersión ni de medios mecánicos de propulsión».

II. El párrafo segundo del artículo 5 del Decreto 41/2013 queda redactado como sigue:

«La licencia de pesca marítima de recreo desde tierra tendrá una duración de uno, dos, tres, cuatro o cinco años, a elección de la persona solicitante, salvo la concedida a personas mayores de sesenta años, que será de duración indefinida».

III. El apartado 4 del artículo 7 del Decreto 41/2013 queda redac-tado como sigue:

«4. La licencia de pesca marítima de recreo desde embarcación tendrá una duración de dos, tres, cuatro o cinco años a elección de la persona solicitante. En el caso de embarcaciones comerciales de pesca marítima de recreo, la duración será de un año».

IV. El artículo 10 del Decreto 41/2013 queda redactado como sigue:

«Artículo 10. Licencias

1. La practica de la pesca marítima de recreo submarina podrán realizarla las personas mayores de 16 años que estén en posesión de la correspondiente licencia de actividad, que será expedida por la Conse-llería competente en materia de pesca marítima.

2. De acuerdo con la normativa estatal de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas, el solicitante de la licencia deberá justi-ficar, mediante certificado médico, que reúne las condiciones físicas necesarias y que no padece enfermedad alguna que le impida la práctica normal de esta actividad. Este certificado deberá ser expedido por un médico que posea título, especialidad, diploma o certificado, relacio-nado con actividades subacuáticas, emitido por un organismo oficial.

3. La licencia de pesca marítima de recreo submarina tendrá una duración de dos años, siempre que el certificado médico mantenga su validez».

V. Se incorpora una nueva disposición adicional, la quinta, al Decre-to 41/2013, que queda redactada como sigue:

«DISPOSICIÓN ADICIONAL

Quinta. Duración de las licencias

1. La licencia de pesca recreativa desde tierra podrá ser expedida con una duración de uno, dos, tres, cuatro o cinco años, conforme a lo establecido en este decreto, a partir del momento en que se establezca la tasa correspondiente en la Ley de Tasas de la Generalitat.

2. La licencia de pesca recreativa desde embarcación podrá ser expedida con una duración de dos, tres, cuatro o cinco años, conforme a lo establecido en este decreto, a partir del momento en que se establezca la tasa correspondiente en la Ley de Tasas de la Generalitat».

VI. El impreso normalizado que figura como anexo del Decreto 41/2013 se sustituye por el que se inserta a continuación:

ANNEX II

Modificació del Decret 41/2013, de 22 de març, del Consell, pel qual s’establixen les normes sobre la pesca marítima de recreació de la

Comunitat Valenciana

I. L’article 3 del Decret 41/2013 queda redactat com seguix: «Article 3. Modalitats d’exercici

La pesca marítima de recreació en aigües interiors pot exercir-se: 1. Des de terra: és la que es practica a peu des de la costa.

2. Des d’embarcació: és la que es practica des d’una embarcació que ha d’estar inscrita en la llista corresponent del Registre de Matrícula de Barcos.

3. Submarina: és la que es practica bussejant a pulmó lliure, sense utilitzar cap tipus d’element que permeta la respiració en immersió ni de mitjans mecànics de propulsió».

II. El paràgraf segon de l’article 5 del Decret 41/2013 queda redac-tat com seguix:

«La llicència de pesca marítima de recreació des de terra tindrà una duració d’un, dos, tres, quatre o cinc anys, a elecció de la persona sol-licitant, excepte la concedida a persones majors de seixanta anys, que serà de duració indefinida».

III. L’apartat 4 de l’article 7 del Decret 41/2013 queda redactat com seguix:

«4. La llicència de pesca marítima de recreació des d’una embar-cació tindrà una duració de dos, tres, quatre o cinc anys, a elecció de la persona sol·licitant. En el cas d’embarcacions comercials de pesca marítima de recreació, la duració serà d’un any».

IV. L’article 10 del Decret 41/2013 queda redactat com seguix: «Article 10. Llicències

1. La practica de la pesca marítima de recreació submarina podran realitzar-la les persones majors de 16 anys que estiguen en possessió de la llicència d’activitat corresponent, que serà expedida per la conselleria competent en matèria de pesca marítima.

2. D’acord amb la normativa estatal de seguretat per a l’exercici d’activitats subaquàtiques, el sol·licitant de la llicència haurà de justifi-car, per mitjà d’un certificat mèdic, que posseïx les condicions físiques necessàries i que no patix cap malaltia que li impedisca la pràctica nor-mal d’esta activitat. Este certificat haurà de ser expedit per un metge que posseïsca un títol, una especialitat, un diploma o un certificat relacionat amb activitats subaquàtiques, emés per un organisme oficial.

3. La llicència de pesca marítima de recreació submarina tindrà una duració de dos anys, sempre que el certificat mèdic mantinga la seua validesa».

V. S’incorpora una nova disposició addicional, la quinta, al Decret 41/2013, que queda redactada com seguix:

«DISPOSICIÓ ADDICIONAL Quinta. Duració de les llicències

1. La llicència de pesca recreativa des de terra podrà ser expedida amb una duració d’un, dos, tres, quatre o cinc anys, d’acord amb el que establix este decret, a partir del moment en què s’establisca la taxa corresponent en la Llei de Taxes de la Generalitat.

2. La llicència de pesca recreativa des d’embarcació podrà ser expe-dida amb una duració de dos, tres, quatre o cinc anys, d’acord amb el que establix este decret, a partir del moment en què s’establisca la taxa corresponent en la Llei de Taxes de la Generalitat».

VI. L’imprés normalitzat que figura com annex del Decret 41/2013 se substituix pel que s’inserix tot seguit:

(11)

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA D DIRECCIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA DE

DIN - A4

CHAP - IAC

22/04/15

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ

SOLICITUD DE LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO

DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOL·LICITANT DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOLICITANTE

A

COGNOMS I NOM O DENOMINACIÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DNI/PASSAPORT/CIF DNI/PASAPORTE/CIF DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PL., Nº Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE COM A / EN CALIDAD DE DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PL., Nº Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES PERSONA REPRESENTANT (obligatori en cas de persones jurídiques) DATOS PERSONA REPRESENTANTE (obligatorio en caso de personas jurídicas)

B

DNI/PASSAPORT DNI/PASAPORTE

DADES DE L'EMBARCACIÓ / DATOS DE LA EMBARCACIÓN

C

NACIONALS / NACIONALES

NOM DE L'EMBARCACIÓ / NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN DISTINTIU D'AMURES / DISTINTIVO DE AMURAS

LLISTA / LISTA MATRÍCULA FULL-ANY / FOLIO-AÑO NIB (Número d'Identificació del Buc)

NIB (Número de Identificación del Buque) PORT D'ATRACADA / PUERTO DE ATRAQUE ESLORA (m) POTÈNCIA MÀXIMA (kw) POTENCIA MÁXIMA (kw)

ESTRANGERES / EXTRANJERAS

PAÍS DISTINTIU D'AMURES / DISTINTIVO DE AMURAS NRE. D'INSCRIPCIÓ / Nº DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE CIN / NÚMERO CIN

D

SOL·LICITUD / SOLICITUD

Nova llicència

Nueva licencia Duplicat de llicència en vigor Duplicado de licencia en vigor LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA DES DE TERRA

LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA DESDE TIERRA 1 any

1 año 2 anys2 años 3 anys3 años 4 anys4 años 5 anys 5 años

LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA SUBMARINA LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA SUBMARINA

2 anys 2 años LLICÈNCIA PER A EMBARCACIÓ DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ

LICENCIA PARA EMBARCACIÓN DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO 2 anys

2 años 3 anys3 años 4 anys 4 años 5 anys 5 años

LLICÈNCIA PER A EMBARCACIÓ COMERCIAL DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ LICENCIA PARA EMBARCACIÓN COMERCIAL DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO

1 any 1 año

E

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

Autoritze / Autorizo No autoritze / No autorizo

D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14.10.2010), done la meua autorització perquè l'òrgan gestor del procediment obtinga directament la comprovació de les meues dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència.

Si no subscriu esta autorització, la persona interessada estarà obligada a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector público (DOCV núm. 6376, de 14.10.2010), doy mi autorización para que el órgano gestor del procedimiento obtenga directamente la comprobación de mis datos de identidad (DNI) y, en su caso, de residencia.

Caso de no suscribir la correspondiente autorización, la persona interesada estará obligada a aportar los documentos en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

, d de

La persona sol·licitant o representant / La persona solicitante o representante

Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

(12)

Universitat Jaume I

Universitat Jaume I

RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2015, del rectorat de la

Universitat Jaume I, per la qual es disposa la publicació de l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2015, relativa a places dels cossos docents universitaris i de professorat contractat doctor. [2015/3720]

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2015, del Rectorado de la Universitat Jaume I, por la cual se dispone la publica-ción de la Oferta Pública de Empleo para el año 2015, relativa a plazas de los cuerpos docentes universitarios y de profesorado contratado doctor. [2015/3720]

Atès el que disposa l’article 81 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, així com en l’article 21 de la Llei 26/2014, de 26 de desembre, de Pres-suposts Generals de l’Estat per a l’any 2015, que assenyala la taxa de reposició en un 50 % per cent dels cessaments d’empleats fixos durant 2014.

En aplicació del que disposa l’article 21.5 de l’esmentada llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2015, en el qual s’estableix que les places resultants de la taxa de reposició d’efectius definida en l’apartat un.3 han de ser incloses en una oferta d’ocupació.

Atès el que disposa l’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, referit a l’oferta d’ocupació pública.

Per acord del Consell de Govern número 4, de 26 de març, de la Universitat Jaume I, es va aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2015 comprensiva de les places dels cossos docents universitaris i de professorat contractat doctor que, a l’empara de la taxa de reposició d’efectius, seran convocades a concurs amb els límits temporals legal-ment establerts. Fent ús de l’excepcionalitat prevista en la Llei 36/2014, una part de la taxa de reposició es destina a la provisió de places de professorat contractat doctor que hage finalitzat el Programa Ramón y Cajal i haja obtingut el certificat I3.

Mitjançant escrit del director general d’Universitat, Estudis Supe-riors i Ciència de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport s’autorit-za la Oferta d’Ocupació Pública de personal docent i investigador per 2015, donant així compliment a l’establert en l’article 21.u.2.J de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 2015.

Atenent l’acord del Consell de Govern, i l’autorització de la Con-selleria d’Educació, Cultura i Esport i en exercici de les competències atribuïdes per l’article, 45.17 del Decret 116/2010, de 27 d’agost, del Consell, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló, aquest Rectorat resol:

Primer

Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l’Oferta d’Ocupació Pública de la Universitat Jaume I per a l’any 2015, com-prensiva de les places dels cossos docents universitaris i de professorat contractat doctor, que figura com a annex d’aquesta resolució.

Segon

Conforme amb els articles 48, 62 i següents de la Llei Orgànica 6/2001, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, el procediment de selecció serà el concurs públic.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament el recurs de reposició davant el rector, en el termini d’un mes, o bé directament el recurs contenciós adminis-tratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis es computaran des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Castelló de la Plana, 21 d’abril de 2015.– El rector: Vicent Climent Jordà.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, así como en el artículo 21 de la Ley 26/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, que señala la tasa de reposición en un 50 % por ciento de los ceses de empleados fijos durante 2014.

En aplicación de lo que dispone el artículo 21.5 de la mencionada ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, en la que se establece que las plazas resultantes de la tasa de reposición de efectivos definida en la apartado 1.3 tienen que ser incluidas en una oferta de ocupación.

Atendiendo lo que dispone el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a la oferta de ocupación pública.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno número 4, de 26 de marzo, de la Universitat Jaume I, se aprobó la Oferta Pública de Empleo para el año 2015 comprensiva de las plazas de los cuerpos docentes univer-sitarios y de profesorado contratado doctor que, al amparo de la tasa de reposición de efectivos, serán convocadas a concurso con los límites temporales legalmente establecidos. Haciendo uso de la excepciona-lidad prevista en la Ley 36/2014, una parte de la tasa de reposición se destina a la provisión de plazas de profesorado contratado doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certi-ficado I3.

Mediante escrito del director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte se autoriza la Oferta Pública de Empleo de personal docente e inves-tigador por 2015, dando así cumplimiento al establecido en el artículo 21.1.2.J de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Gene-rales del Estado por 2015.

Atendiendo el acuerdo del Consejo de Gobierno, y la autorización de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo, 45.17 del Decreto 116/2010, de 27 de agosto, del Consejo, por el cual se aprueban los Estatutos de la Universitat Jaume I de Castelló, este Rectorado resuelve:

Primero

Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la Oferta Pública de Empleo de la Universitat Jaume I para el año 2015, com-prensiva de las plazas de los cuerpos docentes universitarios y de pro-fesorado contratado doctor, que figura como anexo de esta resolución.

Segundo

Conforme con los artículos 48, 62 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el procedimiento de selección será el concurso público.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer potestativamente el recurso de reposición ante el rector, en el plazo de un mes, o bien directamente el recurso contencioso adminis-trativo, ante los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán desde el día siguiente de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Castellón de la Plana, 21 de abril de 2015.– El rector: Vicent Cli-ment Jordà.

(13)

ANEXO

Plazas de los cuerpos docentes universitarios y de profesorado con-tratado doctor comprendidas en la Oferta Pública de Empleo de la Uni-versitat Jaume I para el año 2015, de acuerdo con el detalle que figura a continuación:

Cuerpo/categoría Área de conocimiento Departamento

Profesorado titular de

universidad Derecho Romano Derecho Público

Profesorado contratado

doctor Traducción e Interpretación Traducción y Comunicación Profesorado contratado

doctor Comercialización e Investigación de Mercados Administración de Empresas y Marketing Profesorado contratado

doctor * Química Inorgánica Química Inorgánica y Orgánica * Convocatoria destinada a la provisión de plazas de profesorado contrata-do contrata-doctor que haya finalizacontrata-do el Programa Ramón y Cajal y haya obtenicontrata-do el certificado I3.

ANNEX

Places dels cossos docents universitaris i de professorat contrac-tat doctor compreses en l’Oferta d’Ocupació Pública de la Universicontrac-tat Jaume I per a l’any 2015, d’acord amb el detall que figura a continuació:

Cos/categoria Àrea de coneixement Departament

Professorat titular

d’universitat Dret Romà Dret Públic

Professorat contractat

doctor Traducció i Interpretació Traducció i comunicació Professorat contractat

doctor Comercialització i Investigació de Mercats Administració d’Empreses i Màrqueting Professorat contractat

doctor * Química Inorgànica Química Inorgànica i Orgànica * Convocatòria destinada a la provisió de places de professorat contractat doctor que hage finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hage obtingut el certi-ficat I3.

(14)

Conselleria de Benestar Social

Consellería de Bienestar Social

RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2015, de la consellera de

Benestar Social, per la qual es dóna publicitat als crèdits que financen les ajudes convocades per mitjà de l’Orde 41/2014, de 29 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes de servicis soci-als en matèria d’acció comunitària i integració del poble gitano per a l’exercici 2015. [2015/3752]

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2015, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a los cré-ditos que financian las ayudas convocadas mediante la Orden 41/2014, de 29 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convocan ayudas de servi-cios sociales en materia de acción comunitaria e integra-ción del pueblo gitano para el ejercicio 2015. [2015/3752]

L’Orde 41/2014, de 29 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes de servicis socials en matèria d’acció comunitària i integració del poble gitano per a l’exercici 2015, va ser tramitada d’acord amb el que disposa l’Orde de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d’Economia i Hisenda, per la qual es regu-la el procediment de tramitació anticipada d’expedients de gastos, i el finançament de les ajudes esmentades queda condicionat a l’aprovació dels crèdits corresponents.

Aprovada i publicada la Llei 8/2014, de 26 de desembre (DOCV 7433, 30.12.2014), de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2015, en aplicació del que disposa l’article tercer de l’orde de convo-catòria esmentada, i de conformitat amb el que es preceptua en l’article 166.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, correspon donar publicitat als crèdits i a la línia de subvenció destinada al finan-çament de les ajudes regulades i convocades per l’Orde 41/2014, de 29 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social.

En virtut d’això, i fent ús de les facultats que em conferix l’article 166.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i el Decret 9/2014, de 10 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, resolc:

Primer

Donar publicitat al crèdit pressupostari i a la línia de subvenció destinada a finançar l’Orde 41/2014, de 29 de desembre (DOCV 7439, 09.01.2015), de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es con-voquen ajudes de servicis socials en matèria d’acció comunitària i inte-gració del poble gitano per a l’exercici 2015, a càrrec del programa pressupostari 313.50, «Integració i inclusió social».

Denominació: Inclusió minories ètniques poble gitano. Línia de subvenció: T1331000.

Consignació pressupostària inicial: 631.201,55 euros. Procedència dels fons: fons propis.

Segon

Els crèdits publicats tenen el caràcter de màxims, i no es poden con-cedir subvencions una vegada esgotats, circumstància està que haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, si com a conseqüència de transferències pressupostà-ries es veuen modificats estos crèdits, la seua modificació es publicarà mitjançant una resolució en el DOCV.

València, 22 d’ abril de 2015.– La consellera de Benestar Social: Asunción Sánchez Zaplana.

La Orden 41/2014, de 29 de diciembre, de la Consellería de Bien-estar Social, por la que se convocan ayudas de servicios sociales en materia de acción comunitaria e integración del pueblo gitano para el ejercicio 2015, fue tramitada de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 26 de septiembre de 1994, de la Consellería de Economia y Hacien-da, por la que se regula el procedimiento de tramitación anticipada de expedientes de gastos, quedando condicionada la financiación de dichas ayudas a la aprobación de los créditos correspondientes.

Aprobada y publicada la Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015 (DOCV 7433, 30.12.2014), en aplicación de lo dispuesto en el artículo tercero del ordeno de la citada orden de convocatoria, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 166.b) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, procede dar publicidad a los créditos y a la línea de subvención destinada a la financiación de las ayudas reguladas y con-vocadas por la Orden 41/2014, de 29 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social.

En virtud de ello, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 166.b) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat,de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y el Decreto 9/2014, de 10 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Bienestar Social, resuelvo:

Primero

Dar publicidad al crédito presupuestario y a la línea de subvención destinada a financiar la Orden 41/2014, de 29 de diciembre, de la Con-sellería de Bienestar Social (DOCV 7439, 09.01.2015), por la que se convocan ayudas de servicios sociales en materia de acción comunitaria e integración del pueblo gitano para el ejercicio 2015, con cargo al pro-grama presupuestario 313.50 «Integración e Inclusión Social».

Denominación: Inclusión minorías étnicas «Pueblo Gitano». Línea de subvención: T1331000.

Consignación presupuestaria inicial: 631.201,55 euros. Procedencia de los fondos: fondos propios.

Segundo

Los créditos publicados tienen el carácter de máximos, no pudiendo concederse subvenciones una vez agotados, circunstancia esta que habrá de publicarse en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Por otra parte, si como consecuencia de transferencias presupuesta-rias se vieran modificados estos créditos, su modificación se publicará mediante resolución en el DOCV.

Valencia, 22 de abril de 2015.– La consellera de Bienestar Social: Asunción Sánchez Zaplana.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :