PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (LOT 3)

14  Download (0)

Full text

(1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DE LA UNIVERSITAT DE

LES ILLES BALEARS (LOT 3)

________________________________________________

(2)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

1. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL 1.1. OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA

Garantir fins als límits estipulats les conseqüències econòmiques derivades de les responsabilitats en què pugui incórrer l'assegurat per fets ocorreguts durant la vigència del contracte, d'acord amb els termes i condicions fixats al present contracte.

1.2. SUBJECTES DE LA CONTRACTACIÓ

Assegurador: l’entitat asseguradora oferent, que ha d'estar inscrita al registre de la

Direcció General d'Assegurances amb l'autorització que calgui.

Prenedor de l’assegurança: Universitat de les Illes Balears (UIB). Asseguradors

- Universitat de les Illes Balears (UIB).

- El Consell de Direcció i altres òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat, mentre actuïn en l'àmbit de la seva dependència.

- PAS, PDI i alumnes en pràctiques.

Tercers

Tindran la consideració de tercers a l'efecte de cobertura de la present pòlissa: − Els alumnes matriculats a la UIB i a la Societat Cursos Internacionals de la UIB. − Els professors i altre personal docent, personal d'administració i serveis, tant

funcionaris com laborals, fins i tot eventuals, interins i contractats, en el desenvolupament de la seva activitat laboral a la UIB.

− Les persones físiques o els membres de les persones jurídiques que realitzin treballs a títol honorífic a la UIB, així com qualsevol persona que, mitjançant contracte o no,

(3)

− Tercers en general.

1.3. CONDICIONS GENERALS

La pòlissa garantirà a la Universitat de les Illes Balears, dins els límits econòmics subscrits, el pagament de les indemnitzacions pecuniàries de què pogués resultar civilment responsable en la seva qualitat d'ens públic dedicat a la docència, a la

investigació, a l'extensió universitària, prestatària de serveis educatius i administratius, fins i tot com a concessionària de llicències d'explotació de serveis diversos, de patents de la seva propietat, de la realització de pràctiques docents tutelades, pels danys ocasionats a terceres persones.

La pòlissa de responsabilitat civil cobrirà els possibles danys derivats de les activitats de la UIB en relació amb l'execució de treballs tècnics, científics o artístics; queda inclosa la realització de pràctiques dels alumnes matriculats, fora de la Universitat i dins aquesta. Queda inclosa la realització de pràctiques en centres sanitaris dels alumnes matriculats a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, així com la resta de pràctiques que realitzin els alumnes matriculats a la Universitat (queden coberts els danys materials i personals amb els límits i exclusions establerts a la pòlissa).

Especialment, quedarà coberta la responsabilitat imputable, originada a tercers, com a conseqüència de:

− Ser la UIB propietària, arrendatària o usuària de les instal·lacions i els edificis destinats a l'activitat docent i investigadora objecte de la present assegurança.

− La seva acció o omissió culposa o negligència de la direcció, el professorat, els serveis auxiliars i el personal d'administració, en l'acompliment de les seves funcions.

− Els danys que puguin sofrir els alumnes quan es trobin als centres assegurats, tant al recinte escolar com en ocasió de realitzar pràctiques, excursions, visites culturals i actes similars, sempre que aquests danys no tinguin la causa en una acció o omissió culposa o una negligència de les persones amb relació funcionarial, contractual, de serveis o qualsevol nexe amb la UIB.

− Activitats culturals, científiques, d'investigació, viatges, exposicions, fires, congressos i altres actes similars realitzats dins o fora de les seves instal·lacions.

(4)

− La responsabilitat civil que pogués ser-li imputable a l'assegurat amb motiu del transport de viatgers des de i/o fins a la UIB.

− Intoxicacions o enverinaments produïts als alumnes, PAS i PDI pels productes alimentaris o begudes en males condicions, servits als menjadors o centres de la UIB.

− La responsabilitat civil, tant de professors com d'alumnes, que es pugui derivar de la realització de treballs, estudis o accions que comprenguin els pràcticums o pràctiques tutelades en altres organismes públics, o empreses públiques o privades, siguin aquestes de persones físiques o jurídiques, tant a Espanya com a l'estranger. − En tot cas, quedaran cobertes dins els riscs de responsabilitat civil professional les

reclamacions per danys materials, corporals i perjudicis econòmics ocasionats a terceres persones per la realització de treballs tècnics, artístics i científics, a l'empara del que disposa l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

1.4. RISCS COBERTS

A. RESPONSABILITAT CIVIL D' EXPLOTACIÓ I PROFESSIONAL

L’assegurança garanteix la responsabilitat civil de l'assegurat pels danys i perjudicis que es derivin de qualsevol activitat que dugui a terme la Universitat com a conseqüència de la intervenció de qualsevol membre de la comunitat universitària en les seves instal·lacions i dependències, i especialment les desenvolupades en aplicació del que preveu l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

Queda garantida la responsabilitat civil professional per a aquells projectes tècnics, dissenys, estudis tècnics, informes, anàlisis, direcció d'obres, etc., que desenvolupi la Universitat a través de les vies establertes, tant pel que fa al personal docent i investigador com al d’administració i serveis.

Queden expressament emparades les reclamacions per la responsabilitat civil derivada de:

a) La impartició de classes (fins i tot experimentals), així com l'educació i vigilància dels alumnes.

(5)

b) Actes del centre docent que no sobrepassin el marc normal d'activitats, com ara les festes universitàries, juntes, competicions esportives, els congressos, seminaris i similars.

c) Els danys que puguin sofrir els alumnes o causar ells mateixos a terceres persones quan es trobin sota la custòdia o tutela dels centres assegurats, tant al recinte universitari com en ocasió de realitzar excursions, visites culturals i actes similars, així com l'estada en albergs, residències o campaments.

d) L'organització i/o la participació en competicions esportives, la impartició de cursos esportius, i l'organització d'escoles esportives, així com l'ús que faci la UIB de qualsevol instal·lació esportiva sota qualsevol títol. Queden expressament inclosos els esports següents: escacs, atletisme, bàdminton, bàsquet, handbol, camp a través, frontennis, futbol, futbol sala, judo, karate, rugbi, esquaix, taekwondo, voleibol, tennis, tennis de taula, esgrima, esquí, tir al plat, natació, golf, tir amb arc, parapent, bicicleta tot terreny, activitats nàutiques i totes aquelles activitats esportives que no revesteixin especial perillositat.

e) Intoxicacions o enverinaments produïts per productes alimentaris o begudes en males condicions servits als menjadors o cantines dels centres assegurats.

f) Els danys personals i materials ocasionats a tercers pels joves en pràctiques en diferents empreses o centres dins el programa de formació de la UIB, així com les pràctiques extracomunitàries.

g) Els danys personals i materials a tercers que causin les persones que prestin o rebin serveis de caràcter docent sense tenir vincle amb l'assegurat.

h) La responsabilitat personal dels membres de la direcció dels centres docents i dels representants legals en qualitat de tals, dels professors, personal d'administració i serveis, persones encarregades de la vigilància i resta del personal al servei dels centres per reclamacions a causa de danys que puguin ocasionar en l'exercici de les seves funcions.

i) Qualsevol altra activitat relacionada amb les descrites i/o les seves conseqüències que sigui duta a terme per l'assegurat i que no quedi expressament exclosa.

(6)

B. RESPONSABILITAT CIVIL DE LES INSTAL·LACIONS

Responsabilitat civil de l'assegurat, en la seva qualitat de propietari, arrendatari o usufructuari de terrenys, magatzems, oficines, locals, instal·lacions o qualssevol altres béns, pels danys corporals i/o materials i perjudicis econòmics derivats d’aquests, per les deficiències, negligències o omissions observades en el manteniment, cura i vigilància dels béns, així com de les seves parts integrants, pertinences i accessoris com ara: mobiliari, objectes de decoració, instal·lacions sanitàries i elèctriques, rètols i lluminosos, aparells, màquines eina necessàries per a la realització dels treballs, i en general, qualssevol elements propis de l'assegurat.

C. RESPONSABILITAT CIVIL D'INCENDI I EXPLOSIÓ

Responsabilitat civil imputable a l'assegurat pels danys, corporals i/o materials, i perjudicis econòmics conseqüència d’aquests, ocasionats a tercers com a conseqüència d'incendi, explosió o aparició sobtada de fum, esdevinguts dins les instal·lacions o els locals al seu servei o fora d’aquests, en ocasió de la realització dels treballs de la seva activitat.

D. RESPONSABILITAT CIVIL DE DANYS PER AIGUA

Responsabilitat civil imputable a l'assegurat pels danys, corporals i/o materials, i perjudicis econòmics conseqüència d’aquests, ocasionats a tercers per un sinistre ocasionat per:

1. Fuites accidentals i sobtades que tinguin l’origen en:

a) El trencament de conduccions, aparells o dipòsits fixos, així com canals o conductes d'evacuació d'aigües pluvials o residuals que formin part de les instal·lacions que es trobin a cura de l'assegurat.

b) L’omissió del tancament de claus de pas o aixetes.

2. Desbordaments que tinguin l’origen en obturacions accidentals i sobtades de conduccions, aparells o dipòsits fixos, així com canals i conductes d'evacuació d'aigües pluvials o residuals que formin part de les instal·lacions que es trobin a cura de l'assegurat.

(7)

L'assegurador es compromet i queda obligat a constituir, fins al límit pactat, les fiances judicials que puguin ser-li exigides, per garantir les responsabilitats civils de l'assegurat i restants persones, físiques o jurídiques, la responsabilitat civil directa, solidària o subsidiària de les quals és objecte de l’assegurança. Es garanteix la defensa i representació per advocats i procuradors designats per l'assegurador, fins i tot quan les responsabilitats civils s'hagin liquidat, la constitució de fiances personals i/o per a garantia de les responsabilitats pecuniàries, i les despeses judicials, excepte les que constitueixin pena, que es derivin de les actuacions a conseqüència d'actes, omissions, fets o esdeveniments garantits per aquest contracte.

F. FIANCES I DEFENSA CRIMINAL

Per als assegurats amb responsabilitat civil que està coberta pel contracte, queden compresos en l’assegurança:

- La defensa personal a càrrec dels advocats i procuradors designats per l'assegurador en els procediments criminals que se'ls seguissin, fins i tot després de liquidades les responsabilitats civils.

- La constitució de la fiança que en causa criminal hom els exigirà per assegurar la llibertat provisional i/o com a garantia de les responsabilitats pecuniàries.

- El pagament de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció personal, sobrevinguessin a conseqüència de qualsevol procediment criminal que se'ls seguís.

Si l'assegurat fos condemnat a un procediment criminal, l'assegurador resoldrà sobre la conveniència de recórrer davant el Tribunal Superior competent. Si l'assegurador estimàs improcedent el recurs, ho comunicarà a la persona interessada, i aquesta quedarà en llibertat d'imposar-ho, però pel seu exclusiu compte.

G. RESPONSABILITAT CIVIL PATRONAL

- Mitjançant aquesta cobertura es garanteix a l'assegurat, fins al límit de la suma assegurada per sinistre per a la responsabilitat civil, les reclamacions i indemnitzacions pecuniàries que s’obligui a satisfer per sentència ferma en cas de reclamacions presentades pel personal assalariat, o els seus drethavents, a causa de danys corporals o mort del dit personal deguts a

(8)

accidents de treball que pateixin en l'exercici de les seves funcions al servei de l'assegurat, a l'empara de les facultats que confereix la Llei de bases de la Seguretat Social i amb absoluta independència de tota indemnització que pogués correspondre en virtut de l'assegurança d'accidents de treball o de qualsevol tipus d’assegurança voluntària existent.

Queden, per tant, garantides les reclamacions que puguin presentar a l'assegurat, a l'empara dels articles 1902 al 1910 del Codi Civil:

- Les persones que treballen al seu servei i que estiguin emparades efectivament per l’assegurança obligatòria d'accidents de treball.

- Les entitats i els organismes que hagin assumit l'assegurança d'accidents de treball.

- Les que es puguin presentar com a conseqüència d'accidents de treball que hagin estat motivats, en tot o en part, per accidents o omissions dels quals hagi de respondre l'assegurat o les persones que d’ell depenguin i de les quals pogués resultar subsidiàriament responsable.

Queden exclosos d'aquesta cobertura:

- Els recàrrecs i/o sancions al fet al qual es refereix el punt 1) de l’article 93 del Decret 2065/1974, de 30 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, així com qualsevol altra responsabilitat l'assegurament de la qual estigui prohibit pel text legal esmentat o per les disposicions dictades o que es dictin en el futur sobre la matèria.

- Les conseqüències pecuniàries que per a l'assegurat resultin de la falta de l’assegurança obligatòria d'accidents de treball, de la contractació d'una assegurança incompleta, d'endarreriments en els pagaments de les primes o en l'estat de les declaracions de sinistres o salaris i, en general, qualsevol infracció de les obligacions legals en relació amb la responsabilitat de l’assegurança obligatòria d'accidents de treball.

RESPONSABILITAT CIVIL PER OBRES D’AMPLIACIÓ, MANTENIMENT, O REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS. Les obres d'ampliació, manteniment o

(9)

municipal reglamentària.

Aquesta garantia farà efecte quan el pressupost de les obres no superi la quantia de 180.000 euros.

H. CONDICIONS ADDICIONALS PARTICULARS

Responsabilitat civil de l'assegurat per danys materials causats a les coses i substàncies que, no sent de la seva propietat, li són confiades o lliurades als seus locals per realitzar-hi un treball de vigilància, guarda o custòdia dins l'objecte de cobertura.

En queden exclosos:

- Els furts, pèrdues o extraviaments.

- La infidelitat d'empleats al servei de l'assegurat.

- El robatori de títols, béns de caràcter històric, objectes d'art, joies, signes pecuniaris, i en general, valors i efectes.

- Els esdeveniments produïts com a conseqüència de la utilització d'armes de foc o elements materials intimidatoris.

2. CONDICIONS ESPECIALS

2.1. VARIACIÓ DELS ELEMENTS ASSEGURATS I ACTUALITZACIÓ DE LA PRIMA

2.2.1. Quedaran garantides automàticament, sense necessitat de comunicació a l'assegurador, les noves incorporacions de persones i contingut durant la vigència del contracte, sense perjudici de l'actualització de la prima, que s'efectuarà segons s'indica a l'apartat següent:

2.2.2. Actualitzacions de la prima

Les dades inicials que la Universitat facilita perquè les empreses puguin efectuar les seves ofertes són les que figuren a l'annex I.

A. S'estableix el següent procediment de regularització de les primes:

- L'asseguradora demanarà a la Universitat dels Illes Balears (UIB), a partir del mes de maig de cada any, les dades, actualitzades a data 31 de desembre

(10)

cobert per l'assegurança d'accidents col·lectiva i l'import dels capítols I (despeses de personal), II (despeses de funcionament), IV (transferències corrents, VI (inversions reals), VII (transferències cabdal) i VIII (actius financers) de l'execució del pressupost de despeses de l'exercici anterior. - La UIB facilitarà al contractista les dades sol·licitades en el termini d'un mes

des de la sol·licitud.

- El contractista calcularà la variació de la prima i presentarà la factura corresponent, que, una vegada aprovada per la UIB, serà abonada al contractista en el termini de dos mesos. La variació de la prima serà calculada sobre la base dels mateixos criteris que s'estableixen a l'apartat B. B. En cas de pròrroga, la revisió de les primes es realitzarà de la manera següent:

- L’assegurança de responsabilitat civil actualitzarà les primes en la mateixa proporció que ho faci la suma dels capítols I (despeses de personal), II (despeses de funcionament), IV (transferències corrents), VI (inversions reals), VII (transferències de capital) i VIII (actius financers) de l'execució de pressupost de despeses de l'exercici anterior.

2.2. ASSISTÈNCIA

Es facilitarà a la UIB, sense cost addicional, els serveis professionals necessaris per al correcte desenvolupament i compliment del contracte.

2.3. ADMINISTRACIÓ DEL CONTRACTE

Tots els avisos i modificacions que es derivin d'aquest contracte els ha de cursar l'assegurat a l'assegurador per mediació de la corredoria adjudicatària, es consideren només per això cursats a l'assegurador directament. S’ha de seguir el mateix procediment en la tramitació i liquidació de sinistres.

3. EXCLUSIONS

1) Mala fe de l'assegurat.

2) Fets de guerra civil o internacional, motí o tumult popular, terrorisme, terratrèmols, inundacions i, en general, qualsevol causa de caràcter extraordinari

(11)

3) Reacció o radiació nuclear o contaminació radioactiva.

4) Danys que tinguin l’origen en la infracció o l’incompliment voluntari de normes de Dret positiu o les que regeixen les activitats objecte de l’assegurança.

5) Danys a béns o animals que es trobin en poder de l'assegurat o la persona per la qual aquest hagi de respondre, per al seu ús propi, o que li hagin estat confiats o arrendats perquè se’n serveixi, els custodiï, els transporti, els treballi o els manipuli.

6) Danys causats per la contaminació del sòl, les aigües o l'atmosfera, tret que la causa sigui accidental, sobtada i no prevista ni esperada per l'assegurat.

7) Danys produïts per riscs que hagin de ser objecte de cobertura d’una assegurança obligatòria.

8) Danys derivats de l'ús i circulació de vehicles a motor, i dels elements remolcats o incorporats a aquests.

9) Les obligacions contractuals de l'assegurat.

10) Danys produïts a vaixells, aeroplans o qualsevol artefacte destinat a la navegació o sustentació aquàtica o aèria, o causats per aquests, tret que els ocasionin activitats nàutiques esportives, tal com es recull en aquestes condicions.

11) Danys derivats del transport o ús de mercaderies inflamables, tòxiques, explosives o perilloses, excepte les necessàries per al funcionament de les instal·lacions fixes (calefacció, aigua calenta, aire condicionat, etc.) i les utilitzades als laboratoris.

12) Danys causats per les mercaderies transportades als vehicles transportistes o aquells altres que intervinguin, i les operacions de transbord, càrrega i descàrrega.

13) El pagament de sancions i multa, així com les conseqüències de l’impagament i la constitució de fiances judicials per garantir les resultes penals de procediment. 14) Reclamacions per asbestosis o qualsevol malaltia, fins i tot càncer, deguda a la fabricació, l’elaboració, la transformació, el muntatge, la venda o l’ús d'amiant o de productes que en continguin.

(12)

15) Reclamacions que puguin correspondre a altres propietaris o arrendataris, diferents de l'assegurat / els assegurats, per l'explotació d'instal·lacions comercials, industrials o d'esplai a l'establiment. No obstant això, quedarà coberta la subsidiària i solidària.

16) Reclamacions que pugui sofrir per qualsevol tipus d'objecte propietat dels alumnes, com peces de vestir, ulleres, objectes d'estudi i similars, inclosos la pèrdua o l’extraviament.

17) El rescabalament pels danys o els danys materials causats a béns dels empleats i personal depenent de l'assegurat.

18) Danys ocasionats per la pràctica d'esports o activitats notòriament perillosos, i especialment els següents: automobilisme, motociclisme, submarinisme, navegació d'altura (en transport públic de passatgers), escalada, salt elàstic, exploració de cavernes, boxa, paracaigudisme, ràfting, barranquisme, aerostació, vol lliure i vol sense motor.

19) Danys que es causin els alumnes entre si, i els que puguin produir-se a les instal·lacions del centre o a béns propietat del professorat.

20) Danys produïts per la utilització d'explosius.

21) Participació en competicions esportives d'automòbils i embarcacions.

22) Reclamacions per demores, retards i qualsevol omissió o prestació defectuosa del servei objecte de l'activitat assegurada.

23) Danys soferts per vehicles dipositats en aparcaments o garatges públics la causa dels quals no sigui cap de les esmentades a l'apartat de riscs coberts de la present pòlissa.

24) Danys o robatori que sofreixin els vehicles que no es trobin a l'interior del local objecte de l’assegurança.

25) La infidelitat de les persones per les quals l'assegurat hagi de respondre. 26) Reclamacions per faltes de caixa i/o infidelitat d'empleats.

27) La violació del secret professional. 28) Activitats de peritatge.

(13)

29) Activitats que revesteixin especial perillositat, com ara la pràctica d'esports d'alt risc com alpinisme, activitats subaquàtiques, etc.

30) Reclamacions de responsabilitat mediambiental basades en la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, i normativa de desenvolupament que fos exigida o exigible per part de l'Administració pública.

31) Les indemnitzacions i despeses d'assistència derivades de malalties professionals o bé de malalties no professionals o patologies que contregui el treballador en ocasió de la realització de les seves funcions.

4. UNITAT DE SINISTRE

La totalitat dels danys produïts per una mateixa causa es considerarà com un sol sinistre, sigui quin sigui el nombre de perjudicats, entenent-se com a data del sinistre aquella en la qual es va manifestar el primer dels danys.

5. ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit de la present assegurança s'estén a reclamacions per danys causats en l'àmbit del territori nacional.

La cobertura de la pòlissa empara reclamacions formulades davant la jurisdicció espanyola per fets ocorreguts en territori nacional.

6. VIGÈNCIA TEMPORAL DE L’ASSEGURANÇA

La present cobertura es limita a la responsabilitat civil derivada de danys ocorreguts durant el període de vigència de l’assegurança.

Pel que fa als danys ocorreguts durant el període de vigència de l’assegurança, i no coneguts per l'assegurat al termini de l’assegurança, el contracte atorga cobertura sempre que la reclamació a l'assegurador es produeixi fins a dos anys després de conclosa l’assegurança per qualsevol causa.

7. PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA D’ALLIBERAMENT DE DESPESES

La garantia de responsabilitat civil coberta per l’assegurança s'entendrà alliberada de qualsevol deducció per despeses judicials o extrajudicials que com a conseqüència de la tramitació de l'expedient de sinistre s'hagin produït a l'asseguradora, quan aquelles despeses sumades a la indemnització satisfeta excedeixin la garantia esmentada.

(14)

- Responsabilitat civil bàsica. Límit indemnització per sinistre: 1.440.034,90 euros.

- Responsabilitat civil de víctima d’accidents de treball. Sublímit de 150.000 euros.

- Responsabilitat civil de l'assegurat per danys materials causats a les coses i substàncies que, no sent de la seva propietat, li són confiades o lliurades als seus locals para realitzar-hi un treball de vigilància, guarda o custòdia dins l'objecte de cobertura.

9. FRANQUÍCIES

Figure

Updating...

References

Related subjects :