CONTINGUTS I CRITERIS D AVALUACIÓ PROVES GESO CURS

Texto completo

(1)

PS2-FR-CQ-001 Pàgina 1 de 12

Formularis: Fulls seguiment de les Programacions dels Departaments.

Aquests formularis són còpia dels originals vigents dipositats en el suport informàtic del Sistema de Gestió de la Qualitat. Data impressió 11/02/2021

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ PROVES GESO

CURS 2020-21

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

CONTINGUTS

LLENGUA I COMUNICACIÓ

- Tipologies textuals: narració, descripció, exposició i argumentació. - Conceptes de morfologia i sintaxi:

- Pronoms febles i combinacions pronominals. - Complements verbals.

- Oració composta (coordinació i subordinació). - Comprensió lectora.

- Expressió escrita.

LITERATURA

- Coneixement dels trets literaris i autors més rellevants de la literatura dels segles XIX i XX. - Renaixença (XIX).

- Modernisme.

- Noucentisme i Avantguardes. - Literatura de postguerra i d’exili. - Literatura anys 70-90

CRITERIS D’AVALUACIÓ

S’avaluarà 3 dimensions de l’àmbit lingüístic i literari: comprensió lectora (40%), expressió escrita

(40%) i literària (20%).

Dimensió comprensió lectora

1. Utilitzar estratègies de lectura comprensiva i crítica de gèneres de text narratius, descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, i argumentatius senzills.

2. Llegir, comprendre i interpretar textos escrits propis de la vida quotidiana, de les relacions socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació, captant el sentit global, identificant la informació rellevant, extraient informacions concretes, fent inferències, determinant l'actitud del parlant, i reconèixer alguns aspectes de la seva forma i el seu contingut.

3. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de comprensió de textos escrits, i per revisar progressivament autònoma els textos propis i aliens.

(2)

PS2-FR-CQ-001 Pàgina 2 de 12

Formularis: Fulls seguiment de les Programacions dels Departaments.

Aquests formularis són còpia dels originals vigents dipositats en el suport informàtic del Sistema de Gestió de la Qualitat. Data impressió 11/02/2021

Dimensió expressió escrita

4. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, coherents i cohesionats (planificant, textualizant, revisant i reescrivint), i integrant la reflexió ortogràfica i gramatical en la pràctica i ús de l'escriptura.

5. Escriure textos en relació amb l'àmbit d'ús de la vida quotidiana, de les relacions socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació, i en relació amb la finalitat que persegueixen (narratius, descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentatius senzills), seguint models.

Dimensió literària

6. Llegir i comprendre, de forma guiada, obres (senceres o fragments) literàries de la literatura catalana, castellana i universal de tots els temps i de la literatura juvenil, properes als propis gustos i aficions, mostrant interès per la lectura.

(3)

PS2-FR-CQ-001 Pàgina 3 de 12

Formularis: Fulls seguiment de les Programacions dels Departaments.

Aquests formularis són còpia dels originals vigents dipositats en el suport informàtic del Sistema de Gestió de la Qualitat. Data impressió 11/02/2021

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

CONTENIDOS

LENGUA Y COMUNICACIÓN

- Tipologías textuales: narración, descripción, exposición y argumentación. - Conceptos de morfología y sintaxis:

- Categorías gramaticales. - Funciones sintácticas.

- Oración simple y oración compuesta (coordinación y subordinación). - Comprensión lectora.

- Expresión escrita.

LITERATURA

- Conocimientos sobre los rasgos más importantes de los principales movimientos literarios de los siglos XIX y XX.

- Romanticismo. - Realismo/Naturalismo

- Modernismo y Generación del 98. - Vanguardias y Generación del 27 - Literatura de postguerra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán tres dimensiones propias del ámbito lingüístico: comprensión lectora (40%), expresión

escrita (40%) y la literaria (20%).

Dimensión comprensión lectora

1. Utilizar estrategias de lectura comprensiva y crítica de géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, persuasivos, instructivos, expositivos, i argumentativos sencillos.

2. Leer, comprender e interpretar textos escritos propios de la vida cotidiana, de las relaciones sociales, de la vida académica y de los medios de comunicación, captando el sentido global, identificando la información relevante, sacando informaciones concretas, haciendo inferencias, determinando la actitud del hablante, y reconocer algunos aspectos de su forma y contenido.

3. Utilizar la reflexión gramatical a nivel de la frase y del texto para resolver problemas de comprensión de textos escritos y para revisar progresivamente los textos propios y ajenos.

Dimensión expresión escrita

4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados (planificando, textualizando, revisando y reescribiendo) e integrar la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura.

(4)

PS2-FR-CQ-001 Pàgina 4 de 12

Formularis: Fulls seguiment de les Programacions dels Departaments.

Aquests formularis són còpia dels originals vigents dipositats en el suport informàtic del Sistema de Gestió de la Qualitat. Data impressió 11/02/2021

5. Escribir textos en relación al ámbito de uso de la vida cotidiana, de las relaciones sociales, de la vida académica y de los medios de comunicación y en relación a la finalidad que persiguen (narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos sencillos) siguiendo modelos.

Dimensión literaria

6. Leer y comprender, de forma guiada, obras (enteras o fragmentos) literarias de la literatura castellana y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés para la lectura.

(5)

PS2-FR-CQ-001 Pàgina 5 de 12

Formularis: Fulls seguiment de les Programacions dels Departaments.

Aquests formularis són còpia dels originals vigents dipositats en el suport informàtic del Sistema de Gestió de la Qualitat. Data impressió 11/02/2021

LLENGUA ANGLESA

CONTINGUTS

1. Comprensió escrita: global, literal, interpretativa i valorativa. 2. Estratègies de comprensió escrita.

3. Cerca i gestió de la informació i la consulta lingüística. 4. Criteris de selecció i valoració de la informació. 5. Estratègies per a la planificació de l’expressió escrita. 6. Adequació, coherència i cohesió.

7. Estratègies de revisió, correcció, reparació i presentació. 8. Estratègies d’interacció escrita.

9. Producció creativa. 10. Lèxic i semàntica. 11. Morfologia i sintaxi.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

D.2 Dimensió comprensió lectora

1. Aplicar diferents estratègies de lectura per comprendre, interpretar i valorar els tipus de textos i els àmbits descrits als continguts.

2. Captar el sentit global de textos, a través de la identificació de la informació rellevant, la extracció d’informacions concretes, la realització d’inferències, la determinació de l'actitud i del propòsit de l’emissor.

3. Entendre les idees principals i secundàries de textos accessibles als alumnes, tant per la temàtica com per la tipologia textual, extrets de mitjans de comunicació social no especialitzat i de la premsa juvenil. 4. Deduir el significat de paraules/frases desconegudes a partir del context i extreure informacions

concretes (incloses opinions) per a resoldre tasques.

5. Triar i llegir de forma autònoma textos diversos: lectures graduades, articles, etc. adequats al nivell dels alumnes (vocabulari entre 1.500 i 2.000 paraules).

D.3 Dimensió expressió escrita

1. Aplicar progressivament les estratègies necessàries per produir textos adequats, coherents i cohesionats a partir d’una adequada planificació, posterior revisió i la reescriptura derivada de la revisió si escau. 2. Utilitzar connectors bàsics per unir frases i marcadors per estructurar idees.

3. Redactar composicions breus: amb informació personal, sentiments bàsics i opinions; sobre temes coneguts i experiències que incloguin esdeveniments futurs i passats emprant un llenguatge descriptiu senzill.

(6)

PS2-FR-CQ-001 Pàgina 6 de 12

Formularis: Fulls seguiment de les Programacions dels Departaments.

Aquests formularis són còpia dels originals vigents dipositats en el suport informàtic del Sistema de Gestió de la Qualitat. Data impressió 11/02/2021

4. Comunicar per escrit (missatgeria, xats, correspondència privada...) necessitats i sentiments habituals (acord/desacord, oposició, dubte, preocupació, alegria, etc.).

5. Escriure una seqüència d’enunciats per explicar com s’elabora o es fa alguna cosa o per donar instruccions clares sobre el que cal fer.

6. Personalitzar un text senzill, proposat com a model, emprant frases simples que es refereixin a un mateix.

(7)

PS2-FR-CQ-001 Pàgina 7 de 12

Formularis: Fulls seguiment de les Programacions dels Departaments.

Aquests formularis són còpia dels originals vigents dipositats en el suport informàtic del Sistema de Gestió de la Qualitat. Data impressió 11/02/2021

MATEMÀTIQUES

Continguts

Nombres reals

 Nombres irracionals  Els nombres reals  Intervals i semirectes  Arrels i radicals

 Potències i arrels amb calculadora  Propietats dels radicals

 Racionalització

 Nombres aproximats. Notació científica

Polinomis i fraccions algebraiques

 Suma, resta, producte i quocient de polinomis.  Aplicacions de la regla de Ruffini.

 Factorització de polinomis.  Divisibilitat de polinomis.

Equacions, inequacions i sistemes

 Equacions de 1r i 2on grau  Altres tipus d’equacions.  Sistemes d’equacions lineals.

 Sistemes d’equacions no lineals senzills  Inequacions.

Funcions. Característiques

 Conceptes bàsics.

 Com es presenten les funcions

 Domini de definició i expressió analítica.  Funcions contínues. Discontinuïtats.  Creixement, màxims i mínims.  Tendència i periodicitat.

Funcions elementals

 Diferents tipus de funcions lineals.  Paràboles i funcions quadràtiques.  Funcions de proporcionalitat inversa.  Funcions radicals.

 Funcions exponencials.

(8)

PS2-FR-CQ-001 Pàgina 8 de 12

Formularis: Fulls seguiment de les Programacions dels Departaments.

Aquests formularis són còpia dels originals vigents dipositats en el suport informàtic del Sistema de Gestió de la Qualitat. Data impressió 11/02/2021

La semblança. Aplicacions

 Semblança.

 Semblança de triangles.

 La semblança en els triangles rectangles.

Trigonometria

 Raons trigonomètriques d’un angle agut.  Relacions trigonomètriques fonamentals.  Utilització de la calculadora en trigonometria.  Resolució de triangles rectangles.

 Resolució de triangles obliquangles.

Geometria analítica

 Vectors en el pla.

 Operacions amb vectors.  Vectors que representen punts.  Punt mitjà d’un segment

 Comprovació que tres punts estan alineats

 Equacions de rectes. Paral·lelisme i perpendicularitat.  Rectes paral·leles als eixos de coordenades.

Estadística

 Dues branques de l’estadística.  Taules de freqüències.

 Paràmetres estadístics 𝑥̅ i σ.  Mesures de posició.

Distribucions bidimensionals

 Distribucions bidimensionals. Correlació  El valor de la correlació

 La recta de regressió per fer estimacions.

Combinatòria

 Estratègies basades en el producte.  Variacions i permutacions.

 Quan no influeix l’ordre.

Probabilitat

 Els esdeveniments: relacions i operacions.  Probabilitats dels esdeveniments. Propietats.  Probabilitats en experiències simples.  Composició d’experiències independents.  Composició d’experiències dependents.  Taules de contingència

(9)

PS2-FR-CQ-001 Pàgina 9 de 12

Formularis: Fulls seguiment de les Programacions dels Departaments.

Aquests formularis són còpia dels originals vigents dipositats en el suport informàtic del Sistema de Gestió de la Qualitat. Data impressió 11/02/2021

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Dimensió resolució de problemes

1. Resoldre problemes de la vida quotidiana, d’altres matèries i de les pròpies matemàtiques utilitzant diferents tipus de nombres (racionals i irracionals ), símbols i mètodes algebraics (equacions de 1r i 2n grau, sistemes d’equacions i inequacions lineals), i avaluar altres mètodes de resolució possibles, com per exemple l’assaig error o bé el càlcul numèric amb mitjans tecnològics.

2. Resoldre situacions en què cal identificar relacions quantitatives i determinar el tipus de funció (quadràtica, exponencial, logarítmica i definida a trossos) que pot modelitzar-les. També aproximar i interpretar taxes de variació a partir d’una gràfica, de dades numèriques o mitjançant l’estudi dels coeficients de l’expressió algebraica.

3. Estimar, mesurar i calcular longituds, àrees i volums d’espais i objectes amb una precisió adequada a la situació plantejada i comprendre els processos de mesura, expressant el resultat de l’estimació o el càlcul en la unitat de mesura més adequada.

4. Obtenir mesures indirectes en la resolució de problemes d’àmbits diversos (per exemple, l’agrimensura i la navegació), utilitzant la trigonometria, i relacionar-ho amb els mitjans tecnològics que actualment s’utilitzen per fer mesures indirectes.

5. Elaborar estudis estadístics i interpretar taules i gràfics estadístics, així com els paràmetres estadístics més usuals. amb distribucions unidimensionals i bidimensionals i valorar qualitativament la representativitat de les mostres utilitzades.

6. Resoldre diferents situacions i problemes de context natural, social i cultural en què cal aplicar els conceptes i tècniques del càlcul de probabilitats, incloent probabilitat condicionada, successos compostos, compostos i l’ús de la combinatòria per realitzar el comptatge.

Dimensió raonament i prova

7. Planificar i utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució de problemes, com la realització de conjectures, la seva justificació i generalització, així com la comprovació, el tempteig i el contrast amb diverses formes de raonament al llarg de la història de les matemàtiques.

8. Analitzar i avaluar les estratègies i el pensament matemàtic propi i dels altres, a través del treball per parelles, en grup o bé la posada en comú amb tota la classe.

Dimensió connexions

9. Usar relacions entre diverses parts de les matemàtiques (àlgebra i geometria, nombres i geometria, nombres, estadística i geometria, nombres i atzar) que afavoreixin l’anàlisi de situacions i el raonament.

10. Reconèixer models numèrics (racionals i irracionals), funcionals (lineals i de proporcionalitat inversa, quadràtic, exponencial, logarítmica i definida a trossos), geomètrics (trigonomètrics i analítics), distribucions estadístiques i situacions aleatòries en contextos no necessàriament matemàtics o en d’altres matèries i utilitzar les seves característiques i propietats per resoldre situacions que apareixen en treballs realitzats des de la pròpia àrea o de manera interdisciplinària.

(10)

PS2-FR-CQ-001 Pàgina 10 de 12

Formularis: Fulls seguiment de les Programacions dels Departaments.

Aquests formularis són còpia dels originals vigents dipositats en el suport informàtic del Sistema de Gestió de la Qualitat. Data impressió 11/02/2021

Dimensió comunicació i representació

11. Expressar verbalment i per escrit, amb precisió, raonaments, relacions quantitatives i informacions que incorporin elements matemàtics, simbòlics o gràfics, valorant la utilitat del llenguatge matemàtic i la seva evolució al llarg de la història.

12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics.

(11)

PS2-FR-CQ-001 Pàgina 11 de 12

Formularis: Fulls seguiment de les Programacions dels Departaments.

Aquests formularis són còpia dels originals vigents dipositats en el suport informàtic del Sistema de Gestió de la Qualitat. Data impressió 11/02/2021

CULTURA I VALORS

Continguts

- Valors democràtics. Definició i valors.

- La nostra construcció personal. Ser un mateix. - Autonomia i responsabilitat.

- Per a què serveix la presó. - Ciutadania i globalització. - Les religions.

- L’ètica. - Voluntariat

- Drets morals universals. - Sostenibilitat.

- Amnistia Internacional. - Estat del benestar. - Els drets humans.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Reconèixer les diferents realitats individuals i col·lectius de la dimensió humana.

2. Expressar judicis i opinions pròpies de forma argumentada, desenvolupant una actitud autocrítica i acceptant les discrepàncies amb els altres.

3. Identificar i rebutjar els factors de discriminació envers persones per motiu d'origen, gènere, creences, ideologia i orientació afectiva i sexual en les societats actuals, manifestant una actitud respectuosa i empàtica envers costums, valors, sentiments i formes de vida diferents al propi.

4. Analitzar els principis bàsics de la Declaració Universal de Drets Humans i identificar situacions de violació d'aquests drets dins i fora de l'entorn.

5. Identificar les causes de la desigual distribució de la riquesa, dels conflictes de convivència dins la diversitat i dels enfrontaments bèl·lics, contrastant punts de vista i considerant alternatives per tal d'elaborar una opinió crítica pròpia.

6. Identificar situacions de desigualtat d'oportunitats per raó de gènere i rebutjar la violència de gènere. 7. Reconèixer els principals serveis públics que les diferents administracions han de garantir i les obligacions

dels ciutadans en la seva cura i manteniment, així com els valors cívics implicats en la cura de l'entorn, la seguretat viària i el consum responsable.

8. Assumir i practicar estratègies de consum racional i responsable, identificant la influència dels mitjans de comunicació, inclosa la publicitat, en la presa de les pròpies decisions i en els hàbits i models socials. 9. Reconèixer les formes de viure i gestionar els recursos a nivell que tenen repercussions globals negatives,

manifestant actituds favorables a la solidaritat.

10. Analitzar altres formes de vida, de diferents cultures i seleccionar quins valors culturals són compatibles amb el respecte dels drets de l’altre i quins no a fi de promoure la igualtat partint de la diversitat.

11. Valorar a través d’exemples o estudi de casos, la importància de la presa de decisions, tot i responsabilitzant-se de les accions pròpies i les responsabilitzant-seves conresponsabilitzant-seqüències.

(12)

PS2-FR-CQ-001 Pàgina 12 de 12

Formularis: Fulls seguiment de les Programacions dels Departaments.

Aquests formularis són còpia dels originals vigents dipositats en el suport informàtic del Sistema de Gestió de la Qualitat. Data impressió 11/02/2021

12. Escenificar diferents situacions a partir de la dinamització de grups, reflexionant d’una manera crítica i aconseguint acords ,i consents tot donant les seves opinions i mostrant una conducta assertiva en la busca d’enteniment.

13. Analitzar diferents situacions conflictives que sorgeixen de la vida en comú aportant possibles solucions constructives.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects : criteris d'avaluació