BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

128 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

PAPER BIRZIKLATUA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA

BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BAO. 9. zk. 2009, urtarrilak 15. Osteguna — 1 — BOB núm. 9. Jueves, 15 de enero de 2009

Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720

I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa / Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia

Laburpena / Sumario

Foru Aldundia / Diputación Foral

Departamento de Acción Social

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 183/2008, de 9 de diciembre, por el que se regulan compensaciones económicas des-tinadas a favorecer y apoyar el acogimiento familiar de personas meno-res de edad.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 184/2008, de 9 de diciembre, por el que se modifica en lo que respecta al límite de cré-dito, el decreto foral 246/2007, de 18 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas a personas con discapacidad para el año 2008.

Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de suministro de adqui-sición de sesenta mil pañuelos promocionales para la dirección gene-ral de promoción turística.

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de nuevo depó-sito de agua potable en el barrio de Codujo en Zalla.

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de abastecimiento de agua a los núcleos rurales de Bermeo desde la E.T.A.P. de Almike (fase ii), en el t.m. de Bermeo.

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicios de man-tenimiento de ascensores en diversos edificios de la Diputación Foral de Bizkaia. Años 2009, 2010 y 2011.

Anuncio de adjudicación definitiva del Contrato de Servicios de Control y Mantenimiento Integral de los ascensores y escaleras automáticas del Departamento de Hacienda y Finanzas situados en el Edificio Feria de Bilbao.

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicios de acti-vidades de educación ambiental y de recepción de visitantes en el centro de interpretación del parque natural de Urkiola Toki Alai.

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicios de desa-rrollo e implantación de herramientas S.I.G. (Sistema de Información Geográfica) para la gestión del mobiliario y redes municipales y su aplicación en los municipios de Lekeitio y Mundaka.

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicios de radio-taxi para el parque móvil de la Diputación Foral de Bizkaia.

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicios de men-sajería para la Diputación Foral de Bizkaia. años 2009, 2010, 2011 y 2012. 3 3 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15

Gizarte Ekintza Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 183/2008 FORU DEKRETUA, abendua-ren 9koa adingabeen familia-harrera erraztu eta laguntzeko konpentsazio ekonomikoak arautzen dituena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 184/2008 FORU DEKRETUA, abendua-ren 9koa, Bizkaiko Foru Aldundiaabendua-ren abenduaabendua-ren 18ko 246/2007 foru dekretua, kreditu muga hain zuzen, aldatzen duena. foru dekretu horren bidez, urritasunen bat duten pertsonei 2008. urtean laguntzak ema-teko deialdi publikoa onetsi zen.

Udal Harremanen

eta Herri Administrazioaren Saila

Turismoa sustatzeko zuzendaritza nagusiarentzat sustapeneko hiru-rogei maila zapiren erosketa hornitzeko kontratuaren behin betiko adju-dikazioaren iragarkia.

Zallako Codujo auzoan edateko uraren biltegi berrirako lanen kon-tratuaren behin betiko adjudikazioari buruzko iragarkia.

Bermeo mugartean, Almikeko EUT-etik Bermeoko landa guneetara ura hornitzeko obra kontratuaren (II. fasea) behin betiko adjudikazio-aren iragarkia.

Bizkaiko Foru Aldundiko eraikin batzuetan igogailuen mantentze zer-bitzua kontratatzeko behin betiko adjudikazioari buruzko iragarkia. 2009, 2010 eta 2011 urteak.

Zerbitzuetako kontratu baten behin betiko adjudikazioaren iragarkia, hain zuzen ere Bilboko Azoka eraikinean kokatuta dagoen Ogasun eta Finantza Saileko igogailu eta eskailera automatikoen kontrol eta mantenu integrala egiteko.

Urkiolako parke naturaleko Toki Alai interpretazio zentroan ingurumen hezkuntzako jarduerak gauzatzeko eta bertara doazen bisitariei harrera egiteko zerbitzuen kontratuaren behin betiko adjudikazioari buruzko iragarkia.

Zerbitzuetako kontratu baten behin betiko adjudikazioaren iragarkia, hain zuzen ere udal altzari eta sareen kudeaketarako I.G.S. (Informazio Geografikoko Sistemak) erreminten garapena eta ezarpena, eta horiek Lekeitio eta Mundaka udalerrietan aplikatzea.

Zerbitzuetako kontratu baten behin betiko adjudikazioaren iragarkia, hain zuzen ere Bizkaiko Foru Aldundiaren ibilgailuteriarentzat irrati-taxi zerbitzuen kontratu egiteari dagokiona.

Zerbitzuetako kontratu baten behin betiko adjudikazioaren iragarkia, hain zuzen ere Bizkaiko Foru Aldundiaren mezularitza zerbitzuen kon-tratua 2009, 2010, 2011 eta 2012 urteetan egiteari dagokiona.

(2)

II. Atala / Sección II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa / Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia

Ayuntamiento de Bilbao Ayuntamiento de Basauri Ayuntamiento de Ondarroa Ayuntamiento de Ermua Ayuntamiento de Durango Ayuntamiento de Orduña Ayuntamiento de Getxo Ayuntamiento de Barakaldo Ayuntamiento de Aulesti Ayuntamiento de Portugalete Getxo Kirolak

Euskararen Erakundea (Leioa)

Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda de la Ría del Nervión

16 23 24 26 27 28 28 39 42 42 45 49 52 Bilboko Udala Basauriko Udala Ondarroako Udala Ermuko Udala Durangoko Udala Urduñako Udala Getxoko Udala Barakaldoko Udala Aulestiko Udala Portugaleteko Udala Getxo Kirolak

Euskararen Erakundea (Leioa)

Nerbioi Itsasadarraren Ibai-Ezkerraldeko Udalerrien Mankomunitatea

III. Atala / Sección III

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración Autonómica del País Vasco

Departamento de Industria, Comercio y Turismo Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 53

56 Industria, Merkataritza eta Turismo Saila

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra / Administración General del Estado

Ministerio de Trabajo e Inmigración Ministerio de Administraciones Públicas 82

(3)

Gizarte Ekintza Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 183/2008 FORU DEKRETUA, abenduaren 9koa adingabeen familia-harrera erraztu eta laguntzeko konpentsazio ekonomikoak arautzen dituena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 25eko 63/1985 Foru Dekre-tuaren eta Eusko Jaurlaritzaren uztailaren 2ko 211/1985 DekreDekre-tuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde erkideen zerbitzuak, haur eta nerabeen babes eta tutoretzari dagokionez, Bizkaiko Lurralde Historikoaren esku jartzea onetsi zen.

Aldi berean, azaroaren 11ko 21/1987 Legeak (adopzioari buruzko gaietan Kode Zibilaren eta Prozedura Zibilaren Legearen zenbait artikulu aldarazi zituenak) eta Adingabeen Lege Babesari buruzko arazoaren 15eko 1/1996 Lege Organikoak, Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea zati batean aldarazi zuenak, lurralde bakoitzean adingabeen babeserako eskumena duen erakunde publi-koari eratxiki dizkiote haur eta nerabeen tutoretza eta zaintzarekin zerikusia duten eskumenak, harik eta haur-nerabeok familia batean sartu arte, horixe baita helburu nagusia.

Aipatu lege organikoaren bidez aldarazi zen Kode Zibilaren 172.3. artikuluak ezartzen duenez, herri-erakundeak bere gain har-tzen badu adingabearen zaintza, gurasoek nahiz tutoreek eskatu diotelako edo horixe delako lege-aginduz eratxiki zaizkion babes-eginkizunetarik bat, orduan zaintza hori gauza daiteke edo fami-liak bere etxean adingabea hartuz edo adingabe hori barnetegian sartuz.

Ildo beretik dator Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babes-teko otsailaren 18ko 3/2005 Legea, 61. artikuluan familia-harrera edo egoitza harreraz diharduenean; izan ere, 6. atal osoan —69. artikuluan hasi eta 74. artikulura bitartean— familia-harrera arau-petzeari ekiten dio eta.

Familia-harrera herri-erakundeak zehazten duen pertsonak edo pertsonek egingo dute, eta haur edo nerabearen jatorrizko familia ordezkatuko dute. Harrerak dakar haurra edo nerabea erabat inte-gratzea familiaren bizitzan, baina hainbat baldintza ezartzen diz-kio haurra edo nerabea harreran hartzen duenari: hain zuzen ere, haren ardura hartzea, berekin edukitzea, heztea eta heziketa inte-grala eskaintzea.

Haur edo nerabeari familia batean bizi izatearen esperientzia beharrezkoa zaiola kontuan hartuta, batez ere lehen haurtzaroan, haur edo nerabearen zaintza edo tutoretza erabakitzen denean, fami-lia-harrera sustatzen ahalegindu beharra dago, eta egoitza batean hartu behar bada, egoitza horretan ahalik eta denborarik gutxien eman dezan ahalegindu beharra dago, baldin eta haur edo nera-bearen intereserako ez bada.

Gizarte Ekintza Sailak, haur-nerabeen babesean dituen esku-menak erabiltzearen eta sailak berak familia-harrerarako duen pro-grama garatzearen ondorioz, egoki ikusi zuen familietan harrera ema-tea errazteko eta laguntzeko konpentsazio ekonomikoen emakida zehatz-mehatz arautzea, hau da, azken finean zehatz-mehatz arautu behar zela haur-nerabeoi ematen zaien babesa eta haiek familie-tan integratzea. Sailak egoki ikusi zuen, orobat, laguntza ekono-mikoa ematea haur-nerabeok hartzen dituzten pertsonei, haien man-tenua, heziketa eta osasun-laguntza direla-eta sortzen zaizkien gastuetarako. Hori dela eta, familietan harrera ematea sustatzeko eta laguntzeko laguntza ekonomikoak arautzen dituzten foru dekretuak onetsi izan ditu Bizkaiko Foru Aldundiak: maiatzaren 16ko

Departamento de Acción Social

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 183/2008, de 9 de diciembre, por el que se regulan com-pensaciones económicas destinadas a favorecer y apo-yar el acogimiento familiar de personas menores de edad. Por Decreto Foral 63/1985, de 25 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia y Decreto 211/1985, de 2 de julio, del Gobierno Vasco, se aprobó el traspaso de Servicios de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma al Territorio Histórico de Biz-kaia, en materia de Protección y Tutela de niños, niñas y adoles-centes.

Asimismo, la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la ley de Enjui-ciamiento Civil en materia de adopción y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, atribu-yen a la Entidad Pública que en el respectivo territorio tenga enco-mendada la protección de personas menores de edad, competencias relacionadas con la tutela y guarda de los niños, niñas y adoles-centes, hasta tanto proceda la reinserción en la familia como obje-tivo primordial.

El artículo 172.3 del Código Civil, modificado por la citada Ley Orgánica, establece que la guarda de las personas menores de edad asumida por la Entidad Pública a solicitud de los padres o tutores o como función de la tutela por ministerio de la Ley, se realizará mediante el acogimiento familiar o el acogimiento residencial.

En este mismo sentido se manifiesta la Ley 3/2005 de 18 de febrero de atención y protección a la infancia y adolescencia, en su artículo 61, refiriéndose al acogimiento familiar o residencial, dedi-cando toda la sección 6.ª, desde el artículo 69 al 74, a regular el acogimiento familiar.

El acogimiento familiar se ejerce por la persona o personas que determine la entidad pública y sustituyen al núcleo familiar del niño, niña o adolescente. Este acogimiento produce su plena inte-gración en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obli-gaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, edu-carlo y procurarle una formación integral.

Salvo que convenga al interés del niño, niña o adolescente, teniendo en cuenta que es necesario que tenga una experiencia de vida familiar, principalmente en la primera infancia, debe pro-curarse, cuando se acuerde su guarda o tutela, promover el aco-gimiento familiar y en el supuesto de que sea preciso el acoaco-gimiento residencial, que permanezca internado durante el menor tiempo posible.

En el ejercicio de las competencias en materia de protección a la infancia y adolescencia y en el desarrollo del propio programa de acogimiento familiar, el Departamento de Acción Social apre-ció la conveniencia de regular, específicamente, la concesión de compensaciones económicas destinadas a favorecer y apoyar el acogimiento familiar, y en definitiva la protección e integración fami-liar y social de los niños, niñas y adolescentes, colaborando eco-nómicamente en los gastos de manutención, educación y atención sanitaria que asumen los acogedores, y en su virtud la Diputación Foral de Bizkaia aprobó el Decreto Foral 61/2000, de 16 de mayo, Decreto Foral 10/2001, de 30 de enero y decretos sucesivos siendo el último el Decreto Foral 230/2007, de 10 de diciembre, los

cua-I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia

(4)

61/2000 Foru Dekretua, urtarrilaren 30eko 10/2001 Foru Dekretua eta hurrengoak, eta horietan azkena abenduaren 10eko 230/2007 Foru Dekretua izan da.

Adingabeen familia-harrerari buruzko egitarauaren garapenak, baita bizitzaren kostuak izan duen gehikuntzak ere, laguntza horien zenbatekoa kreditu-mugaren eta aurrekontuko diru-kopuruaren arabera eguneratzea aholkatzen dute.

Azkenik, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauak Bizkaiko Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko oro-korra arautzen du, eta bertan xedatzen denez, diru-laguntzen ema-kida honako printzipio hauen arabera egin behar da: publizitatea, gardentasuna, lehia, objektibotasuna, berdintasuna eta diskriminazio eza; efikaziaz bete behar dira diru-laguntzak ematen dituen admi-nistrazioak finkatutako helburuak; baliabide publikoak eraginkor-tasunez esleitu eta erabili behar dira, eta diru-laguntzak eman aurre-tik diru-laguntzon emakida arautuko duten oinarriak ezarriko dituzten arauak onetsi behar dira. Hori dela bide, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 17. eta 64.3. artikuluetan emandako ahalmenak erabiliz, Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldun-diaren Gobernu Kontseiluak 2008ko abenduaren 9ko bilkuran ezta-baidatu eta onetsi ondoren, hauxe

XEDATU DA:

1. artikulua.—Xedea

Foru dekretu honen xedea da honako hauek arautzea Bizkaiko Lurralde Historikoaren eremuan:

1. Adingabeen familia-harrera errazteko bide izango diren kon-pentsazio ekonomikoen zuzeneko emakida.

2. Familia-harrera laguntzeko aparteko konpentsazio eko-nomikoak.

2. artikulua.—Izaera

1. Haur eta nerabeen familia-harrera errazteko konpentsa-zio ekonomikoak aldi baterako diru-laguntzak dira, eta adingabea familian jaso eta, ezarritako planaren arabera, haur edo nerabe horren mantentze, heziketa eta osasun-laguntzako gastuak bere/euren gain hartu dituen/dituzten pertsonari/pertsonei laguntza ematea dute xede.

2. Familia-harrera laguntzeko aparteko konpentsazioak, berriz, aldi baterako ez diren diru-laguntzak dira, eta aparteko bal-dintzen ondoriozko egoeran —behar bezala egiaztatuta— dagoen/dauden pertsona jasotzaileari/jasotzaileei laguntzeko dira, adingabearen beharrezko laguntzarako aparteko gastu bati aurre egin behar izanagatik.

3. Era berean, eta salbuespen gisa, aparteko konpentsazioak eman ahalko dira Bizkaiko Foru Aldundiaren zaintzapean edo tuto-retzapean dauden eta familia-harreran jasota dauden adingabeez behar bezala arduratzeko eta haiek behar bezala garatzeko beha-rrezkoak diren inbertsio ondasunak eskuratu ahal izateko.

4. Foru dekretu honen babesean emandako konpentsazio eko-nomikoak ez dira zenbatuko oinarrizko errenta zein laguntzako pres-tazioak eman ala ez erabakitzerakoan.

5. Era berean, foru dekretu honen babesean emandako kon-pentsazio ekonomikoak eman diren xederako baino ezin dira era-bili eta transferiezinak dira; hortaz, ezin izango dira betebeharren berme legez eskaini; ezin dira erabat edo zati batean laga; ezin dira konpentsazio edo deskontuaren xede izan, behar ez bezala jaso-tako prestazioak itzultzeko ez bada; eta ezin dira itzulketaren edo bahikuntzaren xede izan.

Salbuespen gisa, eta bidezkotzat jotzen diren arrazoiak direla eta, aparteko konpentsazioaren zenbatekoa laguntzaren xede den esku-hartzea egin duen profesional edo enpresari ordaindu ahal izango zaio, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeak aldez aurretik horretarako baimena eman ondoren.

les regulan la concesión de ayudas económicas destinadas a favo-recer y apoyar el acogimiento familiar.

El desarrollo del programa de acogimiento familiar de perso-nas menores de edad, así como el incremento que experimenta el coste de la vida, aconsejan actualizar, de acuerdo con el límite de crédito y la asignación presupuestaria, el importe de la cuan-tía de esta compensación.

Por último, la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, regula el Régimen Jurídico General de las Subvenciones otorgadas por la Administración Foral de Bizkaia, disponiendo que la concesión de subvenciones se ajustará a los principios de publicidad, transpa-rencia, concurtranspa-rencia, objetividad, igualdad y no discriminación, de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Admi-nistración otorgante y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos y que con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión de las subvenciones. En su virtud y en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64.3 de la Norma Foral número 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Insti-tuciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta del Diputado Foral Acción Social y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 9 de diciembre de 2008,

SE DISPONE:

Artículo 1.—Objeto

Es objeto del presente Decreto Foral regular, en el ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia:

1. La concesión de forma directa de las compensaciones eco-nómicas destinadas a favorecer el acogimiento familiar de perso-nas menores de edad.

2. Las compensaciones económicas extraordinarias de apoyo al acogimiento familiar.

Artículo 2.—Naturaleza y carácter

1. La compensación económica para favorecer el acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes es una ayuda periódica de naturaleza económica que tiene por finalidad prestar apoyo a la persona o personas que acogen familiarmente a personas menores de edad y asumen sus gastos de manutención, educa-ción y asistencia sanitaria, conforme al plan de acogimiento esta-blecido.

2. Las compensaciones económicas extraordinarias al aco-gimiento familiar son ayudas de carácter económico no periódicas destinadas a prestar apoyo a la persona o personas acogedoras en supuestos derivados de circunstancias especiales, debidamente acreditadas, que requieran un gasto extraordinario para la debida atención de la persona menor de edad.

3. Igualmente con carácter excepcional podrá otorgarse com-pensaciones extraordinarias para la adquisición de bienes de inver-sión necesarios para la debida atención y desarrollo de las personas menores de edad, cuya guarda o tutela ostente esta Diputación Foral y estén acogidos familiarmente.

4. Las compensaciones económicas concedidas al amparo del presente Decreto Foral no se computarán para la concesión de la Renta Básica y Prestación No Contributiva.

5. Igualmente son finalistas e intransferibles y, por tanto, no podrán ser ofrecidas en garantía de obligaciones; ser objeto de cesión total o parcial; ser objeto de compensación o descuento salvo para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas o ser objeto de retención o embargo.

Excepcionalmente, y por motivos justificados el importe de la compensación extraordinaria se podrá abonar al profesional o empresa que haya realizado la intervención objeto de la ayuda, pre-via aprobación de la Comisión de Protección a la Infancia y Ado-lescencia.

(5)

3. artikulua.—Onuradunak

Kode Zibilaren 173. eta 173 bis artikuluetan xedatutakoaren arabera egin izan diren haurren eta nerabeen familia-harreren per-tsona titularrak izan daitezke honako foru dekretu honetan arau-tutako konpentsazio ekonomikoen onuradunak.

4. artikulua.—Prozedura eta ebazpena

1. Eskaerak Umeen Zerbitzuak izapidetuko ditu, baina aurre-tik Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Saileko erregistroan aurkeztu direnak bakarrik.

Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuari dagokio konpentsazio hauek emateko edo ukatzeko eskumena, abuztuaren 25eko 12525/2005 Foru Aginduaren bidez araututako Haurrak eta Nera-beak Babesteko Batzordeak egindako proposamenari jarraituz, eta gehienez ere sei (6) hileko epearen barruan bidezko foru agindua eman behar du. Bertan, konpentsazioa ematea erabakiz gero, diru-laguntzaren zenbatekoa agerrarazi beharko da, eta foru agindu hori legez agindutako eran jakinarazi behar zaie interesdunei.

2. Familia-harrera errazteko konpentsazio ekonomikoak administrazioaren kabuz emango dira familia-harrera gauzatzen denean, eta foru diputatuak ebatziko ditu.

Horretarako, lehia askearen prozedura jarraituko da, era honetako konpentsazio-motetan ezinezkoa baita eskabideen artean inolako lehentasunik ezartzea, ezta bereizkeriarik egitea ere. Eskaerak jaso ahala banatuko dira funtsak, 5. artikuluan xedatu-takoarekin bat, betiere deialdi honetan xedatutako betekizunak betet-zen badituzte eta aurrekontuko zuzkidurek horretarako bidea ematen duten bitartean.

3. Familia-harrera laguntzeko aparteko konpentsazio eko-nomikoak interesdunak eskatuta emango dira. Horretarako eska-ria ebazpen honen eranskinean jasota dagoen eskabidearen ara-bera egin behar da, eta lehia askeko prozeduraren araara-bera emango dira. Kasu horretan eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saileko Erregistroan aurkeztu behar dira. Horrez gainera, eskabideak Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38. artikuluan ezarritako bideetariko bat erabiliz ere bide-ratu ahal izango dira. Eskabidearekin batera, harrera egitearen ingu-ruabar bereziak egiaztatzen dituzten agiriak eta familian jasotakoa zaintzeko egin behar diren aparteko gastuen aurrekontua aurkez-tuko dira.

4. Konpentsazio ekonomikoen tramitazioa egiteko esku-mena duen organoak ebazpena emateko bidezkoak direla irizten zaizkion bestelako agiri edo datu gehigarriak aurkezteko eskatu ahal izango zaizkie onuradunei tramitazioak dirauen bitartean edozein unetan.

5. Foru dekretu honetako 2. artikuluko 5. paragrafoan eta 5-1 artikuluko b paragrafoan jasotzen diren kasuetan, Umeen Zer-bitzuko talde teknikoaren aurretiazko txostena behar da. Bada, txos-ten horretan ebaluatu eta justifikatu behar da adingabe horrek gizarteratze normalizaturako zailtasunak dituen, kasuan kasuko hau-rrak edo nerabeak beharrizan bereziak dituen edo inguruabar bere-ziak agertzen diren. Horri dagokionez, adingabe batek beharrizan bereziak dituela uste izango da, baldin eta arazo psikiko eta sozial edo fisiko bereziak izateagatik zainketa trinkoa edo familia arrun-tetan ohikoa ez den zainketa behar badu.

6. Otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 69. artikuluak, api-rilaren 15eko 3/1999 Foru Arauaren bidez emandako idazketan, xedatzen duenez, Gizarte Ekintza Saileko foru diputatu jaun txit argia-ren ebazpenek emango diote amaiera administrazio bideari eta haien aurka Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116. eta 117. artikuluetan araututako aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, edota, bestela, administrazioarekiko auzi-erre-kurtsoa zuzenean, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa araut-zen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46. artikuluan ezarri-tako eran.

7. Azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44. artikuluan xeda-tutakoarekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazkeraren arabera), interesdunek ezetsitzat jo ditzakete beren eska-bideak administrazio isiltasunez, ebazteko epea ebazpenik eman

Artículo 3.—Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las compensaciones económicas reguladas en el presente Decreto Foral aquellas personas que sean titulares de acogimientos familiares de niños, niñas y adolescen-tes formalizados con arreglo a lo dispuesto en los artículos 173 y 173 bis del Código Civil.

Artículo 4.—Procedimiento y Resolución

1. Las solicitudes serán tramitadas por el Servicio de Infan-cia una vez presentadas en el Registro del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

Será competente para la concesión o denegación de estas com-pensaciones el Diputado Foral de Acción Social, a propuesta de la Comisión de Protección a la Infancia y Adolescencia, regulada por Orden Foral número 12.525/2005 de 25 de agosto, que dictará, en el plazo máximo de seis (6) meses, la oportuna Orden Foral con expresión, en el supuesto de concesión, de la cuantía de la misma y que será notificada, en legal forma, a los interesados.

2. Las compensaciones económicas para favorecer el aco-gimiento familiar se concederán, de oficio, cuando se formalice el acogimiento familiar, serán resueltas por el Diputado Foral.

El procedimiento a seguir es el de libre concurrencia, ya que en este tipo de compensaciones no es posible establecer ningún tipo de prelación entre las solicitudes ni establecer distinción alguna; se distribuyen los fondos según se reciben las peticiones y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 5, siempre que reúnan los requi-sitos establecidos en esta convocatoria hasta que las dotaciones presupuestarias lo permitan.

3. Las compensaciones económicas extraordinarias de apoyo al acogimiento familiar se concederán a instancia de los inte-resados, conforme el modelo de solicitud que se incluye como Anexo a la Resolución y mediante procedimiento de libre concurrencia. En este caso las solicitudes se presentarán en el Registro del Depar-tamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia. Asi-mismo podrán cursarse a través de cualquiera de las formas pre-vistas en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-dimiento Administrativo Común. A la solicitud se acompañarán los documentos justificativos de las circunstancias especiales que con-curran en el acogimiento, así como presupuesto de los gastos extra-ordinarios necesarios para su atención.

4. El órgano competente para la tramitación de las com-pensaciones económicas, podrá recabar a los beneficiarios en cual-quier momento de la tramitación, la aportación adicional de otros documentos o datos que estime oportunos para la resolución.

5. En los supuestos contemplados en el artículo 2, apartado 2 y artículo 5 - 1, apartado b, del presente Decreto Foral, será nece-sario informe previo del equipo técnico del Servicio de Infancia, que evalúe y justifique la dificultad de su integración social normalizada, la necesidad especial del niño, niña o adolescente o la concurrencia de circunstancias especiales. A estos efectos se entenderá que una persona menor de edad presenta una necesidad especial cuando por su problemática psicosocial o física requiera una atención inten-siva o no usual en la vida familiar normal.

6. Conforme dispone el artículo 69 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, en su redacción dada por la Norma Foral 3 /99, de 15 de abril, las resoluciones del Ilmo. Sr. Diputado Foral de Acción Social, pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas el Recurso Potestativo de Reposición regulado en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-cedimiento Administrativo Común o, directamente, Recurso Con-tencioso-Administrativo, en los términos previstos en el artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-tencioso-Administrativa.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, cuando llegue el

(6)

venci-gabe igaro bada. Beraz, aipatutako epe horretan ebazpen adiera-zirik eman eta jakinarazi ez bada, epea amaitu eta gero, artikulu honen 6. paragrafoan aipatzen diren errekurtsoak jarri ahal izango dira.

5. artikulua.—Zenbatekoak

Konpentsazio ekonomikoen zenbatekoak honako hauek izango dira:

1. Familia-harrera errazteko konpentsazio ekonomikoak:

a) Familia-harrera soilak eta iraunkorrak: hirurehun eta berro-geita hamar euro (350 euro), hileko eta harreran jasotako pertsona bakoitzeko; gehienez ere mila euro (1.000 euro) hilean eta fami-lia-unitateko.

b) Gizarteratze normalizatua eragozten dien ezgaitasunen edo beharrizan bereziren bat duten haurren edo nerabeen familia-harrera soilak, iraunkorrak eta adopzio-aurrekoak: laurehun eta hirurogei euro (460 euro), hileko eta harreran jasotako pertsona bakoitzeko; gehienez ere mila euro (1.300 euro) hilean eta familia-unitateko.

c) Neba-arreben taldeen adopzio-aurreko familia-harrerak: hiru-rehun eta berrogeita hamar euro (350 euro), hileko eta harreran jaso-tako pertsona bakoitzeko; gehienez ere mila euro (1.000 euro) hilean eta familia-unitateko.

d) Larrialdiko harrerei dagokienez, jasotzaileek horrelako harre-retan beti egon behar dute prest larrialdiko edo urgentziako ego-erei erantzuteko; orobat, jasotzaileok bete egin behar dituzte Umeen Zerbitzuak profila, proposamena onartzea, kasu bakoitzerako proposatzen den bisita-erregimena onartzea eta abarri buruz defi-nitzen dituen irizpideak, behin betikoago neurri bat hartzeko azter-ketak eta ebaluazioak dirauten artean; prozesu hori ezin da 6 hila-betetik gorakoa izan, baina behar bezala justifikatuz gero beste sei hilabetera luza daiteke. Bada, larrialdiko harreretan honako kon-pentsazio hauek emango dira: seiehun euro (600 euro), hileko eta harreran jasotako pertsona bakoitzeko; gehienez ere mila euro (1.300 euro) hilean eta familia-unitateko.

e) Konpentsazio ekonomikoaren zenbatekoak hilabete natu-ralak hartzen ditu aintzat. Hortaz, harrera formalizatzen denean kon-tuan hartu beharreko epea hilabetea baino laburragoa bada, orduan, ordainduko den zenbatekoa kalkulatzeko, hileko zenbate-koa zati 30 egingo da, eta hor lortzen den emaitza kontuan hartu beharreko egun kopuruari biderkatuko zaio.

2. Familia-harrera laguntzeko aparteko konpentsazio eko-nomikoak.

Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuak urte hasieran finkatuko ditu konpentsazio hauen zenbatekoak, Haurrak eta Nerabeak Babes-teko Batzordeak egindako proposamenari jarraituz, beharko den aparteko gastu-kostuaren, Umeen Zerbitzuaren talde teknikoak egin-dako ebaluazioaren eta aurrekontuko baliabideen arabera.

Diru-laguntza hauekin batera ezin izango da beste diru-laguntza, diru-laguntza, sarrera edo baliabiderik jaso helburu bererako, horiek Estatuko, Europar Batasuneko nahiz nazioarteko erakunde bateko beste edozein administrazio edo entitate publiko zein pri-batuk ematen baditu ere.

6. artikulua.—Sortzapena

1. Familia-harrera errazteko konpentsazioak jasotzeko esku-bidea harrera-kontratua formalizatzen den egunetik aurrera sortuko da, eta ordainketa, berriz, hil bakoitza iraungitzen denean egingo da.

2. Familia-harrera laguntzeko aparteko konpentsazioak jasot-zeko eskubidea Administrazioak konpentsazioa emateko ebazpena ematen den egunaren osteko hurrengo hilabeteko lehen egunetik aurrera sortuko da.

7. artikulua.—Indarraldia

Onuradunak konpentsaziorako eskubidea izango du kon-pentsazioa ematea eragin zuten arrazoiek dirauten bitartean, familia-harrerak indarrean dirauen bitartean eta harrerak berak hau-rra eta nerabea zaintzeko sortzen dituen eginbehahau-rrak betetzen diren bitartean.

miento del plazo señalado para resolver. En consecuencia, una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado reso-lución expresa, podrán interponerse los recursos indicados en el apartado 6 de este artículo.

Artículo 5.—Cuantías

Las compensaciones económicas se concederán en las cuantías siguientes:

1. Compensaciones económicas para favorecer el acogimiento familiar:

a) Acogimientos familiares simples y permanentes: trescientos cincuenta un euros (350 euros) mensuales por acogido, con un máximo de mil euros (1000 euros) mensuales por unidad familiar.

b) Acogimientos familiares simples, permanentes y prea-doptivos de niños, niñas o adolescentes con discapacidad o nece-sidades especiales que les impida su integración social normali-zada: cuatrocientos sesenta euros (460 euros) mensuales por acogido, con un máximo de mil trescientos euros (1.300 euros) por unidad familiar.

c) Acogimientos familiares preadoptivos de grupos de her-manos: trescientos cincuenta euros euros (350 euros) mensuales por acogido, con un máximo de mil euros (1000 euros) mensua-les por unidad familiar.

d) Acogimientos de urgencia , entendiendo por ello aquellos acogimientos en los que los acogedores tengan una disponibilidad permanente para la atención de situaciones de urgencia o emer-gencia, así como cumplir los criterios definidos por el Servicio de infancia en cuanto a perfil, aceptación de propuesta, aceptación de régimen de visitas propuesto para el caso, etc, mientras se pro-cede al estudio y valoración del caso para adoptar una medida más definitiva, proceso que no podrá exceder de 6 meses prorrogables por causa justificable por igual periodo: seiscientos euros (600 euros) mensuales por acogido, con un máximo de mil trescientos euros (1.300 euros) mensuales por unidad familiar.

e) La cuantía de la compensación económica corresponde a meses naturales completos. En el supuesto de que el periodo a computar en la formalización del acogimiento sea inferior al mes, el importe que se abone será el resultado de dividir la cuantía men-sual entre 30 y multiplicar el cociente por el número de días que correspondan.

2. Compensaciones económicas extraordinarias de apoyo al Acogimiento familiar.

Las cuantías de estas compensaciones se fijarán por el Dipu-tado Foral del Departamento de Acción Social, a principios de año, a propuesta de la Comisión de Protección a la Infancia y Adoles-cencia, en función del coste del gasto extraordinario requerido, la evaluación realizada por el Equipo Técnico del Servicio de Infan-cia, y las disponibilidades presupuestarias.

Estas ayudas son incompatibles con otras subvenciones, ayu-das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, esta-tales, de la unión Europea o de organismos internacionales.

Artículo 6.—Devengo

1. Las compensaciones para favorecer el acogimiento fami-liar se devengarán a partir de la fecha de formalización del corres-pondiente contrato de acogimiento y el pago se efectuará por men-sualidades vencidas.

2. Las compensaciones extraordinarias de apoyo al acogi-miento familiar, se devengarán a partir del día uno del mes siguiente al de la fecha de la resolución administrativa de concesión.

Artículo 7.—Vigencia

El reconocimiento del derecho a la compensación se mantendrá mientras subsistan las causas que motivaron su concesión, esté vigente el acogimiento familiar y se cumplan las obligaciones inhe-rentes del acogimiento en el ejercicio de la guarda del niño, niña y adolescente.

(7)

8. artikulua.—Betebeharrak

Konpentsazioen onuradunek honako betebehar hauek izango dituzte:

1. Emandako konpentsazioa eman den helbururako erabil-tzea eta harrera-eginkizunak dakartzan betebeharrak behar bezala betetzea. Familia-harrera errazteko konpentsazioak direnean, gas-tua frogatutzat joko da harreraren beraren jarraipena dela-eta eman-dako txosten teknikoetan frogatutzat jotzen denean; egin-eginean ere, dena Bizkaiko Foru Administrazioak ematen dituen diru-lagun-tzen araubide juridiko orokorra araudiru-lagun-tzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 28. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

2. Familia-harrera laguntzeko aparteko konpentsazioen apli-kazio egokia frogatzea, egindako ordainketa guztiak egiaztatzen dituzten fakturak aurkeztuz.

3. Emakida ekonomikoaren aldaketa, etendura edo iraungi-pena ekar lezaketen inguruabar berriak berehala jakinaraztea.

4. Behar ez dela jasotako diru-laguntzen zenbatekoa edota oker jasotako kopuruak itzultzea.

9. artikulua.—Itzulketa

Onuradunek itzuli egin beharko dute jasotako konpentsazioa, berandutza-korritu egokiak eta guzti, Bizkaiko Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 33. artikuluan aipa-tutako balizkoetan, honako hauetan, alegia:

a) Diru-laguntza lortzeko, bete beharreko baldintzak faltsutu edo laguntza jasotzea galaraziko luketen datuak ezkutatzen dire-nean.

b) Xedea, jarduera, proiektua edo diru-laguntza emateko funtsa den jokaera oso-osorik edo zati batean betetzen ez denean.

c) Justifikazioaren betebeharra ez betetzea edo behar adi-nako justifikaziorik ez egitea, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatza-ren 31ko 5/2005 Foru Arauamaiatza-ren 28. artikuluan xedatutakoamaiatza-ren ara-bera.

d) 5/2005 Foru Arauaren 13 eta 14. artikuluetan xedatutako egiaztapeneko eta finantza-kontroleko jardunak direla eta, aurre egin, aitzakiak jarri, eragozpenak ipini edo ezetza ematen denean, baita ere kontabilitateko nahiz erregistroko betebeharrak edo agiriak gor-detzekoak betetzen ez direnean, horrek guztiak ondoko hauek egiaz-tatzeko ezintasuna dakarrenean: jasotako funtsen erabilera ego-kia ote den, helburua lortu ote den, diruz lagundutako jardueren errealitatea eta erregulartasuna norainokoak diren, edota xede ber-bererako beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatu-ren batek —naziokoa zein Europar Batasunekoa edo nazioartekoa— emandako beste diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabiderik egon den.

e) Diru-laguntzari buruzko arau erregulatzaileetan xedatutako gainerako balizkoetan.

10. artikulua.—Zehapen prozedura

Onuradunak Foru Administrazioak ematen dituen diru-lagunt-zen araubide juridiko orokorra arautdiru-lagunt-zen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko IV. Tituluan —«Diru-laguntzei buruzko arau-hauste eta zehapen administratiboak»— ezarrita dauden arau-hausteetako bat egiten badu, zehapen espedientea ireki ondoren, zehapena eza-rriko zaio, Zehatzeko Ahalmena Erabiltzeko Prozedurari buruzko Araudia onetsi zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 20ko 2/1998 Legean xedaturikoaren arabera.

Zehapena berdin ezarriko da, kontuan izan gabe konpentsazio gisa bide gabe lortutako zenbatekoa itzuli beharra dagoen ala ez.

Artículo 8.—Obligaciones

Las personas beneficiarias de estas ayudas estarán obliga-das a:

1. Aplicar la compensación a la finalidad para la que se ha otorgado y dar adecuado cumplimiento a las obligaciones deriva-das del ejercicio de la función acogedora. En el supuesto de com-pensación para favorecer el acogimiento familiar se entenderá jus-tificado el gasto cuando así se considere en los informes técnicos que se emitan con ocasión del seguimiento del propio acogimiento, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el Régimen Jurí-dico General de las Subvenciones otorgadas por la Administración Foral de Bizkaia.

2. Justificar la correcta aplicación de las compensaciones extra-ordinarias para apoyar el acogimiento familiar, mediante facturas acreditativas del total desembolsado.

3. Comunicar inmediatamente los hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la concesión económica.

4. Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía indebida.

Artículo 9.—Reintegro

Procederá el reintegro de la compensación recibida y los inte-reses de demora correspondientes, por parte de los beneficiarios en los supuestos señalados en el artículo 33 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el Régimen Jurídico General de las Subvenciones otorgadas por la Administración Foral de Bizkaia, a saber.

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impe-dido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justi-ficación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el Régimen Jurídico General de las Subvenciones otorgadas por la Administración Foral.

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-ciones de comprobación y control financiero previstas en los artícu-los 13 y 14 de la Norma Foral 5/2005, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de docu-mentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la rea-lidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la con-currencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

e) En los demás supuestos previstos en la normativa regu-ladora de la subvención.

Artículo 10.—Procedimiento sancionador

La comisión por parte del sujeto beneficiario de alguna de las infracciones previstas en el Título IV, «Infracciones y sanciones admi-nistrativas en materia de subvenciones» de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el Régimen Jurídico General de las Subvenciones otorgadas por la Administración Foral, será sancionada, previa incoación de expediente sancionador, con-forme a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejer-cicio de la Potestad Sancionadora y según lo establecido en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, del Parlamento Vasco, por la que se regula la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas.

La imposición de sanción será independiente de la obligación de reintegro de la cantidad indebidamente obtenida en concepto de compensación.

(8)

11. artikulua.—Datuen babesa

Deialdi honetako informazioak eta datuek Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Orga-nikoaren babesa izango dute.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Bakarra: Foru dekretu honetan arautzen diten konpentsazio eko-nomikoak Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorren pentzuan finantzatuko dira, eta partida hori honela kontsignatuko da: Saila (03), Organikoa (0302), Egitaraua (310302). Horren barruan ekonomiko bi egongo dira: batetik, Ekonomikoa (46100), PEP 2007/0255, eta horren 2009. urterako jatorriko aurrekontu-kredituaren muga bi milioi hirurogeita bat mila zortziehun eta hogeita bost (2.061.825) euro izango da; bestetik, Ekonomikoa (76100) egongo da, eta azken horren jatorriko aurrekontu-kredituaren muga hamabi mila (12.000) euro izango da 2009. urterako.

Honako foru dekretu honen babespean ematekoa den kon-pentsazioa ematen den aurrekontu-ekitaldian kreditu egokia eta era-bilgarria izateak baldintzatuta egongo dira.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Bakarra: Abenduaren 20ko 213/2005 Foru Dekretuaren babe-sean familia-harreretako titularrei eman edo gaurkotutako kon-pentsazio ekonomikoak eguneratu egingo dira, baldin eta hartzai-leok foru dekretu honetan ezarritako baldintzak betetzen badituzte. Horren ondorioz, konpentsazio horien zenbatekoa gehitu egingo da, kasuen arabera, 6. artikuluan ezarritako zenbatekoak lortu arte, eta gehikuntza horrek 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Bakarra: Indargabetu egiten dira honako foru dekretu hone-tan xedatu denaren aurka dauden lerrun bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena: Ahalmena ematen zaio Gizarte Ekintzako foru dipu-tatuari honako foru dekretu honetan aurreikusitakoa garatu, bete-arazi eta ezartzeko beharrezko xedapen guztiak eman ditzan.

Bigarrena: Foru dekretu honetan xedatuta ez dagoen guztirako, ordezko modura, honako xedapen hauek izango dira aginduzko: Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-zedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean xedatutako arau orokorrak; Bizkaiko Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan xedatutakoa; eta indarrean izanik gaiarekin bat datozen gainerako legezko xedapenak, betiere horiek ezartzea bidez-koa izanez gero.

Hirugarrena: Foru arau hau 2009ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean.

Bilbon, 2008ko abenduaren 9an.

Gizarte Ekintzako foru diputatua, JUAN MARÍA ABURTO RIKE Ahaldun Nagusia,

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

ERANSKINA

ESKABIDEA FAMILIA-HARRERA LAGUNTZEKO APARTEKO KONPENTSAZIO EKONOMIKOAK

JASOTZAILEEN DATUAK

Izena: ……… IFZ: ……… Helbidea: ……… Posta kodea: ……… Herria: ……… Probintzia: ……… Telefonoa: ………

Artículo 11.—Protección de datos

La información y datos objeto de la presente Convocatoria se encuentran amparados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-bre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Única: Las Compensaciones Económicas reguladas en el pre-sente Decreto Foral, se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, partida consignada como: Departamento (03), Orgánico (0302), Programa (310302), Económico (46100), PEP 2007/0255, con un límite de crédito pre-supuestario en origen para el año 2009 de dos millones sesenta y un mil ochocientos veinticinco euros ( 2.061.825 euros) y Eco-nómico (76100) con un límite presupuestario en origen para el año 2009 de doce mil euros (12.000 euros).

La concesión de compensación al amparo del presente Decreto Foral queda sometida a la condición suspensiva de la exis-tencia de crédito adecuado y disponible en el ejercicio presupuestario en que se otorguen.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única: Las compensaciones económicas concedidas o actua-lizadas al amparo del Decreto Foral 213/2005, de 20 de diciem-bre a los titulares de acogimientos familiares que cumplan los requi-sitos fijados en el presente Decreto Foral serán actualizadas, incrementándose hasta alcanzar las cuantías, según los casos, esta-blecidas en el artículo 6 y se devengarán con efectos desde el día uno de enero de 2009.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única: Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto Foral.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Se faculta al Diputado Foral de Acción Social para dictar cuantas disposiciones resulten procedentes en orden al desa-rrollo, ejecución y aplicación de lo previsto en el presente Decreto Foral.

Segunda: En todo lo no previsto en el presente Decreto Foral serán de aplicación supletoria las normas generales contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por lo establecido en la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el Régimen Jurídico General de las sub-venciones otorgadas por la Administración Foral de Bizkaia, así como las correspondientes disposiciones legales vigentes que resulten de concordante y pertinente aplicación.

Tercera: Este Decreto Foral entrará en vigor el 1 de enero de 2009.

Bilbao, a 9 de diciembre de 2008.

El diputado foral de Acción Social, JUAN MARÍA ABURTO RIKE El Diputado General,

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

ANEXO

SOLICITUD DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA EXTRAORDINARIA DE APOYO AL ACOGIMIENTO FAMILIAR

DATOS DE LOS ACOGEDORES

Nombre: ……… N.I.F.: ……… Domicilio: ……… Código Postal: ………… Población: ………… Provincia: ………… Teléfono: ………

(9)

Izena: ……… IFZ: ……… Helbidea: ……… Posta kodea: ……… Herria: ……… Probintzia: ……… Telefonoa: ……… Behean sinatzen duenak/dutenak honako hau ziurtatzen du/dute:

1. ………

Foru Aginduan xedatutakoarekin bat etorriz eta Kode Zibilaren 173. eta 173 bis artikuluetan xedatutakoaren arabera, Bizkaiko Foru Aldun-diarekin sinatutako familia-harreraren titularra dela.

2. Eskatzaileak Foru Dekretuan ezarritako baldintza guztiak betetzen dituela .……… 3. Hartutako adingabearen aparteko gastuaren frogagiriak erantsi dizkiola eskabide honi; eta hurrengo kontzeptuetan zehaz-tutako gastu horietarako aparteko laguntza hau eskatzen duela (laguntza eskatzen den aparteko gastuaren azalpen laburra):

……… ……… ……… ……… ………

HONAKO HAU ESKATZEN DU:

Aparteko laguntza jasotzea .……… eurotan kal-kulatutako gastuei aurre egiteko.

……… (e)n, 2008ko…………aren …(e)(a)n.

(Jasotzailearen/jasotzaileen sinadura)

DATUEN BABESARI BURUZKO KLAUSULA

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat etorriz, jaki-narazten dizuegu eskabide honetan bildutako datuak, baita eska-tutakoa ebazteko prozeduraren ondoriozko datu guztiak ere, pert-sona bakoitzarentzako fitxategi informatizatuan sartuko direla, datu horiek erabili ahal izateko. Datu horiek estatistikak egin eta Gizarte Ekintza Sailaren eskatutakoarekin zerikusia duten arautegi araut-zailearen eta legeriaren ondoriozko berezko eginkizunak jarduteko baino ez dira erabiliko. Informazio horien jasotzaileak izango dira, batetik, administrazio eta erakunde publikoak, indarrean dagoen legerian aurrez ikusten dituen kasuetan, eta, bestetik, eskatutako zerbitzuak ematen Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera diharduten erakundeak.

Fitxategi horretako datuak, izenik eman gabe eta estatistika lanak edo ikerlanak egiteko soilik, beste erakunde edo administrazio publiko batzuei igorri ahalko zaizkie, euren interesa eta xedeak egiaz-tatuz gero.

Fitxategi honen arduraduna Gizarte Ekintza Saileko Umeen, Emakumeen eta Pertsona Ezinduen Zuzendaritza Nagusia da. Bera-rengana jo ahalko duzu datuetan sartzeko, datuok zuzendu eta eze-rezteko eta datuona urka egiteko eskubideak erabili nahi badituzu; horretarako gutuna bidali beharko duzu helbide honetara: Ugasko kalea 3, 48014, Bilbo. Formulario hau sinatuta, berariazko baimena emango duzu zure datuak erabil daitezen agiri honetan xedatuta-koaren arabera.

Agiri hau sinatzeak esan nahi du bertan ageri diren datu guz-tiak egiazkoak direla eta baimena ematen dela haiek egiaztatzeko eta espedientea egokiro ebazteko behar diren fitxategi publikoe-tan kontsultak egin daitezen.

Era berean jakinarazten dizuegu zuen datuak gorde egingo direla foru aldundi honekin duzuen harremana amaitutakoan, indarrean dagoen legerian adingabeei aintzatesten zaizkien eskubideak eraginkorrak izan daitezen eta Legearen arabera bidezkoa den kasue-tan espedienteak eta fitxategiak eskura egon daitezen.

(I-11)

Nombre: ……… N.I.F.: ……… Domicilio: ……… Código Postal: ………… Población: ………… Provincia:………… Teléfono:………

El/Los abajo firmantes certifican:

1. Que es titular de Acogimiento Familiar de menor formali-zado con la Diputación Foral de Bizkaia con arreglo a lo dispuesto en los artículos 173 y 173 bis del Código Civil conforme lo dispuesto en Orden Foral ………

2. Que el solicitante reúne todos los requisitos establecidos en el Decreto Foral ……… 3. Que adjunta la documentación que justifica el gasto extraordinario de la persona menor acogida para la que se solicita la presente ayuda extraordinaria, y que se concretan en los siguien-tes conceptos (breve descripción del gasto extraordinario para el que se solicita la ayuda):

……… ……… ……… ……… ……… SOLICITA

Le sea concedida una ayuda extraordinaria para hacer frente a gastos presupuestados en el importe ……… euros.

En ……… a … de ……… de …………

(Firma del/los acogedores)

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo previsto en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Per-sonal, les informamos que los datos recogidos en esta solicitud así como los datos que se deriven del procedimiento para la resolu-ción de los solicitado, se integrarán en un fichero informatizado de carácter personal para el tratamiento de dichos datos, que se uti-lizarán para la producción de estadísticas y para el ejercicio de las funciones propias del Departamento de Acción Social derivadas de la normativa reguladora y legislación concordante relacionadas con lo solicitado. siendo destinatarios de dicha información, aque-llas Administraciones y Entidades Públicas en los casos previstos de acuerdo con la legislación vigente y aquellas Entidades que cola-boren con la Diputación Foral de Bizkaia en la prestación de los servicios demandados.

Los datos de este fichero, de forma anónima y a efectos esta-dísticos o de investigación, podrán ser remitidos a otras instituciones o administraciones públicas que acrediten su interés y finalidad.

El responsable de este fichero es la Dirección General de Infan-cia, Mujer y Personas con Discapacidad del Departamento de Acción Social, ante quien usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rec-tificación, cancelación y oposición, dirigiendo una comunicación a la siguiente dirección c/ Ugasko, número 3 48014, Bilbao. Mediante la firma del presente formulario consiente expresamente el trata-miento de sus datos de acuerdo a lo dispuesto en la presente comu-nicación.

La firma de este documento implica que todos los datos expues-tos son cierexpues-tos y que se autoriza la consulta a los ficheros públi-cos necesarios para su comprobación y para la correcta resolu-ción del expediente.

Igualmente se le informa que sus datos se mantendrán una vez finalizada su relación con esta Diputación Foral a fin de hacer efectivos los derechos de las personas menores de edad recono-cidos en la legislación vigente y al acceso a los expedientes y archi-vos en los casos que legalmente proceda.

(10)

Bizkaiko Foru Aldundiaren 184/2008 FORU DEKRETUA, abenduaren 9koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren abendua-ren 18ko 246/2007 foru dekretua, kreditu muga hain zuzen, aldatzen duena. foru dekretu horren bidez, urrita-sunen bat duten pertsonei 2008. urtean laguntzak ema-teko deialdi publikoa onetsi zen.

ZIOEN ADIERAZPENA

Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 18ko 246/2007 Foru Dekretuaren bidez, urritasunen bat duten pertsonei 2008. urtean laguntzak emateko deialdi publikoa onetsi zen.

Foru administrazioak emandako diru-laguntzen araubide juri-diko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 16. artikuluak ezartzen du zeintzuk alderdi zehaztu behar dituen diru-laguntzak emateko oinarriak arautzen dituen arauak.

Bestalde, apirilaren 11ko 59/2006 Foru Dekretuaren bidez, maia-tzaren 31ko 5/2005 Foru Araua garatzen da; izan ere, diru-lagun-tzen tramitazioari buruzko alderdi batzuk garadiru-lagun-tzen dira. Zehatzago, honako hau dio 2. artikuluan. «aurrekontuetako kredituak aldatu ahal izango dira eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehenago».

Kasu honetan, abenduaren 18ko 246/2007 Foru Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarriak, 2008. urterako, eta urritasunen bat duten pertsonentzat banakako laguntzak emateko kredituaren mugari dagokionez, hirurehun eta berrogeita zortzi mila bostehun eta lau-rogeita hemeretzi (348.599) euroko zenbatekoa ezarri zuen, honako partidaren kargura: saila (03), atala (0304), egitaraua (310305), ekonomikoa (46100), 2007/0610 proiektu-zenbakia.

Estimulazio goiztiarraren arloan banakako laguntzetarako eskabide-kopurua hasieran aurreikusitakoa baino handiagoa denez, eta eskabideak aurkezteko epea 2008ko abenduaren 31ra arte zabalik dagoenez, hau da, 59/2006 Foru Dekretuko 2. artiku-luan xedatutakoa betetzen denez, beharrezkoa da partida ekono-miko horretan kreditua areagotzea eta hogeita hamabost mila euro gehiago (35.000) izendatzea partida horretarako.

Azaldutakoa dela bide eta Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtziona-menduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren eta Gizarte Ekintza Sailaren araudi organikoa onetsi zuen martxoaren 18ko 38/2008 Foru Dekretuaren arabera, eta Aurrekontuei buruzko aben-duaren 29ko 5/2006 Foru Arauan emandako ahalmenak erabiliz, Gizarte Ekintzako foru diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2008ko abenduaren 9ko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau

XEDATU DUT:

1. artikulua

Urritasunen bat duten pertsonei 2008. urtean laguntzak ema-teko deialdi publikoa onetsi zuen abenduaren 18ko 246/2007 Foru Dekretuaren lehenengo xedapenean araututako aurrekontu-izen-dapena gehitzea; ondorioz, xedapen hori honela geratzea hitzez hitz:

«foru dekretu honen babesean 2008. urtean ematen diren bana-kako diru-laguntzak honako partida honen kontura ordainduko dira: saila (03), atala (0304), egitaraua (310305), ekonomikoa (46100), 2007/0610 proiektu-zenbakia; eta honako zenbateko hau izango da izendapen horren muga: hirurehun eta berrogeita zortzi mila bos-tehun eta laurogeita hemeretzi euro (348.599).»

AZKEN XEDAPENA

Foru dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2008ko abenduaren 9an.

Gizarte Ekintzako foru diputatua, JUAN MARÍA ABURTO RIKE Ahaldun Nagusia,

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-12)

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 184/2008, de 9 de diciembre, por el que se modifica en lo que respecta al límite de crédito, el decreto foral 246/2007, de 18 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas a personas con discapacidad para el año 2008.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Decreto Foral 246/2007, de 18 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, aprueba la convocatoria pública para la conce-sión de ayudas a personas con discapacidad para el año 2008. El artículo 16 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, que regula el Régimen Jurídico General de las Subvenciones Otorga-das por la Administración Foral determina los extremos que la norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará. Asimismo el Decreto Foral 59/2006, 11 de abril desarrolla la citada Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por el que se desa-rrollan determinados aspectos en la tramitación de las subvenciones. En concreto, en su artículo 2 dice que «los créditos presupuesta-rios podrán ser modificados antes de que finalice el plazo de pre-sentación de solicitudes».

En el presente caso la Disposición Adicional Primera del Decreto Foral 246/2007, de 18 de diciembre, para el año 2008 y en lo que se refiere al crédito para la Concesión de Ayudas Económicas Indi-viduales para el colectivo de personas con discapacidad, con cargo a la partida consignada como: Departamento (03), Sección (0304) Programa (310305), Económico (46100), Número de Proyecto 2007/0610 establecía la cantidad de trescientos cuarenta y ocho mil quinientos noventa y nueve (348.599) euros.

En vista del incremento en el número de solicitudes de ayu-das individuales de Estimulación Temprana, sobre las previstas ini-cialmente, y estando abierto el plazo de presentación de solicitu-des hasta el 31 de diciembre de 2008, cumpliéndose lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Foral 59/2006 anteriormente citado, se hace necesario incrementar el crédito en dicha partida económica en treinta y cinco mil (35.000) euros.

En virtud de lo expuesto y en base a lo previsto en la Norma Foral 3/87 de 13 de Febrero, sobre Elección, Organización, Régi-men y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio His-tórico de Bizkaia, así como el Decreto Foral 38/2008, de 18 de marzo, por el que se regula el Reglamento Orgánico del Departamento de Acción Social, y en uso de las facultades conferidas por la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria, a pro-puesta del Ilmo. Sr. Diputado Foral de Acción Social, y previa deli-beración y aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 9 de diciembre de 2008,

DISPONGO:

Articulo 1

Incrementar la consignación presupuestaria regulada en la Dis-posición Adicional Primera del Decreto Foral 246/2007, de 18 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, regulador de la con-vocatoria pública para la Concesión de Ayudas Económicas a Per-sonas con Discapacidad para el año 2008, quedando redactada esta disposición tal y como sigue:

«las ayuas económicas individuales que se concedan durante el año 2008 al amparo del presente Decreto Foral, se harán efec-tivas con cargo a la partida presupuestaria consignada como: Depar-tamento (03), Sección (0304) Programa (310305), Económico (46100) Número de Proyecto 2007/0610, tendrá como límite la can-tidad de trescientos ochenta y tres mil quinientos noventa y nueve (383.599) euros.»

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publi-cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbao, a 9 de diciembre de 2008.

El diputado foral de Acción Social, JUAN MARÍA ABURTO RIKE El Diputado General,

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(11)

Udal Harremanen

eta Herri Administrazioaren Saila

Turismoa sustatzeko zuzendaritza nagusiarentzat sus-tapeneko hirurogei maila zapiren erosketa hornitzeko kon-tratuaren behin betiko adjudikazioaren iragarkia. 1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea izapidetzen duen saila: Kontratazio Zerbitzua. Kale Nagusia 25, beheko solairua. Bilbo 48009. 946083782. contratacionsuministros@bizkaia.net.

c) Espediente zenbakia: 2008/029/072/07. 2. Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: hornidura.

b) Xedearen deskripzioa: Hirurogeita mila zapi erostea, Turismoa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiarentzat.

c) Erloa: Ez du.

3. Izapidetza eta prozedura a) Izapidetza: Arrunta. b) Prozedura: Negoziatua.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — BEZ kenduta: 38.793,10 euro. Zenbatetsitako balioa:

— BEZ kenduta: 38.793,10 euro. 5. Adjudikazioa

a) Data: 19/12/2008.

b) Kontratista: Textiles e Impresiones Bilbotex, S.L., S.L. B-95383220.

c) Herritartasuna: Espainiarra.

d) Adjudikazioaren zenbatekoa —BEZ kenduta—: 35.400,00 euro.

Bilbon, 2008ko abenduaren 23an.—Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren Saileko Foru Diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe

(I-5)

Zallako Codujo auzoan edateko uraren biltegi berrirako lanen kontratuaren behin betiko adjudikazioari buruzko iragarkia.

1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea tramitatu duena: Kontratazio Zerbitzua, Kale Nagusia 25, beheko solairua, Bilbo 48009. 944067788 con-tratacionobras@bizkaia.net.

c) Espediente zenbakia: 2008/101/071/09. 2. Kontratuaren xedea

a) Kontratu-mota: Obrak.

b) Kontratuaren deskripzioa: Edateko uraren biltegi berria Zallako Codujo auzoan.

c) Erloak: Ez.

3. Tramitazioa eta prozedura a) Tramitazioa: Arrunta. b) Prozedura: Irekia.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua — BEZa kenduta: 3.408.496,73 euro. Balio zenbatetsia

—BEZa kenduta—: 3.408.496,73 euro.

Departamento de Relaciones Municipales

y Administración Pública

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de sumi-nistro de adquisición de sesenta mil pañuelos promo-cionales para la dirección general de promoción turística. 1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputacion Foral Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Gran Vía 25, Planta Baja. Bilbao 48009. 946083782 contratacionsuministros@bizkaia.net. c) Número de expediente: 2008/029/072/07. 2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de sesenta mil pañue-los promocionales para la Dirección General de Promo-ción Turística.

c) Lote: No.

3. Tramitación y procedimiento a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado. 4. Presupuesto base de licitación — IVA excluido: 38.793,10 euros. Valor estimado:

— IVA excluido: 38.793,10 euros. 5. Adjudicación

a) Fecha: 19/12/2008.

b) Contratista: Textiles e Impresiones Bilbotex, S.L. B-95383220.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación —IVA excluido—: 35.400,00 euros.

Bilbao, 23 de diciembre de 2008.—El Diputado Foral del Depar-tamento de Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe

(I-5)

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de nuevo depósito de agua potable en el barrio de Codujo en Zalla.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Gran Vía 25, Planta Baja. Bilbao 48009. 944067788 contratacionobras@bizkaia.net.

c) Número de expediente: 2008/101/071/09. 2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Nuevo depósito de agua potable en el barrio de Codujo en Zalla.

c) Lote: No.

3. Tramitación y procedimiento a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Presupuesto base de licitación — IVA excluido: 3.408.496,73 euros. Valor estimado

(12)

5. Adjudikazioa a) Data: 2008/12/23.

b) Kontratista: Excavaciones Viuda de Sainz, S.A. A-48154348.

c) Herritartasuna: Espainiarra.

d) Adjudikazio zenbatekoa —BEZa kenduta—: 3.040.000,00 euro.

Bilbon, 2008ko abenduaren 23an.—Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren Saileko foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe

(I-22)

Bermeo mugartean, Almikeko EUT-etik Bermeoko landa guneetara ura hornitzeko obra kontratuaren (II. fasea) behin betiko adjudikazioaren iragarkia.

1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea izapidetzen duen saila: Kontratazio Zerbitzua. Kale Nagusia 25, beheko solairua. Bilbo 48009. 944067788. contratacionobras@bizkaia.net.

c) Espediente zenbakia: 2008/096/071/09. 2. Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak.

b) Xedearen deskripzioa: Almikeko EUT-etik Bermeoko landa guneetara ura hornitzea (II. fasea), Bermeo udal mugar-tean.

c) Erloa: Ez du.

3. Izapidetza eta prozedura a) Izapidetza: Arrunta. b) Prozedura: Irekia.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua — BEZ kenduta: 2.136.682,15 euro. Zenbatetsitako balioa

— BEZ kenduta: 2.136.682,15 euro. 5. Adjudikazioa

a) Data: 23/12/2008.

b) Kontratista: Urre, S.A. A-48108724. c) Herritartasuna: espainiarra.

d) Adjudikazioaren zenbatekoa —BEZ kenduta—: 1.446.106,00 euro.

Bilbon, 2008ko abenduaren 23an.—Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren Saileko foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe

(I-23)

Bizkaiko Foru Aldundiko eraikin batzuetan igogailuen man-tentze zerbitzua kontratatzeko behin betiko adjudikazio-ari buruzko iragarkia. 2009, 2010 eta 2011 urteak. 1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea izapidetzen duen saila: Kontratazio Zerbitzua. Kale Nagusia 25, beheko solairua. Bilbo 48009. 944067788. contratacionobras@bizkaia.net.

c) Espediente zenbakia: 2008/092/071/07. 2. Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Zerbitzuak.

b) Xedearen deskribapena: Bizkaiko Foru Aldundiko eraikin batzuetako igogailuen mantentzea. 2009, 2010 eta 2011 urteak.

c) Erloa: Ez du.

5. Adjudicación a) Fecha: 23/12/2008.

b) Contratista: Excavaciones Viuda de Sainz, S.A. A-48154348.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación — IVA excluido: 3.040.000,00 euros.

Bilbao, 23 de diciembre de 2008.—El diputado foral del Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe

(I-22)

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de abastecimiento de agua a los núcleos rurales de Bermeo desde la E.T.A.P. de Almike (fase ii), en el t.m. de Bermeo. 1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Gran Vía 25, Planta Baja. Bilbao 48009. 944067788 contratacionobras@bizkaia.net.

c) Número de expediente: 2008/096/071/09. 2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Abastecimiento de agua a los núcleos rurales de Bermeo desde la E.T.A.P. de Almike (fase II), en el T.M. de Bermeo.

c) Lote: No.

3. Tramitación y procedimiento a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Presupuesto base de licitación — IVA excluido: 2.136.682,15 euros. Valor estimado

— IVA excluido: 2.136.682,15 euros. 5. Adjudicación

a) Fecha: 23/12/2008.

b) Contratista: Urre, S.A. A-48108724. c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación —IVA excluido—: 1.446.106,00 euros.

Bilbao, 23 de diciembre de 2008.—El diputado foral del Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe

(I-23)

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicios de mantenimiento de ascensores en diversos edificios de la Diputación Foral de Bizkaia. Años 2009, 2010 y 2011. 1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Gran Vía 25, Planta Baja. Bilbao 48009. 944067788 contratacionobras@bizkaia.net.

c) Número de expediente: 2008/092/071/07. 2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de ascensores en diversos edificios de la Diputación Foral de Bizkaia. Años 2009, 2010 Y 2011

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :