ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L IL LUSTRE COL LEGI DE L ADVOCACIA DE BARCELONA D INTERÈS GENERAL JULIOL 2017

11  Download (0)

Full text

(1)
(2)

2

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA D’INTERÈS GENERAL – JULIOL 2017

• La Junta de Govern del Col·legi ha celebrat sessions el 18 i 25 de juliol. La Comissió Permanent de la Junta s’ha reunit el 4 de juliol.

Seguidament, de conformitat amb l’article 106 dels Estatuts col·legials, us facilitem un extracte dels principals acords de la Junta de Govern d’interès general:

• El cens col·legial a 20 de juliol de 2017 és de 24.207 persones col·legiades, de les quals 16678 són col·legiades exercents i 7.529 són col·legiades no exercents.

• La Junta de Govern ha acordat, de conformitat amb l’article 69.3 dels Estatuts col·legials, la distribució següent de responsabilitats col·legials:

Tresorer

Sr. Josep M. Balcells Cabanas

Oïdora de Comptes Sra. Yvonne Pavía Lalauze

Caixa Advocats-Bantierra

Sr. Josep M. Balcells Cabanas, tresorer

Àrea de Formació-Comissió de Cultura i Formació Sra. Yvonne Pavía Lalauze

Sra. Cristina Vallejo Ros Sr. Carlos Echavarri Paniagua

Assessoria Jurídica

Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana Sr. Jordi Pina Massachs, vicedegà Sra. Susana Ferrer Delgadillo

(3)

3 Bibliotecari

Sr. Joaquim de Miquel Sagnier

Borsa de Treball-Servei d'Ocupació i Orientació Professional Sra. Emma Gumbert Jordan

Centre de Mediació del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (CEMICAB) Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana

Sra. Núria Flaquer Molinas

Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia Sra. Olga Arderiu Ripoll

Comissió de Deontologia Professional Sr. Joaquim de Miquel Sagnier

Comissió de Dones Advocades Sra. Olga Arderiu Ripoll

Comissió de Dret Penitenciari Sra. M. Carmen Valenzuela Hidalgo

Comissió de Drets de la Gent Gran Sr. Joaquim de Miquel Sagnier

Comissió de Drogues Sr. Carlos Echavarri Paniagua

Comissió de Justícia Penal Internacional Sr. Frederic Munné Catarina

(4)

4 Comissió de Normativa

Sr. Jesús Sánchez García Sra. Susana Ferrer Delgadillo Sra. Núria Flaquer Molinas Sr. Alejandro Fuentes-Lojo Rius

Comissió de Prospectives Socioprofessionals Sr. Frederic Munné Catarina

Sr. Rodolfo Antonio Tesone Mendizábal

Comissió de Protecció Drets dels Animals Sra. M. Carmen Valenzuela Hidalgo

Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ) Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana

Sr. Jordi Pina Massachs,vicedegà Sr. Carlos Echavarri Paniagua Sra. Emma Gumbert Jordan Sra. Yvonne Pavía Lalauze

Sra. M. Carmen Valenzuela Hidalgo Sra. Cristina Vallejo Ros

Comissió del Servei de Defensa d'Ofici i Assistència al Detingut Sr. Jordi Pina Massachs, vicedegà

Sra. M. Carmen Valenzuela Hidalgo

Comissió dels Drets de les Persones amb Discapacitat Sra. Olga Arderiu Ripoll

Sra. Núria Flaquer Ros

Comissió de la Memòria Històrica Sr. Joaquim de Miquel Sagnier

Comissió d’Advocats de Responsabilitat Civil i Assegurances Sra. Núria Flaquer Molinas

(5)

5 Comissió d'Advocats d'Empresa

Sr. Josep M. Balcells Cabanas Sra. Yvonne Pavía Lalauze

Comissió d'Advocats Mediadors Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana Sra. Núria Flaquer Molinas

Comissió d'Advocats Sèniors Sr. Frederic Munné Catarina

Comissió d'Arbitratge Sr. Frederic Munné Catarina

Comissió d'Estrangeria

Sra. M. Carmen Valenzuela Hidalgo

Comissió d'Honoraris Sr. Frederic Munné Catarina

Comissió d'Intermediació, Responsabilitat i Assegurança Col·legial (CIRAC) Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana

Comissió per a la Cooperació i el Desenvolupament del 0’7% Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana

Sr. Jordi Pina Massachs, vicedegà

Comissió per a la Igualtat dels Nous Models de Família Sra. Núria Flaquer Molinas

Coral

(6)

6 Delegacions

Sr. Jordi Pina Massachs, vicedegà Sr. Jesús Sánchez García, secretari

Departament d'Internacional Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana

Grup de l’Advocacia Jove (GAJ) Sr. Alejandro Fuentes-Lojo Rius

Sr. Rodolfo Antonio Tesone Mendizábal

Mediació entre companys/es Sr. Jordi Pina Massachs, vicedegà

Món Jurídic

Sr. Jordi Pina Massachs, vicedegà Sra. Susana Ferrer Delgadillo

Oficina d’Atenció al Ciutadà (Serviconsum) Sr. Joaquim de Miquel Sagnier

Sr. Frederic Munné Catarina

Sra. M. Carmen Valenzuela Hidalgo Revista Jurídica de Catalunya Sra. Elena Lauroba

Secció de Compliance-Presidència Junta Gestora Sra. Olga Arderiu Ripoll

Sr. Rodolfo Antonio Tesone Mendizábal

Mutualidad General de la Abogacía Española Il·lma. Sra. Emma Gumbert Jordan

Association of Young Lawyers (AIJA) Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana

(7)

7

Euromediterranean Business Association (Business EUMED) Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana

European Young Bar Association (EYBA) Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana

Federació de Col·legis d’Advocats d’Europa (FBE) Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana

International Bar Association (IBA) Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana

Unió Internationale des Avocats (UIA) Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana

Fundació Ferrer Eguizábal

Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana

Fundació Ignasi de Gispert

Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana Sr. Jordi Pina Massachs, vicedegà Sr. Jesús Sánchez García, secretari Sr. Josep M. Balcells Cabanas, tresorer Sra. Noemí Juaní Ramon, directora general

Fundació Instituto de Investigación Aplicada a la Abogacía Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana

Sr. Jordi Pina Massachs, vicedegà

Fundació Juristes Sense Fronteres Sr. Jordi Pina Massachs, vicedegà Sra. Cristina Vallejo Ros

(8)

8 Fundació Sant Raimon de Penyafort Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana Sr. Jordi Pina Massachs, vicedegà Sr. Josep M. Balcells Cabanas Sra. M. Carmen Valenzuela Hidalgo Sra. Cristina Vallejo Ros

Sra. Susana Ferrer Delgadillo

Sr. Rodolfo Antonio Tesone Mendizábal

Fundació Lluís de Peguera

Sr. Jesús Sánchez García, secretari

Subcomissió de Prevenció del Banqueig de Capitals del Consejo General de la Abogacía Española

Sr. Jordi Pina Massachs,vicedegà Sr. Carlos Echavarri Paniagua

Comissió d’Intermediació, Responsabilitat i Assegurança Col·legial (CIRAC) Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana

Sra. Núria Flaquer Molinas Sra. Cristina Vallejo Ros

Àrea de Col·legiats/des no exercents Sr. Jesús Sánchez García

Consell Català del Moviment Europeu Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana

Fundació Congrés de Cultura Catalana Sr. Joaquim de Miquel Sagnier

Fundació Consell de la Informació de Catalunya Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, degana

(9)

9 Servei d’Atenció Col·legial

Sra. Carmen Valenzuela Hidalgo

Pel que fa la Corredoria Iurisegur, la Junta de Govern ha acordat el nomenament com a consellers del tresorer senyor Josep Maria Balcells Cabanas i de l’oïdora de comptes senyora Yvonne Pavía Lalauze, així com la ratificació com a conseller del senyor Josep Capdevila Francàs.

• Atès que, d’acord amb l’article 85 apartat 3 dels Estatuts col·legials, el mandat dels membres de totes les comissions delegades de Junta va finalitzar automàticament el passat 13 de juliol en el moment en què la nova Junta de Govern va prendre possessió, la Junta de Govern de la Corporació ha acordat prorrogar fins al 30 de setembre el mandat dels vocals o ponents de les Comissions delegades següents:

Comissió d’Estrangeria. Comissió d’Honoraris.

Comissió d’Intermediació, Responsabilitat i Assegurança Col·legial (CIRAC). Comissió de Prospectives Socioprofessionals.

Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ). Comissió del Servei de Defensa d’Ofici.

Comissió per a la cooperació i el Desenvolupament (0,7%).

• La Junta de Govern ha aprovat el nomenament com a ponents de la Comissió de Deontologia Professional per a un nou mandat de 2 anys dels membres actuals de la Comissió de Deontologia Professional:

Sr. Joan Oset Piqué, vicepresident.

Sr. Julián Suárez-Inclán Gómez, secretari. Sr. Òscar Alonso Fernández, vocal.

Sra. Claudia Maria Carranza Pollero, vocal. Sra. Tiziana Di Ciommo, vocal.

Sra. Cristina Martínez Vicente, vocal. Sra. Isabel Pedrola Roman-Naranjo, vocal.

(10)

10

• La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels assistents, i d’acord amb el que disposa l’article 85 dels Estatus col·legials, nomenar com a vocals de la Comissió de Normativa de l'ICAB les persones següents:

Sra. Marta Alemany Castell Sra. María Paz Cano Sallares Sr. Josep Cañabate Pérez Sra. Verónica Dávalos Sra. Patrícia Ebrat Ramon

Sr. José Mª García-Valdecasas Alloza Sra. Cristina Gómez-Nebrera

Jorge Navarro Massip Sr. Vicente Pérez Daudi Sra. Mercè Pigem Palmés Sr. Javier Puchol Gari Sr. Jesús Rubio Arjona

Sra. Gemma Solanas Romero Sra. Ingrid Sumarroca Hurtado Sra. Gemma Calvet Barot

La Junta de Govern ha acordat constituir les següents noves Comissions, Seccions i Grups de Treball per dinamitzar la vida col·legial:

Comissió delegada de la Junta de Govern per a la Transformació Digital Comissió delegada de Relacions Internacionals

Secció de Dret del Consum

(11)

11

• La Junta de Govern ha aprovat la pròrroga del Protocol de col·laboració entre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que té com a finalitat establir un Pla de readaptació del model de mediació del Cemicab i els jutjats de la ciutat de Barcelona i coordinar un sistema de derivació judicial.

Figure

Updating...

References