INDEX 1. CADA DIA AL DEMATÍ / QUAN LES OQUES

Texto completo

(1)
(2)

INDEX

1. CADA DIA AL DEMATÍ / QUAN LES OQUES VAN AL CAMP

2. DALT DEL COTXE

3. SOL SOLET

4. QUÈ LI DONAREM A LA PASTORETA

5. A DINS DEL BOSC CANTAVA

6. EPOI TAI TAI É

7. UNA MOSCA VOLAVA PER LA LLUM

8. UN PEIXET EN EL FONS DE L'ESTANY

9. EL GEGANT DEL PI /ESCARABAT BUM-BUM

10. PASSA EL FIL 11. JOHN BROWN 12. UN TREN PETITÓ 13. PICA-SOQUES 14. EL LLEÓ NO EM FA POR 15. L’ELEFANT 16. IUPI, IÀ! 17. ELS TITELLES 18. EL CUQUET

19. CARGOL TREU BANYA

20. JO SÓC UN POBRE MÚSIC

21. CINC POMETES TÉ EL POMER

22. PLOU I FA SOL

23. MARIETA VOLA-VOLA

24. SON SONETA

25. SONA, VIOLA, SONA!

26. L'ALOSA

27. DINS LA FOSCA

28. LA LLUNA, LA PRUNA

(3)

1 . C A D A D I A A L D E M A T Í / Q U A N L E S

O Q U E S V A N A L C A M P

C A D A D I A A L D E M A T Í , C A N T A E L G A L L : K I K I R I K I ! I L A G E N T M I G A D O R M I D A , E S D E S P E R T A D E S E G U I D A C A D A D I A A L D E M A T Í , C A N T A E L G A L L : K I K I R I K I ! - - - Q U A N T R E S O Q U E S V A N A L C A M P , L A P R I M E R A V A A L D A V A N T , L A S E G O N A V A A L D A R R E R A , I D E S P R É S V E L A T E R C E R A , Q U A N T R E S O Q U E S V A N A L C A M P , L A P R I M E R A V A A L D A V A N T .

(4)

2 .

D A L T D E L C O T X E

D A L T D E L C O T X E H I H A U N A N I N A Q U E R E P I C A E L S C A S C A V E L L S . T R E N T A , Q U A R A N T A , L ' A M E T L L A A M A R G A N T A , P I N Y O L M A D U R V É S - T E ' N T U . S I T U T E ' N V A S , N E R O , N E R O , N E R O , S I T U T E ' N V A S , N E R O , N E R O , N A S .

(5)

3 . S O L S O L E T

E M L L E V O , E T D E S P E R T O , T ’ E S C A L F O I F A I G L L U M , P E R Ò S I U N N Ú V O L E M T A P A T O T Q U E D A C O M F U M . Q U I S Ó C ? S O L S O L E T , V I N E ’ M A V E U R E , V I N E ’ M A V E U R E S O L S O L E T , V I N E ’ M A V E U R E Q U E T I N C F R E D S I T E N S F R E D , P O S A ’ T L A C A P A , P O S A ’ T L A C A P A S I T E N S F R E D , P O S A ’ T L A C A P A I E L B A R R E T E L P O B R E P A S T O R E T N O T É C A P A , N O T É C A P A E L P O B R E P A S T O R E T N O T É C A P A N I B A R R E T S O L S O L E T , V I N E ’ M A V E U R E , V I N E ’ M A V E U R E S O L S O L E T , V I N E ’ M A V E U R E Q U E T I N C F R E D

(6)

4 . Q U È L I D O N A R E M A L A P A S T O R E T A

Q U È L I D O N A R E M A L A P A S T O R E T A , Q U È L I D O N A R E M P E R A A N A R A B A L L A R ? J O L I D O N A R I A U N A C A P U T X E T A I A L A M U N T A N Y E T A L A F A R I A A N A R . A L A M U N T A N Y E T A N O H I N E V A N I H I P L O U I A L A T E R R A P L A N A T O T E L V E N T H O M O U . S O T A L ' O M B R E T A , L ' O M B R E T A , L ' O M B R Í , F L O R S I V I O L E S I R O M A N Í .

(7)

Q U È L I D O N A R E M A L A P A S T O R E T A , Q U È L I D O N A R E M P E R A A N A R A B A L L A R ? J O L I D O N A R I A U N A F A L D I L L E T A I A L A M U N T A N Y E T A L A F A R I A A N A R . A L A M U N T A N Y E T A N O H I N E V A N I H I P L O U I A L A T E R R A P L A N A T O T E L V E N T H O M O U . S O T A L ' O M B R E T A , L ' O M B R E T A , L ' O M B R Í , F L O R S I V I O L E S I R O M A N Í .

(8)

5 . A D I N S D E L B O S C C A N T A V A

A D I N S D E L B O S C C A N T A V A C U C U T A M B G R A N A F A N Y , I A D A L T D ' U N R O U R E A L T Í S S I M C R I D A V A E L S E U C O M P A N Y . C U C U T , C U C U T , C U C U T , C U C U T , C U C U T , C U C U T , C U C U T , C U C U T , C U C U T , C U C U T .

(9)

6 . E P O I T A I T A I É

E P O I T A I T A I É E P O I T A I T A I É E P O I T A I T A I E P O E T U Q U I T U Q U I E P O E T U Q U I T U Q U I I É

(10)

7 . U N A M O S C A V O L A V A P E R L A L L U M

U N A M O S C A V O L A V A P E R L A L L U M I L A L L U M E S V A A P A G A R I L A P O B R A M O S C A E S V A Q U E D A R A L E S F O S Q U E S I L A P O B R A M O S C A N O V A P O D E R V O L A R

(11)

8 . U N P E I X E T E N E L F O N S D E L ' E S T A N Y

U N P E I X E T E N E L F O N S D E L ' E S T A N Y , V I N G A A F E R B O M B O L L E S , V I N G A A F E R B O M B O L L E S . U N P E I X E T E N E L F O N S D E L ' E S T A N Y , V I N G A A F E R B O M B O L L E S P E R A N A R P A S S A N T . L E S B O M B O L L E S D E Q U I N C O L O R S Ó N ? G R O G U E S I V E R D E S , G R O G U E S I V E R D E S . L E S B O M B O L L E S D E Q U I N C O L O R S Ó N ? G R O G U E S I V E R D E S I D E T O T S C O L O R S .

(12)

Q U È F A S T U , B O N I C P E I X E T B L A N C ? C O M P T O L E S B O M B O L L E S , C O M P T O L E S B O M B O L L E S . Q U È F A S T U , B O N I C P E I X E T B L A N C ? C O M P T O L E S B O M B O L L E S P E R A N A R P A S S A N T . U N P E I X E T E N E L F O N S D E L ' E S T A N Y , V I N G A A F E R B O M B O L L E S , V I N G A A F E R B O M B O L L E S . U N P E I X E T E N E L F O N S D E L ' E S T A N Y , V I N G A A F E R B O M B O L L E S P E R A N A R P A S S A N T .

(13)

9 . E L G E G A N T D E L P I / E S C A R A B A T B U M

-B U M

E L G E G A N T D E L P I A R A B A L L A , A R A B A L L A E L G E G A N T D E L P I A R A B A L L A P E L C A M Í . E L G E G A N T D E L A C I U T A T A R A B A L L A , A R A B A L L A , E L G E G A N T D E L A C I U T A T A R A B A L L A P E L T E R R A T E L G E G A N T D E S A N T V I C E N Ç A R A B A L L A , A R A B A L L A E L G E G A N T D E S A N T V I C E N Ç A R A B A L L A A M B T O T E L S N E N S E L G E G A N T D E L P U I G S O L E R A R A B A L L A , A R A B A L L A , E L G E G A N T D E L P U I G S O L E R A R A B A L L A P E L C A R R E R

(14)

E S C A R A B A T , B U M , B U M , P O S A - H I O L I , P O S A - H I O L I , E S C A R A B A T , B U M . B U M , P O S A - H I O L I E N E L L L U M . S I E N E L L L U M N O N ’ H I H A A L ’ E S C A L F E T A , A L ’ E S C A L F E T A S I E N E L L L U M N O N ’ H I H A A L ’ E S C A L F E T A N ’ H I H A U R À

(15)

1 0 . P A S S A E L F I L

P A S S A E L F I L I T O R N A A P A S S A R E L F I L E S T I R A , E S T I R A I . . . T O C T O C T O C ! P A S S A E L F I L I T O R N A A P A S S A R E L F I L E S T I R A , E S T I R A I . . . T O C T O C T O C ! Q U E A V I A T E L S A B A T E R L A S A B A T A H A U R À A R R E G L A T I P O D R E M D A N S A R M I L L O R A N A N T T O T S M É S B E N C A L Ç A T S

(16)

1 1 . J O H N B R O W N

J O H N B R O W N E R A U N P E T I T I N D I , J O H N B R O W N E R A U N P E T I T I N D I , J O H N B R O W N E R A U N P E T I T I N D I , U N P E T I T I N D I , J O H N . U N P E T I , D O S P E T I , T R E S P E T I T I N D I S , Q U A T R E P E T I , C I N C P E T I , S I S P E T I T I N D I S , S E T P E T I , V U I T P E T I , N O U P E T I T I N D I S , D E U P E T I T I N D I S , J O H N .

(17)

J O H N B R O W N E R A U N P E T I T I N D I , J O H N B R O W N E R A U N P E T I T I N D I , J O H N B R O W N E R A U N P E T I T I N D I , U N P E T I T I N D I , J O H N . D E U P E T I , N O U P E T I , V U I T P E T I T I N D I S , S E T P E T I , S I S P E T I , C I N C P E T I T I N D I S , Q U A T R E P E T I , T R E S P E T I , D O S P E T I T I N D I S , U N P E T I T I N D I J O H N . E R A U N P E T I T I N D I , J O H N .

(18)

1 2 . U N T R E N P E T I T Ó

U N T R E N P E T I T Ó Q U E C A M I N A Q U E C A M I N A U N T R E N P E T I T Ó Q U E C A M I N A S E N S E P O R . S I H I V O L E U P U J A R A F A N Y E U - V O S , A F A N Y E U - V O S S I H I V O L E U P U J A R A F A N Y E U - V O S Q U E S E ’ N V A

(19)

1 3 . P I C A - S O Q U E S

A L P A T I D E L ' E S C O L A H I H A V I A U N O C E L L E T , O É , O É ! Q U E E S D E I A P I C A - S O Q U E S I F E I A E L S E U N I U E T , O É , O É ! P I C A - S O Q U E S , P I C A - S O Q U E S , P I C A - S O Q U E S P I C A B É ( B I S ) J O D E S D E L A F I N E S T R A P O D I A V E U R E ’ L B É , O É , O É ! M E N T R E E L L F E I A L A F E I N A E L L A F E I A L ’ O U E T , O É , O É !

(20)

P I C A - S O Q U E S , P I C A - S O Q U E S , P I C A - S O Q U E S P I C A B É ( B I S ) I J O A L ’ H O R A D E L P A T I P U J A V A E L C A R R E R E T , O É , O É ! D E S D ’ A L L À E L M I R A V A I S E ’ M F E I A E L D I S T R E T , O É , O É ! P I C A - S O Q U E S , P I C A - S O Q U E S , P I C A - S O Q U E S P I C A B É ( B I S ) Q U A N T O R N A V A A L ’ E S C O L A E L L B A I X A V A T O T D R E T , O É , O É ! I E S M E N J A V A L E S M O L L E S Q U E D E I X A V E N E L S F I E T S , O É , O É ! P I C A - S O Q U E S , P I C A - S O Q U E S , P I C A - S O Q U E S P I C A B É ( B I S )

(21)

1 4 . E L L L E Ó N O E M F A P O R

E L L L E Ó N O E M F A P O R P A M I P I P A , P A M I P I P A . E L L L E Ó N O E M F A P O R P E R Q U È S Ó C B O N C A Ç A D O R . A L M A T Í V U L L S O R T I R P A M I P I P A , P A M I P I P A . A L M A T Í V U L L S O R T I R P E R C A Ç A R - L O S O T A U N P I . L ´ H E T R O B A T E N U N P R A T P A M I P I P A , P A M I P I P A . L ´ H E T R O B A T E N U N P R A T I E L L L E Ó M ´ H A M O S S E G A T ! ! !

(22)

1 5 . L ’ E L E F A N T

M I R E U A L L À D A L T E N E L S E S T E L S Q U E H I H A : É S U N G R O S A N I M A L Q U E E N B I C I C L E T A V A . É S U N E L E F A N T I D O N C S Q U È U S P E N S E U ? T É U N A C U A A L D A R R E R A I U N A T R O M P A A L D A V A N T

(23)

1 6 . I U P I , I À !

I U P I , I A , I A , I U P I , I U P I , I À ! I U P I , I A , I A , I U P I , I U P I , I À ! I U P I , I A , I A , I U P I , I A , I A I U P I , I A , I A , I U P I , I U P I , I À ! S I T U V A S E N B I C I C L E T A , W H A T S I K E I ! S I T U V A S E N B I C I C L E T A , W H A T S I K E I ! S I T U V A S E N B I C I C L E T A , S I T U V A S E N B I C I C L E T A , S I T U V A S E N B I C I C L E T A , W H A T S I K E I ! I U P I , I A , I A . . .

(24)

S I T U M E N G E S P A A M B F O R M A T G E , W H A T S I K E I ! S I T U M E N G E S P A A M B F O R M A T G E , W H A T S I K E I ! S I T U M E N G E S P A A M B F O R M A T G E , S I T U M E N G E S P A A M B F O R M A T G E , S I T U M E N G E S P A A M B F O R M A T G E , W H A T S I K E I ! I U P I , I A , I A . . . S I T U V A S A L A P I S C I N A , W H A T S I K E I ! S I T U V A S A L A P I S C I N A , W H A T S I K E I ! S I T U V A S A L A P I S C I N A , S I T U V A S A L A P I S C I N A , S I T U V A S A L A P I S C I N A , W H A T S I K E I !

(25)

1 7 . E L S T I T E L L E S

A I X Í F A N , F A N , F A N , E L S P E T I T S B O N I C S T I T E L L E S , A I X Í F A N , F A N , F A N , T R E S V O L T E T E S I S E ’ N V A N . I P I C A N T D E M A N S , E L S P E T I T S B O N I C S T I T E L L E S , I P I C A N T D E M A N S E L S T I T E L L E S E S F A N G R A N S . I A I X E C A N T U N D I T , E L S P E T I T S B O N I C S T I T E L L E S , I A I X E C A N T U N D I T

(26)

1 8 . E L C U Q U E T

A M B L A T E R R A H U M I D A P E L V E N T D E P O N E N T U N A I R E S U A U B U F A V A P E L P L A . U N C U C M O L T F O R M Ó S V A S O R T I R D E L S E U C A U . I , T R E I E N T E L N A S , V A M I R A R A L S E U V O L T A N T . E N A Q U E L L M O M E N T , M E N T R E S ’ A I X E C A V A , U N A L T R E C U Q U E T S O R T Í A L S E U C O S T A T . E L P R I M E R V A D I R A L ’ A L T R E C U Q U E T : — P E R Q U È N O S O R T I M A D O N A R U N V O L T E T ?

(27)

— S I E S T À S T U D ’ A C O R D A V E N I R A M B M I E T V O L D R I A E S T I M A R P E R S E M P R E I M A I M É S . E T F A R I A U N A C A S A , E T F A R I A U N A L L A R I V I U R Í E M F E L I Ç O S C O M E L S O C E L L S D E L C E L . L L A V O R S , L ’ A L T R E C U C , M O V E N T E L S E U C A P , V A D I R T R I S T A M E N T : — N O E N S P O D E M C A S A R . S E R I A B O N I C , P E R Ò J A U S H O D I R É : J O N O S O C S E N C E R ; S Ó C L A C U A D E V O S T È !

(28)

1 9 . C A R G O L T R E U B A N Y A

C A R G O L T R E U B A N Y A , P U J A A L A M U N T A N Y A . C A R G O L T R E U V I , P U J A A L M U N T A N Y Í . C A R G O L T R E U B A N Y A , P U J A A L A M U N T A N Y A . C A R G O L B O V E R , J O T A M B É V I N D R É !

(29)

2 0 . J O S Ó C U N P O B R E M Ú S I C

J O S Ó C U N P O B R E M A M E M I M O M Ú S I C D E C A R R E R Q U E S E M P R E Q U E J O P A C P E C P I C P O C P U C T O C O E L Q U E S É D ’ U N L L O C A U N A L T R E B A S B E S B I S B O S B U S C O A L G U N D I N E R

(30)

2 1 . C I N C P O M E T E S T É E L P O M E R

C I N C P O M E T E S T É E L P O M E R D E C I N C U N A , D E C I N C U N A , C I N C P O M E T E S T É E L P O M E R D E C I N C U N A E N C A I G U É S I M I R E U E L V E N T D ' O N V E V E U R E U E L P O M E R C O M D A N S A S I M I R E U E L V E N T D ' O N V E V E U R E U C O M D A N S A E L P O M E R ,

(31)

Q U A T R E P O M E S . . . T R E S P O M E T E S . . . D U E S P O M E S . . . C A P P O M E T A T É E L P O M E R N O M É S Q U E D A , N O M É S Q U E D A C A P P O M E T A T É E L P O M E R N O M É S Q U E D A E L T R O N C S E N C E R

(32)

2 2 . P L O U I F A S O L

P L O U I F A S O L , L E S B R U I X E S E S P E N T I N E N P L O U I F A S O L , L E S B R U I X E S P O R T E N D O L P L O U I F A S O L , L E S B R U I X E S E S P E N T I N E N P L O U I F A S O L , L E S B R U I X E S F A N U N O U P L O U I F A S O L , L I R Ó L I R Ó L I R A I N A P L O U I F A S O L , L I R A I N A L I R A N D Ó !

(33)

2 3 . M A R I E T A V O L A - V O L A

M A R I E T A V O L A , V O L A , T U Q U E P O R T E S C A M I S O L A S I M ' E N S E N Y E S E L C A M Í D E L C E L E T D O N A R É P A I M E L M A R I E T A V O L A , V O L A , T U Q U E P O R T E S C A M I S O L A S I T ’ E N F I L E S A L D I T G R O S E T D O N A R É U N G R A D ’ A R R Ò S M A R I E T A V O L A , V O L A , T U Q U E P O R T E S C A M I S O L A S I T ’ E N F I L E S A L D I T X I C E T D O N A R É P A D E P E S S I C

(34)

2 4 . S O N S O N E T A

S O N S O N E T A V I N E A Q U Í A L A V O R A D E L C O I X Í Q U A N L A S O N E T A V I N D R À

(35)

2 5 . S O N A , V I O L A , S O N A !

A P L A Ç A F A N B A L L A D E S , P L A Ç A D E L R E I A N G L È S . B A L L E N C O M T E S I D A M E S , D A M E S I C A V A L L E R S S O N A V I O L A , S O N A S O N A L O S O C O R T È S ; M I R A Q U E B A L L E N D A M E S , D A M E S I C A V A L L E R S .

(36)

T A M B É N ' H I B A L L A U N A F I L L A D ' U N A R E I A N G L È S . J A N I F E I A U N A S A I A D E N O U C O L O R S O M É S . S O N A V I O L A , S O N A . . . S E T A S T R E S L A T A L L A V E N , C O S I R - L A V I N T - I - T R E S . C A D A R E P U N T Q U E F E I E N , U N A U N Ç A D ' O R M É S . S O N A V I O L A , S O N A . . .

(37)

2 6 . L ' A L O S A

H I H A U N A A L O S A D A L T L A B R A N C A . H I H A U N A A L O S A D A L T L A B R A N C A . F E M U N P E T I T S A L T , A I L ’ A L O S A , A I L ’ A L O S A F E M U N P E T I T S A L T , A I L ’ A L O S A E L V O L B E N A L T . S A L U D E M A M B E L E G À N C I A , S A L U D E M A M B E L E G À N C I A . F E M U N P E T I T S A L T , A I L ’ A L O S A , A I L ’ A L O S A . F E M U N P E T I T S A L T , A I L ’ A L O S A E L V O L B E N A L T . D O N E M - N O S L E S M A N S T O T S J U N T S D O N E M - N O S L E S M A N S T O T S J U N T S F E M U N P E T I T S A L T , A I L ’ A L O S A , A I L ’ A L O S A . F E M U N P E T I T S A L T , A I L ’ A L O S A E L V O L B E N A L T .

(38)

2 7 . D I N S L A F O S C A

D I N S L A F O S C A , T O T D ' U N A , S O B R E E L T R O N C D ' U N V E L L P I ; S ' E N F I L A V A L A L L U N A C O M E L P U N T D ' U N A " I " . O L A R À L I R I A , O L A R À L I R Ó ; O L A R À L I R I A , O L A R À L I R Ó .

(39)

2 8 . L A L L U N A , L A P R U N A

P E R L E S E S T A N C E S D E L C E L E S P A S S E J A U N A D O N Z E L L A , V E S T I D A A M B U N V E S T I T B L A N C I B R I L L A N T C O M U N A E S T R E L L A . Q U I É S ? L A L L U N A , L A P R U N A V E S T I D A D E D O L S O N P A R E L A C R I D A S A M A R E N O V O L L A L L U N A L A P R U N A I E L S O L M A R I N E R S O N P A R E L A C R I D A S A M A R E T A M B É

(40)

2 9 . B O N A N I T

B O N A N I T , B O N A N I T B I E L B O N A N I T , B O N A N I T B I E L I A T O T H O M Q U E A Q U Í S ’ H I E S T À F I N S D E M À D E M À S E R À U N A L T R E D I A É S H O R A D ’ A N A R A D O R M I R H E M G U A R D A T J A L E S J O G U I N E S L E S P I L O T E S I L E S N I N E S E L S S O L D A T S B E N C O L · L O C A T S F I N S D E M À D E M À S E R À U N A L T R E D I A É S H O R A D ’ A N A R A D O R M I R

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :