Conselleria de Medio Ambiente. Conselleria de Medi Ambient. DOGV - Núm DISPOSICIÓ FINAL DISPOSICIÓN FINAL

Texto completo

(1)

DISPOSICIÓ FINAL

La present Orde entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 3 de juny de 2003

El conseller de Justícia i Administracions Públiques, CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA

Conselleria de Medi Ambient

ORDE de 16 de juny de 2003, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i s’establixen les vedes especials per a la temporada 2003-2004 a la Comunitat Valenciana. [2003/6842]

En compliment del que disposa la Llei de Caça, de 4 d’abril de 1970, i en el reglament per a la seua aplicació, de 25 de març de 1971, articles 23 i 25, respectivament, com també del que indiquen el Decret 50/1994, de 7 de març, del Govern Valencià, pel qual es regulen els plans tècnics d’aprofitament cinegètic; l’article 33.2 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, i l’article 4 del Decret 1095/1989, de 8 de setembre, sobre espècies cinegètiques, cal assenyalar les limitacions i èpoques hàbils de caça que regiran durant la tempora-da 2003-2004.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Planifi-cació i Gestió del Medi, oïdes les comissions provincials de caça, i en l’exercici de les facultats que tinc atribuïdes,

ORDENE Article 1. Objecte i àmbit

És objecte de la present orde la regulació dels períodes hàbils de caça i l’establiment dels vedes especials per a la temporada 2003-2004 a la Comunitat Valenciana.

Per a la caça d’aus migratòries en mitja veda, com també la de tords en la seua pròrroga s’estableixen a continuació els períodes i les quantitats que regiran per als terrenys on estiga permesa. Per a la resta de modalitats de caça en vedats s’hi aplicarà el que dispo-sen les resolucions aprovatòries dels plans tècnics d’aprofitament cinegètic de cada vedat. Per a allò no regulat en estos plans regirà el que estableix la present orde.

Article 2. Espècies cinegètiques i d’altres la caça de les quals està sotmesa a autorització especial.

Les espècies la caça de les quals queda autoritzada en les dife-rents modalitats es detallen en l’annex I.

Article 3. Períodes i dies hàbils

3.1. S’estableixen per a les diferents modalitats de caça els següents períodes i dies hàbils de caràcter general.

3.1.1. Caça menor en temporada general: del 12 d’octubre de 2003 al 6 de gener de 2004.

3.1.2. Caça del conill amb gossos i sense armes en pretempora-da

Es podran caçar conills (Oryctolagus cuniculus) amb ajuda de gossos i sense armes des del 20 de juliol fins a l’11 d’octubre de 2003, amb un màxim de 15 gossos per quadrilla.

3.1.3. Mitja veda

Del 17 d’agost fins al 31 d’agost de 2003, els dijous, dissabtes i diumenges, solament des de llocs fixos, i els caçadors podran auxi-liar-se de gossos per al cobrament de les peces. La guatlla es podrà caçar a mà i amb gos en este mateix període.

Esta modalitat solament s’autoritzarà en els terrenys d’aprofita-ment cinegètic especial que la tinguen aprovada en el seu pla de caça.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publi-cación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 3 de junio de 2003

El conseller de Justicia y Administraciones Públicas, CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA

Conselleria de Medio Ambiente

ORDEN de 16 de junio de 2003, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y se establecen las vedas especiales para la temporada 2003-2004 en la Comunidad Valenciana. [2003/6842]

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Caza, de 4 de abril de 1970, y en el reglamento para su aplicación, de 25 de marzo de 1971, artículos 23 y 25, respectivamente; así como lo indicado en el Decreto 50/1994, de 7 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los planes técnicos de aprovechamiento cinegético, y en el artículo 33.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y en el artícu-lo 4 del Decreto 1.095/1989, de 8 de septiembre, sobre especies cinegéticas, se hace necesario señalar las limitaciones y épocas hábi-les de caza que regirán durante la temporada 2003-2004.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Plani-ficación y Gestión del Medio, oídos las comisiones provinciales de caza, y en el ejercicio de las facultades que tengo atribuidas,

ORDENO Artículo 1. Objeto y ámbito

Es objeto de la presente orden la regulación de los períodos hábiles de caza y el establecimiento de las vedas especiales para la temporada 2003-2004 en la Comunidad Valenciana.

Para la caza de aves migratorias en media veda, así como la de tordos en su prórroga se establecen a continuación los periodos y cupos que regirán para los terrenos donde estuviera permitida. Para el resto de modalidades de caza en acotados se aplicará lo dispuesto en las resoluciones aprobatorias de los planes técnicos de aprove-chamiento cinegético de cada coto. Para lo no regulado en dichos planes se estará a lo establecido en la presente orden.

Artículo 2. Especies cinegéticas y otras cuya caza está sometida a autorización especial.

Las especies cuya caza queda autorizada en sus diferentes modalidades se relacionan en el anexo I.

Artículo 3. Períodos y días hábiles

3.1. Se establecen para las distintas modalidades de caza los siguientes períodos y días hábiles de carácter general.

3.1.1. Caza menor en temporada general: del 12 de octubre de 2003 al 6 de enero de 2004.

3.1.2. Caza del conejo con perros y sin armas en pretemporada Se podrán cazar conejos (Oryctolagus cuniculus) con ayuda de perros y sin armas desde el 20 de julio hasta el 11 de octubre de 2003, con un máximo de 15 perros por cuadrilla.

3.1.3. Media veda

Del 17 de agosto al 31 de agosto de 2003, los jueves, sábados y domingos, solamente desde puestos fijos, y podrán los cazadores auxiliarse de perros para el cobro de las piezas. La codorniz se podrá cazar en mano y con perro en este mismo período.

Esta modalidad solamente se autorizará en los terrenos de apro-vechamiento cinegético especial que la tengan aprobada en su plan de caza.

(2)

En la caça de tórtora i tudó els llocs hauran de separar-se un mínim de 100 metres respecte dels abeuradors habituals i menjado-res o ordiers artificials; tindran esta consideració els camps de gira-sols.

El període podrà endarrerir-se una setmana als vedats que ho sol·liciten o ho tinguen previst en la resolució aprovatòria del pla tècnic.

3.1.4. Pròrroga de tords i estornells

Del 10 de gener a l’1 de febrer de 2004, dissabtes, diumenges i festius, en tot tipus de terrenys.

A partir del tancament del període hàbil per a la caça menor, dia 6 de gener, sols es podrà caçar des de llocs fixos. Per a des-plaçar-s’hi, s’hi hauran de portar les armes enfundades, o bé, desca-rregades i obertes. Durant la pròrroga, el caçador es podrà auxiliar d’un gos per al cobrament de peces.

3.1.5. Caça de perdiu amb reclam mascle

Fent ús de l’autorització que la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, dóna per a esta modalitat de caça en la disposició addicional setena, es permet en terrenys d’aprofitament cinegètic especial, en les con-dicions següents:

3.1.5.1. A Alacant

– Zona baixa: de l’11 de gener al 15 de febrer de 2004. – Zona alta: del 25 de gener a l’1 de març de 2004.

La zona alta comprén els següents termes municipals: Agres, Alcocer de Planes, Alcoleja, Alcoi, Alfafara, Almudaina, l’Alque-ria d’Asnar, Balones, Banyeres de Mariola, Benasau, Beneixama, Beniardá, Beniarrés, Benigembla, Benifallim, Benifato, Benilloba, Benillup, Benimantell, Benimarfull, Benimassot, Biar, Bolulla, Busot, el Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Castell de Castells, Cocentaina, Confrides, Elda, Facheca, Famorca, Gaianes, Gorga, Guadalest, Ibi, l’Orxa, Millena, Murla, Muro d’Alcoi, Onil, Par-cent, Penàguila, Petrer, Pinoso, Planes, Quatretondeta, Relleu, Sali-nas, Sax, Sella, Tárbena, Tibi, Tollos, la Torre de les Maçanes, la Vall d’Alcalà, la Vall de Gallinera, la Vall de Laguar, Vall de Ebo, Villena i Xixona.

La zona baixa comprèn la resta de termes municipals de la província d’Alacant.

3.1.5.2. A Castelló i València, el període hàbil serà el comprés entre el 25 de gener i el 22 de febrer de 2004.

Durant este període se suspendrà la caça del tord des de lloc fix. Els terrenys d’aprofitament cinegètic especial situats al terme municipal de Bocairent (València) i al sud de la carretera comarcal 3316 tindran el mateix període hàbil que la zona alta de la provín-cia d’Alacant.

3.1.5.3. Els llocs s’hauran de situar a més de 500 metres del límit cinegètic més pròxim, excepte acord entre titulars de vedats confrontants.

3.1.5.4. Els titulars dels vedats podran retardar una setmana el període de caça autoritzat, mantenint el mateix nombre de dies, amb tan sols la notificació prèvia per escrit a la direcció territorial corresponent de la Conselleria de Medi Ambient, amb un mínim de 15 dies d’antelació a l’inici.

3.1.6. Falconeria

3.1.6.1. El període hàbil per a la pràctica de la caça amb aus rapaces serà el comprés entre el 12 d’octubre del 2003 i el 31 de gener del 2004, i s’autoritza la captura d’una presa de grandària mitjana o dues preses xicotetes per au rapaç i dia.

3.1.6.2. Durant el període de mitja veda i, si escau, el període extraordinari del conill, es podran caçar amb aus de falconeria les espècies caçables per a estos períodes, amb iguals quantitats, en vedats privats amb autorització del titular.

3.1.6.3. Es podran entrenar les aus de falconeria de l’1 de juliol al 31 de març, amb preses de fuga degudament marcades o sobre les espècies potencialment perjudicials per a l’agricultura o la caça segons disposa l’article 5 de l’Orde de 15 de juny de 1988 de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, a excepció del conill fora del període hàbil per a la caça menor en general i períodes extraordina-ris, si és procedent. En els vedats privats de caça caldrà l’autoritza-ció del titular.

En la caza de la tórtola y torcaz los puestos deberán separarse un mínimo de 100 metros respecto los bebederos habituales y comederos o cebaderos artificiales, tendrán la consideración ante-rior los campos de girasol.

Este periodo podrá retrasarse una semana en los acotados que lo soliciten o lo tengan contemplado en la resolución aprobatoria del plan técnico.

3.1.4. Prórroga de tordos y estorninos

Del 10 de enero al 1 de febrero de 2004, sábados, domingos y festivos, en todo tipo de terrenos.

A partir del cierre del período hábil para la caza menor, día 6 de enero, sólo podrá cazarse desde puestos fijos. Para desplazarse a ellos, se deberá llevar las armas enfundadas, o bien, descargadas y abiertas. Durante la prórroga, el cazador podrá auxiliarse de un perro para el cobro de piezas.

3.1.5. Caza de perdiz con reclamo macho

En uso de la autorización que la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, concede para esta modalidad de caza en su disposición adicional séptima, se permite en terrenos de aprovechamiento cinegético especial, en las siguientes condiciones:

3.1.5.1. En Alicante

– Zona baja: del 11 de enero al 15 de febrero de 2004. – Zona alta: del 25 de enero al 1 de marzo de 2004.

La zona alta comprende los siguientes términos municipales: Agres, Alcocer de Planes, Alcoleja, Alcoy, Alfafara, Almudaina, l’Alqueria d’Asnar, Balones, Banyeres de Mariola, Benasau, Beneixama, Beniardá, Beniarrés, Benigembla, Benifallim, Benifa-to, Benilloba, Benillup, Benimantell, Benimarfull, Benimassot, Biar, Bolulla, Busot, Campo de Mirra, Cañada, Castalla, Castell de Castells, Cocentaina, Confrides, Elda, Facheca, Famorca, Gaianes, Gorga, Guadalest, Ibi, Lorcha, Millena, Murla, Muro d’Alcoi, Onil, Parcent, Penàguila, Petrer, Pinoso, Planes, Quatretondeta, Relleu, Salinas, Sax, Sella, Tárbena, Tibi, Tollos, Torremanzanas, la Vall d’Alcalà, la Vall de Gallinera, la Vall de Laguar, Vall de Ebo, Villena y Xixona.

La zona baja comprende los restantes términos municipales de la provincia de Alicante.

3.1.5.2. En Castellón y Valencia, el período hábil será el com-prendido entre el 25 de enero y el 22 de febrero de 2004.

Durante dicho período se suspenderá la caza del tordo desde puesto fijo.

Los terrenos de aprovechamiento cinegético especial situados en el término municipal de Bocairent (Valencia) y al sur de la carretera comarcal 3316 tendrán el mismo período hábil que la zona alta de la provincia de Alicante.

3.1.5.3. Los puestos se situarán a más de 500 metros de la linde cinegética más próxima, salvo acuerdo entre titulares de cotos colindantes.

3.1.5.4. Los titulares de los cotos podrán retrasar una semana, el período de caza autorizado, manteniendo el mismo número de días, con tan solo la notificación previa por escrito a la dirección territo-rial correspondiente de la Conselleria de Medio Ambiente, con un mínimo de 15 días de antelación a su inicio.

3.1.6. Cetrería

3.1.6.1. El período hábil para la práctica de la caza con aves rapaces será el comprendido entre el 12 de octubre de 2003 y el 31 de enero de 2004, autorizándose la captura de una presa de media-no tamaño o dos presas de pequeño tamaño por ave rapaz y día.

3.1.6.2. Durante el período de media veda y en su caso el perío-do extraordinario del conejo, podrán cazarse con aves de cetrería las especies cazables para esos períodos, con iguales cupos, en cotos privados con autorización de su titular.

3.1.6.3. Se podrá entrenar a las aves de cetrería del 1 de julio al 31 de marzo, con presas de escape debidamente marcadas o sobre las especies potencialmente perjudiciales para la agricultura o la caza según se dispone en el artículo 5 de la Orden de 15 de junio de 1988 de la Conselleria de Agricultura y Pesca, a excepción del conejo fuera del período hábil para la caza menor en general y períodos extraordinarios en su caso. En los cotos privados de caza será necesario autorización de su titular.

(3)

3.1.7. Aus aquàtiques 3.1.7.1. Períodes

· Vedats declarats com d’aus aquàtiques

Alacant, Castelló i València: del 12 d’octubre del 2003 a l’1 de febrer del 2004.

· Per a la resta de zones, només es podrà practicar la caça d’aus aquàtiques des del dia 12 d’octubre del 2003 fins al 6 de gener del 2004, els mateixos dies hàbils que la caça menor en general.

· En tots els termes municipals afectats, totalment o parcial-ment, per la zona que és objecte del Pla Especial de Protecció del Parc Natural de l’Albufera, s’aplicarà el que disposa el seu regla-ment especial de caça, que aprovarà la Direcció General de Planifi-cació i Gestió del Medi.

3.1.7.2. Terrenys

Es consideren terrenys d’aus aquàtiques els vedats donats d’alta com tals d’acord amb l’article 2 de l’Orde de 15 de juny de 1988, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, per la qual es regula am

b caràcter general l’activitat cinegètica a la Comunitat Valen-ciana.

3.1.7.3. La caça d’aus aquàtiques està permesa des d’una hora abans de l’eixida del sol fins una hora després de la posta, preses estes de l’almanac.

3.1.7.4. Els titulars dels vedats privats de caça d’aus aquàtiques hauran de programar les tirades organitzades o jornades de caça en un calendari, que hauran de presentar abans del 15 de setembre en la direcció territorial corresponent de la Conselleria de Medi Ambient.

3.1.8. Caça major

3.1.8.1. Senglar (Sus scrofa)

– En temporada del 12 d’octubre del 2003 al 6 de gener del 2004.

Es requerirà autorització de la direcció territorial corresponent, de les caceres en què hagen de participar més de 9 caçadors o més de 15 gossos.

– Del 21 de setembre al 5 d’octubre del 2003 i del 7 de gener al 8 de febrer del 2004, s’autoritza la caça del senglar i la rabosa (Vul-pes vul(Vul-pes), amb l’autorització administrativa prèvia. La munició que s’ha d’utilitzar és la bala.

– En els terrenys d’aprofitament cinegètic comú per a la caça del senglar només s’autoritzarà l’ocupació d’escopetes.

3.1.8.2. Cabirol (Capreolus capreolus)

A causa de la incipient colonització d’esta espècie a la Comuni-tat Valenciana, se’n prohibeix la caça, llevat dels vedats de caça major tancats on l’aprofitament d’esta espècie estiga autoritzat en el corresponent pla.

3.1.8.3. Resta d’espècies de caça major

· Reserves nacionals de caça i vedats de caça major. El període hàbil serà el que establisquen els respectius plans d’aprofitament cinegètic.

· Restants tipus de terrenys. Les direccions territorials de la Conselleria de Medi Ambient podran autoritzar la caça per mitjà de permís específic.

3.2. Dies hàbils

En terrenys d’aprofitament comú (lliures) i per a les modalitats de caça que tot seguit s’indiquen, els dies hàbils es restringiran al que s’ha especificat a continuació:

* Caça de conill amb gossos i sense armes en pretemporada: dijous, dissabtes, diumenges i festius.

* Caça menor en general: diumenges i festius, inclou aquàti-ques.

* Caça de conill amb gossos i sense armes en temporada: dijous, dissabtes, diumenges i festius.

* Caça del senglar en temporada: dissabtes, diumenges i festius. * Caça de tord en lloc fix: dijous, dissabtes, diumenges i festius. * Caça de tord des de lloc fix en pròrroga: dissabtes i diumen-ges.

Article 4. Limitacions de caràcter autonòmic 4.1. Quotes de captura

3.1.7. Aves acuáticas 3.1.7.1. Períodos

Acotados declarados como de aves acuáticas

Alicante, Castellón, Valencia: del 12 de octubre de 2003 al 1 de febrero de 2004.

Para el resto de zonas, solo podrá practicarse la caza de aves acuáticas desde el día 12 de octubre de 2003 hasta el 6 de enero de 2004, los mismos días hábiles que la caza menor en general.

En todos los términos municipales afectados, total o parcial-mente, por la zona que es objeto del Plan Especial de Protección del Parque Natural de L’Albufera, será de aplicación lo dispuesto en su reglamento especial de caza, que aprobará la Dirección Gene-ral de Planificación y Gestión del Medio.

3.1.7.2. Terrenos

Se consideran terrenos de aves acuáticas los cotos dados de alta como tales de acuerdo con el artículo 2 de la Orden de 15 de junio de 1988, de la Conselleria de Agricultura y Pesca por la que se regula con carácter general, la actividad cinegética en la Comuni-dad Valenciana.

3.1.7.3. La caza de aves acuáticas está permitida desde una hora antes de la salida del sol hasta una hora después de su puesta, toma-das éstas del almanaque.

3.1.7.4. Los titulares de los cotos privados de caza de aves acuáticas deberán programar las tiradas organizadas o jornadas de caza en un calendario, que presentarán antes del 15 de septiembre en la dirección territorial correspondiente de la Conselleria de Medio Ambiente.

3.1.8. Caza mayor 3.1.8.1. Jabalí (Sus scrofa)

– En temporada del 12 de octubre de 2003 al 6 de enero de 2004

Se requerirá autorización de la dirección territorial correspon-diente, de las cacerías en las que vayan a participar más de 9 caza-dores o más de 15 perros.

– Del 21 de septiembre al 5 de octubre de 2003 y del 7 de enero al 8 de febrero de 2004, se autoriza la caza del jabalí y zorro (Vul-pes vul(Vul-pes), previa autorización administrativa. La munición a utili-zar será la bala.

– En los terrenos de aprovechamiento cinegético común para la caza del jabalí sólo se autorizará el empleo de escopetas.

3.1.8.2. Corzo (Capreolus capreolus)

Debido a la incipiente colonización de esta especie en la Comu-nidad Valenciana, queda prohibida su caza con excepción de los cotos de caza mayor cercados donde el aprovechamiento de dicha especie estuviera autorizado en su correspondiente plan.

3.1.8.3. Resto de especies de caza mayor

Reservas nacionales de caza y cotos de caza mayor. El período hábil será el que establezcan sus respectivos planes de aprovecha-miento cinegético.

· Restantes tipos de terrenos. Las direcciones territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente podrán autorizar la caza mediante permiso específico.

3.2. Días hábiles

En terrenos de aprovechamiento común (libres) y para las siguientes modalidades de caza los días hábiles se restringirán a lo especificado a continuación:

* Caza de conejo con perros y sin armas en pretemporada: jue-ves, sábados, domingos y festivos.

* Caza menor en general: domingos y festivos, incluye acuáti-cas.

* Caza de conejo con perros y sin armas en temporada: jueves, sábados, domingos y festivos.

* Caza del jabalí en temporada: sábados, domingos y festivos. * Caza de tordo en puesto fijo: jueves, sábados, domingos y festivos.

* Caza de tordo desde puesto fijo en prórroga: sábados y domingos.

Artículo 4. Limitaciones de carácter autonómico 4.1. Cupos de captura

(4)

La quota de captures individual màxima –per caçador i dia– en els terrenys d’aprofitament comú o lliures, es fixa en l’annex II per a tot el període hàbil.

En els terrenys sotmesos a règim cinegètic especial o vedats, no s’aplicarà limitació de la quota de captures, que s’ha de realitzar d’acord amb el pla tècnic de caça aprovat, excepte en els casos següents:

Tórtora comuna, tudó i guatlla: s’establix una quota total –la suma de les tres espècies– de vuit peces per caçador i dia. Esta xifra es podrà superar si, abans de l’1 d’agost, el titular del vedat en sol·licita l’ampliació a la corresponent direcció territorial de Medi Ambient i justifica les raons per a superar esta quota. En tot cas, les captures totals no podran superar les del pla tècnic de caça aprovat.

4.2. Gossos

4.2.1. Les gossades hauran d’estar inscrites necessàriament en el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana. El certificat d’estar inscrites en un registre semblant en la comunitat autònoma de procedència serà documentació indispensable per a la participació d’esta en qualsevol activitat cinegètica.

4.2.2. Queda prohibida per a la caça del senglar la utilització de les següents races de gossos: buldog, pitbull, rottweiler, bòxer, dòberman, pastor alemany i gos de presa canari.

4.2.3. En la caça del senglar, les gossades o agrupació de gos-sos que intervinguen no podran estar compostes per més d’un gos de presa per cada 5 gossos o fracció.

4.3. Enregistraments

4.3.1. Queda prohibida la tinença i utilització en terrenys cinegètics dels enregistraments i aparells o mitjans mecànics que reproduïsquen els sons, pel fet de considerar-se procediments mas-sius i no selectius, a l’empara de l’article 34.a de la Llei 4/1989, de 27 de març.

4.3.2. En el cas que concórreguen les circumstàncies de l’article 28.2 de l’esmentada Llei 4/1989, es faculten els directors territo-rials de la Conselleria de Medi Ambient per a expedir les autoritza-cions excepcionals corresponents.

4.4. Furó

Queda prohibit l’ús de furons per a les activitats cinegètiques, excepte per al control de danys agroforestals o com auxiliar en tas-ques de captura de conills per a la seua posterior vacunació. En ambdós casos es requerirà autorització administrativa.

4.5. Terrenys incendiats

4.5.1. Queda prohibit tot tipus de caça fins al 12 d’octubre del 2004 en aquells terrenys que durant 2003 hagen sofrit o sofrisquen el pas d’incendis forestals; es prohibeix igualment en aquells terrenys que hagen quedat com a enclavaments menors de 250 hectàrees sense cremar dins del perímetre de l’incendi. Tot això, amb independència de la seua qualificació cinegètica.

4.5.2. Durant la pràctica de la caça, el pas per les zones objecte de l’esmentada prohibició es realitzarà amb les armes desmuntades. 4.5.3. Excepcionalment, els directors territorials podran autorit-zar la caça en els terrenys incendiats amb motiu de danys a l’agri-cultura o a fi d’evitar desequilibris poblacionals.

4.6. Cartutxos

Serà obligació del caçador recollir les beines dels cartutxos uti-litzades durant l’exercici de la caça.

Article 5. Limitacions i excepcions cinegètiques de caràcter provin-cial

5.1. Alacant

a) Queda prohibida la caça en el Parc Natural del Penyal d’Ifac. b) Queda prohibida la caça a l’embassament de Crevillent; al de Beniarrés, des de la presa fins al pont de Benàmer (Muro d’Alcoi); i així mateix queda prohibida la caça d’aquàtiques en l’embassa-ment de la Pedrera.

5.2. Castelló

a) Queda prohibida la caça en els refugis de caça de la desem-bocadura del riu Millars i del Desert de les Palmes.

b) Queda prohibida la caça a l’estany de Nules. c) Queda prohibida la caça de l’ascle o ànec griset. 5.3. València

El cupo de capturas individual máximo –por cazador y día– en los terrenos de aprovechamiento común o libres, se fija en el anexo II para todo el período hábil.

En los terrenos sometidos a régimen cinegético especial o aco-tados, no se aplicará limitación del cupo de capturas, que se ha de realizar de acuerdo con el plan técnico de caza aprobado, salvo en los siguientes casos:

Tórtola común, paloma torcaz y codorniz: se establece un cupo total –la suma de las tres especies– de ocho piezas por cazador y día. Dicha cifra se podrá superar si, antes del 1 de agosto, el titular del coto solicita a la correspondiente dirección territorial de Medio Ambiente su ampliación, y justifica las razones para superar dicho cupo. En todo caso, las capturas totales no podrán superar las del plan técnico de caza aprobado.

4.2. Perros

4.2.1. Las rehalas deberán estar inscritas necesariamente en el Registro de Núcleos Zoológicos de la Comunidad Valenciana. La certificación de estar inscritas en un registro similar en la comuni-dad autónoma de procedencia será documentación indispensable para la participación de la misma en cualquier actividad cinegética.

4.2.2. Queda prohibida para la caza del jabalí la utilización de las siguientes razas de perros: buldog, pitbull, rottweiler, bóxer, doberman, pastor alemán y perro de presa canario.

4.2.3. En la caza del jabalí, las rehalas o agrupación de perros que intervengan no podrán estar compuestas por más de un perro de agarre por cada 5 de ellos o fracción.

4.3. Grabaciones

4.3.1. Queda prohibida la tenencia y utilización en terrenos cinegéticos de las grabaciones y aparatos o medios mecánicos que reproduzcan los sonidos, por considerarse procedimientos masivos y no selectivos, al amparo del artículo 34.a de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.

4.3.2. En el supuesto de que concurran las circunstancias del artículo 28.2 de la mencionada Ley 4/1989, se faculta a los directo-res territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente para expedir las autorizaciones excepcionales correspondientes.

4.4. Hurón

Queda prohibido el uso de hurones para las actividades cinegé-ticas, excepto para el control de daños agroforestales o como auxi-liar en tareas de captura de conejos para su posterior vacunación. En ambos casos se requerirá de autorización administrativa.

4.5. Terrenos incendiados

4.5.1. Queda prohibido todo tipo de caza hasta el 12 de octubre de 2004 en aquellos terrenos que durante 2003 hayan sufrido o sufran el paso de incendios forestales; se prohibe igualmente en aquellos terrenos que hayan quedado como enclaves menores de 250 hectáreas sin quemar dentro del perímetro del incendio. Todo ello, con independencia de la calificación cinegética de los mismos. 4.5.2. Durante la práctica de la caza, el paso por las zonas obje-to de la citada prohibición se realizará con las armas desmontadas.

4.5.3. Excepcionalmente, los directores territoriales podrán autorizar la caza en los terrenos incendiados con motivo de daños a la agricultura o a fin de evitar desequilibrios poblacionales.

4.6. Cartuchos

Será obligación del cazador recoger las vainas de los cartuchos utilizadas durante el ejercicio de la caza.

Artículo 5. Limitaciones y excepciones cinegéticas de carácter pro-vincial

5.1. Alicante

a) Queda prohibida la caza en el Parque Natural del Penyal d’Ifac. b) Queda prohibida la caza en el embalse de Crevillente; en el de Beniarrés, desde la presa hasta el puente de Benàmer (Muro de Alcoy); y asimismo queda prohibida la caza de acuáticas en el embalse de la Pedrera.

5.2. Castellón

a) Queda prohibida la caza en los refugios de caza de la desem-bocadura del río Mijares y del Desert de les Palmes.

b) Queda prohibida la caza en el Estany de Nules. c) Queda prohibida la caza del ánade friso. 5.3. Valencia

(5)

a) En els terrenys d’aprofitament cinegètic comú situats a l’est de les carreteres nacionals 340 (Barcelona-València) i 332 (Valèn-cia-Alacant), des de la seua entrada en la província de València fins a Oliva, i carretera comarcal 3318 (Oliva-Pego) fins al límit de la província, només es permet la caça els dissabtes, diumenges i fes-tius, en el període comprés entre el 12 d’octubre del 2003 i el 6 de gener del 2004.

b) Queda prohibida la caça a l’estany de Cullera.

c) Queda prohibida la caça a la forest de Portaceli i els enclava-ments, excepte la caça amb gossos i sense armes; es limita el nom-bre de caçadors per quadrilla a tres amb un màxim de sis gossos per colla i un màxim de tres gossos per persona.

d) Queda prohibida la caça al paratge Masía del Collado, terme municipal de Dos Aguas.

Article 6. Caça amb arc

S’autoritza la caça major, fins i tot en terrenys cinegètics d’aprofitament comú, en les modalitats d’aguait, batuda i espera, com també la caça menor amb arc amb les mateixes condicions que emprant un altre tipus d’armes, amb els requisits que es detallen a continuació. La finalitat és evitar que especialment les peces de caça major se’n vagen ferides.

6.1. Arcs

Els arcs utilitzats per a la pràctica de la caça hauran de tenir la següents potències mínimes:

– Per a caça menor:

Tots els tipus a partir de 30 lliures (13,50 kg) a l’obertura de l’arquer/a.

– Per a caça major:

Tots els tipus a partir de 45 lliures (20,25 kg) a l’obertura de l’arquer/a.

6.2. Fletxes i puntes

– Per a la caça d’aus al vol les fletxes de caça que s’han d’utilit-zar hauran d’estar emplomallades obligatòriament amb plomes amples del tipus flu-flu.

– Per a la caça menor es poden utilitzar puntes d’impacte i pun-tes amb fulles de tall.

– Per a la caça major únicament es poden utilitzar puntes de tall.

– Queden prohibides les puntes que pel disseny en forma d’arpó poden impedir l’extracció.

– No podrà anar equipada cap fletxa amb puntes explosives ni impregnada amb substàncies verinoses.

Article 7. Estadística

En exercici del que preveu l’article 35.3 de la Llei 4/1989, de 27 de març, els titulars de vedats de caça hauran de resumir en un comunicat el resultat dels aprofitaments realitzats durant la tempo-rada, especificant el nombre d’exemplars de cada espècie cobrats i altres dades d’interés amb finalitat estadística. Estos comunicats s’hauran d’adaptar al model que s’establisca i hauran de ser reme-sos a la corresponent direcció territorial de Medi Ambient abans del 31 de març de cada any.

Article 8. Valoració complementària d’espècies cinegètiques En l’annex III es fixa el valor de reposició estimat per a les espècies cinegètiques que complementa l’Orde de 17 de març de 1987, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, per la qual s’actualit-zen les valoracions de les espècies protegides i no protegides de la fauna a la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera

Faculte els directors territorials per a autoritzar:

– L’entrenament dels gossos de gossada en l’època de veda en les condicions que estimen oportunes.

– El retard en l’obertura i el tancament de la temporada de caça menor en general als vedats de caça de la comarca de Requena-Utiel (València) començant el 26 d’octubre del 2003 i acabant el 25 de gener del 2004.

a) En los terrenos de aprovechamiento cinegético común situa-dos al este de las carreteras nacionales 340 (Barcelona-Valencia) y 332 (Valencia-Alicante), desde su entrada en la provincia de Valen-cia hasta oliva, y carretera comarcal 3318 (Oliva-Pego) hasta el límite de la provincia, sólo se permite la caza los sábados, domin-gos y festivos, en el período comprendido entre el 12 de octubre de 2003 y el 6 de enero de 2004.

b) Queda prohibida la caza en el Estany de Cullera.

c) Queda prohibida la caza en el monte de Portaceli y sus encla-vados, salvo la caza con perros y sin armas; se limita el número de cazadores por cuadrilla a tres con un máximo de seis perros por cuadrilla y un máximo de tres perros por persona.

d) Queda prohibida la caza en el paraje Masía del Collado, tér-mino municipal de Dos Aguas.

Artículo 6. Caza con arco

Se autoriza la caza mayor, inclusive en terrenos cinegéticos de aprovechamiento común, en las modalidades de rececho, batida y espera, así como la caza menor con arco en las mismas condiciones que empleando otro tipo de armas, con los requisitos que se deta-llan a continuación. La finalidad es evitar que especialmente las piezas de caza mayor se vayan heridas.

6.1. Arcos

Los arcos utilizados para la práctica de la caza habrán de tener la siguientes potencias mínimas:

– Para caza menor:

Todos los tipos a partir de 30 libras (13,50 kg) a la apertura del arquero/a.

Para caza mayor:

Todos los tipos a partir de 45 libras (20,25 kg) a la apertura del arquero/a.

6.2. Flechas y puntas

– Para la caza de aves al vuelo las flechas de caza a utilizar deberán estar emplumadas obligatoriamente con plumas anchas del tipo flu-flu.

– Para la caza menor pueden utilizarse puntas de impacto y puntas con hojas de corte

– Para la caza mayor únicamente se pueden utilizar puntas de corte.

– Quedan prohibidas las puntas que por su diseño en forma de arpón puedan impedir la extracción.

– Ninguna flecha podrá ir equipada con puntas explosivas ni impregnada con sustancias venenosas.

Artículo 7. Estadística

En ejercicio de lo previsto en el artículo 35.3 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, los titulares de cotos de caza deberán resumir en un parte el resultado de los aprovechamientos realizados durante la temporada, especificando el número de ejemplares de cada especie cobrados y otros datos de interés con fines estadísticos. Estos partes se ajustarán al modelo que se establezca y deberán ser remitidos a la correspondiente dirección territorial de Medio Ambiente antes del 31 de marzo de cada año.

Artículo 8. Valoración complementaria de especies cinegéticas En el anexo III se fija el valor de reposición estimado para las especies cinegéticas que complementa la Orden de 17 de marzo de 1987, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, por la que se actua-lizan las valoraciones de las especies protegidas y no protegidas de la fauna en la Comunidad Valenciana.

DISPOSICIONES ADICIONALES Primera

Faculto a los directores territoriales para autorizar:

– El entrenamiento de los perros de rehala en la época de veda en las condiciones que estimen oportunas.

– El retraso en la apertura y cierre de la temporada de caza menor en general a los cotos de caza de la Comarca de Requena-Utiel (Valencia) comenzando el 26 de octubre de 2003 y terminan-do el 25 de enero de 2004.

(6)

Segona

L’adquisició i solta no autoritzada d’animals vius de caràcter cinegètic en qualsevol tipus de terreny infringeix el que estableix l’article 34.e de la Llei 4/1989, expressament indicat en l’article 38.13, i es qualificarà i sancionarà d’acord amb l’article 39 de la mateixa disposició legal.

El trasllat i la solta de peces de caça viva requereix l’autoritza-ció de la corresponent direcl’autoritza-ció territorial de la Conselleria de Medi Ambient, amb la sol·licitud prèvia efectuada amb 15 dies d’antela-ció com a mínim.

Esta autorització no serà necessària per als concursos i tirades de guatla japonesa (Coturnix coturnix v. japonica) i colom (Colum-ba ssp.) que es realitzen en camps de tir legalitzats, sempre que les peces provinguen de granges cinegètiques o explotacions indus-trials que disposen d’autorització expressa per a la producció i venda de peces de caça vives.

Aquells concursos i competicions no inclosos en el punt ante-rior, seran tramitats a través de les delegacions provincials de la Federació Territorial Valenciana de Caça, les quals presentaran un calendari únic de tirades en les direccions territorials corresponents abans del 15 de gener de l’any 2004.

Tercera

Les sol·licituds per a caçar en zones de caça controlada i en vedats socials es podran presentar en la corresponent direcció terri-torial entre els dies 1 de juliol i 31 d’agost. El sorteig es realitzarà el segon dijous de setembre a les 11.00 hores, en les oficines de les citades dependències.

Quarta

Per a tot allò no regulat per la present orde, regirà el que dispo-sa la Llei de Caça vigent i el seu reglament; l’Orde de 15 de juny de 1988, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres.

DISPOSICIONS FINALS Primera

Es faculta la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi de la Conselleria de Medi Ambient per a dictar totes les resolucions que siguen necessàries per al desenvolupament de la present orde. Segona

Esta orde entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 16 de juny del 2003

El conseller de Medi Ambient, FERNANDO MODREGO CABALLERO

ANNEX I – Caça menor en general:

Conill (Oryctolagus cuniculus), llebre (Lepus capensis), rabosa (Vulpes vulpes), perdiu (Alectoris rufa), guatla (Coturnix coturnix), tudó (Columba palumbus), xixella (Columba oenas), colom roquer (Columba livia), tórtora (Streptopelia turtur), tórtora turca (Strepto-pelia decaocto), becada (Scolopax rusticola), merita (Vanellus vanellus), tord comú (Turdus philomelos), tordanxa (Turdus pila-ris), tord ala-roig (Turdus iliacus), griva (Turdus viscivorus), estor-nell vulgar (Sturnus vulgaris), estorestor-nell negre (Sturnus unicolor), garsa (Pica pica), gralla (Corvus monedula), cornella (Corvus coro-ne); i també les espècies faisà (Phasianus colchicus), guatla japone-sa (Coturnix coturnix v. japonica), colí de Virgínia (Colinus virgi-nianus) i colí de Califòrnia (Lophortix californica).

Segunda

La adquisición y suelta no autorizada de animales vivos de carácter cinegético en cualquier tipo de terreno infringe lo estable-cido en el artículo 34.e de la Ley 4/1989, expresamente indicado en su artículo 38.13, y se calificará y sancionará con arreglo al artículo 39 de la misma disposición legal.

El traslado y suelta de piezas de caza viva requerirá autoriza-ción de la correspondiente direcautoriza-ción territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, previa solicitud efectuada con 15 días de antela-ción como mínimo.

Esta autorización no será necesaria para los concursos y tiradas de codorniz japonesa (Coturnix coturnix v. japonica) y paloma (Columba ssp.) que se celebren en campos de tiro legalizados, siempre y cuando las piezas provengan de granjas cinegéticas o explotaciones industriales que cuenten con autorización expresa para la producción y venta de piezas de caza vivas.

Aquellos concursos y competiciones no incluidos en el punto anterior, serán tramitados a través de las delegaciones provinciales de la Federación Territorial Valenciana de Caza, las cuales presen-tarán un calendario único de tiradas en las direcciones territoriales correspondientes antes del 15 de enero del año 2004.

Tercera

Las solicitudes para cazar en zonas de caza controlada y en cotos sociales se podrán presentar en la correspondiente dirección territorial entre los días 1 de julio y 31 de agosto. El sorteo se reali-zará el segundo jueves de septiembre a las 11.00 horas, en las ofici-nas de las citadas dependencias.

Cuarta

Para todo aquello no regulado por la presente orden, se estará a lo dispuesto en la Ley de Caza vigente y su reglamento; en la Orden de 15 de junio de 1988, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Ali-mentación, y en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

DISPOSICIONES FINALES Primera

Se faculta a la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio de la Conselleria de Medio Ambiente para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo de la presente orden. Segunda

Esta orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 16 de junio de 2003

El conseller de Medio Ambiente, FERNANDO MODREGO CABALLERO

ANEXO I – Caza menor en general:

Conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre (Lepus capensis), zorro (Vulpes vulpes), perdiz roja (Alectoris rufa), codorniz (Coturnix coturnix), paloma torcaz (Columba palumbus), paloma zurita (Columba oenas), paloma bravía (Columba livia), tórtola (Strepto-pelia turtur), tórtola turca (Strepto(Strepto-pelia decaocto), becada (Scolo-pax rusticola), avefría (Vanellus vanellus), tordo o zorzal común (Turdus philomelos), zorzal real (Turdus pilaris), zorzal alirrojo (Turdus iliacus), zorzal charlo (Turdus viscivorus), estornino pinto (Sturnus vulgaris), estornino negro (Sturnus unicolor), urraca (Pica pica), grajilla (Corvus monedula), corneja (Corvus corone); así como las especies faisán (Phasianus colchicus), codorniz japonesa (Coturnix coturnix v. japonica), colín de Virginia (Colinus virginia-nus) y colín de California (Lophortix californica).

(7)

– Aus aquàtiques:

Ànec collverd (Anas platyrhynchos), ascle o ànec friset (Anas strepera), piuló o ànec xiulador (Anas penelope), cua de jonc o ànec cuallarg (Anas acuta), cullerot o bragat (Anas clypeata), sivert (Netta rufina), xarxet (Anas crecca), roncadell o xarrasclet (Anas querquedu-la), boix (Aythya ferina), morell capellut (Aythya fuliguquerquedu-la), fotja (Fulica atra), bequeruda (Gallinago gallinago), bequet (Lymnocryptes minima), gavina vulgar (Larus ridibundus), gavinot argentat del Mediterrani (Larus cachinnans) i gavinot fosc (Larus fuscus).

– Mitja veda:

Tudó (Columba palumbus), xixella (Columba oenas), colom roquer (Columba livia), tórtora (Streptopelia turtur), tórtora turca (Streptopelia decaocto), guatla (Coturnix coturnix), estornell vulgar (Sturnus vulgaris), estornell negre (Sturnus unicolor), garsa (Pica pica), gralla (Corvus monedula) i cornella (Corvus corone).

– Prórroga de Tords i estornells:

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris), estornell negre (Sturnus unicolor), tord comú (Turdus philomelos), tordanxa (Turdus pila-ris), tord ala-roig (Turdus iliacus), griva (Turdus viscivorus) i garsa (Pica pica).

– Caça major:

Cèrvol (Cervus elaphus), daina (Dama dama), cabirol (Capreo-lus capreo(Capreo-lus), mufló (Ovis musimon), cabra salvatge (Capra pyre-naica), arruí (Ammotragus lervia) i senglar (Sus scrofa),

– Captura en viu d’aus fringílides:

Verdum (Carduelis chloris), gafarró (Serinus serinus), caderne-ra (Carduelis carduelis), passerell (Carduelis cannabina), pinsà comú (Fringilla coelebs).

ANNEX II Nombre màxim de captures (terrenys lliures) Perdiu, conill i llebre: 2 peces (en total) Tords: 15 peces

ANNEX III ORDE ARTIODACTYLA

Familia Bovidae

Arruí (Ammotragus lervia): 600 euros Familia Cervidae

Cabirol (Capreolus capreolus): 1.500 euros ORDE COLUMBIFORMES

Família Columbidae

Tórtora turca (Streptopelia decaocto): 6 euros

ANNEX IV

Documentació que s’ha de presentar a les direccions territorials per a sol·licitar autoritzacions excepcionals i expresses, a l’empara de l’article 28.2 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres.

1. Dades identificatives del titular.

2. Espècie que es vol caçar i nombre d’exemplars.

3. Mètode que es vol emprar i nombre d’unitats de l’art que s’ha d’emprar.

4. Dades de l’àrea de caça (vedat).

5. Dades identificatives del personal qualificat que s’ha d’utilit-zar (DNI i llicència de caça).

6. Dades d’inici i final de l’activitat. 7. Possibles riscos pel mètode, època o àrea. 8. Dades sobre els controls que se pretén exercir.

9. Raó, on cal justificar la necessitat de l’autorització en funció dels danys que es puguen originar i, en tot cas, per algun dels motius previstos en l’article 28.2.

– Aves acuáticas:

Ánade real (Anas platyrhynchos), ánade friso (Anas strepera), ánade silbón (Anas penelope), ánade rabudo (Anas acuta), pato cuchara (Anas clypeata), pato colorado (Netta rufina), cerceta común (Anas crecca), cerceta carretona (Anas querquedula), porrón común (Aythya ferina), porrón moñudo (Aythya fuligula), focha (Fulica atra), agachadiza común (Gallinago gallinago), agachadiza chica (Lymnocryptes minima), gaviota reidora (Larus ridibundus), gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) y gaviota sombría (Larus fuscus).

– Media veda:

Paloma torcaz (Columba palumbus), paloma zurita (Columba oenas), paloma bravía (Columba livia), tórtola (Streptopelia turtur), tórtola turca (Streptopelia decaocto), codorniz (Coturnix coturnix), estornino pinto (Sturnus vulgaris), estornino negro (Sturnus unico-lor), urraca (Pica pica), grajilla (Corvus monedula) y corneja (Cor-vus corone).

– Prórroga de zorzales y estorninos:

Estornino pinto (Sturnus vulgaris), estornino negro (Sturnus unicolor), zorzal común (Turdus philomelos), zorzal real (Turdus pilaris), zorzal alirrojo (Turdus iliacus), zorzal charlo (Turdus visci-vorus) y urraca (Pica pica).

– Caza mayor:

Ciervo (Cervus elaphus), gamo (Dama dama), Corzo (Capreo-lus capreo(Capreo-lus), muflón (Ovis musimon), cabra montés (Capra pyre-naica), arruí (Ammotragus lervia) y jabalí (Sus scrofa),

– Captura en vivo de aves fringílidas:

Verderón (Carduelis chloris), verdecillo (Serinus serinus) jil-guero (Carduelis carduelis), pardillo (Carduelis cannabina), pinzón vulgar (Fringilla coelebs).

ANEXO II Cupo de capturas (terrenos libres) Perdiz, conejo y liebre: 2 piezas (en total) Zorzales: 15 piezas

ANEXO III ORDEN ARTIODACTYLA

Familia Bovidae

Arruí (Ammotragus lervia): 600 euros Familia Cervidae

Corzo (Capreolus capreolus): 1.500 euros ORDEN COLUMBIFORMES

Familia Columbidae

Tórtola turca (Streptopelia decaocto): 6 euros

ANEXO IV

Documentación que ha de presentarse en las direcciones territo-riales para solicitar autorizaciones excepcionales y expresas, al amparo del artículo 28.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con-servación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

1. Datos identificativos del titular

2. Especie que se desea cazar y número de ejemplares

3. Método que se desea emplear y número de unidades del arte a emplear

4. Datos del área de caza (coto)

5. Datos identificativos del personal cualificado que se vaya a emplear (DNI y licencia de caza)

6. Datos de inicio y final de la actividad 7. Posibles riesgos por el método, época o área 8. Datos sobre los controles que se pretende ejercer

9. Razón, debiendo justificar la necesidad de la autorización en función de los daños que se puedan originar y, en todo caso, por alguno de los motivos previstos en el artículo 28.2.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :