GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS CURS DE 0 A 3 ANYS L ESCOLA, EL NOSTRE FUTUR

Texto completo

(1)

L’ESCOLA,

EL NOSTRE

FUTUR

GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS

CURS 2012-2013

DE 0 A 3 ANYS

(2)

3

GUIA DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

La guia que teniu a les mans està feta amb l’objectiu d’ajudar-vos a escollir una escola bressol per al d’ajudar-vostre fill o filla, que d’aquesta manera inicia una nova trajectòria en la seva vida. El primer cicle d’educació infantil comprèn els primers anys de vida dels vostres infants. En aquesta etapa són de vital importància els primers grans avenços en els aprenentatges, l’adquisició del llenguatge, els primers desplaçaments, les pri-meres relacions socials, etc.

Des de l’Ajuntament som plenament conscients de la impor-tància d’aquesta etapa educativa i, per això, apostem d’una manera clara per la continuïtat i per la màxima qualitat de les escoles bressol municipals com a signe d’identitat del nostre compromís amb la ciutadania.

Les escoles bressol són centres educatius fruit de la col-laboració directa amb les famílies, on s’ofereix una educació inclusiva que fa una atenció especial al caràcter i a les neces-sitats educatives de cada infant.

És en aquest sentit que volem que les escoles bressol siguin una segona llar per als vostres infants, uns espais pensats es-pecialment per als més petits, des d’on podreu seguir el seu procés de descoberta del món. Un procés guiat per un equip de grans professionals amb qui estic segura que establireu una estreta relació de col·laboració i confiança.

M. Dolors Sardà Lozano

Regidora d’Ensenyament i Política Lingüística COM FER SERVIR AQUESTA GUIA

· A la pàgina 5 trobareu el sumari amb la relació dels centres educatius públics, privats subvencionats i privats de la ciutat:

CENTRES PÚBLICS

CENTRES PRIVATS SUBVENCIONATS CENTRES PRIVATS

· Cada centre té assignat un número que us ajudarà a la seva localització dins la guia.

· Des de la pàgina 6 fins a la 9 trobareu la informació detallada del procés de preinscripció per a les escoles bressol sostingudes totalment o parcial amb fons públics.

· A la pàgina 13 trobareu les jornades de portes obertes de les llars d’infants privades, uns centres que no estan subjectes al procés de preinscripció. · A la pàgina web www.reus.cat/ensenyament podreu trobar les actualitzacions

(3)

5

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ...6

PÚBLIQUES PÚBLIQUES MUNICIPALS 1 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL LLIGABOSC ...10

2 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL MARFULL ...10

3 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL MARGALLÓ ...10

4 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA GINESTA ...10

5 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL L’OLIVERA ...11

6 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MONTSANT ...11

SERVEIS EDUCATIUS MUNICIPALS 7 AULES “RALET, RALET…” MAS ABELLÓ...11

PÚBLICA DE LA GENERALITAT 8 LLAR D’INFANTS EL BARRUFET ...11

PRIVADES SUBVENCIONADES 9 LLAR D’INFANTS A. CUADRADA ...12

10 LLAR D’INFANTS EL ROSER ...12

11 LLAR D’INFANTS PEDRA ESTELA ...12

12 LLAR D’INFANTS VERDAGUER ...12

PRIVADES 13LLAR D’INFANTS BABI ...13

14LLAR D’INFANTS COL·LEGI AURA ...13

15ESCOLA BRESSOL EL SONALL ...13

16ESCOLA BRESSOL L’AVET ...14

17LLAR D’INFANTS LA PAPALLONA ...14

18ESCOLA BRESSOL LA SARGANTANA ...14

19LLAR D’INFANTS MAFALDA I SCP ...14

20LLAR D’INFANTS MAFALDA II SCP ...15

21LLAR D’INFANTS ROSSINYOLS ...15

22LLAR D’INFANTS SALTIRONS ...15

23LLAR D’INFANTS VAILETS ...15

SUMARI

AVINGUDA PAÏSOS PASSEIG PRIM PAÏSOS CATALANS PASSEIG SUNYER EL CE RI MON IÓ S PA SS EIG AV INGU DA MI SER ICÒR DIA PE RE EL CE RI MON IÓ S AVINGU DA JAUME I I AVIN GUDA LA SALLE PL AÇA DE LA PA ST OR ET A DE BELLI SSEN S RA VA L DE RAVA L MARTÍ FOLGU ERA DE L VENT LLOVER A DE RIERA MIRÓ DE LA AVINGU DA DE BELLI SSEN S AV INGU DA MA RIÀ FOR TUNY AVINGUDA MARIÀ FORTUNY RO BU STER AVIN GUDA DE SALE S PL AÇA RASE TA RIERA D'ARAGÓ PASSEIG C. S ERRA PÀM IES PL

AÇA DEL NEN DE

LES OQU ES C. AVINGU DA CARR ER CATALANS AVINGUDA AVINGU DA JAUME I C. DR . GI MB ER NA T AVINGUDA DE SALOU DELS DE DE DE DE DE PL AÇA M ERC AD AL PL AÇ A DE PR IM PINAR I C. ALCOVER DEL MOR ELL MAP A D’U B IC ACIÓ DE LES ES C OLES B R ESS OL

(4)

6

7

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

L’Ajuntament de Reus té les competències delegades en matèria de preinscripció per als centres que imparteixen el primer cicle d’educació infantil i que estan sostinguts totalment o parcial amb fons públics.

És per això que les escoles bressol municipals, la llar d’infants de la Generalitat i les escoles bressol privades subvencionades de la ciutat de Reus formen part del mateix procés de preinscripció gestionat per l’Ajuntament de Reus, i que per al curs 2012-13 es regiran sota el calendari, els criteris i els barems que a continuació us detallem.

Què heu de fer per gestionar la preinscripció i matrícula

• Omplir la sol·licitud de preinscripció

• Presentar la sol·licitud conjuntament amb tots els documents que es demanen (originals i fotocòpies) dins del termini establert

• Comprovar el vostre barem i la vostra preinscripció quan es publiquen les llistes provisionals

• Si n’és el cas, fer les reclamacions oportunes

• Comprovar si esteu admesos o exclosos quan es publiquen les llistes definitives Tots aquests tràmits els podeu fer a qualsevol de les escoles bressol públiques o sostingudes amb fons públics, o bé a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). • Tramitar la matrícula dins del període establert. Si no formalitzeu la matrícula s’entén que desestimeu la plaça

Per tramitar la matrícula heu d’anar al centre on heu estat admesos.

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S P R O C É S D E P R E IN S C R IP C P R O C É S D E P R E IN S C R IP C G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S

QUÈ ÉS L’OME?

L’Oficina Municipal d’Escolarització és l’instrument de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per regular el procés d’escolarització de l’alumnat als centres do-cents finançat amb fons públics.

L’OME actua en el procés d’escolarització dels nivells d’educació infantil, edu-cació primària i eduedu-cació secundària obligatòria.

L’òrgan que vetlla per la transparència del procés i la legalitat en el procediment d’admissió de l’alumnat està format per les comissions de garantia d’admissió, presidides per la Inspecció Educativa, que són part integrant de l’Oficina Muni-cipal d’Escolarització.

QUÈ T’OFEREIX L’OME?

L’OME ofereix informació i assessorament mitjançant una atenció personal i individualitzada a les famílies relacionada amb:

• L’oferta educativa de la ciutat i el mapa d’equipaments educatius

• El procés de preinscripció i matrícula de les escoles bressol sostingudes amb fons públics, educació infantil, primària i educació secundària obligatòria • La zonificació escolar i les adscripcions de les escoles als instituts

• La tramitació de les preinscripcions de les escoles bressol sostingudes amb fons públics, d’infantil, primària i secundària obligatòria que li siguin lliurades • La gestió de l’escolarització al llarg del curs de les etapes d’educació infantil,

primària i secundària obligatòria amb el Departament d’Ensenyament

ON ÉS L’OME I EL SEU HORARI

Carrer de Rosselló, 2-8 · 43201 Reus Tel. 977 010 046

www.reus.cat/ensenyament ome.educacio@reus.cat Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h

Dilluns i dimecres de 15.30 a 18.00 h (de febrer a maig) Cita prèvia trucant al 977 010 046

A LES ESCOLES BRESSOL NO HI HA ZONIFICACIÓ. VIURE A REUS ÉS L’ÀREA ÚNICA D’INFLUÈNCIA

EL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL ÉS UNA ETAPA D’ESCOLARITZACIÓ NO OBLIGATÒRIA

(5)

8

9

Calendari de preinscripció i matrícula

Calendari

Presentació de les sol·licituds de preinscripció Del 7 al 18 de maig

Publicació de les llistes amb barem 25 de maig

Període de reclamació de les llistes amb barem Del 25 al 29 de maig

Publicació de les llistes d’admesos 31 de maig

Període de matriculació Del 4 al 15 de juny

Jornades de portes obertes

EBM EL LLIGABOSC 17 d’abril Des de les 17.30 a les 18.30 h

EBM EL MARFULL 24 d’abril Des de les 17.30 a les 18.30 h

EBM EL MARGALLÓ 16 d’abril Des de les 17.30 a les 18.30 h

EBM LA GINESTA 3 de maig Des de les 17.30 a les 18.30 h

EBM L’OLIVERA 26 d’abril Des de les 17.30 a les 18.30 h

EBM MONTSANT 18 d’abril Des de les 17.30 a les 18.30 h

AULES “RALET, RALET…” MAS ABELLÓ 19 d’abril Des de les 17.30 a les 18.30 h

LLAR D’INFANTS EL BARRUFET 3 de maig Des de les 17.30 a les 19.00 h

LLAR D’INFANTS A. CUADRADA 16 d’abril Des de les 18.00 a les 19.00 h

LLAR D’INFANTS EL ROSER 17 d’abril Des de les 18.00 a les 19.00 h

LLAR D’INFANTS PEDRA ESTELA 21 d’abril A partir de les 10.30 h

LLAR D’INFANTS VERDAGUER S’atén a hores convingudes

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S P R O C É S D E P R E IN S C R IP C P R O C É S D E P R E IN S C R IP C G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S

Criteris d’admissió d’alumnes i barem atorgat

Criteris generals Barem

Existència de germans escolaritzats o progenitors que treballin al centre docent

en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció 40 punts

Viure a Reus 30 punts

Per treballar els dos progenitors 30 punts

Per treballar un dels dos progenitors i l’altre estar en excedència per la cura del fill, 25 punts sempre i quan la reincorporació sigui dins del curs escolar

Formar part d’una família monoparental 15 punts

Formar part d’una família nombrosa 15 punts

Quan el pare, mare, tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció 10 punts Discapacitat de l’alumne/a, progenitors, tutor/a o germans amb un grau igual o superior al 33% 10 punts

Criteris complementaris Barem

Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic 10 punts

Quan la demanda de places sigui superior a l’oferta, i en cas d’empat, es farà un sorteig públic per tal d’ordenar les sol·licituds

Documents que cal presentar

• Fotocòpia i original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació

• Fotocòpia i original del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència

on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres

Documents que cal presentar si s’al·lega alguna circumstància a efectes de barem:

> Si el domicili que consta en el DNI no acredita la residència a Reus, cal

por-tar el volant d’empadronament i el DNI renovat en el moment de la matrícula

> Fotocòpia i original del carnet de família nombrosa vigent

> Fotocòpia i original del carnet de família monoparental vigent

> Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques (RMI)

> Fotocòpia i original del certificat de disminució

> Certificat mèdic oficial per malaltia del sistema metabòlic, digestiu o endocrí

> Vida laboral o certificat laboral vigent dels dos progenitors

(6)

10

11

Nombre de places: 74 places distribuïdes en 5 aules

Nombre de places: 33 places distribuïdes en 2 aules

Nombre de places: 96 places distribuïdes en 8 aules

Calendari i horari

Del 12 de setembre al 21 de juny de 7.45 a 17.00 h Del 25 de juny al 12 de juliol de 7.45 a 15.00 h

Calendari i horari

Del 12 de setembre al 12 de juliol de 9.00 a 13.00 h

Calendari i horari

Del 12 de setembre al 30 de juny de 9.00 a 17.00 h

1 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

EL LLIGABOSC

AULES “RALET, RALET…”

7

MAS ABELLÓ

LLAR D’INFANTS

8

EL BARRUFET

Carrer d’Apel·les Mestres, 39 · 43206 Reus

Tel. 977 010 244 · eblligabosc@reus.cat

Carrer del Mas del Carpa, 4 · 43204 Reus Tel. 977 010 030 · raletmasabello@reus.cat

Carrer d’Astorga, 17 · 43205 Reus Tel. i fax 977 771 715 · e3007831@xtec.cat

Nombre de places: 41 places distribuïdes en 3 aules

Calendari i horari

Del 12 de setembre al 21 de juny de 7.45 a 17.00 h Del 25 de juny al 12 de juliol de 7.45 a 15.00 h

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

6

MONTSANT

Carrer de les Borges del Camp, 2 A · 43203 Reus

Tel. 977 010 246 · ebmontsant@reus.cat

Nombre de places: 114 places distribuïdes en 7 aules

Calendari i horari

Del 12 de setembre al 21 de juny de 7.45 a 17.00 h Del 25 de juny al 12 de juliol de 7.45 a 15.00 h

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

5

L’OLIVERA

Carrer Puig i Ferrater, 6 · 43205 Reus Telèfon 977 010 251 · ebolivera@reus.cat

Nombre de places: 36 places distribuïdes en 3 aules

Calendari i horari

Del 12 de setembre al 21 de juny de 7.45 a 17.00 h Del 25 de juny al 12 de juliol de 7.45 a 15.00 h

3 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

EL MARGALLÓ

Avinguda de Salou, 127 A · 43205 Reus Tel. 977 010 247 · ebmargallo@reus.cat

Nombre de places: 114 places distribuïdes en 7 aules

Calendari i horari

Del 12 de setembre al 21 de juny de 7.45 a 17.00 h Del 25 de juny al 12 de juliol de 7.45 a 15.00 h

4 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

LA GINESTA

Carrer de Figueres, 4 · 43202 Reus Tel. 977 010 245 · ebginesta@reus.cat

Nombre de places: 115 places distribuïdes en 8 aules

Calendari i horari

Del 12 de setembre al 21 de juny de 7.45 a 17.00 h Del 25 de juny al 12 de juliol de 7.45 a 15.00 h

2 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

EL MARFULL

Plaça de l’Abat Oliva, 35 · 43204 Reus Tel. 977 010 248 · ebmarfull@reus.cat P Ú B L IQ U E S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S PÚBLIQUES MU N ICIPALS

SERVEI S EDUC ATI U S M U N ICI PALS

PÚB LIC A DE L A GEN ER ALITAT

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S P Ú B L IQ U E S

(7)

12

13

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S P R IV A D E S S U B V E N C IO N A D E S P R IV A D E S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S

Nombre de places: 68 places distribuïdes en 5 aules

Nombre de places: 156 places distribuïdes en 11 aules

Nombre de places: 147 places distribuïdes en 9 aules

Nombre de places: 94 places distribuïdes en 6 aules

Calendari i horari

Del 12 de setembre al 22 de juny de 7.45 a 17.30 h Al juliol de 7.45 a 15.00 h

Calendari i horari

Del 12 de setembre al 22 de juny de 7.45 a 17.30 h Al juliol de 7.45 a 15.00 h Calendari i horari De l’1 de setembre al 31 de juliol de 7.30 a 18.30 h Calendari i horari De l’1 de setembre al 31 d’agost de 7.30 a 19.30 h 9 LLAR D’INFANTS

A. CUADRADA

10 LLAR D’INFANTS

EL ROSER

11 LLAR D’INFANTS

PEDRA ESTELA

12 LLAR D’INFANTS

VERDAGUER

Carrer d’en Sardà, 24 · 43201 Reus Tel. 977 342 451 · lacreus@tinet.cat

Carrer de Josep Caixés, 5 · 43203 Reus Tel. 977 343 554 · llardelroser@tinet.org

Avinguda de Pere el Cerimoniós, 99 · 43205 Reus Tel. 977 771 569 · www.pedraestela.cat

Carrer de Jacint Verdaguer, 12 · 43202 Reus

Tel. 977 326 273 · Fax 977 326 459 · secretaria@everdaguer.com

PRIVADES SUBVENCIONADES P R IVADES

Nombre de places: 86 places distribuïdes en 6 aules

Nombre de places: 127 places distribuïdes en 8 aules

Nombre de places: 41 places distribuïdes en 3 aules

Calendari i horari

De setembre a mig mes d’agost de 7.45 a 18.00 h

Calendari i horari

Del 12 de setembre al 21 de juny de 8.00 a 17.30 h. Al juliol, curs d’estiu

Calendari i horari

Oberta tot l’any de 7.00 a 19.00 h

LLAR D’INFANTS 13

BABI

LLAR D’INFANTS 14

COL·LEGI AURA

ESCOLA BRESSOL 15

EL SONALL

Carrer del Camí de Tarragona, 35 · 43204 Reus

Tel. 977 756 596 · llarinfantsbabi@gmail.com

Carretera de la Canonja, 2 · 43205 Reus Tel. 977 547 033 · aura@institucio.org

Carrer de Balmes, 62-64 · 43205 Reus Tel. 977 773 810 · bressolelsonall@gmail.com

La ciutat de Reus té una extensa xarxa d’escoles bressol privades que estan autoritzades pel Depar-tament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que a continuació us detallem per al vostre coneixement. Per a la preinscripció i matrícula en aquests centres, us hi heu de dirigir directament.

Jornades de portes obertes LLAR D’INFANTS BABI

S’atén a hores convingudes LLAR D’INFANTS COL·LEGI AURA 4 de maig a les 15.30 h ESCOLA BRESSOL EL SONALL 28 d’abril d’11.00 a 13.00 h ESCOLA BRESSOL L’AVET S’atén a hores convingudes

LLAR D’INFANTS LA PAPALLONA 21 d’abril a les 11.00 h

ESCOLA BRESSOL LA SARGANTANA 4 de maig de 17.00 a 19.00 h LLAR D’INFANTS MAFALDA I SCP S’atén a hores convingudes LLAR D’INFANTS MAFALDA II SCP S’atén a hores convingudes

LLAR D’INFANTS ROSSINYOLS 17 d’abril i 14 de maig de 18.30 a 19.30 h LLAR D’INFANTS SALTIRONS 4 de maig de 18.30 a 20.00 h LLAR D’INFANTS VAILETS S’atén a hores convingudes

(8)

14

15

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S P R IV A D E S P R IV A D E S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S

Nombre de places: 64 places distribuïdes en 4 aules

Calendari i horari

Oberta tot l’any de 7.45 a 18.00 h

16 ESCOLA BRESSOL

L’AVET

Carrer de Domènec Soberano, 6 · 43203 Reus Tel. 977 319 051 · escolabressolavet@gmail.com

Nombre de places: 41 places distribuïdes en 3 aules

Calendari i horari

Oberta tot l’any de 7.30 a 20.00 h

17 LLAR D’INFANTS

LA PAPALLONA

Carrer de Bernat Metge, 10 · 43205 Reus

Tel. 977 754 261 · 618 484 553 · info@llar-infants-lapapallona.com

Nombre de places: 45 places distribuïdes en 3 aules

Calendari i horari

De principis de setembre a finals de juny de 9.00 h a 20.00 h De juliol a agost de 9.00 a 13.00 h

19 LLAR D’INFANTS

MAFALDA I SCP

Carrer del Vent, 27 · 43201 Reus Tel. 977 321 320

Nombre de places: 50 places distribuïdes en 3 aules

Calendari i horari

De l’1 de setembre al 31 de juliol de 7.45 a 18.00h

Carrer dels Avellaners,1 · 43205 Reus Tel. 977 770 924

Nombre de places: 27 places distribuïdes en 2 aules

Calendari i horari

De l’1 de setembre al 31 de juliol de 8.00 a 17.00 h

LLAR D’INFANTS 23

VAILETS

Carrer de Frederic Soler, 60, xalet · 43203 Reus Tel. 977 312 373 / 657 600 201 · vailetsreus@hotmail.com

Nombre de places: 38 places distribuïdes en 4 aules

Nombre de places: 61 places distribuïdes en 4 aules

Calendari i horari

Oberta tot l’any de 8.00 a 18.00 h

Calendari i horari

Oberta tot l’any de 7.45 a 19.00 h

LLAR D’INFANTS 21

ROSSINYOLS

LLAR D’INFANTS 20

MAFALDA II SCP

LLAR D’INFANTS 22

SALTIRONS

Carrer del Camí de Tarragona, 50 · 43204 Reus Tel. 977 754 114 · rossinyols@mediafluxus.com

Carrer de la Costa Brava, 6, baixos · 43205 Reus Tel. i fax 977 770 257 · saltironsreus@hotmail.com

Nombre de places: 43 places distribuïdes en 4 aules

Calendari i horari

De l’1 de setembre al 31 de juliol de 7.30 a 17.30 h A l’agost de 7.30 a 15.30 h. Dissabtes de 9.00 a 13.00 h

Carrer de Cervantes, 41 · 43203 Reus Tel. 977 314 606 · lasargantana@live.com 18 ESCOLA BRESSOL

(9)

INFORMA-TE’N A L’OME

Carrer de Rosselló, 2-8

(entre la plaça del Teatre i la plaça del Baluard)

Tel. 977 010 046 43201 REUS www.reus.cat/ensenyament

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :