• No se han encontrado resultados

L EDUCACIÓ, UN DRET DE TOTHOM. CURS ESCOLES PÚBLIQUES I CONCERTADES D EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA SANT FELIU DE LLOBREGAT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "L EDUCACIÓ, UN DRET DE TOTHOM. CURS ESCOLES PÚBLIQUES I CONCERTADES D EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA SANT FELIU DE LLOBREGAT"

Copied!
13
0
0

Texto completo

(1)

L’EDUCACIÓ, UN DRET DE

TOTHOM. CURS 2009

|

2010

ESCOLES PÚBLIQUES I CONCERTADES

D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I

SECUNDÀRIA

SANT FELIU DE LLOBREGAT

L’EDUCACIÓ, UN DRET DE

TOTHOM. CURS 2009

|

2010

ESCOLES PÚBLIQUES I CONCERTADES

D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I

SECUNDÀRIA

(2)

Index

Presentació regidora

Presentació alcalde

Oficina Municipal d’Escolarització

CENTRES PÚBLICS

CEIP Arquitecte Gaudí

CEIP Falguera

CEIP Josep Monmany

CEIP Miquel Martí i Pol

CEIP Nadal

CEIP Pau Vila

CEIP Salvador Espriu

IES Olorda

IES Martí Dot

CENTRES CONCERTATS

Col·legi Bon Salvador

Col·legi Mare de Déu de la Mercè

Col·legi Virgen de la Salud

Escola Mestral

Plànol de situació dels centres

04

05

06

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

(3)

Una aposta de futur

Quan els pares i les mares hem de decidir a quina escola assis-tiran els nostres fills o filles estem afrontant una de les decisions més importants de la nostra vida i, sobretot, de la seva, ja que parlem del lloc on rebran una part de la seva formació que resul-tarà essencial perquè es desenvolupin com a persones.

Des del Govern municipal vetllem per garantir que la nostra ciutat disposi d’uns serveis públics educatius de qualitat. En aquest sentit, enguany es realitzaran les obres de remodelació i millora de l’escola Monmany que suposarà l’adequació del centre a les seves necessitats actuals per transformar-la en una escola de dues línies. El nou Monmany és un projecte promogut per l’actual Govern municipal que farem realitat.

Però per aquest Govern l’educació va molt més enllà. L’Educació és un procés complex i que ha de durar tota la vida. D’una ban-da, Sant Feliu és municipi promotor del Pla Català de l’Esport, del qual en formen part totes les escoles del municipi, perquè l’esport ha de ser un hàbit per a tota la vida i no només quan es fa a l’escola. Així, el novembre del 2008 es va inaugurar el nou equipament del CEIP Nadal i el seu pavelló poliesportiu, de majors dimensions i prestacions que l’antic, obert a la pràctica de l’esport escolar i a l’ús de la ciutadania. D’altra banda, des de l’equip de Govern també donem suport a les activitats comple-mentàries que s’organitzen fora de l’horari escolar perquè ente-nem que l’educació ha de ser diversa i global.

L’Oficina Municipal d’escolarització (OME) orienta i informa les famílies sobre l’oferta educativa de la nostra ciutat, vetlla pel pro-cés d’amissió de l’alumnat i atén les necessitats de la població escolar santfeliuenca. El Pla educatiu d’entorn (PEE) representa un altre instrument que vetlla per la cohesió social i ciutadana en tots els escenaris educatius de la nostra ciutat.

Seguirem treballant per garantir, des de l’Administració, una edu-cació de qualitat a Sant Feliu. Ara us toca a vosaltres decidir perquè us podem assegurar que tots els equipaments educatius de la nostra ciutat disposen d’excel·lents professionals. Us faci-litem la informació de tots ells i compteu, en tot moment, amb el nostre Departament d’educació per a qualsevol informació que pugueu necessitar.

Juan Antonio Vázquez

L’alcalde

Una decisió essencial

Benvolgudes famílies,

Com cada any torna a començar la campanya d’escolarització dels infants de 3 anys, però aquest és força diferent: heu d’esco-laritzar el vostre fill o filla. Per acompanyar-vos en la decisió hem elaborat aquesta guia que conté informació detallada de tots els centres d’infantil i primària i de secundària, tant públics com con-certats de la ciutat.

A Sant Feliu disposem d’una xarxa formada per 11 centres de primària i 6 de secundària amb trets d’identitat propis, que ve-nen determinats pel projecte educatiu de centre propi i identitat pròpia aprovat per cada consell escolar i el claustre de mestres. Bona part de les escoles formen part del Pla Educatiu d’Entorn que promou estratègies i activitats per a la millora de l’èxit esco-lar entre escoesco-lars i les seves famílies i l’ús de la llengua catalana. Des de l’Ajuntament treballem per defensar el dret a l’educació a tota la ciutadania, garantint una plaça de qualitat a tots els in-fants, joves i adults, i entenem l’educació com a factor impres-cindible per a la millora personal i la cohesió social i una aposta pel futur dels nostres ciutadans. La propera aprovació de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que desenvolupa per primera vegada un model educatiu propi fruit de l’Estatut, suposarà més competències per als ajuntaments, més autonomia per als cen-tres i més inversions per aconseguir l’equitat i l’excel·lència. Aprofito per animar-vos a participar activament a l’escola, tant com a membres de l’Ampa i dins el consell escolar, màxim òrgan de decisió de l’escola. El treball conjunt entre famílies i mestres repercutirà en la millora de l’educació dels vostres fills.

Finalment, voldria recordar-vos l’existència de l’Oficina Municipal d’Escolarització, situada al Palau Falguera, que en col·laboració amb la Generalitat, us podrà orientar, ampliar informació sobre el procés d’escolarització i on també hi podreu presentar la vostra sol·licitud.

Maria Tobella

Tinent d’alcalde delegada d’Educació i Infància

(4)

6

A l’Ajuntament o al centre que hagin escollit en primera opció, fent constar també una segona i una tercera opció, ja sigui una escola pública o concer-tada.

Quan hagin escollit el centre que prefereixen per el seu fill o la seva filla, ja sigui públic o concertat, han de realitzar la preinscripció:

Quan no tots els nens i nenes que han demanat plaça en un centre poden ser admesos, s’aplica la normativa dictada per la Generalitat de Catalunya.

Us recordem que la normativa afecta tant els centres públics com els concertats.

També us informem que Sant Feliu no esta zonificat, és zona única, i per tant la puntuació es dóna pel fet d’estar empadronat a Sant Feliu.

Les oficines municipals d’escolarització tenen els objectius següents:

• Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d’admissió de l’alumnat en el seu àmbit d’actuació, mitjançant la comissió d’escolarització.

• Establir els mecanismes necessaris per orientar i informar adequadament les famílies de tota l’oferta educativa.

• Procurar una distribució equilibrada dels alumnes amb necessitats educa-tives específiques que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada.

Podeu trobar tota la informació a la pagina web del departament d’Educació municipal: www.santfeliu.cat/educacio

L’oficina Municipal d’escolarització és al Palau Falguera, c/ Falguera, 6. Telèfon 93 685 80 06 – correu electrònic: educacio@santfeliu.cat Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 9 a 15 h

Procés d’escolarització,

infantil, primària i secundària

Curs 2009

|

2010

Centres

públics

(5)

9

8

CEIP

Falguera

C/ Sant Josep, 97-101 · Telèfon 93 666 17 53 a/e: a8026221@xtec.cat

www.xtec.cat/centres/a8026221

L’escola basa la seva identitat en els principis de tolerància, pluralitat i laïcisme. La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge. La llengua castellana i l’anglesa s’introdueixen a partir de primer de primària. El nostre treball en favor de la preservació del medi ambient ha fet que ens fos atorgat el distintiu d’escola verda. L’edifici funciona amb energies alternatives: fotovoltàica per produir electricitat i tèrmica per produir aigua calenta.

Instal·lacions • Aules de psicomotricitat, música, plàstica, audiovisuals i informàtica • Escola adaptada per a infants amb mobilitat reduïda • Pati per a parvulari • Pati amb pista poliesportiva i pavelló esportiu • Aula d’anglès • Biblioteca (Projecte Puntedu) Atenció a la diversitat • Servei de logopèdia • Atenció psicopedagògica per a l’alumnat amb necessitats educatives especials • Sessions de reforç dins i fora de l’aula • Grups flexibles per a determinades matèries • Treball amb grups reduïts i atencions personalitzades Activitats complementàries • Colònies escolars a primària • Sortides pedagògiques • Activitats educatives complementàries, organitzades des de l’Ajunta-ment i des del mateix centre (natació, audicions musicals, campanya de teatre, dansa i música, etc.)

• Biblioteca escolar (en horari escolar i extraescolar) • Hort escolar

Activitats extraescolars

Són organitzades per l’AMPA : Programa d’esport escolar, futbol sala, servei d’acollida, esplai, biblioteca i tallers.

Serveis

Menjador, servei d’acollida, assessorament psicopedagògic, biblioteca escolar, laboratori, reutilització dels llibres de text, projecte Puntedu de la Generalitat.

CEIP

Arquitecte

Gaudí

Ctra. Sànson, 10 · Telèfon 93 666 41 52 a/e: ceiparquitectegaudi@xtec.cat www.xtec.cat/ceiparquitectegaudi

L’escola té com a principis d’identitat els valors democràtics, el la-ïcisme, la coeducació, la tolerància i el pluralisme. Treballem per aconseguir una escola inclusiva, donant participació a tota la co-munitat educativa, intentant disminuir les barreres a l’aprenentatge de tots els alumnes i promovent la col·laboració i el treball en equip d’alumnes i de mestres. El català és la llengua vehicular i d’apre-nentatge. El castellà i l’anglès es fan a partir de primer de Primària.

Instal·lacions • Aules de música, informàtica i anglès. • Biblioteca • 2 menjadors: un per P3 i l’altre per a la resta de l’alumnat • Aula dormitori per als infants de P3 i P4 • Pati molt ampli amb pistes poliesportives • Gimnàs Atenció a la diversitat • Grups flexibles • Atencions individualitzades • Sessions de suport dins i fora de l’aula • Treball en grups reduïts • Unitat de suport a l’educació especial (Parvulari) • Unitat de suport a l’educació especial (Primària) Activitats complementàries • Sortides pedagògiques • Activitats educatives complementàries organitzades des de l’Ajuntament: natació, atletisme, campanya de teatre, música i dansa,...

• Jornades culturals

• Celebracions de festes populars: Castanyada, Nadal, Carnaval i Sant Jordi.

Activitats extraescolars

Organitzades per l’AMPA • Ball modern i dansa clàssica • Activitats esportives: bàsquet, gimnàstica rítmica, psicomotrici-tat,... • Anglès • Informàtica Serveis

Menjador (cuina pròpia), servei d’acollida, assessorament psico-pedagògic i logopèdia, biblioteca (en horari escolar i extraescolar equipada amb multimèdia).

(6)

10

11

El nostre centre té com a principis d’identitat el respecte dels va-lors democràtics, la coeducació i el pluralisme. Som una escola oberta i integradora. La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge.

Instal·lacions

• Aula de psicomotricitat, de plàstica, d’informàtica, d’audiovisu-als, d’atenció a petits grups.

• Pati per a educació infantil i pati per a primària. • Gimnàs i pistes poliesportives. • Escola adaptada per a infants amb mobilitat reduïda. • Biblioteca • Espai de racons de joc simbòlic a Educació Infantil Atenció a la diversitat • Assessorament psicopedagògic • Treball amb grups reduïts • Sessions de reforç dins i fora de l’aula • Atencions personalitzades • Servei de logopèdia • Especialista d’educació especial • Tallers intercicle Activitats complementàries • Sortides pedagògiques i colònies a final de cicle

• Activitats educatives complementàries organitzades des de l’Ajuntament i des del centre (natació a Cicle Inicial, audicions musicals, campanya de teatre, dansa i música, ...)

• Celebració de les festes populars amb la col·laboració de l’AM-PA (Nadal, carnestoltes, Sant Jordi...)

Activitats extraescolars

Organitzades per l’AMPA i adaptades a l’edat dels nostres alum-nes • Música • Psicomotricitat • Calaix de sastre • Anglès • Expressió corporal • Teatre Serveis • Menjador amb cuina pròpia • Servei d’acollida C/ Roses, 113-115 · Telèfon 93 632 67 21 a8063394@xtec.cat

CEIP Miquel

Martí i Pol

L’escola té com a principis desenvolupar els 4 pilars per a l’educació del S. XXI:

• Aprendre a conèixer • Aprendre a fer • Aprendre a ser • Aprendre a conviure

Avancem cap a una línia pedagògica basada en projectes d’innovació educativa com són: • La Biblioteca Escolar: un espai de coneixement i aprenentatge • L’Aula de Ciències, per desenvolupar activitats d’experimentació • La integració de les TIC com a eina d’aprenentatge • La reutilització de llibres de text i material didàctic • La participació en el Pla Català de l’Esport a l’escola • La participació en el Pla d’Entorn de la ciutat

El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge. El castellà s’inicia a primer i l’anglès a educació infantil (3 anys).

Instal·lacions • Aula d’informàtica • Aula d’educació visual i plàstica • Aula de música i audiovisuals • Aula de ciències ( amb equipaments de noves tecnologies) • Biblioteca • Teatre • Menjador • Gimnàs i pistes poliesportives • Zones d’esbarjo per educació infantil i primària Atenció a la diversitat • Grups flexibles (grups reduïts per a determinades assignatures) • Atencions individualitzades • Atenció psicopedagògica • Servei de logopèdia Activitats complementàries • Jornades culturals, esportives i de ciències • Concerts per famílies • Colònies escolars a tots els cicles • Sortides pedagògiques • Activitats educatives complementàries, organitzades des de l’Ajunta-ment i des del mateix centre (natació, atletisme, audicions musicals, campanya de teatre, dansa i música, ...)

Activitats extraescolars

Organitzades per l’AMPA: gimnàstica rítmica, taekondo, poliesportiu, psicomotricitat, escacs, esplai, teatre, racó del conte ... )

Serveis

Menjador, servei d’acollida, biblioteca (en horari escolar i extraescolar) Pl. Ferrer i Guàrdia, 1-3 · Telèfon 93 685 30 46

a/e: ceip-monmany@xtec.cat www.xtec.cat/ceip-monmany

CEIP Josep

Monmany

(7)

12

13

El centre té com a principis d’identitat la coeducació i el pluralisme. Es fomenten els valors democràtics, el respecte dels valors humans i de l’entorn. Som Escola Verda.

El català és la llengüa vehicular d’aprenentatge. El castellà s’introdueix a 1r de primària i l’anglès s’inicia a P5.

Instal·lacions • Aules de psicomotrocitat, música, plàstica i informàtica • Audiovisuals • Sala de jocs per a cicle infantil i inicial • Pati per a parvulari i pati per a primària • Pavelló esportiu • Aula d’idiomes Atenció a la diversitat • Servei de logopèdia • Grups flexibles (grups reduïts per a determinades assignatures) • Atencions individualitzades • Atenció psicopedagògica per a l’alumnat amb necessitats edu-catives especials • Reforç escolar per a l’alumnat que s’incorpora durant el curs Activitats complementàries • Sortides pedagògiques

• Activitats educatives complementàries, organitzades des de l’Ajuntament i des del mateix centre (natació, audicions musi-cals, campanya de teatre, dansa i música, etc.)

Activitats extraescolars

L’Ampa organitza diferents activitats (anglès, gimnàstica rítmica, esports...)

Serveis

Menjador, serveis d’acollida, assessorament psicopedagògic, biblioteca equipada amb ordinadors connectats a internet (en horari escolar i extraescolar), wifi a tots els espais i escola inclo-sa en el Pla d’Entorn de la ciutat.

C/ Mas Lluí, 11-13 · Telèfon 93 666 99 51 a/e: a8036007@xtec.cat

www.xtec.cat/ceip-pauvila

CEIP

Pau Vila

Som una escola plural i integradora, que tenim com a principis

d’identi-tat la coeducació. Fomentem els valors democràtics , la tolerància ,so-lidaritat i respecte per l’entorn. El català és la llengua vehicular i d’apre-nentatge. El castellà s’inicia a 1er i l’anglès a l’educació infantil (P4). Participem en diversos projectes d’innovació educativa: Avançament de l’aprenentatge de l’anglès a l’educació infantil. Projectes europeus Comenius d’intercanvi d’experiències educatives. Projecte de reutilitza-ció de llibres de text i material didàctic. Participareutilitza-ció en el Pla Català de l’Esport a l’escola. Participació en el Pla d’Entorn de la Ciutat. Integració de les TIC en tots els nivells educatius. Projecte de Biblioteca. Aquest curs hem aconseguit el distintiu d’ Escola Verda.

Instal·lacions:

• Aquest curs 08-09 hem estrenat l’escola nova.

• Tenim aula de música, informàtica, psicomotricitat i anglès. • Biblioteca

• Pati de parvulari i de primària.

• Gimnàs amb pista de basquet reglamentària i pistes poliesportives exteriors. • Edifici adaptat per a infants amb mobilitat reduïda. Atenció a la diversitat: • Tenim una tècnica d’educació infantil per a P3 • Fem grups flexibles, treball en grups reduïts i atencions individualitza-des. • Atenció psicopedagògica per a l’alumnat amb necessitats educatives especials. • Servei de logopèdia per a l’alumnat que ho necessiti. • Aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut. Activitats complementàries: • Sortides pedagògiques

• Activitats educatives complementàries, organitzades des de l’Ajun-tament i des del mateix centre (natació, audicions musicals, teatre, dansa, etc.)

• Activitats culturals amb participació de l’AMPA i pares i mares en general. • Jornades culturals. Activitats extraescolars: • L’AMPA organitza diferents activitats per als alumnes. • També activitats per a pares i mares. Serveis: • Acollida matinal • Menjador amb cuina pròpia • Biblioteca

C/ Eugeni d’Ors, 1 · Telèfon 93 666 18 78 a/e: ceipnadal@xtec.cat

www.xtec.cat/ceipnadal

CEIP

Nadal

(8)

14

IES

Olorda

15

C/ Carles Buïgas, 22-28 · Telèfon 93 666 10 92 a/e: a8026397@xtec.cat

www.xtec.cat/a8026397

Cerquem la formació humana i científica completa de l’alumnat de 12 a 18 anys recolzada en:

• Un ideari plural que fomenta el respecte mutu.

• Un seguiment individualitzat de la maduració de l’alumnat. • Una preparació per al món professional i universitari. • Incorporació de les noves tecnologies (TAC) i participació en

projectes d’innovació educativa (salut, medi ambient, mediació, llengües estrangeres...) Oferta educativa • Educació secundària obligatòria (ESO). • Batxillerat LOE (científic-tecnològic i social-humanístic). • Cicle formatiu de grau mitja d’explotació de sistemes informàtics. • Batxillerat nocturn. Instal·lacions i serveis • Aules específiques: música, dibuix (2), informàtica (6), tecnolo-gia, ciències naturals, ciències experimentals, educació física, biblioteca... • Menjador. • Consulta Jove (programa salut i escola) • Servei psicopedagògic. • Certificació ISO14001 (certificació mediambiental europea). • Orientació personal, acadèmica i professional.

Activitats complementàries i extraescolars

• Participació en el Pla d’Entorn de Sant Feliu de Llobregat (estudi assistit, conferències i xerrades...)

• Colònies, sortides pedagògiques i viatges culturals. • Activitats esportives (programa Esport i Escola). • Activitats extraescolars (música, dansa, jocs de rol...). • Col·laboració amb universitats: UAB (projecte Ítaca), UB... L’escola té com a principis d’identitat la coeducació, el pluralisme i

el respecte pels valors democràtics i humans. És una escola ober-ta i integradora. La llengua vehicular i d’aprenenober-tatge és el caober-talà, el castellà s’introdueix a primer curs de Primària i l’alumnat entra en contacte amb la llengua anglesa a P4. El centre compta amb el distintiu d’Escola Verda i té un Pla d’Acció Mediambiental. També participa en el Pla Català de l’Esport i duu a terme el Programa d’In-novació Educativa Biblioteca Escolar PUNTEDU. S’utilitza les TIC en l’aprenentatge. Instal·lacions • Aula de música, anglès, informàtica, multimèdia i reforç. • Escola adaptada per a infants amb mobilitat reduïda. • Biblioteca. • Gimnàs i pistes poliesportives. • Zones d’esbarjo diferenciades per a Educació Infantil i Primària. • Aula dormitori per als més petits. Atenció a la diversitat • Assessorament psicopedagògic. • Servei de logopèdia. • Treball en grups reduïts a les àrees instrumentals i a l’educació ar-tística.

• Atenció personalitzada, amb sessions de reforç per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Activitats complementàries

• Sortides pedagògiques. • Colònies a final de cada cicle. • Jornades culturals.

• Activitats educatives complementàries, organitzades des de l’Ajuntament i des del mateix centre (natació, atletisme, especta-cles de música i de teatre,…)

Activitats extraescolars

Organitzades per l’AMPA: psicomotricitat, ball, teatre, iniciació a l’esport, sardanes, revista, labors, informàtica, iniciació musical, gimnàstica rítmica, bàsquet, calaix de sastre, anglès…. També acti-vitats adreçades a pares i mares.

Serveis

• Menjador amb cuina pròpia. • Servei d’acollida al matí i a la tarda. • Biblioteca (en horari escolar i extraescolar). C/ Sant Joan, 10 · Telèfon 93 666 38 52 a/e: a8035994@xtec.cat

www.xtec.cat/ceip-espriu-sfeliu

CEIP Salvador

Espriu

(9)

16

C/ Josep Teixidor, 2-12 · Telèfon 93 685 18 01 a/e: a8041519@xtec.cat

www.xtec.cat/iesmartidot

El projecte d’aquest centre concep l’ensenyament com un procés inte-gral que pretén desenvolupar al màxim les capacitats intel·lectuals de l’alumnat i afavorir-ne la maduració personal.

Oferta educativa • Educació secundària obligatòria (ESO) • Batxillerat: • Modalitat de ciències de la naturalesa i de la salut • Modalitat d’humanitats i ciències socials • Cicles de Grau mitjà • Cuina • Pastisseria i forneria • Serveis de restaurant i bar • Cicle de Grau superior • Restauració

L’acció tutorial representa un dels eixos fonamentals de la tasca educa-tiva de l’escola, que és el marc més adequat per fer el seguiment indi-vidual i l’orientació acadèmica, personal i laboral, sobre la base d’una confiança mútua entre el tutor/a i l’alumnat. El tutor/a és també el nexe entre l’institut i la família, a qui la manté puntualment informada del pro-cés que segueix el seu fill/a.

S’aplica una avaluació contínua i global, que respon al seguiment acurat de la tasca desenvolupada per l’alumne/a. Per tal de facilitar les estra-tègies adients i establir els mecanismes de recuperació, es fan reunions de seguiment, mitjançant les quals l’alumne/a, els pares i mares i l’equip docent tenen una informació rigorosa de l’evolució de l’alumne/a, tant pel que fa als continguts de les diferents matèries com als hàbits i a les actituds.

Es prioritza l’estudi de les llengües, tot considerant que una bona com-petència lingüística és la base per realitzar qualsevol aprenentatge. L’alumnat assoleix un nivell adequat de català, castellà, anglès i francès. Es dedica una especial atenció al desenvolupament de les noves tec-nologies, atesa la importància que avui tenen en la societat. Es disposa dels recursos humans i materials necessaris per tal d’apropar l’alumnat a aquest món que tant l’apassiona.

Per tal que l’alumnat tingui un coneixement acurat de l’entorn sociocul-tural, es dissenya, de forma coherent, un programa d’activitats cultu-rals complementàries que es distribueixen al llarg dels diferents cicles educatius.

Es potencien les activitats artístiques i físiques com a elements fonamen-tals per al desenvolupament harmònic de la personalitat de l’alumnat.

IES

Martí Dot

Centres

(10)

18

19

Som una escola cristiana que creu en les persones i treballa per una societat més justa i humanitzada. Formem part de la FECC (Fundació d’Escoles Cristianes de Catalunya).

Com a centre privat concertat per la Generalitat de Catalunya, oferim l’escolarització de 3 a 16 anys (parvulari, educació primària i ESO). Dues línies.

Garantim una educació de qualitat gràcies a un equip d’educadors i educadores estable i il·lusionat.

La nostra acció educativa es realitza en el ple respecte a la diversitat cultural i a les creences personals dels alumnes i de les seves famílies. El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge. La llengua anglesa hi és present des d’educació infantil, i una segona llengua estrangera a l’ESO. Les noves tecnologies (TIC) són eines habituals d’aprenentatge. Cultivem la solidaritat ONG “Mans Mercedàries”. Escola Verda. Partici-pem del Pla Català de l’Esport.

Instal·lacions

• Aula de psicomotricitat i gimnàs, aules d’informàtica i d’audiovisuals, laboratori i aula de tecnologia

• Pati per a parvulari i patis per a primària i ESO • Capella • Menjador de parvulari i menjador d’educació primària i ESO Atenció a la diversitat • Assessorament pedagògic • Treball amb grups reduïts • Atencions individualitzades • Grups flexibles Activitats complementàries

• Activitats educatives complementàries dins de l’horari escolar dife-rents

per a cada etapa

• Celebració de les festes populars i cristianes • Sortides culturals i pedagògiques

• Colònies. Viatge cultural de fi d’etapa • Setmana de la Ciència i Setmana de les Lletres

Activitats extraescolars

Organitzades per l’APA de l’escola: esportives (patinatge, iniciació esportiva, psicomotricitat...) i culturals (música, teatre, instrument...), Olimpíades Mercedàries, passejada familiar...Organitzades per l’escola (migdies): anglès, taller de percussió, teatre, goospel.

Serveis

• Servei d’acollida matinal i de tarda • Servei de menjador

• Casal d’estiu (juliol i setembre)

• Projecte FEAC: Família – Escola Acció Compartida

C/ Verge de la Mercè, 16 · Telèfon 93 666 10 79 a/e: col-merce-sanfe@xtec.cat

www.lamercesantfeliu.com

Col·legi

Mare de Déu

de la Mercè

El nostre centre és una institució centenària que té com a objectiu

des-vetllar en cadascun dels alumnes el millor d’ells mateixos i afavorir el de-senvolupament de la persona en totes les seves dimensions, educant en el sentit de la llibertat, de la responsabilitat, del respecte, de la tolerància i de la pertinença al grup, en un clima que ajuda els joves a obrir-se al missatge evangèlic.

Etapes que impartim, en triple línia

• Educació infantil (de 3 a 6 anys, concertada) • Educació primària (de 6 a 12 anys, concertada) • Educació secundària obligatòria (de 12 a 16 anys, concertada) • Batxillerats: cientificotecnològic, humanístic i social Instal·lacions • Edificis i patis independents per etapes • Laboratoris: física, química i naturals • Aula de tecnologia • Aula de dibuix • Biblioteca (una a primària i una altra a secundària) • Aules d’Informàtica (una a primària i una altra a secundària) • Aula polivalent • Aula d’idiomes • Àmplies zones enjardinades Atenció a la diversitat • Atencions individualitzades • Treball en grups reduïts fora de l’aula • Atenció psicopedagògica • Desdoblaments de P-3 a 4t de primària • Grups flexibles a partir de 5è de primària Activitats complementàries • Idiomes: francès (des de 1r de primària) i anglès (des de 3r de primària) • Tallers • Celebracions (Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, Setmana Cultural, etc.) • Sortides pedagògiques • Informàtica (des de P-4) • Natació (a partir de 3 anys) • Activitats de Pastoral • Casal d’estiu (mes de juliol) • Colònies Activitats extraescolars • Anglès • Esports Serveis • Servei de guarderia (matí i tarda) • Servei de mitja pensió (cuina pròpia) • Servei d’autocar C/ Armenteres,15 · Telèfon 93 666 17 13 a/e: bonsalvador@jpcnet.com

Col·legi

Bon Salvador

(11)

20

21

L’escola Mestral, fundada l’any 1968 per un grup de pares i mes-tres en la línia de la tradició pedagògica catalana, és una coope-rativa de la qual formen part tots els pares i mares dels alumnes. L’escola té subscrit concert educatiu amb la Generalitat en les etapes d’infantil, primària i ESO, i està adscrita a l’Agrupació Es-colar Catalana. Enguany ha obtingut el distintiu d’escola verda.

El nostre projecte educatiu

• A l’escola pretenem crear un ambient motivador, on el sentit comú, la reflexió i l’esperit crític guiïn l’acció educativa, i la cultura sigui l’eix vertebrador de tota l’adquisició de coneixe-ments.

• Fomentem un ensenyament integral de l’alumne que permet desenvolupar les capacitats intel·lectuals, la cooperació, la creativitat, l’esperit d’iniciativa i recerca, juntament amb la ne-cessitat d’aprendre amb la voluntat de millorar. La transmissió de la llengua i de la cultura catalanes esdevé la base i l’eina per a posteriors coneixements.

Etapes

• Des dels 3 anys fins a la Universitat: parvulari, primària, ESO i batxillerats.

Activitats complementàries i extraescolars

• Tallers de llengua, matemàtics, d’experimentació i de jocs. Ac- tivitats musicals: corals, grups de flautes, conjunts instrumen-tals i grallers.

• Activitats esportives: preesport, poliesportiu, handbol, gim-nàstica jazz, rítmica i aeròbic.

• Teatre i activitats culturals: visites a exposicions temporals i museus, conferències, cinema i espectacles teatrals, musicals, de dansa o poesia.

• Excursions i sortides, colònies, viatges culturals i intercanvi d’idiomes.

• Idiomes: tallers de llengua anglesa a primària i preparació dels alumnes d’ESO i batxillerat per al First.

Serveis

• Menjador amb cuina pròpia, servei d’acolliment al matí i a la tarda, estudi dirigit a la tarda, servei d’orientació professional, gabinet psicopedagògic i escola d’estiu.

Instal·lacions

• Aules agrupades per etapes, aula de psicomotricitat, d’infor-màtica, de plàstica, de música, d’audiovisuals, de tecnologia, d’autoaprenentatge d’idiomes. Laboratoris de ciències natu-rals, física i química. Aula d’arqueologia. Hort ecològic. Gim-nàs, vestuaris i pistes poliesportives. Biblioteca, menjador i amplis espais exteriors d’esbarjo.

Ctra. Sànson, 81 · Telèfon 93 666 14 28 a/e: mestral@escolamestral.net www.escolamestral.net

Escola

Mestral

El col·legi Virgen de la Salud de la Congregació de Sant Pere ad

Víncula és un centre privat  amb caràcter propi amb concepció cristiana del món, de la vida i de l’home. És la nostra aportació al servei d’interès públic de l’educació. És una escola concertada en tots els seus nivells i és oberta a tothom.

És un centre integrat: infantil, primària, ESO i batxillerat.   Instal·lacions • Diversificades per a cada nivell educatiu • Aules específiques: música, informàtica, tecnologia, ritme, gimnàstica • És un servei de qualitat a l’abast de tothom   Atenció a la diversitat • Grups reduïts i atenció personalitzada • Educació integral adequada com a valors per a la diversitat, la convivència, la justícia, la solidaritat i la pau

 

Activitats complementàries

• Dramatització, informàtica, natació, convivència, activitats reli-gioses i sortides pedagògiques

  Activitats extraescolars • Esportives, culturals, recreatives, colònies, festes i aeròbic • Projecte FEAC: Família-Escola Acció Compartida Serveis • Menjador amb cuina pròpia, acollida, casal d’estiu, llibres i ma-terial escolar   Constitució, 3 · Telèfon 93 666 18 69 a/e: virsa@virgensalud.com www.virgensalud.com

Col·legi Virgen

de la salud

(12)

23

Plànol de situació

dels centres

Centres públics d’educació infantil i primària Centres públics d’educació secundària

Centres concertats d’educació infantil, primària i secundària

Escola Mestral

CEIP Miquel Martí i Pol

IES Olorda

Col·legi Virgen de la Salud

CEIP Nadal

Col·legi Mare de Déu de la Mercè

Col·legi Bon Salvador

CEIP Salvador Espriu

CEIP Pau Vila

CEIP Monmany

CEIP Arquitecte Gaudí

IES Marti Dot

(13)

Referencias

Documento similar

RELACIÓ NOMINAL DE L'ALUMNAT MATRICULAT EN EL CURS ACTUAL RELACIÓN NOMINAL DEL ALUMNADO MATRICULADO EN EL CURSO ACTUAL Subvencions a escoles de música i escoles de música i dansa

La música és molt important en la meva vida i, juntament amb el joc, és un dels millors recursos que podem utilitzar perquè els infants aprenguin d’una manera divertida,

2.1 DIFERÈNCIES ENTRE PATIS A INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA L’ocupació i la utilització dels espais, i sobretot d’aquells espais que per algun motiu es consideren més

LIJ; Educació Literària; Àlbum; Educació per a la pau; Lectura i Gènere; Formació inicial de Mestres; Qualitat literària i estètica. JUSTIFICACIÓ PERSONAL DE L'ELECCIÓ DEL MEU

JUAN COMENIUS INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PERE BOÏL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA SÈNIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA RAMON LLULL. GREGORI MAYANS

De 18 a 20 h, al carrer Roig i Jalpí: Taller de llauner i exposició de cistelleria, taller de torn i exposició de ceràmica, taller de ferro per a petits i grans ‘Emporta’t la

3.4 - Garantir una mobilitat equitativa per a tothom Fomentar usos alternatius a la via pública Garantir l’accessibilitat al sistema de mobilitat 3.5 - Augmentar l’eficiència

En entrar per primera vegada, en aquesta pantalla es mostraran dades en les primeres columnes, indicant la informació que hi ha registrada en els SSCC sobre unitats i alumnat

Una vegada estudiades les necessitats de grups i els espais disponibles en els centres, es podran configurar els grups de 3 r i 4 t de Primària com a grups no estables de

Organitzat per l’Associació d’Editors del País Valencià, ha comptat amb el patrocini de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana i

En aquest context normatiu, l’assignació de lloc escolar a l’alumnat d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i

EINFLOE 2C - Educació infantil: Parvulari - Curs/Règim/Torn: 1/Diürn/Matí i tarda

“Construïm una Europa per a i amb els xiquets”, dirigida específicament a la prevenció de l'Abús Sexual Infantil, sensibilitzant a la població i donant eines d'autoprotecció

1) Sensibilització: aquesta fase gira entorn a una conversa a l’aula on tothom haurà de REFLEXIONAR responent preguntes de si els hi agrada

En ese sentido, es necesario ampliar el modelo convencional de relaciones entre escuela y familias, así como ofrecer espacios que faciliten la participación.. L’implication

** Població amb potencial per viatjar i en què el grup de viatge està conformat per alguna persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda (Economic impact and travel patterns

En l’àmbit internacional regional la Convenció Interamericana per a Prevenir, Sancionar i Eradicar la Violència contra la Dona (Convenció de Belém do Pará, 1994) defineix així

Esta diferencia se materializa en el hecho que el agua puede ser un continente, así pues el agua es un medio que contiene o sustenta objetos: la niña juega en el agua; pero a la vez

En dicha comunicación se pretende profundizar en la comprensión del medio acuático como espacio significativo para el desarrollo psicomotor porqué entendemos que el agua dispone de

La defensa i la promoció del patrimoni educatiu, i la concepció dels museus com a centres al servei públic que fomenten la participació cultural, lúdica i científica,

El tercer dels objectius, donar visibilitat al futbol base, l’assolim amb la pròpia creació del blog i amb tots sis articles publicats (entrevistes a Isaac Guerrero, Jaume Marcet

Diplomada en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Promoció i Educació per a la Sa- lut per la Universitat de Lleida i Màster oficial en Bioètica per

La indefinició entre el bé i el mal és un tema que Stevenson desenvolupa fins a un extrem a la novel·la L’estrany cas del Dr. Hyde, en què el respectable doctor Jekyll es

Els protagonistes de les obres de Vallverdú són preferentment masculins i, tot i que no sempre, gene- ralment joves, valents, vius, audaços, destinats a superar totes les proves