Creix. amb l, escola. Curs GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS. Curs De 3 a 16 anys

Texto completo

(1)

Curs

2016-2017

GUIA DE CENTRES

EDUCATIUS DE REUS

Creix

amb l

,

escola

Curs

2017-

2018

De 3 a

16

anys

Curs

2016-2017

GUIA DE CENTRES

EDUCATIUS DE REUS

Creix

amb l

,

escola

(2)
(3)

UN REPTE AL LLARG DE LA VIDA

L’educació i la formació són els pilars fo-namentals per articular un projecte de vida col·lectiva en què les persones trobin l’es-pai per desenvolupar les seves capacitats. Des de la bressol, l’escola, l’institut fins a la univer-sitat, aprendre i formar-se va molt més enllà de l’ad-quisició de coneixements.

En una societat diversa com la nostra, amb altes exigències pel que fa a la qualificació professional i amb molts espais de coneixement per explorar, comptar amb una oferta de qualitat en l’àmbit edu-catiu és fonamental per avançar. I, sobretot, per fer de l’educació i de la formació un espai obert que afavoreixi la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la convivència.

Per donar resposta al repte personal i col·lectiu de créixer al llarg de la vida us presentem l’oferta dels centres educatius i els ensenyaments que s’impar-teixen a la ciutat de Reus en el marc d’una xarxa de complicitats que des d’aquestes pàgines vull reco-nèixer i agrair.

Carles Pellicer Punyed Alcalde de Reus

CRÉIXER AMB L’ESCOLA

L’escola és molt més que un es-pai físic on els infants completen els diferents estadis del procés educatiu: és un petit univers

d’aprenentatge, de convivència i de relació on amb les seves famílies entren a formar part d’un projecte col·lectiu amb una clara incidència en la dinàmica ciutadana. Per això tothom creix amb l’escola, per això l’escola és un eix vertebrador del model de so-cietat que volem per al present i per al futur.

Amb aquest plantejament, i amb la voluntat d’apor-tar a les famílies tota la informació necessària per-què coneguin a fons l’escola dels seus fills i filles, que un any més hem elaborat aquesta guia. Hi trobareu el detall de tots els centres que integren l’oferta educativa de la ciutat i del projecte educa-tiu que cadascun d’aquests centres du a terme. Una informació necessària, especialment per a les famí-lies que accediu a l’escola per primer cop, perquè pugueu triar l’opció que més s’adigui amb les vos-tres expectatives i amb què us pugueu sentir més propers.

Com sempre, des de l’Oficina Municipal d’Escolarit-zació, som també a la vostra disposició per acompa-nyar-vos en aquest camí de descoberta i de creixe-ment compartit.

Maria Dolors Sardà Lozano

(4)

On ens podeu trobar?

Carrer de Rosselló, 2-8

43201 Reus

Tel. 977 010 046

www.reus.cat

ome.educacio@reus.cat

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Tardes, amb cita prèvia, en període

de preinscripció

Cita prèvia al

977 010 046

Què és l’OME?

L’ Oficina Municipal d’Escolarització és

l’ins-trument de col·laboració entre l’Ajuntament

de Reus i el Departament d’Ensenyament de

la Generalitat de Catalunya per regular el

procés d’escolarització de l’alumnat als

cen-tres docents finançats amb fons públics.

L’OME actua en el procés d’escolarització dels

nivells d’educació infantil, educació primària

i educació secundària obligatòria, tant en el

període de preinscripció com al llarg de l’any.

L’òrgan que vetlla per la transparència del

procés i la legalitat en el procediment

d’ad-missió de l’alumnat està format per les

co-missions de garantia d’admissió, presidides

per la Inspecció Educativa, que són part

inte-grant de l’Oficina Municipal d’Escolarització.

Què t’ofereix l’OME?

L’ OME ofereix informació i assessorament

mit-jançant una atenció personal i individualitzada

a les famílies relacionada amb:

L’oferta educativa de la ciutat i el mapa

d’equipaments educatius

El procés de preinscripció i matrícula de les

escoles bressol sostingudes amb fons públics,

educació infantil, primària i educació

secun-dària obligatòria.

La zonificació escolar i les adscripcions de les

escoles als instituts.

La tramitació de les preinscripcions de les

escoles bressol sostingudes amb fons

públi-ques , d’infantil, primària i secundària

obliga-tòria que li siguin lliurades.

La gestió de l’escolarització al llarg del curs de

les etapes d’educació infantil, primària i

secun-dària obligatòria amb el Departament

d’Ense-nyament si sou nouvingut o nouvinguda, heu

canviat de domicili o necessiteu un canvi

d’es-cola per circumstàncies excepcionals.

Data de tancament de la guia 20 de febrer de 2017. Posteriors actualitzacions a http://www.reus.cat/centres_educatius/

(5)

CENTRES PÚBLICS

D’EDUCACIÓ INFANTIL,

PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA

OBLIGATÒRIA

1 Escola Cèlia Artiga 2 Escola Ciutat de Reus 3 Escola Dr. Alberich i Casas 4 Escola Eduard Toda 5 Escola Els Ganxets 6 Escola General Prim 7 Escola Isabel Besora 8 Escola Joan Rebull 9 Escola La Vitxeta 10 Escola Marià Fortuny 11 Escola Misericòrdia 12 Escola Montsant 13 Escola Mowgli 14 Escola Pompeu Fabra 15 Escola Prat de la Riba 16 Escola Rosa Sensat 17 Escola Rubió i Ors 18 Escola Sant Bernat Calbó 19 Escola Teresa Miquel i Pàmies 20 Institut Escola Pi del Burgar 21 Institut Baix Camp

22 Institut Domènech i Montaner 23 Institut Gabriel Ferrater i Soler 24 Institut Gaudí

25 Institut Josep Tapiró 26 Institut Roseta Mauri 27 Institut Salvador Vilaseca

CENTRES PÚBLICS

D’EDUCACIÓ ESPECIAL

28 CPEE Alba

29 CCE Font del Lleó

CENTRES PRIVATS

CONCERTATS

D’EDUCACIÓ INFANTIL,

PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA

OBLIGATÒRIA

30 Col·legi Aura 31 Col·legi La Salle 32 Col·legi Maria Rosa Molas

33 Col·legi Nostra Senyora de la Presentació 34 Col·legi Pare Manyanet

35 Col·legi Sant Josep 36 Col·legi Sant Pau 37 Escola Arce 38 Escola Maria Cortina 39 Escola Puigcerver

CENTRES PRIVATS

CONCERTATS

EDUCACIÓ ESPECIAL

40 Escola Nostra Senyora del Mar

CENTRES PRIVATS

41 Collège Français de Reus

(6)

1 2 24 22 3 4 7 30 9 10 39 18 25 26 27 31 34 32 33 38 11 15 16 41 20 23 21 17 19 12 13 14 8 6 5 28 40 29 36 35 37

Escola Cèlia Artiga Escola Ciutat de Reus Escola Dr. Alberich i Casas Escola Eduard Toda Escola Els Ganxets Escola General Prim Escola Isabel Besora Escola Joan Rebull Escola La Vitxeta Escola Marià Fortuny Escola Misericòrdia Escola Montsant Escola Mowgli Escola Pompeu Fabra

Escola Prat de la Riba Escola Rosa Sensat Escola Rubió i Ors Escola Sant Bernat Calbó Escola Teresa Miquel i Pàmies Institut Escola Pi del Burgar Institut Baix Camp

Institut Domènech i Montaner Institut Gabriel Ferrater i Soler Institut Gaudí

Institut Josep Tapiró Institut Roseta Mauri Institut Salvador Vilaseca CPEE Alba

CCE Font del Lleó Col·legi Aura Col·legi La Salle Col·legi Maria Rosa Molas Col·legi Nostra Senyora de la Presentació Col·legi Pare Manyanet Col·legi Sant Josep Col·legi Sant Pau Escola Arce Escola Maria Cortina Escola Puigcerver

Escola Nostra Senyora del Mar Collège Français de Reus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Oficina OME 21 27 31 32 34 33 38 22 24

(7)

1 2 24 22 3 4 7 30 9 10 39 18 25 26 27 31 34 32 33 38 11 15 16 41 20 23 21 17 19 12 13 14 8 6 5 28 40 29 36 35 37 20 30 35 39 41 40 37 36 25 26 23

(8)

ESCOLA CÈLIA ARTIGA

Carrer del Mont Caro, 2-6 43206 Reus

Tel. i Fax 977 317 614

http://agora.xtec.cat/ceip-celiaartiga · a/e: e3006216@xtec.cat

ESCOLA CIUTAT DE REUS

Carrer de Figueres, 2 43202 Reus Tel. i Fax 977 312 914 http://agora.xtec.cat/ceipciutatdereus/ · a/e:e3002260@xtec.cat Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària.

1 línia AMPA ampaceliaartiga@gmail.com Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Baix Camp Gaudí Horari De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h Oferta educativa De 6 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 1 línia Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Baix Camp Gaudí Horari Educació infantil: de 8:30 a 12:00 h i de 15:00 a 16:30 h Educació primària: de 8.30 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30 h

Centres

Públics

d’Educació Infantil, Primària i

Secundària Obligatòria

1

(9)

CENTRES PÚBLICS

D

’E

DUCA

CI

ó I

NF

ANTIL

, P

RIM

àRIA

I S

ECUND

àRIA

O

BLIGA

RIA

ESCOLA EDUARD TODA

Carrer de Montserrat Roig, 2 43204 Reus

Tel. i Fax 977 751 778

www.escolaeduardtoda.cat · a/e: e3005765@xtec.cat

ESCOLA DR. ALBERICH I CASAS

Carrer de Cèlia Artiga i Esplugues,10 43205 Reus

Tel. 977 332 362 / Fax 977 315 692

www.xtec.cat/ceip-alberich · a/e: e3005753@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 2 línies AMPA www.ampaeduardtoda.org ampa@ampaeduardtoda.org 977 750 395 Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Roseta Mauri Salvador Vilaseca Horari De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 2 línies AMPA amipa.alberichicasas@gmail.com Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Baix Camp Gaudí Horari De 8.30 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30 h

ESCOLA ELS GANXETS

Passeig del Nord, 98 43206 Reus Tel. 977 929 148

http://agora.xtec.cat/escola-elsganxets · a/e: e3011145@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària 1 línia AMPA www.ampaelsganxets.cat ampaescolaelsganxets@gmail.com Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Domènech i Montaner Gaudí Horari De 8.30 a 12.00 h i de 15.00 a 16.30 h

4

3

5

(10)

ESCOLA ISABEL BESORA

Carrer del Fuster Valldeperes, 7 43204 Reus

Tel. 977 595 360 Fax 977 595 361

www.xtec.cat/escola-isabel-besora · a/e: escola-isabel-besora@xtec.cat

ESCOLA JOAN REBULL

Avinguda de l’Onze de Setembre, 10 43203 Reus

Tel. 977 316 812 i Fax 977 327 813 www.ejoanrebull.cat · a/e: e3005901@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària.

2 línies AMPA http://amipaisabelbesora.wix.com/inici amipaisabelbesora@gmail.com Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Roseta Mauri Salvador Vilaseca Horari De 8.30 a 12.00 h i de 15.00 a 16.30 h Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 3 línies AMPA www.apajoanrebull.cat administracio@ampajoanrebull.cat 977 332 010 Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Domènech i Montaner Gabriel Ferrater i Soler Horari

De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

ESCOLA GENERAL PRIM

Carrer del Dr. Ferran, 42 43202 Reus

Tel. i Fax 977 312 593

www.xtec.cat/ceip-general-prim-reus · a/e: e3002272@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària 2 línies AMPA ampaceipprim@hotmail.com 977 314 350 Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Baix Camp Gaudí Horari De 9 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

7

8

6

(11)

ESCOLA LA VITXETA

Camí de la Selva del Camp, 6 43206 Reus

Tel. i Fax 977 327 539

www.lavitxeta.net · a/e: e3010505@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 2 línies AMPA amipalavitxeta@gmail.com 977 330 883 Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Domènech i Montaner Gabriel Ferrater i Soler Horari

De 8.30 a 12.00 h i de 14.30 a 16.00 h

ESCOLA MARIÀ FORTUNY

Carrer d’Astorga, 19 43205 Reus Tel. i Fax 977 754 270 http://agora.xtec.cat/ceipmariafortuny/ · a/e:e3002259@xtec.cat Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 2 línies AMPA www.telefonica.net/web2/ampamariafortuny ampa_m.fortuny@hotmail.com Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Josep Tapiró Horari De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h

ESCOLA MISERICÒRDIA

Carrer de Gandesa, 13 43205 Reus Tel. i Fax 977 310 272

http://reusmisericordia.blogspot.com.es · a/e: e3002247@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària.

1 línia AMPA ampaceipmisericordia@gmail.com Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Baix Camp Gaudí Horari Educació infantil: de 8.30 a 12.00 h i de 15.00 a 16.30 h Educació primària: de 8.30 a 13.00 i

CENTRES PÚBLICS

D

’E

DUCA

CI

ó I

NF

ANTIL

, P

RIM

àRIA

I S

ECUND

àRIA

O

BLIGA

RIA

9

10

11

(12)

ESCOLA POMPEU FABRA

Carrer d’en Sardà, 23 43201 Reus Tel. i Fax 977 344 676

www.epompeufabra.wordpress.com · a/e: e3002235@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 1 línia AMPA apompeufabra@gmail.com Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Domènech i Montaner Gabriel Ferrater i Soler Horari

De 8.30 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30 h

ESCOLA MOWGLI

Passeig de la Boca de la Mina, 11 43206 Reus

Tel. 977 312 647

http://agora.xtec.cat/ceipmowgli · a/e: e3007178@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 1 línia AMPA ampamowgli2010@gmail.com 977 330 649 Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Baix Camp Gaudí Horari De 8.30 a 12.00 h i de 14.30 a 16.00 h

ESCOLA MONTSANT

Carrer de les Borges del Camp, 2 43203 Reus

Tel. 977 315 110 Fax 977 333 334

www.escola-montsant.cat · a/e:e3007105@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària.

1 línia AMPA ampamontsant@gmail.com Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Domènech i Montaner Gabriel Ferrater i Soler Horari De 8.30 a 12.00 h i de 15.00 a 16.30 h

14

13

12

(13)

ESCOLA PRAT DE LA RIBA

Avinguda de Prat de la Riba, 36 43201 Reus

Tel. i Fax 977 313 911

http://blocs.xtec.cat/escolapratdelariba · a/e: e3002211@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 1 línia AMPA ampa-pratriba@hotmail.com 635 928 034 Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Baix Camp Gaudí Horari De 9.00 a 12.30 h i de 14.30 a 16.00 h

ESCOLA ROSA SENSAT

Carrer del Mas Pellicer, 63 43204 Reus

Tel. i Fax 977 771 672

http://www.xtec.cat/ceiprosasensat-reus · a/e: e3006228@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària.

1 línia Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Roseta Mauri Salvador Vilaseca Horari Educació infantil: de 9 a 14 h Educació primària: de 9 a 14 h i de 15.30 a 16.30 h.

CENTRES PÚBLICS

D

’E

DUCA

CI

ó I

NF

ANTIL

, P

RIM

àRIA

I S

ECUND

àRIA

O

BLIGA

RIA

ESCOLA RUBIÓ I ORS

Plaça de l’Abat Oliba, 33 43204 Reus

Tel. 977 755 843 Fax: 977 750 881

http://escolarubioiors.blogspot.com.es · a/e: e3006061@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 2 línies AMPA amparubioiors@gmail.com 977 776 954 Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Roseta Mauri Salvador Vilaseca Horari Educació infantil: de 9.30 a 13.00 h i de 15.30 a 17.00 h. Educació primària: de 9.00 a 13.30 h i

15

16

17

(14)

ESCOLA TERESA MIQUEL I PÀMIES

Passeig de Misericòrdia, 9 A 43205 Reus

Tel. 977 321 766 Fax 977 321 252

www.escolateresamiquelipamies.cat ·a/e: e3006541@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 2 línies AMPA www.ampateresamiquel.blogspot.com ampateresamiquel@gmail.com 977 333 719 Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Roseta Mauri Salvador Vilaseca Horari De 8.30 a 12.00 h i de 15.00 a 16.30 h

ESCOLA SANT BERNAT CALBÓ

Carrer dels Velers, 83 43205 Reus Tel. i Fax 977 754 381

www.xtec.cat/ceip-sant-bernat-calbo-reus · a/e: e3005935@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària.

2 línies AMPA ampasbc@yahoo.es Titular Generalitat de Catalunya Instituts Adscrits Josep Tapiró Horari Educació infantil: de 9.30 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30 h Educació primària: de 8.30 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30 h

19

18

(15)

INSTITUT ESCOLA PI DEL BURGAR

Carrer de Josep Vidal i Llecha, 1 43204 Reus

Tel. 977 302 912 i Fax 977 302 564

http://agora.xtec.cat/ie-pidelburgar/ · e3012083@xtec.cat

INSTITUT BAIX CAMP

Carrer de Jacint Barrau,1 43201 Reus

Tel. 977 310 953 Fax 977 314 721

www.insbaixcamp.org · a/e: e3002594@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 2 línies

De 12 a 16 anys:

Educació secundària obligatòria. 2 línies AMPA ampapidelburgar@gmail.com 672 472 770 Titular Generalitat de Catalunya

Instituts adscrits per a Batxillerat Roseta Mauri

Gabriel Ferrater i Soler Horari

Educació infantil i primària: de 8.30 a 12.00 h i de 14.30 a 16.00 h ESO: de 8.30 a 15.00 h Oferta educativa De 12 a 16 anys:

Educació secundària obligatòria. 4 línies A partir de 16 anys: • Batxillerat i Batxibac • Formació Professional AMPA ampabaixcamp@gmail.com Titular Generalitat de Catalunya Escoles Adscrites Cèlia Artiga Ciutat de Reus Dr. Alberich i Casas General Prim Misericòrdia Mowgli Prat de la Riba Horari ESO De dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 h

CENTRES PÚBLICS

D

’E

DUCA

CI

ó I

NF

ANTIL

, P

RIM

àRIA

I S

ECUND

àRIA

O

BLIGA

RIA

20

21

(16)

INSTITUT GABRIEL FERRATER I SOLER

Avinguda de Montblanc, 5-9 43206 Reus

Tel. 977 342 010 Fax 977 343 808

www.insgabrielferrater.cat · a/e: e3006678@xtec.cat

Oferta educativa De 12 a 16 anys:

Educació secundària obligatòria. 4 línies A partir de 16 anys: • Batxillerat i Batxibac • Batxillerat Internacional AMPA https://ampainsgf.wordpress.com apal113@tinet.org 977 346 285 Titular Generalitat de Catalunya Escoles Adscrites Joan Rebull La Vitxeta Montsant Pompeu Fabra Sant Pau Horari ESO de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h

INSTITUT DOMÈNECH I MONTANER

Carrer de Maspujols, 21-23 43206 Reus

Tel. 977 312 381 Fax 977 319 955

www.iesdimreus.cat · a/e: correu@iesdimreus.cat

Oferta educativa De 12 a 16 anys:

Educació secundària obligatòria. 3 línies A partir de 16 anys: • Batxillerat • Formació Professional • Programes de formació i inserció AMPA wwww.ampaiesdim.org ampaiesdim@gmail.com 977 330 307 Titular Generalitat de Catalunya Escoles Adscrites Els Ganxets Joan Rebull La Vitxeta Montsant Pompeu Fabra Sant Pau

Santa Anna (Castellvell) Horari ESO De dilluns a divendres 8.30 a 15.00 h

23

22

(17)

INSTITUT GAUDÍ

Carrer d’Osca, 1 43206 Reus Tel. i Fax 977 313 495

http://agora.xtec.cat/iesguadi · a/e: iesgaudi@xtec.cat

Oferta educativa De 12 a 16 anys:

Educació secundària obligatòria. 3 línies A partir de 16 anys: • Batxillerat • Formació Professional AMPA ampainsgaudi@gmail.com Titular Generalitat de Catalunya Escoles Adscrites Cèlia Artiga Ciutat de Reus Dr. Alberich i Casas Els Ganxets General Prim Misericòrida Mowgli Prat de la Riba Santa Anna (Castellvell) Horari ESO de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 h

INSTITUT JOSEP TAPIRÓ

Carrer d’Astorga, 37-39 43205 Reus

Tel. 977 773 471 Fax 977 770 414

www.tapiro.cat · a/e: contacte@tapiro.cat

Oferta educativa De 12 a 16 anys:

Educació secundària obligatòria. 3 línies A partir de 16 anys: • Batxillerat • Formació Professional AMPA ampa@tapiro.cat 647 903 819 Titular Generalitat de Catalunya Escoles Adscrites Marià Fortuny Sant Bernat Calbó Horari ESO De dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 h

CENTRES PÚBLICS

D

’E

DUCA

CI

ó I

NF

ANTIL

, P

RIM

àRIA

I S

ECUND

àRIA

O

BLIGA

RIA

24

25

(18)

INSTITUT SALVADOR VILASECA

Carrer de Misericòrdia, 12 B 43205 Reus

Tel. 977 756 047 Fax 977 774 069

www.savi.cat · a/e: iessalvadorvilaseca@xtec.cat

Oferta educativa De 12 a 16 anys:

Educació secundària obligatòria. 3 línies A partir de 16 anys: • Batxillerat • Batxillerat nocturn AMPA ampasalvadorvilaseca@hotmail.com Titular Generalitat de Catalunya Escoles Adscrites Eduard Toda Isabel Besora Rosa Sensat Rubió i Ors

Teresa Miquel i Pàmies Horari ESO de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 h

27

INSTITUT ROSETA MAURI

Carrer de Jaume Vidal i Alcover, 19 43204 Reus

Tel. 977 301 189

www.iesrosetamauri.org · a/e: insrosetamauri@iesrosetamauri.org

Oferta educativa De 12 a 16 anys:

Educació secundària obligatòria. 4 línies A partir de 16 anys: Batxillerat AMPA http://ampainsrosetamauri.blogspot.com ampa.ins.rosetmauri@gmail.com 655 905 644 Titular Generalitat de Catalunya Escoles Adscrites Eduard Toda Isabel Besora Rosa Sensat Rubió i Ors

Teresa Miquel i Pàmies Horari ESO De dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 h

(19)

CPEE ALBA

Passeig de la Boca de la Mina, 41 43206 Reus

Tel. 977 313 381 Fax 977 313 547

www.dipta.cat/cpeealba · a/e: ceealba@dipta.cat

CEE FONT DEL LLEÓ

Carrer de Figueres, 2 43202 Reus Tel. 977 312 268 a/e: e3012769@xtec.cat Oferta educativa De 3 a 21 anys:

• Educació infantil, primària i secundària adaptada

•Programes de transició a la Vida Adulta (PTVA)

AMPA www.ampaalba.com alba.ampa@gmail.com Titular Diputació de Tarragona Horari De 9 a 13 h i de 14.30 a 16.00 h Oferta educativa De 3 a 21 anys:

Educació infantil i primària. 1 línia AMPA ampaceedereus@gmail.com Titular Generalitat de Catalunya Horari De 9.30 a 13.00 h i de 14.30 a 16.00 h

Centres

Públics

d’Educació Especial

CENTRES PÚBLICS

D

’E

DUCA

CI

ó ESPECIAL

28

29

(20)

COL·LEGI AURA

Carretera de la Canonja, 2 43204 Reus

Tel. 977 547 033 Fax 977 550 823

www.institucio.org/aura · a/e: aura@institucio.org

COL·LEGI LA SALLE

Plaça Pastoreta, 10 43205 Reus Tel. 977 754 606 Fax 977 756 219

www.reus.lasalle.cat · a/e: lasallereus@lasalle.cat

Oferta educativa De 0 a 3 anys: Llar d’infants De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària 4/2 línies

De 12 a 16 anys:

Educació secundària obligatòria 2 línies A partir de 16 anys: Batxillerat AMPA ampa.aura@institucio.org Titular

Inst. Familiar de Educación, SA Horaris

Educació infantil i primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h ESO: de 9.00 a 13.30 h i de 15 a 17 h Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 3 línies

De 12 a 16 anys:

Educació secundària obligatòria. 3 línies A partir de 16 anys: Batxillerat AMPA ampasallereus@lasalle.cat Titular

Gns. de les Escoles Cristianes

Horaris

Educació infantil i primària: de 9 a 13 h i

de 15 a 17 h ESO:

dilluns , dimarts i dijous de 8.00 a 13.15 h i de 15 a 17 h dimecres i divendres de 8.00 a 14.15 h

Centres

Privats

Concertats

d’Educació Infantil, Primària i

Secundària Obligatòria

30

(21)

COL·LEGI MARIA ROSA MOLAS

Carrer de la Mare Molas, 38 43202 Reus

Tel. 977 312 740 Fax 977 330 728

www.mariarosamolas.org · a/e: e3002351@xtec.cat

COL·LEGI NOSTRA SENYORA

DE LA PRESENTACIÓ

Carrer de la Selva del Camp, 2 43201 Reus

Tel. 977 343 550 Fax 977 340 342

www.lapresentació.cat · a/e: colpresentacioreus@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 2 línies

De 12 a 16 anys:

Educació secundària obligatòria. 2 línies

A partir de 16 anys: Cicles formatius de grau mitjà

AMPA

http://www.ampamariarosamolas.org

Titular

Gnes. Nostra Senyora de la Consolació Horaris

Educació infantil i primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h ESO: De dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 h i de dilluns a dijous de 15 a 17 h Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 2 línies

De 12 a 16 anys:

Educació secundària obligatòria. 2 línies AMPA ampapresentacioreus@gmail.com Titular Dominiques de la Presentació Horaris

Educació infantil i primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h ESO: 1r. i 2n.: De dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 h Dilluns de 15 a 18 h i dimecres i divendres 15 a 17 h 3r. i 4t.: De dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 h Dilluns, dimecres i divendres

CENTRES

PRIV

ATS

CONCER

TA

TS

D

’E

DUCA

CI

ó I

NF

ANTIL

, P

RIM

àRIA

I S

ECUND

àRIA

O

BLIGA

RIA

32

33

(22)

COL·LEGI PARE MANYANET

Carrer del Pare Manyanet, 25 43205 Reus

Tel. 977 330 832

www.reus.manyanet.org · a/e: secretaria@reus.manyanet.org

COL·LEGI SANT JOSEP

Raval de Robuster, 30 43204 Reus Tel. 977 755 703 Fax 977 755 872

www.xtec.cat/col-santjosep-reus · a/e: col-santjosep-reus@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 3 línies

De 12 a 16 anys:

Educació secundària obligatòria. 2 línies

Titular

Fills de la Sagrada Família Horaris

Educació infantil i primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h ESO: de 8.15 a 12.45 h i de 14.45 a 16.45 h. Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 3 línies

De 12 a 16 anys:

Educació secundària obligatòria. 3 línies A partir de 16 anys: Batxillerat AMPA www.ampasantjosep.org junta@ampasantjosep.org Titular

Gnes. Carmelites Tereses de St. Josep

Horaris

Educació infantil i primària: de 9 a 13 h i

de 15 a 17 h ESO:

Dilluns, dimecres i dijous 8 a 13 h i

de 15 a 17 h

Dimarts i divendres de 8 a 15 h

34

(23)

COL·LEGI SANT PAU

Avinguda de Marià Fortuny, 86 43203 Reus

Tel. 977 343 487

www.stpau.cat · a/e: colsantpau@stpau.cat

ESCOLA ARCE

Carrer de Serra Pàmies, 1 43204 Reus

Tel. i Fax: 977 755 418

www.escolaarce.blogspot.com · a/e: e3002314@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 1 línia AMPA ampasantpau@stpau.cat Titular Arquebisbat de Tarragona Instituts Adscrits Domènech i Montaner Gabriel Ferrater Horaris De 9 a 13 h i de 15 a 17 h Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 1 línia

De 12 a 16 anys:

Educació secundària obligatòria. 1 línia

Titular

Reus Ensenyament, SL Horaris

Educació infantil i primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h ESO: De dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 h. De dilluns a dijous de 15 a 17 h

CENTRES

PRIV

ATS

CONCER

TA

TS

D

’E

DUCA

CI

ó I

NF

ANTIL

, P

RIM

àRIA

I S

ECUND

àRIA

O

BLIGA

RIA

36

37

(24)

ESCOLA MARIA CORTINA

Carrer d’Antoni Gaudí, 20 43203 Reus

Tel. 977 315 720 Fax: 977 338 563

www.escolamariacortina.cat · a/e: e3002375@xtec.cat

ESCOLA PUIGCERVER

Carrer d’Astorga, 13 43205 Reus Tel. 977 756 931 Fax: 977 756 033

www.escolapuigcerver.cat · a/e: escolapuigcerver@xtec.cat

Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 1 línia

De 12 a 16 anys:

Educació secundària obligatòria. 1 línia

Titular

Escola Maria Cortina, SCCL Horaris

Educació infantil i primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h ESO: de dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 h. De dilluns a dijous de 15 a 17 h Oferta educativa De 3 a 12 anys:

Educació infantil i primària. 2 línies

De 12 a 16 anys:

Educació secundària obligatòria. 2 línies A partir de 16 anys: Batxillerat AMPA www.ampapuigcerver.com ampapuigcerver10@gmail.com Titular Puigcerver, SA Horaris Educació Infantil (P3 i P4): de 9 a 12 h i de 15 a 17 h P5 i Educació Primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h ESO : 1r. i 2n.: de dilluns a dijous de 8 a 13/14 h i de 15 a 17 h Dimecres i divendres de 8 a 14 h. 3r. i 4t.: dilluns, dimarts i dijous de 8.00 a 13.30 h i de 15 a 17 h. Dimecres i divendres de 8 a 14 h.

38

(25)

ESCOLA NOSTRA SENYORA DEL MAR

Avinguda de Bellissens, 43 · 43204 Reus Tel. 977 757 965

http://escolanostrasenyoradelmar.blogspot.com.es/ · a/e: e3005741@xtec.cat

COLLÈGE FRANÇAIS DE REUS

Camí de la Sena, 6 43204 Reus

Tel. 977 771 917 / 977 300 364 Fax 977 328 427 www.cfreus.net · a/e: cfr@cfr-edu.org

Oferta educativa De 6 a 16 anys: Educació primària i secundària adaptada. 1 línia A partir de 16 anys: Programes de formació i inserció (PFI)

• Auxiliar de vivers i jardins

• Programa de diversificació curricular

• Aula de desenvolupament de l’autonomia

Titular

Verge del Mar, SCCL Horari

De 9.00 a 15.30 h, amb el menjador inclòs.

Oferta educativa De 3 a 5 anys: maternelle De 6 a 10 anys: École Elémentaire D’11 a 14 anys: Secondaire Collège De 15 a 16 anys: AMPA ampa@cfr-edu.org Titular

Colegio Francés de Reus, SA Horaris De 9.00 a 12.10 h i de 14.30 a 16.30 h

CENTRE

S PRIV

AT

S

CENTRES

PRIV

ATS

CONCER

TA

TS

D

’E

DUCA

CI

ó E

SPECIAL

Centres

Privats

Concertats

d’Educació Especial

Centres

Privats

40

41

(26)

Generalitat

Serveis educatius del

Departament d’Ensenyament

Serveis Educatius

de Zona Reus- Baix Camp

Carrer de Figueres, 2 . Barri Gaudí.

43202 Reus

977 312 704

Serveis Territorials

d’Ensenyament

Carrer de Sant Francesc, 7

43003 Tarragona

977 251 440

Ajuntament de Reus

Regidoria d’Ensenyament i

Política Lingüística

Carrer de Rosselló, 2-8

43201 Reus

977 010 047

www.reus.cat/serveis/ensenyament

info.educacio@reus.cat

Mas Pintat. Centre d’Atenció a

la Infància i a les Famílies

Carrer de l’Abat Escarré, 11

43204 Reus

977 010 057

maspintat@reus.cat

Casal Joves La Palma.

Oficina Jove Baix Camp

Carrer de Castellvell, 24

43202 Reus

977 010 268

http://joventut.reus.cat

info.joventut@reus.cat

Adreces

d’Interès

(27)

Biblioteques

http://biblioteques.reus.cat

Biblioteca Central

Xavier Amorós

Carrer de l’Escorxador, 1

43201 Reus

977 010 025

bcr@reus.cat

Biblioteca Pere Anguera

Carrer de Joan Salvat-Papasseit, 14

43204 Reus

977 010 025

biblioteques.bpa@reus.cat

Museu de Reus

Raval de Santa Anna, 59

43201 Reus

Tel. 977 010 660

www.museudereus.cat

info.museus@reus.cat

Actualment, el Museu de Reus disposa de

tres equipaments oberts al públic:

Salvador Vilaseca

Raval de Santa Anna, 59

Espai Llibertat

Plaça de la Llibertat, 13

Mas Iglesias

Plaça de Ramon Amigó, 1

Xarxa de

Centres Cívics

Els Centres Cívics són equipaments

municipals al servei del ciutadà.

http://centrescivics.reus.cat

Centre cívic del Carme

Plaça de la Patacada, 10

43201 Reus

Tel. 977 010 051

Centre cívic Ponent

Avinguda dels Països Catalans, 106

43205 Reus

Tel. 977 010 044

Centre cívic Mestral

Avinguda de Barcelona, 8-10

43202 Reus

Tel. 977 010 039

Centre cívic Llevant (El Roser)

Carrer de Cels Gomis i Mestres,10

43204 Reus

Tel. 977 010 026

Centre cívic Mas Abelló

Carrer del Mas del Carpa, 4

43204 Reus

Tel. 977 010 030

Centre cívic Migjorn

Carrer de la Riera de l’Escorial, s/n

43205 Reus

Tel. 977 010 032

(28)

Informa-te’n a l’OME: Carrer de Rosselló, 2-8. 43201 Reus Tel. 977 010 046 www.reus.cat ome.educacio@reus.cat

Figure

Actualización...

Related subjects :