Vista la presentació d instàncies per part dels aspirants i analitzada la documentació aportada,

Download (0)

Full text

(1)

03.05 Personal

143.Convocatòries de selecció de personal

EDICTE de l’Ajuntament de Llagostera, sobre la llista provisional d’admesos i exclosos a

la convocatòria per cobrir 5 places d’agent de la Policia Local i per a la constitució d’una

borsa d’agents interins

Per Decret d’Alcaldia núm. 190/2017, de 7 de març de 2014, s’ha resolt:

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 23 de novembre de 2016, va aprovar les

bases i la convocatòria per cobrir en propietat 5 places d’agent de la policia local, incloses a

l’oferta pública de l’any 2016, i constituir una borsa de treball d’agents interins.

Vist que les bases i la convocatòria es van publicar al BOP de Girona núm. 234, de 9 de

desembre de 2016, al BOP núm. 2, de 3 de gener de 2017, al DOGC núm. 7284, d’11 de gener

de 2017 i al BOE núm. 16, de 19 de gener de 2017.

Vista la presentació d’instàncies per part dels aspirants i analitzada la documentació aportada,

Atès el que determinen les bases 3 i 4 d’aquesta convocatòria.

Ateses les determinacions de l’article 53.1.h) i i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel

qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de l’article 55 del

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal dels ens locals.

A la vista de tot això,

RESOLC:

Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es a la convocatòria per cobrir en

propietat 5 places d’agent de la policia local, incloses a l’oferta pública de l’any 2016, i constituir

una borsa de treball d’agents interins:

Núm. registre

d'entrada Nom aspirant NIF

261 FABIAN H. G. ...642A 263 JOAN S. L. ...704Z 279 MARCEL L. C. ...340Q 280 DAVID R. R. ...873S 281 ANTONIO V. C. ...418E 282 EDUARDO MIGUEL P. D. ...241G 283 JONATHAN B. B. ...615N 285 RAQUEL Y. G. ...932H 288 JORDI G. C. ...213M 290 MARC A. F. ...778W 303 ISMAEL M. S. ...288Y 311 JOAQUIM M. S. ...278E

(2)

d'entrada Nom aspirant NIF 315 ERIC T. S. ...822K 334 DANIEL R. P. ...130P 338 JOAN ANTONI J. F. ...634M 339 MAXIMILIANO B. E. ...115V 359 ISMAEL P. C. ...770R

365 PABLO SEBASTIAN S. G. ...877Y

379 SERGIO V. G. ...042Y 380 SANDRA BEGOÑA R. G. ...791R 381 IVAN B. P. ...189B 382 CARLES D. S. ...175K 383 RUBEN MANUEL D. S. ...297X 393 CRISTINA R. E. ...282F 394 LLUIS F. C. ...825X 397 ALBERT B. I. ...843C 398 JOSE ANTONIO M. G. ...463C 399 VALENTIN S. L. ...008T 400 DANIEL R. M. ...094F 403 DAVID E. LL. ...185Y 406 JORDI O. C. ...710D 417 JOANA T. Z. ...022X 420 F. XAVIER D. B. ...721L 421 BEATRIZ D. P. ...689X 422 JORDI P. S. ..095N 423 JORDI C. G. ...256P 424 ANTONI M. V. ...578V 425 SERGIO C. T. ...430T 426 MONICA R. E. ...258C 431 ALBERT T. V. ...580Q 432 MIQUEL ANGEL G. S. ...945R 433 CARLES S. P. ...355R 434 JESICA S. C. ...240K 435 AUGUSTO D. S. ...596P 436 SERGI P. B. ...529F 437 ADRIA G. G. ...287Q 439 JOAN V. O. ...058T 443 DANIEL P. C. ...118B 447 ALBERT G. M. ...318N 448 DANIEL S. F. ...931P 449 XAVIER L. A. ...667L 450 ANDRES V. H. ...638Y 451 FRANCESC XAVIER B. V. ...403B 477 JOSEP MARIA M. S. ...106J 478 IVAN B. T. ...087H 484 JAVIER R. B. ...737E 485 LLUIS F. P`. ...277V 486 EDGAR A. L. ...730E 487 XAVIER S. P. ...436L 489 DANIEL M. R. ...182K

(3)

d'entrada Nom aspirant NIF 490 RAUL V. C. ...991J 491 JOAQUIM G. C. ...572A 492 ALBERT ORIOL V. M. ...697T 495 JOAQUIN P. C. ...128M 499 MARTI S. J. ...619K 505 JORDI M. R. ...443X 506 JOSE LUIS L. S. ...580V 507 JORDI A. L. ...798T 508 JOSEP MARIA G. M. ...920V 512 JOSE MARIA F. G. ...747K 513 RUBEN J. V. ...610W 518 HECTOR DAVID P. T. ...372F 520 JAVIER M. A. ...811T 536 OSCAR C. M. ...265E 541 GENIS A. P. ...904E 542 RAFAEL M. H. ...138K 544 IVAN P. L. ...535G 548 BORJA I. R. ...455N 549 DARIO O. O. ...867B 550 CARLOS G. C. ...730W 552 JOAN J. M. ...400T 558 RUBEN SAID E. O. ...418B 559 DANIEL G. S. ...653N 561 SUSANA D. G. ...299A 564 MANUEL C. C. ...049Q 565 GERARD R. G. ...882D 566 ALEIX A. N. ...009R 567 SERGI G. O. ...358H 568 MATIAS O. D. ...576Y 576 ANTONI R. G. ...582A 583 DAVID A. S. ...907B 585 MARTA G. P. ...521R

587 JOSE ANGEL R. R. ...745A

589 KEVIN N. S. ...840S 600 DANIEL P. P. ...474Z 601 DANIEL H. S. ...557B 602 REMUS F. V. ...962Q 603 AZZEDDINE S. T. ...165V 604 XAVI B. J. ...830K 605 RAUL M. J. ...436W 606 JOSE MIGUEL R. D. ...725H 607 JORDI B. P. ...890P 614 JOSE MARIA G. V. ...652D 615 DANIEL J. A. ...553N 616 ALBERT P. M. ...961J 618 REBECA G. M. ...256S 619 JORDI G. E. ...900Y 625 JULIAN G. M. ...948J

(4)

d'entrada Nom aspirant NIF 631 OMAR G. C. ...215N 632 ROBERT A. R. ...887A 634 ANTONIO JESUS M. S. ...293S 635 DAVID C. L. ...218F 636 PAU P. T. ...458T 637 JOSE MARIA L. F. ...943R 638 LUIS MIGUEL P. U. ...263J 639 JORDI T. S. ...124G 640 RAUL D. H. ...852F 642 CARLOS A. C. ...182P 643 SERGIO N. R. ...760Y 650 ORIOL M. A. ...877Q 651 RICARDO B. L. ...260W 652 ABEL V. G. ...436Y 657 VICTOR P. G. ...732T 659 DAVID PATRICK V. C. ...000C 660 DAN S. B. ...933E 661 JUAN MIGUEL J. F. ...256R 663 JUDIT A. C. ...972W 664 FRANCISCO JOSE M. G. ...750Z 665 RAQUEL V. G. ...485D 666 SAUL T. P. ...970S 667 JUAN ANTONIO G. V. ...508X 669 JOEL S. N. ...040S 672 VICTOR T. R. ...492L 673 ORIOL M. P. ...806J 674 CRISTIAN P. B. ...536D 675 ANTONIO C. S. ...813N 676 DAVID C. P. ...801B 678 ANDREU C. M. ...907E 679 YOLANDA L. G. ...147N 680 ANTONI L. E. ...938X 683 DAVID S. P. ...413S 687 MARIO M. R. ...807Z 690 ANGELS S. E. ...396Q 692 JAUME G. R. ...401V 693 JUAN CARLOS S. L. ...589W 696 FERNANDO V. A. ...691M 699 EDUARD P. M. ...103T 700 JOAN S. A. ...166Q 705 SANTIAGO C. R. ...559D 706 SERGI C. B. ...711M 707 JOAN S. M. ...627X 713 ANDREA R. V. ...267Q 731 GERARD M. J. ...965P 732 DANIEL H. R. ...265N 733 ALEJANDRO B. S. ...058Q 734 IBAN N. P. ...428M

(5)

d'entrada Nom aspirant NIF 735 JAVIER A. B. ...494A 738 GENIS V. B. ...602Z 816 CRISTIAN G. B. ...981Y 819 SERGI C. T. ...934S 820 XAVIER M. M. ...376N 823 MARC J. A. ...008L 825 LLUIS B. M. ...961C 827 ABDELAZIZ A. L. ...288R 828 ALFONS F. C. ...066Y 830 ANGEL B. F. ...352R 831 SALVADOR G. P. ...756E 832 ALVARO M. C. ...913Z 833 ALEJANDRO CESAR O. V. ...482V 843 GEORGINA O. R. ...011J 845 DAVID TOMAS A. S. ...988B 846 ANTONIO A. M. ...887R 859 ANTONIO C. C. ...144C 861 SERGI D. B ...040R

863 JOSE ANTONIO L. G ...744A

864 UNAI U. M. ...500F 865 SILVIA B. T. ...243T 866 IVAN P.M. ...018E 867 ALEJANDRO P. V. ...216P 869 ALEJANDRO B. G. ...118N 870 DAVID B. P. ...612G 871 REBECA S. D. ...169J 872 RICARDO C. M. ...277R 873 SERGI G. T. ...701A 876 ALEJANDRO U. D. ...999V 877 MIGUEL ANGEL C. M. ...588L 880 JESUS F. F. ...932Y 882 ALFONSO L. P. ...845J 883 DARIO Q. P. ...617J 884 ADRIAN M. M. ...255A 885 TOMAS O. M. ...547B

952 JOSE ANTONIO A. C. ...492Y

953 LORENA R. A. ...028W 954 DANIEL P. D. ...261G 956 ALBERTO P. L. ...269N 958 DAVID C. R. ...312C 959 SERGI M. M. ...239Q 960 MIGUEL ANGEL P. C. ...361Q 991 RAQUEL J. G. ...773Y

(6)

Segon.- Declarar exclosos/es provisionalment els/les següents aspirants:

Nom aspirant NIF Motiu exclusió

JOAN A. P. ...172K No acredita permisos de conduir. WESLEY JASON A. W. ...021Z No justifica pagament de drets d'exàmen ARNAU A. C. ...599B No justifica pagament de drets d'exàmen VICTOR A. H. ...168K No aporta declaració jurada

VICTOR A. A. ...776Y No aporta declaració jurada. No justifica pagament de drets d'exàmen GEORGINA B. R. ...719A No justifica pagament de drets d'exàmen

JORDI B. P. ...479K No justifica pagament de drets d'exàmen CRISTINA B. H. ...495J No acredita el permís de conduir A2

POL B. C. ...599A

No acredita titulació. No acredita permísos de conduir. No justifica pagament de drets d'exàmen.

GENIS B. S. ...802X No acredita titulació. No justifica pagament de drets d'exàmen. DAVID B. R. ...705L No justifica pagament de drets d'exàmen

ISAAC C. E. ...583R No justifica pagament de drets d'exàmen FRANCISCO JAVIER C. A. ...723A No justifica pagament de drets d'exàmen

ANGEL GABRIEL C. M. ...694T No aporta declaració jurada. No justifica pagament de drets d'exàmen DALIA C. A. ...820Y No aporta declaració jurada. No justifica pagament de drets d'exàmen RAMON D. M. ...785M No aporta declaració jurada. No justifica pagament de drets d'exàmen ALBERT D. F. ...164Z No justifica pagament de drets d'exàmen

JOAN MIQUEL F. R. ...073Z No justifica pagament de drets d'exàmen SERGIO F. O. ...444V No justifica pagament de drets d'exàmen SARA G. F. ...372G No justifica pagament de drets d'exàmen FRANCESC XAVIER G. E. ...532M No justifica pagament de drets d'exàmen ANTONIO G. A. ...757V No justifica pagament de drets d'exàmen

MIQUEL G. J. ...501T No aporta declaració jurada. No justifica pagament de drets d'exàmen ANTONIO H. O. ...048T No justifica pagament de drets d'exàmen

ISCLE L. M. ...230K No acredita el permís de conduir A2 FERNANDO L. R. ...759Y No justifica pagament de drets d'exàmen ALVARO M. M. ...581W No justifica pagament de drets d'exàmen SERGI M. C. ...437X No justifica pagament de drets d'exàmen JAVIER M. A. ...477F No aporta declaració jurada

GERARD M. R. ...283C No justifica pagament de drets d'exàmen CARLOS M. N. ...787C No acredita titulació

ORIOL M. R. ...239H No justifica pagament de drets d'exàmen

CRISTIAN N. P. ...003G No aporta declaració jurada. No justifica pagament de drets d'exàmen VERONICA P. C. ...303N No acredita el permís de conduir A2

SARAI P. L. ...629M No justifica pagament de drets d'exàmen JUSTO JOSE P. L. ...039R No justifica pagament de drets d'exàmen EDUARDO P. P. ...382P No aporta declaració jurada

JOSE LUIS R. P. ...867N No justifica pagament de drets d'exàmen JONATAN R. A. ...745Q No justifica pagament de drets d'exàmen MARIA ISABEL R. V. ...266S No justifica pagament de drets d'exàmen JOSE ANTONIO R. D. ...424H No justifica pagament de drets d'exàmen MIGUEL ANGEL R. L. ...599Y No justifica pagament de drets d'exàmen MARC S. F. ...021K No justifica pagament de drets d'exàmen DAVID S. V. ...689L No justifica pagament de drets d'exàmen ANTONIO BERNARDO S. A. ...161B

No acredita titulació. No aporta declaració jurada. No justifica pagament de drets d'exàmen.

(7)

JONATAN V. M. ...293Y No justifica pagament de drets d'exàmen

DANIEL V. G. ...881R

No acredita titulació. No acredita permísos de conduir. No aporta declaració jurada. No justifica pagament de drets d'exàmen.

MANUEL V. G. ...199H No justifica pagament de drets d'exàmen

Tercer.- Atorgar un termini de 10 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació

d’aquesta resolució al BOP de la província i al web municipal (www.llagostera.cat), per tal que

els aspirants presentin les esmenes.

Aquells aspirants que presentin esmenes per via interadministrativa, caldrà que ens ho

comuniquin a l’adreça electrònica sac@llagostera.cat, dins del termini atorgat.

La llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà al BOP de la província i al web municipal

(www.llagostera.cat).

Quart.- Convocar els següents aspirants admesos/es a la realització de la prova de

coneixement de la llengua catalana el dia 6 d’abril de 2017, a les 9 del matí, a les oficines de

l’Ajuntament de Llagostera.

Nom interessat NIF

EDUARDO MIGUEL P. D. ...241G DANIEL S. F. ...931P RAFAEL M. H. ...138K POL B. C. ...599A DAVID A. S. ...907B DAVID B. R. ...705L DANIEL J. A. ...553N JULIAN G. M. ...948J JOSE LUIS R. P. ...867N CRISTINA B. H. ...495J MARC S. F. ...021K LLUIS B. M. ...961C SALVADOR G. P. ...756E ANTONIO A. M. ...887R DANIEL V. G. ...881R

Cinquè.- Designar el tribunal qualificador, el qual estarà format pels següents membres:

Presidència:

Titular: Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la corporació.

Suplent: Sr. Ramon Brugulat Pagès, funcionari de la corporació.

Vocals:

Titular: Sr. Joan Linde Ribas, sergent de la Policia Local de Llagostera.

(8)

Vocal: Sr. Andrés Manchado Nieto, caporal de la Policia Local de Llagostera.

Suplent: Sr. Adrià Ruano Ribas, agent de la Policia Local de Llagostera.

Vocal: Sr. Joan Mora Reyes, designat per la Subdirecció General de Coordinació de la

policia de Catalunya.

Suplent: Sr. Antoni Garcia Fernández, designat per la Subdirecció General de

Coordinació de la policia de Catalunya.

Vocal: Sr. Albert Brunet Bragulat, designat per l’Institut de Seguretat Pública de

Catalunya.

Suplent: Sr. Josep Pujades Sánchez, designat per l’Institut de Seguretat Pública de

Catalunya

Secretari/a:

Titular: Consol Butinyac Font, funcionària de la corporació

Suplent: Núria Comas Ventura, funcionària de la corporació.

Sisè.- Disposar l’ordre de les proves, d’acord amb el següent calendari:

Prova Data Hora Lloc

1a prova.- Coneixements de català 6 d’abril de 2017 9h del matí Oficines generals de l’ajuntament 2a prova.- Cultura general 13 d’abril de 2017 9h del matí Edifici Polivalent

(zona esportiva) 3a prova.- Prova teòrica i/o pràctica 20 d’abril de 2017 9h del mató Edifici Polivalent (zona esportiva) 4a prova.- Aptitud física A determinar A determinar A determinar 5a prova.- Test psicotècnic A determinar A determinar A determinar

Setè.- La data, hora, lloc i ordre d’actuació dels aspirants a la prova d’aptitud física i al test

psicotècnic es publicaran al web municipal (www.llagostera.cat) una vegada publicada la llista

d’aprovats de la 3a prova.

Vuitè.- Convocar el tribunal qualificador el proper dia 13 d’abril de 2017, a les 8.30h del matí, a

les oficines de l’Ajuntament de Llagostera.

Novè.- Amb la publicació d’aquesta resolució es considera realitzada l’oportuna notificació a les

persones interessades.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

L’Alcalde,

Fermí Santamaría Molero

Figure

Updating...

References

Related subjects :