Activitats i Cursos 2010Activitats i Cursos 2010

Texto completo

(1)

CENTRE DE RECURSOS INTERNACIONAL PER LA PAU DE BARCELONA

(2)

CENTRE DE

RECURSOS

INTERNACIONAL

PER LA PAU DE

BARCELONA

(CRIPB)

Activitats i Cursos 2010

Presentació del CRIPB

Formació especialitzada

Exposicions

(3)
(4)

PRESENTACIÓ

El Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB) és una iniciativa de l’Ajuntament

de Barcelona per promoure la cultura de la pau a través del diàleg, la sensibilització i la formació en

gestió de crisis i resolució de conflictes.

Les activitats del CRIPB es despleguen en tres eixos: oferir un programa internacional de formació

especialitzada amb mòduls formatius per a la construcció de la pau en països afectats per conflictes,

la gestió de crisis i l’acció humanitària; promocionar la cultura de pau mitjançant espais expositius i

activitats culturals; i servir de centre de trobades i accions encaminades a fomentar la disseminació i

el pensament crític sobre el treball en favor de la pau.

Programa internacional de formació especialitzada

La principal activitat del CRIPB és el programa internacional de formació especialitzada, que cobreix

les grans necessitats de formació de personal civil per treballar sobre el terreny arreu del món. El

CRIPB ofereix diversos mòduls formatius adreçats als professionals que treballen en l’àmbit de la

construcció de la pau, la gestió de crisis complexes i l’acció humanitària.

El programa de formació és eminentment pràctic i es basa en les experiències acumulades en el

terreny. L’intercanvi de coneixements entre els propis participants, les simulacions i l’estudi de casos

pràctics són una part fonamental de la formació, que també inclou les necessàries bases teòriques

impartides de forma interactiva.

(5)

Un centre únic en un entorn privilegiat

El Castell, d’unes 11 hectàrees està situat damunt d’una terrassa rocosa de més de 170 metres d’alçada

sobre el nivell del mar al cim de la muntanya de Montjuïc.

Una ordre ministerial del 27 d’abril de 2007 cedia el Castell de Montjuïc als ciutadans de Barcelona.

Aquesta cessió era celebrada massivament el passat 15 de juny de 2008 amb una gran festa popular

carregada de simbolisme, ja que la ciutat recuperava per fi un equipament històric i el donava a tots

els barcelonins per destinar-lo a usos civils, socials, culturals i esportius.

Des del llavors, el Castell ha acollit diverses activitats de caire social, lúdic, cultural i esportiu amb un

gran èxit de públic.

El Castell ha començat la rehabilitació d’algunes dependències per donar pas als tres eixos principals

que es preveuen instal.lar al castell, que són:

• El Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona

• L’Espai de la Memòria Històrica

• El Centre d’Interpretació de la muntanya de Montjuïc

El CRIPB doncs contribueix al procés de transformació de la fortalesa de Montjuïc en un espai obert

per a les trobades i accions encaminades a difondre la cultura de pau i fomentar el diàleg sobre la

resolució de conflictes.

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

FORMACIÓ

(11)

CURS DE FORMACIÓ EN ASSISTÈNCIA

ELECTORAL I GESTIÓ DE CONFLICTES

(12)

Descripció: El curs de formació en Assistència Electoral i Gestió de Conflictes està adreçat a aquells professionals interessats a desenvolupar-se en el camp de l’assistència electoral internacional i ofereix les tècniques necessàries per monitoritzar els processos electorals en països en situacions de crisi amb la finalitat d’evitar una possible escalada de la violència.

Les eleccions es consideren eines crítiques en la gestió de conflictes socials, ja que així com els processos electorals creïbles contribueixen a la creació de governs legítims, sovint en contextos d’alta crispació i sensibilitat, les eleccions poden ser catalitzadores de conflicte.

Objectius: El cus vol crear un espai que permeti compartir experiències entre professionals per identificar millors pràctiques en l’àmbit de l’assistència i la monitorització dels processos electorals, posant especial atenció a les lliçons apreses en projectes previs.

Els participants avaluaran les missions d’assistència electoral realitzades arreu del món per identificar les eines més adequades per prevenir l’escalada de violència durant la totalitat del cicle electoral. El curs aspira a identificar diferents enfocaments estratègics que ajudin a reconèixer i preveure la violència i els conflictes típicament relacionats amb les eleccions, així com crear mecanismes per a una coordinació eficaç entre els actors clau. En acabar el curs, els participants seran capaços d’assenyalar estratègies per al disseny de programes d’assistència electoral i per monitoritzar aquests processos.

Participants: Aquest curs s’ofereix de forma completament gratuïta per a un màxim de 30 participants, prioritàriament personal de les Nacions Unides i del PNUD, de la Comissió Europea, personal d’organitzacions regionals i internacionals, membres de les comissions electorals centrals, d’organismes de cooperació al desenvolupament, d’operacions de pau, consultors i professionals de la comunitat acadèmica.

Organitza: El Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB) i l’aliança de la Comissió Europea i PNUD en Assistència Electoral, International IDEA, UNDP Bureau for Conflict Prevention and Recovery (EC-UNDP Joint Task Force on Electoral Assistance)

________________

Més informació sobre el curs, inscripcions, preus de matrícula i beques:

(13)

CURS DE FORMACIÓ EN MECANISMES

DE PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA EN LA

RESPOSTA EN EMERGÈNCIES

(14)

Descripció: El Curs de Formació en Mecanismes de Participació Comunitària en la Resposta a Emergències és un programa de formació organitzat conjuntament amb el Centre per a la Cooperació Humanitària Internacional (CICH). Adreçat a professionals que vulguin formar-se per afrontar els creixents reptes que es donen en el camp de l’ajuda humanitària i la gestió d’emergències en els diferents escenaris de crisis internacionals, el programa prioritza la importància d’involucrar les comunitats locals de beneficiaris en el seu propi procés de recuperació.

Els cursos del CICH se celebren regularment cada any a diversos llocs del món, com ara Nova York, Ginebra, Istanbul, Budapest i Penang a Malàisia, i tots ells formen part d’un Màster Internacional en Acció Humanitària, reconegut per la prestigiosa Universitat de Fordham, ubicada a Nova York. Els alumnes disposen de l’opció de cursar els diferents mòduls de forma individual o com a part integrant del Màster Internacional.

Objectius: En situacions de crisi, la comunitat internacional responsable de l’acció humanitària ha de cooperar amb les autoritats nacionals en la construcció o rehabilitació de les infraestructures bàsiques necessàries per al refugi, l’accés i la provisió dels serveis essencials per al sosteniment de la vida de la població afectada. En contexts d’emergències, aquesta feina, sovint s’ha de portar a terme sota condicions excepcionals, ben llunyanes d’allò que seria desitjable.

Aquest curs proporcionarà als participants un conjunt de coneixements avançats sobre els requisits tècnics de les infraestructures i els serveis bàsics necessaris en la resposta a emergències humanitàries. Els participants també experimentaran amb la necessària presa de decisions i coneixeran les necessitats de gestió en les tasques de supervisió i direcció d’equips de tècnics i experts.

Participants: El curs s’adreça a 30 professionals amb experiència en el camp de l’acció humanitària i la gestió d’emergències o a persones molt interessades a desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit, com ara personal provinent d’institucions internacionals com Nacions Unides, ONG internacionals i locals actives en països afectats per crisis humanitàries, institucions acadèmiques de l’àmbit humanitari, periodistes o consultors.

Organitza: Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB) en cooperació amb el Centre per a la Cooperació Humanitària Internacional (CIHC) de Nova York, Estats Units.

________________

Més informació sobre el curs, inscripcions, preus de matrícula i beques: http://www.cihc.org/community_participation_in_emergency_response

THE

CENTER FOR INTERNATIONAL

(15)

CURS DE FORMACIÓ DE

NEGOCIADORS HUMANITARIS

(16)

Descripció: El curs de formació de Negociadors Humanitaris (HNTC) és un curs adreçat a professionals amb experiència en el camp de l’ajuda i la negociació humanitària. Els cursos de HNTC es duen a terme de forma regular cada any a diversos llocs del món, com per exemple Nova York, Ginebra, Istanbul, Budapest i Penang a Malàisia, per afrontar els creixents reptes de l’ajuda humanitària en els diferents escenaris de crisis internacionals.

Les principals àrees d’estudi se centren en aspectes que recorreran el Dret Internacional Humanitari i el dret aplicable als Drets Humans; les Convencions de Ginebra de 1949 i els seus protocols addicionals de 1977; la carta de Nacions Unides i l’Estatut del Tribunal Internacional de Justícia; els principis de dret internacional; les polítiques i els procediments regionals; els aspectes ètics i els codis de conducta; la Declaració Universal dels Drets Humans; el treballador humanitari; i les tècniques de negociació per a acords de pau, entre d’altres.

Objectius: Aquests curs té com a objectiu preparar els treballadors humanitaris per negociar en un ambient hostil i perillós aspectes tan bàsics com ara l’accés humanitari de persones (presos, refugiats i desplaçats interns, entre d’altres) i bens, la distribució d’ajuda alimentaria o l’assistència sanitària i el lliurament de medicines.

El curs pretén proporcionar als participants una major comprensió del marc de treball i dels fonaments necessaris per a la negociació, dels instruments legals disponibles, i del coneixement dels aspectes pràctics. Els participants tindran l’oportunitat de refinar i enriquir les diferents tècniques de negociació en una combinació d’estudi teòric i treball de casos pràctics. Aquests inclouran tallers, casos específics i jocs de rol interactius, en un marc de treball on podran compartir les seves pròpies experiències.

Participants: El curs s’adreça a un grup de 30 experts internacionals amb experiència en el camp de l’ajuda i la negociació humanitària o a persones molt interessades a desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit, com ara personal provinent de Nacions Unides, ONG internacionals i locals actives en països afectats per crisis humanitàries, institucions acadèmiques en l’àmbit humanitari, periodistes o consultors.

Organitza: Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona en cooperació amb el Centre per la Cooperació Humanitària Internacional (CIHC) de Nova York, Estats Units.

________________

Més informació sobre el curs, inscripcions, preus de matrícula i beques: http://www.cihc.org/hntc

THE

CENTER FOR INTERNATIONAL

(17)
(18)
(19)

CURS DE FORMACIÓ EN GESTIÓ DE

LA COMUNICACIÓ I ELS MITJANS

INFORMATIUS EN L’ACCIÓ HUMANITÀRIA

(20)

Descripció: El curs de formació en Gestió de la Comunicació i els Mitjans Informatius en l’Acció Humanitària és un curs de 6 dies adreçat a professionals amb experiència en el camp de l’acció humanitària i la gestió de la informació en situacions de crisi.

Els cursos del CIHC es realitzen de forma regular a diversos llocs del món cada any, com per exemple Nova York, Ginebra, Istanbul, Budapest i Penang a Malàisia, i tots ells formen part d’un Màster Internacional en Acció Humanitària, reconegut per la prestigiosa Universitat de Fordham, ubicada a Nova York. Els alumnes disposen de l’opció de cursar els diferents mòduls de forma individual o com a part integrant del Màster Internacional.

Objectius: Aquest curs examina la història de la comunicació en les crisis humanitàries i considera l’impacte dels mitjans en la resposta de l’acció humanitària amb l’objectiu d’identificar les condicions, pràctiques, obligacions, l’ètica, i els límits d’explicar els fets i les històries dels éssers humans afectats per una crisi humanitària.

Els participants avaluaran el paper del fotoperiodisme i de l’emissió de la informació en TV en el context dels objectius i les necessitats humanitàries. La dinàmica entre la descripció dels fets i la percepció pública, la imatge i l’empatia, i la narració de la compassió i la inclusió s’articularan dins del context ampli de la seguretat global i els drets humans.

S’abordaran casos històrics de gestió de la informació en catàstrofes naturals, situacions de guerra i genocidis, així com el sensacionalisme, el drama i les dimensions psicoculturals del sofriment. Els participants reflexionaran sobre aspectes del context narratiu (culpa, exclusió, voyeurisme i victimització) i sobre les limitacions del marc informatiu i les influències econòmiques amb la intenció de buscar els mecanismes idonis per promoure la comunicació dels objectius humanitaris.

Participants: El curs va adreçat a un grup de 30 professionals que treballin en el camp de la informació i de la comunicació, com ara periodistes de mitjans i de gabinets de comunicació d’agències, institucions o ONG locals i internacionals actives en països afectats per crisis humanitàries.

Organitza: Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona en cooperació amb el Centre per a la Cooperació Humanitària Internacional (CIHC) de Nova York, Estats Units.

________________

Més informació sobre el curs, inscripcions, preus de matrícula i beques: http://www.cihc.org/communications_and_media_in_humanitarian_affairs

THE

(21)

CURS DE FORMACIÓ BÀSIC DEL

MECANISME EUROPEU DE PROTECCIÓ

CIVIL (MBC 7:7)

(22)

Descripció: El curs de formació del Mòdul Bàsic del Mecanisme Europeu de Protecció Civil (MBC) està dissenyat per formar el personal susceptible de participar en les operacions del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. Inclou teoria, sessions de grup, estudi de casos pràctics i exercicis de simulació per a que els participants puguin afrontar els creixents reptes de la gestió d’emergències amb participació d’equips internacionals multifuncionals.

Objectius: Els objectius del curs són ampliar els coneixements dels participants sobre el Mecanisme Europeu de Protecció Civil i sobre el paper dels caps i sots-caps d’equip i dels oficials d’enllaç durant tot el cicle d’intervenció d’una missió; millorar el coneixement dels participants sobre els diferents sistemes de resposta internacional i els mecanismes de coordinació; incrementar la capacitat de treball en equips multiculturals i multifuncionals; i analitzar les experiències d’intervencions anteriors de cara a identificar les millors pràctiques. Donat que els participants són preferentment caps i sots-caps d’equip o oficials d’enllaç, el curs se centrarà principalment en els aspectes operatius i administratius d’una intervenció d’ajuda de protecció civil del Mecanisme Europeu i en el treball en equip, i no a desenvolupar el coneixement tècnic específic dels participants. El curs se centra en la interoperabilitat, i per això cada participant haurà d’estar familiaritzat prèviament amb el mòdul operatiu que representarà durant el curs.

Participants: El curs s’adreça a personal clau dels països que participen en el Mecanisme Europeu de Protecció Civil i a aquells professionals que siguin subjectes de ser desplegats en una emergència interna o externa a la Unió Europea. Aquest personal clau pot incloure els caps i sots-caps d’equip, els oficials d’enllaç, els responsables de comunicació i portaveus dels equips de rescat i recerca urbana, els responsables de la gestió d’aigua, l’ajuda tècnica, el personal mèdic i de serveis aeris d’organitzacions governamentals o no governamentals, els municipis, les institucions privades i la comunitat científica.

Es recomana (però no és obligatori) que els participants hagin participat en el Curs d’Introducció al Mecanisme Europeu de Protecció Civil (CMI) abans de participar en el curs MBC.

Organitza: Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB) en col•laboració amb Swedish Civil Contingencies Agency, Suècia, i Fire Service College in Moreton and March, Regne Unit.

________________

(23)

CURS DE FORMACIÓ EN POLÍTIQUES I

DRET INTERNACIONAL HUMANITARI

(24)

Descripció: El curs de formació en Politiques i Dret Internacional Humanitari és un curs avançat de 3 dies desenvolupat per l’Internationational Association for Humanitarian Policy and Conflict Research (HPCR international) sobre les polítiques i els principis legals de la protecció humanitària..

HPCR International és una organització independent sense afany de lucre amb seu a Brussel•les i amb activitats arreu del món. El seu principal objectiu és afavorir el desenvolupament de polítiques estratègiques innovadores per respondre als reptes complexos en la seguretat internacional, sobretot en situacions de conflicte armat. Amb una llarga experiència de treball amb la comunitat humanitària internacional, les seves iniciatives inclouen cursos de formació avançada en la gestió de polítiques humanitàries i resolució de conflictes, i la recerca i el desenvolupament de recursos per a professionals de la construcció de la pau.

Objectius: Els participants exploraran els reptes legals i les polítiques més viables en el context dels conflictes armats contemporanis mitjançant les presentacions i discussions de grup, els estudis de cas i els exercicis de simulació. A través de l’estudi del Dret Internacional Humanitari i d’altres branques del dret internacional, el curs proporcionarà als participants una oportunitat única de participar en un debat crític sobre els principis clau del dret i de les polítiques humanitàries, facilitant l’adquisició de coneixements, el desenvolupament d’habilitats tècniques i la creació de xarxes de contactes professionals.

El curs abordarà, entre d’altres, la implementació i aplicació del Dret Internacional Humanitari, la relació entre el Dret Internacional Humanitari i el dret aplicable a la protecció dels Drets Humans, la protecció humanitària, la necessitat de protecció de grups específics en conflictes armats, l’anàlisi de conflictes, la negociació de l’accés humanitari i la coordinació humanitària.

Participants: El curs està dissenyat per satisfer les necessitats d’uns 30 professionals amb experiència intermèdia en afers humanitaris, incloent-hi personal de les Nacions Unides, diplomàtics, oficials governamentals, i professionals d’ONG. El curs també s’adreça a d’altres professionals amb interès substancial i experiència pertinent, com ara periodistes, membres de les forces armades i investigadors.

Organitza: Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB) i HPCR International, en cooperació amb l’Associació de Professionals en l’Ajuda Humanitària i la Protecció (PHAP) i el Programa de Recerca de Polítiques Humanitàries i Conflicte de la Universitat de Harvard.

________________

(25)
(26)
(27)

CURS DE FORMACIÓ DE

COORDINACIÓ CIVIL-MILITAR EN

OPERACIONS D’EMERGÈNCIES I

RESPOSTA HUMANITÀRIA

(28)

Descripció: El curs de formació en Coordinació Civil-Militar en Operacions d’Emergències i Resposta Humanitària (CMCoord) és una de les eines utilitzades per l’Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d’Afers Humanitaris (OCHA) per tal de millorar la resposta, eficàcia i eficiència de les operacions internacionals de resposta humanitària. Les forces armades i les organitzacions civils de resposta a emergències participen en aquests programa formatiu per tal de millorar el seu coneixement sobre com han de desplegar i utilitzar els seus recursos de la forma més apropiada i coordinada.

Objectius: La creixent magnitud i immediatesa de certs tipus d’emergències humanitàries ha portat a les Nacions Unides a establir directrius per a la mobilització i utilització de recursos militars i béns de protecció civil. Aquest curs de formació se centra doncs en l’ús de recursos militars i béns de protecció civil en operacions de resposta a desastres i en operacions humanitàries en emergències complexes, l’ús d’escortes armades per a combois humanitaris, i la relació entre les organitzacions militars i civils en escenaris d’emergència, entre d’altres qüestions.

Els objectius del curs són presentar el sistema de resposta d’emergència de Nacions Unides i els diferents rols de les agències humanitàries; entendre el paper d’OCHA en la coordinació de la resposta humanitària internacional; explicar les diferents directrius per a l’ús de recursos militars en emergències humanitàries; aplicar conceptes, principis i directrius a casos pràctics; proporcionar una introducció a les tècniques bàsiques exigides per a la coordinació eficaç civil-militar; i facilitar l’oportunitat de millorar aquesta xarxa de coordinació.

Participants: El curs s’adreça a un màxim de 26 participants, personal civil i militar d’organitzacions amb experiència en la resposta d’emergència. Representants d’agències de les Nacions Unides, organitzacions internacionals, Creu Roja, ONG i personal militar trobaran un espai que els permetrà compartir experiències en un ambient confortable per a l’entesa. L’Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris (OCHA) seleccionarà els participants per garantir una bona combinació de candidats i assegurar un equilibri entre civils i militars.

Organitza: El Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB), en col•laboració amb l’Oficina de Coordinació d’Assumptes Humanitaris de les Nacions Unides (OCHA).

________________

Més informació sobre el curs, inscripcions, preus de matrícula i beques:

(29)

CURS DE FORMACIÓ EN

JUSTÍCIA TRANSICIONAL

(30)

Descripció: Aquest curs de formació, de 5 dies de durada en Veritat, Memòria i Justícia del Centre Internacional per a la Justícia Transicional (ICTJ) se centra en els aspectes clau de la teoria de la justícia transicional i en les eines teòriques i pràctiques per al tractament de llegats complexos d’atrocitats passades, crims de guerra, conflictes i violacions massives dels drets humans.

Objectius: El curs proporcionarà una immersió en la teoria i, sobretot, en la pràctica de la justícia transicional. Entre d’altres qüestions, els participants estudiaran els Judicis de Nuremberg, els dos tribunals creats ad hoc per a l’Antiga Iugoslàvia i per a Ruanda, el Tribunal Penal Internacional, així com algunes comissions de la veritat que han estat cabdals a l’Amèrica Llatina i Sud-àfrica.

Els formadors presentaran els reptes i desafiaments actuals en el camp de la Justícia Transicional, com per exemple els relatius als processaments, les comissions de la veritat i les reparacions a la República Democràtica del Congo, Indonèsia i Libèria. Els participants també trobaran un ambient on reflexionar i dialogar sobre les lliçons apreses de les comissions de la veritat completades a països com Sud-àfrica.

S’abordaran els aspectes relatius als processos de democratització i justícia, així com la necessària aproximació en clau de gènere als mecanismes de justícia transicional. El pla d’estudis del curs es complementarà amb l’avaluació d‘altres casos per a que els participants extreguin les eines necessàries per poder contribuir als debats de justícia transicional en els seus propis contextos.

Participants: El curs s’adreça a uns 30 professionals internacionals actius o interessats en els processos de justícia transicional, com ara responsables polítics internacionals implicats en processos de pau o membres d’organitzacions internacionals i d’ONG locals i internacionals, funcionaris governamentals o negociadors de pau procedents de països amb conflictes oberts.

Organitza: Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB), en col•laboració amb el Centre Internacional per a la Justícia Transicional (ICTJ).

________________

(31)

CURS SOBRE PROGRAMES INTEGRALS

DE REFORMA DEL SECTOR DE LA

SEGURETAT (SSR)

(32)

Descripció: En aquest curs, desenvolupat per la Folke Bernadotte Academy de Suècia, es presenten les eines per afrontar els creixents reptes en avaluació, disseny, desenvolupament i gestió de programes integrals de de Reforma del Sector de la Seguretat (SSR). El curs contribueix als esforços de la Unió Europea per la creació d’un pool d’experts civils en SSR per a les missions internacionals de la UE.

All llarg de la darrera dècada, els programes (SSR) han emergit com una de les àrees clau en els esforços d’assistència a països fràgils o en situació de postconflicte. El sector de la seguretat és crític per a la construcció de la pau, l’estabilitat, la promoció de l’estat de dret i el bon govern i, per tant, esdevé fonamental per tal d’evitar nous conflictes o bé de despertar-ne de vells en països sensibles.

Objectius: Els participants adquiriran una bona comprensió de les definicions i del desenvolupament dels programes de Reforma del Sector de la Seguretat. S’exploraran i analitzaran el principis fonamentals que guien els processos de SSR, així com aquells conceptes clau per al desenvolupament de plans integrals de SSR en el marc de les operacions de pau. Els desafiaments específics i les oportunitats que sorgeixen en situacions postconflictives s’estudiaran tenint en compte la importància de la sostenibilitat. Els participants adquiriran una millor comprensió en del disseny de programes específics per de SSR, i prendran consciencia de la gran importància de l’enfocament integral en la Reforma del Sector de la Seguretat.

Un equip de formadors experimentats en l’àrea de SSR s’encarregarà de facilitar i presentar als participants els coneixements teòrics necessaris. Els estudis de cas, la interacció i l’intercanvi d’experiències esdevindran una part fonamental del curs.

Participants: Aquest programa de formació s’adreça a uns 30 participants internacionals, dels quals s’espera que tinguin un coneixement bàsic de les operacions de suport a la pau i una necessitat o interès per millorar el seu coneixement sobre processos de SSR. El curs s’adreça a col•lectius de funcionaris, diplomàtics, policia civil, personal militar, professors i representants d’organitzacions internacionals i no governamentals preparats per a les missions internacionals.

Organitza: Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB), en col•laboració amb la Folke Bernadotte Academy de Suècia.

________________

(33)
(34)
(35)

CURS DE FORMACIÓ EN PROCESSOS DE

DESARMAMENT, DESMOBILITZACIÓ I

REINTEGRACIÓ D’EXCOMBATENTS (DDR)

(36)

Descripció: Aquest curs de formació vol contribuir als esforços de Nacions Unides per establir les pautes bàsiques, condicions, estratègies i els enfocaments necessaris per emprendre processos de Desarmament, Desmobilització i Reintegració d’excombatents (DDR).

En regions afectades per conflictes violents i/o crisis polítiques i socials importants, l’èxit de la transició d’un estat de conflicte a la pau sovint depèn de la creació d’un clima de confiança i seguretat, que prepari el camí i permeti dur a terme tota una sèrie d’activitats necessàries per a la construcció de la pau. El procés de DDR és una de les primeres conseqüències de la resolució d’un conflicte i un component indispensable per a aquesta construcció de pau.

Objectius: El propòsit d’aquest curs és proporcionar als participants una visió completa sobre els programes de Desarmament, Desmobilització i Reintegració d’excombatents. El curs combinarà experiències de diferents programes de DDR amb les perspectives teòriques sobre el tema, que es basen en les recentment aprovades Normes Integrades de DDR de les Nacions Unides (IDDRS). Els participants es familiaritzaran així amb les polítiques i les estratègies de DDR en els processos d’estabilització, construcció de pau i recuperació de societats malmeses.

Mitjançant l’estudi de casos i d’exercicis pràctics, el curs s’endinsarà en els mecanismes de desmobilització i destrucció d’armament, així com en les campanyes d’informació necessàries per a l’assoliment dels objectius. Els participants aprendran a identificar els socis clau i les aliances estratègiques necessàries per al disseny de programes. També s’explicaran els processos de control i avaluació de programes de DDR i les vies de reintegració social i econòmica dels excombatents que han donat millors resultats. El tema també s’analitzarà des d’una perspectiva de gènere i tenint en compte els casos de nens soldat.

Participants: Aquest curs de formació s’adreça a uns 30 participants internacionals amb coneixement bàsic de les operacions de suport a la pau i una necessitat o interès per millorar el seu coneixement sobre processos de DDR, com ara funcionaris, diplomàtics, policia civil, personal militar, investigadors i representants d’organitzacions internacionals i no governamentals preparades per a missions internacionals.

Organitza: Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB), en col•laboració amb la Folke Bernadotte Academy de Suècia.

________________

(37)

CURS DE GOVERNABILITAT LOCAL I

CONSTRUCCIÓ DE PAU EN PAÏSOS

POSTCONFLICTE I ESTATS FRÀGILS

(38)

Descripció: El curs, de 2 setmanes de durada, pretén millorar la comprensió dels participants respecte als desafiaments als quals s’enfronten els governs locals en situacions postconflicte i en estats fràgils, on han de conviure i treballar de forma conjunta amb el respectiu govern central i sovint, amb nombroses ONG i organitzacions internacionals presents en el seu territori.

Existeix un consens creixent entre la comunitat internacional sobre la importància d’ajudar els anomenats “estats fràgils”, que pateixen la mancança d’un govern sòlid i legítim, capaç i disposat a proveir a la població amb els serveis bàsics. Per tal d’aconseguir uns resultats sostenibles, és cabdal invertir en el desenvolupament de les capacitats dels governs locals, ja que aquests són claus per a la provisió de serveis bàsics i conformen el nivell de govern més proper als ciutadans.

Objectius: El curs analitzarà, a través de l’estudi de casos, la relació entre construcció de l’estat i construcció de la pau tant des d’una perspectiva descendent (top-down) com ascendent (bottom-up), per veure quan aquests enfocaments es complementen i quan semblen contradictoris. S’estudiaran casos de reconstrucció postconflicte a nivell local d’arreu del món (Afganistan, Sudan i Balcans, entre d’altres) per extreure’n les experiències positives, així com aquelles que han resultat contraproduents.

El curs incidirà de forma especial en la connexió dels ciutadans amb les corresponents administracions públiques, i en la sostenibilitat del foment de la pau. També es treballarà la millora de la cooperació i la coordinació de les accions dels governs locals amb la resta d’actors clau del territori, com ara les ONG o les organitzacions internacionals, en la definició de prioritats i interessos comuns.

Un cop els participants hagin completat aquest curs, es preveu que tinguin accés a una xarxa online on podran continuar intercanviant coneixements i experiències professionals.

Participants: El curs s’adreça de forma especifica al personal superior de governs locals i d’altres nivells de l’administració pública, així com a professionals d’agències de desenvolupament i ONG que treballin en situacions postconflicte o països fràgils. La combinació de les diferents perspectives contribuirà a la generació de nous coneixements i a una millor comprensió mútua.

Organitza: Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona, en col•laboració amb The Hague Academy for Local Governance.

________________

(39)
(40)
(41)

CANVI DE RUMB, 9 CONDICIONS

PER UN MÓN SENSE POBRESA

(42)

Descripció: Aquesta exposició té el seu origen en el Diàleg “Contribuint a l’Agenda Global”, celebrat al Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona l’any 2004. En concret, l’exposició neix d’un itinerari concret, que sota el títol “Com fer justa la globalització? Moviments socials i acadèmics en debat”, analitzava la urgència de garantir una globalització justa i de dissenyar els mecanismes necessaris per reduir les desigualtats i la pobresa.

En el marc d’aquest diàleg, que va aplegar a més d’una vintena d’entitats internacionals, es van realitzar debats, taules rodones i activitats molt variades relacionades amb l’agenda de la humanitat per al segle XXI, amb la participació de ponents d’àmbits de la talla de Samir Amin, Bernard Cassen, Luis de Sebastián, Peter Eigen, Evelyne Herfkens, Jeremy Hobbs, Martin Khor, Alexander Likhotal, Federico Mayor Zaragoza, Vandana Shiva, Jean Ziegler o Kevin Watkins.

Objectius: Des del diagnòstic de les causes que han portat a la situació actual de desigualtat en el món, l’exposició es fa ressò de la inquietud dels governs, les empreses, l’àmbit econòmic i de gran part de la població. Així es proposa un recorregut que determina aquells factors del sistema actual que accentuen les diferències els rics i els pobres per proposar alternatives viables que corregeixin aquests desequilibris.

L’exposició fa un recorregut per reflexionar sobre les Patents farmacèutiques, els Recursos Naturals, el Comerç Mundial, els Drets Laborals, la Pobresa i Desigualtat, i les Finances i Institucions globals, per acabar proposant 9 condicions per a un món sense pobresa.

Conscient de les desigualtats existents, l’any 2000 la ONU va iniciar un camí per construir un món més igualitari: la Declaració del Mil•lenni al voltant dels Vuit Objectius per al Desenvolupament per eradicar la pobresa del món abans de 2015.

(43)

POBLES HARMONIA, ALTERNATIVES

INDÍGENES EN UN MÓN GLOBAL

(44)

Descripció: L’exposició “Pobles Harmonia, alternatives indígenes en un món global” presenta les realitats indígenes de l’Equador i Bolívia explicades pels seus protagonistes, tot considerant que els indígenes ofereixen aportacions molt interessants per a un desenvolupament òptim de la selva amazònica i de les seves pròpies comunitats,

La mostra s’articula en quatre apartats: Cosmovisió indígena, Activitats econòmiques indígenes, Educació intercultural bilingüe i Projectes de Creu Roja a Catalunya a l’Equador i a Bolívia, i forma part d’una campanya de sensibilització més amplia per donar a conèixer la cultura indígena, que inclou la presentació d’un documental rodat a Equador i Bolívia i la creació d’un web en català, castellà i quítxua: www.poblesharmonia.org.

Objectius: La campanya pretén canviar la visió que té la societat catalana respecte les comunitats indígenes i conscienciar sobre l’oblit que pateixen aquests pobles. Es preveu l’organització de visites guiades per a escoles i l’elaboració d’una guia didàctica amb la finalitat que infants i joves s’apropin a un model de vida que prioritza la solidaritat a l’acumulació de bens i al propi interès.

Els visitants de l’exposició i beneficiaris de la campanya podran conèixer que en les societats indígenes la comunitat predomina sobre el individu, que existeixen forts valors ètics i espirituals en la relació amb l’entorn natural i amb la comunitat, i que hi ha un respecte pels coneixements acumulats al llarg de la seva història, entre d’altres qüestions com ara la gestió dels recursos naturals, l’educació bilingüe o la medicina natural.

(45)
(46)

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB)

Tots els cursos de formació se celebren a les instal•lacions del CRIPB situades al Castell de Montjuïc de la ciutat de Barcelona.

El preu dels cursos inclou tots els àpats del dies de formació (esmorzar, dinar i sopar) i en alguns casos, l’allotjament. El CRIPB establirà acords de col•laboració amb entitats hoteleres per garantir opcions d’allotjament econòmiques per als alumnes del centre. El cost del trasllat a Barcelona és a càrrec dels participants.

El cost del curs es detalla en euros i està, per tant, subjecte als canvis de valor de divises que es puguin produir.

Per a tots els cursos es preveu un determinat nombre de beques (matrícula del curs i estada a Barcelona), les quals estan destinades a persones de països en vies de desenvolupament i/o que no es puguin costejar el curs.

Adreça:

Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB) Castell de Montjuïc

Carretera de Montjuïc, 66 08038 Barcelona

Telèfon: 932 564 442

Contactes: Jordi Capdevila Coordinador

jcapdevilag@bcn.cat

Eva Lopez

Gestora de Programes evalopezamat@yahoo.es

Fotografies:

(47)
(48)
(49)
(50)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :