Les Corts. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Abril 2007

Texto completo

(1)

Una festa popular celebra la sig-natura del conveni entre Ajunta-ment, Generalitat i veïns per im-pulsar la transformació de l’antiga Colònia Castells en un dels nous centres neuràlgics de les Corts. A l’espai de la vella colònia, s’hi construiran 444 nous habitatges, els quals substituiran els aproxi-madament 280 actuals, i també nous equipaments públics, com ara un centre d’atenció primària (CAP) i un centre d’atenció a per-sones amb disminució psíquica, actuacions de millora de la mobi-litat i l’espai públic i noves zones verdes. El pressupost de transfor-mació de l’antiga Colònia Castells, fins a l’any 2011, és d’uns 110 milions d’euros.

Es construiran 444 habitatges

a la Colònia Castells

El barri de Sant Ramon

estrena avinguda i jardins

El projecte de renovació de la colònia s’ha ampliat al conjunt del barri.

VORERES

Més espai per als

vianants a Sant

Ramon Nonat

SENYALITZACIÓ

S’han canviat

els semàfors i

l’enllumenat

JARDINS

S’estrena un jardí

en memòria

d’Ernest Lluch

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Victòria Garcia

i Gaitero

Pres. de l'Ass. de Dones Elisenda de Montcada

“Les dones

som invisibles en

els mitjans de

comunicació”

E N T I TAT S Pàg. 4

Grup de teatre

Empenta

Celebra un any de vida amb il·lusió

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Esports de muntanya

al Casal de Joves de

les Corts

Des dels cims fins a les coves

S E R V E I P Ú B L I C Pàg. 6

Concurs de dibuix

escolar per a la

portada de la guia

d’escoles

A C T I V I TAT S Pàg. 6

Les Corts celebra

el Dia de la Dona

convocant el IV

premi Per la Igualtat

LES CORTS

B A R C E L O N A

S U P L E M E N T D E L D I S T R I C T E I D E L S B A R R I S • A b r i l 2 0 0 7

w w w. b c n . e s

(2)

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) Districte Pl. Comas, 18.

Telèfon d’informació 010

(preu: 0,55 euros + IVA /cada 3 minuts o fracció). Telèfon del Civisme 900 226 226 Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00 Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre Cultural les Corts 93 291 64 62 Dolors Masferrer, 33-35.

Centre Cultural Riera Blanca 93 448 04 99 Riera Blanca, 1-3.

Centre Cívic Can Deu 93 410 10 07 Pl. Concòrdia, 13.

Centre Cívic Joan Oliver 93 339 82 61 “Pere Quart”

Comandant Benítez, 6.

Casal de Barri de la Mercè 93 448 05 17 Torrent de les Roses, 41.

BIBLIOTEQUES

Biblioteca de Les Corts- 93 499 31 07 Miquel Llongueras

Riera Blanca, 1-3.

Biblioteca Can Rosés 93 419 19 29 Deu i Mata, 57.

SERVEIS SOCIALS

Oficina de Serveis Personals 93 291 49 64 Gandesa, 10, 1r 1a.

Centre Serveis Socials Zona Est 93 291 64 63 Dolors Masferrer, 29-31.

Centre Serveis Socials Zona Oest 93 448 04 99 Riera Blanca, 1.

GENT GRAN

Casal Sant Ramon 93 334 83 53 Cardenal Reig, 11 bis.

Casal de Les Corts 93 291 64 88 Dolors Masferrer, 33-35.

Casal de Gent Gran 93 339 71 68 Joan Oliver “Pere Quart”

Comandant Benítez, 6.

Casal i Residència 93 439 41 41 de Gent Gran Montnegre

Montnegre, 25.

Centre de Dia Àgora 93 490 22 87 Comtes de Bell-lloc, 180.

Centre Educacional 93 430 47 20 Fundació ACE-Alzheimer

Marquès de Sentmenat, 35-37.

Aviparc Centre de Dia 93 339 59 08 Comtes de Bell-lloc, 189-195.

Centre de Dia Sant Ramon 93 440 93 63 Fundació Santa Eulàlia

Cardenal Reig, 32.

ALTRES SERVEIS

Aula d’Extensió Universitària 93 410 10 07 per a la Gent Gran-Est

Pl. Concòrdia, 13.

Aula d’Extensió Universitària 93 448 04 99 per a la Gent Gran-Oest

Riera Blanca, 1-3.

Centre Espai i Convivència 93 224 48 23 Anglesola, 29.

Arxiu Municipal de Districte 93 291 64 32 Dolors Masferrer, 29-31.

Punt d’Informació i Atenció

a les Dones (PIAD) 93 291 64 91 Dolors Masferrer, 33-35.

C. de Normalització Lingüística 93 491 27 97 Guitard, 17.

SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Les Corts 93 291 49 80 Les Corts, 25.

Comissaria Mossos d’Esquadra Travessera de les Corts, 319-321.

Emergències Guàrdia Urbana 092 Emergències Mossos d’Esquadra 088

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112 Urgències sanitàries 061 Cos Nacional de Policia 091 Bombers 080

SALUT

CAP Les Corts 93 227 55 90 Mejía Lequerica, s/n.

CAP Montnegre 93 495 58 85 Montnegre, 8-12.

Centre de Salut Mental 93 419 09 19 Infantil i Juvenil

Numància, 107-109.

Centre de Salut Mental 93 227 56 67 Infantil i Juvenil

Mejía Lequerica, 1.

Hospital Casa de la Maternitat 93 227 56 00 Sabino Arana, 1.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

I N F O

Ú T I L

t

W

L ’ A G E N D A

Dissabte 14 i diumenge 15 d’abril

Cuatro mujeres

A les 21 h i 18.30 h, resp. Auditori de les Corts (Dolors Masferrer, 33-35)

Una visió del món de les dones a través de quatre genera-cions d’una mateixa família. Pel grup Rialles de les Corts.

Divendres 27 d’abril

Descansos

A les 22 h. Auditori de les Corts (Dolors Masferrer, 33-35)

Dansa contemporània. Estrena de la companyia resi-dent: Companyia Indòmita.

Divendres 18 de maig

Fruit de bonsai

A les 22 h. Auditori de les Corts (Dolors Masferrer, 33-35)

Dansa teatre multimèdia. Per la companyia Teatro el Puente de Cuba.

Dissabte 26 i diumenge 27 de maig

Qui té por de Virginia Wolf?

A les 21 h i 18.30 h, resp. Auditori de les Corts (Dolors Masferrer, 33-35)

Una parella, submergida en una nit d’alcohol, esgrimeix tot el seu odi i passió. Pel grup de teatre l’Esfera.

Dissabte 2 i diumenge 3 de juny

Miratges

A les 21 h i 18.30 h, resp. Auditori (Dolors Masferrer, 33)

Una història divertida de dones, dubtes i decisions. Pel grup Rialles de les Corts.

Fins a l’1de maig

Hammershoi

Centre de Cultura Contemporània-CCCB (Montalegre, 5)

Les fortes relacions visuals i narratives entre la pintura de Hammershoi i el cinema de Dreyer.

Fins al 27 de maig

El III Reich i la música

Fundació Caixa de Catalunya

Pintures, dibuixos i gravats, així com gravacions sonores, pel·lícules i material gràfic del règim de Hitler.

Fins al 2 de setembre

Leonardo, geni curiós

Museu Marítim de Barcelona (av. Drassanes, 1)

Important recopilació de dibuixos i projectes de Leo-nardo da Vinci desconeguts pel gran públic.

Dissabte 14 d’abril

El geperut de Notre Dame

A les 11.30 h. Jardí del Clot d'en Salvi

El relat clàssic de Víctor Hugo.

Diumenge 22 d’abril

Un món imaginari de música i color

A les 12 h. Auditori de les Corts (Dolors Masferrer, 33-35)

Un tomb per un planeta imaginari acompanyats d’un sol molt trapella. Contacontes: Santi Rovira.

Diumenge 13 de maig

Auuu!

A les 12 h. Auditori de les Corts (Dolors Masferrer, 33-35)

Judit Bardolet (violí), Joan Rubinat i Pau Baiges (piano).

Dimarts 24 d’abril

Concert de postgraduats

A les 19 h. Auditori Esc. Superior de Música (Padilla, 155)

Judit Bardolet (violí), Joan Rubinat i Pau Baiges (piano).

Dimarts 24 d’abril

X Schubertíada

A les 21 h. Auditori Winterthur (Illa Diagonal)

Set variacions en mi b major sobre l'ària Bei Männern wel-che Liebe fuhlen, de W.A. Mozart (Beethoven); Sonata Ar-peggione D821(Schubert); Per slava(Penderecki), etc.

Dissabte 21 d’abril

Excursió a la Serra de l’Obac

A les 8 h. Sortida desde parada de metro Palau Reial

Dificultat baixa. Organitza l’Aula d’Educació Mediam-biental. Informació i inscripcions: 93 763 08 58.

Dissabte 21 d’abril

Tast de paraules

A les 16 h. Casal de Joves (Dolors Masferrer, 33-35)

Diada dedicada a la paraula i a les seves múltiples repre-sentacions: música, dansa, teatre, poesia, monòlegs...

Dissabte 12 de maig

Matinal botànica a la conca alta del Ter

Consulteu hora i lloc de trobada

Dificultat mitjana. Organitza l’Aula d’Educació Mediam-biental. Informació i inscripcions: 93 763 08 58.

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions:Carles Martí, Enric Casas, Alfredo Jorge Juan, Jordi Martí, Joan Conde, Glòria Figuerola, Víctor Gimeno, Màrius Rubert, Joan A. Dalmau, Carme Gibert i José Pérez Freijo.Director:Enric Casas. Director editorial:José Pérez Freijo. Director de con-tinguts: Joan Àngel Frigola. Relacions Institucionals:Joan Ariza. Redacció:Pilar Fernández, Gerard Maristany, Felicia Esquinas, Núria Mahamud, Daniel Venteo, Pere S. Paredes, Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, David Sabaté, Gemma Gálvez. Coordinació general:José Miguel Esteban.

Coordinació de fotografia:Rafael Escudé.Fotografia:Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Ariadna Borràs i Vicente Zambrano. Disseny: Subirà i Associats.Maquetació i preimpressió:Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB:Miquel Navarro. Producció:Maribel Baños.

Impressió:Mateu Press, SA. Manipulació:General Servei, SA. Distribució:M. Àngels Alonso i Serveis de Correus. Administració:Ascensió García. Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal:B. 29.175-1994.

LES CORTS

B A R C E L O N A

(3)

Núria Mahamud

A

Ernest Lluch li agradava llegir i escriure en un jardí d’acàcies sense nom. Un jardí que al dia següent de ser assassinat per la banda terro-rista ETA ja reclamaven amics i veïns en memòria seva i que finalment va ser inaugurat amb l'assistència de la seva filla Eulàlia el pas-sat 3 de març.

El remodelat jardí està situat a l’interior de l’illa entre l’avin-guda de Xile i els carrers del Pisuerga, Pintor Ribalta i Car-denal Reig i ha estat “un ho-menatge íntim de la gent del seu barri”, va explicar l’alcalde,

Jordi Hereu, qui va recollir aquesta voluntat del veïnat durant el temps que va ser re-gidor de les Corts. Lluch era un “gran polític” i un “gran mestre”, va recordar l'alcalde de Barcelona, però sobretot “una persona molt valenta que va lluitar per la pau”. El jardí conserva els arbres que tant estimava l’exministre so-cialista. Al bell mig hi ha un senzill monòlit que recull la llegenda “Ernest Lluch (1937-2000) – Un Jardí per gaudir del diàleg entre les persones”. Durant molts anys va ser un espai infrautilitzat i sense nom, i el mateix Lluch volia

proposar a l’anterior alcalde, Joan Clos, reformar-lo i ano-menar-lo plaça de les Acàcies, segons la seva filla Eulàlia. “L’arquitecte ha fet una tasca preciosa i poso la mà al foc que li hauria agradat al meu pare”, va afirmar.

Durant l’acte d’inauguració, uns personatges que repre-sentaven la Ciència, la Músi-ca, la Literatura i l’Esport van ajudar a descobrir la pla-ca en memòr ia del mala-guanyat polític, mentre es llegia el poema de Blas Ote-ro “Pido la paz y la palabra”. En acabat es va deixar anar un colom blanc.

Obres al barri de Sant Ramon

La remodelació d’aquests jar-dins forma part de les obres de millora que s’han realitzat durant els últims mesos a tota la zona, entre les quals destaca la reforma de l’avin-guda de Sant Ramon Nonat, la qual va ser inaugurada amb una gran festa ciutadana el mateix dia.

L’avinguda ha millorat l’acces-sibilitat dels vianants, que ara disposen de voreres més amples. Se n’ha recobert la calçada amb paviment sono-reductor, s’hi han plantat 50 acàcies en substitució dels

plàtans malalts i renovat el mobiliari urbà, l’enllumenat i els semàfors.

D’altra banda, també s’ha re-novat la vorera i l'arbrat del

carrer de Collbanc, on s’han instal·lat tanques protecto-res, i properament s’obrirà el tram, ara sense sortida, del carrer de Poblet.

Festa d’inauguració de l’avinguda Sant Ramon Nonat.

El barri de Sant Ramon estrena

també una renovada avinguda

de Sant Ramon Nonat, amb

voreres més amples i nou arbrat

i enllumenat

Hereu inaugura els jardins que

Ernest Lluch hauria estimat

Un monòlit en

memòria del polític

i professor convida

al diàleg entre les

persones

C I U TA D A N S O P I N E N

Viviana Anastasio

Gerent d’hotels

Muy bien, nosotros lle-gamos de viaje para la inauguración y fue muy bonita. La zona se ha revalorizado, está muy bien.

Albino Blanco

Jubilat

Me parecen muy bien, pero creo que aún queda mucho por hacer, como poner más bancos y reponer el buzón que teníamos de toda la vida.

Ángeles Silvente

Mestressa de casa

Doncs m’agraden, per-què es veu tot més ampli per poder passe-jar i sembla més tran-quil. Et provoca una sensació d’amplitud i comoditat molt gran.

Abel Sapinya

Aeroport

Ha quedat bastant bé, perquè han fet les vore-res més amples. Abans havies d’esquivar els obstacles que hi havia al mig.

Maria Rosa Calderer

Metge

Han quedat molt maques, m’agraden les voreres amples, perquè hi pot passejar la gent gran, però el que trobo a faltar són més bancs.

Dolors Maldonado

Mestressa de casa

Molt bé, bona falta que feia. La veritat és que la vorera estava trenca-da i ara ha quetrenca-dat tot molt "xulo". Les millo-res sempre van bé.

(4)

E N T I T A T S

David Sabaté

E

l grup de teatre Empen-ta es va crear l’any 2006 a partir de la il·lusió d’un grup d’amics i amigues ado-lescents. La majoria dels seus membres són alumnes o exalumnes de l’IES Les Corts i tenen una mitjana d'edat de 17-18 anys. For-mat actualment per una dotzena de persones –la majoria noies–, el grup va ser acollit pel Casal de Joves de les Corts, entitat que els cedeix setmanalment un es-pai per reunir-se, assajar i fer totes les seves activitats. La intenció del grup, de caràcter absolutament auto-didacte, és remoure la cons-ciència dels espectadors mitjançant les seves actua-cions. En aquest sentit,

es-tan interessats a fer teatre en espais poc convencio-nals, convertint el carrer o qualsevol lloc on actuen en el seu escenari i aconse-guint que el públic sigui una part important de les seves

representacions, ja sigui in-terpretant un personatge o participant amb la mateixa dedicació que els membres del grup. Una altra línia de treball del col·lectiu és l’ani-mació de festes per a in-fants mitjançant el teatre i

el joc. Les seves actuacions més destacades fins al dia d’avui han estat l’Acció tea-tral contra la violència de gènere al Casal de Joves de les Corts, el Pregó teatral del Carnaval de les Corts, i l’Acció teatral per comme-morar el Dia de la Dona tre-balladora al barri de Sants, al metro de Barcelona i a la plaça de Catalunya. Des que es van agrupar, fa pràctica-ment un any, també han ac-tuat com a grup d’animació en nombroses festes infan-tils del districte de les Corts. Des d’aleshores, el grup no ha parat de créixer amb força i moltes ganes, i acaben de començar a fer classes de teatre per conti-nuar aprofundint en l'art de la interpretació.

Més informació:

Grup Empenta Casal de Joves Les Corts C. Dolors Masferrer, 33-35 Telèfon: 93 291 64 99

El grup Empenta està format per una dotzena de persones.

Volen actuar en

espais poc

conven-cionals i remoure

la consciència dels

espectadors

Acollit pel Casal de Joves de les Corts,

el grup, de caràcter autodidacte i

format per joves de 17 i 18 anys, vol

aprofundir en la interpretació

El grup de teatre Empenta compleix

un any de vida amb il·lusió

La presó de les Corts

Un dels fets que es produïren les primeres setmanes de la Guerra Civil fou l’enderrocament de la vella presó de dones del carrer d'Amàlia, de Ciutat Vella, perquè era decrèpita i insalubre. Poc temps després, la FAI es va incautar a les Corts de l’Asil del Bon Consell, en el qual el Comitè de Pre-sons de la Generalitat va instal·lar el Correccional General de Dones.

Aquest edifici i el conjunt de terres que l’envoltaven es tro-baven dins del perímetre que avui configuren la plaça de Maria Cristina, la Diagonal, els carrers de les Corts i Joa-quim Molins i els jardins de Clara Campoamor. Aquests terrenys conformaven la finca de Can Duran, on s’aixecava una antiga masia medieval. La propietat havia anat de mà en mà fins a arribar a les monges dominiques franceses de l’orde de la Presentació, les quals, el 1886, l'havien conver-tit en asil per moralitzar i instruir les joves desencarrilades. A banda de les preses antirepublicanes i d’ideologia dreta-na, durant l’etapa republicana la nova presó va acollir tam-bé les dones detingudes del POUM i la CNT després dels fets de maig de 1937.

Però la pitjor etapa fou la que va transcórrer entre 1939 i 1955 quan, amb la victòria franquista, va ser convertida en presó provincial. Hi passaren milers de dones per l’únic "delicte" de ser d’esquerres, lluitar per la llibertat i defensar la república, fins al punt que d’aquest centre sortiren deu dones per ser executades al Camp de la Bota. Desmantella-da el 1955, la seva població finalment va anar a la nova presó de dones de la Trinitat. Per donar-la a conèixer ha aparegut recentment el web www.presodelescorts.org, que fa un extens repàs de la seva història.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 64 32

J. M. Contel

À L B U M H I S T Ò R I C

(5)

Daniel Venteo

N

ou pas endavant per a la transformació de l’espai de l’antiga Colònia Castells en un dels nous centres neuràl-gics de la zona, amb la instal·lació de nous equipa-ments, creació de zones ver-des, nous vials i construcció d'habitatges protegits. El projecte de renovació urba-na de la colònia, el qual inicial-ment només preveia l’actuació a l’espai de la colònia estricta, s’ha ampliat al conjunt del bar-ri, amb actuacions de millora pel que fa a la mobilitat, habi-tatge i espai públic. En la pri-mera fase dels treballs s’actua en els carrers de Montnegre –entre els carrers de Nicaragua i d’Entença– i d’Equador –en-tre la travessera de les Corts i el carrer del Marquès de Sent-menat. En aquests espais s’amplien les voreres i es millo-ra tota l’accessibilitat del

con-junt, a més de renovar el mo-biliari urbà, l’enllumenat, els semàfors i la plantació de nou arbrat, el qual ja incorpora el sistema de reg automatitzat. En una segona fase dels tre-balls és previst de renovar el tram de travessera de les

Corts, entre Numància i la plaça d’Ignasi Barraquer i l’a-vinguda de Sarrià.

A l’espai de l’antiga colònia, el punt principal de la futura Colònia Castells serà un gran edifici d’equipaments, que aco-llirà el nou CAP i el nou centre d’atenció a persones amb dis-minució psíquica. Aquest

con-junt sociosanitari estarà co-municat amb la residència i el centre de dia per a gent gran veí mitjançant una zona verda pública, situada entre els car-rers d’Entença, Equador, Montnegre i la travessera. Una altra actuació destacada és la que afecta l’habitatge. Les obres de la primera promoció de nous habitatges (travessera de les Corts, 334-338), ja ini-ciades el passat mes de no-vembre, permetrà la creació de 58 nous pisos. La resta de pro-mocions que s’hi construiran crearan fins a un total de 444 nous i moderns habitatges que substituiran els actuals 280 de la vella colònia.

El passat 16 de març, una fes-ta popular, amb fes-tallers infan-tils, xocolatada i coca, va servir de marc per a la signatura del protocol d’actuació que per-metrà la transformació de la Colònia Castells, amb la parti-cipació de representants de l’Incasòl (Generalitat), de la plataforma d’entitats de la Colònia Castells i l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu.

N O T Í C I E S

f

Mostra d’Entitats del districte

El proper 5 de maig tindrà lloc la celebració de la no-vena edició de la Mostra d’Entitats de les Corts. Els estands estaran situats a la rambla de Carles III i més de cent entitats hi seran representades. Entre les ac-tivitats que s'hi desenvoluparan cal destacar els balls regionals, els tallers o les activitats de reciclatge. En-tre els objectius de la mostra figura el de donar a conèixer al veïnat l’oferta del moviment associatiu.

Mostres de comerç i desfilada de models

Durant el mes de maig se celebren les mostres de Co-merç de les associacions de comerciants de Mirall de Pedralbes (el dies 14 i 15), del carrer de Galileu (el dia 12) i la del carrer Vallespir (el dia 19). El dia 15, l’As-sociació de Comerciants de Mirall de Pedralbes orga-nitzarà una desfilada de models a l’interior d’illa que es troba entre els carrers del Capità Arenas, de Mani-la, del Doctor Ferran i de Manel Girona.

Educació viària de la Guàrdia Urbana

Ja fa vint anys que la Guàrdia Urbana organitza un curs d’educació viària adreçat a tots els escolars de les Corts. L’acte de cloenda del curs serà el proper 21 d’abril als jardins d’El Corte Inglés on s’ha instal·lat un circuit de senyals i semàfors perquè els infants aprenguin a fer bon ús de tots els transports que te-nen al seu abast a la ciutat, alhora que aprete-nen a mi-llorar el seu comportament i a ser més cívics i res-pectuosos amb el medi ambient.

Transport gratuït pels IES Ausiàs March i

Joan Boscà

Els instituts Ausiàs March i Joan Boscà han organitzat un servei de transport gratuït per als seus alumnes per al proper curs 2007-2008. Aquests dos centres educatius estan situats a l’avinguda d’Esplugues, un al costat de l’altre. Els directors respectius van informar d’aquest nou servei de transport durant les jornades de portes obertes, celebrades el passat mes de març.

Ajuntament, Generalitat i veïns signen

l’acord que permetrà començar les obres de

transformació de l’antiga Colònia Castells

L’alcalde, Jordi Hereu, a la festa que es va celebrar el dia de la signatura del conveni.

L’avinguda de Sant Ramon en una edició de la festa medieval.

Tothom és convidat a la festa medieval de Sant Jordi

D.V.

C

om ja és tradicional des de fa uns quants anys, el dia 23 d’abril, celebració de Sant Jordi, l’avinguda de Sant Ramon es converteix en un escenari que evoca els se-gles medievals perquè grans i petits celebrin plegats la Dia-da del llibre i de la rosa. Es tracta d’una festa senzilla, però emotiva, en la qual es mostra el treball fet durant mesos. Segons els seus

res-ponsables, tan important és la celebració en si de la festa com tot el ric procés partici-patiu previ.

La festa, que tindrà lloc a par-tir de les 17 hores al davant de l’església de Sant Ramon Nonat, és oberta a tothom que hi vulgui participar. El programa inclou la realització de tallers sobre la rosa, punts de llibre, l’elaboració artesana de productes, el circ i la crea-ció de disfresses, entre

d’al-tres, a més de xocolatada, música amb gralles i accions teatrals. Fins i tot hi participa un carro tirat per cavalls i el drac de les Corts.

Aquesta activitat, l’organitza el Districte conjuntament amb un bon nombre d’entitats del barri, com ara l’AV Sant mon, AMPA Escola Sant Ra-mon Nonat, AMPA Siervas del Sagrado Corazón de Jesús i Banc Solidari de Serveis Gra-tuïts, entre d’altres.

El pressupost de

transformació de

l’antiga Colònia

Castells és d’uns

110 milions d’euros

(6)

F

a pocs mesos que va obrir Amarantha, un entorn on regna la tranquil·litat i l’harmo-nia i que ens permet combatre els trastorns que genera el ritme de vida actual. Molta gent ja ha pogut experimentar una millora molt notable, per no dir definitiva, amb les diferents teràpies naturals que reequilibren cos i ment, com la re-flexoteràpia podal o facial, aromateràpia, gem-mologia, etc. L’Agnès Gómez Teixidó i la Marga Santesmases són les terapeutes que apliquen les teràpies més escaients a cada cas. Per a elles

el més important és que el client se senti amoi-xat i estimat, i això s’aconsegueix amb un trac-tament integral i personal. Salut i bellesa es do-nen la mà a Amarantha. Entre els massatges, hi destaquen els exòtics, com ara els balinesos, els ayurvèdics o els de pedres volcàniques, o bé el lulur, un tractament oriental amb iogurt, espè-cies aromàtiques i fruites tropicals.

Amarantha, Centre de salut i bellesa C. Anglesola, 2, planta baixa Tel.: 93 321 62 22

E L T A U L E L L

Un entorn on retrobar-nos amb la salut i el benestar

A Amarantha es fan massatges exòtics.

Joan Anton Font

A C T I V I T A T S

Núria Mahamud

L’

obra de teatre Dones, basada en el llibre de relats d’Isabel Clara-Simó i representada a l’Auditori de les Corts; una visita al mo-nestir de Pedralbes, en la qual van participar més d’un cen-tenar de dones de diverses entitats; l’exposició de Mari Chordà “Vinc d’una zona hu-mida”, i un taller de xapes i fotografia al mercat munici-pal —dinamitzat pel Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD)—, on es dema-nava als participants escriure a cada foto feta què els sug-geria la paraula dona, van ser els principals actes de cele-bració del Dia Internacional de la Dona, organitzats pel

Consell de Dones.

A més de tots aquests actes celebrats al llarg del mes de març, el Districte organitza durant tot l’any activitats de manera transversal amb al-tres regidories, com Cultura, Salut i Urbanisme. Fruit d’a-quests acords és la plaça d'Àurea Quadrado, envoltada de plantes aromàtiques, la qual dos anys enrere va obte-nir el premi Maria Aurèlia Capmany.

Premi Per la Igualtat. Joves Creadores

Adreçat principalment a les joves creadores, tot i que també hi poden participar els barons en grup, el Districte ha convocat de nou el premi

Per la Igualtat de les Corts: M. Àngels Rivas Ureña, que vol fomentar la creació artís-tica femenina en els àmbits de les arts escèniques, visuals i noves tecnologies. Els pro-jectes han de tractar la temà-tica de la igualtat entre ho-mes i dones i no tenir afany de lucre. La dotació del premi és de fins a 6.000 euros, bàsi-cament destinats a sufragar el projecte guardonat. Els projectes es poden lliurar i enviar a qualsevol de les Ofi-cines d’Atenció al Ciutadà (OAC), com la de la plaça de Comas, a la Seu del Districte de les Corts, i en horari de 8.30 a 17.30 h. El termini de presentació d’originals és el 30 d’abril.

Més informació: PIAD

Dolors Masferrer, 33-35 Tel. 93 291 64 91

Dones, l’obra d’Isabel Clara-Simó, tallers al

mercat municipal i visites al monestir de

Pedralbes van ser algunes de les activitats

El mercat municipal de les Corts va ser un dels escenaris de les activitats celebrades al mes de març.

Les Corts celebra el Dia de la Dona

i convoca el IV premi Per la Igualtat

S E R V E I P Ú B L I C

Redacció

L’Institut Municipal d'Educacio (IMEB) convida tots els escolars de Barcelona a fer volar la imaginació i la creativitat en el concurs de dibuix “Com és la teva es-cola?”, adreçat a nenes i nens d’entre 3 i 16 anys ma-triculats a centres educatius de la ciutat. El dibuix guanyador serà la portada de la propera guia Barcelona és una bona escola, que recollirà els centres i serveis educatius durant el proper curs escolar.

El termini per presentar propostes finalitza el 30 de juny i els dibuixos finalistes es publicaran a la web d’e-ducació de l’Ajuntament de Barcelona.

Les bases del concurs especifiquen que cada partici-pant podrà presentar un únic dibuix i només a títol individual. Els originals s’han de presentar en paper DIN A4 (21x30 cm), en format vertical i ha de fer re-ferència a la pròpia escola o centre educatiu. Cada dibuix s’ha d’acompanyar d’un full on constin el nom i cognoms, la data de naixement, el nom del centre educatiu on està matriculat, les dades del do-micili on viu (adreça i telèfon) i una declaració sig-nada del pare, la mare o els tutors legals que auto-ritzi l’Ajuntament a quedar-se el dibuix en propietat i fer-ne ús en cas de sortir guanyador.

Els dibuixos presentats sense identificació (o quan si-gui il·legible) no seran considerats vàlids. Els originals s’han de lliurar personalment o enviar per correu en sobre tancat a l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (pl. Espanya, 5. 08014 Barcelona).

Més informació: www.bcn.cat/educacio

(7)

M U L T I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió “Hola Barcelona”

De dilluns a divendres, de 12.30 a 15.30 h Dissabte i diumenge, de 14 a 15.30 h Canal 39 UHF i Canal 26 TDT

RÀDIO

COM Ràdio – 91.0 FM Travessera de les Corts, 139 Tel. 93 508 06 00

PUBLICACIONS

Zona Alta

Juan de Sada, 48, entl. Tel. 93 339 32 00

Revista mensual informativa AV Barri de la Mercè

Torrent de les Roses, 64 Tel. 93 203 80 84

Gent del barri

Bethencourt, 12 Tel. 93 411 08 00 monmedia@monmedia.net

INTERNET

Agenda

L'apartat de l'Agenda del web bcn.cat és una completa guia cultural i d'oci de la ciu-tat de Barcelona, on es pot trobar infor-mació destacada i permanentment actua-litzada de tots els espectacles, exposicions, concerts, actes per a infants, activitats esportives, obres de teatre i dansa i fires que se celebren a la ciutat. El web conté un potent cercador d'actes i un calendari on només amb un clic podreu conèixer tot allò que es fa cada dia a Barcelona. www.bcn.cat/agenda

Mirades de Barcelona

El web bcn publica el catàleg en línia, en format llibre virtual, amb les fotografies participants del concurs Fotoweb 2006, que organitza l'Ajuntament de Barcelona per promoure la participació ciutadana. El catàleg consta d'un índex que permet accedir a totes les fotografies per alguna de les quatre categories del concurs, o pel nom dels autors i autores de les imatges. www.bcn.cat/catalegdebarcelona

w

P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

T

ant el Casal de Joves, com l’As-sociació d’Escalada i Excursio-nisme de les Corts (AEEC), situats al Centre Cultural de les Corts, obren les seves portes i els seus coneixe-ments a tothom qui vulgui descobrir la muntanya i tot el món que l’envol-ta. Des del cim més alt, fins a la cova més profunda, passant, per exem-ple, pels descensos per gorgs. A més a més, el Casal de Joves de les Corts celebra aquest any el seu 20è aniversari “i tenim preparades un munt de propostes i activitats lúdiques i culturals per a tothom que vulgui venir a celebrar-ho amb nosaltres”, diu Oriol Canals, res-ponsable del casal.

Oriol explica, entre altres coses, “te-nim un taller d’Escalada amb un rocòdrom, per preparar-te perfecta-ment per a les sortides a la munta-nya. Això sí, per poder fer ús del

rocòdrom has d’estar federat”. Cada dimarts, a partir de les 20.30 hores, ofereixen cursets gratuïts. Tots el usuaris d’aquest taller es-tan en tot moment aconsellats i dirigits per monitors especialistes en muntanya, per així “garantir qualsevol problema de seguretat que pugui aparèixer”.

El Centre Cultural les Corts també és la seu de l'AEEC, on la seva

sec-ció Grup de Recerques Espeleolò-giques de les Corts (GREC) potser és la que més practicants té, “so-bretot en les activitats de baixades per gorges i l’espeleologia”, diu el Pere Joan Navarrete, responsable d’aquesta institució.

Tots els monitors de l'AEEC estan titulats i alguns cursets poden cos-tar una mitjana de 120 euros, “però quan els aproves, pots tenir la seguretat de dominar molt bé l’especialitat que has escollit”, afir-ma Pere Joan.

Més informació: Centre Cultural les Corts C. Dolors Masferrer, 33-35 Telèfon: 93 291 64 99

Escalada, espeleologia,

excursionisme i baixada

per canons es donen cita

a les Corts

Els inscrits als cursets

reben classes teòriques

i pràctiques

Un escalador practica un descens per un salt d’aigua.

El Casal de Joves de les Corts: des

de les muntanyes fins a les coves

(8)

M'agradaria que a l'entrevista posessin també el meu segon cognom, Gaitero, perquè és una manera de fer visibles les mares, que gairebé no surten mai.

Vivim en una societat encara molt masclista?

Sí, fixi's que les dones som éssers invisi-bles en els mitjans de comunicació. En els diaris, hi apareixem només quan sortim despullades, quan ens maten o fent de floretes d'algun senyor. Són tres coses que fan que les dones no siguem visibles i que fa que se'n doni una pro-jecció falsa. Per a mi una dona és una persona que descobreix vacunes, que guanya premis o que aconsegueix fites importants.

Per què el nom de l'associació?

Elisenda de Montcada va ser reina i després va ser abadessa del monestir. Ella va representar dos poders, el polític i el religiós, que actualment són els po-ders que les dones encara no tenim.

Però cada cop hi ha més dones po-lítiques...

Una cosa és que hi hagi dones que es dediquin a la política i l'altre és tenir po-der polític. Són dues coses diferents. El poder és decidir i les dones no decidim gaire en política.

Des que van fundar l'associació, què ha canviat?

En el cas de les dones, després de la transició poca cosa. Anem a poc a poc i sense aconseguir tot allò que voldrí-em. Per a mi, els grans canvis van te-nir lloc entre els anys 40 i 60. Tot i que, en el meu cas, a mi m'hauria agradat ser actriu, però per als meus pares hauria estat massa fort. Per això, em vaig fer mestra, que és una professió en què també has d'impro-visar i fer teatre.

La violència domèstica passa de generació a generació. Quin és el paper de l'escola per intentar combatre aquesta xacra?

Els nens veuen massa violència i l'apre-nen. Creixen amb violència i després el més fàcil és la bufetada. Crec que la ig-norància genera violència i hem d'inten-tar que els nens aprenguin uns valors. Ara, el gran error és que carreguem a l'escola amb totes les responsabilitats que no volem.

La manca d'estudis és un factor vinculat a la violència de gènere?

No podem vincular violència i classes baixes, però sí diria que en les classes bai-xes es dóna més la violència física, men-tre que en classes més preparades és dóna la violència psicològica, que fa molt més mal i que és més difícil de detectar.

Vostè és mare de tres noies i dos nois. Com es fa per educar els fills des d'un punt de vista igualitari?

Sempre hem buscat que nois i noies s'e-duquin igual, però cal dir que als nois els costa una mica més que s'involucrin, perquè és més còmode no fer-ho. Ara, però, veig que les noies també han après que poden passar de fer segons què i les que hi surten perdent són les mares.

Quines són les preocupacions de les dones de les Corts?

Per a dones grans com jo, la precarietat laboral dels nostres fills és un problema molt greu, perquè no hi ha habitatges ni desenvolupament personal. Els joves d'ara no tenen vida perquè tenen massa inseguretat professional.

Vellesa i dona és una relació com-plicada?

Sí, perquè les dones grans d'ara són aquelles que van deixar de treballar obligadament per cuidar la família o bé havien estat educades només per al ma-trimoni i ara tenen pensions inexis-tents o molt baixes. Hem fet molts sa-crificis i no tenim cap recompensa.

Fa poques setmanes va ser el Dia Internacional de la Dona. Quines activitats van desenvolupar?

Col·laborem estretament amb el Dis-tricte i vam fer una exposició de poe-mes visuals i un taller de fotografies, on la gent escrivia al costat de la seva imat-ge què li sugimat-geria la paraula donaper fer-ne un mural molt gran després.

Així, doncs, què li suggereix la pa-raula dona?

Em suggereix donar. La dona dóna. Quan et dónes a tu mateix, és el mà-xim que pots fer. Donem la vida, que ho és tot.

E N T R E V I S T A

Victòria Garcia i Gaitero

, presidenta de l'Associació de Dones Elisenda de Montcada

García i Gaitero va rebre la Medalla d'Honor de les Corts per la seva tasca amb les dones.

Nascuda a Barcelona fa 66 anys, aquesta

profes-sora jubilada és la presidenta de l'Associació de

Dones Elisenda de Montcada i va rebre la

Medalla d'Honor de les Corts. L'entitat que va

fundar fa 17 anys intenta incentivar i potenciar el

paper de les dones en el districte de les Corts

“Les dones de la meva

generació hem fet

molts sacrificis i no tenim

cap recompensa”

“Les dones som

invisibles en els mitjans

de comunicació”

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...