• No se han encontrado resultados

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 1999

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 1999"

Copied!
212
0
0
Mostrar más ( página)

Texto completo

(1)
(2)
(3)

en el capítol 1

Taula 1. Evolució de la població a Barcelona,

1986-1996.

La font d’informació han estat els padrons municipals

d’habitants dels anys 1986, 1991 i 1996.

En aquesta taula s’han utilitzat els indicadors següents:

• Nombre total de població per grups d’edat i sexe.

• Índex d’envelliment: (persones de 65 anys o més /

total de població) x 100.

• Índex de sobreenvelliment per sexes: (persones de

75 anys o més / persones de 65 anys o més) x 100.

• Gent gran que viu sola: nombre de persones, per

grups d’edat, que declaren que viuen soles i

percen-tatge que representa sobre el total del grup d’edat.

• Nivell d’instrucció: per la població de 16 anys o més

es presenta la distribució percentual del nivell

d’estu-dis declarat en el padró d’habitants.

Taula 2. Evolució de les taxes d’activitat,

d’ocupació i d’atur a Barcelona.

Font d’informació: enquesta de població activa de

l’Ins-titut Nacional d’Estadística.

• Taxa d’activitat: (persones de 16 anys o més que

tre-ballen o estan en disposició de treballar / total de

població) x 100

• Taxa d’ocupació: (població activa que treballa / total

de població activa) x 100

• Taxa d’atur: (població activa en atur / total de

pobla-ció activa) x 100

Taula 3. Evolució de la població que

treba-lla segons el sector econòmic.

Font d’informació: enquesta de població activa de

l’Ins-titut Nacional d’Estadística.

Es presenta la distribució percentual del sector

econò-mic on treballa la població ocupada: agricultura,

in-dústria, construcció i serveis.

Taula 4. Mitjanes anuals de contaminants

atmosfèrics.

Font: Servei d’Iniciatives i Vigilància Ambiental.

Ajunta-ment de Barcelona.

Fonts d’informació:

- Registre de naixements de l’IMSP.

- Registre de defectes congènits de Barcelona (REDCB),

de l’IMSP. Els controls d’aquest registre són una

mos-tra representativa dels nascuts a Barcelona.

- Registre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs

(IVES) del Departament de Sanitat i Seguretat Social

de la Generalitat de Catalunya.

- Padró municipal d’habitants de l’Ajuntament de

Barcelona.

• Taxa de natalitat: (total de nascuts / total de població)

x 1.000

• Taxa de fecunditat: (total de nascuts / total de

do-nes entre 15 i 49 anys) x 1.000. També es

presen-ten les taxes de fecunditat de la dona per grups

d’edat, que es calcula igual però fent la restricció

del grup d’edat tant en el numerador com en el

denominador.

• Naixements en dones menors de 20 anys: (nascuts

de mares fins a 19 anys / total de nascuts) x 100

• Naixements de dones majors de 34 anys: (nascuts de

mares de 35 o més anys / total de nascuts) x 100

• Taxa d’embarassos en adolescents: (nascuts + IVES

en dones entre 14 i 17 anys / total de dones entre 14

i 17 anys) x 1.000

• Taxa de natalitat en adolescents: (nascuts en dones entre

14 i 17 anys / total de dones entre 14 i 17 anys) x 1.000

• Taxa d’IVES en adolescents: (IVES en dones entre 14 i

17 anys / total de dones entre 14 i 17 anys) x 1.000

• Nombre total d’IVES i percentatge que representen

les realitzades en dones fins a 19 anys del total.

• Percentatge d’IVES del total d’embarassos: (total

d’IVES / (total de naixements + total d’IVES)) x 100

• Percentatge d’embarassos en dones fins a 19 anys:

(total d’IVES+ naixements en dones fins a 19 anys /

total de naixements i d’IVES) x 100

• Percentatge d’IVES del total d’embarassos en dones

menors de 20 anys: (nre. d’IVES en dones fins a 19

anys / IVES + nascuts en dones fins a 19 anys) x 100.

• Naixements en hospitals públics: (naixements en

hospitals de la XHUP / total de naixements) x 100

• Naixements amb tots dos pares de fora d’Espanya:

(nascuts amb pare i mare nascuts fora d’Espanya /

to-tal de nascuts) x 100

• Naixements amb un dels pares de fora d’Espanya:

(nascuts amb pare o mare nascuts fora d’Espanya /

total de nascuts) x 100

(4)

mer trimestre de l’embaràs: (nombre de controls del

REDCB que declaren haver realitzat la primera visita

obstètrica durant el primer trimestre / total de

con-trols del REDCB) x 100

• Percentatge de dones amb ecografia al cinquè o sisè

més de l’embaràs: (nombre de controls del REDCB

que declaren haver-se fet una ecografia en aquests

mesos / total de controls del REDCB) x 100

• Mitjana del nombre d’ecografies obstètriques: (total

d’ecografies que declaren els controls del REDCB /

total de controls del REDCB) x 100.

• Percentatge de dones amb proves invasives per

fer cariotip: (total de dones controls del REDCB

que declaren haver-se fet alguna de les proves

invasives (amniocentesi, biòpsia de corion

o cordocentesi)/ total de controls del REDCB)

x 100

• Percentatge de dones fumadores durant l’embaràs:

(total de controls del REDCB que declaren haver

fu-mar durant qualsevol moment de l’embaràs / total de

controls) x 100

• Percentatge de nascuts i IVES amb defectes

con-gènits majors o múltiples: (total de nascuts o

IVES amb defectes congènits majors o múltiples /

total de naixements+IVES per defectes

congè-nits) x 100

Taula 6. Evolució de la mortalitat infantil, neonatal

precoç, neonatal tardana i postneonatal.

Font: Registre de mortalitat de l’IMSP i Registre de

mor-talitat perinatal de l’IMSP.

• Taxa de mortalitat infantil: (morts < 1 any / nascuts

vius) x 1.000

• Taxa de mortalitat neonatal precoç: (morts de 0 a 7

dies de vida / nascuts vius) x 1.000

• Taxa de mortalitat neonatal tardana: (morts de 8 a 27

dies de vida / nascuts vius) x 1.000

• Taxa de mortalitat postneonatal: (morts > 27 dies i

< 1 any / nascuts vius) x 1.000

Taula 7. Evolució de la mortalitat perinatal.

Font: Registre de mortalitat de l’IMSP i Registre de

mor-talitat perinatal de l’IMSP.

• Taxa de mortalitat perinatal segons estadístiques

nacionals: ((nascuts morts de 500 grams o més

pes + morts durant la primera setmana de vida

>= 500 g)/ (nascuts vius + nascuts morts >=

500 g))

g)/ (nascuts vius + nascuts morts >= 1.000 g))

Taula 8. Evolució de la incidència de sida,

tu-berculosi i ús de drogues.

Fonts:

- Registre de casos de sida, de l’IMSP

- Registre de tuberculosi, de l’IMSP

- Sistema d’Informació de Drogues de Barcelona

(SIDB), de l’IMSP

Es presenten les taxes d’incidència estandarditzades per

edat, pel mètode directe utilitzant la població de

Barcelona de 1996, per 100.000 habitants, de:

• Tuberculosi en el total de població.

• Tuberculosi en no usuaris de drogues intravenoses

(UDI) (denominador: total de població).

• Tuberculosi en UDI en la població entre 15 i 49 anys.

• Casos de sida on la via de transmissió han estat

les relacions heterosexuals, en la població de 15 i

més anys.

• Casos de sida on la via de transmissió han estat les

relacions homosexuals, en la població de 15 i

més anys.

• Casos de sida on la via de transmissió ha l’ús de

dro-gues intravenoses, en la població entre 15 i 49 anys.

• Usuaris de opioids en població entre 15 i 49 anys.

• Usuaris de cocaïna en població entre 15 i 49 anys.

• Usuaris de drogues no institucionalitzades en

pobla-ció entre 15 i 49 anys.

Taula 9. Evolució de l’hàbit tabàquic.

Font:

- Enquestes FRESC (factors de risc a l’escola) 1987,

1992, 1994 i 1996, de l’IMSP.

- Enquestes de salut de Barcelona 1983, 1986 i 1992,

de l’IMSP

- Enquesta de salut de Catalunya 1994 del

Departa-ment de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de

Catalunya.

Es presenten els percentatges per grups d’edat de les

persones que declaren fumar sobre el total de persones

enquestades del mateix grup d’edat.

Els percentatges estandarditzats per edat s’han fet

uti-litzant el mètode directe i prenent com a població de

referència la població de Barcelona estimada per a l’any

1988 a partir dels padrons de 1986 i 1991.

(5)

Taula 10. Evolució de l’estat de salut, l’activitat

física i l’existència d’excés de pes.

Font:

- Enquestes de salut de Barcelona 1983, 1986 i 1992,

de l’IMSP

- Enquesta de salut de Catalunya 1994 del

Departa-ment de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de

Catalunya.

Els percentatges estandarditzats per edat s’han fet

uti-litzant el mètode directe i prenent com a població de

referència la població de Barcelona estimada per a l’any

1988 a partir dels padrons de 1986 i 1991.

Taula 11. Morbiditat per accidents de trànsit de

per-sones ateses sanitàriament als serveis hospitalaris

d’urgència.

Font: sistema d’informació DUHAT (dades d’urgències

hospitalàries per accident de trànsit) de l’IMSP.

Es presenten la distribució de les persones ateses a

urgènci-es hospitalàriurgènci-es per accidents de trànsit segons fossin

usua-ris de tuusua-rismes, de motocicletes, de ciclomotors o vianants.

Taula 12. Evolució dels tipus d’accidents laborals

greus.

Font: Departament de Treball de la Generalitat de

Catalunya.

Es presenta la distribució percentual per any dels diferents

tipus d’accidents laborals greus succeïts a Barcelona.

Taula 13. Evolució dels tipus d’accidents laborals

mortals.

Font: Departament de Treball de la Generalitat de

Catalunya.

Es presenta la distribució percentual per any dels

dife-rents tipus d’accidents laborals mortals succeïts a

Barcelona.

Taula 14. Evolució de les taxes de mortalitat,

mortalitat prematura i esperança de vida.

Font: Registre de mortalitat de l’IMSP.

• Taxa bruta: (total de morts / total de població) x

• Taxa d’anys potencials de vida perduts (APVP)

estan-darditzada: per calcular-la s’han eliminat els morts

menors d’1 any i els morts majors de 70 anys. S’ha

estandarditzat per edats amb el mètode directe,

uti-litzant com a població de referència la de Barcelona

de l’any 1996.

• Esperança de vida sense incapacitat: es calcula

mit-jançant la construcció de la taula de vida tenint en

compte com a mesura de discapacitat la limitació

crò-nica de l’activitat, obtinguda de l’Enquesta de salut

de Barcelona de 1992.

• Esperança de vida en néixer: mitjana del nombre

d’anys que s’espera que visqui un nadó si es

mante-nen les tendències actuals de mortalitat. Correspon

al nombre total d’anys que es pot esperar que visqui

una cohort de nadons, dividit pel nombre de

com-ponents de la cohort.

La metodologia operativa de construcció dels indicadors es

pot consultar a la publicació anual de la mortalitat a la

ciu-tat de Barcelona.

Taules 15, 16 i 17. Evolució de la mortalitat en

la població per grups d’edat.

Es presenten les taxes estandarditzades per edat, per

100.000 habitants, de les primeres causes de mort per

grup d’edat i pel total de causes. S’ha estandarditzat pel

mètode directe i utilitzant com a població de referència

la de Barcelona del 1996.

Taula 18. Indicadors de serveis sanitaris.

Font: Consorci Sanitari de Barcelona.

• Cobertura de la Reforma de l’Atenció Primària (RAP),

percentatge d’àrees bàsiques de salut reformades:

(ABS amb model d’APS reformat / total d’ABS) x 100.

• Cobertura de la Reforma de l’Atenció Primària (RAP),

percentatge de població en ABS reformades: (població

que resideix en ABS amb model d’APS reformat / total

de població) x 100.

• Visites per habitant i any en la xarxa reformada: (total

de visites en CAP d’ABS reformades / total

d’habi-tants de les mateixes ABS) x 100

• Visites per habitant i any en la xarxa no reformada:

(total de visites en CAP d’ABS no reformades / total

d’habitants de les mateixes ABS) x 100

(6)

vacu-ABS reformades / total de població de les vacu-ABS

refor-mades) x 100.

• Nombre de llits hospitalaris públics d’aguts (de la

XHUP) per 1.000 habitants.

• Percentatge de residents de Barcelona atesos en

hos-pitals de la XHUP de fora de la regió sanitària:

(perso-nes residents a Barcelona ateses en hospitals de la

XHUP fora de la regió sanitària / total de residents

que han tingut un ingrés hospitalari a XHUP) x 100.

• Percentatge d’altes de no residents dels hospitals de la

XHUP de Barcelona: (total altes de no residents / total

d’altes) x 100.

• Els altres indicadors de la taula fan referència a nombres

absoluts.

Taula 19. Oferta dels serveis

Font: Sistema d’informació de drogues de Barcelona

(SIDB), de l’IMSP.

• Cobertura de les places: (nre. de places cobertes /

nre. total de places demanades pel contracte

progra-ma) x 100.

Taula 20. Indicadors d’activitats de salut pública.

Es presenten els nombres absoluts de diferents activitats.

Taula 21. Mortalitat a ciutats / regions europees

Font:

- Registre de mortalitat de Barcelona de l’IMSP.

- Project Mégapoles Health in Europe’s Capitals.

Employment & social affairs. Health. European

Commission. Maig de 1999. East London and the City

Health Authority. Regne Unit.

• RME: raó de mortalitat estàndard: taxes de mortalitat

estandarditzades per edat, pel mètode indirecte,

uti-litzant la mortalitat específica per edat de Londres de

1996 com a referència. Es calcula també l’interval de

confiança del 95%.

• Taxa bruta de mortalitat: (total de morts / total de

po-blació) x 100.000.

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Distribució dels naixements de residents a Barcelona segons el districte de residència

Total Nens Nenes

01. Ciutat Vella 3,327 1,716 1,611

02. Eixample 9,833 5,133 4,698

03. Sants-Montjuïc 6,718 3,454 3,264

04. Les Corts 3,233 1,685 1,548

05. Sarrià-Sant Gervasi 6,277 3,144 3,133

06. Gràcia 4,591 2,388 2,203

07. Horta-Guinardó 6,483 3,306 3,176

08. Nou Barris 6,115 3,115 3,000

09. Sant Andreu 5,190 2,685 2,505

10. Sant Martí 8,662 4,455 4,206

No consta 15 9 6

(13)

Descripció dels naixements de la ciutat de Barcelona

Total Nens Nenes

Núm. Naixements

total 60,444 (100.00) 31,090 (100.00) 29,350 (100.00)

morts en les primeres 24 h 99 (0.16) 54 (0.17) 41 (0.14)

TIPUS DE PART(1)

Simple 58,716 (97.14) 30,217 (97.19) 28,499 (97.10)

Múltiple 1,728 (2.86) 873 (2.81) 855 (2.91)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

EDAT DE LA MARE(1)

< 15 2 (0.00) 1 (0.00) 1 (0.00)

15 - 19 757 (1.25) 401 (1.29) 356 (1.21)

20 - 24 3,767 (6.23) 1,927 (6.20) 1,840 (6.27)

25 - 29 16,726 (27.67) 8,599 (27.66) 8,127 (27.69)

30 - 34 26,395 (43.67) 13,610 (43.78) 12,785 ( 43.56)

35 - 39 10,869 (17.98) 5,542 (17.83) 5,327 (18.15)

40 - 44 1,484 (2.46) 774 (2.49) 710 (2.42)

45 - 49 59 (0.10) 30 (0.10) 29 (0.10)

> 49 3 (0.00) 0 (0.00) 3 (0.01)

No consta 382 (0.63) 206 (0.66) 176 (0.60)

TIPUS D’HOSPITAL(3)

XHUP 23,729 (39.32) 12,190 (39.28) 11,539 (39.37)

No XHUP 34,167 (56.62) 17,574 (56.62) 16,593 (56.61)

Altres 2,214 (3.67) 1,149 (3.70) 1,065 (3.63)

No consta 235 (0.39) 123 (0.40) 112 (0.38)

PES AL NÉIXER (grams)(2)

< 1500 229 (0.39) 115 (0.38) 114 (0.40)

< 2500 2,401 (4.09) 1,104 (3.65) 1,297 (4.55)

2500 - 4000 54,436 (92.71) 27,794 (91.98) 26,642 (93.48)

> 4000 1,879 (3.20) 1,319 (4.37) 560 (1.96)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)

<= 27 67 (0.11) 32 (0.11) 35 (0.12)

28 - 31 230 (0.39) 124 (0.41) 106 (0.37)

32 - 36 1,546 (2.63) 852 (2.82) 694 (2.44)

37 - 42 56,839 (96.80) 29,186 (96.59) 27,653 (97.03)

>= 43 30 (0.05) 20 (0.07) 10 (0.04)

No consta 4 (0.01) 3 (0.01) 1 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)I PES AL NÉIXER

<= 27 SG

< 1500 g 54 (0.09) 27 (0.09) 27 (0.09)

< 2500 g 59 (0.10) 30 (0.10) 29 (0.10)

2500 - 4000 g 8 (0.01) 2 (0.01) 6 (0.02)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 SG

< 1500 g 78 (0.13) 35 (0.12) 43 (0.15)

< 2500 g 122 (0.21) 66 (0.22) 56 (0.20)

2500 - 4000 g 106 (0.18) 56 (0.19) 50 (0.18)

> 4000 g 2 (0.00) 2 (0.01) 0 (0.00)

32 - 36 SG

< 1500 g 53 (0.09) 27 (0.09) 26 (0.09)

< 2500 g 681 (1.16) 356 (1.18) 325 (1.14)

2500 - 4000 g 856 (1.46) 489 (1.62) 367 (1.29)

> 4000 g 9 (0.02) 7 (0.02) 2 (0.01)

37 - 42 SG

< 1500 g 43 (0.07) 25 (0.08) 18 (0.06)

< 2500 g 1,535 (2.61) 649 (2.15) 886 (3.11)

2500 - 4000 g 53,437 (91.01) 27,228 (90.11) 26,209 (91.96)

> 4000 g 1,867 (3.18) 1,309 (4.33) 558 (1.96)

>= 43 SG

(14)

Distribució dels naixements de residents a Barcelona segons ABS de residència

ABS Total Nens Nenes ABS Total Nens Nenes

1A 586 310 276 6D 1,212 603 609

1B 790 409 381 7A 724 391 333

1C 508 268 240 7B 1,257 674 583

1D 829 424 405 7C 863 447 416

1E 613 304 309 7D 910 478 432

2A 1,088 557 531 7E 1,187 560 627

2B 1,119 565 554 7F 678 334 344

2C 1,176 591 585 7G 858 421 436

2D 678 358 318 8A 891 449 442

2E 1,271 659 612 8B 600 305 295

2G 824 464 360 8C 441 229 212

2H 909 491 418 8D 603 312 291

2I 1,137 604 533 8E 704 360 344

2J 685 335 350 8F 932 473 459

2K 945 508 437 8G 674 328 346

3A 806 424 382 8H 635 332 303

3B 812 410 402 8I 621 318 303

3C 1,551 797 754 9A 1,138 574 564

3D 837 419 418 9C 1,176 606 570

3E 737 387 350 9D 1,099 584 515

3F 696 372 324 9E 470 264 206

3G 1,279 645 634 9F 406 190 216

4A 1,151 620 531 9G 870 455 415

4B 1,216 628 588 10A 1,342 703 639

4C 866 437 429 10B 690 362 328

5A 1,267 620 647 10C 890 448 441

5B 1,662 850 812 10D 1,082 547 535

5C 1,201 604 597 10E 675 343 332

5D 793 391 402 10F 889 447 442

5E 1,342 672 670 10G 1,028 544 484

6A 1,199 630 569 10H 712 371 341

6B 929 482 447 10I 448 235 213

(15)

BARCELONA

(16)
(17)

Taxes per 100.000 hab. estandarditzades per edat (nombre de casos). Homes i dones, 1995-99

HOMES ABS 1 A ABS 1B ABS 1C ABS 1D ABS 1E Ciutat Vella Barcelona

Barceloneta Casc Antic Gòtic Raval Sud Raval Nord

TBC total 226,77 (80) 189,53 (90) 301,35 (103) 384,60 (179) 194,10 (72) 263,69 (528) 70,21 (2485) TBC no UDI* 165,38 (59) 154,62 (73) 235,52 (80) 310,31 (145) 141,79 (53) 205,53 (412) 56,43 (1999) TBC UDI

(15-49 anys) 120,02 (21) 68,07 (17) 128,63 (23) 142,82 (34) 102,08 (19) 112,86 (116) 26,55 (486)

SIDA heterosexuals

( 15 anys) 33,97 (11) 27,18 (11) 16,07 (5) 35,03 (16) 3,11 (1) 23,92 (44) 7,31 (240) SIDA homosexuals

( 15 anys) 35,15 (10) 31,85 (16) 49,63 (18) 50,73 (25) 31,53 (11) 39,49 (79) 12,66 (425) SIDA UDI

(15-49 anys) 127,53 (23) 68,54 (20) 140,22 (27) 145,30 (38) 107,05 (21) 120,01 (134) 37,94 (743) SIDA total 125,00 (45) 92,58 (50) 134,59 (52) 159,57 (85) 94,96 (38) 123,33 (274) 38,84 (1484)

Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)

Opioids 399,88 (71) 423,72 (98) 838,26 (140) 1032,92 (233) 543,09 (99) 651,36 (641) 166,02 (3002) Cocaïna 177,57 (30) 103,74 (25) 166,21 (28) 220,45 (49) 161,64 (27) 164,89 (159) 83,29 (1506) Tots 763,90 (134) 700,27 (162) 1488,24 (245) 1585,17 (356) 904,46(159) 1083,81 (1056) 346,97 (6274)

DONES

TBC total 85,77 (32) 75,48 (39) 117,59 (39) 149,16 (67) 76,02 (31) 100,96 (209) 30,38 (1226) TBC no UDI* 65,25 (25) 68,64 (35) 96,36 (32) 119,51 (54) 60,81 (25) 82,50 (172) 27,44 (1108) TBC UDI

(15-49 anys) 44,91 (7) 14,71 (4) 45,62 (7) 63,71 (13) 32,69 (6) 37,72 (37) 6,31 (118)

SIDA heterosexuals

( 15 anys) 14,21 (4) 15,75 (8) 21,56 (6) 23,48 (9) 5,71 (2) 16,15 (29) 4,05 (157) SIDA UDI

(15-49 anys) 51,72 (9) 47,06 (12) 67,49 (14) 87,90 (19) 32,44 (6) 58,35 (61) 11,28 (229) SIDA total 41,11 (15) 35,93 (20) 50,62 (20) 63,80 (30) 21,88 (9) 43,12 (95) 9,45 (416)

Usuàries de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)

Opioids 130,20 (21) 130,10 (31) 255,13 (40) 608,93 (124) 142,37 (25) 258,06 (241) 50,10 (937) Cocaïna 77,74 (13) 34,65 (8) 87,22 (12) 125,01 (25) 65,31 (11) 76,28 (69) 25,19 (471) Tots 281,58 (46) 227,84 (54) 433,83 (65) 877,83 (178) 251,72 (43) 418,75 (386) 103,04 (1927)

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Total Nens Nenes

Núm. Naixements

total 3,327 (100.00) 1,716 (100.00) 1,611 (100.00)

morts en les primeres 24 h 14 (0.42) 10 (0.58) 4 (0.25)

TIPUS DE PART(1)

Simple 3,226 (96.96) 1,663 (96.91) 1,563 (97.02)

Múltiple 101 (3.04) 53 (3.09) 48 (2.98)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

EDAT DE LA MARE(1)

< 15 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

15 - 19 134 (4.03) 73 (4.25) 61 (3.79)

20 - 24 499 (15.00) 250 (14.57) 249 (15.46)

25 - 29 984 (29.58) 509 (29.66) 475 (29.48)

30 - 34 1,046 (31.44) 512 (29.84) 534 (33.15)

35 - 39 510 (15.33) 283 (16.49) 227 (14.09)

40 - 44 94 (2.83) 51 (2.97) 43 (2.67)

45 - 49 4 (0.12) 3 (0.17) 1 (0.06)

> 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 56 (1.68) 35 (2.04) 21 (1.30)

TIPUS D’HOSPITAL(3)

XHUP 2,275 (68.67) 1,185 (69.46) 1,090 (67.83)

No XHUP 901 (27.20) 451 (26.44) 450 (28.00)

Altres 125 (3.77) 63 (3.69) 62 (3.86)

No consta 12 (0.36) 7 (0.41) 5 (0.31)

PES AL NÉIXER (grams)(2)

< 1500 26 (0.81) 10 (0.60) 16 (1.02)

< 2500 173 (5.36) 79 (4.75) 94 (6.01)

2500 - 4000 2,965 (91.91) 1,523 (91.58) 1,442 (92.26)

> 4000 88 (2.73) 61 (3.67) 27 (1.73)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)

<= 27 8 (0.25) 5 (0.30) 3 (0.19)

28 - 31 23 (0.71) 10 (0.60) 13 (0.83)

32 - 36 83 (2.57) 49 (2.95) 34 (2.18)

37 - 42 3,108 (96.34) 1,596 (95.97) 1,512 (96.74)

>= 43 1 (0.03) 1 (0.06) 0 (0.00)

No consta 3 (0.09) 2 (0.12) 1 (0.06)

SETMANES GESTACIÓ(2)I PES AL NÉIXER

<= 27 SG

< 1500 g 6 (0.19) 4 (0.24) 2 (0.13)

< 2500 g 7 (0.22) 5 (0.30) 2 (0.13)

2500 - 4000 g 1 (0.03) 0 (0.00) 1 (0.06)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 SG

< 1500 g 12 (0.37) 3 (0.18) 9 (0.58)

< 2500 g 17 (0.53) 6 (0.36) 11 (0.70)

2500 - 4000 g 6 (0.19) 4 (0.24) 2 (0.13)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

32 - 36 SG

< 1500 g 5 (0.15) 1 (0.06) 4 (0.26)

< 2500 g 41 (1.27) 22 (1.32) 19 (1.22)

2500 - 4000 g 41 (1.27) 27 (1.62) 14 (0.90

> 4000 g 1 (0.03) 0 (0.00) 1 (0.06)

37 - 42 SG

< 1500 g 3 (0.09) 2 (0.12) 1 (0.06)

< 2500 g 106 (3.29) 45 (2.71) 61 (3.90)

2500 - 4000 g 2,915 (90.36) 1,490 (89.60) 1,425 (91.17)

> 4000 g 87 (2.70) 61 (3.67) 26 (1.66)

>= 43 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 1 (0.03) 1 (0.06) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

(25)

Distribució dels naixements segons el lloc d’origen dels pares. Districte I (Ciutat Vella)

PARE Catalunya Resta Europa i Països Resta Centre i Àsia Oceania Apàtrides No Total

MARE d’Espanya PPDD Magrib d’Àfrica Sud- (sense consta o.

amèrica Japó) ori. mare pare

Catalunya 1,201 231 50 3 2 35 3 0 0 3 1,528

(36.25 %) (6.97 %) (1.51 %) (0.09 %) (0.06 %) (1.06 %) (0.09 %) — — (0.09 %) (46.12 %)

Resta 311 169 13 5 0 25 2 0 0 1 526

d’Espanya (9.39 %) (5.10 %) (0.39 %) (0.15 %) — (0.75 %) (0.06 %) — — (0.03 %) (15.88 %)

Europa i 50 13 40 1 0 13 1 0 0 10 128

PPDD (1.51 %) (0.39 %) (1.21 %) (0.03 %) — (0.39 %) (0.03 %) — — (0.30 %) (3.86 %)

Països del 50 16 1 216 0 5 2 0 0 8 298

Magrib (1.51 %) (0.48 %) (0.03 %) (6.52 %) — (0.15 %) (0.06 %) — — (0.24 %) (8.99 %)

Resta 11 6 2 2 8 2 1 0 0 0 32

d’Àfrica (0.33 %) (0.18 %) (0.06 %) (0.06 %) (0.24 %) (0.06 %) (0.03 %) — — — (0.97 %)

Centre i 53 17 7 1 0 120 1 0 0 8 207

Sudamèrica (1.60 %) (0.51 %) (0.21 %) (0.03 %) — (3.62 %) (0.03 %) — — (0.24 %) (6.25 %)

Àsia (sense 12 8 5 3 1 5 328 0 0 21 383

Japó) (0.36 %) (0.24 %) (0.15 %) (0.09 %) (0.03 %) (0.15 %) (9.90 %) — — (0.63 %) (11.56 %)

Oceania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

— — — — — — — — — — —

Apàtrides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

— — — — — — — — — — —

No consta 105 22 11 9 2 43 16 0 0 3 211

ori. pare (3.17 %) (0.66 %) (0.33 %) (0.27 %) (0.06 %) (1.30 %) (0.48 %) — — (0.09 %) (6.37 %)

Total 1,793 482 129 240 13 248 354 0 0 54 3,313

o. mare (54.12 %) (14.55 %) (3.89 %) (7.24 %) (0.39 %) (7.49 %) (10.69 %) — — (1.63 %) (100.00 %)

(26)

Descripció dels naixements de la ABS 1A

Total Nens Nenes

Núm. Naixements

total 586 (100.00) 310 (100.00) 276 (100.00)

morts en les primeres 24 h 1 (0.17) 1 (0.32) 0 (0.00)

TIPUS DE PART(1)

Simple 564 (96.25) 298 (96.13) 266 (96.38)

Múltiple 21 (3.58) 11 (3.55) 10 (3.62)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

EDAT DE LA MARE(1)

< 15 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

15 - 19 24 (4.10) 10 (3.23) 14 (5.07)

20 - 24 75 (12.80) 37 (11.94) 38 (13.77)

25 - 29 211 (36.01) 122 (39.35) 89 (32.25)

30 - 34 197 (33.62) 100 (32.26) 97 (35.14)

35 - 39 60 (10.24) 29 (9.35) 31 (11.23)

40 - 44 11 (1.88) 8 (2.58) 3 (1.09)

45 - 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 7 (1.19) 3 (0.97) 4 (1.45)

TIPUS D’HOSPITAL(3)

XHUP 407 (69.57) 214 (69.26) 193 (69.93)

No XHUP 166 (28.38) 87 (28.16) 79 (28.62)

Altres 10 (1.71) 7 (2.27) 3 (1.09)

No consta 2 (0.34) 1 (0.32) 1 (0.36)

PES AL NÉIXER (grams)(2)

< 1500 5 (0.89) 1 (0.34) 4 (1.50)

< 2500 29 (5.14) 11 (3.69) 18 (6.77)

2500 - 4000 516 (91.49) 276 (92.62) 240 (90.23)

> 4000 19 (3.37) 11 (3.69) 8 (3.01)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)

<= 27 1 (0.18) 0 (0.00) 1 (0.38)

28 - 31 3 (0.53) 1 (0.34) 2 (0.75)

32 - 36 16 (2.84) 11 (3.69) 5 (1.88)

37 - 42 544 (96.45) 286 (95.97) 258 (96.99)

>= 43 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)I PES AL NÉIXER

<= 27 SG

< 1500 g 1 (0.18) 0 (0.00) 1 (0.38)

< 2500 g 1 (0.18) 0 (0.00) 1 (0.38)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 SG

< 1500 g 2 (0.35) 1 (0.34) 1 (0.38)

< 2500 g 3 (0.53) 1 (0.34) 2 (0.75)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

32 - 36 SG

< 1500 g 1 (0.18) 0 (0.00) 1 (0.38)

< 2500 g 7 (1.24) 4 (1.34) 3 (1.13)

2500 - 4000 g 8 (1.42) 7 (2.35) 1 (0.38)

> 4000 g 1 (0.18) 0 (0.00) 1 (0.38)

37 - 42 SG

< 1500 g 1 (0.18) 0 (0.00) 1 (0.38)

< 2500 g 18 (3.19) 6 (2.01) 12 (4.51)

2500 - 4000 g 508 (90.07) 269 (90.27) 239 (89.85)

> 4000 g 18 (3.19) 11 (3.69) 7 (2.63)

>= 43 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

(27)

Descripció dels naixements de la ABS 1B

Total Nens Nenes

Núm. Naixements

total 790 (100.00) 409 (100.00) 381 (100.00)

morts en les primeres 24 h 2 (0.25) 1 (0.24) 1 (0.26)

TIPUS DE PART(1)

Simple 766 (96.96) 397 (97.07) 369 (96.85)

Múltiple 22 (2.78) 11 (2.69) 11 (2.89)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

EDAT DE LA MARE(1)

< 15 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

15 - 19 23 (2.91) 15 (3.67) 8 (2.10)

20 - 24 116 (14.68) 63 (15.40) 53 (13.91)

25 - 29 213 (26.96) 113 (27.63) 100 (26.25)

30 - 34 264 (33.42) 125 (30.56) 139 (36.48)

35 - 39 136 (17.22) 73 (17.85) 63 (16.54)

40 - 44 23 (2.91) 11 (2.69) 12 (3.15)

45 - 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 13 (1.65) 8 (1.96) 5 (1.31)

TIPUS D’HOSPITAL(3)

XHUP 490 (62.18) 251 (61.52) 239 (62.89)

No XHUP 268 (34.01) 141 (34.56) 127 (33.42)

Altres 30 (3.81) 16 (3.92) 14 (3.68)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

PES AL NÉIXER (grams)(2)

< 1500 4 (0.52) 1 (0.25) 3 (0.81)

< 2500 34 (4.44) 18 (4.53) 16 (4.34)

2500 - 4000 719 (93.86) 373 (93.95) 346 (93.77)

> 4000 13 (1.70) 6 (1.51) 7 (1.90)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)

<= 27 1 (0.13) 1 (0.25) 0 (0.00)

28 - 31 5 (0.65) 1 (0.25) 4 (1.08)

32 - 36 20 (2.61) 10 (2.52) 10 (2.71)

37 - 42 740 (96.61) 385 (96.98) 355 (96.21)

>= 43 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)I PES AL NÉIXER

<= 27 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 1 (0.13) 1 (0.25) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 SG

< 1500 g 2 (0.26) 0 (0.00) 2 (0.54)

< 2500 g 3 (0.39) 1 (0.25) 2 (0.54)

2500 - 4000 g 2 (0.26) 0 (0.00) 2 (0.54)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

32 - 36 SG

< 1500 g 1 (0.13) 0 (0.00) 1 (0.27)

< 2500 g 9 (1.17) 3 (0.76) 6 (1.63)

2500 - 4000 g 11 (1.44) 7 (1.76) 4 (1.08)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

37 - 42 SG

< 1500 g 1 (0.13) 1 (0.25) 0 (0.00)

< 2500 g 21 (2.74) 13 (3.27) 8 (2.17)

2500 - 4000 g 706 (92.17) 366 (92.19) 340 (92.14)

> 4000 g 13 (1.70) 6 (1.51) 7 (1.90)

>= 43 SG

(28)

Descripció dels naixements de la ABS 1C

Total Nens Nenes

Núm. Naixements

total 508 (100.00) 268 (100.00) 240 (100.00)

morts en les primeres 24 h 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

TIPUS DE PART(1)

Simple 494 (97.24) 262 (97.76) 232 (96.67)

Múltiple 14 (2.76) 6 (2.24) 8 (3.33)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

EDAT DE LA MARE(1)

< 15 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

15 - 19 12 (2.36) 8 (2.99) 4 (1.67)

20 - 24 65 (12.80) 31 (11.57) 34 (14.17)

25 - 29 129 (25.39) 67 (25.00) 62 (25.83)

30 - 34 175 (34.45) 86 (32.09) 89 (37.08)

35 - 39 95 (18.70) 55 (20.52) 40 (16.67)

40 - 44 25 (4.92) 15 (5.60) 10 (4.17)

45 - 49 1 (0.20) 1 (0.37) 0 (0.00)

> 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 6 (1.18) 5 (1.87) 1 (0.42)

TIPUS D’HOSPITAL(3)

XHUP 309 (60.83) 169 (63.06) 140 (58.33)

No XHUP 176 (34.65) 88 (32.84) 88 (36.67)

Altres 22 (4.33) 10 (3.73) 12 (5.00)

No consta 1 (0.20) 1 (0.37) 0 (0.00)

PES AL NÉIXER (grams)(2)

< 1500 4 (0.81) 1 (0.38) 3 (1.29)

< 2500 24 (4.86) 10 (3.82) 14 (6.03)

2500 - 4000 455 (92.11) 243 (92.75) 212 (91.38)

> 4000 15 (3.04) 9 (3.44) 6 (2.59)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)

<= 27 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 7 (1.42) 5 (1.91) 2 (0.86)

32 - 36 12 (2.43) 5 (1.91) 7 (3.02)

37 - 42 474 (95.95) 251 (95.80) 223 (96.12)

>= 43 1 (0.20) 1 (0.38) 0 (0.00)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)I PES AL NÉIXER

<= 27 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 ( 0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 ( 0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 ( 0.00) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 ( 0.00) 0 (0.00)

28 - 31 SG

< 1500 g 3 (0.61) 1 ( 0.38) 2 (0.86)

< 2500 g 3 (0.61) 1 ( 0.38) 2 (0.86)

2500 - 4000 g 4 (0.81) 4 ( 1.53) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 ( 0.00) 0 (0.00)

32 - 36 SG

< 1500 g 1 (0.20) 0 ( 0.00) 1 (0.43)

< 2500 g 5 (1.01) 2 ( 0.76) 3 (1.29)

2500 - 4000 g 7 (1.42) 3 ( 1.15) 4 (1.72)

> 4000 g 0 (0.00) 0 ( 0.00) 0 (0.00)

37 - 42 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 ( 0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 16 (3.24) 7 ( 2.67) 9 (3.88)

2500 - 4000 g 443 (89.68) 235 ( 89.69) 208 (89.66)

> 4000 g 15 (3.04) 9 ( 3.44) 6 (2.59)

>= 43 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 ( 0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 ( 0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 1 (0.20) 1 ( 0.38) 0 (0.00)

(29)

Descripció dels naixements de la ABS 1D

Total Nens Nenes

Núm. Naixements

total 829 (100.00) 424 (100.00) 405 (100.00)

morts en les primeres 24 h 7 (0.84) 5 (1.18) 2 (0.49)

TIPUS DE PART(1)

Simple 802 (96.74) 410 (96.70) 392 (96.79)

Múltiple 20 (2.41) 9 (2.12) 11 (2.72)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

EDAT DE LA MARE(1)

< 15 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

15 - 19 57 (6.88) 30 (7.08) 27 (6.67)

20 - 24 163 (19.66) 83 (19.58) 80 (19.75)

25 - 29 270 (32.57) 134 (31.60) 136 (33.58)

30 - 34 208 (25.09) 106 (25.00) 102 (25.19)

35 - 39 94 (11.34) 50 (11.79) 44 (10.86)

40 - 44 16 (1.93) 8 (1.89) 8 (1.98)

45 - 49 1 (0.12) 0 (0.00) 1 (0.25)

> 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 13 (1.57) 8 (1.89) 5 (1.23)

TIPUS D’HOSPITAL(3)

XHUP 652 (79.32) 35 (79.95) 317 (78.66)

No XHUP 133 (16.18) 63 (15.04) 70 (17.37)

Altres 31 (3.77) 18 (4.30) 13 (3.23)

No consta 6 (0.73) 3 (0.72) 3 (0.74)

PES AL NÉIXER (grams)(2)

< 1500 4 (0.50) 2 (0.49) 2 (0.51)

< 2500 38 (4.74) 17 (4.15) 21 (5.36)

2500 - 4000 741 (92.39) 374 (91.22) 367 (93.62)

> 4000 23 (2.87) 19 (4.63) 4 (1.02)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)

<= 27 2 (0.25) 1 (0.24) 1 (0.26)

28 - 31 4 (0.50) 1 (0.24) 3 (0.77)

32 - 36 22 (2.74) 14 (3.41) 8 (2.04)

37 - 42 774 (96.51) 394 (96.10) 380 (96.94)

>= 43 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)I PES AL NÉIXER

<= 27 SG

< 1500 g 1 (0.12) 1 (0.24) 0 (0.00)

< 2500 g 1 (0.12) 1 (0.24) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 1 (0.12) 0 (0.00) 1 (0.26)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 S

< 1500 g 2 (0.25) 0 (0.00) 2 (0.51)

< 2500 g 4 (0.50) 1 (0.24) 3 (0.77)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

32 - 36 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 9 (1.12) 5 (1.22) 4 (1.02)

2500 - 4000 g 13 (1.62) 9 (2.20) 4 (1.02)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

37 - 42 SG

< 1500 g 1 (0.12) 1 (0.24) 0 (0.00)

< 2500 g 24 (2.99) 10 (2.44) 14 (3.57)

2500 - 4000 g 727 (90.65) 365 (89.02) 362 (92.35)

> 4000 g 23 (2.87) 19 (4.63) 4 (1.02)

>= 43 SG

(30)

Descripció dels naixements de la ABS 1E

Total Nens Nenes

Núm. Naixements

total 613 (100.00) 304 (100.00) 309 (100.00)

morts en les primeres 24 h 4 (0.65) 3 (0.99) 1 (0.32)

TIPUS DE PART(1)

Simple 588 (95.92) 287 (94.41) 301 (97.41)

Múltiple 21 (3.43) 14 (4.61) 7 (2.27)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

EDAT DE LA MARE(1)

< 15 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

15 - 19 18 (2.94) 10 (3.29) 8 (2.59)

20 - 24 79 (12.89) 35 (11.51) 44 (14.24)

25 - 29 157 (25.61) 71 (23.36) 86 (27.83)

30 - 34 198 (32.30) 92 (30.26) 106 (34.30)

35 - 39 122 (19.90) 73 (24.01) 49 (15.86)

40 - 44 19 (3.10) 9 (2.96) 10 (3.24)

45 - 49 2 (0.33) 2 (0.66) 0 (0.00)

> 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 14 (2.28) 9 (2.96) 5 (1.62)

TIPUS D’HOSPITAL(3)

XHUP 417 (68.47) 216 (71.76) 201 (65.26)

No XHUP 157 (25.78) 71 (23.59) 86 (27.92)

Altres 32 (5.25) 12 (3.99) 20 (6.49)

No consta 3 (0.49) 2 (0.66) 1 (0.32)

PES AL NÉIXER (grams)(2)

< 1500 4 (0.68) 1 (0.35) 3 (1.00)

< 2500 39 (6.63) 17 (5.92) 22 (7.31)

2500 - 4000 531 (90.31) 254 (88.50) 277 (92.03)

> 4000 18 (3.06) 16 (5.57) 2 (0.66)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)

<= 27 1 (0.17) 1 (0.35) 0 (0.00)

28 - 31 2 (0.34) 0 (0.00) 2 (0.66)

32 - 36 12 (2.04) 8 (2.79) 4 (1.33)

37 - 42 573 (97.45) 278 (96.86) 295 (98.01)

>= 43 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)I PES AL NÉIXER

<= 27 SG

< 1500 g 1 (0.17) 1 (0.35) 0 (0.00)

< 2500 g 1 (0.17) 1 (0.35) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 SG

< 1500 g 2 (0.34) 0 (0.00) 2 (0.66)

< 2500 g 2 (0.34) 0 (0.00) 2 (0.66)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

32 - 36 SG

< 1500 g 1 (0.17) 0 (0.00) 1 (0.33)

< 2500 g 10 (1.70) 7 (2.44) 3 (1.00)

2500 - 4000 g 2 (0.34) 1 (0.35) 1 (0.33)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

37 - 42 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 26 (4.42) 9 (3.14) 17 (5.65)

2500 - 4000 g 529 (89.97) 253 (88.15) 276 (91.69)

> 4000 g 18 (3.06) 16 (5.57) 2 (0.66)

>= 43 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

(31)

BARCELONA

(32)
(33)

Taxes per 100.000 hab. estandarditzades per edat (nombre de casos). Homes i dones, 1995-99

HOMES ABS 2 A ABS 2B ABS 2C ABS 2D ABS 2E ABS 2G

Manso2 A Manso 2B

TBC total 56,46 (39) 50,75 (34) 49,23 (32) 68,83 (24) 72,82 (50) 54,74 (26) TBC no UDI* 50,37 (35) 46,29 (31) 39,73 (26) 55,07 (19) 59,50 (41) 45,85 (22) TBC UDI*

(15-49 anys) 11,91 (4) 8,54 (3) 18,50 (6) 26,81 (5) 25,97 (9) 17,32 (4)

SIDA heterosexuals

( 15 anys) 9,22 (7) 6,99 (4) 1,60 (1) 3,30 (1) 8,70 (6) 2,49 (1) SIDA homosexuals

( 15 anys) 17,12 (11) 14,03 (8) 9,96 (8) 34,96 (11) 27,73 (16) 30,60 (12) SIDA UDI

(15-49 anys) 20,31 (7) 5,67 (2) 21,67 (8) 42,89 (8) 14,44 (6) 34,19 (8) SIDA total 33,30 (25) 22,74 (15) 22,80 (18) 61,10 (22) 42,04 (30) 48,70 (22)

Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)

Opioids 96,77 (32) 49,09 (15) 266,39 (87) 118,28 (21) 80,51 (27) 79,65 (18) Cocaïna 66,27 (22) 55,27 (17) 49,04 (16) 96,61 (17) 63,29 (21) 66,10 (15) Tots 247,50 (82) 202,01 (62) 525,34(172) 265,30 (47) 239,60 (79) 177,29 (40)

DONES

TBC total 33,04 (26) 30,19 (23) 19,85 (16) 24,22 (11) 27,25 (23) 13,87 (8) TBC no UDI* 30,42 (24) 27,59 (21) 19,85 (16) 21,96 (10) 27,25 (23) 13,87 (8) TBC UDI*

(15-49 anys) 5,63 (2) 5,59 (2) 4,86 (1)

SIDA heterosexuals

( 15 anys) 4,25 (3) 2,81 (3) 0,00 (1) 5,21 (2) 5,80 (4) 2,56 (2) SIDA UDI

(15-49 anys) 11,45 (4) 5,59 (2) 16,08 (7) 19,95 (4) 7,98 (3) — SIDA total 9,12 (7) 6,42 (6) 8,81 (9) 16,23 (7) 10,37 (8) 2,28 (2)

Usuàries de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)

Opioids 40,69 (14) 18,39 (6) 19,35 (7) 50,97 (10) 21,24 (8) 17,82 (4) Cocaïna 23,86 (8) 20,93 (7) 8,58 (3) 10,23 (2) 28,60 (10) 4,90 (1) Tots 85,24 (29) 63,17 (21) 67,17 (24) 73,11 (14) 65,14 (23) 62,23 (14)

(34)

Taxes per 100.000 hab. estandarditzades per edat (nombre de casos). Homes i dones, 1995-99

HOMES ABS 2H ABS 2 I IABS 2J ABS 2K L’Eixample Barcelona

Pg. Sant Joan

TBC total 60,74 (31) 44,68 (30) 60,28 (24) 33,36 (18) 54,11 (307) 70,21 (2485) TBC no UDI* 56,68 (29) 41,33 (28) 49,88 (20) 29,78 (16) 46,65 (266) 56,43 (1999) TBC UDI*

(15-49 anys) 7,92 (2) 6,52 (2) 20,28 (4) 6,99 (2) 14,52 (41) 26,55 (486)

SIDA heterosexuals

( 15 anys) 11,41 (5) 9,02 (5) 11,45 (5) 1,95 (1) 6,68 (36) 7,31 (240) SIDA homosexuals

( 15 anys) 13,54 (6) 15,81 (10) 29,58 (11) 10,87 (5) 19,09 (97) 12,66 (425) SIDA UDI

(15-49 anys) 22,50 (6) 17,89 (7) 34,69 (7) 20,98 (7) 20,98 (64) 37,94 (743) SIDA total 37,02 (19) 32,43 (23) 53,42 (23) 26,80 (16) 35,49 (210) 38,84 (1484)

Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)

Opioids 113,61 (29) 74,59 (24) 74,05 (15) 47,13 (13) 101,55 (281) 166,02 (3002) Cocaïna 49,90 (13) 55,36 (17) 46,42 (9) 33,35 (9) 56,76 (156) 83,29 (1506) Tots 209,87 (54) 169,23 (53) 171,18 (34) 128,95 (35) 239,20 (658) 346,97 (6274)

DONES

TBC total 24,87 (16) 33,20 (25) 36,93 (18) 13,47 (9) 25,85 (175) 30,38 (1226) TBC no UDI* 23,07 (15) 30,63 (23) 36,93 (18) 11,87 (8) 24,47 (166) 27,44 (1108) TBC UDI*

(15-49 anys) 3,86 (1) 5,52 (2) 3,43 (1) 2,95 (9) 6,31 (118)

SIDA heterosexuals

( 15 anys) 3,70 (2) 2,99 (2) 4,72 (2) 6,91 (4) 3,78 (25) 4,05 (157) SIDA UDI

(15-49 anys) 7,72 (2) 5,52 (3) 9,11 (2) 10,29 (3) 9,20 (30) 11,28 (229) SIDA total 8,39 (5) 5,24 (5) 8,41 (4) 10,94 (7) 8,41 (60) 9,45 (416)

Usuàries de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)

Opioids 54,10 (15) 19,38 (7) 13,44 (3) 7,54 (2) 25,43 (76) 50,10 (937) Cocaïna 7,73 (2) 8,93 (3) 31,82 (7) 35,18 (10) 18,34 (53) 25,19 (471) Tots 99,83 (27) 47,46 (16) 54,59 (12) 60,07 (17) 67,69 (197) 103,04 (1927)

(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)

Total Nens Nenes

Núm. Naixements

total 9,833 (100.00) 5,133 (100.00) 4,698 (100.00)

morts en les primeres 24 h 20 (0.20) 16 (0.31) 2 (0.04)

TIPUS DE PART(1)

Simple 9,549 (97.11) 4,978 (96.98) 4,571 (97.30)

Múltiple 284 (2.89) 155 (3.02) 129 (2.75)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

EDAT DE LA MARE(1)

< 15 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

15 - 19 62 (0.63) 33 (0.64) 29 (0.62)

20 - 24 367 (3.73) 192 (3.74) 175 (3.72)

25 - 29 2,283 (23.22) 1,206 (23.50) 1,077 (22.92)

30 - 34 4,521 (45.98) 2,359 (45.96) 2,162 (46.02)

35 - 39 2,223 (22.61) 1,141 (22.23) 1,082 (23.03)

40 - 44 281 (2.86) 152 (2.96) 129 (2.75)

45 - 49 13 (0.13) 7 (0.14) 6 (0.13)

> 49 1 (0.01) 0 (0.00) 1 (0.02)

No consta 82 (0.83) 43 (0.84) 39 (0.83)

TIPUS D’HOSPITAL(3)

XHUP 2,555 (26.04) 1,327 (25.93) 1,228 (26.15)

No XHUP 6,863 (69.94) 3,584 (70.04) 3,279 (69.83)

Altres 364 (3.71) 191 (3.73) 173 (3.68)

No consta 31 (0.32) 15 (0.29) 16 (0.34)

PES AL NÉIXER (grams)(2)

< 1500 29 (0.30) 20 (0.40) 9 (0.20)

< 2500 330 (3.46) 168 (3.37) 162 (3.54)

2500 - 4000 8,887 (93.07) 4,574 (91.88) 4,313 (94.36)

> 4000 332 (3.48) 236 (4.74) 96 (2.10)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)

<= 27 11 (0.12) 7 (0.14) 4 (0.09)

28 - 31 35 (0.37) 17 (0.34) 18 (0.39)

32 - 36 240 (2.51) 140 (2.81) 100 (2.19)

37 - 42 9,257 (96.94) 4,809 (96.61) 4,448 (97.31)

>= 43 6 (0.06) 5 (0.10) 1 (0.02)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)I PES AL NÉIXER

<= 27 SG

< 1500 g 8 (0.08) 6 (0.12) 2 (0.04)

< 2500 g 8 (0.08) 6 (0.12) 2 (0.04)

2500 - 4000 g 3 (0.03) 1 (0.02) 2 (0.04)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 SG

< 1500 g 8 (0.08) 4 (0.08) 4 (0.09)

< 2500 g 14 (0.15) 9 (0.18) 5 (0.11)

2500 - 4000 g 21 (0.22) 8 (0.16) 13 (0.28)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

32 - 36 SG

< 1500 g 7 (0.07) 6 (0.12) 1 (0.02)

< 2500 g 87 (0.91) 52 (1.04) 35 (0.77)

2500 - 4000 g 151 (1.58) 86 (1.73) 65 (1.42)

> 4000 g 2 (0.02) 2 (0.04) 0 (0.00)

37 - 42 SG

< 1500 g 6 (0.06) 4 (0.08) 2 (0.04)

< 2500 g 220 (2.30) 100 (2.01) 120 (2.63)

2500 - 4000 g 8,707 (91.18) 4,475 (89.90) 4,232 (92.58)

> 4000 g 330 (3.46) 234 (4.70) 96 (2.10)

>= 43 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 1 (0.01) 1 (0.02) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 5 (0.05) 4 (0.08) 1 (0.02)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

(47)

Distribució dels naixements segons el lloc d’origen dels pares. Districte II (Eixample)

PARE Catalunya Resta Europa i Països Resta Centre i Àsia Oceania Apàtrides No Total

MARE d’Espanya PPDD Magrib d’Àfrica Sud- (sense consta o.

amèrica Japó) ori. mare pare

Catalunya 5,928 883 156 22 8 149 16 0 0 11 7,173

(60.4 %) (9.00 %) (1.59 %) (0.22 %) (0.08 %) (1.52 %) (0.16 %) — — (0.11 %) (73.10 %)

Resta 857 450 39 6 0 34 2 0 0 6 1,394

d’Espanya (8.73 %) (4.59 %) (0.40 %) (0.06 %) — (0.35 %) (0.02 %) — — (0.06 %) (14.2 %)

Europa i 210 41 57 5 0 24 4 0 0 16 357

PPDD (2.14 %) (0.42 %) (0.58 %) (0.05 %) — (0.24 %) (0.04 %) — — (0.16 %) (3.64 %)

Països del 37 5 6 37 0 4 1 0 0 4 94

Magrib (0.38 %) (0.05 %) (0.06 %) (0.38 %) — (0.04 %) (0.01 %) — — (0.04 %) (0.96 %)

Resta 21 1 2 0 4 1 0 0 0 1 30

d’Àfrica (0.21%) (0.01 %) (0.02 %) — (0.04 %) (0.01 %) — — — (0.01 %) (0.31 %)

Centre i 136 28 8 0 0 207 1 0 0 16 396

Sudamèrica (1.39 %) (0.29 %) (0.08 %) — — (2.11 %) (0.01 %) — — (0.16 %) (4.04 %)

Àsia (sense 23 6 5 2 0 4 129 0 0 30 199

Japó) (0.23 %) (0.06 %) (0.05 %) (0.02 %) — (0.04 %) (1.31 %) — — (0.31 %) (2.03 %)

Oceania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

— — — — — — — — — — —

Apàtrides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

— — — — — — — — — — —

No consta 98 21 6 0 1 36 7 0 0 1 170

ori. pare (1.00 %) (0.21 %) (0.06 %) — (0.01 %) (0.37 %) (0.07 %) — — (0.01 %) (1.73 %)

Total 7,310 1,435 279 72 13 459 160 0 0 85 9,813

o. mare (74.49 %) (14.62 %) (2.84 %) (0.73 %) (0.13 %) (4.68 %) (1.63 %) — — (0.87 %) (100.00 %)

(48)

Descripció dels naixements de la ABS 2A

Total Nens Nenes

Núm. Naixements

total 1,088 (100.00) 557 (100.00) 531 (100.00)

morts en les primeres 24 h 2 (0.18) 2 (0.36) 0 (0.00)

TIPUS DE PART(1)

Simple 1,060 (97.43) 548 (98.38) 512 (96.42)

Múltiple 26 (2.39) 7 (1.26) 19 (3.58)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

EDAT DE LA MARE(1)

< 15 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

15 - 19 11 (1.01) 4 (0.72) 7 (1.32)

20 - 24 56 (5.15) 27 (4.85) 29 (5.46)

25 - 29 257 (23.62) 152 (27.29) 105 (19.77)

30 - 34 479 (44.03) 239 (42.91) 240 (45.20)

35 - 39 251 (23.07) 113 (20.29) 138 (25.99)

40 - 44 24 (2.21) 15 (2.69) 9 (1.69)

45 - 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 8 (0.74) 5 (0.90) 3 (0.56)

TIPUS D’HOSPITAL(3)

XHUP 321 (29.56) 156 (28.11) 165 (31.07)

No XHUP 697 (64.18) 361 (65.05) 336 (63.28)

Altres 64 (5.89) 36 (6.49) 28 (5.27)

No consta 4 (0.37) 2 (0.36) 2 (0.38)

PES AL NÉIXER (grams)(2)

< 1500 4 (0.38) 3 (0.55) 1 (0.20)

< 2500 43 (4.06) 22 (4.01) 21 (4.10)

2500 - 4000 972 (91.70) 492 (89.78) 480 (93.75)

> 4000 45 (4.25) 34 (6.20) 11 (2.15)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)

<= 27 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 1 (0.09) 1 (0.18) 0 (0.00)

32 - 36 30 (2.83) 19 (3.47) 11 (2.15)

37 - 42 1,028 (96.98) 527 (96.17) 501 (97.85)

>= 43 1 (0.09) 1 (0.18) 0 (0.00)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)I PES AL NÉIXER

<= 27 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 1 ( 0.09) 1 (0.18) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

32 - 36 SG

< 1500 g 2 (0.19) 2 (0.36) 0 (0.00)

< 2500 g 19 (1.79) 12 (2.19) 7 (1.37)

2500 - 4000 g 11 (1.04) 7 (1.28) 4 (0.78)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

37 - 42 SG

< 1500 g 2 (0.19) 1 (0.18) 1 (0.20)

< 2500 g 23 (2.17) 9 (1.64) 14 (2.73)

2500 - 4000 g 960 (90.57) 484 (88.32) 476 (92.97)

> 4000 g 45 (4.25) 34 (6.20) 11 (2.15)

>= 43 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 1 (0.09) 1 (0.18) 0 (0.00)

(49)

Descripció dels naixements de la ABS 2B

Total Nens Nenes

Núm. Naixements

total 1,119 (100.00) 565 (100.00) 554 (100.00)

morts en les primeres 24 h 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

TIPUS DE PART(1)

Simple 1,088 (97.23) 545 (96.46) 543 (98.01)

Múltiple 31 (2.77) 20 (3.54) 11 (1.99)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

EDAT DE LA MARE(1)

< 15 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

15 - 19 10 (0.89) 6 (1.06) 4 (0.72)

20 - 24 36 (3.22) 18 (3.19) 18 (3.25)

25 - 29 304 (27.17) 145 (25.66) 159 (28.70)

30 - 34 462 (41.29) 238 (42.12) 224 (40.43)

35 - 39 259 (23.15) 131 (23.19) 128 (23.10)

40 - 44 34 (3.04) 18 (3.19) 16 (2.89)

45 - 49 3 (0.27) 2 (0.35) 1 (0.18)

> 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 11 (0.98) 7 (1.24) 4 (0.72)

TIPUS D’HOSPITAL(3)

XHUP 317 (28.33) 161 (28.50) 156 (28.16)

No XHUP 752 (67.20) 382 (67.61) 370 (66.79)

Altres 49 (4.38) 21 (3.72) 28 (5.05)

No consta 1 (0.09) 1 (0.18) 0 (0.00)

PES AL NÉIXER (grams)(2)

< 1500 2 (0.18) 2 (0.37) 0 (0.00)

< 2500 38 (3.49) 23 (4.22) 15 (2.76)

2500 - 4000 1,018 (93.57) 503 (92.29) 515 (94.84)

> 4000 32 (2.94) 19 (3.49) 13 (2.39)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)

<= 27 1 (0.09) 1 (0.18) 0 (0.00)

28 - 31 3 (0.28) 2 (0.37) 1 (0.18)

32 - 36 23 (2.11) 11 (2.02) 12 (2.21)

37 - 42 1,061 (97.52) 531 (97.43) 530 (97.61)

>= 43 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)I PES AL NÉIXER

<= 27 SG

< 1500 g 1 (0.09) 1 (0.18) 0 (0.00)

< 2500 g 1 (0.09) 1 (0.18) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 SG

< 1500 g 1 (0.09) 1 (0.18) 0 (0.00)

< 2500 g 2 (0.18) 2 (0.37) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 1 (0.09) 0 (0.00) 1 (0.18)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

32 - 36 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 8 (0.74) 3 (0.55) 5 (0.92)

2500 - 4000 g 15 (1.38) 8 (1.47) 7 (1.29)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

37 - 42 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 27 (2.48) 17 (3.12) 10 (1.84)

2500 - 4000 g 1,002 (92.10) 495 (90.83) 507 (93.37)

> 4000 g 32 (2.94) 19 (3.49) 13 (2.39)

>= 43 SG

(50)

Descripció dels naixements de la ABS 2C

Total Nens Nenes

Núm. Naixements

total 1,176 (100.00) 591 (100.00) 585 (100.00)

morts en les primeres 24 h 1 (0.09) 1 (0.17) 0 (0.00)

TIPUS DE PART(1)

Simple 1,144 (97.28) 576 (97.46) 568 (97.09)

Múltiple 31 (2.64) 14 (2.37) 17 (2.91)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

EDAT DE LA MARE(1)

< 15 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

15 - 19 7 (0.60) 2 (0.34) 5 (0.85)

20 - 24 48 (4.08) 22 (3.72) 26 (4.44)

25 - 29 291 (24.74) 143 (24.20) 148 (25.30)

30 - 34 567 (48.21) 297 (50.25) 270 (46.15)

35 - 39 217 (18.45) 107 (18.10) 110 (18.80)

40 - 44 38 (3.23) 16 (2.71) 22 (3.76)

45 - 49 1 (0.09) 1 (0.17) 0 ( 0.00)

> 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 6 (0.51) 2 (0.34) 4 (0.68)

TIPUS D’HOSPITAL(3)

XHUP 239 (20.34) 125 (21.19) 114 (19.49)

No XHUP 896 (76.26) 440 (74.58) 456 (77.95)

Altres 38 (3.23) 25 (4.24) 13 (2.22)

No consta 2 (0.17) 0 (0.00) 2 (0.34)

PES AL NÉIXER (grams)(2)

< 1500 6 (0.52) 5 (0.87) 1 (0.18)

< 2500 37 (3.23) 16 (2.78) 21 (3.70)

2500 - 4000 1,074 (93.88) 536 (93.06) 538 (94.72)

> 4000 33 (2.88) 24 (4.17) 9 (1.58)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)

<= 27 3 (0.26) 2 (0.35) 1 (0.18)

28 - 31 7 (0.61) 2 (0.35) 5 (0.88)

32 - 36 29 (2.53) 12 (2.08) 17 (2.99)

37 - 42 1,103 (96.42) 558 (96.88) 545 (95.95)

>= 43 2 (0.17) 2 (0.35) 0 (0.00)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)I PES AL NÉIXER

<= 27 SG

< 1500 g 3 (0.26) 2 (0.35) 1 (0.18)

< 2500 g 3 (0.26) 2 (0.35) 1 (0.18)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 7 (0.61) 2 (0.35) 5 (0.88)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

32 - 36 SG

< 1500 g 2 (0.17) 2 (0.35) 0 (0.00)

< 2500 g 5 (0.44) 2 (0.35) 3 (0.53)

2500 - 4000 g 24 (2.10) 10 (1.74) 14 (2.46)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

37 - 42 SG

< 1500 g 1 (0.09) 1 (0.17) 0 (0.00)

< 2500 g 28 (2.45) 11 (1.91) 17 (2.99)

2500 - 4000 g 1,042 (91.08) 523 (90.80) 519 (91.37)

> 4000 g 33 (2.88) 24 (4.17) 9 (1.58)

>= 43 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 1 (0.09) 1 (0.17) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 1 (0.09) 1 (0.17) 0 (0.00)

(51)

Descripció dels naixements de la ABS 2D

Total Nens Nenes

Núm. Naixements

total 678 (100.00) 358 (100.00) 318 (100.00)

morts en les primeres 24 h 10 (1.47) 7 (1.96) 1 (0.31)

TIPUS DE PART(1)

Simple 648 (95.58) 341 (95.25) 307 (96.54)

Múltiple 20 (2.95) 10 (2.79) 10 (3.14)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

EDAT DE LA MARE(1)

< 15 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

15 - 19 7 (1.03) 6 (1.68) 1 (0.31)

20 - 24 29 (4.28) 14 (3.91) 15 (4.72)

25 - 29 145 (21.39) 82 (22.91) 63 (19.81)

30 - 34 301 (44.40) 151 (42.18) 150 (47.17)

35 - 39 158 (23.30) 81 (22.63) 77 (24.21)

40 - 44 24 (3.54) 15 (4.19) 9 (2.83)

45 - 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 4 (0.59) 2 (0.56) 2 (0.63)

TIPUS D’HOSPITAL(3)

XHUP 207 (30.99) 110 (31.34) 97 (30.60)

No XHUP 419 (62.72) 223 (63.53) 196 (61.83)

Altres 40 (5.99) 17 (4.84) 23 (7.26)

No consta 2 (0.30) 1 (0.28) 1 (0.32)

PES AL NÉIXER (grams)(2)

< 1500 1 (0.15) 0 (0.00) 1 (0.33)

< 2500 23 (3.55) 13 (3.81) 10 (3.26)

2500 - 4000 600 (92.59) 313 (91.79) 287 (93.49)

> 4000 25 (3.86) 15 (4.40) 10 (3.26)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)

<= 27 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 1 (0.15) 0 (0.00) 1 (0.33)

32 - 36 21 (3.24) 11 (3.23) 10 (3.26)

37 - 42 626 (96.60) 330 (96.77) 296 (96.42)

>= 43 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)I PES AL NÉIXER

<= 27 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 SG

< 1500 g 1 (0.15) 0 (0.00) 1 (0.33)

< 2500 g 1 (0.15) 0 (0.00) 1 (0.33)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

32 - 36 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 9 (1.39) 6 (1.76) 3 (0.98)

2500 - 4000 g 11 (1.70) 4 (1.17) 7 (2.28)

> 4000 g 1 (0.15) 1 (0.29) 0 (0.00)

37 - 42 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 13 (2.01) 7 (2.05) 6 (1.95)

2500 - 4000 g 589 (90.90) 309 (90.62) 280 (91.21)

> 4000 g 24 (3.70) 14 (4.11) 10 (3.26)

>= 43 SG

(52)

Descripció dels naixements de la ABS 2E

Total Nens Nenes

Núm. Naixements

total 1,271 (100.00) 659 (100.00) 612 (100.00)

morts en les primeres 24 h 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

TIPUS DE PART(1)

Simple 1,240 (97.56) 643 (97.57) 597 (97.55)

Múltiple 31 (2.44) 16 (2.43) 15 (2.45)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

EDAT DE LA MARE(1)

< 15 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

15 - 19 5 (0.39) 3 (0.46) 2 (0.33)

20 - 24 42 (3.30) 26 (3.95) 16 (2.61)

25 - 29 282 (22.19) 138 (20.94) 144 (23.53)

30 - 34 599 (47.13) 309 (46.89) 290 (47.39)

35 - 39 284 (22.34) 156 (23.67) 128 (20.92)

40 - 44 36 (2.83) 15 (2.28) 21 (3.43)

45 - 49 7 (0.55) 2 (0.30) 5 (0.82)

> 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 16 (1.26) 10 (1.52) 6 (0.98)

TIPUS D’HOSPITAL(3)

XHUP 249 (19.59) 135 (20.49) 114 (18.63)

No XHUP 991 (77.97) 504 (76.48) 487 (79.58)

Altres 29 (2.28) 19 (2.88) 10 (1.63)

No consta 2 (0.16) 1 (0.15) 1 (0.16)

PES AL NÉIXER (grams)(2)

< 1500 3 (0.24) 2 (0.31) 1 (0.17)

< 2500 41 (3.31) 22 (3.42) 19 (3.18)

2500 - 4000 1,163 (93.79) 594 (92.38) 569 (95.31)

> 4000 36 (2.90) 27 (4.20) 9 (1.51)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)

<= 27 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 7 (0.56) 4 (0.62) 3 (0.50)

32 - 36 30 (2.42) 21 (3.27) 9 (1.51)

37 - 42 1,202 (96.94) 618 (96.11) 584 (97.82)

>= 43 1 (0.08) 0 (0.00) 1 (0.17)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)I PES AL NÉIXER

<= 27 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 SG

< 1500 g 2 (0.16) 1 (0.16) 1 (0.17)

< 2500 g 2 (0.16) 1 (0.16) 1 (0.17)

2500 - 4000 g 5 (0.40) 3 (0.47) 2 (0.34)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

32 - 36 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 9 (0.73) 6 (0.93) 3 (0.50)

2500 - 4000 g 20 (1.61) 14 (2.18) 6 (1.01)

> 4000 g 1 (0.08) 1 (0.16) 0 (0.00)

37 - 42 SG

< 1500 g 1 (0.08) 1 (0.16) 0 (0.00)

< 2500 g 30 (2.42) 15 (2.33) 15 (2.51)

2500 - 4000 g 1,137 (91.69) 577 (89.74) 560 (93.80)

> 4000 g 35 (2.82) 26 (4.04) 9 (1.51)

>= 43 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 1 (0.08) 0 (0.00) 1 (0.17)

(53)

Descripció dels naixements de la ABS 2G

Total Nens Nenes

Núm. Naixements

total 824 (100.00) 464 (100.00) 360 (100.00)

morts en les primeres 24 h 2 (0.24) 2 (0.43) 0 (0.00)

TIPUS DE PART(1)

Simple 802 (97.33) 454 (97.84) 348 (96.67)

Múltiple 20 (2.43) 8 (1.72) 12 (3.33)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

EDAT DE LA MARE(1)

< 15 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

15 - 19 2 (0.24) 0 (0.00) 2 (0.56)

20 - 24 19 (2.31) 9 (1.94) 10 (2.78)

25 - 29 149 (18.08) 85 (18.32) 64 (17.78)

30 - 34 391 (47.45) 228 (49.14) 163 (45.28)

35 - 39 226 (27.43) 120 (25.86) 106 (29.44)

40 - 44 27 (3.28) 14 (3.02) 13 (3.61)

45 - 49 1 (0.12) 1 (0.22) 0 (0.00)

> 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 7 (0.85) 5 (1.08) 2 (0.56)

TIPUS D’HOSPITAL(3)

XHUP 135 (16.42) 69 (14.94) 66 (18.33)

No XHUP 653 (79.44) 375 (81.17) 278 (77.22)

Altres 28 (3.41) 15 (3.25) 13 (3.61)

No consta 6 (0.73) 3 (0.65) 3 (0.83)

PES AL NÉIXER (grams)(2)

< 1500 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 19 (2.37) 5 (1.10) 14 (4.02)

2500 - 4000 752 (93.77) 428 (94.27) 324 (93.10)

> 4000 31 (3.87) 21 (4.63) 10 (2.87)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)

<= 27 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 2 (0.25) 2 (0.44) 0 (0.00)

32 - 36 10 (1.25) 6 (1.32) 4 (1.15)

37 - 42 790 (98.50) 446 (98.24) 344 (98.85)

>= 43 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2) I PES AL NÉIXER

<= 27 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 2 (0.25) 2 (0.44) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

32 - 36 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 2 (0.25) 1 (0.22) 1 (0.29)

2500 - 4000 g 8 (1.00) 5 (1.10) 3 (0.86)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

37 - 42 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 17 (2.12) 4 (0.88) 13 (3.74)

2500 - 4000 g 742 (92.52) 421 (92.73) 321 (92.24)

> 4000 g 31 (3.87) 21 (4.63) 10 (2.87)

>= 43 SG

(54)

Descripció dels naixements de la ABS 2H

Total Nens Nenes

Núm. Naixements

total 909 (100.00) 491 (100.00) 418 (100.00)

morts en les primeres 24 h 2 (0.22) 2 (0.41) 0 (0.00)

TIPUS DE PART(1)

Simple 871 (95.82) 467 (95.11) 404 (96.65)

Múltiple 36 (3.96) 22 (4.48) 14 (3.35)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

EDAT DE LA MARE(1)

< 15 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

15 - 19 3 (0.33) 1 (0.20) 2 (0.48)

20 - 24 32 (3.52) 20 (4.07) 12 (2.87)

25 - 29 180 (19.80) 102 (20.77) 78 (18.66)

30 - 34 423 (46.53) 222 (45.21) 201 (48.09)

35 - 39 227 (24.97) 122 (24.85) 105 (25.12)

40 - 44 27 (2.97) 15 (3.05) 12 (2.87)

45 - 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 15 (1.65) 7 (1.43) 8 (1.91)

TIPUS D’HOSPITAL(3)

XHUP 245 (27.01) 126 (25.77) 119 (28.47)

No XHUP 622 (68.58) 339 (69.33) 283 (67.70)

Altres 38 (4.19) 23 (4.70) 15 (3.59)

No consta 2 (0.22) 1 (0.20) 1 (0.24)

PES AL NÉIXER (grams)(2)

< 1500 2 (0.23) 1 (0.21) 1 (0.25)

< 2500 30 (3.44) 19 (4.07) 11 (2.72)

2500 - 4000 810 (93.00) 424 (90.79) 386 (95.54)

> 4000 31 (3.56) 24 (5.14) 7 (1.73)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)

<= 27 1 (0.11) 0 (0.00) 1 (0.25)

28 - 31 3 (0.34) 0 (0.00) 3 (0.74)

32 - 36 24 (2.76) 17 (3.64) 7 (1.73)

37 - 42 843 (96.79) 450 (96.36) 393 (97.28)

>= 43 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)I PES AL NÉIXER

<= 27 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 1 (0.11) 0 (0.00) 1 (0.25)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 3 (0.34) 0 (0.00) 3 (0.74)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

32 - 36 SG

< 1500 g 2 (0.23) 1 (0.21) 1 (0.25)

< 2500 g 9 (1.03) 7 (1.50) 2 (0.50)

2500 - 4000 g 15 (1.72) 10 (2.14) 5 (1.24)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

37 - 42 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 21 (2.41) 12 (2.57) 9 (2.23)

2500 - 4000 g 791 (90.82) 414 (88.65) 377 (93.32)

> 4000 g 31 (3.56) 24 (5.14) 7 (1.73)

>= 43 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

(55)

Descripció dels naixements de la ABS 2 I

Total Nens Nenes

Núm. Naixements

total 1,137 (100.00) 604 (100.00) 533 (100.00)

morts en les primeres 24 h 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

TIPUS DE PART(1)

Simple 1,108 (97.45) 581 (96.19) 527 (98.87)

Múltiple 29 (2.55) 23 (3.81) 6 (1.13)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

EDAT DE LA MARE(1)

< 15 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

15 - 19 4 (0.35) 3 (0.50) 1 (0.19)

20 - 24 52 (4.57) 26 (4.30) 26 (4.88)

25 - 29 300 (26.39) 168 (27.81) 132 (24.77)

30 - 34 533 (46.88) 285 (47.19) 248 (46.53)

35 - 39 222 (19.53) 106 (17.55) 116 (21.76)

40 - 44 22 (1.93) 14 (2.32) 8 (1.50)

45 - 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 49 1 (0.09) 0 (0.00) 1 (0.19)

No consta 3 (0.26) 2 (0.33) 1 (0.19)

TIPUS D’HOSPITAL(3)

XHUP 348 (30.61) 191 (31.62) 157 (29.46)

No XHUP 759 (66.75) 401 (66.39) 358 (67.17)

Altres 23 (2.02) 9 (1.49) 14 (2.63)

No consta 7 (0.62) 3 (0.50) 4 (0.75)

PES AL NÉIXER (grams)(2)

< 1500 2 (0.18) 1 (0.17) 1 (0.19)

< 2500 33 (2.98) 14 (2.41) 19 (3.61)

2500 - 4000 1,030 (92.96) 530 (91.22) 500 (94.88)

> 4000 45 (4.06) 37 (6.37) 8 (1.52)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)

<= 27 2 (0.18) 2 (0.34) 0 (0.00)

28 - 31 1 (0.09) 0 (0.00) 1 (0.19)

32 - 36 34 (3.07) 22 (3.79) 12 (2.28)

37 - 42 1,070 (96.57) 556 (95.70) 514 (97.53)

>= 43 1 (0.09) 1 (0.17) 0 (0.00)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)I PES AL NÉIXER

<= 27 SG

< 1500 g 1 (0.09) 1 (0.17) 0 (0.00)

< 2500 g 1 (0.09) 1 (0.17) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 1 (0.09) 1 (0.17) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 1 (0.09) 0 (0.00) 1 (0.19)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

32 - 36 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 7 (0.63) 5 (0.86) 2 (0.38)

2500 - 4000 g 27 (2.44) 17 (2.93) 10 (1.90)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

37 - 42 SG

< 1500 g 1 (0.09) 0 (0.00) 1 (0.19)

< 2500 g 25 (2.26) 8 (1.38) 17 (3.23)

2500 - 4000 g 1,000 (90.25) 511 (87.95) 489 (92.79)

> 4000 g 45 (4.06) 37 (6.37) 8 (1.52)

>= 43 SG

(56)

Descripció dels naixements de la ABS 2J

Total Nens Nenes

Núm. Naixements

total 685 (100.00) 335 (100.00) 350 (100.00)

morts en les primeres 24 h 1 (0.15) 1 (0.30) 0 (0.00)

TIPUS DE PART(1)

Simple 665 (97.08) 324 (96.72) 341 (97.43)

Múltiple 19 (2.77) 10 (2.99) 9 (2.57)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

EDAT DE LA MARE(1)

< 15 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

15 - 19 7 (1.02) 4 (1.19) 3 (0.86)

20 - 24 29 (4.23) 16 (4.78) 13 (3.71)

25 - 29 161 (23.50) 75 (22.39) 86 (24.57)

30 - 34 314 (45.84) 151 (45.07) 163 (46.57)

35 - 39 152 (22.19) 78 (23.28) 74 (21.14)

40 - 44 14 (2.04) 8 (2.39) 6 (1.71)

45 - 49 1 (0.15) 1 (0.30) 0 (0.00)

> 49 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

No consta 6 (0.88) 1 (0.30) 5 (1.43)

TIPUS D’HOSPITAL(3)

XHUP 196 (28.65) 97 (29.04) 99 (28.29)

No XHUP 465 (67.98) 228 (68.26) 237 (67.71)

Altres 22 (3.22) 8 (2.40) 14 (4.00)

No consta 1 (0.15) 1 (0.30) 0 (0.00)

PES AL NÉIXER (grams)(2)

< 1500 1 (0.15) 0 (0.00) 1 (0.29)

< 2500 26 (3.91) 13 (4.01) 13 (3.81)

2500 - 4000 621 (93.38) 297 (91.67) 324 (95.01)

> 4000 18 (2.71) 14 (4.32) 4 (1.17)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)

<= 27 1 (0.15) 0 (0.00) 1 (0.29)

28 - 31 1 (0.15) 0 (0.00) 1 (0.29)

32 - 36 23 (3.46) 13 (4.01) 10 (2.93)

37 - 42 639 (96.09) 310 (95.68) 329 (96.48)

>= 43 1 (0.15) 1 (0.31) 0 (0.00)

No consta 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

SETMANES GESTACIÓ(2)I PES AL NÉIXER

<= 27 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 1 (0.15) 0 (0.00) 1 (0.29)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

28 - 31 SG

< 1500 g 1 (0.15) 0 (0.00) 1 (0.29)

< 2500 g 1 (0.15) 0 (0.00) 1 (0.29)

2500 - 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

32 - 36 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 13 (1.95) 7 (2.16) 6 (1.76)

2500 - 4000 g 10 (1.50) 6 (1.85) 4 (1.17)

> 4000 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

37 - 42 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 12 (1.80) 6 (1.85) 6 (1.76)

2500 - 4000 g 609 (91.58) 290 (89.51) 319 (93.55)

> 4000 g 18 (2.71) 14 (4.32) 4 (1.17)

>= 43 SG

< 1500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

< 2500 g 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)

2500 - 4000 g 1 (0.15) 1 (0.31) 0 (0.00)

Referencias

Documento similar

que hasta que llegue el tiempo en que su regia planta ; | pise el hispano suelo... que hasta que el

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

We have created this abstract to give non-members access to the country and city rankings — by number of meetings in 2014 and by estimated total number of participants in 2014 —

Amb caràcter general, sens perjudici de les mesures de protecció i seguretat establertes en aquesta Resolució i en els plans sectorials a què fa referència l'apartat 1.2, les

Petición de decisión prejudicial — Cour constitutionnelle (Bélgica) — Validez del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por

La Normativa de evaluación del rendimiento académico de los estudiantes y de revisión de calificaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, aprobada por el Pleno or-

L'Alcudia, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Benimodo, Carlet, Corbera, El Perellò, Guadassuar, Llombai, Manuel, Polinyà, Sollana, eBiblio.. Sobre la capacitat de deixar

La combinación, de acuerdo con el SEG, de ambos estudios, validez y fiabilidad (esto es, el estudio de los criterios de realidad en la declaración), verificada la

a) Matèria de coordinació de centres i programes de salut pública i estratègies de salut especialment orientades cap a la prevenció, protecció i la promoció de la salut;

La segona enquesta pretén analitzar la resta de públic objectiu pares i mares de nens diabètics, persones amb diabetis tipus 2 (joves, grans, els que

The themes that were mentioned more frequently in the interviews and focus groups were: Information content, Health Literacy (HL) around patients’ conditions and

Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics relacionats amb la bioquímica, la biologia molecular o la biomedicina.. Utilitzar terminologia científica per

En l’Àmbit de l’Atenció Primària(AP) i Hospitalària (AH) de Lleida es vol iniciar un projecte de grup per millorar la qualitat assistencial a la nostra

Estudis de l’àrea de Ciències de la Salut que, a la primera pregunta del qüestionari, indiquen haver fet incorporacions de contingut nou amb perspectiva de gènere Font:

Dicho esto intentaremos comprender cuáles han sido las estrategias, en algunas instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, para la atención de las mujeres

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social, se complementará, desde el primer día,

La publicación del artículo es parte integral de la investigación científica, es la culminación del proceso investigador para que los resultados de sus trabajos sean leídos

Para esta asistencia continuada se precisa la creación de equipos multidisciplinarios (psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, A.T.S.). e) Los internamientos

En aquests casos, també caldrà que les i els professionals del centre d'atenció primerenca comuniquen a la família o representants legals l'inici de la coordinació i que

Cal explicar, que cada gimcana està composta per dotze proves, on hauran de competir els dos equips de cada curs. A més, després de realitzar cada prova l'alumnat de

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

Entre un 72 i un 75% va opinar que els exàmens de salut per a la vigilància de la salut no compleixen amb l’objectiu de detecció precoç de danys a la salut relacionats amb la feina,

El territori amb un nombre més alt de brots i de persones afectades ha estat el corresponent al Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) de Barcelona Ciutat (Agència de

– Atenció de les persones en situació de risc social que pot repercutir negativament en la seva salut. – Assessorament o consultoria social als professionals dels equips