• No se han encontrado resultados

L objecte d aquest plec és la contractació d un servei de seguretat integral per als edificis i dependències municipals, consistent en:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "L objecte d aquest plec és la contractació d un servei de seguretat integral per als edificis i dependències municipals, consistent en:"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI DE SEGURETAT PER ALS CENTRES I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, MITJANÇANT CONNEXIÓ D’ALARMES I SERVEI DE CUSTÒDIA I PRESENTACIÓ.

1.- OBJECTE

L’objecte d’aquest plec és la contractació d’un servei de seguretat integral per als edificis i dependències municipals, consistent en:

- Provisió dels sistemes d’alarma amb connexió amb una central receptora d’alarmes CRA, per a la captació i tractament dels senyals que es detectin.

- Servei de custodia i presentació per personal vigilant de seguretat per a les primeres actuacions d’acord amb el protocol establert en cas d’activació de les alarmes.

2.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

2.1 El servei inclourà les següents prestacions:

- Auditoria de seguretat dels centres i dependències objecte del servei

- Adaptació de les alarmes existents en el centres municipals a la nova central receptora - Provisió de les alarmes dels diferents centres municipals

- Connexió a la central receptora d’alarmes (CRA)

- Manteniment i actualització de les claus i codis d’accés dels diferents centres i dependències - Presentació en les dependències municipals i primeres actuacions, segons protocol, en cas

d’activació dels detectors. - Informes periòdics d’incidències. 2.2 Equipament:

2.2.1 Sistema d’alarmes: S’estableix com a equipament bàsic el següent:

2 sensors , 1 teclat, 1 central emissora, 1 sirena exterior, 1 sirena interior, bateria. Connexió a la central receptora d’alarmes (CRA), amb sistema ADSL o GPRS.

Cada dependència contarà amb els elements adequats al seu nivell de seguretat requerit, essent com a mínim l’equipament bàsic descrit, podent incloure altres dispositius, com ara càmeres de CCTV, així com el nombre de sensors detectors que sigui idoni en cada cas.

2.2.2 Servei de custodia i presentació: S’estableix com a servei bàsic:

La presentació en la dependència en la que s’hagi activat l’alarma, d’un vigilant de seguretat amb vehicle, proveït de les claus i codis d’accés del centre.

Una vegada realitzades les comprovacions adients, activarà el protocol de seguretat establert per a cada cas, a l’objecte de restablir la seguretat i la normalitat en la dependència, donant conte de totes les actuacions a la Guàrdia Urbana.

2.3 Relació d’edificis i dependències municipals:

Inicialment, s’inclouen en el present contracte les dependències municipals que ja conten amb un sistema d’alarmes, les quals s’actualitzaran al nou sistema. El llenguatge de les alarmes a connectar ha de ser suficientment universal per tal que pugui realitzar-se la seva incorporació al sistema. El cost de les actualitzacions de les alarmes ja existents, no haurà de suposar cap despesa addicional. Aquests edificis són els que figuren a l’annex 1 del present document.

(2)

2.4 Horaris del servei:

Tenint en compte la peculiaritat existent en cada centre, s’estableixen dos nivells de servei:

- Horari connexió alarmes: Sempre que estigui activada, entenent que inclou les 24 hores els 365 dies de l’any.

- Horari custòdia i presentació: Entre les 20,00 i les 08,00 hores, els dies laborables i tota la jornada dels dissabtes i festius.

Fora d’aquest horari, les activacions d’alarmes en els centres seran derivades als serveis de la Guàrdia Urbana per a la seva resolució.

3.- FUNCIONAMENT DEL SERVEI

A l’objecte d’establir les pautes de relació entre l’empresa contractada i els serveis municipals, s’estableix el següent protocol o pla d’acció davant els diferents tipus d’incidència:

3.1.- Fitxa de cada centre: (annex 2)

La fitxa del centre ha de contenir tota la informació rellevant per a la seguretat i les incidències que puguin succeir:

Adreça

Àrea de la que depèn Persona Responsable Encarregats

Sistemes de seguretat (alarmes, cameres, etc.) Plànol o croquis

Avisos: Persona a qui s’ha d’avisar en cas que sigui necessari.

3.2.- Protocol de seguretat:

Paral·lelament als sistemes tècnics s’estableixen les següents pautes d’actuació adreçades a normalitzar i facilitar les diferents actuacions per tal de restablir la normalitat quan aquesta sigui vulnerada.

Existiran 3 nivells d’activació de l’alerta:

- Nivell 0: Correspondria a una falsa alarma: activació d’alarmes per causes naturals, defectes o mal ús del sistema (finestres obertes, animals, error en el codi, etc.)

L’actuació quedaria circumscrita a l’àmbit del servei de l’empresa contractada, amb comunicació als interessats.

- Nivell 1: Correspondria a una incidència que no sobrepassa l’àmbit perimetral (vulneració de la tanca, trencament de vidres, finestres o portes, sense més conseqüències i sense que es produeixi la intrusió en les instal·lacions o essent aquesta sense conseqüències).

L’actuació si es produeix fora de l’horari de funcionament del centre, quedaria circumscrita a l’àmbit del servei de l’empresa contracta i de la GUT, amb requeriment a l’empresa de manteniment per a la reparació immediata i assegurament dels accessos al recinte. Posteriorment es faria comunicat a les persones responsables.

(3)

- Nivell 2: Correspondria a incidències en que es produeix la intrusió en les dependències amb clara afectació al seu interior (accés a despatxos, fitxers, dependències internes, etc. amb determinats efectes sobre aquestes zones i instal·lacions).

L’actuació si es produeix fora de l’horari de funcionament del centre, quedaria circumscrita a l’àmbit del servei de l’empresa contractada i de la GUT, amb requeriment a l’empresa de manteniment per a la reparació immediata i assegurament dels accessos al recinte. Posteriorment es faria comunicat a les persones responsables.

- Nivell 3: Correspondria a incidències greus en que es veu afectada tota o gran part de la dependència (incendis, inundacions, grans destrosses, etc.) que impliquen mesures especials de contenció.

Independentment de realitzar les actuacions adreçades a la reparació i assegurament de la dependència a través de l’empresa de manteniment, es farà comunicat a les persones responsables del centre.

4.- ALTRES REQUERIMENTS Pòlissa d’assegurança

Vehicles de vigilància Personal de custodia

Discriminació del senyal de la incidència (foc, presència, inundació, etc.) Custòdia de claus.

Suport tècnic i actualització de totes les instal·lacions

5.- VALORACIÓ ECONÓMICA

Independentment que els centres relacionats a l’annex, ja conten amb detectors i central emissora, s’estableix com a pauta de contractació per als nous centres que es connectin, els següents mòduls: 5.1 Equipament bàsic de detectors: 2 detectors , 1 teclat, 1 central emissora, 1 sirena exterior, 1

sirena interior, bateria.

Preu màxim d’aquest mòdul bàsic amb connexió telefònica: 600 € Preu màxim d’aquest mòdul amb connexió ADSL: 900 €

Preu màxim d’aquest mòdul amb connexió GPRS: 1050 € Preu màxim per cada detector volumètric addicional: 80 € Preu màxim per detector d’incendis:80 €

Preu màxim per detector magnètic: 20 €

5.2 Connexió: Connexió a la central receptora d’alarmes (CRA), amb tarifa plana per a la transmissió de dades.

Preu màxim per a cada centre amb connexió telefònica, per any: 150 € Preu màxim per a cada centre amb connexió ADSL, per any: 300 € Preu màxim per a cada centre amb connexió GPRS, per any: 350 €

5.3 Servei de custòdia i presentació en el centre: Presentació d’un vigilant amb vehicle equipat amb clauer i codis

Preu màxim per a cada centre, per any: 600 €

6.- MILLORES

Es valoraran totes les millores que es presentin, en funció de la incidència en el nivell de seguretat ofert per l’empresa concursant.

(4)

ANNEX 1: RELACIÓ DE DEPENDÈNCIES CONNECTATS A UNA CENTRAL D’ALARMES

Nº ÀREA LLOC Nº ÀREA LLOC

1 Béns i Patrimoni AJUNTAMENT R. NOVA 51 IMSS LLAR JUB. BONAVISTA 2 Béns i Patrimoni ARXIU MUNICIPAL 52 IMSS LLAR JUB. ZONA CENTRE 3 Béns i Patrimoni LABORATORI MUNICIPAL 53 IMSS CC. SANT PERE i SANT PAU 4 Béns i Patrimoni OFICINA RECAPTACIÓ 54 IMSS CC. SANT SALVADOR

5 Béns i Patrimoni DPT. DISSENY GRÀFIC 55 IMSS CC SANT SALVADOR – TEATRE 6 Ensenyament CP. CESAR AUGUST 56 IMSS LLAR JUB. SP. I SP.

7 Ensenyament CP. MIRACLE 57 IMSS LLAR JUB. PERE MARTELL 8 Ensenyament CP. PAU DELCLOS 58 Patrimoni ANTIC AJUNTAMENT 9 Ensenyament CP. PRÀCTIQUES 59 Patrimoni LES VOLTES PALLOL 10 Ensenyament CP. SAAVEDRA 60 Patrimoni ANFITEATRE MUNICIPAL 11 Ensenyament CP. SERRALLO 61 Patrimoni PRETORI ROMÀ

12 Ensenyament CP. BONAVISTA 62 Patrimoni CASTELLARNAU, OFICINA 13 Ensenyament CEIP BONAVISTA * 63 Patrimoni CASTRELLARNAU, MAGATZEM 14 Ensenyament CP. CAMP CLAR 64 Patrimoni CASTELLARNAU, MUSEU 15 Ensenyament CP. MEDITERRANI 65 Patrimoni CASA CANALS

16 Ensenyament CP. GUAL VILLARBÍ 66 Enginyeria PROTECCIÓ CIVIL (EROSKI) 17 Ensenyament CP. FLORESTA AUDITORI CAMP DE MART 18 Ensenyament CP. ELS ANGELS PATRONAT HABITATGE 19 Ensenyament CP. RIU CLAR VIVER D’EMPRESES 20 Ensenyament CP. SANT PERE i SANT PAU DROGUES EL PORTAL 21 Ensenyament CP. MARCEL·LÍ DOMINGO DIPÒSIT VEHICLES 22 Ensenyament CP. SANT SALVADOR EMATSA BONAVISTA 23 Ensenyament CEIP TARRAGONA 1 * EMATSA BOSCOS 24 Ensenyament CEIP TGNA II (COSSIS) EMATSA DEP. LA OLIVA

25 Ensenyament CP. PAX EMATSA EB10

26 Ensenyament CEIP TGNA III (PAX VELL) EMATSA NV. OFICINES 27 Ensenyament CEIP TGNA IV (PONENT) EMATSA SANT SALVADOR 28 Ensenyament CP. PAX - AULES EMATSA LA MORA

29 Ensenyament EPA CIUTAT PAV. TORREFORTA 30 Ensenyament CP. EL NINOT RESIDÈNCIA AVIS 31 Ensenyament CP. TARONJA CP. CANONJA 32 Ensenyament ESCOLA MPLA. MÚSICA ET. PAU DELCLOS 33 Ensenyament CEIP PAX NOU ESCOLA D’ADULTS 34 Ensenyament CAN XATARRA IES BONAVISTA 35 Cultura TEATRE METROPOL ESC. BRESS. MIRACLE 36 Cultura ANTIGA AUDIÈNCIA * ESC. BRESS. SERRALLO 37 Cultura C. LECTURA ST. PERE i ST. PAU ESC. BRESS. ST. SALVADOR 38 Cultura CASA DE LA FESTA * ESC. BRESS. ST. PERE i ST. PAU 39 Esports PAV. CAMP CLAR ESC. BRESS. BONAVISTA 40 Esports VELOD. CAMP CLAR ESC. BRESS. ARRABASSADA 41 Esports PAV. SANT PERE i SANT PAU IPFP C. RIUS

42 Esports PAV. SERRALLO IPFP C. RIUS – MECANISM. 43 Esports PAV. RIU CLAR IPFP COMTE RIUS A 44 Esports PISCINA SERRALLO IPFP COMTE RIUS B 45 Esports PISCINA BONAVISTA BRIGADA MPAL.

46 IMSS LA TORREFORTA MAGATZEM MPAL. ENTREVIES

47 IMSS CC. BONAVISTA

48 IMSS CC. TORREFORTA

49 IMSS LLAR JUB. SANT SALVADOR

(5)

ANNEX 2: FITXA DE CADA CENTRE O DEPENDÈNCIA MUNCIPAL CONNECTAT

Enrique E. F ernández F erreira

Intendent Maj or, Cap de la Guàrdia Urbana

Tarragona, 18 de desembr e de 2008

PLA DE SEGURETAT A LES INSTAL·LACIONS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

PROTOCOL D’ACTUACIÓ I ALERTA EN CAS DE SINISTRE

Actualització de la fitxa:

Data Fitxa del centre

:

Nom del Centre

DADES DEL CENTRE Nom oficial del centre:

Àlias del centre:

Adreça: Telèfon del centre: Àrea de què depèn: Telèfon de l’Àrea:

Responsable designat: Telèfon responsable: Tel. Intern: Càrrec del responsable: Correu:

Interlocutor alternatiu: Telèfon interloc. alt.: Tel. Intern: Càrrec interlocutor alt.: Correu interloc. alt.:

Horari habitual laborables: Horari festius: ACCESSOS, CLAUS

Accés ordinari de servei: Clau: Clau: Clau: Clau: Altres accessos des del

carrer:

Clau: Clau: Clau: Codi: Ruta fins el teclat

d’alarma:

Ruta fins altres teclats

d’alarma: Clau: Clau: Clau: Clau: Clau: Clau: Codi: Ruta fins la central

d’alarmes:

Signat digitalment per Perfil del Contractant Data: 2009.07.27 14:28:24 CEST

Reason: Aprovant la publicaci� del document Location: Tarragona

Referencias

Documento similar

La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a

b) S'escriu amb d, darrere vocal, en les paraules planes els femenins i derivats de les quals porten una d: àcid (amb d, per àcida), òxid (per òxida).. c) S'lescnu amb d, darrere

La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través

Així doncs, el procés de regulació de la càrrega començaria amb l’esporga dels arbres, continuaria durant la floració amb l’aclarida mecànica o les aplicacions

A la planta de dalt, on abans hi havia un saló d’actes, s’hi ha habilitat ara un espai com a sala per als més majors, la qual permet també la lectura en sala, ofereix un servei

en el campus de gandía durante el curso 2013-14 se han llevado a cabo la liga de fútbol sala, tenis, tenis de mesa, pádel, ajedrez y voleibol, con una participación de 576

Es nota, i això és in te res sant per a les fi na li tats de les nos tres anà li sis, que els es ta dis ita - lians dels anys no ran ta han cons ti tuït un es ce na ri pri vi le giat

El Servei d’orientació professional és un servei ocupacional bàsic que integra un conjunt de programes i d’activitats per oferir una atenció personalitzada d’informació,