AUTOCONSUM. CASOS PRÀCTICS: INSTAL LACIÓ AL NOU COMPLEX ESPORTIU EL CONGOST.

Texto completo

(1)

AUTOCONSUM. CASOS PRÀCTICS:

INSTAL·LACIÓ AL NOU COMPLEX

ESPORTIU EL CONGOST.

Manel Ribera Crusafont

Cap de Secció de Xarxes i Eficiència Energètica Ajuntament de Manresa

mribera@ajmaresa.cat

Enric Massaneda Drets

Responsable del Departament d’Enginyeria i Energies Renovables Elèctrica Pintó

(2)

INDEX

Com ha arribat l'autoconsum al Ajuntament de Manresa

Descripció de la instal·lació fotovoltaica al Nou Complex Esportiu el Congost

Connexió online amb la instal·lació per veure els consums elèctrics del Complex i la generació d’electricitat de la nova instal·lació fotovoltaica.

(3)

Com ha arribat l’autoconsum a l'Ajuntament de Manresa

1. Agenda 21

2. Pacte d’Alcaldes i Pla d'Acció d’Energia Sostenible (PAES) 3. Concessió Construcció Instal·lacions Fotovoltaiques

connectades a la xara elèctrica en diferents edificis municipals 4. 27/01/2012 un divendres negre

5. Possible sortida l'autoconsum

(4)

1. Agenda 21 (aprovada el febrer del 2001)

Una de les 8 LÍNIES ESTRATÈGIQUES :

• OPTIMITZAR L’ÚS DELS RECURSOS ENERGÈTICS :

1. Ampliar la gestió dels consums i reduir la despesa energètica a l’àmbit municipal

2. Reduir el consum d’energia a la ciutat de Manresa

3. Aplicar la cultura del manteniment per a la posada a punt i millora de les instal·lacions municipals.

4. Augmentar la utilització de fonts d’energia renovables i recursos locals

(5)

Pacte d’Alcaldes (Adhesió 17/10/2008)

Pla d’Acció d’Energia Sostenible (Aprovació 19/10/ 2009)

L’any2007, la UE va adoptar el paquet de mesures

«Energia per a un món que canvia», amb el qual es

comprometia de manera unilateral a reduir les emissions

de CO2 un 20% abans del 2020, i per aconseguir-ho

proposa un augment del 20% de l’eficiència energètica

una quota del 20% de fonts d’energia renovables

en el mix

(6)

• Instal·lació de 18.289 m2 • 15 dependencies municipals • Potència instal·lada 1.693 kW • Energia Generada 2 Mwh /l’any

• Cost de d'inversió 11 milions d’euros

(7)

3. Concessió construcció instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xara elèctrica en diferents edificis municipals

Anys 2010 i 2011

•Diputació de Barcelona dona Suport Tècnic via enginyeria

•Sol·licitud a Endesa estudis tècnics econòmics de viabilitat previ pagament •Estudis tècnics de viabilitat de cada edifici a partir del estudis econòmics fets per ENDESA (indicar que alguns pressupostos eren totalment desproporcionats) •Preparació, aprovació i publicació dels plecs de la Concessió

(8)

3. Concessió construcció instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xara elèctrica en diferents edificis municipals

(9)

4. 27/01/2012 un divendres negre

•S’aproven els plecs de la concessió el 28 de novembre de 2011 •Es publica al BOP 27 de desembre del 2011

•S'interessen 7 empreses, el dimecres 25 de gener de 2011 fem la visita als diferents edificis perquè les empreses puguin preparar les seves ofertes

• 27/01/2011 el govern del PP decideix anul·lar les primes a les renovables •El 6 de febrer de 2012 Renuncia de la Celebració del Contracte per no ser viable econòmicament..

(10)

5. Possible sortida l’autoconsum

•L'Ajuntament demana a la Diputació la possibilitat de poder fer alguna instal·lació fotovoltaica d’autoconsum sense injecció a la xarxa en un equipament municipal.

•El novembre 24/12/2014 la Diputació concedeix una subvenció de 30.000 euros per “Instal·lació Fotovoltaica d’Autoconsum en equipament Municipal” •Els serveis tècnics estudiem quin edifici pot esser el mes adequat a partir dels consums anuals i decidim que serà Complex Esportiu El Congost.

(11)

6. Proposta d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum

• Obra d’instal·lació claus en mà de plaques solars fotovoltaiques generadores d’energia elèctrica connectades a xarxa interior sense abocament a la xarxa elèctrica de distribució

• Definició de tots elements de que constarà la instal·lació

• Valoració d’ofertes considerant que no ni podia haver baixa econòmica: 1. Potencia màxima de la instal·lació: 5 punts

2. Manteniment que excedeixi d’un any: 3 punts

3. Aportació de dades al programa GEMWEB i SIE : 3 punts

4. Propostes de la difusió de la instal·lació solar fotovoltaica 3 punts 5. Altres millores relacionades amb el contracte 3 punts.

(12)

6. Proposta d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum Contractació de la instal·lació

Es demanen ofertes a tres empreses enviant la següent documentació:

1. Condicions tècniques que han de regir en la contractació del Instal·lació 2. Arxiu PDF amb consums electricitat 2013,2014 i part del 2015

3. Arxiu PDF amb 12 factures d’ENDESA 4. Arxiu PDF amb els planós del edifici

5. Arxiu EXCEL potencia instantània amb lectures cada 5 minuts el dia 26/03/2015 al 09/04/2015

6. Visita in situ del edifici

(13)

6. Proposta d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum

Passos seguits

1. El mes de juliol presentació del projecte executiu 2. Els mes de setembre començament de les obres 3. 30 de setembre acabament de les obres

(14)

FV autoconsum

PAVELLÓ VELL CONGOST (MANRESA)

La instal·lació solar fotovoltaica que es projecta és del tipus:

“connectada a la xarxa interior sense abocament a la xarxa elèctrica de distribució”

D’acord amb la nota informativa que al respecte va elaborar la Direcció General d’Energia i Mines, es tracta d’una instal·lació del tipus c.1.:

c. Instal·lacions interconnectades.

c.1.Instal·lacions generadores en baixa tensió

sense abocament a la xarxa elèctrica de distribució.

La normativa que defineix i descriu les instal·lacions és la instrucció tècnica complementària de baixa tensió (ITC-BT 40) del reglament

(15)

Tramitació de conformitat amb:

- ITC-BT-04 i ITC-BT-05 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) (Reial Decret 842/2002)

- Instrucció 7/2003, de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines

Segons la ITC-BT-04, precisen elaboració de projecte per a la seva legalització i posada en servei els generadors i convertidors (grup c) de potència superior als 10 kW. El present projecte es refereix a la instal·lació

d’un generador de baixa tensió amb una potència nominal de 7 kW, per la qual cosa la seva legalització i posada en funcionament no requereix projecte,

essent suficient la presentació de la memòria tècnica.

FV autoconsum

(16)

CONSUMS

TARIFA 3.0Amarç‐14 abr‐14 maig‐14 juny‐14 jul‐14 ag‐14 set‐14 oct‐14 nov‐14 des‐14 gen‐15 feb‐15 TOTAL ANY

kWh 10.503    8.187   8.838    7.281    8.839    4.773   9.627   13.434   12.993   15.252   17.645   13.798   131.170

Punta 3.457    1.519   1.513    1.268    1.668    971    1.346   2.760   4.374    4.394   4.837   4.239    32.346   

Vall 1.165    1.164   1.109    1.050    1.081    1.034   1.146   1.480   1.367    1.644   1.817   1.695    15.752    Pla 5.881    5.504   6.216    4.963    6.090    2.768   7.135   9.194   7.252    9.214   10.991   7.864    83.072   

FV autoconsum

(17)

FV autoconsum

PAVELLÓ VELL CONGOST (MANRESA) PRODUCCIÓ (kWh) Nº plaques: 32 Potència placa (Wp): 250 Potència camp (kWp): 8,00 Sup. (m2): 47,04 Rend. Placa: 0,152 Rend. Global: 0,85 HORA OFICIAL

Mes 56 67 78 89 910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 2021 kWh Punta Pla Vall

Gen. 31 0,00 0,00 0,00 0,28 1,06 1,80 2,42 2,76 2,76 2,42 1,80 1,06 0,28 0,00 0,00 0,00 516,30 0,00 516,30 0,00 Febr. 28 0,00 0,00 0,00 0,66 1,50 2,34 3,01 3,39 3,39 3,01 2,34 1,50 0,66 0,00 0,00 0,00 611,06 0,00 611,06 0,00 Març 31 0,00 0,00 0,29 1,12 2,06 2,97 3,69 4,09 4,09 3,69 2,97 2,06 1,12 0,29 0,00 0,00 881,58 8,96 863,66 8,96 Abril 30 0,00 0,00 0,03 0,64 1,56 2,56 3,51 4,24 4,68 4,68 4,24 3,51 2,56 1,56 0,64 0,03 1.033,86 513,23 519,73 0,89 Maig 31 0,00 0,00 0,21 0,91 1,87 2,87 3,80 4,51 4,90 4,90 4,51 3,80 2,87 1,87 0,91 0,21 1.182,76 561,85 614,48 6,44 Juny 30 0,00 0,00 0,28 1,04 2,00 2,99 3,91 4,61 4,98 4,98 4,61 3,91 2,99 2,00 1,04 0,29 1.189,12 554,49 626,13 8,49 Juliol 31 0,00 0,00 0,25 0,98 1,95 2,95 3,88 4,58 4,97 4,97 4,58 3,88 2,95 1,95 0,98 0,25 1.212,68 570,42 634,57 7,69 Agost 31 0,00 0,00 0,11 0,76 1,71 2,72 3,67 4,42 4,82 4,82 4,42 3,67 2,72 1,71 0,76 0,11 1.128,60 549,36 575,98 3,26 Set. 30 0,00 0,00 0,00 0,44 1,32 2,30 3,23 3,97 4,38 4,38 3,97 3,23 2,30 1,32 0,44 0,00 937,79 478,83 458,96 0,00 Oct. 31 0,00 0,00 0,00 0,85 1,74 2,62 3,33 3,72 3,72 3,33 2,62 1,74 0,85 0,00 0,00 0,00 759,36 0,00 759,36 0,00 Nov. 30 0,00 0,00 0,00 0,41 1,20 1,97 2,61 2,96 2,96 2,61 1,97 1,20 0,41 0,00 0,00 0,00 549,01 0,00 549,01 0,00 Des. 31 0,00 0,00 0,00 0,17 0,93 1,59 2,23 2,56 2,56 2,23 1,59 0,93 0,17 0,00 0,00 0,00 463,61 0,00 463,61 0,00 10.465,72 3.237,14 7.192,84 35,74

(18)

FV autoconsum

PAVELLÓ VELL CONGOST (MANRESA)

A. PRODUCCIÓ (kWh) B. CONSUM ACTUAL(kWh) B ‐A (kWh) ESTALVI (kWh/any)

Mes kWh Punta Pla Vall kWh Punta Pla Vall kWh Punta Pla Vall kWh Punta Pla Vall Gen. 516,30 0,00516,30 0,00 17.645    4.837   10.991    1.817   17.128,704.837,0010.474,70 1.817,00 516,30 0,00 516,30 0,00 Febr. 611,06 0,00611,06 0,00 13.798    4.239    7.864    1.695   13.186,944.239,00 7.252,94 1.695,00 611,06 0,00 611,06 0,00 Març 881,58 8,96863,66 8,96 10.503    3.457    5.881    1.165   9.621,423.448,04 5.017,34 1.156,04 881,58 8,96 863,66 8,96 Abril 1.033,86513,23519,73 0,89 8.187    1.519    5.504    1.164   7.153,141.005,77 4.984,27 1.163,11 1.033,86 513,23 519,73 0,89 Maig 1.182,76561,85614,48 6,44 8.838    1.513    6.216    1.109   7.655,24 951,15 5.601,52 1.102,56 1.182,76 561,85 614,48 6,44 Juny 1.189,12554,49626,13 8,49 7.281    1.268    4.963    1.050   6.091,88 713,51 4.336,87 1.041,51 1.189,12 554,49 626,13 8,49 Juliol 1.212,68570,42634,57 7,69 8.839    1.668    6.090    1.081   7.626,321.097,58 5.455,43 1.073,31 1.212,68 570,42 634,57 7,69 Agost1.128,60549,36575,98 3,26 4.773    971    2.768    1.034   3.644,40 421,64 2.192,02 1.030,74 1.128,60 549,36 575,98 3,26 Set. 937,79478,83458,96 0,00 9.627    1.346    7.135    1.146   8.689,21 867,17 6.676,04 1.146,00 937,79 478,83 458,96 0,00 Oct. 759,36 0,00759,36 0,00 13.434    2.760    9.194    1.480   12.674,642.760,00 8.434,64 1.480,00 759,36 0,00 759,36 0,00 Nov. 549,01 0,00549,01 0,00 12.993    4.374    7.252    1.367   12.443,994.374,00 6.702,99 1.367,00 549,01 0,00 549,01 0,00

(19)
(20)

FV autoconsum

(21)

FV autoconsum

PAVELLÓ VELL CONGOST (MANRESA)

Camp generador (8.000 Wp), amb un total de 32 plaques fotovoltaiques de 250 Wp cadascuna, col·locades en filera sobre una estructura inclinada 25º i orientada a sud.

(22)

Equip inversor (7 kW), format per un inversor trifàsic de 7 kW, situat a la coberta de l’edifici, amb control continu de la tensió i freqüència del corrent injectat a la xarxa interior.

FV autoconsum

(23)

WEBDOM SATELLITE Sistema d’injecció zero

Permet modular la potència de sortida de l’inversor fotovoltaic evitant que l’energia excedent, en cas d’existir, arribi a se abocada a la xarxa elèctrica de distribució.

FV autoconsum

(24)

Sistema WEBDOM per a l’emmagatzemament de dades i la seva visualització:

- Des de PC a través del programa de tractament de dades Visual Webdom:

FV autoconsum

(25)

- Via web:

FV autoconsum

(26)
(27)
(28)

Ajuntament de Manresa www.manresa.cat Tel. 938 782 300 Elèctrica Pintó www.electricapinto.com Tel. 938 366 036 Webdom Labs www.webdom.es Tel. 938 272 932

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...