-2 La participació i la formalització de sol licituds s'ha de dur a terme d'acord amb la Resolució EDU/298/2016, de 27 de desembre.

18  Descargar (0)

Texto completo

(1)

CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ ENS/2470/2017, de 20 d'octubre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament.

La Resolució ENS/2980/2016, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament, delega en la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics la competència per convocar i resoldre les

convocatòries per formar part de l'esmentada borsa de treball i determinar les especialitats dels diferents cossos docents per a les quals cal disposar de candidats en cada servei territorial del Departament Ensenyament i en el Consorci d'Educació de Barcelona.

En conseqüència,

Resolc:

-1 Convocar concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent per a les especialitats dels cossos docents que s'especifiquen a l'annex, en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o en el Consorci d'Educació de Barcelona, on manquen candidats.

-2 La participació i la formalització de sol·licituds s'ha de dur a terme d'acord amb la Resolució EDU/298/2016, de 27 de desembre.

Excepcionalment, el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit, es poden acreditar fins a la data d'inici del curs 2018-2019, per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent.

-3 El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 25 d'octubre fins al 13 de novembre de 2017. L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament.

-4 Dins del termini de presentació de sol·licituds els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, sens perjudici de què puguin presentar-la en qualsevol altre registre que permet la normativa vigent. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,

(2)

davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del

procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 20 d'octubre de 2017

P. d. (Resolució ENS/2980/2016, DOGC de 2.1.2017) José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

Annex

Especialitats docents del cos de mestres, cos de professors d'ensenyaments secundaris, cos de professors tècnics de formació professional, cos de professors d'arts plàstiques i disseny, cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats:

Cos de mestres

Audició i llenguatge (ALL)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Pedagogia terapèutica (EES) Consorci d'Educació de Barcelona

Llengua estrangera: Anglès (PAN) Consorci d'Educació de Barcelona Vallès Occidental

Educació Física (PEF)

Consorci d'educació de Barcelona

Llengua estrangera: Francès (PFR) Girona

Tarragona

Música (PMU)

(3)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Cos de professors d'ensenyament secundari

Alemany (AL)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Anglès (AN)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Aranès (AR) Lleida

Cultura clàssica (CLA)

Consorci d'Educació de Barcelona Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental Girona

Lleida Tarragona Terres de l'Ebre Catalunya Central

Biologia i geologia (CN) Maresme-Vallès Oriental Lleida

Terres de l'Ebre

Dibuix (DI) Vallès Occidental Lleida

Terres de l'Ebre Catalunya Central

Economia (ECO)

Consorci d'Educació de Barcelona

(4)

Barcelona Comarques Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental Girona

Lleida

Terres de l'Ebre Catalunya Central

Física i química (FQ)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Francès (FR)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Italià (IT)

Consorci d'Educació de Barcelona

Llengua catalana i literatura (LC)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Llengua castellana i literatura (LE) Barcelona Comarques

Baix Llobregat Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental Girona

Lleida

Terres de l'Ebre Catalunya Central

Matemàtiques (MA)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Música (MU)

Tots els Serveis Territorials

(5)

Orientació educativa (PSI) Lleida

Terres de l'Ebre

Tecnologia (TEC)

Consorci d'Educació de Barcelona Vallès Occidental

Catalunya Central

Administració d'empreses (501) Consorci d'Educació de Barcelona Barcelona Comarques

Baix Llobregat Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental Girona

Lleida Tarragona

Catalunya Central

Anàlisi i química industrial (502) Consorci d'Educació de Barcelona Barcelona Comarques

Baix Llobregat Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental Girona

Lleida Tarragona

Catalunya Central

Assessoria i processos d'imatge personal (503)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Construccions civils i edificacions (504) Consorci d'Educació de Barcelona Barcelona Comarques

(6)

Baix Llobregat Vallès Occidental Girona

Lleida Tarragona Terres de l'Ebre Catalunya Central

Formació i orientació laboral (505) Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental Girona

Lleida Tarragona Terres de l'Ebre Catalunya Central

Hoteleria i turisme (506)

Consorci d'Educació de Barcelona Barcelona Comarques

Baix Llobregat Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental Girona

Lleida Tarragona Terres de l'Ebre

Informàtica (507)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Intervenció sociocomunitària (508) Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental Girona

(7)

Lleida Tarragona Terres de l'Ebre Catalunya Central

Navegació i instal·lacions marines (509) Terres de l'Ebre

Organització i gestió comercial (510)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Organització i processos de manteniment de vehicles (511) Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Organització i projectes de fabricació mecànica (512)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Organització i projectes de sistemes energètics (513) Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques Baix Llobregat

Vallès Occidental Girona

Lleida Tarragona Terres de l'Ebre Catalunya Central

Processos de cultiu aqüícola (514) Terres de l'Ebre

Processos de producció agrària (515) Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental Girona

Lleida

(8)

Tarragona

Processos industria alimentaria (516)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Processos diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (517)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Processos sanitaris (518)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Processos i mitjans de comunicació (519) Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques Vallès Occidental Lleida

Tarragona

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell (520) Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental Girona

Lleida

Catalunya Central

Processos i productes d'arts gràfiques (522) Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat Vallès Occidental Girona

Lleida Tarragona Terres de l'Ebre Catalunya Central

Processos i productes de fusta i mobles (523) Consorci d'Educació de Barcelona

(9)

Baix Llobregat Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental Girona

Lleida Tarragona

Catalunya Central

Sistemes electrònics (524)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Sistemes electrotècnics i automàtics (525)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Cos de professors tècnics de formació professional

Cuina i pastisseria (601)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Equips electrònics (602)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Estètica (603)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Fabricació i instal·lació fusteria i mobles (604) Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental Girona

Lleida Tarragona

Catalunya Central

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids (605)

(10)

Consorci d'Educació de Barcelona Barcelona Comarques

Baix Llobregat Vallès Occidental Girona

Lleida Tarragona Terres de l'Ebre Catalunya Central

Instal·lacions electrotècniques (606)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Instal·lació i equips criança i cultiu (607) Terres de l'Ebre

Laboratori (608)

Consorci d'Educació de Barcelona Barcelona Comarques

Baix Llobregat Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental Girona

Tarragona

Catalunya Central

Manteniment de vehicles (609)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Màquines, serveis i producció (610) Terres de l'Ebre

Mecanització i manteniment de màquines (611)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Oficina de projectes de construcció (612) Consorci d'Educació de Barcelona

(11)

Barcelona Comarques Vallès Occidental Girona

Lleida Tarragona Terres de l'Ebre Catalunya Central

Oficina de projectes de fabricació mecànica (613) Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental Tarragona

Terres de l'Ebre

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris (614) Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat Vallès Occidental Girona

Lleida Tarragona

Catalunya Central

Operacions de processos (615) Consorci d'Educació de Barcelona Barcelona Comarques

Baix Llobregat Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental Girona

Tarragona

Catalunya Central

Operacions i equips de producció agrària (616) Baix Llobregat

Vallès Occidental

(12)

Maresme-Vallès Oriental Girona

Lleida Tarragona

Patronatge i confecció (617) Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental Girona

Lleida

Perruqueria (618)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Procediments de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (619) Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Procediments sanitaris i assistencials (620)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Processos comercials (621)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Processos de gestió administrativa (622)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Producció en arts gràfiques (623) Consorci d'Educació de Barcelona Baix Llobregat

Vallès Occidental Girona

Lleida Tarragona Terres de l'Ebre

Producció tèxtil i tractament fisicoquímic (624) Catalunya Central

(13)

Serveis a la comunitat (625) Barcelona Comarques Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental Girona

Lleida Tarragona Terres de l'Ebre Catalunya Central

Serveis de restauració (626)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Sistemes i aplicacions informàtiques (627)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Soldadures (628)

Consorci d'Educació de Barcelona Baix Llobregat

Vallès Occidental Tarragona

Tècniques i procediments d'imatge i so (629) Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental Lleida

Tarragona

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Alemany (133)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Àrab (134)

(14)

Consorci d'Educació de Barcelona Vallès Occidental

Girona Lleida Tarragona

Italià (135)

Consorci d'Educació de Barcelona Barcelona Comarques

Baix Llobregat Vallès Occidental Girona

Lleida

Japonès (136)

Consorci d'Educació de Barcelona

Portuguès (137)

Consorci d'Educació de Barcelona

Rus (138)

Consorci d'Educació de Barcelona Maresme-Vallès Oriental

Girona Lleida Tarragona Terres de l'Ebre

Xinès (139)

Consorci d'Educació de Barcelona

Espanyol (190)

Consorci d'Educació de Barcelona Girona

Lleida Tarragona

(15)

Francès (192)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Anglès (193)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Català (195)

Consorci d'Educació de Barcelona Vallès Occidental

Girona Lleida Tarragona

Èuscar (198)

Consorci d'Educació de Barcelona

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Conservació i restauració de materials arqueològics (702) Consorci d'Educació de Barcelona

Conservació i restauració d'obres escultòriques (703) Consorci d'Educació de Barcelona

Conservació i restauració d'obra pictòrica (704) Consorci d'Educació de Barcelona

Conservació i restauració de document gràfic (706) Consorci d'Educació de Barcelona

Dibuix artístic i color (707) Lleida

Dibuix tècnic (708) Girona

Lleida

(16)

Disseny d'interiors (709)

Consorci d'Educació de Barcelona Lleida

Disseny de moda (710)

Consorci d'Educació de Barcelona

Disseny de producte (711) Consorci d'Educació de Barcelona

Disseny gràfic (712)

Consorci d'Educació de Barcelona Lleida

Edició d'art (714)

Consorci d'Educació de Barcelona

Fotografia (715)

Consorci d'Educació de Barcelona

Joieria i orfebreria (717)

Consorci d'Educació de Barcelona

Materials i tecnologia: disseny (720) Consorci d'Educació de Barcelona Girona

Mitjans audiovisuals (721) Consorci d'Educació de Barcelona Girona

Lleida

Mitjans informàtics (722)

Consorci d'Educació de Barcelona Girona

(17)

Organització industrial i legislació (723) Consorci d'Educació de Barcelona

Volum (725) Lleida

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Enquadernació artística (806) Consorci d'Educació de Barcelona

Esmalts (807)

Consorci d'Educació de Barcelona

Fotografia i processos de reproducció (808) Consorci d'Educació de Barcelona

Modelisme i maquetisme (809) Consorci d'Educació de Barcelona

Motlles i reproduccions (810) Consorci d'Educació de Barcelona Girona

Talla de pedra i fusta (812) Consorci d'Educació de Barcelona

Tècniques ceràmiques (813) Consorci d'Educació de Barcelona

Tècniques de gravat i estampació (814) Consorci d'Educació de Barcelona

Tècniques de joieria i bijuteria (815) Consorci d'Educació de Barcelona

(18)

Tècniques de patronatge i confecció (817) Consorci d'Educació de Barcelona

Tècniques del metall (818) Consorci d'Educació de Barcelona

Tècniques tèxtils (820)

Consorci d'Educació de Barcelona

(17.296.039)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :