PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ DE L AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

19  Download (0)

Full text

(1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PER AL

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA EN

BAIXA TENSIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

OBJECTE ... 2

CONSUMS I PUNTS DE SUBMINISTRAMENT ... 2

OFERTA ECONÒMICA ... 2

FACTURACIÓ ... 3

ANNEX 1.1 Subministraments de tarifa 2.0A ... 5

ANNEX 1.2 Subministraments de tarifa 2.0DHA ... 7

ANNEX 1.3 Subministraments de tarifa 2.1A ... 9

ANNEX 1.4 Subministraments de tarifa 2.1DHA ...10

ANNEX 1.5 Subministraments de tarifa 3.0A ...12

ANNEX 2 Quadre de preus ...17

(2)

OBJECTE

L’objecte del present document és regular i definir l’abast i condicions del subministrament

d’energia elèctrica als punts de consum en baixa tensió i que tenen una potència contractada

superior a 10 kW de les instal·lacions dels edificis i recintes municipals de l’Ajuntament de

Lloret de Mar.

També s’inclouen els punts de consum amb una potència contractada inferior o igual a 10 kW.

No és obligatori presentar oferta per aquests subministraments, però serà valorada amb la

puntuació corresponent tal i com es detalla en el Plec de Clàusules Administratives Particulars

del concurs.

L’especificació del nombre, característiques i grups de subministraments s’especifiquen a

l’annex 1.

CONSUMS I PUNTS DE SUBMINISTRAMENT

Els consums corresponents als punts de subministrament podran variar durant la vigència del

contracte com a conseqüència d’actuacions realitzades per l’Entitat contractant per tal de

millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions. També, la pròpia dinàmica municipal pot fer

que es donin instal·lacions de baixa. En aquest aspecte és possible que durant el termini de

validesa del contracte s’externalitzi a una Empresa de Serveis Energètics la gestió total de

l’enllumenat públic municipal. En el cas que es produeixi aquest cas, els subministraments

afectats podran sortir del contracte sense que l’òrgan de contractació pateixi cap penalització.

Les baixes, les comunicarà l’entitat contractant a la comercialitzadora en la forma que estipula

aquest mateix plec i deixaran de formar part del contracte des de l’endemà de la notificació. Les

modificacions (potència contractada, sistema de discriminació, mode control de potència, etc),

s’ajustaran també a la nova situació dins l’estructura econòmica contractual, a partir de la

notificació o aplicació del canvi.

A criteri municipal es podran treure de l’àmbit d’aquest contracte els subministraments que, per

reducció de la seva potència, puguin passar a tarifa d’últim recurs.

No es preveu l’entrada automàtica dins del contracte dels nous subministraments en les

mateixes condicions que la resta de punts contractats, atès que en el moment de produir-se la

necessitat el preu de mercat pot haver variat tant a l’alça com a la baixa. En el moment de ser

necessària l’alta, si entre les parts contractants hi ha acord de mantenir les condicions

contractades, aquest quedarà inclòs dins de l’àmbit contractual per un termini igual al que resti

pels altres subministraments inclosos.

OFERTA ECONÒMICA

Preu tipus o de sortida

Per tal de fer una valoració econòmica del preu de sortida a partir del qual les empreses

licitadores presentaran les seves ofertes, es partirà dels següents documents:

(3)

Annex 1: Relació de subministraments. En aquest annex hi apareixeran tots els

subministres de l’entitat contractant que seran subjectes del present plec. Cada

subministrament contindrà informació relativa a les seves dades identificatives, consums,

costos, activitat, etc.

Annex 2: Quadre de preus, relatius al terme de potencia i al terme d’energia, per períodes i

per cada tarifa, inclou el peatge d’accés.

Annex 3: Valoració econòmica final, com a resultant d’aplicar a l’annex 1, al quadre de

preus de l’annex 2.

El preu final o tipus de licitació serà el total resultant de l’Annex 3 i no s’admetrà cap tipus de

recàrrec sobre el preu ofert, en el cas que es produeixin desviaments en les previsions de

volum anual i de la corba de càrrega.

Pressupost estimatiu de licitació

En el quadre següent hi ha sumats al valor d’aplicar el quadre de preus de l’annex 2 a les

unitats de l’annex 1, les estimacions fetes dels possibles recàrrecs, impost elèctric i el lloguer

d’equips. L’objectiu és acostar el pressupost a la realitat, tot i que al respecte de les ofertes que

s’han de presentar i valorar no té efectes.

LLORET DE

MAR

Suma de productes (*)

1.324.608,75

Estimació dels recàrrecs per excessos de

potència o reactiva (kW/kVArh) en base al 2010

5%

66.230,44

SUBTOTAL 1

1.390.839,19

Impost Elèctric

5,1127%

71.109,38

SUBTOTAL 2

1.461.948,57

Lloguer d'equips (preu mig estimat 6,5€ per

equip x numero de contractes que es liciten)

156

12.168,00

Base Imposable

1.474.116,57

IVA

21%

309.564,48

Total pressupost anual estimat

1.783.681,05

(*) Aquest import és el resultant de les operacions fetes a l’annex 3 i situades a la casella

anomenada també “suma de productes” inclòs recàrrecs

FACTURACIÓ

Facturació amb detall de tots els costos

Dades del contracte:

- NIF

- Número de CUPS

- Adreça del subministrament

- Contracte d’accés (*)

- Data final Contracte d’accés (*)

- Número de comptador (*)

- Tarifa d’accés i discriminació

(4)

- Potència contractada

per períodes i mode

- Dates de lectura i lectures, maxímetre, potencies i energies actives i reactives a

facturar (per Períodes). Especificar si son reals o estimades

- Costos aplicats de potència per període horari

- Costos d’energia per període de contractació

- Recàrrecs per excés de potència o de reactiva, si s’hi escauen (absoluts i relatius)

- Impost sobre l’electricitat

- Lloguer d’equips

- Gràfic d’Històrics de consum de forma que es pugui veure el consum dels darrers 12

mesos

(*) Donat que les dades marcades no són sempre conegudes per la companyia

comercialitzadora, s’entendran com a dades opcionals.

L’adjudicatari emetrà les factures mensualment i íntegrament en català a partir de l’entrada en

vigor del present contracte.

Enviament de la facturació

L’adjudicatari presentarà a l’entitat contractant les factures en format paper i en el format digital

que s’acordi. Les dades de facturació i consums que s’enviïn en format electrònic hauran de ser

compatibles per a ser analitzades en un programa de gestió de facturació tipus Gemweb o

similar (veure http://www.gemweb.es ). L’enviament d’aquestes dades s’haurà de realitzar

mensualment al responsable que designi l’ajuntament. Els licitadors hauran d’aportar un

exemple de les dades que ofereixen en format electrònic i el tipus de format ofert dins

del sobre número 1. Es recorda als licitadors que l’enviament de les dades de facturació i

consums en format digital són un requeriment obligatori i que l’incompliment d’aquesta

condició representa una penalitat tal i com estipula la clàusula 1.27 del plec administratiu.

(5)

ANNEX 1.1 Subministraments de tarifa 2.0A

CUPS

ADREÇA

POTÈNCIA

CONTRACTADA

[kW]

Suma de

CONSUM

TOTAL

[kWh]

Suma de COST

REACTIVA (€)

Suma de COST

TOTAL (€)

ES0031406004238001AB0F

C. TURO DE L'ESTELAT, 36

3

37.710

4.731,28 €

ES0031406005193002XY0F

C. JOSEP GELATS 12, 1

5,5

2.875

480,97 €

ES0031406005805001FK0F

PASSEIG CAMPRODON ARRIETA S/N-WC PUBLICS

1,3

649

115,76 €

ES0031406005805002FE0F

PASSEIG CAMPRODON ARRIETA S/N-WC PUBLICS

1,5

600

114,07 €

ES0031406005951001FV0F

C. F. SERRA, 13

8,8

23.618

3.158,65 €

ES0031406006020001VV0F

C. OLIVA 2, 2-2

6,6

379

86,73 €

ES0031406006020005VK0F

C. OLIVA 2 ESC.

1,1

31

34,38 €

ES0031406006049001JZ0F

C. SANT CARLES 16

3,3

462

105,69 €

ES0031406006358001QD0F

CM. DEL REPOS S/N CEMENTIRI

6,6

6.982

1.021,31 €

ES0031406010310002ZB0F

C. SENIA RABIC S/N MERCADO

6,6

7.070

887,84 €

ES0031406010908011LK0F

C. SENIA RABIC S/N-64 PRD - MERCADO

4,6

2.222

380,95 €

ES0031406010910001ZX0F

C. SENIA RABIC S/N MERCADO

3,3

16.769

2.166,98 €

ES0031406010910002ZB0F

C. SENIA RABIC S/N MERCADO

6,6

50.591

6.416,04 €

ES0031406010910005ZZ0F

C. SENIA RABIC S/N ESC. MERCADO

2,2

16

55,47 €

ES0031406010910006ZS0F

C. SENIA RABIC S/N 1-2 MERCADO

3,3

0

74,38 €

ES0031406010910007ZQ0F

C. SENIA RABIC S/N 1-1 MERCADO

3,3

5.045

701,79 €

ES0031406010911002BE0F

C. SENIA RABIC S/N MERCADO

10

29.639

3.927,62 €

ES0031406010911013NX0F

C. SENIA RABIC S/N MERCADO

8,8

7.849

1.171,94 €

ES0031406010911014NB0F

C. SENIA RABIC S/N 1-3 MERCADO

3,3

2.003

326,02 €

ES0031406010911018NS0F

C. SENIA RABIC S/N 1-4 MERCADO

3,3

25

78,41 €

ES0031406010911020NV0F

C. SENIA RABIC S/N 12 PRD - MERCADO

3,3

-130

66,21 €

ES0031406010911022NL0F

C. SENIA RABIC S/N 2-1 MERCADO

3,3

2.642

405,53 €

ES0031406010911023NC0F

C. SENIA RABIC S/N 2-3 MERCADO

3,3

396

124,74 €

ES0031406010911024NK0F

C. SENIA RABIC S/N 2-4 MERCADO

3,3

3.340

493,75 €

ES0031406012234001XS0F

C. MUGA, 9 REP. MUNICIPAL

2,2

1.833

283,03 €

ES0031406012784001AQ0F

AV. VIDRERES 120

2,2

4.759

643,72 €

(6)

ES0031406013055001XF0F

C. JOSEP LLUHI, 24 ASC.

6

1.907

384,89 €

ES0031406014010001VR0F

CTRA. VIDRERES S/N DEPURADORA

1,1

2.007

280,11 €

ES0031406092971001DT0F

C. MAS ARBOÇ S/N ERMITA ST. QUIRZE

2,2

107

65,94 €

ES0031406150384001JD0F

AV. VILA DE BLANES-DTR-S/N GASOLINERA

8,8

17.277

2.521,65 €

ES0031406235918001NE0F

CM. ANTIC SANTA COLOMA S/N MAGATZEM

10

38.702

5.037,18 €

ES0031408031195001CQ0F ALEGRIES - RIERA MONTBARBAT MOT- NAU INDUST.

10

4.920

827,22 €

ES0031408039781001NR0F

PARC CAN SABATA ZONA OCI

10

12.720

1.818,76 €

ES0031408051875001NA0F

SENYORA ROSSELL AP-FONT-PUBLICA MOT

10

13.599

1.898,12 €

ES0031408061007001YZ0F

STA.CRISTINA-AP-ALEGRIES

5

62.456

7.709,14 €

7.844,00 €

ES0031408064292001WQ0F

PASSEIG LA CALETA EDIF.CREU ROJA

2,2

868

162,15 €

ES0031408064293001SZ0F

LA CALETA-EST-BOMBEIG MOT LLORET

10

597

87,43 €

ES0031408064296001SZ0F

LA CALETA-EST-BOMBEIG MOT LLORET

10

9.734

1.432,82 €

ES0031408073530001MC0F

CTRA. LLORET ZONA FENALS

4

2.414

296,75 €

473,21 €

ES0031408120710001DM0F

JACINT VERDAGUER FTE. 11 PILONA

2,2

348

96,47 €

ES0031408140191001BM0F

COSTA LLEVANT 74 DIPOSIT AIGUA

2,2

3.781

524,38 €

ES0031408203046001TF0F

C. MESTRES-BOMBEIG AIGUA

10

3.580

642,98 €

ES0031408250238001LD0F

PLATJA FENALS SALVAMENT MODUL WC

3,3

654

159,73 €

ES0031408251956001BR0F

VILA DE BLANES-AP-C. DE LA PAZ

8

29.179

2.983,00 €

3.915,06 €

ES0031408251957001PN0F

VILA DE BLANES-SEM- C. DE LA PAZ

2,2

6.862

906,18 €

ES0031408254343001VS0F

GI-682 AP-PK8+170/+500 S.G.

2,078

261

7,77 €

98,62 €

ES0031408254646001VS0F

GI-682 AP-PK8+170/+500 S.G.

2,078

0

5,37 €

ES0031408270394001KM0F

F. AGULLO - CAB - AJUNT. LLORET

4,4

1.448

269,83 €

ES0031408295953001ZW0F

C. DAFNE ENLL.PUBLIC CT-5 S.G.-COM

8

16.138

2.904,57 €

2.349,10 €

ES0031408303294001VT0F

LLIRI DE MAR EST.BOM.CLOTILDE

10

521

299,11 €

ES0031408306845001DF0F

AV. VILA DE BLANES 91-93 SEMAFOR

1,15

961

151,25 €

ES0031408347189001RY0F

CALA CANYELLES-AP-APARCAMENT

2,3

252

85,92 €

ES0031408359782001PT0F

JUST MARLES VILA SEM-S/N VERGE-LO S.G.COM

1,725

2.039

297,65 €

ES0031408362219001AN0F

PLATJA LLORET MODUL SALVAMENT

5,75

1.772

353,41 €

ES0031408362222001HE0F

LLORET DE MAR - INFO. TURISTI.

5,75

6.603

932,54 €

ES0031408362722001TW0F

PLATJA FENALS - INFO. TURIST. LOCAL

5,75

91

140,61 €

ES0031408385367001GF0F

URB. MONTERREY PARC.15 MOT LLORET

4,6

1.159

199,47 €

ES0031408406421001HZ0F

AV. VILA DE BLANES 167 - SEMAFOR

1,725

11

44,34 €

ES0031408482378001HC0F

SICILIA

6,93

8.000

1.265,53 €

(7)

ANNEX 1.2 Subministraments de tarifa 2.0DHA

CUPS ADREÇA POTÈNCIA

CONTRACTADA Promedio de POTÈNCIA PROMIG FACTURADA Suma de consum punta [kWh] Suma de consum vall [kWh] Suma de CONSUM TOTAL [kWh] Suma de COST TOTAL (€)

ES0031406003947001RF0F C. COSTA CARBONELL - JUNT S/N ET 4,6 12,15 7.717 38.261 45.978 4.318,72 € ES0031406003977001VS0F C. MESTRES 4 JTOET. 9,2 7,50 6.290 22.426 28.716 2.766,66 € ES0031406005936001EJ0F CTRA. TOSSA, 2 5,75 9,93 14.098 37.145 51.243 4.912,02 € ES0031406006267001SC0F C. ANDALUSIA, 22 E.T 4,5 12,96 8.462 46.898 55.360 4.958,36 € ES0031406007469001CV0F C. FONT DELS CAPELLANS 8 6,928 3.022 16.582 19.604 1.904,76 € ES0031406007645001JK0F C.JOAQUIM RUYRA S/N ENLLUMENAT 4,6 4,16 3.342 14.809 18.151 1.598,49 € ES0031406007926001HF0F AV. CANYELLES JUNT S/N ET 6,9 3,05 2.226 10.639 12.865 1.195,94 € ES0031406008137001PJ0F C. DE OSLO JUNT S/N ET LLORET 6,9 7,00 798 2.224 3.022 284,70 € ES0031406008167001PJ0F C. DE OSLO JUNT S/N ET LLORET 6,9 7,24 5.088 22.359 27.447 2.415,94 € ES0031406008338001ZP0F C. MONTECARLO JUNT S/N ET 6,928 7,33 5.009 24.223 29.232 2.574,63 € ES0031406008389001TV0F URB. FONT ST.LLORENS S/N 2-JTO-ET 6,928 6,17 4.518 20.809 25.327 2.234,30 € ES0031406012127001GB0F CM.VELL ST.QUIRZE JTO-SN C-VIDRERES 4,6 6.817 9.700 16.517 1.710,12 € ES0031406014022001DH0F C. DE LES ANGUILES JUNT-S/N CT 4,6 1.717 9.184 10.901 992,64 € ES0031406014147001GB0F CM. VELL ST. QUIRZE JTO. S/N C. VIDRERES 4,6 321 286 607 75,47 € ES0031406094064001NV0F C. JOAQUIM LLUHI S/N 48945 6,9 1,18 1.201 5.892 7.093 736,66 € ES0031406095251001DX0F AV. VILA DE BLANES S/N 6,928 3.557 19.329 22.886 1.975,45 € ES0031406242392001VM0F C. COSTA CARBONELL 14 AP-APU 6,928 1,86 1.868 7.554 9.422 948,26 € ES0031406244014001CE0F ANTONI MACHADO FTE. PCL 29(N30) 7 3,61 2.199 11.599 13.798 1.203,44 € ES0031406245715001DB0F AV. ROCA GROSSA CANTONADA S/N-A.MACHADO 6,928 4,13 3.389 15.887 19.276 1.732,96 € ES0031408021834001MQ0F C. OLIVA ENLL. PUBLIC-PL.E.ADLER 6,828 2,92 2.323 11.384 13.707 1.268,34 € ES0031408051116001VA0F NICOLAU CABANYAS-AP-LDO-CD.41222 6,928 4,14 2.987 16.621 19.608 1.726,84 € ES0031408061007001YZ0F SANTA CRISTINA - ALEGRIES S/N 6,928 0,00 0 0 0 64,55 € ES0031408124102001BB0F CM. CASTELL ST. JOAN EP 6,928 962 586 1.548 323,61 € ES0031408137810001NB0F SALVADOR DALI AP-COND.JARUCO JT.CT.40829 6,928 6,89 4.256 21.027 25.283 2.119,07 € ES0031408378136001TT0F AV. CAN RIVALAIGUA ACCES DEIXALLERIES 3,464 5,25 6.336 11.405 17.741 1.927,35 €

(8)

ES0031408425983001TP0F C. DELS CINGLES ENLL. PUBLIC S.G. 6,928 6,08 5.523 16.309 21.832 1.993,01 € ES0031408432130001RM0F PLA DEL ROSSELL 62 AP. SERRA BRAVA 6,928 949 2.564 3.513 412,69 € ES0031408444618001LV0F AV. FLORADA E.P. SERRA BRAVA 6,928 2.545 11.449 13.994 1.214,39 €

(9)

ANNEX 1.3 Subministraments de tarifa 2.1A

CUPS

ADREÇA

POTÈNCIA

CONTRACTADA

[kW]

Suma de

CONSUM

TOTAL

[kWh]

Suma de COST

Suma de COST

TOTAL (€)

ES0031406004061001NL0F

C. OLIVA, 28 ESCOLES

15

46.717

7.253,60 €

ES0031406004252001ZG0F

C. VERGE DE LORETO 27 LOC. MINIGOLF

15

90.499

13.612,30 €

ES0031406006143001YJ0F

CM. VELL ST. QUIRZE 1 MAGATZEM AIGUA

15

22.140

3.714,17 €

ES0031406007784001PD0F

C. RIU FLUVIA 33 ENLLUMENAT

10,392

1.309

304,96 €

ES0031406010910003ZN0F

C. SENIA RABIC S/N MERCADO

15

100.738

14.916,33 €

ES0031406013055002XP0F

C. JOSEP LLUHI, 24 BXS

15

36.775

5.797,10 €

ES0031406212124005PD0F

CAMI DE L'ANGEL 14 ESC-LOC

15

17.119

3.052,88 €

ES0031408069958001CN0F

C. RIERA- VIA BLANES FONT

15

50.749

7.780,54 €

ES0031408167271001DN0F

AV. RIERAL - CARRER G E.P.

12,5

79.627

3.968,74 € 13.020,61 €

ES0031408253185001QL0F

CAN RIVALAIGUA-DEIXALLERIA- LOCAL

10,392

7.582

1.467,26 €

ES0031408323560001VX0F

JARDINS SANTA CLOTILDE - OBRES S/N

15

3.549

979,37 €

ES0031408360331001AJ0F

CM. PLATJA DE FENALS - OBRES-S/N

10,392

1.775

690,85 €

(10)

ANNEX 1.4 Subministraments de tarifa 2.1DHA

CUPS

ADREÇA

POTÈNCIA

CONTRACTADA

Suma de

consum

punta [kWh]

Suma de

consum vall

[kWh]

Suma de

CONSUM

TOTAL

Suma de

COST TOTAL

(€)

ES0031406003911001TW0F

AV. MISTRAL 25 JTOET LLORET

11,43

2.319

10.644

12.963

1.970,28 €

ES0031406003939001KB0F

C. CONSTANTI RIBALAIGUA 8 JARDIN

13,856

8.192

39.849

48.041

6.602,99 €

ES0031406004077001HB0F

C. PAU ARPI 4 JTO ET

13,856

20.051

17.406

37.457

5.367,53 €

ES0031406006419001TJ0F

C. GRAU SALA JUNT-ET 40604-ESQ.J. MIRO

10,392

5.808

28.669

34.477

4.684,75 €

ES0031406006464001WW0F

C. MAS ARBOÇ S/N

13,856

2.942

14.963

17.905

2.576,03 €

ES0031406006530001LS0F

C. ST. QUIRZE S/N BXS

10,392

4.019

20.447

24.466

3.340,03 €

ES0031406007420001YF0F

C. AGUILES 45 REP TV

13,856

86.065

119.253

205.318

28.472,75 €

ES0031406007818001ZS0F

C. SERRA BERGADA JUNT S/N ET

12,5

8.016

37.993

46.009

6.266,91 €

ES0031406009988001QB0F

AV. ROCA GROSSA 126

13,856

11.326

35.564

46.890

4.729,42 €

ES0031406010076001RJ0F

C. MESTRES 4 JUNT-ET-PARKING

14,49

13.451

37.173

50.624

6.914,39 €

ES0031406010237001DJ0F

C. OSONA 22-B

10,392

17.416

67.075

84.491

11.398,59 €

ES0031406011074001ZC0F

AV. RIERAL JUNT S/N PISTES

15

13.396

62.076

75.472

10.805,87 €

ES0031406011678001DV0F

CTRA. VIDRERES S/N

10,392

5.196

25.387

30.583

3.924,95 €

ES0031406012905001CJ0F

C. BUENOS AIRES JUNT S/N CT

13,856

2.011

10.492

12.503

1.941,91 €

ES0031406013222001AG0F

AV. ROCA GROSSA ENFRONT S/N - FRIGOLA

13,856

910

1.073

1.983

621,56 €

ES0031406013393001PE0F

CM. VELL ST. QUIRZE S/N

15

4.154

19.992

24.146

3.417,24 €

ES0031406013826001KR0F

C. CARLES RIBA S/N

13,856

685

3.245

3.930

801,82 €

ES0031406014199001TX0F

CM. DE L'ANGEL JUNT - S/N CT 48432

10,392

4.707

22.963

27.670

4.092,70 €

ES0031406094068001WS0F

C. PAISOS CATALANS S/N LADO N.13

13,856

4.640

23.410

28.050

3.953,45 €

ES0031406094522001FH0F

C. BONAVENTURA CONILL S/N COSTAL CT489

13,856

7.246

34.666

41.912

5.621,32 €

ES0031406095406001DJ0F

CM. MAS ARBOÇ S/N BXS ENLLUM.PUBLIC

13,856

5.025

26.522

31.547

4.386,75 €

ES0031406238460001LQ0F

MIQUEL MARTI I POL JUNT ET 1 APU

10,392

6.479

28.052

34.531

4.777,42 €

ES0031406239310001SM0F

MAS ROMEU JTO S/N GASOLINERA

10,392

9.417

51.230

60.647

7.493,14 €

ES0031408027141001PL0F

C. VALENCIA ENLL.PUBLIC-C. ALCOI

13,856

5.569

26.987

32.556

4.625,54 €

ES0031408031989001LX0F

ANGEL PLANELLS -EST.BOMBEIG MOT

13,856

3.008

14.040

17.048

2.541,12 €

ES0031408038632001BN0F

C. ROMA MAURA 1 AP-JARUCO

10,392

5.574

27.766

33.340

4.550,17 €

ES0031408049278001YW0F

URB. MONTGODA - ENLLUM. PUBLIC

15

8.225

38.652

46.877

6.453,22 €

ES0031408090841001YR0F

AV. VIDRERES-AP-PLG.INDUSTRIAL

13,856

3.403

16.416

19.819

2.817,45 €

(11)

ES0031408168091001BQ0F

AV. RIERAL BOMBEIG MOT

10,392

67

1.978

2.045

530,22 €

ES0031408344984001HQ0F

AV. VILA DE BLANES 167 ENLL.PUBLIC

13,856

4.217

22.683

26.900

3.856,53 €

ES0031408438115001LZ0F

LLORET-VIDRERES AP PAR. 442-469

10,392

1.590

4.294

5.884

1.130,60 €

ES0031408477945001LV0F

MALTA

13,856

8.250

24.750

33.000

3.949,96 €

(12)

ANNEX 1.5 Subministraments de tarifa 3.0A

CUPS ADREÇA POTÈNCIA CONTRACT ADA Máx de POTÈNCIA PROMIG FACTURADA Suma de consum punta [kWh] Suma de consum pla [kWh] Suma de consum vall [kWh] Suma de CONSUM TOTAL [kWh] Suma de COST Suma de COST TOTAL (€)

ES0031406003859001QM0F PL. ALFRED SISQUELLA - JUNT S/N ET 43,368 22,00

19.536 34.555 91.937 146.028 0,46 € 10.516,05 € ES0031406003860001JQ0F C. ANSELM CLAVE 3 JTOET 20,785 16,00

9.116 8.529 35.035 52.680 213,93 € 6.481,36 € ES0031406003869001ZT0F AV. CANYELLES S/N 24,249 9,00

4.334 4.965 19.339 28.638 334,00 € 3.748,04 € ES0031406003873001AK0F AV. CATALUNYA 31 JTOET 34,641 41,00

21.798 25.795 127.645 175.238 366,44 € 19.783,97 € ES0031406003877001QL0F AV. JUST MARLES VILARRODONA 17 JUNT - CT 69 32,00

19.420 21.427 84.979 125.826 348,65 € 15.181,12 € ES0031406003920001TD0F C. ARIBAU 4 JUNT CT 34,641 13,00

7.819 10.582 38.099 56.500 21,67 € 6.752,02 € ES0031406003941001QX0F CM. DE L'ANGEL 22 ESCOLES 36 74,00

35.384 102.095 23.398 160.877 4,64 € 23.569,23 € ES0031406003974002WY0F C. MESTRES 20 POLIESPORTIU 40 85,00

61.205 137.289 36.104 234.598 14,79 € 34.305,02 € ES0031406003975001EQ0F C. MESTRES, 29 CAMP FUTBOL 60 79,00

7.334 34.976 7.250 49.560 283,49 € 9.584,49 € ES0031406003990001FC0F C. ESCOLES, 1 32 58,00 22.355 54.702 14.655 91.712 2.964,92 € 16.514,76 € ES0031406004006001JN0F C. GRAU 21 JTOET 34,641 26,00

28.762 18.001 56.705 103.468 159,77 € 13.037,52 € ES0031406004032001QE0F C. JOSEP GELATS, 12 C.T. 34,641 21,00

16.345 15.062 75.619 107.026 11.774,87 € ES0031406004037001GP0F C. JOAQUIM RUYRA JUNT-SN-CTRA.LLORET 20,785 18,00

9.331 14.458 39.605 63.394 7.307,47 € ES0031406004041001VY0F C. JOAN DURALL 40 CT 95 46,00

18.060 28.828 92.849 139.737 511,97 € 17.148,18 € ES0031406004042001ZV0F C. JOAQUIM LLUHI 18 JUNT-CT 20,785 16,00

9.551 10.215 37.365 57.131 417,86 € 7.098,48 € ES0031406004046001GS0F C. VILA 5 27,713 17,00 6.060 6.874 34.270 47.204 276,19 € 6.412,17 € ES0031406004050001VJ0F C. LLORER 16 JTOET 20,785 8,00

4.565 5.247 26.587 36.399 10,89 € 4.220,36 € ES0031406004055001GE0F C. MODISTES 11 ET 31,177 27,00 12.925 20.001 61.410 94.336 165,33 € 10.687,41 € ES0031406004061002NC0F C. OLIVA 28 ESCOLES 20,785 11,00

6.832 8.882 33.959 49.673 94,35 € 5.836,20 €

(13)

ES0031406004093001RA0F PASSEIG LA CALETA 28 JTOET 69 5,00 874 1.228 4.882 6.984 0,21 € 2.648,71 € ES0031406004100001YB0F PL. LA VILA 1 - CASA DE LA VILA 48 97,00

60.782 147.446 77.159 285.387 2.350,23 € 41.007,18 € ES0031406004101001AE0F PL. GERMANS MARISTES S/N WC 24,249 12,00

4.103 3.599 16.532 24.234 308,03 € 3.695,02 € ES0031406004111001RV0F AV. RIERAL S/N CAMP FUTBOL 30 38,00

8.147 25.272 6.579 39.998 400,01 € 7.271,82 € ES0031406004112001EM0F AV. RIERAL 14 S/N PISTES 125 50,00

12.111 31.704 13.029 56.844 248,47 € 11.002,38 € ES0031406004113001LQ0F C. RIU DE LA PLATA 19 CT 20,785 9,00

6.330 4.756 28.432 39.518 72,32 € 4.806,61 € ES0031406004115001ZS0F C. ROIG REVENTOS 13 JTOET 43,641 34,00

14.837 18.967 63.200 97.004 0,14 € 11.213,43 € ES0031406004117001DZ0F C. SENIA DEL BARRAL 46 JTOET 20,785 26,00

14.535 15.491 65.607 95.633 54,42 € 10.653,94 € ES0031406004197001ZC0F C. ST. ROC 6 JTOET 20,785 9,00

5.859 6.354 27.235 39.448 43,63 € 4.795,98 € ES0031406004234001JJ0F C. TORRENTO 6 JUNT-CT 34,641 26,00

12.583 11.129 44.095 67.807 570,88 € 8.916,65 € ES0031406004240001KX0F C. TURO DE L'ESTELAT 38 JARDIN JTO 55 30,00

27.570 37.365 101.774 166.709 19.325,03 € ES0031406004247001AH0F C. VENECIA, 53 C.T. LLORET 20,785 11,00

5.934 7.667 29.236 42.837 5.002,08 € ES0031406005011001DG0F CTRA. TOSSA 1 43,648 27,00

3.811 7.592 1.858 13.261 215,39 € 3.440,10 € ES0031406005140001MC0F C. TARRAGONA S/N LOC. GUARDERIA 31 17,00

10.491 28.756 3.662 42.909 133,50 € 7.254,80 € ES0031406006166001VJ0F AV. VIDRERES 58 CASAL JUNVENT. 40 34,00

11.810 35.538 12.485 59.833 671,30 € 9.319,21 € ES0031406006371001YZ0F AV. VILA DE BLANES S/N GASOLINERA 27,713 22,00

10.137 12.632 46.874 69.643 8.001,14 € ES0031406007318002XJ0F AV. MAS ROMEU S/N ILF 34,641 27,00

7.470 8.798 35.036 51.304 21,75 € 6.256,55 € ES0031406007745001ZV0F C. PIRINEUS 1-4 20,785 11.735 22.424 57.723 91.882 13.019,82 € ES0031406007949001YF0F AV. COSTA LLEVANT 49-51 17,321 17,32

8.481 11.193 35.740 55.414 6.580,96 € ES0031406009994001RP0F C. RIU DE LA PLATA 19 20,785 15,00

7.665 9.445 38.212 55.322 205,53 € 6.462,55 € ES0031406010005001LZ0F AV. ARBRES JUNT S/N ET LLORET 17,321

6.698 12.110 31.027 49.835 113,38 € 7.453,40 € ES0031406010271001SL0F C. VERGE DE LORETO 54 JUNT ET 24,249 15,00

8.852 10.143 41.025 60.020 343,55 € 7.242,84 € ES0031406010664001JH0F URB UCSA 22 CASETA B 20 11,00

10.698 19.204 44.628 74.530 102,33 € 6.362,09 € ES0031406010782001SM0F AV. CANYELLES S/N ET 24,249 7,15

3.980 4.850 19.795 28.625 3.681,66 € ES0031406010910004ZJ0F C. SENIA RABIC S/N MERCADO 29 25,00 12.151,62 €

(14)

18.416 56.230 34.030 108.676 1.928,30 € ES0031406011052001RP0F C. COSTA CARBONELL, 7 CT 17,321 5,00

2.843 3.669 15.179 21.691 134,85 € 2.934,03 € ES0031406011578001PK0F PSG. JACINT VERDAGUER S/N CASA GARRIGA 87 52,00

96.373 291.658 110.338 498.369 20.829,76 € ES0031406011673001EP0F

AV. JUST MARLES VILARROD.1 SOTANOS

SUPE 63 22,00 15.009 30.345 4.215 49.569 46,78 € 9.501,32 € ES0031406011704001JG0F C. CANONGE DOMENECH, 7 34,641 34,00

11.526 14.913 55.774 82.213 84,75 € 9.391,41 € ES0031406012230001CV0F AV. M. BERNAT S/N DEPURADORA 55 12,00

2.998 5.572 14.793 23.363 77,35 € 4.116,14 € ES0031406012675001WJ0F PASSATGE TORRE CAMPDERA S/N 27,713 21,00

17.794 25.528 72.315 115.637 8,03 € 12.724,34 € ES0031406012911001MX0F AV. RIERAL S/N URB. EL MOLI 50 52,00

25.959 61.592 17.382 104.933 2.363,10 € 17.554,40 € ES0031406013415041RM0F AV. ALEGRIES 8 BEMARINO BAJO 50 45,00

19.647 51.990 14.246 85.883 1.288,38 € 13.973,52 € ES0031406013596001AR0F PL. PERE TORRENT S/N PARKING 40 30,00

10.067 24.812 10.066 44.945 536,61 € 7.751,59 € ES0031406013597001TN0F PL. PERE TORRENT S/N PARKING 40 41,00

23.198 68.830 52.059 144.087 2.441,83 € 19.936,57 € ES0031406013717001LK0F CM. DE L'ANGEL S/N OLIMPIC 20,785 13,00

7.765 10.230 38.409 56.404 6.371,38 € ES0031406014214001PZ0F PL. PERE TORRENT S/N 43,641 48,00

12.234 18.454 46.489 77.177 283,26 € 9.849,46 € ES0031406093111001TE0F PL. DE LA VILA S/N ENLLUMENAT 111 77,00

34.001 45.599 142.650 222.250 448,52 € 26.324,54 € ES0031406094965001VS0F UR. LLORET RESIDENCIAL S/N CT-48399 27,713 14,00

6.426 9.307 29.131 44.864 225,04 € 5.643,88 € ES0031406094966001SA0F C. SATURN S/N CT-48400 27,713 8,00 4.178 6.147 23.586 33.911 104,05 € 4.442,45 € ES0031406094967001NZ0F UR. LLORET RESIDENCIAL S/N CT-48401 27,713 19,00

10.367 13.627 51.617 75.611 157,71 € 8.564,77 € ES0031406094968001XW0F UR. LLORET RESIDENCIAL S/N CT-48402 27,713 22,00

9.202 12.510 45.467 67.179 340,85 € 7.984,78 € ES0031406094969001FJ0F UR. LLORET RESIDENCIAL S/N CT-48403 27,713 14,00

7.629 7.486 42.427 57.542 131,09 € 6.515,65 € ES0031406095132001XN0F C. PUERTO RICO S/N 55 35,00

17.706 20.888 76.605 115.199 122,45 € 13.560,31 € ES0031406095146001KM0F CTRA. VIDRERES S/N - TUNEL 43,641 24,00

26.348 61.769 46.634 134.751 17.158,77 € ES0031406095532001JL0F C. SANT PERE 36 ESC.A LOC.2 EDIF.MCPAL. 63 45,00

17.731 46.937 15.720 80.388 109,86 € 11.938,43 € ES0031406150342001GF0F AV. VILA DE BLANES S/N GASOLINERA 63 40,00

17.026 54.607 50.437 122.070 15.560,26 € ES0031406150466001JZ0F PASSEIG DEL MAR S/N BOMBEIG AIGUA 63 63,00

- - - - 1.998,63 €

(15)

ES0031406241235001JC0F C. STA. ISABEL JUNT S/N 4 17,321 18,00 9.945 13.445 51.844 75.234 41,79 € 8.189,90 € ES0031406242046001SV0F

C. PERE CODINA I MONT ESQ. C. RIERA

ENLL.APU 20,785 9,00 5.271 5.933 23.798 35.002 4.254,84 € ES0031406242048001XQ0F AV. VILA DE BLANES ENLL.PUBLIC APU 20,785 19,00

11.654 19.324 51.680 82.658 9.179,23 € ES0031406242713001NV0F C. JOAN SUREDA GUINART 5 PRO 17,321 5,00

3.000 4.035 15.536 22.571 2.896,11 € ES0031406242714001XM0F C. CIUTAT DE LA PAZ 5 PRO 17,321 17,00

8.362 11.566 37.471 57.399 6.472,63 € ES0031406243319001WJ0F C. COSTA CARBONELL 40 PARKING 63 36,00

31.973 93.145 48.949 174.067 93,80 € 22.891,43 € ES0031408023161011VH0F C. EVENTUALES SC-TRIFASICS-TEMP.FIESTA 17,321

- 116,08 € ES0031408023161015VE0F C. EVENTUALES SC-TRIFASICS-1-15 17,321

- 116,08 € ES0031408023161018HW0F C. EVENTUALES SC-TRIFASICS--GRAN SALA 6 17,321

- 116,08 € ES0031408027135001TE0F C. BREDA ENLL.PUBLIC - PINARES 20,785 11,00

5.113 6.205 33.005 44.323 25,20 € 4.966,54 € ES0031408027137001HK0F C. BELLMUNT ENLL.PUBLIC - PINARES 20,785 11,00

5.103 7.789 32.025 44.917 158,04 € 5.222,34 € ES0031408027138001QD0F C. ANDORRA ENLL.PUBLIC - PINARES 20,785 14,00

6.902 10.109 40.419 57.430 113,58 € 6.448,25 € ES0031408047841001HL0F C. FALGUERES JUNT-CD-ENLL.PUBLIC 20,785 10,00

4.987 7.233 29.329 41.549 78,42 € 4.834,10 € ES0031408064288001NH0F PASSEIG LA CALETA - ENLL.PUBLIC 27,713 13,00

2.346 2.754 11.377 16.477 6,48 € 2.574,53 € ES0031408074586001XK0F AV. COSTA LLEVANT 21 BOMBAMENT MOT 27,713 27,71

987 2.476 719 4.182 43,94 € 1.931,26 € ES0031408075428001AZ0F AV. AIGUABLAVA - BOMBEIG MOT 20 34,00

6.282 18.782 9.016 34.080 224,89 € 4.122,41 € ES0031408075449001LS0F C. ARBUCIES - BOMBEIG MOT 20 27,00

10.840 32.652 15.640 59.132 527,78 € 6.469,56 € ES0031408120707001QH0F C. ANGLATERRA E.P. CANYELLES 20,785 3,95

1.617 2.226 8.654 12.497 5,66 € 1.932,20 € ES0031408151289001SE0F STA. CLOTILDE ENLL. PUBLIC 27,713 19,00

11.114 14.710 58.369 84.193 18,40 € 9.236,44 € ES0031408157233001EV0F C. PUERTO RICO JUNT-CD-55243-APU 27,713 16,00

11.873 17.175 55.049 84.097 9.395,66 € ES0031408157235001VQ0F C. PLA DE FENALS JUNT-CD-55246-APU 27,713 13,00

15.950 21.806 62.206 99.962 11.346,10 € ES0031408167253001PK0F AV. RIERAL SUPERIOR E.P. 20,785 13,00

7.876 10.200 40.140 58.216 39,66 € 6.562,11 € ES0031408167284001EV0F AV. VIDRERES E.P. RIERAL 17,321 13,00

7.194 7.781 43.195 58.170 39,20 € 6.178,49 € ES0031408167304001HF0F AV. RIERAL - CARRER M. E.P. 17,321 10,00

2.943 3.714 19.180 25.837 3.082,09 € ES0031408225954003PD0F JOAN FUSTER I ORTELLS 8-12 LOCAL 4 I 5 17,321 735,89 €

(16)

830 1.838 904 3.572 0,75 € ES0031408238547001SR0F C. VERGE DE LORETO 27 LLAR JUBILATS 31,5 24,00

9.640 25.257 6.847 41.744 364,94 € 6.819,86 € ES0031408251356001YW0F AV. CANYELLES - DIPOSIT MUNICIPAL MOT. 17,321 15,00

9.368 30.947 16.316 56.631 140,70 € 7.743,79 € ES0031408264214001BJ0F URB MONTERREY ENLL. PUBLIC GRUP 34,641

5.092 9.336 2.546 16.974 3.451,94 € ES0031408268672001QS0F AV. RIERAL - C. SRA. ROSELL 125 69,00

29.747 88.611 21.176 139.534 21.166,54 € ES0031408295950001KS0F STA.CLOTILDE AP-CT-4 S.G. COM 20,785 11,00

5.463 5.904 23.688 35.055 44,72 € 4.305,97 € ES0031408314672001MS0F RONDA EUROPA 59 - GRECIA JTO ET 41.151 34,641 13,00

10.461 11.736 45.315 67.512 26,99 € 8.327,71 € ES0031408318222001TB0F

C.JOAN FUSTER I ORTELLS 10

OF.RECAPT.LOCAL 25 14,00 5.303 12.558 4.335 22.196 3.744,54 € ES0031408322092001QP0F PJ. SENYORA ROSSELL-ESCOLA BRESSOL 100 48,00

5.812 10.866 3.426 20.104 152,60 € 3.777,94 € ES0031408343187001LY0F AV. PUIG DE CASTELLET 22 MUSEU-OF 87 40,00

24.253 64.132 57.888 146.273 16.953,38 € ES0031408344407001RV0F CALA D'EN SIMON - BOMBAMENT 34,641 14,50

824 2.525 1.026 4.375 41,24 € 1.922,68 € ES0031408346440001GR0F PLA DE FENALS - CENTRE JUVENIL 27,713 11,00

4.739 8.638 2.458 15.835 3.119,70 € ES0031408347188001AH0F CALA CANYELLES - BOMBEIG 17,321 1,00

327 593 164 1.084 9,82 € 786,50 € ES0031408416270001ET0F CM. CAN BARNES-IES-CEIP LLORET 69

15.460 57.491 16.815 89.766 14.433,76 € ES0031408487689001BK0F GENOVA 20,785 8.330 13.720 26.950 49.000 6.220,54 € ES0031408466904001DY0F AV. SENYERA 52 24,249

4.250 13.750 7.000 25.000 4.001,72 € ES0031408329422001RT0F LOPE MATEO, 24 24,249

4.760 15.400 7.840 28.000 4.391,72 € ES0031408166816002YE0F MESTRES 111 25.500 82.500 42.000 150.000 22.941,00 € Total general 97,00 1.375.931 2.824.789 3.809.900 8.010.620 26.558,45 € 999.680,47 €

(17)

ANNEX 2 QUADRE DE PREUS

POTENCIES CONTRACTADES INFERIORS O IGUALS A 10 kW

(OPCIONAL)

TARIFA 2.0A (OPCIONAL)

Preu unit màxim,

IE i IVA exclosos

Preu unitari

ofert

Terme potència anual €/kW

21,893189

Terme energia €/kWh

0,149198

TARIFA 2.1DHA (OPCIONAL)

Preu unit màxim,

IE i IVA exclosos

Preu unitari

ofert

Terme potència anual €/kW

21,893189

Terme energia P1 - Punta €/kWh

0,180838

Terme energia P2 - Vall €/kWh

0,067940

POTENCIES CONTRACTADES ENTRE 10 I 15 kW

TARIFA 2.1A

Preu unit màxim,

IE i IVA exclosos

Preu unitari

ofert

Terme potència anual €/kW

36,227568

Terme energia €/kWh

0,167314

TARIFA 2.1DHA

Preu unit màxim,

IE i IVA exclosos

Preu unitari

ofert

Terme potència anual €/kW

36,227568

Terme energia P1 - Punta €/kWh

0,188677

Terme energia P2 - Vall €/kWh

0,085300

POTENCIES CONTRACTADES SUPERIORS A 15 kW

TARIFA 3.0A

Preu unit màxim,

IE i IVA exclosos

Preu unitari

ofert

Terme potència P1 - Punta anual €/kW

16,069334

Terme potència P2 - Pla anual €/kW

9,641600

Terme potència P3 - Vall anual €/kW

6,427734

Terme energia P1 - Punta €/kWh

0,182552

Terme energia P2 - Pla €/kWh

0,141376

Terme energia P3 - Vall €/kWh

0,083731

(18)

Es recorda que no és obligatori presentar una oferta pels subministraments de potència

contractada inferior o igual a 10 kW (TUR, tarifes 2.0A, 2.0DHA). Aquesta circumstància es

valorarà com a millora, en les condicions establertes en el plec de clàusules administratives.

S’inclou un model de quadre de preus TUR per si els licitadors volen presentar oferta per

aquests subministraments.

(19)

ANNEX 3 TIPUS DE LICITACIÓ

POTENCIES CONTRACTADES ENTRE 10 I 15 kW

TARIFA 2.1.A

Unitats

Preu unitari

màxim, IE i IVA

exclosos

Preu unitari

ofert

Terme potència anual €/kW

163,68

36,227568

Terme energia €/kWh

458.579

0,167314

TARIFA 2.1.DHA

Unitats

Preu unitari

màxim, IE i IVA

exclosos

Preu unitari

ofert

Terme potència anual €/kW

419,43

36,227568

Terme energia P1 - Punta €/kWh

285.575

0,188677

Terme energia P2 - Vall €/kWh

928.276

0,085300

POTENCIES CONTRACTADES SUPERIORS A 15 kW

TARIFA 3.0A

POTÈNCIA

Unitats

Preu unitari

màxim, IE i IVA

exclosos

Preu unitari

ofert

Terme potència P1 - Punta anual €/kW

4.058,91

16,069334

Terme potència P2 - Pla anual €/kW

4.058,91

9,641600

Terme potència P3 - Vall anual €/kW

4.058,91

6,427734

ENERGIA

Unitats

Preu unitari

màxim, IE i IVA

exclosos

Preu unitari

ofert

Terme energia P1 - Punta €/kWh

1.375.931

0,182552

Terme energia P2 - Pla €/kWh

2.824.789

0,141376

Terme energia P3 - Vall €/kWh

3.809.900

0,083731

Lloret de Mar

Preu total

ofert

Suma de productes

1.330.904,78

Figure

Updating...

References