• No se han encontrado resultados

L 'idioma valencià a les escoles

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "L 'idioma valencià a les escoles"

Copied!
15
0
0

Texto completo

(1)

.Confer¿il

l'j el p~onunclada

en la Associació Pi'ovlncifJl d t mestres oficials de

Ca5tel~ó,

per CARt:"ES SALVADOR, me5fre de Berlassal /

· L'IDIüM A A LE

VALENCIA

ESCOLE

/

(2)

SenyoreS

t

enyors:

Dos pa" aule ...

•:.'PJer a mal1Jifc··tar q, Te tinc a,

gT~l1

honor'el poder 1!"egir: akll1fbtes quar- telle$ .a Ull au.ditori ·tan disti.ngit Clonl

. ei pres'ent, ·que."111 conce'di:x ,b :ne- Y(~1èllCia, qu,e.-:111e I1J()._:tatja 'entr 'ls' seus' 1braço-~' per a tre.ba.11ar f rma..

n3ent pet la ·cnIrtuntpàtria, tan decai.... ,

~~l1d'a fins aV;l1fÍ3I 'Peto ·que ÍnKl{uhta1ble_

111!ents~ 'alçé:vra 1)e1" a col].;eg'uirel/pri_

11lor-dial 'lloc que So,,- lnerei., si .tote.s Ues :Associacio.nsprovincícu1s de VEs...

!panya, 'organitzen i funden tS;eccions de 'Cu.ltu.ra oO'nl la qlle ací a Castelló el :.iVIagi teri ofici,al aea'ra'd C{~ar. i q'tí.ina !pl~i'¡11'era. aC~Uélció és·la 'Conver-

Sè: Peda'gÒ'gica que en ·tiq,tt1eS;t ~loc s inícia ara.

::-\ls cer"ell's de tots ehf .present e- tarà gra¡rada l' imfyortància ¡pedlago- glC~ d~ aqulcs~e's conE'rències i al éot '

tinf~ltàn

la necessària amorper a:l

c~- ¡

tudI. deIs nO;tJ,g proiblem~§q<tle 11

r

¡

(3)

aq llesta sada. e~ l11ani fe.staran dA' avuí en avant, sentaqueL~a:anTor Ullagran lbenevolencia i una tr.ansigència giran;

1lné~ 'gran si 'cap, en (clactua'l nlO-

lnCllt en qne viu'ca'alegir..yos t1ll tre..

I1nJI, ·el qual títol s.orlament h~ ..1gut.

pare d'e ;po'1ènlÍCllues; de discussions, el d!e':--'a'venencies es~pa:nyo}i'Slte·. if rò nocr!egat1 que jo vinc anlb a:q.ueixa ll!atei~.a int.enci), 110. L~ obra jJ>o1íti-

C¿l !LI10drà. se.parar Yül'untats'; però la --pedatgò-gioa 'no ,pot 111leny's,que apr~..ta1"

a:'s mestl;es ;baÍ'~- d'una s.ell!)!era; la senyera IJe tla: :C:t1I!tl1.ra.

fa

no vinc a fer :piJlhica ni a r'aa'"

nz.rpolít'i'can1'ent p r a ex.pHcar el per ({ ué de l'u d'e l' icli0111a valcncia en les escole"'. llenjDl1 \:1· ..-ics valencians

¡un!'" altr:e" defen:ors l11és sòlid"s i a

d~ aquests ll1C 'lim.itar'.

·DI'"\8d'cll prin1er tTIo.¡nent"s· tinc q'ue

~er franc. L' ad\vocar .per el valen...

'cià, no¡indica a:v'e.rsÍ"ó a 11Íng;una ·a.ltra Hengua del n1Ón· totes 'pler a ¡tnli .en1- 111ereixe11el 1n!Rt~ix respete. l aixi~a

(4)

com tdb::sles nl'are-s-són s'agradc~¡COnl

la nlHr1e meL1'a, aixina totes les lleu- gnes són conl ;la ¡llen~ua -del 111en còr.

,Però canl,J' idi'Úr:na 'é~ el: translnis- sor dleI pCll&an1cnt i les idees quant lnés oIar;Ei9 sigu1en e.. '"po'S'ad!es, .nlés C0111;pr-ens'ió d'elles pDt 11'a ver,. pet això no (he d ht<>t en d'ur ací la !ue:na disert''C'íó ef;crita tCil. a'(l.u~E\ta il'èrica llei1gu3.J tan ~-S'pal1iyola con1. tof{~s les de- la 'Península.

Jo SüC va1cncià. 'rinc tn:és facilitat d~ expressió ell la ll1et1a Hel1gua ver...

llàcula ;1:~le 'en nil1jguna altra, i 11-0 tra'C:f:iant-..}e <1' 1111; acte \ofiçia'1 1llanat

p~lG;oYern e5~~'allyol, enl crec, no 'en el lC~r;e\t de Ja ulli/bertat en la ele-c·ció d' idi:0111élJ, 'inJÓen la ohligació d'e nlanífelstar-nle en aque:3\tallengua va- h'l1ciana: única per a 111'i ca¡)Ia.ç' die,db-' .nar-l11e ,el J.éxic que nec.esslite per a de:::enrropla:14 'kl.111atèria. qne em l.p'l'a~

lPo.2!~.

lRerd'one,'puL:" -i allgú delspr¡sents l'fa cnl con11prél1 llJ1a:::L::a ·en el il?JreU

iúiolna. 'L' e~pressar-:v1c ·cadaiscú com Sa~J.! és a'cte perfectia:tTIlent civH~ 'qi.le han1! de ree-onei",""eri acc'c-ptar, si va,"

leln.pas,-Iar per ;hoime~ciY-i1itzat"', I~Jis­

püs\ts a fer cultura.

El problema pedagògic

'Des d~ 'qué el nostre',pediargog En :L,luis ,V'irves es feu par1tidlari en .~ SCUl3; obra ,ci1n. "ij)e tradienc11s 'C1lisciipli- nis'''. de .1' cnseyança en la llen'gU'a

vernàcu,l,~ d¡e.

r

alun1'1~e, a~ort':Lllt lél,bl~~"

(5)

dantI. ,e'1s raOnanlel1tSl filo-òfic, i pe- d:llgogic'= fins ~vuí, la 'qüestió és plan- tlcjada r;1ins ells t;ernles cicntíficu- d"I')'aln-~:lloaix'1.ué.-i{t'eH JlIO eilS pO-

den1 aparta r, ~i YOle:nl' que lla nosltra lhLbor lKi siga ma1l1lleSfa per h;:...: .pas- siüll's polítiques, que a v.uí tot 'ho en- verinen.

El filòsof de \7alència ja tancà les port ~ de

r

Edat M~tjaj diJr'Í"les d~l

·Renaixelnent p 1"" 011passar,en el gran C0111enÍo 1 ublJicant Cll i6JI la "P'orta dE. les llcngl1les Oibertd~", i els janó:c- nistes ¡que en 1643 ohrí 11 en Port 'Royal les seues escole· ·on se .en'""

senyava"en fral:tc' , tot el programa i es dester1iava 'el 11la:tí i el- gr,C'c-lp~r

!pritnera veltada,-.lde Je~, escoles' de priineres lletre... .

Des de Bavors, tots els pedagogs, hunlanistes i.filòso-fs ;hanc];anlat i're- clanlat :Viriln1ent la ense.lllyanç-aen la Qlengua m!aterna C1els alunl11es. l per

~noferHa,r:guÍ'ssüna aquestadisertació anotant fraseslillihres dels s.abis que

~dbrelasstilnpte han .escrit, aplegue111 ali canl'p. pedagògic del .segle passat, on a'l custatric fI 's. E'g~~ll"es de lirüelJ,el i Pestalozz1 s' ,alçala. eminent obra del ·pare Girard:, autor dél "Curs cduc'atiude lallengua lnaterna'~,i de H.l; 'E:ns,en'yiança de :la Uenigua.nJ,ater- na'\ mon.unlent·,que pub1icà als 79

an~Y~1 ès a dir, quan es trobavaen la pos&essió de les seues fecorides idees.

11 a.vt1Jí~ qu¡an el probtellla ¡que ens ocupa ,~s~.esolt'de fet per tots els

'e~~J1l1f.iihratiSI .c~'fV'ÇQl~ d~ I~ Pedagolgia,

(6)

avuí és quan 111P.S s' in1pugna dins: de l'Espanya i fins pels lnafeixos mes- ,tres' vek;'l1't una Iqüe,stió de pro1u:di- 111!ent 'quc és

única s.al;vació es- panyolLta a

r

acabalnent de la grai1 guerra. S:: havia a1bandonat tota la rrlabor delssabis, se vo1"ien fer els fu- nerals a la !labor del sabis,.i les idees qt:le 's to'I~¡ven,_'lItre si, han ei.,,"it a la: SG;IJ·~pfíc;;e -de1.1.1-)au'per·aso~ti'ndre

il'

que"r.cchr depc'Hdre

~l'1la

llenglla 'ex-

t;'iIllj'a aballsque la llengua '7llatcïllf'!.,

és tant conlJ (voler plujar a"cGtvall abans de saber acal1zinar".

il\iquesta frase, que tant ingeniosa- nIent deia (,olnenio en et període del Renai;r'ilTI'ent, eis 1ot repetir a1vl1í ad a1qu011s que negEgent1nent sosten.el1---

110 sé alnb quines ·íorces---lque la Uen- gtta única de lesescolestha d'ésserh.

ofi:c'ial en perjuc1:iüi de Ta 'oultt1.ra :pà- tria... (qees'ta frase famosa .pel seu C' ntingut, 'C a retratar de folla la içleol'ngia de la Revolució francesa, 'que avttÍ' és ref.orma'da fins los seuS'

nlateiJ~os .lfül1atnents, i quin nlajor . p'untal era l' e..'"purgació dels tr'enta '~:p'atÜ'i.~¡":1d,.:. '~a ]1:~l1gua iran1c'e! a.t qt1'e lpPeJtc'ni,clleIs(lJdlit·i:cSi Id'elw·iCüinJ\ ,enció, no. obstant patira de mort la l1ibert~t

inr1'ivrqual- ¡que proclalnaven i la il1- tel-1ectualitat que de.fenien. .

:Diemiol.ara1nent, 'quedes detRenai... ' ..',e!uent fins aYUÍ-,5' lha,c::,losti111gutnl0i~lt

alt i molt clar)que el no donar l' en- sen~rança en la llengua t!ratlerna ,és atrofiar una .bona part de la jove1t- tUlt; i s.i nosaltres, ells me?tr~s) han~

(7)

d' a.pro'fitar 'per a ,.quelC01TI'1n;~\S de lo que leJl'8 'P~llitics d' sitjtcn que a\profl- 'Íe1nl, tenin1'\qlie trc!bal1ar perque ~. a- Ibo1ixca en l'Espanya qne procure¡n fe'r ~gran i esptendorosa, les erronies . id.ees de la Convenció francesa, fetes e:rraeI!ar.ací per hOln1!eS no tant en- ciclopèdics ni tant alnatents del po- ,hle iconl aquell s de la gerUl'a11a- F~ança.

El

f~t

biològic

"L,')~

n

n:gualll,'-d¡~':la l'I-Icr'eter-so- lidificant les valors (jl1iantitatires, l' àninla mateixa .dels poblies feta vi-

s~ble i tan'gible.'"

¡Per a que nosal'tres puganl.delna- nar .per tot arreu ¡que s'entronitze '1 .'idio'n1avalencià a les nostres escoles, :ham de de.mostrar ,que el nostre po- bl¡eté

r

àni'ma :visible i tangible; que . pa:rla el valencià; per voluntat prò- pia, i, encara lnés~ çontra la voluntat del .poble que ¡el ,go,v:erna.

l valler dtC\l111ostra'r a ò qne ja és delnostrat p,er si nlateix és caure en '11'11 r.iditêal. 0, VioüuntarianJ:enlt, no'

c,a'u·'(;'111 ltO~)a.rt're'5 ,en t'an g:ran ridi-

~o~Jes'a.

lEshen notori {que, de,Is 24-745 ¡qui-

¡Jún1¡etn,,:sql~leü~ l~a ~>l1:p.eflf.ilci'e total dol

rei'l1Jê V3,)\v~c:ià, 15-.3'59 CiUi~Jl11tet'r,cs són de parla va\:~nl::iana,i 9·3.86 qui- , '1Ól11et rc:sl .:Jóu' de .pa'r]a caSltelliana,.

!La pübl'ació corresponent a l' es- mentat territori és de 1.641.139. ha-

¡b:lta~11!tjs j i d' aJqu~ec~ts'I.30'0.388 són de p.ar1~ v~lel~ci.~l1a, ~ 3'40'¡~5l d~ pa.r!~

(8)

(eonclul:ra.)

.. w1.'

l ca~tdllana. l ,j d aquestes quantitats dCSco!l1lptenl el territori i la poblaèió corresponent a la 111e.seta de Reque- na i Utiel, qu~ és ca~te~lal1a per,que

U10 10:n 'fins a.l' s·e:glc ../ ....T, cnc P '::::111La

·,que· el, r~ine valencia.1 •que parl~ ~1 c:a~t'e.na.. es de 7.0.'82 qUl!lol11Jetr.c.s. 1 {l'e . 301.174 ha1bitan'ts.

.Per lo que es veu "'11.1(; ~/alència té

, trl~" aJalara/brialln2.jO'ïí~"lt1Jef1J1éti"la

I

la He1l'gua oficial. i'\(~Ò .(,':3 un fet ju-

p

n .gab}ll: que ens {llona tota 'la'forca i )1 tota la valor necessàr:a per batallar

I

t \ nlenguasenyançaeh pro ,delvalencianaracionaldretqu.e tenendÍ11S les·a rebre unael's xicsscolescn-ücde

la s na terra.

l aJClues'ts milenars ci' alU11111c'S que ,per inllpoSlició d' ,una a:hsurda u.nitat ..de Henrgaatge p t a tots els p'aisos de l' Espanya que no parlen l' idiol11a ca tel1à, entren Ienles escoles portant al cor, al cervell i als llavis, la parla

iDligena i ells olbli·gU1C'!1 d' .un 1Jcll-'Cl1- . sec a 'rebre

r

instrucció perntÍg,d'Ull

·'((hi 01 qne no entenen.

lI'

açò és un tnaI gravíssim ja que l' explicació de les: divers.es disciplï-

l \ ,resten confoses en absolut, i en C0111pte<1'acaluinar contbatent I anal- rfabetislne. s' avanca sen1brant-l'o en nostre'voÍtant, desplrés d'!haVer inaI..

'gastat energies i pressuposts, sang..

nan\t 'quasi i11lútntn'ente part ·de la 1i- Iquesa es\pa11!yola en obra contrària a

I la.fi en que deu ésserdestina'c1a.

(9)

Jo ycig que 3.1 no'considerar .legal la reformaquereclan~ern per a bédel pd~leescolar.. es fa una enorme ini..

Guitat de dret i eTe jt%,tich~; IIJc10]t.1è

sor:ment és cai11~~lrl...11::tbl fit!e sc

Vi~,n6a. cJe;~r1tir U~l idi-orna, t1:na llcn-

€,'ua viva, quan 1~a terr'a quA la pé"rla

ma

'sigt1t dornina.la. T)ero si els valencians SC.LI i:f~t1a19 als d

mésespar~yols;si tots forrnenl glorio- sament la es.::èlci'l (l'el pob1e espa-

n~Tol; si ' lalència ~s una de l~s tniés ri'ques -comarques de l~ Ibèri , a la llOstraleJscola ~Ie latr,c.~n¡conte c'-co- la 'CoI1lqui.:tada · a'queixa desigualdut és deni'grant per (lI que la obliga . fa IegaJ i per al que l' ac;:t~ sel!:e prdtesta.

No' thiha ~llei 'racional que puga 1nantin!dre el principi anti/pedagògic 'de ¡q,u'e ací parletn, serenament, 1nen..

tres es veu que l',alumne -pren

r

es- cola per lloc de tortura· per la rigor 3uemorista que en ells S" ·ob2·erva.

¡J)' ;tcí e .segheix 10 segi.ient: El

·nlestre explica .:baix notmes pedagò..

gi.CJ!lt1es•.Elsxics q,uc !n oentenen l' ey- plicació en i1engua legal es distrauen primer.P'~~a·acabaraborrit~,;i étqtl~ll (Jue ¡~~ '1lnlch.a en llal Cél:rreralCJel malgls- teri ple :d' ideals monte:ssorians, acaba per donar rlHbrcs de texte als discí..

pu'ls, deixant .que :repètix.quen mecà...

riic,att1:ent el. contingut de la obr'eta apro'bada per elCon('telld' Instrucciv,

patra

¡Cjuesi-rva de texto en Tr':?,DAS lè1s:

esc'kétas del

Estado

e$pariol~

D' aqué~ta n1ànèra es fa Impossi-

!ble slerv·ir...·ncls Id1eg~uda'Inent de1:s nous m'eto't~.es de la ·Peda:gógía; i tota la Ilabor d~ Hefl&art, de Bestalozzi, d~

la- rl\1ontessor.i i :ae1s acrtres .a'mate1l'ts de l' ensenyançà intuïtiva, queda re ..

legada ,en l' Espa;nya ad aqueUs pal..

.~o~ qU'~ t~n~n 'pe~ dl~O'S'ui: yerr~àC\lja

(10)

la Heng t1a nficial. cor1 si els lemé~

pobles. i,entre ells aquest llevantí, no foren dignes de maj.or cultura i de 'major 'progrés.

J.~:l xic parla a la llart al' Ca¡·re11., i --·encara 'que. .LIO sc yt~Jlga--tl xic parla a

r

,escola la llengua \!ale~i~.··

na.

l si l' CSlcola.. ha de fer obra c()n··

tinn:'..dora ·de la falnílía, i al n1ateix

icm'p~ha de preparar al ..: te per a 1a .v:lda, no li podelu robar.la 1Jengun, ni l' t11J2el1~rança ,de la. llenglla, ni F ir:I~·~tÍ"ücció per mig de la seua Jlen- Igna. ni la educació, hi la rel'ig~ó, n;

la nl0ra~1 ·qLlle soDsrr.ten:t cornpFén :p:er Dl,i'g de :la seua llengua.

,I<.ecor-d!e1nl' interés:que té el Pap(l cn .nue la Doctrina ¡Cristiana .' e.x..

pli.q{1e ~n les cate;qnèsis per ruig de les iJTengues mat'ernes, per a que no pa·t-:iX1qnen els(dogmes. l ésque la re·

lig;ó, ,com l'escola,

no

pot apartar le;" seues ensenv.ances de les normes- qr:e 'la Pe'd!a.g9Jg~ia Hn1arca.

Dualitat de Ilengues?

:Som conseqüents amb les nostres Heial.s ,cre-ènci,ets. Hanl ,dit qt!le a Va..

lència ,hi ¡ha poblaci6 de a1engua va.- lenciana i, a1 mateix telnps, die l1en-

g'ua: ea:Slt'e11anla. Tanlhé han1 dit que

r

~scol~tC11etllprep-arar a

r

a.1u1mne per aJa; vida.'C0111,1la. vidalcifel xi/c., al fer..

~e Iholnie, ha d' és·s.f'r relacionad1a amb els ca:steHan3 en tots els seus lordres i mau1ífestacinns, te~li:m

?

ehH~ció

,d' ,en:an.yar la 11engrtla d~{Cervantes.:

'leil :~Fr açò que a le.9 n05tre.t' ,fS-

coTes :haja d,¡aE-cat de llengU!es?

~C11IarariI,ent, no¡.

JD1u¡aTitat <Le lle.ngaes vol dril" que des d'e:l prin1.lcT :d!ia. ert que ~l xic en tra en ia-cscol:a, eln1es;tr~ ha el' e:sJco- ,mlen ça1'" d' en

se

l1!yaJf-li l'es !p'araUil:es m'é~ Íot1U:isipens.aIb;1·es del caste!l1à a4ll~b

(11)

rehlC~Ó al progralna escol,ar; les pa..'

ra~1'es niés. vl1I1ga.rs; els non1!"' de les

cos~s qt1J~·el, .ro'detjen, i això és10que ayu.i -feni tots, perctlentmoltísisim I~lé t~111{pS i trehalls.. deixant, per 'cons·e..

liiiehcia, retras'a'Cifislsi!m'a l' .instfluJccitÓ

dels ahllTI!l1es. . . ,

No; açò pecari~

.et'

an~tlpedagògic

encara.

!EI mig ú1niic

.er

¡e<qulélnlnin1Ítat fé el donar total ta llabor _en valencia, fent-

e2tn'di~1·'eneli últimJ3 al1\Y's. una assig- natura tP~s: LJeng\ua castcllana amb eixcrcicis de:I:ectu:ra i e~Jcriptura i es- ttí.di :é1j C;:ra:n1àtïca.

=..A.'l' eixir et xic d'e,r.escola'dep~r..

vu¡ls ja d 'l ~p¡()rtara la elem,cntai un:

grau de;'cu1t~l:ré1 i d'educacióstvficient per aI.onlençar amb profit'1'·obracon- tinu:adbra-. ])el'.': si al1f),g fin als 10

anY8 o ?1s I:t ¡rebrà Ull nota:h1e al1g- Il)erú: ét ensenyança. "rind'l'à sòlides naciau:: :i~-llengua materna. ,Deduirà

k~:-¡ ¡·,-·g-le_'. gra.!naticalS' creIs ei.. ercicis .de lectura i redacc~ó. llaurà ,entés qnellc~'m er.... cièneie~ i ,11etr~9. Tindrà l' intel-Ilip-ència de~_ipe:rta per a 'estu- dishnil~güe8 co:nJ:p.aratitls, ifh:ett's a¡cí

e~¡punt obligat.per-a dependre el cas- t(illa.

:Sa:bent ,üa'statltuna'llengua, 1~¡prò- pIa, i au:gn1entant gradualment a·q¡uei- x;t sabil\~¡Sa:, se 'H tplot d!onar a .U'egir, des:prés

èr

,haver-lo preparat lo sllfi..

ÍLeient, un lBhre de l,ectura, q1.1Ie, te- nint a. les ,.pàgil1e¡g lmpars, el texte_

vaI11lonci:a porte a les ¡pàgines'Pars la j

co!r'tie 'ponenttr,adtl!oci6 castella.na. l si aque·st nijbre fora ,e'Slcrit am~b amor i nlètod1e., a 'cada pas :solu~ilonatiadi'fi- ctl'lta:tsno mai ma'ss'a g¡rosesÇ1C'f aque esquJedaren confos'es. .

l a

r

tlní'S'on, l.a red~acció Iere p·eeites

fr~Js:es 'pas'~;ant a la composiici6 de

èo.nte:~,'his'torietes, i1etre.s lfam,i}.ia.rs i llic;onsdit!t:studi, sempre ¡baix ladüriec..

ci6 del me:s~tre i ¡J.a c!·~11su]ta :d' \un VQ-

cahl1!larÍ Talencià-carJteHà.

iSaihent-'S1ê la a1eI1ig~a materna.,' es dèuestudiarla l1;engnacàsteHanac'Üfi:l s' estúdientotes les Hen'Irü'e9 e..<:tr-anfï s i fin.s no :hi hauri\a incon;V'er,j~;;nt ~n q1~e ja inic!iat '1' .a1t'I¡mne 'en aq:uells prim1erlS ¡pa:lsO's qt1¡e havenl dit ante- riürntent, fos acaiblat l'estudi ,òíe

r

idioma ofici'al, Ip1arl'ant-1.i se1n1')re e¡ca~SiteJllà ¡per a refermar aJ 'mènys

t"'11Ç'regtv-ht,pro·ntlfllciaçió.

(12)

¿Com ,es vteu i r~petÍ1n, no~hi ha en

no~¡altres a v¡ersió a les altres llen- g:nes, i¡ ·fip..tS SO,m¡ parrtid;a.ris ·dIe que si .a3!lega

r

e.u.s:ellya¡nça 'Ü;Qli~g'atòr.ia fins aJg 18 anys d'edat, com en lles na·- cions ;bolxevistes, K1S 'done Ull pareU de cursos deildHoma Esperanto, per 'a úlrondial1itzar d' ·a·q::.!¡e·st lnocFe ~a cul- tura va.!'eñ~~ana,tquè, èüt en honor a la l1tJ;::tra ideologia, la volem .ex...

pandida, no sols dins de Les e;)colcs, sina ·en e:lcamp '&e la iliiteratura, de les ciències i en"el "'vastíssimcamp de h1. filoeofia.

El mestre, preparat

telar que :p'er a dhtind!ne la reforma pedagògica que intentem, 1J'er aholir l'aibsurde, ,elcrinl ci:ent:írfic que patim, és n1:ene9ter qU1e~el mestre estiga. pre- parat.

D:e q:asmaneres es pot rea1Ïtz'aT.. l."a prèvia preparació¡desdeles }Nb m·a.ls, i :1' instrucció dels me·stres oficial i (p.nrtict1l1ars que ja regenten \eJsoo~les.

;S~i en ae~ l Tormals valenci1anes se creara la cated'ra de llengua valen- ciana i en le:3 ;pràctiqu.es se tinguera la cÚ!ra que reg.uerix ·el 'p~obl'em,a, ja tir:driem r,es-olt·a la preparació d~e.l

n!téstre .del! pervindlr~. .

Ara, la: ;Qreparació del'a:ct001 tn~s­

tre en funcions ja ens complica '1 assumpte,_puix l' ·acutt1'ulació de fa.e- na :qt1:e sobred'eH'pesai èln~C'essari

des.cans que necessita a les vacances

· de l' estiu, o la ·colònià escolar, és

una

·forta rèm·ora. quedeven destruir,

· -ï la des¡tr.:uiremamb·forçade vo!unta

1 i de amor a l'escola. l tenint aquests

· dos factúlf.s la la nostra part, puix ~1

!rla!gilsteri setll!pr-e ha demostrat tin- dr',e 'ls en·g11(iJur :sJl1lperU'atit1~' la p,rep-a-

· ració del mestre ja esd-eV'é l.tna C.Q-

sa relativ·am¡ent fàcil.

~101tsm.estres del nostre .reine nQ '. érs '~~cl~SlSla'ri ~l'Ule,.dep:Y1e11igiuen ,el.

va-

le-n1c,1a., ¡per.que sttjJn ~illS d' açl., ,1 el

~ parlen. Queda, p.UJix, ·reduïda la .pre..

:p·ar.ac'ló a es~oUir i estudia.r una gr3.'ft

màtica vallenciana-'la del pare Fn.., alana pereixemple-i a ·assistirla U1Tl

curset o dos de.Jleng"L1a: lectura, e&!

crlíptura'i gr~màtic·a.

Els mètodes d' ·e!1setltYança ca1das- cú delsrrí~stress' éls porta al cervell . i a' la prà1ctioa, i el material, Uihres, vocabularis, diccionaris i quad·ern$, l~1i~C Qir.~ 'sellí~~ ~\o:r'a;~q\;"~V9 ~'r..n1~e; qu~

(13)

la Editorial Valenciana està

-a

punt de fer totes les publicacions, ¡garan- tïdeM ·per firlnes no soslpitoses, del material que en aquesta reforma 5e puga.utilitz·ar.

.Ll\¡qU'etS'~~ 'cu rsets, run:dhlts 'a: hase '<.ie les vacances de ,Nadal i de Pas- lq'tia, i de les ,ca11JifCu:l,ars, podriên fun- CIonar baix els auspicis de l' Estat,.

deLs mun~i'ci!Dis, de les soc;i~tat1s,cultu- rals, atenet;s

i

Universitats, i 'de les

~A.ssociacions del 1VIagis.teri a les ca-

p~ta,ls c1e illes ,a}ctuats prÜ'vínci.es, als calps de partitju'dicial i¡fins en .a'qu:e- ales localitats en que, per la seua tem..

peratura, tingueren agradahle estàn- cia. l nl:és ·encara; es podrien esta...

blir ·cursos de :valer.tcià per corres- .po:r..1deTIlcia,'cant j a \ho té fet l' As:s{ft- ciació .Protectora de

r

Ensenl)7ança Catalana des del' tnes 'de març -de l'any ·actual. .

l'a veu¡en el's alnl2:.fb!:es oidor;g d' a- lnesrtUJ lpass da ¡dil~lef!ta;ció,Icarn~:o(]í11e

pareixien ines"a1a1)les murades van deixant el pas' ¡franc a un·a Fe que porta un nlant i una nelisa ·per for- jar de l' .e$~ola v.el1aJ una altra que siga ,feta' amb arreglo a les nor.mes.

de la ,P;e:d1alg;ogia r:a1cio1na1.

Acabament

N o puc acabar aquest elogi a. l'ús de l' idionla valencià a les escoles de primeres lletres, sense dir tries que siguen 'unes paraules sobre els càn- tics escolars ..ja .que for'tnen part d~l programa 'obli:gat de les escoles, i tene'n 'una' gr·an i!I1Jportàn'c1a elcLuc~ti­

va del hon .gust i del ritmei del oit i deIs innats s'entinlents de pàtria.

·Per a qn:e e:1 càr¡tic siga úti,} el11Jab- solut, /ha d' éS'ser comprés 'Per la n1¡aSiS'él!. dhDra,l; i per a q;ncGIL siga lla d' èstar e~lcrit e!l 13. llengua .materna.

El ·càntic q}u;e parle al cor del r-es- , pect'e q'ue ·mereix·en les ¡pla1]t~es, les flors i tes' fruites, de10·q;ue valen ¡els ni us, de '10 que ~ón els ~lét~res ,escü- aar/s:;q/L1le d!ilga.la nlaravel1ade-l''aigua rl!t' la font delI ¡po:ble, que' rec:or:d!e l.a gesta ~p!àtria,_la Uegen& religiosa o la costum típic·a i la festa, ò 'el ·cant del ·mar:i¡n;erddel segaJ&or, ¡ha d'ésser escritIen u'u idioma qúe 1).0 deixe es..

trafa s'ens compendre, que totes 1e pêlJraules tingu'en un lloc 'Ou descansar al rnés fons del cor, per a. que no

~' ~bli4.l}.

maj

¡né__ •

anar __

wn~

(14)

truint l' ¡Idea de pàtria per mig de l' él!grat(~abheharnl!Onia que StlipOS.a un pcntà:grama firmat p.r un 'con'1'pos1tor de l' infa.ntesa.

ED¡l':escola's' lha de canta'1~ l' a1nor a 'les regiiQUS', al ,poble natal, alca~n­

p':;.nar, periqittè, corn diu

r

iI1l9igne pro- loO"lador del lHbr~ de CUITOS Enri-

tqltè'Z, Hla: p~trtri:a. no fs

r

ítlnm,ens~a:·i

lvariable 'exttenS'iú {te ter'rit'ori que s· acarona haix una 'lnaleixa' bandera

~ ob,:rlix IaI mateix 'govern; la, pàtria és

el

mun'i:ci:pi, és' el poble on naixque..

· reln, el lloc sa.grat en el qual cada

· casa, c~d!a halhlrtant i cada ;pedra ens f,ec.oO·rda ún lnOlnent de la l ostra exis..

tt-TIcia". . _

Així, puix, l1a'111 dIe donar tota :1' educació., tota l' ir ...-tru~ció i !tota

, r

ensenyança en no~~ltraben1,?olgu:da i

· tniI voltes gloriosa U'en~gua,per!p:oder

f{,l cultur.a.valencian'a,j a que!cadapo- ble té una psicolog",a especial i ne..

cessita, ~po~ ]0 tant, la adaptació d'una ;F:edagogia espiecia1 tan1íbé, fent lian0r ::l'1 c'a'ruet {~e note:Sl, de '.la peda- 'g-oga IVlontesS'ori, -en el q,na] :l.Ilota lla

·psico!ogia de cad'a alU'lllne, per onar a cadascú :la l1i~ó '¡:Ie!sonal queli r ...

qU1erix.

Fenl-1hoaixí,tr·en!qt.tem 1.tcfts elsm'al...

les vells o antiquats que ens faCíen

! nossia,· ,per a q·ure lÍo siga Hetra morta la ¡gran,conq~t1listade1smesltres que en

·~iència pedargògica s' anome·~1.ENSE- NYA~ÇA rNTUITIVA.

Concluslo s

D'e tot :10 que .ham llegit, se dies..

¡p'renlen les'segUents ICO:tllo1usions, ,qtte

tinc I~' hon'or de posar a .la vostra.

considera'cio :

I.a Que tots els 'pedJa:g.og e...tàn

c0nt~sl~'esal' afirma·r 'qtt!e

r

en,1s'e'Jyan:- . ça :Gels 'a1'uffines s' 1ra de d'onar en l'escola a·1J.a;se ,¿re la llen.gua

rn

a:terna·,

~IYer a qU1eparlant-los al tor i a la in..

.tle]-ltgènci~, pu:ga'm 'ter obra útit a la nu·manitat.

2.a

Que

havent en el reine

varen..

cià poblacio de.parla 'V1l~èncianaque no ·s' expressa en altre idioma a l' entrar ên l' escola, se li done al :xic tota l' énsenyançn. en 3jquesta.

ll'engua, per ~ pod'er,estudiarla seua Ipsico'logia, i fer ú~ de f-e~s.eny~nça

intuitiva, a fi ¡di' instruir-lo ''Í educar··

1.~ ~wficientm~ut.

(15)

3.& Quhavent·almateix·reinepo.

blaciód·e parla caste11ana, i tenint ~n

C0111ptie que la vida del ~ic, valencià 'ha d' ,ésser relacionada amh'èls de..

filés 'pobles de l' Espanya, tenim l' nhligació d' ens'enyar-1i l' idioma.

castellà, ,pf\eparant-lo el' aql1·est mode per ,a la vida futura, posseillt una Qlengua que'el pos~ et! comunica·ció ainb mi1iona'c1es de persones escam...

pades 'pel món.

4-a Qtt~ q,uan S'iga poss,¡lble decre·

tar 11' d1~!iga'ció d' a's~listir a .t,es es- coles fins als 18 an:>,s, com S" acaba d'ordenar a Rlt'lsia i a l' Austria, se q.onen un pareU de cursos de Uengua

'~eranto,de tan fàcil 'gramàtica i de .tanútHs resul~atS' com Supo$f\ ~1

'co'ln,nnicar..~e per mig d' aqu~$t aa- xi1iar, amb tota l':humanitat.

5.6 Que l' ensenyança del caste~

L~ ~ell,le 'escoles de parla valenciana e ,ntence quan elg alu1mnes tinguen

ll11 'graU' sufi ....·ient .de ¡cu¡1tu,r:ai Ulla in..' tE:l~Egènlcia RrOt1 des\perta: per' .a .L~!t

e2tud!ii9 biLl!1.güe-cOllpatlatíus, meto,de el més universalitzat cle 'tots per a rlependre l1engües no :pròpies.

6.& Que ,ales grans poblacions1va..

ien ianes .on lli ha xi!cs die pmrla cas·

teUana, fills de residents casteilians, secreen 'escolesd'ensenyan)a a¡base de

r

idioma casteUa,oi on S" ensenye el val'encià segons les norlnes

J

a e.~.

pJ'itcad1es i pr·oposades. l

q'

mueSJt·t\·

'n13.:teixa manera. deu d'ona.r..se ren..

s'enyança. a les localfitat's' vallencianes de parla casteUana.

.7.a Quep,er a poder realitz:ar ~m~

'profitaquesta Uabor, deq\'f§fqrmaf:si elpr'o'grEüna d'assignatures de les es..

cofes .NormJàls, en el sentif,de-la'crea~

ció decàtledresde 1lengt1avalenç~an§

i ~n el s'entit

en

q~.e 'el$ no'r~lalíste9 fff).~enÍt$

tf.çl

val~n:cià 'en les :pràcti.

lque& d' ,ensenyança. J;:1s! 'mestres t}ue

rya

regenten eseoles el dia que s' im...

[?lante a,quesl1:a neoces&a:ria ref.orma, àéuen ·àssistira}s 'CUr'SOS d'~ y~1~n9'~, q·ue;secr{~p.t~

8.a 'Qu.e 'l'S mestrès qoo, ·proteAl dents d7 altres regions,v~nguen ~~ ~ç.t

tah1ir-se a ~'a nostra t~rfa,

·prengueil.

possessió qe r~j9 seu;e~' plà1ces, '~~V'i

~x~~~n d~~ostratiu d<estar en ',con- dicionsde d'onarl'ensenyança en va..

tenti~.

. ' .,...

I ". . "l';;'" .l;¡

Referencias

Documento similar

RELACIÓ NOMINAL DE L'ALUMNAT MATRICULAT EN EL CURS ACTUAL RELACIÓN NOMINAL DEL ALUMNADO MATRICULADO EN EL CURSO ACTUAL Subvencions a escoles de música i escoles de música i dansa

¿Cómo se traduce la incorporación de ésta en la idea de museo?; ¿Es útil un museo si no puede concebirse como un proyecto cultural colectivo?; ¿Cómo puede ayudar el procomún

Per tal de complementar i millorar la competència lingüística en valencià i anglés del professorat del sistema educatiu valencià, mitjançant la

Fitxa tècnica Coneixement del valencià per zones de predomini lingüístic Coneixement del valencià per lloc de naixement Coneixement del valencià per regions Coneixement del

Per tal de conéixer els hàbits de lectura en valencià, i dins del Pla valencià de foment del llibre i la lectura, amb el lema Llegim, llegim, llegim 5 , dissenyat per la

En la Fira, des de fa uns anys, té una presència activa l’Associació d’Editors del País Valencià (AEPV), que fa possible que el llibre valencià trobe un aparador on té

Organitzat per l’Associació d’Editors del País Valencià, ha comptat amb el patrocini de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana i

Els principals actes d'homenatge a Vicent Andrés Estellés que està realitzant Escola Valenciana són les Trobades 2013 dedicades al poeta sota el lema &#34;La veu del