• No se han encontrado resultados

Nupcial : poemes de Carles Salvador

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Nupcial : poemes de Carles Salvador"

Copied!
8
0
0

Texto completo

(1)

- - - -

-

Cj'(upcial

e.

Carles SalnadGf

(2)

~l Sr.

(3)

PRE~ENTIDÀ

eS

omnis en 4or.es despertes sempre curulles d'afanys, músiques i ales incertes, llunes, marines,' estanys...

Minsa remor d'ai'gua clara, fulles que canten al vent i una tendror que s'amara dintre d'un cor conscient.

La silueta sensible d'una donzella inefable que pot ser és impossible qualle en carn inalterable...

I és present la Presentida que ha d'omplir tota una vida.

(4)

l l

DECLARACIÓ

¿;;;loreiX el cor somrís de galania i el dia té perfums de rosa i nard;

l'airet és lleu i l'hora és blava i pia i el dia és curt i el sol no es pon al tard.

Passa l'Amor que porta unes floretes entre les dents: les roses i els clavells.

Ara el.fadrí dirà paraules netes, noves cançons de sentiments ja vells.

Si l'aire és fresc l'enamorada galta pren el color de rosa de l'Amor i es fon per dins i el cor tremola i salta i es fa vermell puríssim de rubor.

Floreix el cor els somnis que destria i guaita als ulls, amb goig, resposta pia.

(5)

l l l

PROMETATGE

.ees mans han dit, junyides, les promeses que vessen cor i ulls fets d'esperança, mudes paraules nítides i enceses que fan l'ordit al tou de la fermança.

Són més aprop les clares llunyanies i les arrels que esberlen el llindar del temps d{spers escurcen planys i dies en el combat sublim que cal guanyar.

Tàctil present tot ros, gaia fatiga que no té fi, ni inici; goig i pena que no sap fer capdells d'experiència.

L'espai és llarg car l'ànsia és amiga d'aquell instant balder en què és ofrena impacient el bês de la innocència.

(6)

IV

NOCES

c!Jlngels del cel han baixat tarongina per coronar els amors beneïts i han fet el cant de l'estrofa divina que és la divisa dels cors ja junyits.

Ara és més clara la llum matutina i ompli les hores de blaus i delits i la paraula és més tendra i més lina i els branquillons dels rosers, més florits.

Noces sagrades dels cors en un dia ple de sospirs i vital poesia

que sols anhela ventures sens li, vinguen els vostres licors pietosos a omplir els vasos dels cors amorosos que han de fer junts-ungla i carn-el camí.

(7)

..

CD'aquest p00ma,

CJ'( upctat

s'ha fet un timiqe

de 240

exemplars

(8)

&

l

pr~8efl

t

CJ'{

U

P e i a l,

quotre poe- mes amatoris

de

Cade6 Saloadot"i GimGno, . fon eaerH i e~tampa{ en reeotdaeió de tes noee8 del seu

FH,

Carles Sal"ador i 9)10n- ferrer amb Ccneepc.ió Sales i 9tiMta, eete- brodes

el

dia

16 de

juliol

da l'ant¡ J947, cm

1'é9sQlé8ia de la Concepci6,

de

ta Ciutat de

'Bat"celcna

2 cat SalV4

Referencias

Documento similar

A continuació recordarem alguns dels exemples més coneguts de conjunts fractals matemàtics: el de Cantor, els de Sierpiński, el floc de neu, la corba drac i els de Mandelbrot i

En conjunt, no es tracta d’una quantitat de poemes menyspreable, i més si tenim en compte que els poemes de cadascun dels testimonis presenten característiques molt diferents

De l’altra banda, trobem referències més concretes i directes al mateix Pasolini i al rodatge d’un dels seus films, Medea (1969b), concentrades en diversos poemes del

A més a més, seguidament es mostra una aproximació dels conceptes teòrics bàsics relacionats amb els elements que conformen el llenguatge cinematogràfic de la imatge i, de

En aquest punt és important saber quan hi ha més demanda de producte per part del públic objectiu i quins són els productes més consumits, així podem saber quan tenir més o

Últimes notícies: Aquest mòdul mostra una llista dels articles actuals i publicats més recentment.. Alguns dels que es mostren potser hagin vençut tot i ser els

SuperNova Magnifier & Screen Reader i JAWS formen part del estudi perquè són uns dels lectors de pantalla més utilitzats i que tenen més funcionalitats de

dels casos, i aquesta és la importància de la feina que es duu a terme a la Universitat de Barcelona, on el diagnòstic té una cobertura més amplia, gràcies a