• No se han encontrado resultados

Composición do equipo de investigación (Documentos 1A-1 e 1A-2)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share " Composición do equipo de investigación (Documentos 1A-1 e 1A-2) "

Copied!
23
0
0

Texto completo

(1)

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DO/A SOLICITANTE (INVESTIGADOR/A PRINCIPAL DO EQUIPO)

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME NIF

SEXO ORGANISMO

HOME MULLER

CENTRO CÓDIGO*

DEPARTAMENTO CÓDIGO*

ENDEREZO LOCALIDADE CONCELLO

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA TELÉFONO EXTENSIÓN FAX CORREO ELECTRÓNICO

* VER LISTAXE DE CÓDIGOS DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

DATOS DO PROXECTO

TÍTULO

Proxecto Coordinado

NO CASO DE PROXECTOS COORDINADOS INDICAR:

1º APELIDO 2º APELIDO NOME ORGANISMO

COORDINADOR/A XERAL DO PROXECTO (INVESTIGADOR/A PRINCIPAL SUBPROXECTO 1):

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL SUBPROXECTO 2:

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL SUBPROXECTO 3:

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL SUBPROXECTO 4:

OBSERVACIÓNS:

DURACIÓN CÓDIGO UNESCO

1 ANO 2 ANOS 3 ANOS __________________ __________________ __________________ __________________

RESUMO DE CUSTOS

ANUALIDADE 2006 ANUALIDADE 2007 ANUALIDADE 2008 ANUALIDADE 2009 SUMA

CONTRATACIÓN DE PERSOAL _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

MATERIAL INVENTARIABLE E BIBLIOGRÁFICO _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

MATERIAL FUNXIBLE _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

AXUDAS DE CUSTO POR DESPRAZAMENTO _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

OUTROS GASTOS _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

TOTAL _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

IMPORTE DO PROXECTO (1) CUSTOS INDIRECTOS (15% de (1)) (2) SUBVENCIÓN SOLICITADA (1)+(2)

Contía máxima: 120.000 € para un periodo máximo de 3 anos.

VISTO E PRACE DA AUTORIDADE QUE REPRESENTA LEGALMENTE AO ORGANISMO/CENTRO PÚBLICO

Dna. / D. SINATURA E SELO

CARGO

ORGANISMO C.I.F.

LEXISLACIÓN APLICABLE

NÚMERO DE EXPEDIENTE (Para cubrir pola Administración)

RECIBIDO DATA DE ENTRADA

Orde do 16 de maio de 2006 pola que se aproban as bases que rexerán as convocatorias de axudas correspondentes ás accións dos programas sectoriais de Recursos Naturais, Tecnoloxías para a Innovación e Servizos ao Cidadán do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación

Tecnolóxica e se procede á súa convocatoria para o ano 2006. / /

SINATURA DO/A SOLICITANTE REVISADO E CONFORME DATA DE EFECTOS

/ /

DATA DE SAÍDA

/ / , a de de

S01 BIOLOXÍA ANIMAL

23

981596904

Ano 2006

1.316 42.000

MURILLO

FAC. DE BIOLOXÍA

14.200 0

14.000

104.216 0 A CORUÑA

310510

104.216

13277

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

31.000

0 981563200

IN825D

5.000

0 71492436H

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO DE LOS DAÑOS QUE LOS CARACOLES Y BABOSAS CAUSAN EN LAS EXPLOTACIONES VITIVINÍCOLAS CONVENCIONALES Y ECOLOGICAS DE GALICIA

0

MODELO RAG-01

2006

0

45.700 3.000

bacasti@usc.es

8.000

0

14.000 310199

30.316 AXUDAS PARA PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE EQUIPOS DE

INVESTIGACIÓN

6.000

ANEXO XIV

7.000 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

15782

0 SANTIAGO

PROGRAMA DE RECURSOS AGROPECUARIOS

xullo SENEN BARROS AMENEIRO

119.848 0

700

SANTIAGO DE COMPOSTELA JOSE

200

4.216 15.632 69.000

Q1528001A 1.000 RÚA LOPE GÓMEZ DE MARZOA, S/N. CAMPUS SUR

CASTILLEJO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

0

RECTOR

1.200 15.000

(2)

RELACIÓN DA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE XUNTARSE Axudas para a realización dun proxecto de investigación NON coordinado:

• Carátula externa da solicitude.

• Documento nº 1-A:

Composición do equipo de investigación (Documentos 1A-1 e 1A-2)

Declaración do financiamento vixente de que dispón cada un dos membros do equipo (Documento 1A-3).

Declaración dos proxectos financiados pola Xunta de Galicia na convocatoria do ano 2002 ou anteriores (Documento 1A-4).

Declaración das axudas solicitadas e concedidas polas administracións públicas para a mesma finalidade (Documento 1A-5).

Certificación da Dirección ou Xerencia do organismo (Documento 1A-6).

Declaración da veracidade da información contida nos curriculos (Documento 1A-7).

Declaración responsable de non estar incurso nalgunha das prohibicións do artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións (Documento 1A-8).

Declaración do financiamento vixente de que dispón cada un dos membros do equipo (Documento 1A-3).

• Documento nº 1-B:

Resumo do proxecto (Documento 1B-2).

Antecedentes e estado actual do tema (Documento 1B-3).

Bibliografía máis relevante (Documento 1B-4).

Obxectivos concretos e interese dos mesmos (Documento 1B-5).

Metodoloxía, hipótese e plan de traballo (Documento 1B-6).

Experiencia do equipo investigador sobre o tema; Logros obtidos nos últimos 5 anos (Documento 1B-7).

Instalacións instrumentos e técnicas disponibles para a realización do proxecto e outros medios necesarios non disponibles.

Xustificación da subvención solicitada no documento 1A (Documentos 1B-9, 1B-10, e 1B-11).

• Ademáis deberase anexar a seguinte documentación:

Copia do NIF de tódolos membros do equipo.

Currículo actualizado de cada un dos membros do equipo, asinado en tódalas páxinas.

Axudas para a realización dun proxecto de investigación COORDINADO:

• Unha solicitude do modelo por cada un dos subproxectos que compoñen o proxecto , asinada polo correspondente investigador principal de cada subproxecto e co Vº e Prace da autoridade que representa legalmente ao organismo a través do que se presente cada subproxecto.

• Ademáis, deberase anexar a seguinte documentación:

Copia do NIF de tódolos membros do equipo.

Currículo actualizado de cada un dos membros dos equipos, asinado en tódalas páxinas.

LEMBREN QUE DEBEN PRESENTAR A SOLICITUDE POR TRIPLICADO (ORIXINAL E DUAS COPIAS).

RAG-01

74919A4D573D38A3DC1E038146C22FF277886ECD - Cronograma Viticulura 2006 pdf.pdf

LISTA DOCUMENTOS ADXUNTADOS A SOLICITUDE CO SEU RESUMO DIXITAL SHA1:

(3)

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN

DOCUMENTO Nº 1-A

PROGRAMA DE RECURSOS AGROPECUARIOS

(4)

COMPOSICIÓN DO EQUIPO QUE SOLICITA A AXUDA Documento 1A-1

SINATURAS DE CONFORMIDADE Investigador Principal (doutor que deberá pertencer a algunha das categorías que figura no apartado 2.3ª) da orde de convocatoria e que deberá ter dedicación a

tempo completo ao correspondente organismo. No caso de centros de investigación da Xunta de Galicia e centros sanitarios, admitirase un titulado superior con vinculación estábel ao centro e con experiencia investigadora nos últimos catro anos, acreditada mediante publicacións ou participación en proxectos e convenios de investigación con resultados avaliábeis.

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME N.I.F. ORGANISMO SEXO

HOME MULLER

VINCULACIÓN AO ORGANISMO (1) POSTO DESEMPEÑADO (4) DEDICACIÓN AO ORGANISMO (2) TITULACIÓN DATA LECTURA DA TESE DEDICACIÓN AO PROXECTO(3)

Un doutor con vinculación ao mesmo organismo que o investigador principal do equipo de investigación a tempo completo. No caso de centros de investigación da Xunta de Galicia e centros sanitarios, admitirase un titulado superior con vinculación ao mesmo centro que o investigador principal do equipo, con experiencia investigadora acreditada mediante publicacións ou participación en proxectos e convenios de investigación con resultados avaliábeis.

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME N.I.F. ORGANISMO SEXO

HOME MULLER

VINCULACIÓN AO ORGANISMO (1) POSTO DESEMPEÑADO (4) DEDICACIÓN AO ORGANISMO (2) TITULACIÓN DATA LECTURA DA TESE DEDICACIÓN AO PROXECTO(3)

OUTROS MEMBROS DO EQUIPO, CONFORME AO ESTABLECIDO NO PUNTO 2.3, APARTADOS a), b), c) E d) DA ORDE DE CONVOCATORIA:

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME N.I.F. ORGANISMO SEXO

HOME MULLER

VINCULACIÓN AO ORGANISMO (1) POSTO DESEMPEÑADO DEDICACIÓN AO ORGANISMO (2) TITULACIÓN

DATA LECTURA DA TESE DEDICACIÓN AO PROXECTO(3) TIPO DE PERSOAL

(1) Indicar algunha das seguintes categorías: NUMERARIO, CONTRATADO ESTABLE, CONTRATADO NON ESTABLE, BOLSEIRO PREDOUTORAL OU EQUIVALENTE, BOLSEIRO POSTDOUTORAL OU NINGUNHA. No caso de presentarse como investigador asociado, indicar a vinculación ao seu respectivo organismo.

(2) Tempo completo/ tempo parcial.

(3) Única ou compartida.

(4) Deberá ser persoal investigador con vinculación estable ao correspondente organismo segundo o apartado 2.3 a).

O INVESTIGADOR PRINCIPAL DO EQUIPO DECLARA QUE SON CERTOS OS DATOS ARRIBA INDICADOS SINATURA DO INVESTIGADOR/A PRINCIPAL JOSE

OUTRO PERSOAL QUE REALICE TAREFAS DE INVESTIGACIÓN TIEMPO COMPLETO

LICENCIADO EN UNIVERSIADAD DE SANTIAGO MURILLO

CV

ÚNICA DOUTOR EN UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

TIEMPO COMPLETO 44843179X

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD ÚNICA

33269438F NUMERARIO

RIVADULLA

JAVIER

PAULA NUMERARIO

20/11/1981

DOCTORANDO

CV

ÚNICA PIÑEIRO

NINGUNHA CASTILLEJO

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

CV

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

27/07/1995

NOGUEIRA

TIEMPO COMPLETO

DOUTOR EN UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 71492436H

IGLESIAS

(5)

Documento 1A-2

SINATURAS DE CONFORMIDADE

OUTROS MEMBROS DO EQUIPO, CONFORME AO ESTABLECIDO NO PUNTO 2.3, APARTADOS a), b), c) E d) DA ORDE DE CONVOCATORIA:

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME N.I.F. ORGANISMO SEXO

HOME MULLER

VINCULACIÓN AO ORGANISMO (1) POSTO DESEMPEÑADO DEDICACIÓN AO ORGANISMO (2) TITULACIÓN

DATA LECTURA DA TESE DEDICACIÓN AO PROXECTO(3) TIPO DE PERSOAL

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME N.I.F. ORGANISMO SEXO

HOME MULLER

VINCULACIÓN AO ORGANISMO (1) POSTO DESEMPEÑADO DEDICACIÓN AO ORGANISMO (2) TITULACIÓN

DATA LECTURA DA TESE DEDICACIÓN AO PROXECTO(3) TIPO DE PERSOAL

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME N.I.F. ORGANISMO SEXO

HOME MULLER

VINCULACIÓN AO ORGANISMO (1) POSTO DESEMPEÑADO DEDICACIÓN AO ORGANISMO (2) TITULACIÓN

DATA LECTURA DA TESE DEDICACIÓN AO PROXECTO(3) TIPO DE PERSOAL

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME N.I.F. ORGANISMO SEXO

HOME MULLER

VINCULACIÓN AO ORGANISMO (1) POSTO DESEMPEÑADO DEDICACIÓN AO ORGANISMO (2) TITULACIÓN

DATA LECTURA DA TESE DEDICACIÓN AO PROXECTO(3) TIPO DE PERSOAL

Indicar algunha das seguintes categorías: NUMERARIO, CONTRATADO ESTABLE, CONTRATADO NON ESTABLE, BOLSEIRO PREDOUTORAL OU EQUIVALENTE, BOLSEIRO POSTDOUTORAL OU NINGUNHA. No caso de presentarse como investigador asociado, indicar a vinculación ao seu respectivo organismo.

(1)

(2) Tempo completo/ tempo parcial.

(3) Única ou compartida.

SINATURA DO INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

O INVESTIGADOR PRINCIPAL DO EQUIPO DECLARA QUE SON CERTOS OS DATOS ARRIBA INDICADOS

OUTRO PERSOAL QUE REALICE TAREFAS DE INVESTIGACIÓN TIEMPO COMPLETO

ÚNICA

LICENCIADO EN UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

44088734B

TIEMPO COMPLETO NINGUNHA

ÚNICA ARBA

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

OUTRO PERSOAL QUE REALICE TAREFAS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

ROSALES

OUTRO PERSOAL QUE REALICE TAREFAS DE INVESTIGACIÓN

TIEMPO COMPLETO DOCTORANDO

32696227W

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO RUT

CV

MOSQUERA

LICENCIADO EN UNIVERSIDAD DE SANTIAGO ÚNICA

DOCTORANADO

44085350P NINGUNHA

PEREZ

MARIA

CARLOS

DOCTORANDO

CV

OTERO

NINGUNHA

CV

LICENCIADO EN UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

CORDOBA

(6)

Documento 1A-3 DECLARACIÓN DO FINANCIAMENTO VIXENTE DE QUE DISPÓN CADA UN DOS MEMBROS DO EQUIPO.

PROXECTOS, CONTRATOS E CONVENIOS (Empregar tantas follas como sexa necesario). DETALLE POR ANUALIDADES

No caso de non dispor de financiamento marcarase a seguinte casa e asinarase esta páxina

NINGÚN MEMBRO DO EQUIPO DISPÓN DE FINANCIAMENTO VIXENTE

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME ENTIDADE FINANCIADORA 1ª Anualidade

2ª Anualidade

DEDICACIÓN AO PROXECTO CÓDIGO / REFERENCIA DO PROXECTO CONTÍA DA AXUDA DATA DE INICIO DATA DE REMATE 3ª Anualidade

4ª Anualidade

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME ENTIDADE FINANCIADORA 1ª Anualidade

2ª Anualidade

DEDICACIÓN AO PROXECTO CÓDIGO / REFERENCIA DO PROXECTO CONTÍA DA AXUDA DATA DE INICIO DATA DE REMATE 3ª Anualidade

4ª Anualidade

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME ENTIDADE FINANCIADORA 1ª Anualidade

2ª Anualidade

DEDICACIÓN AO PROXECTO CÓDIGO / REFERENCIA DO PROXECTO CONTÍA DA AXUDA DATA DE INICIO DATA DE REMATE 3ª Anualidade

4ª Anualidade

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME ENTIDADE FINANCIADORA 1ª Anualidade

2ª Anualidade

DEDICACIÓN AO PROXECTO CÓDIGO / REFERENCIA DO PROXECTO CONTÍA DA AXUDA DATA DE INICIO DATA DE REMATE 3ª Anualidade

4ª Anualidade

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME ENTIDADE FINANCIADORA 1ª Anualidade

2ª Anualidade

DEDICACIÓN AO PROXECTO CÓDIGO / REFERENCIA DO PROXECTO CONTÍA DA AXUDA DATA DE INICIO DATA DE REMATE 3ª Anualidade

4ª Anualidade

D. / Dna. investigador/a principal do proxecto SINATURA DO INVESTIGADOR PRINCIPAL

declara baixo xuramento que os datos anteriormente descritos reflicten de xeito veraz a totalidade do financiamento vixente correspondente aos membros do equipo do devandito proxecto de investigación.

PIÑEIRO CASTILLEJO

46000

12DICIEMBRE2007

JAVIER MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

15000

UNICA AGL2004-05899

JOSE

46000

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

IGLESIAS

JOSE CASTILLEJO MURILLO

6000

AGL2004-05899 UNICA

12DICIEMBRE2007 13DICEMBRE2005

6000 13DICEMBRE2005

25000 MURILLO

15000 25000

(7)

Documento 1A-4 z Aqueles membros do equipo solicitante que foran investigadores principais dalgún proxecto financiado pola Xunta de

Galicia na convocatoria do ano 2002 ou en convocatorias anteriores deberán encher esta páxina cos datos relativos ao correspondente proxecto (no caso de que algún investigador teña máis dun indicará só os datos relativos ao último). Cada investigador/a asinará a páxina na que consten os seus datos (presentar tantas copias como investigadores teñan publicacións derivadas do proxecto).

No caso de que ningún dos membros do equipo solicitante fora investigador/a principal dalgún proxecto dos citados no apartado anterior, marcarase a seguinte casa E ASINARÁ ESTA PÁXINA o Investigador/a Principal.

NINGÚN MEMBRO DO EQUIPO FOI INVESTIGADOR/A PRINCIPAL DE PROXECTOS FINANCIADOS POLA XUNTA DE GALICIA NA CONVOCATORIA DO ANO 2002 OU ANTERIORES.

INVESTIGADOR/A

TÍTULO DO PROXECTO

CÓDIGO DO PROXECTO CONVOCATORIA SUBVENCIÓN TOTAL (euros)

PUBLICACIÓNS DERIVADAS DE DEVANDITO PROXECTO

SINATURA DO INVESTIGADOR/A 1.- AUTORES: J. CASTILLEJO, J. IGLESIAS, M. BARRADA Y Mª J. LOMBARDÍA.

TÍTULO: MODELO DE PREDICCIÓN DE ACTIVIDAD PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE BABOSAS EN LA

AGRICULTURA DE GALICIA. AÑO: 2004 . REVISTA: REVISTA REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS.VOL. XXIII.

PÁGS. 105-249. PAÍS DE EDICIÓN: ESPAÑA.CLAVE: A.

2.- AUTORES: M. BARRADA, J. IGLESIAS Y J. CASTILLEJO

TÍTULO: FENOLOGÍA DE LA BABOSA CAUSANTE DE PLAGAS AGRÍCOLAS, DEROCERAS RETICULATUM (MÜLLER, 1774) (GASTROPODA: PULMONATA: AGRIOLIMACIDAE) EN GALICIA . AÑO: 2004. REVISTA: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MALACOLOGÍA, IBERUS, 22(1): 1-13 (2004). CLAVE: A.

3.- AUTORES: M. BARRADA, J. IGLESIAS Y J. CASTILLEJO

TÍTULO: UTILIZATION OF WEEDS AND CROP PLANTS BY THE PEST SLUG DEROCERAS RETICULATUM (MÜLLER, 1774)

AÑO: 2004. REVISTA: BIOLOGICAL AGRICULTURE & HORTICULTURA, 2004, VOL. 22, PP. 185-198. PAÍS DE EDICIÓN:

REINO UNIDO. CLAVE: A.

4.- TÍTULO: DESARROLLO DE UN MODELO PREDICTIVO DE ACTIVIDAD DE LA BABOSA DEROCERAS RETICULATUM (MÜLLER, 1774) APLICABLE AL CONTROL DE PLAGAS EN ZONAS AGRÍCOLAS DE GALICIA

DOCTORANDO: MANUEL BARRADA BEIRA. UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

FACULTAD DE BIOLOGÍA

FECHA: JULIO DE 2003. CALIFICACIÓN APTO CUM LAUDE. DIRECTORES: JOSÉ CASTILLEJO Y JAVIER IGLESIAS 5.- AUTORES: J. IGLESIAS, J. CASTILLEJO Y R. CASTRO

TÍTULO: THE EFFECTS OF REPEATED APPLICATIONS OF THE MOLLUSCICIDES METALDEHYDE AND THE BIOCONTROL NEMATODE PHASMARHABDITIS HERMAPHRODITA ON MOLLUSCS, EARTHWORMS, NEMATODES, ACARIDS AND COLLEMBOLANS: A TWO-YEAR STUDY IN NORTH-WEST SPAIN. AÑO: 2003. REVISTA: PEST MANAGEMENT SCIENCE, 59:1217-1224. PAÍS DE EDICIÓN: REINO UNIDO. CLAVE: A.

6.- AUTORES: IGLESIAS, J., CASTILLEJO, J., ESTER, A. Y LOMBARDIA, M.J

TÍTULO: SUSCEPTIBILITY OF THE EGGS OF THE FIELD SLUG DEROCERAS RETICULATUM (MÜLLER) TO CONTACT WITH PESTICIDES AND BIOLOGICAL ORIGIN SUBSTANCES ON ARTIFICIAL SOIL. AÑO: 2002. REF. : ANNALS OF APPLIED BIOLOGY (ANN. APPL. BIOL.) (2002). 140:53-59. CLAVE: A

7.- AUTORES: IGLESIAS, J., CASTILLEJO, J. Y ESTER, A.

TÍTULO: LABORATORY EVALUATION OF POTENTIAL MOLLUSCICIDES FOR THE CONTROL OF EGGS OF THE PEST SLUG DEROCERAS RETICULATUM (MÜLLER) (PULMONATA: LIMACIDAE). AÑO: 2002. REF.: INTERNATIONAL JOURNAL OF PEST MANAGEMENT, (2002), 48 (1) 19-23. CLAVE: A.

8.- AUTORES: IGLESIAS, J., CASTILLEJO, J. Y CASTRO, R.

TÍTULO: MINI-PLOT FIELD EXPERIMENTS ON SLUG CONTROL USING BIOLOGICAL AND CHEMICAL CONTROL AGENTS

AÑO: 2001. REF.: ANNALS OF APPLIED BIOLOGY (ANN. APPL. BIOL.) (2001), 139: 285-292. CLAVE: A.

54.000

ALTERNATIVAS A LOS MOLUSQUICIDAS COMERCIALES ACTUALES: DESARROLLO DE UN MODELO PREDICTIVO DEL RIESGO DE PLAGAS DE BABOSAS Y CARACOLES EN CULTIVOS AGRÍCOLAS DE GALICIA, Y ENSAYO DE NUEVOS MOLUSQUICIDAS DE ACCIÓN OVICIDA A BASE DE EXTRACTOS DE PLANTAS, PURI

2000 JOSE CASTILLEJO MURILLO

PGIDT00AGR20001PR

(8)

Documento 1A-5 DECLARACIÓN DAS AXUDAS SOLICITADAS E CONCEDIDAS POLAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS PARA A MESMA

FINALIDADE

D. / Dna. investigador/a principal

declara que nas datas e polos importes que de seguido se relacionan presentou solicitude/s e foille/foronlle concedida/s, no seu caso, a/s seguinte/s axuda/s para o mesmo fin:

No caso de non ter realizado ningunha solicitude de axuda para o mesmo fin, marcarase a seguinte casa E ASINARÁ ESTA PÁXINA O/A INVESTIGADOR/A DO EQUIPO DE INVESTIGACIÓN solicitante.

O EQUIPO DE INVESTIGACIÓN QUE SOLICITA A AXUDA, NON TEN SOLICITADA NIN, EN CONSECUENCIA, CONCEDIDA AXUDA ALGUNHA PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN Ó QUE SE REFIRE A PRESENTE SOLICITUDE, POR NINGUNHA DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS COMPETENTES.

Datas de Importe (en euros) Denominación do organismo, sociedade ou entidade

pública á que lle foi solicitada a axuda solicitude concesión(1) solicitado concedido(2)

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase "PENDENTE" nesta columna.

(2) Nas solicitudes denegadas farase constar “0 euros” nesta columna.

Asdo.:

O/A investigador/a principal do equipo.

, de de do equipo solicitante dunha axuda para a realización do proxecto

23

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO DE LOS DAÑOS QUE LOS CARACOLES Y BABOSAS CAUSAN EN LAS EXPLOTACIONES VITIVINÍCOLAS CONVENCIONALES Y ECOLOGICAS DE GALICIA

2006 xullo

JOSE CASTILLEJO MURILLO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

(9)

Documento 1A-6 CERTIFICACIÓN DA DIRECCIÓN OU XERENCIA DO ORGANISMO AO QUE PERTENCEN OS MEMBROS DO

EQUIPO SOLICITANTE

D. / Dna.

(cargo) do (organismo)

CERTIFICA

Que os postos desempeñados polos membros do equipo de investigación solicitante son os que a continuación se indican:

D/Dna NIF

Posto desempeñado DEDICACIÓN (completa/parcial)

D/Dna NIF

Posto desempeñado DEDICACIÓN (completa/parcial)

D/Dna NIF

Posto desempeñado DEDICACIÓN (completa/parcial)

D/Dna NIF

Posto desempeñado DEDICACIÓN (completa/parcial)

D/Dna NIF

Posto desempeñado DEDICACIÓN (completa/parcial)

D/Dna NIF

Posto desempeñado DEDICACIÓN (completa/parcial)

D/Dna NIF

Posto desempeñado DEDICACIÓN (completa/parcial)

D/Dna NIF

Posto desempeñado DEDICACIÓN (completa/parcial)

, de de

Asdo.:

(Sinatura e selo) 23

TIEMPO COMPLETO 71492436H

SENEN BARROS AMENEIRO

JAVIER IGLESIAS PIÑEIRO

xullo PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

JOSE CASTILLEJO MURILLO

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

33269438F

2006

TIEMPO COMPLETO PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

SANTIAGO DE COMPOSTELA RECTOR

(10)

DECLARACIÓN DA VERACIDADE DA INFORMACIÓN CONTIDA NOS CURRÍCULOS.

Documento 1A-7 Os membros do equipo solicitante da axuda para a realización do proxecto de investigación con título

que a continuación se relacionan, xuran/prometen que os datos contidos nos seus respectivos currículos son certos.

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

D. / D.ª CON NIF SINATURA

D. / D.ª CON NIF SINATURA

D. / D.ª CON NIF SINATURA

D. / D.ª CON NIF SINATURA

D. / D.ª CON NIF SINATURA

D. / D.ª CON NIF SINATURA

D. / D.ª CON NIF SINATURA

D. / D.ª CON NIF SINATURA

D. / D.ª CON NIF SINATURA

D. / D.ª CON NIF SINATURA

D. / D.ª CON NIF SINATURA

RUT ARBA MOSQUERA

33269438F

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO DE LOS DAÑOS QUE LOS CARACOLES Y BABOSAS CAUSAN EN LAS EXPLOTACIONES VITIVINÍCOLAS CONVENCIONALES Y ECOLOGICAS DE GALICIA

PAULA RIVADULLA NOGUEIRA

71492436H

CARLOS PEREZ ROSALES

32696227W

44085350P JAVIER IGLESIAS PIÑEIRO

MARIA CORDOBA OTERO

44843179X

44088734B JOSE CASTILLEJO MURILLO

(11)

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DE NON ESTAR INCURSO EN NINGUNHA DAS PROHIBICIÓNS DO ARTIGO 13 DA LEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRO, XERAL DE SUBVENCIÓNS.

D / Dona

, en representación de

(CIF

).

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE

¾ Que a entidade

non se atopa incursa en ningunha das prohibicións para a obtención de subvencións contempladas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

,

de

de

Asdo.:

Documento 1A-8

(Sinatura e Selo)

Q1528001A

SANTIAGO DE COMPOSTELA

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

23 xullo SENEN BARROS AMENEIRO

2006

(12)

MEMORIA DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN

DOCUMENTO Nº 1-B

PROGRAMA DE RECURSOS AGROPECUARIOS

(13)

Documento 1B-1

NO CASO DE PROXECTOS COORDINADOS, XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DE COORDINACIÓN ENTRE OS EQUIPOS SOLICITANTES PARA ACADAR OS OBXECTIVOS PROPOSTOS E OS BENEFICIOS ESPERADOS

A

(14)

Documento 1B-2

TÍTULO

B

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

INSTITUCIÓN

ENDEREZO

PALABRAS CLAVE

RESUMO

FINALIDAD DEL PROYECTO: La finalidad de este proyecto es reducir los daños que los caracoles y babosas causan en

C

los viñedos tradicionales y ecológicos de Galicia, y para ello hay que determinar de forma precisa el efecto del clima, de las condiciones meteorológicas y los depredadores naturales sobre la dinámica de poblaciones (densidad y estructura de población) y sobre la actividad de las especies de gasterópodos terrestres que producen daños a las explotaciones vitivinícolas de Galicia. El objetivo fundamental es desarrollar modelos de predicción de actividad y estrategias de vigilancia y control biológico, así como establecer un servicio público para los viticultores, de alarma y recomendación sobre la necesidad de aplicar tratamientos molusquicidas en un momento determinado.

En el presente proyecto se estudiará la dinámica de poblaciones (tamaño y estructura poblacional) de las babosas Deroceras reticulatum, Milax gagates y Lehmannia marginata y de los caracoles Cantareus aspersus, Theba pisana y Cochlicella conoidea en las 5 regiones vitivinícolas de Galicia (Monterrei = Verín, Ribeira Sacra = Chantada, Ribeiro = Leiro, Valdeorras = A Rúa y Rías Bixas = Barrantes) con diferentes características climáticas, con el fin de determinar la influencia del clima y las condiciones meteorológicas y la fenología de las vides sobre la abundancia de estas especies de gasterópodos terrestres que transmiten enfermedades fúngicas, bacterianas y víricas en los viñedos, y de esta forma poder desarrollar modelos matemáticos sobre su dinámica poblacional. Se sentarán al mismo tiempo las bases

metodológicas para establecer un sistema de vigilancia de las poblaciones de estas especies. En condiciones naturales, y por medio de grabaciones contínuas de video, se estudiará la influencia de las condiciones ambientales (temperatura, humedad, precipitación, densidad de población, época del año) sobre su actividad de los caracoles y babosas en cada una de las viñas seleccionadas en las 5 regiones vitivinícolas. De este modo se determinará la influencia del clima y de las condiciones meteorológicas sobre la abundancia de individuos y sobre su nivel de actividad, lo que permitirá

desarrollar modelos de predicción de plagas, del riesgo de daños causados por estos animales, y formular estrategias de control teniendo en cuenta la fenología de los cultivos en las diferentes zonas vitivinícolas estudiadas. Además se harán análisis coprológicos de las heces de los caracoles y babosas para determinar el grado viabilidad en la potencialidad en transmitir enfermedades fúngicas en los viñedos. En cada región vitivinícola se catalogarán y determinará la a bundancia de los depredadores naturales de caracoles y babosas.

Con los resultados obtenidos se podrá establecer un servicio on line que proporcione un pronóstico del riesgo de daños causados por estos animales y recomendaciones sobre la necesidad de aplicar tratamientos molusquicidas. El desarrollo y las conclusiones de este proyecto están restringidas al ámbito del territorio gallego, si bien con el mismo se desarrollará una metodología estándar que será de aplicación a otras zonas geográficas.

RÚA LOPE GÓMEZ DE MARZOA, S/N. CAMPUS SUR

MODELO PREDICTIVO GASTERPODOS VIÑEDOS ECOLOGICOS HONGOS MILDIU OIDIO BOTRYTIS BACTERIAS VIROSIS PODR

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO DE LOS DAÑOS QUE LOS CARACOLES Y BABOSAS CAUSAN EN LAS EXPLOTACIONES VITIVINÍCOLAS CONVENCIONALES Y ECOLOGICAS DE GALICIA

JOSE CASTILLEJO MURILLO

FAC. DE BIOLOXÍA

(15)

Documento 1B-3

ANTECEDENTES E ESTADO ACTUAL DO TEMA

Muchas especies de gasterópodos terrestres son dañinos para las cepas de las explotaciones vitivinícolas. Los daños

D

ocasionados por caracoles y babosas en los viñedos se han incrementado de forma muy significativa en las últimas 2 ó 3 décadas, debido a la simplificación de las técnicas de cultivo, a la reducción de las poblaciones de insectos

depredadores por el uso de insecticidas, y la utilización de nuevas variedades de vid más susceptibles al ataque de estos organismos, estos daños son mucho más mayores en las explotaciones vitivinícolas ecológicas, ya que en estos tipos de cultivos no se usan pecticidas inorgánicos. La elevación de los estándares de calidad exigidos por los consumidores hace que la tolerancia del mercado a productos dañados cosméticos sea cada vez menor, al mismo tiempo que la cada vez mayor concienciación ambiental por parte de consumidores y viticultores obliga a la búsqueda de fórmulas que permitan minimizar la utilización de pesticidas químicos. Los caracoles y babosas son animales nocturnos, salen en las noches cálidas y húmedas y se alimentan sobre los brotes y yemas de hojas y frutos de las vides entre otras plantas.

La información que existe en España sobre los daños que causan los gasterópodos terrestres en las diferentes

actividades agrícolas incluida la viticultura es escasa (Castillejo, 1996). En Galicia son los viticultores los que informan a las cooperativas y a la Estación de Viticultura y Enología de Galicia, sita en Leiro (Ourense) de los daños que estos animales producen en sus viñedos. Por el día los viticultores ven los caracoles sobre las cepas y parras, y en muchas ocasiones bajo la corteza del tronco de las vides. El problema se agrava se el momento de la salida de nuevos brotes o yemas, y cuando se plantan nuevas vides, ya que los caracoles y babosas se meten dentro de los contenedores que protegen a los cultivares y se comen los brotes de las cepas, los pámpanos, llegando incluso a secarlas, todo esto se acentúa en las explotaciones ecológicas.

Estudios recientes sobre las biodiversidad de caracoles y babosas en las Regiones Vitivinícolas de Galicia han demostrado que en la zona de Barrantes/Cambados las especies más frecuentes en los vieñedos son: Cantareus aspersus, Cepaea nemoralis, Cochlicella conoidea, Oestophora barbula y Ponentina ponentina, Deroceras riticulatum, Deroceras panormitanum, Arion lusitanicus y Milax gagates. En la zona de los viñedos de Chantada, Ribera Sacra, han aparecido los caracoles Cantareus aspersus, Helicella itala y Ostophora barbula, y las babosas Geomalacus maculosus, Deroceras riticulatum, Arion ater y Lehmannia marginata; esta mismas especies aparecen en Leiro/Rivadumia, en la región del Ribeiro. En Verín, Región del Monterrei, sigue apareciendo Cantareus aspersus, Lehmannia marginata, Oesthophora barbula, Cochlicella acuta y Discus rotundatus. La zona de Valdeorras aparecen especies más

mediterraneas, como son Helicella itala, Ponentina ponentina, Portugala inchoata, Theba pisana, Deroceras reticulatum y Arion ater. Un dato significativo de este problema es que en los últimos años (período 1996-2004), según los datos de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA) se consumió en España una media de 3800

toneladas anuales de productos molusquicidas, con un valor económico de 9,0 millones de euros al año.

Lo más peligroso es el papel que juegan los caracoles y babosas en la dispersión de enfermedades víricas, fúngicas y bacterianas sobre las plantas de vid. Godan (1983) señala que los gasterópodos terrestres son capaces transmitir el Mildiu, Oidio y la podredumbre gris de las uvas. Estos hongos pueden ser ingeridos por los caracoles y babosas y eliminados por las heces, o bien pueden ser arrastrados con la baba que secretan al desplazarse. Intervienen en la dispersión de las esporas de Fusarium, Phytophtora y Alternaria, así como de virus del tipo del virus del mosaico. South (1992) indica que el paso de las esporas de hongos por el tubo digestivo de las babosas estimulaba su germinación, como sucede con las esporas del hongo del género Phytophthora sp., y señala que Deroceras reticulatum y Arion hortensis facilitan la dispersión del hongo Botrytis que produce la pudrición de los racimos, e indica que muchas babosas comunes en nuestra fauna son capaces de transmitir bacterias. En África de Sur se estima que las pérdidas producidas por los gasterópodos terrestres en las explotaciones vitivinícolas es superior al 25% (Barker, 2002).

La inexistencia de criterios de ayuda a la toma de decisiones en el control de plagas de gasterópodos terrestres se debe a varias razones: 1.- Por que no existe una metodología estándar para determinar el estado en el que se encuentran las poblaciones (Glen y Moens, 2002). 2.- Todas las especies de caracoles y babosas encontradas en los muestreos previos en las zonas vitivinícolas de Galicia son especies con amplia tolerancia ecológica y vastos rangos de distribución. 3.- Los estudios realizados hasta la actualidad para el desarrollo de modelos predictivos han utilizado metodologías muy heterogéneas y difícilmente comparables. Dicha heterogeneidad se manifiesta en diferentes formas de medir la actividad de los animales, la inclusión en los modelos de distintas variables ambientales, o la utilización de distintos métodos de análisis estadístico. Con respecto a la forma de medir la actividad de los animales, algunos autores han utilizado la distancia recorrida.

(16)

Documento 1B-4

BIBLIOGRAFÍA MÁIS RELEVANTE (Comentada)

BARKER, G.M. 1999. Naturalised Terrestrial Stylommatophora (Mollusca: Gastropoda). Fauna of New Zealand, Manaaki

E

Whenua Press nº 38. Lincoln. 249 páginas

En este libro el autor recopila toda la información existente sobre el papel que los gasterópodos terrestres en el ecosistema, la morfología, y sobre todo aporta datos muy interesantes sobre su anatomía y su biolgía.

BARKER, G.M. 2001(Ed.) The biology of terrestrial Mollucs. CABI Publishing. Wallingford. UK. 558 pp. Reune las contribuciones de 22 especialistas, que revisan los avances más recientes en el conocimiento de la fisiología, comportamiento y ecología de los gasterópodos terrestres.

BARKER G.M. 2002. (Ed.) Molluscs as crop pests. CABI Publishing. Wallingford. UK. 468 pp. Esta obra reune las contribuciones de 32 expertos internacionales en malacología terrestre aplicada. Es la obra más reciente en el tema de las plagas de gasterópodos terrestres y su control. Contiene una completa revisión de los conocimientos existentes en la actualidad sobre los mecanismos de actuación y eficacia de los molusquicidas químicos y del estatus de los diferentes grupos taxonómicos de caracoles y babosas como plagas en todo tipo e cultivos, así como de los tratamientos de control utilizados en cada caso y su efectividad, a nivel mundial.

BARRADA, M. Desarrollo de un modelo de predicción de actividad de la babosa Deroceras reticulatum (Müller, 1774) aplicable al control de plagas en zonas agrícolas de Galicia. Tesis Doctoral, Univ. de Santiago de Compostela, Fac. de Biología. 342 pp.

En esta tesis se estudia la biología de una babosa en el Valle del Ulla, se determina el ciclo biológico y se analiza su contenido estomacal, sacando una serie de conclusiones sobre el momento más adecuado para aplicar los

molusquicidas y abanza una versión beta de un programa matemático que predice la actividad de la babosa motivo de estudio.

CASTILLEJO, J. 1998. Guia de las babosas Ibéricas. Real Academia Galega de Ciencias. Santiago de Compostela.154 pp. Guía de identificación taxonómica de todas las babosas de la Península Ibérica, incluidas aquellas asociadas a las zonas de cultivo. Para cada especie se presentan su morfología externa y anatomía interna, y mapas de distribución.

CASTILLEJO, J., SEIJAS, I. y VILLOCH, F. 1996. Slugs and snails pests in Spanish crops and their economic

importance. British crop Protection Council (BCPC) Symposium Proceedings Nº 66. Farnham. UK. pp. 327-332.En este trabajo se analiza el problema de las plagas de gasterópodos terrestres en España, se aportan datos económicos sobre su importancia y se señalan las zonas de mayor incidencia.

GURR, G. y WRATTEN, S. 2000 (Eds). Biological control: measures of succes. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht.

Holanda. 429 pp. Esta obra recoje , mediante la contribución de numerosos especialistas, numerosos ejemplos de estrategias de control biológico de plagas que, hasta la actualidad, han resultado exitosas. Se tratan todo tipo de plagas, artrópodos, malas hierbas, nematodos y vertebrados. Se presentan los avances realizados en el control biológico de otros grupos, como los gasterópodos terrestres, se indican los principales problemas que afronta el control biológico de plagas y se marca la dirección que deberían tomar futuras investigaciones para solventarlos.

SOUTH, A. 1992. Terrestrial slugs. Biology, Ecology and Control. Chapman & Hall. Londres. 428 pp. Esta es ya una obra clásica en malacología terrestre aplicada, en la que se presenta un información muy completa sobre la biología de las babosas en todos sus aspectos (fisiología, ecología), se trata la problemática de su estatus como plagas agrícolas y se revisan las estrategias de control convencionales.

WILLIAMS, B.K., CONROY, M.J. Y NICHOLS, J.D. 2001. Analysis and management of animal populations. Academic Press. Londres. UK. 817 pp. Completa exposición de la metodología, desde el diseño de los muestreos muestreo hasta el análisis de los datos, para la cuantificación y modelización de la dinámica de poblaciones de animales

(17)

Documento 1B-5

OBXECTIVOS CONCRETOS E INTERESE DOS MESMOS

F

APLICABILIDADE E UTILIDADE PRÁCTICA DOS RESULTADOS PREVISTOS

G

IMPORTANCIA TECNOLÓGICA: El desarrollo de un modelo matemático de predicción de la actividad de los caracoles y babosas en las 5 regiones vitivinícolas de Galicia es novedoso, ya que se va disponer de las herramientas necesarias para establecer un sistema de alerta temprana de la actividad de estos gasterópodos, y de esta forma el viticultor convencional y ecológico se puede adelantar a la aparición de los daños en sus viñedos y tomar las medidas adecuadas para evitar el daño que producen en los viñedos. Los actuales molusquicidas químicos son inadecuados para controlar las plagas de caracoles y babosas en la viticultura, son peligrosos para los animales de la naturaleza, sobre todo para los invertebrados beneficiosos, y además dejan residuos sobre las plantas. La introducción en los cultivos vitivinícolas el control biológico por depredadores naturales de los caracoles y babosas, puede llegar a reemplazar a los actuales molusquicidas químicos en cultivos orgánicos.

JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA: este proyecto está encaminado a proveer las bases científicas y técnicas para introducir en la industria de la viticultura un integrado conjunto de métodos biológicos e indicar cuando hay que emplear productos químicos de baja toxicidad para proteger los viñedos de los ataques de las babosas y caracoles.

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: La introducción de un sistema integral para el control de las plagas de caracoles y babosas beneficiará al viticultor gallego tanto tradicional como ecológico, ya que le reduce las pérdidas, y especialmente mejora las calidad de las uvas e indirectamente del vino que producen. Estos beneficios serán especialmente

apreciables para los viticultores que emplean abonos orgánicos en sus cultivos (viticultura orgánica), ya que esta industria no tiene ningún efectivo medio para controlar el daño de los caracoles y babosas, además se favorecerá la competitividad entre los viticultores españoles ya que los productos que produzcan serán de mayor calidad, ya que no han empleado productos químicos para el control de las plagas de caracoles y babosas. Todo esto conlleva que la viticultura que emplea abonos orgánicos sea más rentable, y a su vez el consumidor se beneficie. El empleo de métodos no drásticos y corrosivos con el medio ambiente para proteger los viñedos son requeridos como parte de un sistema integrado de cultivo por la mayor parte de los consumidores. Los consumidores se beneficiarán por medio de la mejora de la calidad del alimento. Aunque el ámbito territorial en el que se desarrollará el proyecto solicitado es Galicia, la metodología que se desarrollará será fácilmente extensible a otras zonas geográficas del territorio nacional.

DIFUSIÓN: Establecimiento de un servicio on line de alerta y recomendación a los agricultores dependiente de la USC y Xunta. Los resultados se publicarán en Crop Protection, Internacional Journal of Pest Managment, Pest Management Science.

VER anexo en PDF en OTRA DOCUMENTACION

1. Determinar la dinámica de poblaciones de las babosas Deroceras reticulatum, Milax gagates y Lehmannia marginata, y de los caracoles Cantareus aspersus, Theba pisana y Cochlicella conoidea en las 5 regiones vitivinícolas de Galicia, y su relación con las condiciones climáticas y meteorológicas: se estudiará la variación del tamaño y estructura de las poblaciones de estas especies de gasterópodos terrestres a lo largo de dos años, en viñedos de las 5 regiones vitivinícolas con características climáticas diferentes: Monterrei, Ribeira Sacra, Ribeiro, Valedoras y Rías Baixas.

2. Determinar la fiabilidad del parámetro nº de individuos capturados en trampas como indicador de la densidad de las poblaciones: la determinación de la densidad de población en caracoles y babosas requiere técnicas muy laboriosas, como el lavado o inundación de muestras de suelo, o la realización de muestreos nocturnos para hacer conteos de individuos. Es necesario buscar otro tipo de indicadores que permitan estimar de forma sencilla la abundancia de individuos: para ello, durante dos años y en cada uno de los 5 viñedos de estudio se tomaran de forma paralela medidas directas de la abundancia de individuos (lavado de muestras de suelo) y medidas indirectas (nº de individuos capturados en trampas de fácil manejo) para establecer la relación existente entre ambos tipos de medidas y así poder determinar la fiabilidad de las medidas indirectas.

3. Determinar mediante análisis coprológicos la capacidad potencial y real de que las especies de las babosas D.

reticulatum, M. gagates y L. marginata, y de los caracoles C. aspersus, T. pisana y C. conoidea son capaces de transmitir enfermedades fúngicas en los viñedos de estudio. Las esporas de los hongos a pasar por el tracto digestivo de los gasterópodos terrestres sufren una serie de transformaciones en su pared externa, que en muchos casos aceleran la germinación de estas, la investigación se continuará en el laboratorio con ensayos de geminación de esporas de hongos ingeridas y no ingeridas por caracoles y babosas, se harán coprocultivos de las heces.

4.- Estudio de la actividad en condiciones naturales. Determinar el ritmo circadiano de cada una de las especies en relación con la fenología de las vides y la climatología de la región vitivinícola. Determinar y cuantificar la abundancia de los depredadores naturales y estimar el efecto sobre las poblaciones de gasterópodos terrestres.

5. Desarrollar modelos de predicción de la actividad para estas especies de gasterópodos terrestres en función de la climatología, la predicción meteorológica y la fenología de los cultivos en cada zona de estudio.

6. Sentar las bases metodológicas para establecer una red de vigilancia de las poblaciones de estas especies en zonas vitivinícolas.

7. Establecer un servicio ON LINE de predicción del riesgo y de recomendación sobre la necesidad de aplicación de tratamientos molusquicidas en Galicia.

VER anexo en PDF en OTRA DOCUMENTACION

(18)

Documento 1B-6

METODOLOXÍA, HIPÓTESE E PLAN DE TRABALLO

ACTIVIDAD 1. Los muestreos de campo se realizarán en una localidad de las 5 Regiones Vitivinícolas de Galicia:

H

Monterrey, Ribeira Sacra, Ribeiro, Valedoras, Rías Baixas. En cada región se seleccionará una viña convencional (inorgánica) y otra ecológica (orgánica) que se muestrearán una vez al mes durante dos años consecutivos. En cada viña se colocarán 10+10 trampas refugio para caracoles y babosas de diseño estándar (Trampas Bayer). Se distribuirán de forma homogénea por toda la viña. Durante los muestreo se revisarán las trampas, y se identificarán, medirán y pesarán todos los caracoles y babosas que aparezcan bajos ellas, y se recogerán los macroartrópos depredadores de gasterópodos. Se tomarán 10 muestras mensuales del suelo de 25x25x10cm, incluida la cubierta herbácea; en el laboratorio se extraerán de caracoles, babosas, huevos de gasterópodos y macroartrópodos. La distribución espacial de las muestras 25x25x10 en las parcelas se realizará al azar.

ACTIVIDAD 2. Procesamiento de las muestras: En el laboratorio las muestras de cada viña se someterán a un proceso de lavado con agua a presión sobre una torre de tamices. Los ejemplares y huevos recuperados serán identificados y se determinará su masa corporal. Las actividades 1 y 2 tienen como objetivo obtener una imagen precisa del tamaño y estructura de las poblaciones de gasterópodos terrestres en las cinco zonas estudiadas y de su variación a lo largo de dos años consecutivos.

ACTIVIDAD 3. Análisis coprológicos mensuales de las heces de babosas y caracoles. En cada viña se seleccionarán 15 vides/parras. Sobre ellas se colocarán trampas refugio del tipo Chia Pao Chang que se usan en Taiwan para controlar las plagas de caracoles. Este mismo tipo de trampa srefugio con un sistema de humectación. Para obtener las excretas se introduce a los caracoles y babosas individualmente en recipientes de plástico estériles, tipo análisis clínicos, se mantienen 24 en una cámara climatizada a 18ºC hasta que limpien el tubo digestivo. Se secan las excretas en atmósfera estéril y se hace el análisis coprológico, identificando esporas y líquenes. También se identificarán los restos de vegetal que aparezcan en las excretas.

ACTIVIDAD 4. Estudio de la actividad en condiciones naturales. En cada viñedo se escogerá una cepa, se colocará una cámara de video con filtro infrarrojos que registre actividad día y noche. Formato de grabación JEPG, 640x480 ppp.

Grabación digital sobre HD de 300 Gb. Cadencia de fotos: 20 fotogramas/minuto. Capacidad de la grabadora, 30 días.

La energía eléctrica para su funcionamiento por paneles solares. Las imágenes digitalizadas se analizarán en el laboratorio para ver el comportamiento de las babosas y caracoles. Próximo a la cámara de video, se colocará una mini estación meteorológica con sensores de temperatura del suelo a 5 centímetros de profundidad, temperatura y humedad del aire a 5 cm del suelo y en el centro simétrico del conjunto de los sarmientos de la cepa. Un anemómetro medirá la velocidad del viento. Más datos medioambientales nos proporcionarán las estación meteorológica del Servicio Meteorológico de Galicia

ACTIVIDADES 5 y 6. Procesamiento de datos y elaboración de modelos matemáticos de activiad:

a.- Análisis de la relación existente entre las medidas indirectas (trampas) y directas (lavado de muestras de suelo) de la densidad y estructura de población: Se trata de determinar el grado de correlación existente entre ambos tipos de medidas de la abundancia de individuos con el fin de poder utilizar las medidas indirectas, fáciles de obtener, en el desarrollo de los modelos de predicción. Finalizados los muestreos dispondremos de 120 pares de medidas. Se buscará la correlación directa, mes a mes, entre las medidas, y se determinará la posibilidad de realizar pronósticos sobre la evolución de las poblaciones en períodos determinados.

b.- Modelización de la dinámica poblacional y de la actividad en condiciones naturales: la variación temporal del número y biomasa total de individuos de cada población, así como del nº de adultos, subadultos y de las distintas clases de juveniles y de huevos, se estudiará en cada población monitorizada en función de variables como la época del año (mes, estación), temperaturas medias mensuales (máximas, medias y mínimas), precipitación mensual (mm), nº de días de lluvia, nº de días de helada, insolación, % de humedad relativa, evapotranspiración, etc. Se trata de ver si se puede encontrar un modelo único para cada especie que luego habría que aplicar a las condiciones climáticas de cada zona, o si es necesario desarrollar modelos específicos para cada zona geográfica.

c.- Integración de modelos y desarrollo de un sistema de toma de decisiones. Se trata de integrar en un programa la información meteorológica de las zonas estudiadas, la información sobre la fenología de los cultivos de cada una, los modelos de dinámica poblacional y los modelos de actividad para obtener un índice de riesgo de daños para cada zona y tipo de cultivo.

ACTIVIDAD 7. Establecimiento del servicio on line: Utilizando los servidores de Internet de la USC se pondrá a

disposición de los viticultores una página en la que se proporcionará información sobre el riesgo de daños causados por gasterópodos terrestres a los viñedos en las distintas regiones vitivinícolas estudiadas, con recomendaciones sobre la conveniencia de aplicar o no tratamiento.

CRONOGRAMA, VER anexo en PDF en OTRA DOCUMENTACION

(19)

Documento 1B-7

EXPERIENCIA DO EQUIPO INVESTIGADOR SOBRE O TEMA; LOGROS OBTIDOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

El equipo solicitante tiene experiencia reconocida y demostrada en el estudio del ciclo biológico y dinámica de

I

poblaciones de caracoles terrestres. Se ha estudiado la biología del caracol Cantareus aspersus = Helix aspersa en varias poblaciones naturales de distintas zonas climáticas de Galicia, determinándose las épocas de reproducción, tasas de crecimiento, alimentación, períodos y causas de mortalidad, y ciclos anuales de actividad. Estos trabajos han servido de base para investigaciones de laboratorio orientadas a la cría y producción comercial de caracoles (helicicultura) y al desarrollo de un pienso compuesto adecuado a los caracoles. En el presente proyecto se estudiarán poblaciones de esta especie en 5 zonas vitivinícolas y se pone énfasis en el estudio de la dinámica de poblaciones, que depende del clima y hábitat.

Se estudió la biología de la babosa Deroceras reticulatum con un proyecto financiado por la Xunta de Galicia, se

determinó la dinámica de poblaciones y otros aspectos de la biología. Se desarrolló un modelo de predicción de actividad de esta babosa, basado en un análisis de regresión ordinal y utilizando como variables de predicción la densidad de población, la Tª y H relativa del aire, la presencia/ausencia de lluvia y el mes del año. El modelo pronostica

correctamente la actividad de las babosas en el 80% de los casos estudiados, pero tiene inconvenientes, debido a la insuficiencia de datos. El modelo desarrollado puede pronosticar una categoría de actividad, es decir, actividad baja, media o alta, lo cual resulta claramente insuficiente para basar un sistema de toma de decisiones para el control de plagas. Además, la actividad se midió por medio de muestreos nocturnos en los que se cuantificó el nº de individuos observados activos a lo largo de una serie de recorridos por la parcela de estudio; que es una medida puntual de la actividad de estos animales, y que no puede considerarse válida como representante de toda la actividad nocturna. En estos momentos estamos finalizando el proyectote investigación - Predicción de plagas de gasterópodos terrestres- financiado Plan Nacional, en su convocatoria de Proyectos de Investigación (2004), en el que se estudia la dinámica de poblaciones (tamaño y estructura poblacional) de la babosa gris Deroceras reticulatum y del caracol común Cantareus aspersus en 4 comarcas agrarias con diferentes características climáticas (Monforte de Lemos, Abadín/Vilalba, Santa Comba y Cambados), con el fin de determinar la influencia del clima y las condiciones meteorológicas sobre la

abundancia de estas dos especies, que causan daños en la agricultura y la horticultura, y de esta forma poder desarrollar modelos matemáticos sobre su dinámica poblacional. Una vez finalizado, se sentarán al mismo tiempo las bases

metodológicas para establecer un sistema de vigilancia de las poblaciones de estas especies en las comarcas de estudio. En condiciones seminaturales se está estudiando la influencia de las condiciones ambientales (temperatura, humedad, precipitación, densidad de población, época del año) sobre su actividad. De este modo se determinará la influencia del clima y de las condiciones meteorológicas sobre la abundancia de individuos y sobre su nivel de actividad, lo que permitirá desarrollar modelos de predicción de plagas, del riesgo de daños y formular estrategias de control basadas en la fenología de los cultivos.

Con los resultados obtenidos se podrá establecer un servicio on line que proporcione un pronóstico del riesgo de daños y recomendaciones sobre la necesidad de aplicar tratamientos molusquicidas. El desarrollo y las conclusiones de este proyecto están restringidas al ámbito del territorio gallego, si bien con el mismo se desarrollará una metodología estándar que será de aplicación a otras zonas geográficas.

Con el presente proyecto se pretende desarrollar un sistema completo de ayuda a la toma de decisiones para el control de los daños que los gasterópodos terrestres producen en las explotaciones vitivinícolas de Galicia, y además se incluye un sistema sencillo de vigilancia de las poblaciones de amplia distribución geográfica, un modelo predictivo de evolución de las poblaciones, un modelo predictivo de actividad e información sobre el grado de susceptibilidad de los viñedos (fenología).

En España no existe ningún otro grupo de investigación, aparte del solicitante, que trabaje en dinámica de poblaciones, estudio de la actividad, ni control de plagas de gasterópodos terrestres en viñedos ni en ningún tipo de cultivo. En Europa y en América existen diversos grupos e investigadores que trabajan en control de plagas de caracoles y babosas en la agricultura, horticultura, selvicultura, etc., (G.M. Barker en Nueva Zelanda, A. Ester en los Países Bajos, B. Speiser y T.

Frank en Suiza, G. Hommay en Francia, P.S Grewal y S.K. Grewal en EE.UU., W. Symondson y G.Port en el Reino Unido, etc.). El proyecto solicitado se adecua perfectamente a los objetivos prioritarios de la convocatoria dentro del Anexo I (RAG Recursos Agropecuarios) del PGIDIT. Los resultados esperables son de transferencia directa al público, ya que se contempla el establecimiento de un servicio on line de alerta y recomendación a los viticultores que estará en funcionamiento al finalizar el mismo. Dicho servicio lo prporcionará la USC y los Servicios de Extensión Agraria de la Xunta de Galicia. Los resultados se publicarán en revistas de difusión internacional.

(20)

Documento 1B-8

INSTALACIÓNS, INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DISPOÑIBLES PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO

J

OUTROS MEDIOS NECESARIOS NON DISPOÑIBLES

Lo más importante es el disponer del equipo necesario para poder observar al actividad de los caracoles y babosas en la

K

naturaleza (grabadoras digitales, videos con visión IR) y disponer de las mini estaciones meteorológicas de las que podamos obtener datos medio ambientales que más tarde correlacionaremos con la actividad de los animales objeto de estudio.

Para el buen funcionamiento de estos sistemas necesitamos en concurso de una persona especialista en electrónica/Video cámaras/Grabación digital y programación de sistemas de vigilancia continua

En concurso del Departamento de Estadística e Investigación Operativa es imprescindible para correlacionar datos y obtener el modelo matemático de actividad de los caracoles y babosas, para de esa forma poder predecir la actividad.

La infraestructura propia de la Facultad de Biología. Nosotros disponemos de un Laboratorio de 100 m2: Dos microscopios Olympus con video cámaras y cámara clara. Tres lupas binocular con sistema de grabación analógico.

Estufas de desecación. Frigorífico, congelador. Servicio informático preciso: 5 Computadoras Pentium (II y III) conectadas en red, impresoras, red informática.

En el laboratorio del Equipo de Investigación de Malacología Aplicada disponemos de 3 cámaras "Zootrones" de 20 metros cúbicos cada una, con regulación automática de la temperatura, humedad, iluminación, aireación y con sistema de ozonización. En estas cámaras podemos simular las condiciones climáticas deseadas: invierno, primavera, verano, otoño, simplemente hay que programarlas, y reproducir el ciclo biológico de plantas y animales, para estudiar el efecto de las condiciones climáticas sobre ellos. Disponemos de 2 cámaras de video con filtros IR y 2 magnetoscopios analógicos que pueden grabar 480 horas en blanco y negro

Parcelas de ensayo exterior donde hacer replicados y ensayos, y distintos viñedos en las 5 regiones vitivinícolas de Galcia. Para los análisis matemáticos, para correlacionar variables, contamos con el asesoramiento del Departamento de Estadística e Investigación Opereativa, por medio del Dr. Jose Manuel Prada Sánchez .

Pero lo más importante es el Equipo de Investigación que hemos conseguido reunir y formar, que están ilusionados, motivados y centrados en los trabajos de investigación del Proyecto de la UE, y fruto de ese trabajo son sus Tesis Doctorales que para Febrero las defenderán, y una vez concluida esta fase estarán dispuestos a trabajar en este nuevo proyecto.

(21)

Documento 1B-9 XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN SOLICITADA NO DOCUMENTO 1-A (en euros)

GASTOS DE PERSOAL

L

SUBTOTAL

MATERIAL INVENTARIABLE (XUSTIFICACIÓN DETALLADA)

M

SUBTOTAL

15 SENSORES COMBINADOS HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA. MODELO RHA1. MARCA DELTA-T SENSOR

3.500

5 PANELES SOLARES, 123 W, 7 AH, TAMAÑO 1439X657X38. 5 REGULADORES SOLSUM 8.0, 8A. 5 INVERSORES SERIE

3.000

15 TERMOHIGROGRAFOS MODELO RATONA DE 31 DÍAS, PARA COLOCARLOS EN LAS FINCAS. 5 LUXÓMETROS MODELO LIG 5 SENSORES PARA LA MEDIDA DE LA ENERGÍA SOLAR, TIPO DIODO. MODELO ES, MARCA DELTA-T

45.700

5 LOCKABLE STEEL CABINET 8MAST MOUNTING T, CARCASAS DE LAS CÁMARAS VIDEO

5 GRABADORAS DIGITALES, HD 300 GB, JVC DR-MH300. 1 ESTUFA CULTIVO Y BACTERIOL 60X40X40 CA6040

9.000 4.000 1.200

4.500 2.000 2.000 5 PACK BATERIAS/ACUMULADORES GEL MONOBLOC,230 AMPERIOS, 12 VOLTIOS. SON NECESARIOS PARA

5.000

0

5.000 5 SENSORES DE MEDICIÓN DE VELOCIDAD DEL VIENTO. MODELO AN1, MARCA DELTA-T

6.500

5 SISTEMAS DE TRANSMISION DE DATOS PARCELAS EN SOPORTE DIGITAL CON CONEXIÓN WIFI/ADSL BANDA ANCHA 1 CARGADOR DE BATERÍAS PARA BATERÍA LBK 1, 6 AMP, 24 VOLT. 5 CABLE DE TIPO RS-232 10 METROS

5 SENSORES DE TEMPERATURA MODELO ST1, MARCA DELTA, PARA ENTERRAR EN EL SUELO

(22)

(en euros) Documento 1B-10

MATERIAL FUNXIBLE (XUSTIFICACIÓN DETALLADA)

N

SUBTOTAL

AXUDAS DE CUSTO POR DESPRAZAMENTO(XUSTIFICACIÓN DETALLADA)

O

SUBTOTAL

2.000 KILOMETRAJE 26 VIAJES TOMA DE MUSTRAS ENREGION DE VALDEORRAS (A RÚA) 650 KM IDA Y VUETA.

5 KILO DE PAPEL DE FILTR0. PARA ANALISIS COPORLOGICOS DE HECES

1.000

1.200 1.000

700 700

4.680 1.000

DIETAS ZONA VERIN: TOMA DE MUESTRAS X 4 INVETIGADORES X 26 DÍAS X 45 DÍA/INVESTIGADOR

DIETAS ZONA BARRANTES: TOMA DE MUESTRAS X 4 INVETIGADORES X 26 DÍAS X 45 DÍA/INVESTIGADOR DIETAS ZONA CHANTADA: TOMA DE MUESTRAS X 4 INVETIGADORES X 26 DÍAS X 45 DÍA/INVESTIGADOR

14.200

4.680 KILOMETRAJE 26 VIAJES TOMA DE MUSTRAS EN REGION DE RIAS BAIXAS (BARRANTES) 280 KM IDA Y VUETA.

200 RECIPEINTES DE PLASTICO DE 100 CC. MANIPULACION DE LAS MUESTRAS DE CAMPO

300 500

3.000

DIETAS ZONA VALDEORRAS: TOMA DE MUESTRAS X 4 INVETIGADORES X 26 DÍAS X 45 DÍA/INVESTIGADOR 5000 TUBOS DE ENSAYO DE PLASTICO 15X3 MM. MANIPULACION DE LAS MUESTRAS DE CAMPO

4.680 4000 CUBRE OBJETOS CRISTAL. ANALISIS COPROLOGICOS ESTDUIO DE LAS ESPORAS

2.000 500 CAJAS DE PLÁSTICO CON TAPADERA DE SEGURIDAD DE 20 LITROS. MANIPULACION DE LAS MUESTRAS DE CAMPO

LIQUIDOS CONSERVANTES Y REACTIVOS VARIOS. CONSERVAR PRESERVAR Y OBSERVAR MUESTRAS MICROSCOPIO

1.000

200 RECIPEINTES DE PLASTICO DE 1 LITRO. MANIPULACION DE LAS MUESTRAS DE CAMPO

5000 RECIPEINETS ESTERILES DE 180 CC ANALISIS CLINICOS. EXTRACCION DE LAS HECES DE LOS GASTEROPODOS

300 PILAS ALCALINAS TIPO AA 15 VOL. PARA LINTERNAS Y SISTEMAS DE PESADO DE ANIMALES EN EL CAMPO

KILOMETRAJE. 26 VIAJES TOMA DE MUSTRAS EN REGION DE MONTERREY (VERÍN) 450 KM IDA Y VUETA.

3000 PORTA OBJETOS CRISTAL. ANALISIS COPROLOGICOS ESTDUIO DE LAS ESPORAS

1.016 3000 TUBOS DE ENSAYO DE PLASTICO 75X3. MANIPULACION DE LAS MUESTRAS DE CAMPO

2.000

1.200 500

4.680 5000 PLACAS PETRI DE PLASTICO. PARA ANALISIS CROPOLOGICOS DE HECES

30.316

KILOMETRAJE 26 VIAJES TOMA DE MUSTRAS EN REGION DE RIBEIRA SACARA (CHANTADA) 350 KM IDA Y VUETA.

4.680 1.500 500

DIETAS ZONA LEIRO: TOMA DE MUESTRAS X 4 INVETIGADORES X 26 DÍAS X 45 DÍA/INVESTIGADOR 200 RECIPEINTES DE PLASTICO DE 1/2 LITRO. MANIPULACION DE LAS MUESTRAS DE CAMPO

KILOMETRAJE 26 VIAJES TOMA DE MUSTRAS EN REGION DEL RIBEIRO (LEIRO/RIVADUMIA) 350 KM IDA Y VUETA.

(23)

(en euros) Documento 1B-11

OUTROS GASTOS (XUSTIFICACIÓN DETALLADA).

SUBTOTAL

P

(Euros)

IMPORTE DO PROXECTO (I) CUSTOS INDIRECTOS (15% de (I)) (II)

SUBVENCIÓN SOLICITADA (I) + (II)

Q

O/A investigador/a principal, que asina máis abaixo, declara coñecer as normas específicas da presente convocatoria

R

Asdo.:

, de de 23

ADQUISICIÓN DE PROGRAMA INFORMATICO DE CONEXIÓN Y DESCONEXION VOLCADO DE DATOS ENTRE PARCELAS-USC

6.000 5 TARIFAS/CONEXIONES/ ADSL BANDA ANCHA DURANTE 26 MESES TRANSMISION ON LINE DATOS DESDE PARCELAS

30 ANALISIS EDAFOLOGICOS DE LOS SUELOS DE LAS VIÑAS 5 REGIONES VITIVINICOLAS

2006

5.000

119.848 14.000

15.632

JOSE CASTILLEJO MURILLO xullo

104.216

3.000

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Referencias

Documento similar

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

En cuarto lugar, se establecen unos medios para la actuación de re- fuerzo de la Cohesión (conducción y coordinación de las políticas eco- nómicas nacionales, políticas y acciones

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

You may wish to take a note of your Organisation ID, which, in addition to the organisation name, can be used to search for an organisation you will need to affiliate with when you

Where possible, the EU IG and more specifically the data fields and associated business rules present in Chapter 2 –Data elements for the electronic submission of information

The 'On-boarding of users to Substance, Product, Organisation and Referentials (SPOR) data services' document must be considered the reference guidance, as this document includes the

In medicinal products containing more than one manufactured item (e.g., contraceptive having different strengths and fixed dose combination as part of the same medicinal

Products Management Services (PMS) - Implementation of International Organization for Standardization (ISO) standards for the identification of medicinal products (IDMP) in