BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ DE TRES PLACES D AGENT DE LA POLICIA LOCAL

13  Download (0)

Full text

(1)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ DE TRES PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL

1.- Objecte de la convocatòria.

És objecte de la present convocatòria la provisió, pel procediment de concurs oposició lliure, de tres places d’agent de la Policia Local de la plantilla orgànica de funcionaris de carrera d'aquest Ajuntament, enquadrades en l’escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, escala bàsica.

La convocatòria s’incrementarà amb les places que existeixin vacants en el moment de celebrar-se l’oposició.

2.- Condicions dels aspirants.

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de reunir els següents requisits:

a) Tenir la ciutadania espanyola, de conformitat amb les lleis vigents.

b) Tenir fets els 18 anys i no tenir més de 50 anys d’edat abans que no fineixi el termini de presentació d’instàncies

c) Complir les condicions exigides per a l’exercici de les funcions que els puguin ésser encomanades, d’acord amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de Policia local.

d) Estar en possessió del títol de Graduat en ESO, Graduat escolar, CFGM, FP1 o altre d’equivalent o superior.

e) No patir malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

f) Tenir una alçada mínima d’1,60 metres, les dones, i d’1,70 metres, els homes.

g) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

h) Coneixement de la llengua catalana: nivell intermedi (B2) o equivalent.

Queden exempts els aspirants que acreditin la superació d’una prova del mateix nivell o superior en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic.

Els aspirants que no puguin acreditar documentalment aquest requisit, hauran de realitzar una prova amb els exercicis equivalents als que s'utilitzen per a l'obtenció del certificat de nivell B2 de la Direcció General de Política Lingüística, que es qualificarà com a apte o no apte, i tindrà caràcter obligatori i eliminatori.

(2)

Tots els requisits exigits s'hauran de posseir en el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i no s'ha d'haver perdut cap d'ells en el moment de la presa de possessió.

3. Sol·licituds.

1. Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament, dins el termini improrrogable de vint dies naturals des del següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s’han d’adreçar al president de la corporació. També poden presentar- se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Els aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base segona.

3. Els drets d’examen es fixen en la quantitat de 15,00 euros i han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que han d’adjuntar el resguard acreditatiu del pagament a la sol·licitud.

Formes de pagament: directament a les oficines municipals Per ingrés bancari a:

Banc de Santander – IBAN ES10 cc/ 0049 5315 0821 1046 1525, fent constar nom complet aspirant i ref: drets examen COpolicia2016-2

4. Llista d’aspirants.

1. Abans del termini d’un mes, a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació aprovarà mitjançant resolució la llista d’admesos i exclosos d’aquesta convocatòria. La resolució esmentada es publicarà al tauler d’edictes de l’Ajuntament i es notificarà personalment als interessats.

2. Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies per a esmenes o reclamacions.

3. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini màxim de quinze dies i s’aprovarà la relació definitiva d’ admesos i exclosos. Si després d’aquest termini no s’ha dictat cap resolució les al·legacions s’entendran desestimades. En aquest cas o en cas que no es presentin reclamacions, transcorregut el termini de presentació d’al·legacions, la llista provisional esdevindrà definitiva.

5. Tribunal qualificador.

5.1. El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:

President: El secretari de la corporació.

Vocals:

- l’Inspector en cap de la Policia local - un funcionari de la corporació del grup C1

(3)

- un funcionari del grup A1, pertanyent a un altre Ajuntament, especialista en la matèria

- un funcionari del grup A1, pertanyent a una altra Administració local, especialista en la matèria

- un vocal a proposta de la Direcció General de Seguretat Ciutadana - un vocal a proposta de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya Secretari: el vocal funcionari de la corporació pertanyent al grup C1

El Tribunal estarà integrat, a més, pels membres suplents respectius que seran designats conjuntament amb els titulars.

5.2. El Tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l’assistència de la majoria dels seus membres, titulars o suplents indistintament i, en tot cas, del president i del secretari o de les persones que les substitueixin.

5.3. El Tribunal podrà incorporar tècnics especialistes per a totes o algunes de les proves. Aquests assessors es limitaran a valorar els exercicis corresponents a les seves especialitats tècniques i a col·laborar amb l’òrgan de selecció basant- se exclusivament en aquestes especialitats.

6. Procés de selecció.

El procés de selecció és el de concurs oposició lliure i consta de tres fases: primera fase d’oposició, segona fase de concurs i tercera fase de capacitació.

L’ordre d’actuació dels aspirants en aquelles proves que no es realitzin conjuntament s’establirà per sorteig.

El dia, l’hora i el lloc d’inici de les proves es publicarà conjuntament amb la llista de membres del Tribunal.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una crida única. Els aspirants que no compareguin a la crida del Tribunal en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.

Si el Tribunal té coneixement que algun dels aspirants no posseeix íntegrament els requisits per aquesta convocatòria, podrà proposar en qualsevol moment del procés selectiu, amb audiència prèvia a l’interessat, la seva expulsió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.

7. Exercicis de l’oposició.

1r exercici: prova cultural

Consistirà en contestar un qüestionari de 50 preguntes amb quatre respostes alternatives, en la proporció següent: un 50% relatives a coneixements de cultura general i el 50% restant relatives a coneixements sobre l’actualitat social, cultural i política.

El temps de realització de la prova no podrà ser superior als 45 minuts.

(4)

2n exercici: coneixements teòrics i cas pràctic

Els aspirants hauran de contestar dues preguntes i resoldre un cas pràctic relacionats amb les tasques de la plaça a la qual aspiren i amb el temari d’aquesta convocatòria, en el temps màxim de 90 minuts.

El Tribunal podrà disposar que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li podrà demanar els aclariments que consideri oportuns.

3r exercici: aptitud física

Consistirà en la realització de les subproves que s’especifiquen a l’annex I d’aquestes bases. Per poder realitzar aquesta prova, els aspirants hauran de lliurar al Tribunal un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions necessàries per poder dur-les a terme. La no presentació del certificat podrà comportar l’exclusió de l’aspirant.

4t exercici: prova psicotècnica

Els aspirants hauran de resoldre diverses proves aptitudinals i de personalitat dirigides a determinar la seva capacitat per exercir les funcions i les tasques pròpies de la categoria a la qual pretenen accedir.

Aquesta prova podrà completar-se amb una entrevista personal.

La falsedat demostrada en les respostes comportarà l’eliminació de l’aspirant.

5è exercici: reconeixement mèdic

Consistirà en un reconeixement mèdic amb l’objectiu de comprovar que l’aspirant no presenta cap causa d’exclusió de les establertes a l’annex II d’aquesta convocatòria.

Serà realitzat per metges o metgesses col·legiats/des.

8.- Qualificació.

Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.

El primer exercici es qualificarà de 0 a 10 punts, essent necessaris 5 punts per superar la prova. S'atorgaran 0,2 punts per cada resposta encertada i es restaran 0,1 punts per cada resposta contestada erròniament. Les respostes en blanc no sumen ni resten.

El segon exercici es qualificarà entre 0 i 10 punts. Queden eliminats els aspirants que obtinguin una qualificació inferior a 5.

El tercer exercici es qualificarà d’apte o no apte. Per ser declarat apte, s’hauran d’obtenir, com a mínim, 5 punts de mitjana de les puntuacions de totes les subproves.

Si alguna prova es puntua amb 0 punts, això comportarà l’eliminació de l’aspirant.

Correcció per edats: la nota final obtinguda en aquest tercer exercici, s’incrementarà amb la puntuació que s’indica a continuació:

Homes i dones:

- De 18 a 26 anys: 0 - De 27 a 33 anys: 0,25 - 34 anys o més: 0,50

El quart exercici es qualificarà d’apte o no apte.

El cinquè exercici es qualificarà d’apte o no apte.

(5)

La qualificació final de cada aspirant, en aquesta fase, s’obtindrà per la suma de les qualificacions obtingudes en cada exercici de l’oposició.

9.- Fase de concurs. Valoració de mèrits.

El Tribunal procedirà a la valoració dels mèrits acreditats pels aspirants que hagin superat la fase d’oposició. Els mèrits s’hauran d’acreditar en el moment de presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu, mitjançant certificacions expedides pels òrgans competents de les administracions en què hagin prestat els seus serveis i documents originals o compulsats. En el cas de cursos, jornades o seminaris, haurà de constar el número d’hores.

El Tribunal no valorarà els mèrits no acreditats de forma fefaent i de forma indubitada.

Es procedirà a l’assignació de punts d’acord amb el següent barem:

a) -serveis prestats en el cos de la Policia local de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, fins a un màxim d’1,75 punts:

- Per cada any consecutiu, com funcionari de carrera, cat. agent ... 0,40 punts.

(No es computaran els períodes de temps inferiors a 1 any consecutiu) - Per cada any consecutiu, com funcionari interí, cat. agent...0,35 punts.

(No es computaran els períodes de temps inferiors a 1 any consecutiu)

-serveis prestats en altres cossos de Policial Local, fins a un màxim de 0,15 punts:

- Per cada any consecutiu, com funcionari de carrera, cat. agent ... 0,05 punts.

(No es computaran els períodes de temps inferiors a 1 any consecutiu)

-serveis prestats en altres cossos i forces de seguretat, fins a un màxim de 0,10 punts:

- Per cada any, com funcionari de carrera, categoria agent ... 0,05 punts.

(No es computaran els períodes de temps inferiors a 1 any consecutiu)

b)- titulacions acadèmiques rellevants per a la categoria d’agent, fins a 1,80 punts.

c)- cursos de formació i perfeccionament de matèries relacionades amb les funcions pròpies de la categoria impartits per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per altres òrgans de la Generalitat de Catalunya o per Administracions Locals, amb aprofitament, fins a un màxim de 0,50 punts, segons consta:

de 0 a 15 hores...0 punts de 16 a 30 hores...0,10 punts de 31 a 60 hores...0,20 punts de 61 a 100 hores...0,30 punts més de 100 hores...0,50 punts

d)- nivell de coneixement de la llengua catalana superior a l’exigit, fins a 0,50 punts

e)- recompenses i distincions rellevants en relació amb les funcions, fins a 0,20 punts

La puntuació total del concurs serà la suma dels diferents mèrits i, en cap cas, pot superar els 5 punts.

(6)

10.- Període de pràctiques.

Abans de la fase de capacitació, el Tribunal aixecarà una acta en la qual hi figurarà una relació dels aspirants per ordre de puntuació. Els primers de la llista, en número igual al de places a cobrir, seran proposats per ser nomenats funcionaris en pràctiques en la categoria d’agent. Els aprovats sense plaça passaran a integrar la borsa de treball.

Els aspirants aprovats, amb plaça, hauran de superar un període de pràctiques de sis mesos al municipi.

Les pràctiques són obligatòries i eliminatòries i es valoraran en base a un informe del cap de la Policia Local i del Caporal cap de torn. La qualificació final serà d’apte o no apte. Els aspirants que superin aquest període de pràctiques passaran a la fase de capacitació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Els informes a què fa referència l’apartat anterior han de considerar diversos factors conductuals predeterminats de cada aspirant: els coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l’adaptació a l’organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l’autocontrol.

11.- Fase de capacitació.

Superació del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, del qual queden exempts els aspirants que en la fase d’admissió aportin un diploma acreditatiu d’haver superat el curs de formació bàsica per a policies de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Es considerarà que superen aquest exercici els aspirants que hagin superat íntegrament el curs de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

L’Ajuntament proposarà a l’Institut els aspirants que han superat la resta d’exercicis de l’oposició i el període de pràctiques, però no es farà càrrec de cap despesa que es pugui produir per la realització del curs, ni com a conseqüència de les matrícules, estances, viatges, etc.

No obstant l’anterior, l’Ajuntament podrà concertar amb els aspirants que ho desitgin els convenis que siguin necessaris, per tal d’establir un sistema de subvencions o de bestretes que permeti el finançament del curs de la forma menys gravosa possible per a l’aspirant.

La superació del període de pràctiques i del curs selectiu són condicions indispensables per a poder ser nomenats funcionaris de carrera. Els aspirants que siguin considerats no aptes en alguna d’aquestes proves, quedaran eliminats del procés selectiu.

(7)

12.- Nomenament i presa de possessió.

Els aspirants que hagin superat el període de pràctiques i el curs selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, seran nomenats funcionaris en prper l’alcalde i prendran possessió del càrrec d’agent de la Policia local, en propietat.

13.- Incidències.

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

14.- Recursos.

Contra aquests bases i la convocatòria, els interessats podran interposar Recurs de Reposició, potestativament, davant l'alcaldia, en el termini d'un mes a comptar del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGC.

També es pot interposar, directament, Recurs Contenciós Administratiu, davant del Jutjat d'aquesta jurisdicció, en el termini de dos mesos, a comptar del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria al DOGC.

DILIGÈNCIA per fer constar que aquestes bases amb els seus annexos han estat aprovades per Decret de l’alcaldia de 24 de maig de 2016.

Santa Coloma de Farners, 24 de maig de 2016 El secretari

(8)

ANNEX I

PROVES FÍSIQUES

1. Course navette.

Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva marcada per una cinta magnetofònica, un trajecte d’anada i tornada de 20 metres.

2.

Llançament de pilota medicinal.

Dempeus i amb les cames separades, s’agafa la pilota medicinal (3 quilograms) amb les dues mans i, de darrera el clatell, es llança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar els talons ni les puntes dels peus (2 intents).

3.

Abdominals en 1 minut.

Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al clatell i els peus subjectats.

4.

Salt vertical.

Dempeus davant d’una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió fins tocar amb la mà el punt més alt de la paret (2 intents).

5.

Velocitat.

Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres.

Barem d’aptitud física homes Barem d’aptitud física dones

P C L A S V P P C L A S V P

10 12 12 65 50 6’’7 10 10 10 8 55 44 7’’6 10

9 11 11 60 48 6’’9 9 9 9 7 50 42 8’’ 9

8 10 10,5 55 46 7’’1 8 8 8 6,5 45 40 8’’4 8

7 9 10 50 44 7’’4 7 7 7 6 40 37 9’’ 7

6 8 9 45 42 7’’8 6 6 7,5 5,8 35 35 9’’2 6

5 7,5 8 40 40 8’’4 5 5 6 5,5 30 30 9’’5 5

4 7 7,5 35 38 8’’8 4 4 5,5 5 25 28 9’’7 4

3 6,5 7 30 36 9’’1 3 3 5 4,5 20 24 9’’8 3

2 6 6,5 25 34 9’’3 2 2 4,5 4 15 20 9’’9 2

1 5,5 6 20 32 9’’6 1 1 4 3,5 10 18 10 1

P= punts; C= course navette; L= llançament; A= abdominals; S= salt vertical; V=

velocitat

(9)

ANNEX II

QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES

I. ANTROPOMETRIA:

—1 La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.

—2 La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els homes, i als 3 litres en les dones.

II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:

1 Aparell circulatori

1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.

1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.

1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.

1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.

1.5 Insuficiència coronària.

1.6 Pericarditis activa o residual.

1.7 Insuficiència arterial perifèrica.

1.8 Insuficiència venosa perifèrica.

1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.

1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

2 Aparell respiratori

2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.

2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

3 Aparell genitourinari

3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.

3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.

3.5, Prolapse genital femení. Endometriosi.

4 Aparell digestiu

4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció.

(10)

4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.

4.4 Úlcera gastroduodenal.

4.5, Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).

4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.

5 Sistema hematopàtic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la funció policial.

6 Aparell locomotor

6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

6.2 Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l’exercici de les funcions policials.

7 Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós

7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social i laboral.

7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.

7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.

7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció de metabòlits de drogues d’abús en l’orina).

7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.

7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.

7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

7.8 Tremolor. Tics o espasmes.

7.9 Trastorns de la son.

8 Glàndules endocrines

8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

8.2 Diabetis mellitus.

9 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).

10 Òrgans dels sentits

10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.

10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.

10.3 Queratotomia radial.

10.4 Despreniment de retina.

10.5 Estrabisme manifest i no corregit.

10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.

10.7 Discromatòpsies.

10.8 Glaucoma.

(11)

10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual.

10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.

10.11 Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.

10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.

10.13 Trastorns en la parla. Quequesa.

11 Pell, fàneres i glàndules exocrines

11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.

11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar la identificació.

11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.

11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.

11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.

11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l’exercici de la funció policial.

12 Altres

12.1 Processos neoplàsics.

12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques 12.3 Malalties autoimmunes.

12.4 Diàtesi al·lèrgica.

12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial.

(12)

ANNEX III TEMARI

1. La Constitució Espanyola: Drets fonamentals i llibertats públiques. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

2. Deontologia policial: Normes bàsiques d'actuació i codis de conducta.

3. Els diferents cossos policials a l'Estat Espanyol: Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

4. Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

5. Coordinació i col·laboració entre cossos policials: Normes bàsiques de coordinació i col·laboració. Competències específiques i competències compartides. Les juntes locals de seguretat. Els convenis de col·laboració.

6. Competències municipals en matèria de seguretat i de protecció civil: La policia local com a servei públic.

7. Estructura, organització i funcions de les policies locals: Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

8. La policia local com a cos armat: Reial decret 137/1993, de 29 de gener, que aprova el Reglament de Armes. Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'armament de les policies locals.

9. Elements constitutius del municipi. El terme municipal. La població i el padró d'habitants.

10. L'organització municipal. L'alcalde. Els tinents d'alcalde. El Ple. La Junta de Govern Local. La Comissió Especial de Comptes. Les comissions d'estudi, informe o consulta.

11. Funcionament dels òrgans col·legiats. Convocatòria i ordre del dia. Requisits de constitució. Votacions. Actes i certificacions d'acord.

12. Competències del Ple, de l'alcalde i de la Junta de Govern Local.

13. L'acte administratiu: concepte i classes. El procediment administratiu i les seves fases.

14. La notificació dels actes administratius. Contingut. Pràctica de la notificació.

Mitjans per practicar-la. Publicació.

15. Disposicions de caràcter general: ordenances i reglaments. Procediment d’elaboració i aprovació. Les ordenances fiscals. Les normes i els plans urbanístics.

16. Policia administrativa: principals infraccions a les ordenances municipals, estructura de les denúncies i règim sancionador.

17. Espectacles públics i activitats recreatives: competències, tipus d’activitats, regulació i règim sancionador.

18. La venda ambulant: regulació i règim sancionador.

19. Impacte ambiental dels fums i els sorolls: regulació i control. Els residus i la seva gestió: vehicles abandonats.

20. Seguretat viària: normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Actuacions policials en matèria d’obres a la via pública.

21. El procediment sancionador en matèria de trànsit.

22.

La retirada de vehicles de la via pública: supòsits i regulació.

(13)

Nom i cognoms: __________________________________________________

NIF: ___________________________

Adreça: _________________________________________________________

Municipi: ________________________________________ CP: ____________

Telèfon: ___________________________________ Fax: :________________

E-mail: ____________________

MANIFESTO:

Que m'he assabentat de la convocatòria de concurs oposició lliure per a proveir tres places d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, que ha estat publicada al DOGC.

DEMANO:

Que sigui admès aquest escrit i, en conseqüència, per presentada la meva sol·licitud per a prendre part en les esmentades proves selectives.

DECLARO:

Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides a la base 2a de la convocatòria.

Que atorgo el meu consentiment exprés, a l’Ajuntament, per tal que pugui consultar les meves dades sobre inexistència d’antecedents penals al Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia.

Així mateix, declaro, sota jurament, que em comprometo a portar armes de foc en el cas d’accedir a la plaça.

ADJUNTO:

- Fotocòpia compulsada del DNI.

- Fotocòpia compulsada del títol exigit a la convocatòria.

- Fotocòpia compulsada del document acreditatiu d’estar en possessió del nivell B2 de català (solament els que el tinguin).

- Carta de pagament o resguard acreditatiu d'haver fet efectius els drets d'examen.

- Originals o fotocòpies autenticades dels documents acreditatius dels mèrits que es pretén que siguin valorats en la fase de concurs.

Santa Coloma de Farners, _____ d _____________________ de 2016

Il·ltre. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Figure

Updating...

References

Related subjects :