Estadística 2015 de llicències d obres. Gener Àrea de Territori i Sostenibilitat Serveis d urbanisme

37  Download (0)

Full text

(1)

Estadística 2015 de llicències d’obres

Gener 2016

(2)
(3)

ÍNDEX

1.- Principals obres projectades i finalitzades al llarg del 2015 1.1. Obres Projectades

1.2. Obres Finalitzades 2.- Les llicències urbanístiques

2.1. Llicències sol·licitades durant l’exercici 2015 i sol·licitud d’anul·lacions presentades durant l’exercici 2015

2.1.1. Llicències, autoritzacions i comunicacions sol·licitades 2.1.2. Anul·lacions sol·licitades

2.1.3. Evolució interanual de sol·licituds de llicències, comunicacions i autoritzacions (2008 – 2015)

2.1.4. Estat de tramitació de les llicències sol·licitades al 2015 2.1.5. Estat de tramitació de les sol·licituds d’anul·lacions

2.1.6. Anul·lacions sol·licitades al 2015 i el seu any de sol·licitud de llicència 2.2. Llicències sol·licitades en exercicis anteriors a 2015 que es troben en tramitació 2.3. Llicències resoltes

2.3.1. Llicències i autoritzacions d’obres i comunicacions d’adequació de locals resoltes durant l’exercici de 2015

2.3.2. Evolució interanual de llicències, autoritzacions d’obres i comunicacions d’adequació de locals resoltes (2008 – 2015)

2.3.3. Llicències i autoritzacions d’obres modificades o prorrogades durant l’exercici de 2015

2.3.4. Resolucions dictades durant l’exercici 2015

2.4. Comparatives interanuals de llicències, autoritzacions d’obres i comunicacions d’adequació de locals sol·licitades i resoltes

2.4.1. Període 2003 - 2015 2.4.2. Període 2008 – 2015

2.4.3. Comparativa interanual de llicències sol·licitades i resoltes per tipus d’expedient 2.5. Comparativa interanual de llicències d’obres majors, d’obres menors i de comunicacions

d’adequació de locals sol·licitades i atorgades (període 2008-2015) 3.- L’obra nova (nova planta i ampliació) i la reforma. Unitats i superfícies

3.1. Nova Planta 3.2. Ampliació 3.3. Reforma

3.4. Nova planta, ampliació i reforma

(4)

4.1. Districte I 4.2. Districte II 4.3. Districte III 4.4. Districte IV 4.5. Districte V 4.6. Districte VI

5.- Evolució constructiva dels habitatges de nova planta (període 2010 – 2015)

6.- Moviments econòmics (període 2011 – 2015): Taxes generades

(5)

1.- PRINCIPALS OBRES PROJECTADES I FINALITZADES AL LLARG DEL 2015

1.1. Obres Projectades

Durant el 2015, destaca la sol·licitud de diverses llicències d’obres.

Ús d’habitatge:

S’ha sol·licitat pròrrogues per a l’acabament de diverses obres aturades, de les quals destaquen:

Edifici de 28 habitatges i 31 aparcaments a Ègara.

2 edificis plurifamiliars de 15 habitatges (i 15 aparcaments) i de 10 habitatges a Sant Pere Plurifamiliar de 14 habitatges a Sant Pere Nord

Edifici de 8 habitatges a ca n’Anglada Edifici de 7 habitatges a can Palet

Destaca així mateix la construcció d’edifici d’11 habitatges al carrer d’Amadeu de Savoia, amb un pressupost d’uns 640.000€, i la rehabilitació de les façanes de 5 blocs de can Jofresa, amb un pressupost total d’1,8 milions d’euros.

Ús comercial:

Ha estat sol·licitada (no atorgada) llicència d’obres per a la construcció d’un edifici comercial d’uns 5.000m2 al sector Montserrat amb un pressupost inicial d’11,7 milions d’euros.

Reforma de 7.000m2 de locals i sales de cinema de Parc Vallès, amb un pressupost d’1,85 milions d’euros, per tal de ser destinats a altres activitats com:

- Gimnàs amb una superfície de 7.073,41 m2 i un pressupost inicial de 957.855,26 € (llicència en tramitació).

- Local comercial de 1.000 m2 i 0,69 milions.

Ha estat sol·licitada (no atorgada) llicència d’obres per a la rehabilitació d’edifici per a ser destinat parcialment a supermercat (1,6 milions d’euros de pressupost inicial).

Altres usos:

Rehabilitació del casino del Comerç per a adequar-lo com a centre docent de 3.600 m2 i un pressupost segons ordenança d’1,8 milions d’euros.

Reforma i ampliació d’uns 1.400 m2 de centre docent existent al carrer Topete, amb un pressupost d’1,6 milions d’euros.

Adequació de l’edifici estació de Vallparadís com a centre sanitari assistencial, oficines i aparcament, amb un total de 15.700 m2 (uns 9.900 m2 dels quals destinats a l’ús sanitari), i un pressupost total de 8,5 milions d’euros.

Ha estat sol·licitada (no atorgada) llicència d’obres per a la reforma i ampliació del servei d’urgències de

Mútua, que afecta un total de gairebé 1.600 m2, amb un pressupost inicial d’uns 1,5 milions d’euros.

(6)

cementiri vell amb un pressupost inicial de 0,9 milions d’euros.

Construcció de centre de culte amb aparcament a Torressana, d’uns 3.000 m2 de superfície i un pressupost de 3,1 milions d’euros totals.

Ha estat sol·licitada (no atorgada) llicència d’obres per a la construcció d’un edifici industrial de 4.300m2 al polígon industrial can Petit (1,5 milions d’euros)

Construcció de nau industrial de nova planta de 1.900m2 i PEM de 660.000€ al polígon industrial dels Bellots.

Reforma d’edifici d’oficines de 2.800 m2 i un pressupost d’1,7 milions d’euros.

Construcció d’edifici d’oficines i magatzem de 1.700 m2 i 658.000 € a Sant Pere.

Llicències sol·licitades (no atorgades) pel Consell Comarcal per a la construcció d’un centre logístic de biomassa i la instal·lació d’una caldera de biomassa al recinte de l’Hospital de Terrassa amb un pressupost conjunt d’1,13 milions d’euros.

1.2. Obres Finalitzades

En relació a les obres finalitzades, han estat sol·licitades les següents llicències de primera ocupació rellevants:

Ús d’habitatge:

Promoció de 15 habitatges i 12 places d’aparcament a Sant Pere.

7 habitatges i 2 aparcaments a can Petit.

habitatges i 6 places d’aparcament a ca N’Aurell.

Ús comercial:

Edifici de nova planta de 7.600 m2 destinat a supermercat i aparcament al Roc Blanc.

Edifici de nova planta de 9.200 m2 destinat a supermercat i aparcament a can Tusell.

Reforma de nau industrial per a adequar-la com a supermercat amb un total de 7.000 m2 entre superfície comercial i aparcaments a ca n’Anglada.

Reformes de 4.400 m2 i 2.800 m2 de locals comercials a Parc Vallès.

Altres usos:

Reforma d’edifici per a residència de 3.800 m2 al Centre.

Acabament d’un CEIP de 4.000 m2 al passeig del Vint-i-Dos de Juliol.

Centre de diàlisi de 2.750 m2 a can Jofresa.

(7)

Tipus d'expedient 2015 Autoritzacions de zona de càrrega i

descàrrega 0 Llicències de parcel.lació 1 Llicències de primera ocupació 1 Llicències de tanques i sitges 0 Llicències d'obertura de rases 4 Llicències d'obres majors 13 Llicències d'obres menors 9 Total 28

32,14 14,29

46,43

0,00 3,57 Autoritzacions de zona de càrrega i descàrrega

Llicències de parcel.lació Llicències de primera ocupació Llicències de tanques i sitges Llicències d'obertura de rases Llicències d'obres majors Llicències d'obres menors

2.- LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2.1. Llicències sol·licitades durant l’exercici 2015 i sol·licitud d’anul·lacions presentades durant l’exercici 2015

2.1.1. Llicències, autoritzacions i comunicacions sol·licitades

Tipus d'expedient 2015 % Autoritzacions de zona de càrrega i

descàrrega 14 0,35 Llicències de parcel.lació 9 0,23 Llicències de primera ocupació 75 1,88 Llicències de tanques i sitges 7 0,18 Llicències d'obertura de rases 212 5,32 Llicències d'obres majors 176 4,42 Llicències d'obres menors 785 19,70 Comunicacions d'adequació de locals 159 3,99 Total 1.437 100,00 Comunicacions d'obres 2.547 63,93

Totals 3.984

2.1.2 Anul·lacions sol·licitades

Gràfica 1 Llicències, autoritzacions i comunicacions sol.licitades 2015 (%)

Gràfica 2 Anul.lacions sol.licitades 2015 (%) 63,93

19,70

5,32

4,42 3,99 1,88

0,35 0,23 0,18

Llicències de tanques i sitges

Llicències de parcel.lació Autoritzacions de zona de càrrega i descàrrega Llicències de primera ocupació Comunicacions d'adequació de locals Llicències d'obres majors

Llicències d'obertura de rases

Llicències d'obres menors Comunicacions d'obres

(8)

(2008 – 2015)

Gràfiques 3 i 4: Evolució interanual de sol·licituds

2.1.4. Estat de tramitació de les llicències sol·licitades (*) al 2015

(*) Llicènciesatorgades (ATO), anul.lades (ANU), caducades (CAD), denegades (DEN) i en tramitació (TRAM)

Tipus d'expedient 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Autoritzacions de zona de càrrega i

descàrrega 63 43 30 21 7 14 11 14 203

Llicències de parcel.lació 15 10 9 4 9 3 8 9 67

Llicències de primera ocupació 299 201 156 136 108 79 59 75 1.113 Llicències de tanques i sitges 50 15 25 13 7 4 1 7 122 Llicències d'obertura de rases 490 281 265 192 205 142 149 212 1.936 Llicències d'obres majors 238 209 191 154 160 135 142 176 1.405 Llicències d'obres menors 756 631 683 816 726 686 691 785 5.774 Comunicacions d'adequació de locals 0 0 0 0 38 78 103 159 378 Total 1.911 1.390 1.359 1.336 1.260 1.141 1.164 1.437 10.998 Comunicacions prèvies d'obres 3.494 3.017 3388 2733 2439 2453 2604 2547 22.675 Totals 5.405 4.407 4.747 4.069 3.699 3.594 3.768 3.984 33.673

3.768 5.405

3.699 3.594 4.069

4.407

4.747

3.984

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Llicències, autoritzacions i comunicacions

1.164 1.911

1.260

1.141 1.336

1.390 1.359

1.437

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Llicències, autoritzacions d'obres i comunicacions d'adequació de locals

Tipus d'expedient ATO ANU CAD DEN TRAM TOTAL Autoritzacions de zona de càrrega i

descàrrega 13 0 0 0 1 14

Llicències de parcel.lació 6 1 0 0 2 9

Llicències de primera ocupació 43 1 0 0 31 75

Llicències de tanques i sitges 7 0 0 0 0 7

Llicències d'obertura de rases 164 15 2 9 22 212

Llicències d'obres majors 111 6 0 1 58 176

Llicències d'obres menors 635 15 2 3 130 785

Total 979 38 4 13 244 1.278

% 76,6 3,0 0,3 1,0 19,1 100,0

(9)

Tipus d'expedient ANU DESES

ANU TRAM TOTAL Autoritzacions de zona de càrrega i

descàrrega 0 0 0 0

Llicències de parcel.lació 1 0 0 1

Llicències de primera ocupació 1 0 0 1

Llicències de tanques i sitges 0 0 0 0

Llicències d'obertura de rases 4 0 0 4

Llicències d'obres majors 11 0 2 13

Llicències d'obres menors 7 0 2 9

Total 24 0 4 28

Tipus d'expedient 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Autoritzacions de zona de 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Llicències de parcel.lació 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Llicències de primera ocupació 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Llicències de tanques i sitges 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Llicències d'obertura de rases 0 0 0 0 0 0 1 3 4

Llicències d'obres majors 0 0 0 1 1 1 2 5 10

Llicències d'obres menors 0 0 0 0 0 0 4 5 9

Total 0 0 0 1 1 1 7 15 25

Tipus d'expedient Citades Pendent Inspecció

Pendent Inf. Tècnic

Pendent Inf Jurídic anu

Pendent Caducar

Pendent

Disciplina Total Autoritzacions de zona de càrrega i

descàrrega 0 0 0 0 0 0 0

Llicències de parcel.lació 1 0 1 0 0 0 2

Llicències de primera ocupació 179 0 10 3 1 0 193

Llicències de tanques i sitges 0 0 0 1 0 0 1

Llicències d'obertura de rases 1 0 0 0 0 0 1

Llicències d'obres majors 35 1 8 0 0 0 44

Llicències d'obres menors 85 0 20 0 1 0 106

Total 301 1 39 4 2 0 347

2.1.5. Estat de tramitació (*) de les sol·licituds d’anul·lacions

(*) Anul·lació (ANU), desestimació d’anul·lació (DESES ANU) i en tramitació (TRAM)

2.1.6. Anul·lacions sol·licitades al 2015 i el seu any de sol·licitud de llicència

2.2. Llicències sol·licitades en exercicis anteriors a 2015 que es troben en tramitació

(10)

2.3. Llicències resoltes

2.3.1. Llicències, autoritzacions d’obres i comunicacions d’adequació de locals resoltes durant l’exercici de 2015

Gràfica 5: llicències, autoritzacions i comunicacions d’adequació de locals resoltes 2015 (%)

S’han exclòs del quadre precedent les comunicacions d’adequacions de locals, donat que la seva tramitació no requereix de cap resolució administrativa, sinó d’un vistiplau tècnic

2.3.2. Evolució interanual de llicències, autoritzacions d’obres i comunicacions d’adequació de locals resoltes (2008 – 2015)

Tipus d'expedient 2015 % Llicències de tanques i sitges 7 0,49 Llicències de parcel.lació 8 0,56 Autoritzacions de zona de càrrega i descàrrega 14 0,98 Llicències de primera ocupació 71 4,95 Comunicacions d'adequació de locals 159 11,08 Llicències d'obres majors 196 13,66 Llicències d'obertura de rases 207 14,43 Llicències d'obres menors 773 53,87 Total 1.435 100,00

53,87

14,43

13,66 11,08 4,95

0,98 0,56 0,49

Llicències de tanques i sitges

Llicències de parcel.lació Autoritzacions de zona de càrrega i descàrrega Llicències de primera ocupació Comunicacions d'adequació de locals Llicències d'obres majors

Llicències d'obertura de rases

Llicències d'obres menors

Tipus d'expedient ATO ANU CAD DEN TOTAL

Autoritzacions de zona de càrrega i

descàrrega 14 0 0 0 14

Llicències de parcel.lació 7 1 0 0 8

Llicències de primera ocupació 63 1 7 0 71

Llicències de tanques i sitges 7 0 0 0 7

Llicències d'obertura de rases 173 16 9 9 207

Llicències d'obres majors 159 18 17 2 196

Llicències d'obres menors 729 24 17 3 773

Total 1.152 60 50 14 1.276

% 90,3 4,7 3,9 1,1 100,00

Tipus d'expedient 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Autoritzacions de zona de càrrega i

descàrrega 81 51 26 25 7 14 10 14 228

Llicències de parcel.lació 19 7 9 6 9 6 7 8 71

Llicències de primera ocupació 365 341 233 160 140 96 68 71 1.474

Llicències de tanques i sitges 68 12 23 19 7 4 1 7 141

Llicències d'obertura de rases 539 311 275 210 222 133 164 207 2.061 Llicències d'obres majors 531 333 234 219 214 144 146 196 2.017 Llicències d'obres menors 847 667 661 875 734 661 678 773 5.896

Comunicacions adequació de locals 0 0 0 0 38 78 103 159 378

Total 2.450 1.722 1.461 1.514 1.371 1.136 1.177 1.435 12.266

Llicències resoltes

(11)

1.435 1.722

1.461 1.514

1.371 1.177

2.450

1.136

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Llicències, autoritzacions d'obres i comunicacions d'adequació de locals

Gràfica 6: Comparativa interanual de les llicències, autoritzacions i comunicacions d’adequació de locals resoltes

2.3.3. Llicències i autoritzacions d’obres modificades o prorrogades durant l’exercici 2015

(a) pròrroga d’inici: 0, pròrroga d’acabament:0 (b) pròrroga d’inici: 0, pròrroga d’acabament:: 18 (c ) pròrroga d’inici: 1, pròrroga d’acabament: 6

Gràfica 7: llicències i autoritzacions modificades o prorrogades (%)

2.3.4. Resolucions dictades durant l’exercici 2015

ATO (atorgament) ANU (anul·lació) CAD (caducitat) DEN (denegació) MOD (modificació) PRO (pròrroga) EXE (projecte d’execució) ALTRES: canvi nom, rectificació, suspensió tramitació, desestimació de sol·licitud, estimació de sol·licitud, exposició pública i aixecament suspensió

Tipus d'expedient MOD PRO Total Autoritzacions de zona de càrrega i

descàrrega 0 12 12 Llicències de parcel.lació 0 0 0 Llicències de primera ocupació 0 0 0 Llicències de tanques i sitges 0 0 0 Llicències d'obertura de rases 3 (a)0 3 Llicències d'obres majors 11 (b)18 29 Llicències d'obres menors 4 (c) 7 11 Total 18 37 55

67,3 32,7

Tipus d'expedient

ATO ANU CAD DEN MOD PRO EXE ALTRES TOTAL

Autoritzacions zona càrrega

i descàrrega 14 0 0 0 0 12 0 0 26

Llicències parcel.lació 7 1 0 0 0 0 0 0 8

Llicències primera ocupació 63 1 7 0 0 0 0 0 71

Llicències tanques i sitges 7 0 0 0 0 0 0 0 7

Llicències rases 175 16 9 9 3 0 0 1 213

Llicències obres majors 161 18 19 2 11 18 33 8 270

Llicències obres menors 731 24 17 3 4 7 2 9 797

Total 1.158 60 52 14 18 37 35 18 1.392

(12)

2.4. Comparatives interanual de llicències, autoritzacions d’obres i comunicacions d’adequació de locals sol·licitades i resoltes

2.4.1. Període 2003 – 2015

Gràfica 8: Comparativa interanual de llicències, autoritzacions d’obres i comunicacions d’adequació de locals sol·licitades i resoltes

2.4.2. Període 2008 - 2015

Gràfica 8: Comparativa interanual de llicències, autoritzacions d’obres i comunicacions d’adequació de locals sol·licitades i resoltes

Gràfica 9: Comparativa interanual de llicències, autoritzacions d’obres i comunicacions d’adequació de locals sol·licitades i resoltes

2.4.3. Comparativa interanual de llicències sol·licitades i resoltes per tipus d’expedient.

14 7

30 43

21 11

63

25 14

7 14 26

51

10 14

81

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CGOB sol.licitades CGOB resoltes

1437

1164 1141 1260

1336 2876

1359 3282

3023 3421

1911 2530

1390 1435

1177 1136 1371 1514 1461 3320

3097 3075 2485

2450 2373 1722

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 sol.licitades resoltes

1.164 1.911

1.141 1.336 1.260

1.359

1.437 1.390

2.450

1.177 1.136

1.722

1.461 1.514

1.371

1.435

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Llicències, autoritzacions d'obres i comunicacions d'adequació de locals sol·licitades Llicències, autoritzacions d'obres i comunicacions d'adequació de locals resoltes

(13)

)

Gràfica 11: Comparativa interanual de les llicències de parcel·lació (LPAR)

Gràfica 12: Comparativa interanual de les llicències de primera ocupació (OCOB)

Gràfica 13: Comparativa interanual de les llicències de tanques i sitges (TSOB) 10

9 9

15

3

8

4

7 9 9

9 19

6 7

6 8

0 10 20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

LPAR sol.licitades LPAR resoltes

75 136

108

79

59 299

201

156

71 160

140

96

68 365

233 341

0 100 200 300 400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

OCOB sol.licitades OCOB resoltes

25

15 7 1 7

13 50

4 12 23

1 7 7

19 68

4 0

50 100 150

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TSOB sol.licitades TSOB resoltes

(14)

Gràfica 14: Comparativa interanual de les llicències d’obertura de rases (RSOB)

Gràfica 15: Comparativa interanual de les llicències d’obres majors (OMOB)

Gràfica 16: Comparativa interanual de les llicències d’obres menors (ONOB) 212 192

281 490

265

205

142

149 207

210 311

539

275 222

133

164

0 200 400 600 800 1.000 1.200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RSOB sol.licitades RSOB resoltes

176 191 154 160 142

135 209

238 196

146 219 214

234 144

333 531

0 200 400 600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

OMOB sol.licitades OMOB resoltes

785

756 726

631

816 691

683 686

773 734

847

667

875

661 661 678

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ONOB sol.licitades ONOB resoltes

(15)

2.5. Comparativa interanual de llicències d’obres majors, d’obres menors i de comunicacions d’adequació de locals sol·licitades i atorgades (període 2008 – 2015)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

OMOB sol·licitades OMOB atorgades ONOB sol·licitades ONOB atorgades CLOB tramitades

(16)

3.- L’OBRA NOVA (nova planta i ampliació) I LA REFORMA. Unitats i superfícies

3.1. Nova Planta

Ús 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Habitatges 78 140 170 44 432

Aparcaments 247 205 271 179 902

Locals 1 6 48 7 62

Naus ind. 2 2 2 2 8

Altres 12 26 10 14 62

Habitatges 9.015,50 16.784,02 18.732,13 8.662,37 53.194,02

Aparcaments 10.254,40 6.623,31 6.226,20 6.780,21 29.884,12

Locals 1.196,15 1.254,04 5.236,49 5.077,82 12.764,50

Naus ind. 8.217,80 2.835,64 940,00 5.424,95 17.418,39

Altres 1.584,44 4.616,47 3.499,14 2.173,70 11.873,75

unitats 340 379 501 246 1.466

m2 30.268,29 32.113,48 34.633,96 28.119,05 125.134,78

unitatsm²

Nova planta (unitats i m2)

totals

superfícies de nova planta

30.268,29

34.633,96

32.113,48 28.119,05

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

2012 2013 2014 2015

m2

superfícies de nova planta per usos

9.016

16.784 18.732

8.662 10.254

6.623

6.226

6.780 1.196

1.254

5.236

5.078 8.218

2.836

940

5.425

1.584 4.616

3.499

2.174

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

2012 2013 2014 2015

Altres Naus ind.

Locals Aparcaments Habitatges

(17)

340

501

246 379

0 100 200 300 400 500 600

2012 2013 2014 2015

unitats

unitats de nova planta per usos

78

140 170

44 247

205

271

179 48

1

6

7 2

2

2 2

14 26

12

10

0 100 200 300 400 500 600

2012 2013 2014 2015

Altres Naus ind.

Locals Aparcaments Habitatges

(18)

Ús 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Habitatges 40 19 28 37 124

Aparcaments 284 0 26 2 312

Locals 6 5 8 5 24

Naus ind. 11 3 7 5 26

Altres 10 7 1 7 25

Habitatges 2.233,26 888,35 1.193,26 2.065,09 6.379,96

Aparcaments 2.248,36 0,00 710,50 68,13 3.026,99

Locals 343,07 637,37 745,47 2.798,62 4.524,53

Naus ind. 3.529,08 190,27 3.117,54 958,63 7.795,52

Altres 454,75 1.574,83 340,00 2.098,32 4.467,90

unitats 351 34 70 56 511

m2 8.808,52 3.290,82 6.106,77 7.988,79 26.194,90

totals

Ampliació (unitats i m2)

unitatsm²

superfícies d'ampliació

8.808,52

3.290,82

6.106,77

7.988,79

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

2012 2013 2014 2015

m2

superfícies d'ampliació per usos

2.233

888 1.193

2.065 2.248

0

711 343

637 3.529

3.118

959 455

1.575

340

2.098

68 2.799

745 190

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

2012 2013 2014 2015

Altres Naus ind.

Locals Aparcaments Habitatges

(19)

unitats d'ampliació

351

70 56

34 0

50 100 150 200 250 300 350 400

2012 2013 2014 2015

unitats

unitats d'ampliació per usos

40 19 28 37

284

0

26 2

8 6

5 5

11

3

7

5 10

7

1 7

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2012 2013 2014 2015

Altres Naus ind.

Locals Aparcaments Habitatges

(20)

3.3. Reforma

Ús 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Habitatges 207 522 428 213 1.370

Aparcaments 487 136 369 444 1.436

Locals 127 193 198 265 783

Naus ind. 33 27 20 58 138

Altres 64 49 29 33 175

Habitatges 17.687,31 55.108,01 46.246,94 21.410,96 140.453,22 Aparcaments 11.763,99 7.544,84 15.292,21 15.674,68 50.275,72 Locals 25.809,59 47.257,00 36.150,58 63.915,71 173.132,88 Naus ind. 23.363,35 21.823,34 9.978,85 47.487,12 102.652,66 Altres 19.356,24 11.250,34 13.998,59 30.022,43 74.627,60

unitats 918 927 1.044 1.013 3.902

m2 97.980,48 142.983,53 121.667,17 178.510,90 541.142,08

unitats

Reforma (unitats i m2)

m²totals

superfícies de reforma per usos

17.687

55.108 46.247

21.411 11.764

7.545

15.292

15.675 25.810

47.257

36.151

63.916 23.363

21.823

9.979

47.487

19.356

11.250

13.999

30.022

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000

2012 2013 2014 2015

Altres Naus ind.

Locals Aparcaments Habitatges superfícies de reforma

97.980,48

142.983,53

121.667,17

178.510,90

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000

2012 2013 2014 2015

m2

(21)

918

1.013 1.044

927

840 860 880 900 920 940 960 980 1.000 1.020 1.040 1.060

2012 2013 2014 2015

unitats

unitats de reforma per usos

207

522

428

213 487

136 369

444

127 193

198

265 33

58 20 33

27

29

64 49

0 200 400 600 800 1.000 1.200

2012 2013 2014 2015

Altres Naus ind.

Locals Aparcaments Habitatges

(22)

3.4. Nova planta, ampliació i reforma

unitats de nova planta, ampliació i reforma

340 379 501

246

351 70

56 918

927

1.044

1.013

34

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

2012 2013 2014 2015

Reforma Ampliació Nova planta superfícies de nova planta, ampliació i reforma

30.268 32.113 34.634 28.119

8.809 3.291 6.107 7.989

97.980

142.984 121.667

178.511

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

2012 2013 2014 2015

Reforma Ampliació Nova planta

(23)

superfícies per usos

28.936

72.780 66.172

32.138 24.267

14.168 22.229

22.523 27.349

49.148 42.132

71.792 35.110

24.849

14.036

53.871 21.395

17.442

17.838

34.294

0 50000 100000 150000 200000 250000

2012 2013 2014 2015

Altres Naus Ind.

Locals Aparcaments Habitatges

unitats per usos

325

681 626

294

1.018 341

666

625 134

204

224

277 46

32

29

65 86

54 40

82

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

2012 2013 2014 2015

Altres Naus Ind.

Locals Aparcaments Habitatges

(24)

4.- DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE L’OBRA NOVA (nova planta i ampliació) I DE LA REFORMA (Període 2015)

4.1. Districte I

Barri Habitatge Local Industrial Aparcament Altres

Antic Poble de Sant Pere 1 0 0 0 0

Cementiri Vell 0 0 0 0 0

Centre 8 0 0 3 3

Pl. Catalunya - Escola Industrial 1 0 0 0 0

Vallparadís 0 0 0 0 0

totals unitats 10 0 0 3 3

Antic Poble de Sant Pere 310,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Cementiri Vell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centre 2.251,40 0,00 0,00 65,51 42,35

Pl. Catalunya - Escola Industrial 181,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Vallparadís 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

totals m2 2.743,38 0,00 0,00 65,51 42,35 m2unitats

Districte I - Nova planta Barris

Antic Poble de Sant Pere Cementiri Vell Centre Pl. Catalunya - Escola Industrial Vallparadís

(25)

Barri Habitatge Local Industrial Aparcament Altres

Antic Poble de Sant Pere 0 0 0 0 0

Cementiri Vell 0 0 0 0 1

Centre 10 1 0 1 2

Pl. Catalunya - Escola Industrial 0 0 0 0 0

Vallparadís 0 0 0 0 0

totals unitats 10 1 0 1 3

Antic Poble de Sant Pere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cementiri Vell 0,00 0,00 0,00 0,00 79,66

Centre 374,07 198,25 0,00 23,73 1.394,38

Pl. Catalunya - Escola Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vallparadís 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

totals m2 374,07 198,25 0,00 23,73 1.474,04 m2unitats

Districte I - Ampliació

Barri Habitatge Local IndustrialAparcament Altres

Antic Poble de Sant Pere 3 0 0 0 0

Cementiri Vell 4 9 0 113 2

Centre 49 83 4 7 7

Pl. Catalunya - Escola Industrial 14 4 0 0 0

Vallparadís 3 8 0 0 4

totals unitats 73 104 4 120 13

Antic Poble de Sant Pere 45,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Cementiri Vell 344,50 881,88 0,00 5.813,52 9.872,26 Centre 5.914,11 11.711,82 1.477,68 301,86 1.354,78 Pl. Catalunya - Escola Industrial 2.549,80 518,27 0,00 0,00 0,00

Vallparadís 807,65 989,54 0,00 0,00 155,92

totals m2 9.661,74 14.101,51 1.477,68 6.115,38 11.382,96 m2 unitats

Districte I - Reforma

(26)

Barri Habitatge Local Industrial Aparcament Altres

Ca n'Anglada 0 0 0 0 0

Montserrat 0 0 0 0 0

Torre-sana 0 0 0 1 1

totals unitats 0 0 0 1 1

Ca n'Anglada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Montserrat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Torre-sana 0,00 0,00 0,00 1.696,90 1.330,11

totals m2 0,00 0,00 0,00 1.696,90 1.330,11 unitatsm2

Districte II - Nova planta

Barri Habitatge Local Industrial Aparcament Altres

Ca n'Anglada 1 0 0 0 0

Montserrat 0 0 0 0 0

Torre-sana 0 0 0 0 0

totals unitats 1 0 0 0 0

Ca n'Anglada 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Montserrat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Torre-sana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

totals m2 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Districte II - Ampliació

unitatsm2

Barri Habitatge Local IndustrialAparcament Altres

Ca n'Anglada 7 5 1 1 0

Montserrat 0 1 0 0 0

Torre-sana 0 5 0 0 1

totals unitats 7 11 1 1 1

Ca n'Anglada 230,16 749,21 3,80 14,68 0,00

Montserrat 0,00 42,35 0,00 0,00 0,00

Torre-sana 0,00 481,19 0,00 0,00 8.822,00

totals m2 230,16 1.272,75 3,80 14,68 8.822,00 unitatsm2

Districte II - Reforma

Barris

Ca n'Anglada Montserrat Torre-sana

(27)

4.3. Districte III

Barri Habitatge Local Industrial Aparcament Altres

Can Jofresa 0 0 0 0 0

Can Palet 1 1 0 0 0

Can Parellada 0 0 0 0 1

Disseminat 0 0 0 0 0

Guadalhorce 0 0 0 0 0

Les Fonts 0 0 0 0 0

P.I. Can Guitard 0 0 0 0 0

P.I. Can Parellada 0 0 0 0 0

P.I. Els Bellots 0 0 1 0 1

P.I. Santa Eulàlia 0 0 0 0 0

P.I. Santa Margarida 0 0 1 0 1

Segle XX 1 0 0 0 1

totals unitats 2 1 2 0 4

Can Jofresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Can Palet 104,10 126,00 0,00 0,00 0,00

Can Parellada 0,00 0,00 0,00 0,00 56,92

Disseminat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Guadalhorce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Les Fonts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P.I. Can Guitard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P.I. Can Parellada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P.I. Els Bellots 0,00 0,00 1.918,00 0,00 18,97

P.I. Santa Eulàlia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P.I. Santa Margarida 0,00 0,00 3.506,95 0,00 30,00

Segle XX 587,88 0,00 0,00 0,00 156,82

totals m2 691,98 126,00 5.424,95 0,00 262,71 m2 unitats

Districte III - Nova planta

Barris

Can Jofresa Can Palet Can Parellada Disseminat Guadalhorce Les Fonts P.I. Can Guitard P.I. Can Parellada P.I. Els Bellots P.I. Santa Eulàlia Segle XX

(28)

Barri Habitatge Local Industrial Aparcament Altres

Can Jofresa 0 0 0 0 0

Can Palet 2 0 0 0 0

Can Parellada 1 0 0 0 0

Disseminat 0 0 0 0 0

Guadalhorce 0 0 0 0 0

Les Fonts 0 0 0 0 0

P.I. Can Guitard 0 0 1 0 0

P.I. Can Parellada 0 0 0 0 0

P.I. Els Bellots 0 0 1 0 0

P.I. Santa Eulàlia 0 0 0 0 0

P.I. Santa Margarida 0 1 1 0 0

Segle XX 2 1 1 0 2

totals unitats 5 2 4 0 2

Can Jofresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Can Palet 9,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Can Parellada 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Disseminat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Guadalhorce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Les Fonts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P.I. Can Guitard 0,00 0,00 102,86 0,00 0,00

P.I. Can Parellada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P.I. Els Bellots 0,00 0,00 129,81 0,00 0,00

P.I. Santa Eulàlia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P.I. Santa Margarida 0,00 577,45 373,01 0,00 0,00

Segle XX 144,30 92,48 173,25 0,00 188,40

totals m2 164,97 669,93 778,93 0,00 188,40

unitats

Districte III - Ampliació

m2

(29)

Barri Habitatge Local IndustrialAparcament Altres

Can Jofresa 0 2 0 0 0

Can Palet 7 6 0 0 0

Can Parellada 1 3 0 0 0

Disseminat 0 1 0 0 0

Guadalhorce 1 0 0 0 0

Les Fonts 1 1 0 0 0

P.I. Can Guitard 0 0 2 0 0

P.I. Can Parellada 0 0 3 0 0

P.I. Els Bellots 0 0 5 0 0

P.I. Santa Eulàlia 0 0 3 0 0

P.I. Santa Margarida 0 12 18 0 0

Segle XX 10 5 3 1 1

totals unitats 20 30 34 1 1

Can Jofresa 0,00 151,10 0,00 0,00 0,00

Can Palet 873,68 864,79 0,00 0,00 0,00

Can Parellada 11,40 485,10 0,00 0,00 0,00

Disseminat 0,00 86,12 0,00 0,00 0,00

Guadalhorce 15,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Les Fonts 40,62 74,00 0,00 0,00 0,00

P.I. Can Guitard 0,00 0,00 874,91 0,00 0,00

P.I. Can Parellada 0,00 0,00 1.058,12 0,00 0,00 P.I. Els Bellots 0,00 0,00 1.238,02 0,00 0,00 P.I. Santa Eulàlia 0,00 0,00 1.538,07 0,00 0,00 P.I. Santa Margarida 0,00 20.283,35 13.870,07 0,00 0,00 Segle XX 930,66 698,34 334,30 120,12 389,12 totals m2 1.871,96 22.642,80 18.913,49 120,12 389,12 m2 unitats

Districte III - Reforma

(30)

Barri Habitatge Local Industrial Aparcament Altres

Ca n'Aurell 5 2 0 0 0

Can Palet de Vista Alegre 0 0 0 0 0

Disseminat 0 0 0 0 0

La Cogullada 1 0 0 0 0

La Maurina 2 0 0 0 1

Les Martines 0 0 0 0 0

Roc Blanc 0 1 0 170 0

Vista Alegre 1 0 0 1 1

totals unitats 9 3 0 171 2

Ca n'Aurell 1.428,81 98,44 0,00 0,00 0,00

Can Palet de Vista Alegre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Disseminat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

La Cogullada 127,80 0,00 0,00 0,00 0,00

La Maurina 349,70 0,00 0,00 0,00 313,12

Les Martines 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Roc Blanc 0,00 2.923,70 0,00 4.652,87 0,00

Vista Alegre 127,21 0,00 0,00 133,33 36,05

totals m2 2.033,52 3.022,14 0,00 4.786,20 349,17 unitatsm2

Districte IV - Nova planta

Barris

Ca n'Aurell Can Palet de Vista Alegre Disseminat La Cogullada La Maurina Les Martines Roc Blanc Vista Alegre

(31)

Barri Habitatge Local Industrial Aparcament Altres

Ca n'Aurell 10 0 0 0 0

Can Palet de Vista Alegre 1 0 0 0 0

Disseminat 0 0 0 0 0

La Cogullada 1 0 0 0 0

La Maurina 1 0 0 0 0

Les Martines 1 0 0 1 0

Roc Blanc 0 0 0 0 0

Vista Alegre 1 0 0 0 0

totals unitats 15 0 0 1 0

Ca n'Aurell 585,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Can Palet de Vista Alegre 40,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Disseminat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

La Cogullada 66,45 0,00 0,00 0,00 0,00

La Maurina 47,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Les Martines 16,60 0,00 0,00 44,40 0,00

Roc Blanc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vista Alegre 81,10 0,00 0,00 0,00 0,00

totals m2 837,54 0,00 0,00 44,40 0,00

unitatsm2

Districte IV - Ampliació

Barri Habitatge Local IndustrialAparcament Altres

Ca n'Aurell 46 31 5 8 1

Can Palet de Vista Alegre 2 0 0 0 1

Disseminat 0 0 0 0 1

La Cogullada 6 4 0 0 0

La Maurina 9 2 0 1 1

Les Martines 0 0 0 0 0

Roc Blanc 1 2 0 0 1

Vista Alegre 1 0 0 0 0

totals unitats 65 39 5 9 5

Ca n'Aurell 4.754,94 4.066,66 165,00 225,50 251,00 Can Palet de Vista Alegre 31,55 0,00 0,00 0,00 100,90

Disseminat 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00

La Cogullada 580,57 3.135,78 0,00 0,00 0,00

La Maurina 469,12 265,20 0,00 75,41 124,16

Les Martines 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Roc Blanc 2,00 417,54 0,00 0,00 295,40

Vista Alegre 46,27 0,00 0,00 0,00 0,00

totals m2 5.884,45 7.885,18 165,00 300,91 1.511,46 unitatsm2

Districte IV - Reforma

(32)

Barri Habitatge Local Industrial Aparcament Altres

Can Boada Casc Antic 0 0 0 0 0

Can Boada del Pi 0 0 0 0 0

Can Gonteres 1 0 0 0 1

Can Roca 0 0 0 0 0

Disseminat 0 0 0 0 0

Pla del Bon Aire 0 0 0 0 0

Pla del Bon Aire-El Garrot 0 0 0 0 1

Poble Nou - Zona Esportiva 0 0 0 1 0

Sant Pere 5 3 0 3 1

Torrent d'En Pere Parres 15 0 0 0 0

totals unitats 21 3 0 4 3

Can Boada Casc Antic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Can Boada del Pi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Can Gonteres 137,56 0,00 0,00 0,00 21,00

Can Roca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Disseminat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pla del Bon Aire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pla del Bon Aire-El Garrot 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00

Poble Nou - Zona Esportiva 0,00 0,00 0,00 136,29 0,00

Sant Pere 894,19 1.929,68 0,00 95,31 83,40

Torrent d'En Pere Parres 1.937,46 0,00 0,00 0,00 0,00 totals m2 2.969,21 1.929,68 0,00 231,60 170,40 unitatsm2

Districte V - Nova planta

Barris

Can Boada Casc Antic Can Boada del Pi Can Gonteres Can Roca Disseminat Pla del Bon Aire Pla del Bon Aire-El Garrot Poble Nou - Zona Esportiva Sant Pere Torrent d'en Pere Parres

(33)

Barri Habitatge Local Industrial Aparcament Altres

Can Boada Casc Antic 0 0 0 0 0

Can Boada del Pi 0 0 0 0 0

Can Gonteres 0 0 0 0 0

Can Roca 2 0 0 0 0

Disseminat 0 0 0 0 1

Pla del Bon Aire 0 0 0 0 0

Pla del Bon Aire-El Garrot 2 0 0 0 0

Poble Nou - Zona Esportiva 0 0 0 0 0

Sant Pere 1 0 0 0 0

Torrent d'En Pere Parres 0 1 0 0 1

totals unitats 5 1 0 0 2

Can Boada Casc Antic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Can Boada del Pi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Can Gonteres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Can Roca 85,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Disseminat 0,00 0,00 0,00 0,00 174,04

Els Caus - Els Pinetons 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pla del Bon Aire-El Garrot 232,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Poble Nou - Zona Esportiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sant Pere 13,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Torrent d'En Pere Parres 0,00 1.802,80 0,00 0,00 261,84 totals m2 331,39 1.802,80 0,00 0,00 435,88 unitatsm2

Districte V - Ampliació

Barri Habitatge Local IndustrialAparcament Altres

Can Boada Casc Antic 8 3 0 0 0

Can Boada del Pi 1 1 0 0 0

Can Gonteres 1 0 0 0 0

Can Roca 3 4 0 1 0

Disseminat 0 1 1 0 4

Pla del Bon Aire 2 0 0 0 0

Pla del Bona Aire - El Garrot 0 0 0 0 0

Poble Nou - Zona Esportiva 8 5 0 0 2

Sant Pere 10 21 0 6 1

Torrent d'En Pere Parres 2 9 2 306 2

totals unitats 35 44 3 313 9

Can Boada Casc Antic 655,55 45,00 0,00 0,00 0,00

Can Boada del Pi 6,10 40,00 0,00 0,00 0,00

Can Gonteres 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Can Roca 86,46 291,42 0,00 108,11 0,00

Disseminats 0,00 253,35 1.068,00 0,00 819,43

Els Caus - Els Pinetons 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pla del Bon Aire 122,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Pla del Bon Aire - El Garrot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poble Nou - Zona Esportiva 752,14 412,16 0,00 0,00 57,00 Sant Pere 782,82 2.771,07 0,00 261,00 167,66 Torrent d'En Pere Parres 21,62 9.580,87 19.173,98 8.754,48 3.365,00 totals m2 2.463,11 13.393,87 20.241,98 9.123,59 4.409,09 unitatsm2

Districte V - Reforma

(34)

4.6. Districte VI

Barri Habitatge Local Industrial Aparcament Altres

Can Tusell 0 0 0 0 0

Ègara 0 0 0 0 0

Font de l'Espardenyera 0 0 0 0 0

Les Arenes-La Grípia-Can Montllor 0 0 0 0 0

P.I. Can Petit 0 0 0 0 0

P.I. Nord 0 0 0 0 1

Sant Llorenç 0 0 0 0 0

Sant Pere Nord 2 0 0 0 0

totals unitats 2 0 0 0 1

Can Tusell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ègara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Font de l'Espardenyera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Les Arenes-La Grípia-Can Montllor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P.I. Can Petit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P.I. Nord 0,00 0,00 0,00 0,00 18,96

Sant Llorenç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sant Pere Nord 224,28 0,00 0,00 0,00 0,00

totals m2 224,28 0,00 0,00 0,00 18,96

unitatsm2

Districte VI - Nova planta

Barris

Can Tusell Ègara Font de l'Espardenyera Les Arenes-La Grípia-Can Montllor P.I. Can Petit P.I. Nord Sant Llorenç Sant Pere Nord

(35)

Barri Habitatge Local Industrial Aparcament Altres

Can Tusell 0 0 0 0 0

Ègara 0 0 0 0 0

Font de l'Espardenyera 1 0 0 0 0

Les Arenes-La Grípia-Can Montllor 0 0 0 0 0

P.I. Can Petit 0 0 1 0 0

P.I. Nord 0 0 0 0 0

Sant Llorenç 0 0 0 0 0

Sant Pere Nord 0 1 0 0 0

totals unitats 1 1 1 0 0

Can Tusell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ègara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Font de l'Espardenyera 351,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Les Arenes-La Grípia-Can Montllor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P.I. Can Petit 0,00 0,00 179,70 0,00 0,00

P.I. Nord 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sant Llorenç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sant Pere Nord 0,00 127,64 0,00 0,00 0,00

totals m2 351,94 127,64 179,70 0,00 0,00 Districte VI - Ampliació

unitatsm2

Barri Habitatge Local IndustrialAparcament Altres

Can Tusell 1 0 0 0 0

Ègara 1 4 3 0 1

Font de l'Espandenyera 1 0 0 0 0

Les Arenes-La Grípia-Can Montllor 1 4 1 0 1

P.I. Can Petit 0 0 5 0 1

P.I. Nord 0 2 2 0 0

Sant Llorenç 1 1 0 0 1

Sant Pere Nord 8 26 0 0 0

totals unitats 13 37 11 0 4

Can Tusell 24,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Ègara 92,91 701,12 2451,81 0,00 33,60

Font de l'Espardenyera 236,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Les Arenes-La Grípia-Can Montllor 300,00 243,69 5,00 0,00 8,00 P.I. Can Petit 0,00 0,00 2255,42 0,00 2665,00

P.I. Nord 0,00 812,99 1972,94 0,00 0,00

Sant Llorenç 99,00 65,00 0,00 0,00 801,20

Sant Pere Nord 546,66 2796,80 0,00 0,00 0,00

totals m2 1299,54 4619,60 6685,17 0,00 3507,80

unitatsm2

Districte VI - Reforma

(36)

5.- EVOLUCIÓ CONSTRUCTIVA DELS HABITATGES DE NOVA PLANTA (PERÍODE 2010-2015)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

en unifamiliars 19 18 19 10 11 30

en bifamiliars 6 0 2 4 4 0

en plurifamiliars 512 (14 OM) 61 (3 OM) 88 (3 OM) 267 (4 OM) 0 (0 OM) 11 (1 OM)

537 79 109 281 15 41

2010 2011 2012 2013 2014 2015

en unifamiliars 14 16 19 10 11 29

en bifamiliars 4 0 2 4 4 0

en plurifamiliars 114 53 34 267 0 11

132 69 55 281 15 40

anul·lades 405 10 54 0 0 1

2010 2011 2012 2013 2014 2015

en unifamiliars 11 13 15 3 2 3

en bifamiliars 2 0 0 2 2 0

en plurifamiliars 39 53 19 0 0 0

52 66 34 5 4 3

en construcció 80 3 21 276 11 37

Habitatges de nova planta.

Llicències sol·licitades per any

Habitatges de nova planta.

Llicències sol·licitades cada any i que segueixen sent vigents (no ANU; CAD; DEN). Habitatges potencials teòrics

Habitatges de nova planta.

Habitatges acabats formalment (amb OCOB)

(37)

6.- MOVIMENTS ECONÒMICS (PERÍODE 2011–2015): TAXES GENERADES

Tipus d'expedient 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Autoritzacions de zona de

càrrega i descàrrega 22.053,10 4.490,99 12.395,61 5.266,62 12.411,84 56.618,16 Llicències de parcel.lació 2.248,20 5.752,20 1.654,51 4.932,40 6.270,98 20.858,29 Llicències de primera ocupació 52.666,61 33.076,53 24.944,74 17.684,40 19.709,07 148.081,35 Llicències de tanques i sitges 11.294,72 12.894,02 1.086,73 0,00 13.022,28 38.297,75 Llicències d'obertura de rases 46.721,53 59.532,07 27.458,83 16.936,38 57.300,44 207.949,25 Llicències d'obres majors 53.304,72 77.936,81 88.543,23 69.461,44 81.251,96 370.498,16 Llicències d'obres menors 55.561,98 82.913,54 101.459,16 105.444,56 117.701,83 463.081,07 Comunicacions adequació de locals 0,00 606,74 22.051,18 31.833,94 44.631,21 99.123,07 Comunicacions d'obres 24.079,90 19.415,52 21.771,58 23.917,98 26.785,22 115.970,20 Total 267.930,76 296.618,42 301.365,57 275.477,72 379.084,83 1.520.477,30

267.930,76

379.084,83

275.477,72 301.365,57

296.618,42

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

2011 2012 2013 2014 2015

Taxa

6

Figure

Updating...

References

Related subjects :