PROCCONF - Processos de Conformació

Texto completo

(1)

Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Al acabar l'assignatura l'estudiant es capaç de:

Sel·leccionar i dissenyar el procés de fabricació adient per un component mecànic sota criteris tècnics i econòmics Valorar, utilitzant diferents metodologies els costos de fabricació de cadascun dels processos de fabricació estudiats Coneixer les màquines de mecanitzat convencionals

Realitzar programes de control numèric de peces de goemetria sencilla utilitzant eines informàtiques Analitzar les funcions d'una peça o component com ma medi per la seva fabricació.

Responsable: Rosa Pàmies Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró 2013

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)

6 Idiomes docència: Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Generals:

1. CEM8: Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat

2. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes presencials a l'aula ( grup gran), on es desenvoluparà la matèria teòrica, amb nombrosos exemples i exercicis per assimilar els conceptes i de 12 hores per curs ( unes 6 sessions) de pràctiques de laboratori ( grup petit).

Els estudiants disposaran de tota la informació necessària per seguir les explicacions del professor.

Les sessions de pràctiques seran d'assistèncis obligatòria.

Metodologies docents

(2)

Procés d'extrussió

Procés de termoconformat

Dedicació: 14h

Dedicació: 14h

Grup gran/Teoria: 3h Grup petit/Laboratori: 2h Activitats dirigides: 1h Aprenentatge autònom: 8h

Grup gran/Teoria: 3h Grup petit/Laboratori: 2h Activitats dirigides: 1h Aprenentatge autònom: 8h El procés d'extrussió. Aplicacions principals.

La màquina d'extrussió. Equips complementaris.

Teoria de l'extrussió.

Processos específics d'extrussió.

Coextrussió.

Anàlisi de defectes en components extruïts.

El procés de termoconformat.

La màquina de termoconformat.

Mètodes d'escalfament de la làmina.

Retall de peces.

Motllos de termoconformat Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb exercicis.

Pràctica de laboratori : Extrussió

Classe d'explicació teòrica amb exercicis.

Pràctica de laboratori : Termoconformat

(3)

Procés d'injecció de plàstic

Fosa

Dedicació: 14h

Dedicació: 9h

Grup gran/Teoria: 3h Grup petit/Laboratori: 2h Activitats dirigides: 1h Aprenentatge autònom: 8h

Grup gran/Teoria: 3h Aprenentatge autònom: 6h El procés d'injecció.

La màquina d'injecció.

teoria de l'injecció.

Influència dels paràmetres d'injecció.

Anàlisi de defectes en peces injectades.

Processos escials d'injecció.

Colada per gravetat i centrífuga en motllo de sorra i motllo metàl·lic reutilitzable.

Fundició a la cera perduda. Microfussió.

Funció a pressió. Baixa pressió. Cambra calenta. Cambra freda.

Motllos de fundició.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb exemples.

Pràctica de laboratori : Injecció

Classe d'explicació teòrica amb exemples.

(4)

Forja i Pulverimetalurgia

Estampació

Dedicació: 8h

Dedicació: 9h

Grup gran/Teoria: 2h Aprenentatge autònom: 6h

Grup gran/Teoria: 3h Aprenentatge autònom: 6h Conformació per deformació plàstica calenta.

Premses.

Matrius de forja.

Aplicacions de la forja.

Sinterizat.Aplicacions.Equips.

Matrius de sinteritzat.

Troquelat. Doblegat. Embutició.

Premses d'estampació.

Matrius: simples, coaxials, progressives.

Conformació incremental.

Hidroconformat.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb exemples

Classe d'explicació teòrica amb exemples.

(5)

Metrologia i Control de Qualitat

Mecanitzat convencional i CNC

Dedicació: 19h

Dedicació: 35h

Grup gran/Teoria: 5h Grup petit/Laboratori: 2h Activitats dirigides: 2h Aprenentatge autònom: 10h

Grup gran/Teoria: 11h Grup petit/Laboratori: 4h Activitats dirigides: 2h Aprenentatge autònom: 18h Mesura dimensional:àmbits, mètodes , medis.

Lectura i interpretació de planells.

Mesura. Unitat. Avaluació. Error. Tolerància. Incertesa.

Toleràncies geomètriques bàsiques.

Acabats superficials.

Instruments de mesura. Calibració. Trazabilitat.

Mecanitzat per extracció de viruta.

Màquina -eïna: torn, fressadora, mandrinadora,...

Control numèric

Programació CNC codi ISO

Programació i mecanització en torn CNC Programació i mecanització en fressadora CNC.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb exercicis.

Pràctica de laboratori: metrologia

Claase d'explicació teòrica amb exercicis.

Pràctica de laboratori : mecanitzat convencional Pràctica de laboratori : mecanitzat CNC

(6)

Postprocessat

Dedicació: 28h

Grup gran/Teoria: 7h Activitats dirigides: 1h Aprenentatge autònom: 20h

Tècniques de pulit industrial.

Recubriments electroquímics.

Recubriments orgànics.Pintures.

Deposició física en fase vapor.

deposició química en fase vapor.

Descripció:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb exemples

(7)

Planificació d'activitats

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

PRIMERA PROVA PARCIAL

Descripció:

Descripció:

Les pràctiques de laboratori estan relacionades amb els temes teòrics de l'assignatura.

Les pràctiques consisteixen en la realització d'experiències on es manipularà les eines de laboratori corresponents.

Caldrà redactar un informe posterior de cada pràctica on s'indicarà: l'objectiu de l'activitat pràctica, les mesures preses, els cálculs necessaris i les conclusions.

Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats en els temes 1 al 7 Material de suport:

Material de suport:

Equipament del taller de mecanització.

Material del laboratori de mecànica.

Programari específic.

Dossier subministrat pel professorat.

Apunts.

Bibliografia

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Informe de la pràctica

Aquesta activitat representa el 20% de la nota total de l'assignatura

Resolució de la prova.

Objectius específics:

Al finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

Utilitzar les diferents eines de mecanització.

Redactar un informe detallat de l'activitat.

Grup petit/Laboratori: 12h Aprenentatge autònom: 24h Activitats dirigides: 6h

Grup gran/Teoria: 2h Activitats dirigides: 1h Aprenentatge autònom: 30h Dedicació: 42h

Dedicació: 33h

(8)

TREBALLS INDIVIDUALS

Les activitats formatives d'adquisició de coneixements i d'estudi individual de l'estudiant seran avaluades mitjançant proves escrites. 70% de la nota final.

Les activitats formatives relacionades amb les pràctiques de laboratori es valoraran pels següents paràmetres: assistència a les sessions de pràctiques, actitud personal, treball individual desenvolupat en el laboratori, realització d'informes . 20%

de la nota final.

Altres activitats de treball individual o en equip : 10% de la nota final.

Sistema de qualificació Descripció:

Descripció:

Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats en els temes 8 i 9

Realització de petits treballs individuals sobre els continguts de la matèria.

Material de suport:

Material de suport:

Apunts.

Bibliografia

Bibliografia.

Web.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Resolució de la prova.

Aquesta activitat representa el 35% de la nota total de l'assignatura

Informe dels treballs

Aquesta activitat representa el 10% de la nota total de l'assignatura.

Objectius específics:

L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluatiu: recolli informació per l'avaluació sumativa.

Aprenentatge autònom: 12h Dedicació: 12h

(9)

Bibliografia

Bàsica:

.... .... .... ...: ..., .... ISBN ....

Lasheras Esteban, José Mª.. Tecnología mecánica y metrotecnia.. San Sebastián: Editorial Donostiarra, S.A., 1997., ISBN 84-7063-089-X..

Travieso, J.A., Napoles, A.. Ingeniería de los procesos de fabricación mediante el arranque de virutas.. Delta Publicaciones, 2010, ISBN 978-84-92954-03-2..

Gerling, Heinrich. Alrededor de las máquinas-herramienta: máquinas-herramienta para arranque de viruta y herramientas....

3ª. Reverté, DL 1984, ISBN 84-2916-049-3..

Rossi, Mario.. Estampado en frio de la chapa: estampas, matrices, punzones, prensas y máquinas. 9. Científico-Médica, 1971, 1971.

Michaeli, W.. Tecnología de los plásticos: libro de texto con preguntas. Hanser, DL 1992, ISBN 84-8745-403-8..

Carrillo Olivares, Francisco.. Soldadura, corte e inspección de obra soldada. 3ª. Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones,, 1998. ISBN 84-7786-328-8.

García Mateos, Abelardo.. Tolerancias, ajustes y calibres.. 2. Urmo, DL, 1987. ISBN 84-3140-084-6.

Río, Jesús del.. Conformación plástica de materiales metálicos en frío y en caliente: forja, laminación, estirado, estampación, extrusión, embutición. Dossat 2000, 2005. ISBN 84-9643-709-4..

Coromant, Sandvik. El Mecanizado moderno: manual práctico.. Sandvik Coromant, cop, 1994. ISBN 919-722-992-X.

Salueña Berna, Xavier; Nápoles Alberro, Amelia.. Tecnología mecánica. 2ª. Centre de Recursos de Suport a la Docència, Universitat Politècnica de Catalunya: Edicions UPC, 2001, 2001. ISBN 84-8301-449-1..

Kalpakjian, Serope; Schmid, Steven R.. Manufactura, ingeniería y tecnología. 5. Pearson Educación, cop., 2008. ISBN 978- 970-261-026-7.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :