Amb la col laboració de:

Texto completo

(1)

Amb la col·laboració de:

(2)

Índex

Introducció Diagnosi

Pla d’actuació

- Matriu d’estratègies

- Pla operatiu

(3)

 Introducció

• Descripció

• Antecedents  d’on surt la petició de l’estudi?

• Objectius

• Punt de partida  els polígons d’activitat econòmica

• L’estudi

(4)

 Introducció. Descripció

“L’estudi que es presenta en aquest document,

correspon a la petició de suport realitzada per

l’Agència de Desenvolupament del Berguedà al Servei

d’Ocupació de Catalunya (SOC), per tal de

desenvolupar un Pla de dinamització dels polígons

d’activitat econòmica d’aquesta comarca, d’acord

amb una de les línies de finançament que el SOC

posa a disposició dels ens locals dins del Pla de

Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació de

Catalunya (PDPA) i que es descriuen en l’Ordre.”

(5)

 Introducció. Antecedents

1. OBJECTIU: OCUPACIÓ  CREACIÓ I MANTENIMENT

2. EXISTÈNCIA DE PLANS ESTRATÈGICS (DOCUMENTS DE REFERÈNCIA)

Estratègia Berguedana

• Taula de treball d’Atraccions d’inversions

• Taula de treball de Desenvolupament i innovació tecnològica

• Taula de treball de Formació

3. PLA DE DESENVOLUPAMENT DE LES POLÍTIQUES ACTIVES

D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (PDPA) DEL SOC

(6)

 Introducció. Objectius

CREACIÓ I MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ

• Adaptació PAEs per promoure manteniment i augment activitat econòmica de les empreses existents.

• Promoció de “l’atractiu” PAEs per a la captació d’activitat econòmica

Objectius

1. La gestió, conservació i millora dels polígons

2. La promoció dels polígons com a actiu estratègic territorial

(7)

 Introducció. L’estudi

L’estudi està integrat per quatre documents:

• Anàlisi socioeconòmica del territori  demografia, mercat laboral (ocupació, atur, formació), teixit empresarial.

• Diagnosi  situació actual dels polígons estudiats

• Pla d’actuacions preliminar per a la dinamització dels polígons industrials i del teixit empresarial del territori

• Pla operatiu – full de ruta a desenvolupar

Necessitat d’integració del projecte

Creació d’un “entorn atractiu per a les empreses”  concepte que

aglutini i relacioni de forma proactiva els elements del territori.

(8)

 Introducció. L’estudi

Creació d’un “entorn atractiu per a les empreses”

Aspectes positius

• La col·laboració público-privada en el desenvolupament econòmic local

• La participació de les empreses en la gestió dels espais d’activitat economia on estan instal·lades

• La participació dels propietaris de naus i solars en la comercialització

• L’oferta d’una imatge global de l’àrea d’activitat econòmica que

(9)

 Introducció. PAEs del Berguedà – Característiques principals

Plànol de situació

275ha de superfície 248empreses Índex d’ocupació

aproximat: 70%

(10)

 Tres processos estratègics

Pla de dinamització

DAFO Objectius de

dinamització Pla d’actuacions

Diagnosi Objectius Estratègia

(11)

 Punt de partida: Matriu DAFO (Debilitats/Amenaces/Fortaleses/Oportunitats)

Diagnosi

Fortaleses Debilitats

Grau de consolidació de l’activitat econòmica als polígons

Dificultat per a noves implantacions per les limitacions de sòl i sostre vacant en

condicions competitives de mercat Caràcter estructurant de la xarxa viària

(C-16, C-26 i la nova C-62)

Existència de zones d’activitat industrial aïllades i amb dèficits infraestructurals Existència d’instruments de col·laboració

entre els agents públics i privats Baixa capacitat inversora local Qualitat de vida i entorn natural Estat general de conservació insuficient

Baixa conflictivitat laboral Distància als mercats

Decadència de la tradició industrial del territori

Telecomunicacions de banda ampla limitades

Dimensió demogràfica

(12)

 Punt de partida: Matriu DAFO (Debilitats/Amenaces/Fortaleses/Oportunitats)

Diagnosi

Oportunitats Amenaces

Efecte tractor de projectes singulars (clústers agroalimentari / tèxtil sanitari i

projectes associats a l’aprofitament forestal)

Crisi econòmica i financera europea

Sinèrgies potencials per l’efecte de diversitat i de complementarietat (proveïdors locals / promoció turística)

Viabilitat econòmica dels projectes tractors i sostenibilitat a llarg termini Gestió supramunicipal de les polítiques de

promoció econòmica

Competència entre zones industrials veïnes

Establiment de sinèrgies entre territoris veïns

Pèrdua d’ocupabilitat dels aturats de llarga durada

Pèrdua de talent jove Regressió poblacional

(13)

 Desglossament estratègic: proposta d’actuacions – (1)

Estratègia

Objectius Línies estratègiques Actuacions

1. La gestió,

conservació i millora dels polígons

1.1. Definició del model de gestió i promoció

1.1.1 Anàlisi de models de gestió col·laborativa

1.1.2. Definició del model de conservació dels polígons

1.2. Millora de l’entorn físic

1.2.1 Establiment d’una taula municipal de treball interdepartamental

1.2.2 Pla d’integració / reconversió de les colònies industrials

1.2.3 Pla de millora de les infraestructures internes

1.2.4 Pla d’acompanyament per a la

penetració de les TICs a les empreses dels polígons

Objectiu principal: Impulsar un mecanisme eficient i eficaç per a la gestió del polígon que incorpori a les associacions empresarials i als propietaris

Àmbit d’actuació: Municipal

(14)

 Desglossament estratègic: proposta d’actuacions – (2)

Estratègia

Objectius Línies estratègiques Actuacions

2. La promoció com a actiu estratègic

territorial

2.1. Caracterització dels polígons

2.1.1 Diagnosi i seguiment de l’estat de situació dels polígons

2.1.2 Elaboració i manteniment d’un cens empresarial

2.1.3 Desenvolupament d’un portafoli de l’oferta, així com de les sinèrgies existents tant territorials com sectorials

2.2. Estratègia proactiva de posicionament competitiu

2.2.1 Pla institucional de comunicació per a la visibilització de la importància de la indústria a l’economia local

Objectiu principal: Desenvolupar un pla de promoció de la imatge i de la qualitat dels polígons amb l’objectiu d’aconseguir atraure nova activitat econòmica

Àmbit d’actuació: Comarcal

(15)

 Desglossament estratègic: proposta d’actuacions – (3)

Estratègia

Objectius Línies estratègiques Actuacions

3. L'adaptació als nous requeriments de

competitivitat econòmica

3.1. Model de relació Ajuntament – empresa

3.1.1 Avaluació de l’establiment d’incentius fiscals (vinculats a la generació d’ocupació)

3.1.2 Gestió urbanística orientada a la

generació d’ocupació (major coordinació supramunicipal)

3.1.3 Simplificació administrativa

3.2. Suport a les empreses

3.2.1 Implementació efectiva d’un catàleg de serveis estratègics compartits

3.2.2 Creació de sinèrgies amb la resta d’agents econòmics

Objectiu principal: Establir el paper del món local com a facilitador de l’activitat econòmica

Àmbit d’actuació: Municipal (3.1) / Comarcal (3.2)

(16)

 Reflexió estratègica i priorització

Anàlisi Extern

Amenaces Oportunitats

An àl isi In tern D eb ilit at s

Estratègia de Supervivència Estratègia de Reorientació

¿Com evito que les Debilitats siguin un element afavoridor de les

Amenaces?

¿Com reoriento les Debilitats per a aprofitar les Oportunitats?

Fo rt aleses

Estratègia Defensiva Estratègia Ofensiva

¿Com aprofito les Fortaleses per a contrarestar las Amenaces?

¿Com em permeten les Fortaleses aprofitar les Oportunitats?

Estratègia

(17)

 Reflexió estratègica i priorització

Anàlisi Extern

Amenaces Oportunitats

An àl isi In tern D eb ilitat s

Estratègia de Supervivència Estratègia de Reorientació

7 actuacions 12 actuacions

Fo rta le ses

Estratègia Defensiva Estratègia Ofensiva

9 actuacions 16 actuacions

Estratègia

(sobre un total de 16 actuacions estratègiques identificades)

(18)

 Pla d’actuacions: Estratègia

Actuacions bàsiques

Actuacions dinamitzadores

Actuacions estratègiques

 Qui hauria de prioritzar?

(19)

 Proposta d’estratègia

Estratègia

Reorientació

(amb vocació ofensiva)

(20)

Un cop conegudes les accions de l’estratègia seleccionada, el “Què?”, convé prioritzar-les contestant a la resta de preguntes bàsiques:

• “Qui?”  Acció 1.1.1.  Definir el model de gestió

• “Com?”  Mitjançant un procediment en tres fases que poden esdevenir paral·leles:

o “Què tenim?” Accions 2.1.2 i 2.1.3.

o “Com ho millorem?” Accions 1.2.3., 1.2.4.,

o “Com ho venem o comuniquem?” Accions 2.2. (1, 2, i 3)

• “Quan?”  Immediatament. No tenim temps per perdre.

 Pla d’actuacions: Priorització

(21)

 Pla d’actuacions: Pla Operatiu

Objectius Línies estratègiques Actuacions

1. La gestió, conservació i millora dels polígons

1.1 Definició del model de gestió

1.1.1 Anàlisi de models de gestió col·laborativa 1.1.2 Definició del model de conservació dels polígons

1.2 Millora de l’entorn físic

1.2.1 Establiment d’una taula municipal interdepartamental 1.2.2 Pla d’integració / reconversió de les colònies industrials

1.2.3 Pla de millora de les infraestructures internes 1.2.4 Pla d’acompanyament per a la penetració de les TICs a

les empreses dels polígons

2. La promoció dels polígons com a actiu

estratègic territorial

2.1 Caracterització dels polígons

2.1.1 Diagnosi i seguiment de l’estat de situació dels polígons 2.1.2 Elaboració i manteniment d’un cens empresarial 2.1.3 Desenvolupament d’un portafoli de l’oferta, així com de

les sinèrgies existents tant territorials com sectorials

2.2 Estratègia proactiva de posicionament competitiu

2.2.1 Pla institucional de comunicació per a la visibilització de la importància de la indústria a l’economia local

2.2.2 Impuls a la imatge corporativa (

3. L'adaptació als nous requeriments de competitivitat econòmica

3.1 Model de relació Ajuntament- empresa

3.1.2 Gestió urbanística orientada a la generació d’ocupació (major coordinació supramunicipal)

3.2 Suport a les empreses

3.2.1 Implementació efectiva d’un catàleg de serveis estratègics compartits

3.2.2 Creació de sinèrgies amb la resta d’agents econòmics

(22)

 Pla d’actuacions: La gestió, conservació i millora del polígon 1.1 Un model de gestió

1.1.1. Anàlisi del models de gestió col·laborativa

Analitzar els diferents models de gestió de polígons, amb les seves característiques

principals, els avantatges i inconvenients

L’anàlisi ha d’anar enfocada a valorar el model que faciliti la interlocució

Ajuntaments–empreses, per a la realització del manteniment dels polígons

(23)

 Pla d’actuacions: La gestió, conservació i millora del polígon 1.1 Un model de gestió

1.1.2. Definició del model de conservació dels polígons

Seleccionar de manera consensuada amb la major part d’empreses i els Ajuntaments l’opció preferent el model de conservació

Crear un model de conservació en el que s’hi impliquin es diversos agents públics i privats i dissenyar del pla d’actuació, que ha de tenir caràcter plurianual.

(24)

 Pla d’actuacions: La gestió, conservació i millora del polígon 1.2 Millora de l’entorn físic

1.2.1. Establiment d’una taula municipal interdepartamental

Definir un instrument de treball intern els diversos ajuntaments que permeti coordinar totes aquelles accions que intervenen en el desenvolupament econòmic dels polígons industrials i que poden tenir impacte en el manteniment i/o atracció de nova activitat empresarial.

(25)

 Pla d’actuacions: La gestió, conservació i millora del polígon 1.2 Millora de l’entorn físic

1.2.2. Pla d’integració/reconversió de les colònies industrials

Permetre una millora en la implantació de les activitats econòmiques assimilables a industrials que actualment ocupen aquests entorns que presenten deficiències tant pel que fa a les seves infraestructures com als serveis, a més de trobar limitada la seva activitat actual o possible creixement atès l’entorn en el que es troben.

Incentivar una actitud

proactiva dels

25

(26)

 Pla d’actuacions: La gestió, conservació i millora del polígon 1.2 Millora de l’entorn físic

1.2.3. Pla de millora de les infraestructures internes

Definir un conveni de col·laboració (CPP) per portar a terme les

actuacions de

conservació de les infraestructures dels polígons.

Aquesta acció cal que es plantegi dins del marc del procés de creació del model de conservació dels polígons.

(27)

 Pla d’actuacions: La gestió, conservació i millora del polígon 1.2 Millora de l’entorn físic

1.2.4. Pla d'acompanyament per a la penetració de les TIC

Implementar un pla

d’actuació que

identifiqui:

• Necessitats reals de

les empreses

usuàries

• Situació de les infraestructures

existents i plans de desplegament

El pla ha de permetre el desenvolupament de

projectes de

desplegament de les infraestructures amb viabilitat econòmica.

(28)

 Pla d’actuacions: Priorització

Si l’objectiu és aconseguir un revulsiu a la promoció de la indústria com a actiu estratègic territorial, la línia que suscita més expectatives entre les empreses és l’estratègia proactiva de posicionament competitiu, perquè incorpora dues dimensions:

- promociona els valors propis del territori

- reforça l’autoestima del teixit industrial local

(29)

 Pla d’actuacions: La promoció com a actiu estratègic territorial 2.1 Caracterització del polígon

2.1.1. Diagnosi de l’estat de situació del polígon (Gènesi del pla)

Aquesta actuació ja ha estat realitzada dins del marc del projecte que avui es presenta.

PROGRESS IN

WORK

(30)

 Pla d’actuacions: La promoció com a actiu estratègic territorial 2.1 Caracterització del polígon

2.1.2. Proposta d’elaboració del cens empresarial

Elaborar una que contingui els següents elements:

• Una base de dades amb informació de les activitats (dades generals,

classificació, situació administrativa,

ubicació i fotografia)

• Sistema Gestió Informació Activitats Aquesta aplicació ha de permetre la seva gestió i actualització posterior

IN WORK

(31)

 Pla d’actuacions: La promoció com a actiu estratègic territorial 2.1 Caracterització del polígon

2.1.3. Desenvolupament del portafoli de l’oferta existent

Inventariar i catalogar el conjunt d’actius de què disposen els diversos polígons industrials:

• desenvolupats

• en fase de

planejament

• en fase de reserva Ha d’incloure tant l’oferta de sòl/sostre industrial disponible com els actius principals de la comarca.

Ha de difondre´s a principals agents dinamitzadors mercat.

PROGRESS IN

WORK

(32)

 Pla d’actuacions: La promoció com a actiu estratègic territorial 2.2 Caracterització del polígon

2.2.1. Pla institucional de comunicació

Dissenyar l’estratègia de comunicació incloent :

• Mitjans i recursos necessaris per a la promoció activa del territori com a lloc d’acollida per a l’activitat econòmica i empresarial.

Aquesta estratègia està orientada tant a noves implantacions com de fidelització de les empreses instal·lades

(33)

 Pla d’actuacions: La promoció com a actiu estratègic territorial 2.2 Caracterització del polígon

2.2.2 Impuls a la imatge corporativa

Definir una “marca” per als polígons, alineada amb l’estratègia de promoció i assumida per tots els agents.

Ha de permetre

desenvolupar-se en tot tipus de suports gràfics, físics, audiovisuals o interactius.

Aquesta marca també ha de ser emprada en l’àmbit digital i ha de disposar d’un codi visual fàcilment recognoscible i vinculable a la marca.

(34)

 Pla d’actuacions: L’adaptació als nous requeriments de competitivitat econòmica 3.1 Model relació Ajuntament-empresa

3.1.2. Gestió Urbanística orientada a la generació d’ocupació

Implementar les modificacions en l’ordenament urbanístic que facin compatible l’activitat existent amb les noves activitats que tenen interès en implementar-se en els polígons.

Desenvolupar un ordenament urbanístic i pla d’usos adaptat a la nova realitat existent i en concordança amb el Planejament urbanístic

(35)

 Pla d’actuacions: L’adaptació als nous requeriments de competitivitat econòmica 3.2 Suport a les empreses

3.2.1. Implementació efectiva d’un catàleg de serveis estratègics compartits

Desenvolupar i

implementar de forma coordinada el catàleg de serveis de suport empresarial per part deIs diversos agents socials i administracions públiques en els àmbits de :

• Informació empresarial

• Formació

• Finançament

• Agència d’inversions

• Suport a la

competitivitat

(36)

 Pla d’actuacions: L’adaptació als nous requeriments de competitivitat econòmica 3.2 Suport a les empreses

3.2.2. Creació de sinèrgies amb la resta d’agents econòmics

Desenvolupar una estratègia per tal d’alinear les iniciatives que desenvolupen els diferents agents públics i privats en l’àmbit de la dinamització i la promoció dels polígons.

Aquest projecte ha d’amplificar els recursos disponibles i maximitzar l’abast de les accions que es desenvolupin en

l’àmbit de la

dinamització de l’activitat IN

WORK

(37)

 Pla d’actuacions. Cronograma

Actuacions a desenvolupar Trim.1 Trim. 2 Trim.3 Trim. 4 Trim. 5 Trim.6 Trim. 7 Trim. 8 Trim. 9 Trim. 10 Trim. 11 Trim. 12

1.1.1. Anàlisi de models de gestió col·laborativa 1.1.2 Definició del model de conservació 1.2.1 Establiment d’una taula municipal

interdepartamental

1.2.2 Pla d’integració/reconversió de les colònies industrials

1.2.3 Pla de millora de les infraestructures internes (voreres, pavimentació, ...)

1.2.4 Pla d’acompanyament per a la penetració de les TICs a les empreses dels polígons

2.1.1. Diagnosi de l’estat de situació dels polígons Aquesta actuació ja ha estat implementada amb data octubre 2014 2.1.2 Elaboració i manteniment del cens

empresarial

2.1.3. Desenvolupament d’un portafoli de l’oferta immobiliària

2.2.1.

Pla institucional de comunicació per donar visibilitat a la importànciade la indústria a

l’economia local 2.2.2.

Impuls a la imatge corporativa (senyalització d’orientació, publicacions periòdiques,

col·laboracions periodístiques, ...) 3.1.2 Gestió urbanística orientada a la generació

d’ocupació

3.2.1 Implementació efectiva d’un catàleg de serveis estratègics

3.2.2 Creació de sinèrgies amb la resta d’agents econòmics

(38)

Francesc Ribera i Grau 934 169 584

upic@cambrescat.org www.upic.es

Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançada pel Fons Social Europeu

Figure

Actualización...

Referencias

  1. www.upic.es
Related subjects :