Barcelona, 22 de Març de 2012 ESTRATÈGIES PER MITIGAR EL CANVI CLIMÀTIC EN EL SECTOR DELS RESIDUS

28  Descargar (0)

Texto completo

(1)

ESTRATÈGIES PER MITIGAR EL CANVI CLIMÀTIC EN EL

SECTOR DELS RESIDUS

Barcelona, 22 de Març de 2012

(2)

2

2. Polítiques de mitigació del canvi climàtic en el sector dels residus

3. Accions de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic

1. Emissions de GEH dels residus

(3)

3

1. Emissions de GEH dels

residus

(4)

4

La generació de residus és un dels principals problemes ambientals de la nostra societat com el consum de recursos naturals, l’ocupació del sòl, la contaminació del sòl i de l’aigua, etc.

El tractament i l’eliminació dels residus també contribueixen al canvi climàtic amb l’emissió a l’atmosfera de gasos amb efecte d’hivernacle derivats de la combustió dels residus o de la formació de metà per la fermentació de la matèria orgànica.

1. Emissions de GEH dels residus

Introducció

(5)

5 Sectors/emissions

(kt CO2 equivalent) 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 Processament de

l'energia 26.253 31.982 34.854 43.978 42.320 43.109 40989 38.085 Processos industrials

(no energètics) 4.924 7.370 9.612 5.864 5.832 5.850 4.818 4.147 Ús de dissolvents i

altres productes 311 380 418 464 477 473 455 427

Agricultura i ramaderia 4.228 4.308 4.786 4.356 4.344 4.396 4.067 4.060 Tractament i eliminació

de residus 1.737 2.336 2.814 3.067 3.198 3.277 3.358 3.310

TOTAL 37.453 46.377 52.484 57.729 56.171 57.106 53.688 50.029

%∆ vs. 1990 -7% 15% 30% 43% 39% 42% 33% 24%

No s’inclouen les emissions del sector de canvis de l’ús del sòl i la silvicultura.

Emissions segons els inventaris de 7 sectors de l’IPCC. Edició 2011

7

%

1. Emissions de GEH dels residus

Les emissions dels residus en l’Inventari a Catalunya

(6)

6 Tendència d'emissions en el tractament i l'eliminació de residus a

Catalunya

1.200 1.700 2.200 2.700 3.200 3.700

199 0

1991 199

2 199

3 199

4 199

5 199

6 199

7 1998

199 9

200 0

200 1

200 2

200 3

200 4

2005 200

6 200

7 200

8 200

9 Any

ktCO2 eq

TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

kt CO2

equiv. 1.737 1.851 1.980 2.106 2.221 2.336 2.459 2.554 2.607 2.756 2.814 2.931 3.054 2.962 2.913 3.067 3.198 3.277 3.358 3.310

91%

d’increment de les emissions

l’any 2009 respecte el 1990

1. Emissions de GEH dels residus

Emissions del tractament de residus a Catalunya

(7)

7

Tendència de les emissions de GEH en el tractament i l’eliminació de residus a Catalunya per tipus de tractament.

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 kt CO2 eq

Dipòsit en abocadors Tractament d'aigües residuals Incineració de residus Altres

Emissions en el tractament i l’eliminació dels residus (Inventari) inclou:

Dipòsit en abocadors

Tractament d’aigües residuals

Incineració de residus (incineració llots i cremació. No valoritz. energètica)

Altres: estesa de llots, producció de compost i biogàs i producció de combustibles a partir de residus

1. Emissions de GEH dels residus

Emissions del tractament de residus a Catalunya

(8)

8 Emissions de GEH en el tractament i l’eliminació de residus a Catalunya, any 2009.

A banda d’aquestes emissions

cal tenir en compte les emissions procedents de la recollida i el transport d’aquests residus

dins de la seva gestió, i el consum de combustibles fòssils i electricitat en cadascuna de les plantes on cada fracció de

residu és tractada.

1. Emissions de GEH dels residus

Emissions del tractament de residus a Catalunya

Altres Dipòsit en abocadors 2%

62%

Tractament d'aigües residuals

26%

Incineració residus 10%

Incineració sense recuperació

energètica

0,2%

Valorització energètica de

residus amb rec uperac ió

ene rgèt ica (1. P ro ces sament de

l'energia)

9,8%

En la gestió de residus, l’emissió neta de gasos amb efecte d’hivernacle és el resultat de la suma de les emissions directes en la recollida, transport,

transferència, triatge i tractament final dels residus i les emissions estalviades que han pogut evitar-se degut a la

recuperació de recursos o energia.

(9)

9 Sectors/emissions (kt CO2 eq) 2009

Processament de l'energia 38.085

Indústries del sector energètic 7.404 Indústries manufactureres i de la construcció 11.260

Transport 14.135

Processos industrials (no

energètics) 4.147

Ús de dissolvents i altres productes 427

Agricultura i ramaderia 4.060

Tractament i eliminació de residus 3.310 TOTAL 50.029

La gestió dels residus afecta a tot l’Inventari

CH4 i CO2

•Incineració

•Dipòsits controlats

•Compostatge

•Digestió anaeròbia

•Tractament aigües residuals CO2

•Valorització energètica (amb recuperació d’energia)

•Consum d’electricitat per al funcionament de plantes triatge/tractament/disposició final

CO2

•Consum de combustibles fòssils per al funcionament de plantes triatge

tractament/disposició final

CO2

•Consum de combustibles fòssils per recollida i transport

- CH4

•Ús de compost - CO2

•Recuperació energètica

1. Emissions de GEH dels residus

Què emeten i On?

(10)

10

1. Emissions de GEH dels residus

La gestió dels residus

(11)

11

Emissions directes Emissions estalviades

• CO2 de consum de combustibles

• CO2 de consum d'electricitat

• CO2 de consum de combustibles in situ

• CO2 de consum d'electricitat

• CO2 de consum de combustibles in situ

• CO2 de consum d'electricitat

• CO2 de consum de combustibles in situ • GEH estalviats corresponents a les emissions que es generen en la producció d'una quantitat equivalent de materials

• CO2 de consum d'electricitat • CO2 estalviat mitjançant la possible producció de combustibles sòlids recuperats

• CO2 de consum de combustibles in situ • CO2 estalviat mitjançant la possible producció de combustibles alternatius

• CO2 de consum d'electricitat

• CO2 de consum de combustibles in situ • CO2 estalviat per la producció d'energia elèctrica

• CH4 i N2O de pocés • CO2 estalviat per l'ús de compost en l'agricultura

• CO2 de consum d'electricitat • CO2 estalviat per la recuperació de calor produïda en el compostatge

• CH4 (biogàs) • CO2 estalviat per la producció d'energia elèctrica

• CO2 de consum de combustibles in situ

• CO2 de consum d'electricitat

• CO2 de combustió residus • CO2 estalviat per la producció d'energia elèctrica

• CH4 i N2O de combustió • CO2 estalviat mitjançant el reciclatge de les escòries i cendres

• CO2 de consum de combustibles fòssils addicionals in situ

• CO2 de consum d'electricitat

• CH4 i N2O de pocés • CO2 estalviat per la producció d'energia elèctrica

• CO2 de consum de combustibles in situ • CO2 estalviat per l'ús de compost

• CO2 de consum d'electricitat • CO2 estalviat mitjançant la recuperació material

• CO2 estalviat mitjançant la posible producció de combustibles alternatius Tractament mecànic-

biològic (TMB)

Activitat

Tractament físico-químic

Tractament biològic (compostatge i digestió

anaeròbica)

Dipòsits controlats

Incineració Recollida i transport

Transferència

Pretractament mecànic

Classificació, reciclatge i recuperació

1. Emissions de GEH dels residus

La gestió dels residus

(12)

12

2. Polítiques de mitigació del canvi climàtic en el

sector dels residus

(13)

13

Principals bases del model de gestió de residus municipals:

• Potenciar el consum sostenible i la reducció de la generació de residus.

• Mesures de prevenció

• Incrementar l’eficiència en la recollida selectiva i valorització de les fraccions orgànica, envasos lleugers, paper/cartró, vidre i altres.

• Implantar la recollida selectiva de la fracció orgànica continguda en els residus municipals (FORM) en el conjunt del territori de Catalunya

• Tractar la fracció Resta mitjançant processos de triatge, mecànics i biològics per a reduir i estabilitzar el rebuig final i obtenir, quan sigui

possible, el màxim aprofitament i valorització de les fraccions segregades.

• Racionalitzar la planificació de les instal·lacions de tractament i disposició final, amb l'objectiu de reduir el desplaçament dels residus i reordenar els fluxos actuals.

2. Polítiques de mitigació del canvi climàtic en el sector dels residus

Model de gestió dels residus municipals

(14)

14

Polítiques de mitigació de canvi climàtic en línia amb la política de gestió de residus

Valoritz. energ Disposició final

+ Emissions

- Emissions

Valorització amb producció d’electricitat

Captura de Biogàs  generació d’electricitat Reducció consum material i

energia

Reducció de residus a tractament final  Reducció emissions en

tractament (deposició final, incineració, tractament biològic) i

gestió (transport i operació)

2. Polítiques de mitigació del canvi climàtic en el sector dels residus

Model de gestió dels residus municipals

(15)

15

Accions desenvolupades a Catalunya que contribueixen a la mitigació del canvi climàtic

• Prevenir la generació de residus, en pes, volum, diversitat i perillositat, desacoblant la producció de residus del creixement econòmic.

• Fomentar una bona recollida selectiva en origen, com a estratègia per obtenir materials de qualitat que tinguin sortida en el mercat del reciclatge.

• Potenciar especialment la gestió i recollida selectiva en origen de la fracció orgànica dels residus municipals.

• Potenciar les recollides comercials en origen.

• Potenciar el mercat del reciclatge. Promoure l’ús eficient dels materials i incrementar l’ús de materials reciclats.

2. Polítiques de mitigació del canvi climàtic en el sector dels residus

Accions desenvolupades a Catalunya

(16)

16

• Reduir l’abocament final, especialment de fracció biodegradable i materials recuperables.

• Impedir l’abandonament, l’abocament i, en general, tota disposició incontrolada dels residus.

• Minimitzar el consum energètic i utilitzar energies renovables i més netes en el transport i el tractament de residus.

• Recuperar l’energia continguda en els residus com a cua de la gestió (valorització energètica) o a partir de processos de metanització de la FORM o aprofitament del biogàs dels abocadors.

• Minimitzar les emissions de contaminants atmosfèrics de transport i tractament de residus.

2. Polítiques de mitigació del canvi climàtic en el sector dels residus

Accions desenvolupades a Catalunya

(17)

17

3. Accions de l’Oficina

Catalana del Canvi Climàtic

(18)

18

Abast 1: Emissions directes

Abast 2: Emissions indirectes de la

generació d’electricitat i de calor, vapor o fred

Abast 3: Altres emissions indirectes

Materials i combustibles adquirits

Activitats relacionades amb el transport

Tractament de residus

Calculadora OCCC

Guia OCCC

AAVV OCCC

3. Accions de l’OCCC

Eines de càlcul

(19)

19

Cada vegada més, la gestió dels residus s’ha convertit en un dels principals reptes als quals s’ha d’afrontar la societat actual

La societat en general, i les organitzacions adherides al Programa d’Acords Voluntaris tenen la necessitat de conèixer i calcular les emissions referents a

la gestió dels seus residus

Ampliació de l’abast dels inventaris de les organitzacions adherides al Programa AAVV

Aplicació de mesures de reducció d’emissions de GEH en la gestió de residus

Mitjans de 2012

REPTE DE L’OCCC EN MATÈRIA DE RESIDUS I CANVI CLIMÀTIC

Establir un factor d’emissió per determinar les emissions de GEH degudes a la gestió dels residus municipals

Suposa

Reducció d’emissions anuals de les organitzacions

3. Accions de l’OCCC

Eines de càlcul. Noves necessitats

(20)

20

Treball conjunt OCCC + ARC

S’ha analitzat el model de gestió dels residus a Catalunya i s’ha avaluat les emissions directes i les emissions estalviades en cada etapa del procés de gestió, tenint en compte els diferents models de recollida de residus, modes de transport i les diferents instal·lacions de tractament i eliminació dels residus.

Les fraccions de residus considerades en aquest estudi són:

Residus municipals i assimilables (comercials), ordinaris:

» Paper i cartró

» Vidre

» Envasos lleugers

» Matèria orgànica

» Fracció resta

Es calculen les emissions de CO2, CH4 i N2O, expressats en tones de CO2

equivalent. Es considera que la gestió de residus no genera SF6 i que en condicions normals d’operació no genera HFC o PFC.

O N Emissions

· 310 CH

ns 21·Emissio CO

Emissions eq

CO

Emissions 2 2 4 2

Abast territorial: Àmbit Catalunya

3. Accions de l’OCCC

Ampliació de la Calculadora i Guia

(21)

21

3. Accions de l’OCCC

Ampliació de la Calculadora. Abast

(22)

22

No es calcula Fora abast treball Anàlisi Cicle Vida.

Emissions evitades

Calcular i informar separadament.

No restar del Factor d’emissió (ISO14069 draft)

3. Accions de l’OCCC

Ampliació de la Calculadora. Abast

(23)

23

METODOLOGIA SEGUIDA:

1. Recerca de dades (ARC) de tones de residus tractats i consums

energètics (per a cada tipus de residu) per a l’any 2009 (any de referència fixat per OCCC i ARC) en:

Recollida i transport fins planta de transvasament /triatge / tractament

• Plantes de planta de transvasament / triatge / tractament

• Plantes de tractament biològic i tractament mecànic-biològic

Dipòsits controlats

Plantes de valorització energètica

2. Tractament i harmonització de les dades per part de l’OCCC.

Dificultat en l’obtenció de dades per a un mateix any. S’avaluen les millors dades per a diversos anys disponibles.

3. Accions de l’OCCC

Ampliació de la Calculadora. Metodologia

(24)

24

METODOLOGIA SEGUIDA:

3. Estimació de les emissions energètiques (consums combustibles fòssils i electricitat) en la recollida i el transport dels residus i pel funcionament de les plantes de tractament i eliminació final, per unitat de residu tractat (OCCC)

4. Estimació (OCCC) de les emissions, per unitat de residu tractat, pròpies del tractament dels residus

• Incineració de residus (valoritz. energètica) CO2

• Fermentació matèria orgànica (dipòsits i tractaments biològics) CH4 5. Estimació (OCCC) de les emissions evitades, per unitat de residu tractat,

en el tractament dels residus

Metodologia IPCC

3. Accions de l’OCCC

Ampliació de la Calculadora. Metodologia

(25)

25

Fracció resta

Envasos (recollida selectiva)

Vidre (recollida selectiva)

Paper (recollida selectiva)

Matèria orgànica (recollida selectiva)

ENERGÈTICA VALORITZ

tractada resta CONTROLAT

DIPÒSIT tractada

resta BIOLÒGIC

MECÀNIC TRACT tractada resta TRANSPORT

tractada resta

residu t

Emissions t

Emissions t

Emissions t

Emissions t

FE gCO

. .

2)

( 















ENERGÈTICA VALORITZ

tractada CONTROLAT FORM

DIPÒSIT tractada

BIOLÒGIC FORM TRACT

tractada TRANSPORT F

tractada F

residu t

Emissions t

Emissions t

Emissions t

Emissions t

FE gCO

. ORM .

ORM 2)

( 















ENERGÈTICA VALORITZ

tractats envasos CONTROLAT

DIPÒSIT tractats

envasos TRIATGE

PLANTA tractats

envasos TRANSPORT

tractats envasos

residu t

Emissions t

Emissions t

Emissions t

Emissions t

FE gCO

. 2)

( 















CONTROLAT DIPÒSIT

tractat vidre TRACTAMENT

PLANTA tractat

vidre TRANSPORT

tractat vidre

residu t

Emissions t

Emissions t

Emissions t

FE(gCO2) 











ENERGÈTICA VALORITZ

tractat paper CONTROLAT

DIPÒSIT tractat

paper Ó

RECUPERACI PLANTA

tractat paper TRANSPORT

tractat paper

residu t

Emissions t

Emissions t

Emissions t

Emissions t

FE gCO

. 2)

(

3. Accions de l’OCCC

Ampliació de la Calculadora. Resultats Emissions

(26)

26

Fracció resta

Matèria orgànica (recollida selectiva)

Valorització energètica: Producció d’electricitat Dipòsit controlat:

•Producció d’electricitat (a partir biogàs)

•Ús biogàs produït com a combustible Planta TMB:

•Producció d’electricitat (a partir biogàs)

•Producció de compost (estabilitzat)

Valorització energètica: Producció d’electricitat Dipòsit controlat:

•Producció d’electricitat(a partir biogàs)

•Ús biogàs produït com a combustible Planta Tractament biològic:

•Digestió anaeròbia  Producció d’electricitat (a partir biogàs)

•Compostatge  Producció de compost

3. Accions de l’OCCC

Ampliació de la Calculadora. Resultats

Estalvi d’emissions

Principals fonts:

(27)

27

Càlcul de les emissions de GEH per la gestió de residus:

Si l’organització fa selecció en origen  Es disposa de la quantitat de residus diferent per cada tipus de residu

 Es calculen les emissions a partir de la quantitat de cada tipus de residu i el seu FE

Si l’organització no fa selecció en origen  no hi ha diferenciació entre fraccions

 Es calculen les emissions a partir del FE de la fracció resta

Separadament, es calculen les emissions estalviades

3. Accions de l’OCCC

Ampliació de la Calculadora. Resultats

CO2

0,267 435,59

166,91 132,27 0,00 299,17

136,41 n.d.

136,41

0,00 0,00 0,00

0,00 Transport extern distribució Transport extern in itinere

Total ABAST 3 Ús de productes i serveis Altres

Residus Matèries primeres ABAST 2 Consum elèctric Altres Total ABAST 1

ABAST 3

Transport extern viatges comercials

Altres Total ABAST 2 Combustibles fòssils Transport propi

Emissions totals (tones CO2) ABAST 1

* Gasos inclosos a l’inventari

* Mix elèctric utilitzat (gCO2/KWh)

2011

Emissions Abast 3

(28)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :