Amb la Col laboració de la Fundació Catalana de Pneumologia

13  Download (0)

Full text

(1)

Servei de Salut Comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) del Institut Català de la Salut- Equip de Salut sobre Immigració i Salu.2011.

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

2011

Memòria descriptiva de les activitats del projecte“Implementació d’ Estratègies de Prevenció i Control de Tuberculosi en la Regió Sanitària de Barcelona” ( ANY 2011).

Amb el Suport del Programa de prevenció i control de la Tuberculosi Departament de salut Generalitat de Catalunya

Amb la Col·laboració de la Fundació Catalana de Pneumologia

(2)

Servei de Salut Comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) del Institut Català de la Salut. 2011.

2 Nom de l’entitat:

Servei de salut comunitària de la Unitat de Medecina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID)

Títol del projecte subvencionat:

Implementació d’Estratègies de Prevenció i Control de Tuberculosi en la Regió Sanitària de Barcelona

Responsable del Projecte

Jordi Gómez i Prat

jordigp.bcn.ics@gencat.cat

Elaboració i coordinació del Projecte

Hakima Ouaarab Essadek

houaraab.bcn.ics@gencat.cat

Equip investigadors del Projecte

Jordi Gómez i Prat (Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes:

UMTSID)

Hakima Ouaarab Essadek (Servei salut comunitària UMTSID) Isabel Claveria Guiu(Servei salut comunitària UMTSID)

Josep Álvarez (Servei Territorial de Salut a Barcelona, Barcelonès Nord i Maresme) Irene Barrabeig (Servei Territorial de Salut a Barcelona, Costa Ponent)

Laura Clotet (Programa de la TB de la Vallès Occidental i Vallès Oriental) Anna Rodés (Programa per a la prevenció i control de la TB)

Joan Caylà (Fundació Catalana de Pneumologia)

(3)

Servei de Salut Comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) del Institut Català de la Salut. 2011.

3 Objectius:

General:

Facilitar el treball conjunt de professionals sanitaris i agents comunitaris de salut que treballen amb immigrants per sensibilitzar a la població immigrant de la importància de la prevenció i el control de la tuberculosi i així millorar les actuacions de salut pública, a nivell individual i comunitari, que cal dur a terme per a la prevenció d’aquesta malaltia Específics:

O.E.1.Promoure la figura de l’ACS mitjançant la incorporació d’ACS capacitats per actuar en el projecte i la formació d’altres per a donar suport.

O.E.2.Promoure estratègies d’apropament de grups d’immigrants en situació de vulnerabilitat als serveis sanitaris amb la finalitat de controlar , detectar casos de TB i facilitar l’estudi de contactes per interrompre la cadena de transmissió, reduint així els casos secundaris entre els contactes de casos de TB en immigrants.

Població diana:

Immigrants procedents de Llatinoamericà, Africà Subsahariana, Magreb (principalment Marroc), Sud-est asiàtic principalment del Pakistan e Índia, Romania i la Xina. Es prioritzaran els casos i els contactes de malalts amb tuberculosi pulmonar bacil·lífera

Àmbit territorial

Regió sanitària de Barcelona ,especialment els territoris de Barcelonès Nord i Maresme, Costa Ponent i Vallès Oriental.

Recursos destinats:

Humans:

5 agents comunitaris de salut d’Àfrica Subsahariana, Magreb, Llatinoamèrica,Romania i Pakistan

1 infermera 1 metge

Materials:

Tríptics sobre La tuberculosi adaptats lingüísticament a cada comunitat . Manual educatiu complementari sobre la tuberculosi en diferents idiomes Vídeo “ La tuberculosi” de la UMTSID

Vídeo “ Estudi de contactes del malalt de tuberculosi” del departament de salut Altres vídeos sobre salut i accessibilitat

(4)

Servei de Salut Comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) del Institut Català de la Salut. 2011.

4 Resultats obtinguts:

R1. Incorporats agents comunitaris de salut a les tasques de prevenció de la tuberculosi en població immigrants

 Incorporats 5 agents comunitaris de salut (A.C.S.) (d’Àfrica Subsahariana, Magreb, Llatinoamericà,Europa del Est i Pakistan).

 Formats 13 nous agents comunitaris de salut de diverses comunitats (Àfrica sudsahariana, Àsia, Magreb, Llatinoamèrica, Europa de l’Est)

R2.Enfortides estratègies d’accessibilitat als casos contagiosos i els seus contactes als serveis sanitaris per al seguiment del tractament.

 Realitzats el seguiment de un total de 50 casos identificats a partir de

mecanismes de coordinació amb les Unitats de Vigilància Epidemiològica , dels quals 22 es van tancar amb èxit, 7com perdut, 6 per trasllat i 15 són en curs .

 Participats en l’estudi de 73 contactes dels casos.

R3. Promoguda la sensibilització sobre la tuberculosi a la població immigrant en situació de vulnerabilitat mitjançant estratègies de Informació- Educació- Comunicació (IEC).

 Portat a terme un total de 11 sessions de IEC amb grups d’immigrants per a la sensibilització sobre TB dirigits a un total de 94 homes i 24 dones amb la col·laboració de diferents entitats de Barcelona on acudeixen persones en risc d’exclusió social,domiciliats a la regió sanitària de Barcelona.

 Participat en 2 actes culturals: van rebre informació sobre la TB un total de 44 persones.

 Publicat un article en urdú sobre prevenció de la TB en 3 diferents diaris més consultats per la comunitat pakistanesa.

Motiu de demanda d’intervenció de l’A.C.S

44%

16% 12%

20%

8%

Abandonament del tractament Estudi de contactes

Casos no localitzats Casos perduts Dificultat d'idioma

Origen dels casos

Nº de casos

Àfrica .Sub 10

Senegal 7

Gàmbia 2

Mali 1

Àsia 12

Índia 5

Pakistan 6

Bangla Desh 1

Magreb 15

Marroc 15

Europa.Est 10

Romania 10

Amèrica .Llatina 3

Bolívia 1

Brasil 1

República. Dom 1

(5)

Servei de Salut Comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) del Institut Català de la Salut. 2011.

5 Activitats desenvolupades:

A1. R1.Es va identificar i incorporar els agents comunitaris de salut (A.C.S) . El projecte va comptar amb 5 A.C.S capacitats per a actuar:

1 A.C.S home d’Àfrica Subsahariana 1 A.C.S home del Magreb

1A.C.S dona de Llatinoamèrica 1A.C.S dona de Romania 1 A.C.S home de Pakistan.

A2.R1.Es va formar i capacitar mediadors com agents comunitaris de salut (A.C.S).

Es va formar 13 nous agents comunitaris de salut de diverses comunitats (Àfrica sud sahariana, Àsia, Magreb, Llatinoamèrica, Europa de l’Est)

mitjançant l’assistència a la IV edició del curs de formació bàsica per a agents comunitaris de salut. Organitzat per l’ Institut d’Estudis de la Salut, coordinat per el servei de comunitària de la UMTSID. Realitzat a l’aula de formació del Cap Drassanes els dies 7, 14, 89 d'octubre, 04, 18 i 25 de novembre. (annex

1)

A3 .R2.Es va desenvolupar activitats amb els casos de TB susceptibles d’intervenció i amb els seus contactes

A Continuació presentem les activitats més rellevants classificades per les diferents UVEs

REGIÓ COSTA PONENT

Es va actuar sobre un total de 9 casos: 4 es van tancar exitosament i 5 són en curs i es va participar en l’estudi de 23 contactes.

Índia 3

Romania 5

Marroc 1

70

7 8 0 1 0

10 20 30 40 50 60 70

Intervencions amb els casos

Trucades realitzades Trucades rebudes Mediacions Trobades informals Visites a domicili

5

0 2 0 0 0

10 20 30 40 50

Intervencions amb els contactes

Trucades realitzades Trucades rebudes Mediacions Trobades informals Visites a domicili

(6)

Servei de Salut Comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) del Institut Català de la Salut. 2011.

6 REGIÓ NORD MARESME

Es va actuar sobre un total de 21 casos: 7 es van tancar exitosament,5 com perduts,4 per trasllat i 5 són en curs

I es va participar en l’estudi de 9 contactes

Bangla Desh 1 Bolívia 1 Brasil 1 Gàmbia 1 Índia 1

Marroc 3 Pakistan 6 República. Dom 1 Romania 5 Senegal 1

REGIÓ VALLÈS OCCIDENTAL I VALLÈS ORIENTAL

Es va actuar sobre un total de 20 casos: 11 es van tancar exitosament,2 per trasllat,2 com perdut i 5 són en curs i es va participar en l’estudi de 41 contactes

.

Gàmbia 1 Mali 1

Índia 1 Marroc 11 Senegal 6

85

3 2 0 4 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Intervencions amb els casos

Trucades realitzades Trucades rebudes Mediacions Trobades informals Visites a domicili

3 0 0 0 0

0 10 20 30 40 50

Intervencions amb els contactes

Trucades realitzades Trucades rebudes Mediacions Trobades informals Visites a domicili 136

3 2 0 16 0

20 40 60 80 100 120 140

Intervencions am b els casos

Trucades realitzades Trucades rebudes Mediacions

Trobades inform als Visites a dom icili

1 0 2 0 1

0 10 20 30 40 50

Intervencions amb els contactes

Trucades realitzades Trucades rebudes Mediacions Trobades informals Visites a domicili

(7)

Servei de Salut Comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) del Institut Català de la Salut. 2011.

7 A4.R3 Es va realitzar sessions de IEC per a la sensibilització sobre TB amb grups d’immigrants en situació vulnerable amb la col·laboració de l’associació Equip de treball sobre Immigració i Salut ( ETIS).

Data Lloc Motiu Assistents Origen

d’assistents

Edat 16/02 Associació

Recursos animació Intercultural (R.A.I)

Demanada per l’associació

13homes 4 Senegal 5 Marroc 2 Guinea. C 1 Camerun 1Mali

18-22

26/02 Domicili Relacionada amb un cas de Nord Maresme

3 dones Bolívia 26-43

15/03 Domicili Barcelona

Iniciativa del A.C.S 10homes 2 dones

Senegal 24-32

15/03 Domicili (prat de llobregat)

Iniciativa del A.C.S 2 homes 5 dones

Romania 18-52

18/03 Domicili . Hospitalet

Iniciativa del A.C.S 7 homes Pakistan 23-44 10/04 Domicili Relacionada amb

un cas de costa ponent

4 homes 3 dones

6 Romania 1 Moldàvia

24-55

23/04 Associació dels

musulmans Africans

Demanada per l’associació

44homes 36 Ghana 3Camerun 5 Nigèria

18-52

21/05 Asociació Quorum (castelldefels)

Iniciativa del A.C.S 2 homes 5 dones

5 Romania 2 Moldàvia

22-46

28/05 CAP Santa Rosa

Relacionada amb un cas de Santa Coloma

3 dones Bolívia 26-43

17/06 Hospital Clinic Demanada per als familiars d’un cas ingresat al hospital

2 homes 3 dones

Romania 19-50

26/06 Casa particular (Terrassa)

Relacionada amb un cas de TB del Vallès Occidental i el Vallès Oriental

10homes Senegalesos Representats d’associacions

36-62

(8)

Servei de Salut Comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) del Institut Català de la Salut. 2011.

8 A5.R3 Es va Llançar campanyes de IEC als mitjans de comunicació més consultats per als diferents comunitats.

 1 article en urdú sobre prevenció de la TB publicat en 3 diaris on line diferents:

www.awazbcn.com www.anssaf.com www.dailypukar.com

A4.R3. Es va participar en diferents actes culturals i festius per

transmetre missatges sobre la importància de la prevenció i el control de la TB

L’equip de salut comunitària de la UMTSID- Associació Equip de treball sobre immigració i Salut (ETIS) va estar present en diferents esdeveniments culturals amb la col·laboració de la Federación de Endidades Bolivianas (FEDEBOL) i l’associació de Amigos de las personas con la enfermedad de Chagas

(ASAPECHA) per donar suport a la iniciativa d’aquestes entitats de lluita contra la malaltia de la Tuberculosi,VIH/ SIDA i malaltia de Chagas:

El dia 06 de febrer : “Festival cultural Bolívia “ Celebrada al parc Central de Mataró. Van rebre informació sobre la TB un total de 30 persones(Amèrica Llatina)

El dia 13 de Març: “Setmana intercultural 2011 ”celebrada en Sant Andreu de la Barca. Van rebre informació sobre la TB un total de 14 persones (Amèrica Llatina i Magreb)

(9)

Servei de Salut Comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) del Institut Català de la Salut. 2011.

9 ALTRES ACTIVITATS:

L’agent Comunitari de Salut de Pakistan va participar en l’estudi “Ensayo clínico comparativo de dos estrategias para la toma de decisiones terapéuticas en el estudio de contactos de tuberculosis: estrategia estàndard,basada en la prueba de la tuberculina(PT) sola, frente a la combinación de PT y Quantiferon -TB Gold In-Tube”

portat a terme per l’Hospital de Bellvitge.

El 16 de març de 2011,a Lleida, es va presentar una comunicació pòster

“Participació dels agents comunitaris de salut en un programa de prevenció i control de la Tuberculosi” En el marc dels II jornades d’actualització Multiculturalitat i Salut.

(10)

Servei de Salut Comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) del Institut Català de la Salut. 2011.

10

Entitat col·laboradora en les accions comunitàries

(11)

Servei de Salut Comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) del Institut Català de la Salut. 2011.

11 Annex 1

IV Curs de formació bàsica per a agents comunitaris de salut

Barcelona, 07, 14, 28 d’octubre, 04, 18 i 25 de novembre de 2011

De 16 a 20 hores

DIRECCIÓ/ COORDINACIÓ

Jordi Gómez Prat,metge/director UMTSID.ICS.

Hakima Ouaarab ,infermera/Coordinadora Servei Salut Comunitària(UMTSID). ICS.

Isabel Claveria Guiu, infermera de la UMTSID.ICS.

Dolors Muñoz Martínez,Institut d’Estudis de la Salut.

SECRETARIA

Ousseynou Niang,agent comunitari de salut. UMTSID Emilia Martinez Cabello,IES

ADREÇAT A

Mediadors culturals amb formació prèvia que estiguin treballant amb col·lectius d’immigrants en l’àmbit sanitari.

LLOC DE REALITZACIÓ

Aula de formació del Cap de Drassanes, planta baixa Av. de les Drassanes, 17-21

08001. Barcelona.

Activitat organitzada per l’ Institut d’Estudis de la Salut i la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) de l’ICS,

en col·laboració amb la Direcció General de Regulació,Planificació i Recursos

Sanitaris del Departament de Salut.

(12)

Servei de Salut Comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) del Institut Català de la Salut. 2011.

12 PRESENTACIÓ

En les últimes dècades ha augmentat el número de persones immigrades que han anat arribant als països europeus i que han convertit estes societats en plurals i diverses. Esta elevada taxa d’immigració suposa un enriquiment cultural, malgrat tot, també apareixen barreres lingüístiques i culturals que dificulten les tasques professionals, fent necessari el plantejament de noves actuacions en l’àmbit sociosanitari.

La figura dels agents comunitaris de salut és fonamental per la seva capacitat d’implicació i intervenció en les comunitats immigrants; el seu treball no només es limita a la traducció i/o la mediació entre els nouvinguts i els diferents serveis sociosanitaris sinó que la seva incidència es troba en la prevenció i sensibilització a nivell comunitaris. Això els converteix en facilitadors a l’hora de construir estratègies conjuntes entre la comunitat immigrant i els diferents serveis.

Des de l’any 1994, el programa de salut comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) del Institut Català de la Salut (ICS) ha dut a terme formació d’equips d’agents comunitaris de salut de diferents comunitats d’immigrants.

La gran diversitat cultural així com les condicions precàries en las que viuen alguns de aquests col·lectius, fa que sigui necessari desenvolupar estratègies per adaptar i ampliar les nostres intervencions a nivell de:

 La prevenció: a través de la informació, la sensibilització i el control de malalties com la tuberculosis, el VIH/SIDA, les malalties de transmissió sexual i la malaltia de Chagas en els col·lectius de persones immigrades en situació de vulnerabilitat.

 La dinamització comunitària: fomentant la creació de programes de salut i/o de reforç comunitari que posteriorment seran portats a terme per les mateixes associacions i entitats d’immigrants.

Aquest curs es contempla en col·laboració dintre de les activitats del programa de salut

comunitària de la UMTSID amb la finalitat de capacitar nous agents de salut mitjançant

els coneixements i experiències fins ara desenvolupats en l’àmbit del treball de la

interculturalitat, la salut comunitària , la informació, la formació en matèria de salut

preventiva i d’atenció als immigrants que porta a terme l’equip de salut comunitària de

la UMTSID.

(13)

Servei de Salut Comunitària de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes (UMTSID) del Institut Català de la Salut. 2011.

13 OBJECTIU

Formar i capacitar agents comunitaris de salut per donar-li les eines per treballar conjuntament amb els professionals sanitaris que atenen poblacions immigrants amb la finalitat d’afavorir les intervencions de la prevenció i el maneig de malalties (tuberculosis, VIH/SIDA, malalties de transmissió sexual i malaltia de Chagas...) a nivell individual i/o comunitari.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS

Al finalitzar el curs l’alumne haurà de ser capaç de:

1. Fer servir els coneixements adquirits per treballar conjuntament amb els professionals sanitaris i les comunitats en programes específics de promoció de la salut.

2. Identificar les necessitats d’ordre sanitari dels col·lectius immigrants.

3. Establir la comunicació entre el personal sanitari i els usuaris dels col·lectius immigrants.

4. Conèixer les diferents estratègies de salut comunitària i les tasques dels agents comunitaris de salut en el contexts socisanitaris multiculturals.

METODOLOGIA

La matèria del curs es presenta mitjançant xerrades/debats conduits i dinamitzats per experts en estratègies de treball comunitari i competències transculturals.

Es treballen estratègies de procés i implementació en grups tutelats Al finalitzar el curs els grups han d’exposar les estratègies treballades Es fa entrega d’un certificat d’assistència.

PROGRAMA

Mòdul I : Els determinants de Salut .Diferents models de figures d’intervenció comunitària

Mòdul II: Metodologia de l’educació per la salut Mòdul III: Estratègies de mobilització comunitària

Mòdul IV: Abordatge comunitari i estratègies d’intervenció

Mòdul V: Adquisició d’habilitats per el us de material educatiu

Mòdul VI:Sessió d’avaluació

Figure

Updating...

References

Related subjects :