Problemes i Qüestions

Texto completo

(1)

Problemes i Qüestions

GRUP: B-5 (ADE) Segon Semestre Curs 2001-2002

Professor: Josep González i Calvet

(2)

QÜESTIONS TIPUS TEST

MODEL ISLM

1- Un augment de la despesa en obres públiques en una economia ISLM:

a) Serà més efectiu quan més elàstica sigui la corba IS (en l'entorn de l'equilibri) respecte del tipus d'interès.

b) Porta a un empitjorament del Saldo Pressupostari menor que si no hi hagués la restricció del mercat de diner.

c) Porta a un empitjorament del Saldo Pressupostari més gran quan més insensible és la demanda especulativa de diner al tipus d'interès.

2- En el model keynesià habitual amb impostos directes, un augment de la demanda de consum autònem (C0):

a) Augmenta el Saldo Pressupostari, sempre que es mantinguin les altres partides de la despesa.

b) Disminueix el Saldo Pressupostari, sempre que les altres partides de la despesa romanguin al mateix nivell.

c) No afecta al Saldo Pressupostari, perquè els impostos directes depenen només del nivell de renda i no de la forma en què es gasti.

3- Una política monetària que controli la liquidesa de l'economia serà més efectiva si:

a) La demanda especulativa de diner varia molt poc en variar el tipus d'interès.

b) La demanda especulativa de diner és molt sensible al tipus d'interès.

c) La demanda d'inversió és poc sensible al tipus d'interès.

4- Segons Keynes, si els agents econòmics esperen que els tipus d'interès augmentaran:

a) Augmentaran l'oferta d'actius financers (bons).

b) Disminuiran la demanda especulativa de diner.

c) Augmentaran la seva demanda d'actius financers (bons).

5- El model ISLM:

a) Ens descriu una economia estàtica, sense canvi tècnic, mitjançant un model estàtic-comparatiu d'equilibri general, molt agregat.

b) Ens descriu una economia en el curt termini mitjançant un model dinàmic molt agregat.

c) Ens descriu una economia dinàmica, amb canvi tecnològic, mitjançant un model d'equilibri general molt agregat.

6- El concepte keynesià d'eficiència marginal del capital:

a) Es la taxa interna de rendiment que té actualment l'estock de capital instal.lat.

b) Es una magnitud objectiva, calculable a partir de dades empíriques internes i/o externes a les empreses.

c) Es una magnitud subjectiva, ja que depèn de les previsions que hom faci sobre l'evolució futura de la demanda, el tipus d'interès i el preu dels béns d'inversió.

7- Consideri una economia tancada, amb sector públic i impost proporcional sobre la renda, en el marc del model IS- LM. Normalment, un augment de la inversió,

a) Millorarà el saldo pressupostari del sector públic b) Farà disminuir el tipus d'interès d'equilibri c) Farà disminuir la recaptació impositiva

d) Farà augmentar la demanda especulativa de diner

8- En una economia tancada, amb sector públic i impost proporcional sobre la renda, en el marc del model IS-LM, podem assegurar que

a) La política fiscal serà més eficaç quan més gran sigui l'elasticitat de la demanda de diner al tipus d'interès

b) La política fiscal serà més eficaç quan més gran sigui l'elasticitat de la inversió al tipus d'interès

c) La política monetària serà més eficaç quan més gran sigui l'elasticitat de la demanda de diner al tipus d'interès

d) La política monetària serà més eficaç quan més petita sigui l'elasticitat de la inversió al tipus d'interès

9- En una economia IS-LM tancada, amb sector públic, si el consum també depèn del tipus d'interès (C = C0 + c Y – d i), podem assegurar que, en comparació al cas normal (C = C0 + c Y),

a) La política monetària no serà eficaç

b) L'efecte d'expulsió d'un augment de la despesa pública serà més petit

c) L'efecte multiplicador d'un augment de la inversió autònoma serà més gran

d) Cap de les respostes anteriors és correcta

10- En una economia IS-LM tancada, amb sector públic i impost proporcional sobre la renda, en el cas post-keynesià de l'oferta de diner, si el govern decideix augmentar la despesa en béns i serveis en 100 u.m. i augmentar la recaptació impositiva final en 100 u.m., podem assegurar que el nivell de la renda nacional

a) Augmentarà més de 100 u.m.

b) Augmentarà exactament 100 u.m.

c) Augmentarà menys de 100 u.m.

d) No variarà

11- En el modelo IS-LM básico, con impuesto proporcional sobre la renta, una política monetaria restrictiva:

a) originará un aumento del consumo y del tipo de interés b) originará una disminución de la renta y del tipo de interés c) deteriorará el saldo presupuestario

d) originará un aumento de la demanda especulativa de dinero

12- Si en una economía ISLM cerrada tenemos una inversión que depende positivamente del nivel de renta (I = I0 + a Y – b i), podemos afirmar que la política fiscal:

a) será menos eficaz que en el modelo normal porque se dará un mayor efecto expulsión

b) será más eficaz que en el caso normal porque los efectos inducidos del gasto serán mayores

c) será menos eficaz que en el caso normal porque la inversión hace de estabilizador automático

d) será más eficaz que en el caso normal porque la inversión es más sensible a los cambios del tipo de interés

13- En una economia ISLM, en el caso de preferencia absoluta por la liquidez (trampa de la liquidez), un aumento de la propensión marginal al consumo por parte de las economías domésticas:

a) el tipo de interés no variará y aumentará el nivel de renta de equilibrio

b) reducirá el tipo de interés y aumentará el nivel de renta de equilibrio

(3)

c) aumentará el tipo de interés y reducirá el nivel de renta de equilibrio

d) reducirá el tipo de interés y el nivel de renta quedará invariable

14-Si en una economía ISLM cerrada, la oferta monetaria depende del tipo de interés (Ms/p = Ms0/p + f * i) podemos afirmar que:

a) la política monetaria es más eficaz que en el modelo normal

b) la LM tendrá más pendiente (será más rígida)

c) la política fiscal será más eficaz que en el modelo normal porque habrá un menor efecto desplazamiento

d) la IS tendrá más pendiente (será más rígida)

15- En una economia IS-LM, cerrada con sector público e impuesto proporcional sobre la renta, si se parte de una situación de equilibrio, un aumento de la base monetaria, a) Normalmente aumentarán el nivel de renta y el tipo de interés

b) Normalmente se reducirán el déficit presupuestario y el tipo de interés

c) Normalmente aumentarán la cantidad de dinero y el tipo de interés

d) Normalmente aumentarán el déficit presupuestario y el nivel de renta

16- En una economía IS-LM, cerrada, con sector público e impuesto proporcional sobre la renta, si la inversión es poco sensible al tipo de interés, podemos asegurar que:

a) Las políticas monetarias restrictivas serán muy efectivas b) El multiplicador del presupuesto equilibrado valdrá 1 c) Las políticas fiscales restrictivas serán muy efectivas d) Un aumento del gasto público hara disminuir mucho la inversión privada

17- En una economía IS-LM, cerrada, con sector público e impuesto proporcional sobre la renta, si la inversión depende positivamente del nivel de renta (I = I0 + aY – bi), podemos afirmar que, en comparación al caso sencillo en que a = 0, la política monetaria

a) Normalmente, será igual de efectiva siempre que sea restrictiva

b) Es más efectiva si estamos en el caso de trampa de la liquidez

c) Normalmente, será más efectiva d) Normalmente, será menos efectiva

18- Si una economia ISLM està en la posició A del gràfic adjunt,

a) L'oferta de bons és més gran que la seva demanda (Bs > Bd) b) La producció de béns és mes gran que la seva demanda c) La demanda de diner és més gran que la seva oferta

d) Les respostes b i c són correctes

19- Consideri una economia IS-LM, tancada, amb sector públic i impost proporcional sobre la renda i on la demanda de diner es comporta segons el cas clàssic (teoria quantitativa). Si partim d'una situació d'equilibri i el govern

decideix gastar 100 u.m. addicionals en obres públiques, aleshores:

a) El dèficit públic augmentarà exactament 100 u.m.

b) El dèficit públic romandrà constant i la inversió privada disminuirà 100 u.m.

c) El dèficit públic augmentarà menys de 100 u.m.

d) Les respostes anteriors no són pas correctes

20- Consideri una economia IS-LM, oberta a l'exterior (X = X0; M = M0 + m y, m > 0), amb sector públic i impostos proporcionals sobre la renda, en la que el Banc Central només controla el tipus d'interès (cas post-keynesià). Si, partint d'un equilibri inicial, el govern gasta 100 u.m més en obres públiques i ho finança amb un augment de l'IRPF que en total recull 100 u.m. més, en el nou equilibri:

a) El Saldo Pressupostari no haurà variat

b) Hi haurà un augment de la producció i la renda positiu, però menor de 100 u.m.

c) La inversió privada no haurà variat d) Totes les respostes anteriors són correctes

21. En una economia ISLM, la política monetària (control de la Ms) tindrà màxima efectivitat sobre el nivell de producció i ocupació, (d y = d Ms / k), sempre que

a) La inversió (en general, la despesa) no respongui (no sigui sensible) al tipus d'interès

b) La demanda de diner no respongui (no sigui sensible) al tipus d'interès

c) La inversió sigui sensible al tipus d'interès

d) La demanda de diner sigui sensible al tipus d'interès MODEL D'OFERTA i DEMANDA AGREGADES 1- En una economia tancada, en el marc del model d'oferta i demanda agregades, hi ha una disminució dels costos energètics degut a que s'usen noves fonts energètiques més eficients. Si abans l'economia estava en equilibri, es pot assegurar que

a) Hi haurà una petita disminució de preus i un petit augment de la producció, si l'economia es troba en la situació de la trampa de la liquidesa

b) Hi haurà una gran disminució de preus i un petit augment de la producció, si l'economia es troba en la situació de la trampa de la liquidesa

c) Hi haurà una gran disminució de preus i un gran augment de la producció, si l'economia es troba en la situació de la trampa de la liquidesa

d) Hi haurà només disminució de preus si l'economia es troba en la situació de la trampa de la liquidesa

2- En una economia tancada, en el marc del model d'oferta i demanda agregades (no consideri els casos extrems de IS, LM), si els preus es fixen carregant un percentatge al cost laboral unitari (mark-up), i si els salaris nominals varien segons una corba de Phillips (model de Dornbusch-Fischer) podem assegurar que, partint d'una situació d'equilibri, a) A llarg termini, les polítiques monetària i fiscal no són efectives

b) A llarg termini, l'economia està sempre en plena ocupació i la OA és vertical

c) A curt termini les polítiques monetària i fiscal son efectives

d) Totes les respostes anteriors són certes i A LM

IS y

(4)

3- En el model d'oferta i demanda agregades de Lucas, si el Banc Central d'un país decideix augmentar la seva oferta monetària i ho anuncia amb antelació suficient per a ser tinguda en compte per tots els agents econòmics,

a) Hi haurà una expansió de la producció i dels preus a curt termini

b) Hi haurà només un augment de la producció a llarg termini

c) La producció no variarà i els preus augmentaran, a curt i a llarg termini

d) Baixarà la producció i augmentaran els preus a llarg termini

4- En una economia tancada, en el marc del model d'oferta i demanda agregades (suposi una OA amb pendent positiu), un augment de la despesa pública

a) Tindrà l'efecte màxim quan l'economia es troba en situació de trampa de liquidesa

b) L'efecte serà màxim si l'economia es troba en el cas clàssic de demanda de diner

c) No tindrà cap efecte si l'elasticitat de la inversió respecte el tipus d'interès és nul.la

d) Sempre tindrà algun efecte

5- Si la oferta agregada de mano de obra depende del salario real y tiene pendiente positiva en el tramo relevante, la economía presenta rendimientos decrecientes y el ajuste del mercado laboral es instantáneo (modelo neoclásico), podemos afirmar que:

a) una política monetaria o fiscal expansiva no tendrá ningún efecto

b) una política monetaria o fiscal expansiva sólo tendrá efecto a corto plazo

c) el saldo presupuestario del sector público no podrá ser deficitario

d) los precios se mantendrán estables ante una contracción o expansión fiscal

6- En el modelo de oferta y demanda agregadas, si se parte de una situación de equilibrio con pleno empleo y se aplica una política fiscal expansiva, se puede afirmar que el nivel de producción a largo plazo no cambiará porque:

a) se reducirá la cantidad de dinero en términos reales b) en ningún momento habrá más mano de obra disponible c) aumentará el déficit público y deberán recortarse gastos en igual cuantía

d) la disminución subsiguiente de precios reducirá la inversión

7- La función de demanda agregada de una economía cerrada:

a) será perfectamente elástica si la inversión no depende del tipo de interés

b) será más rígida cuanto menor sea la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés

c) será perfectamente elástica si existe trampa de la liquidez d) será más flexible cuanto mayor sea la sensibilidad de la inversión al tipo de interés

8- Si la oferta agregada de mano de obra depende del salario real y tiene pendiente positiva en el tramo relevante, la economía presenta rendimientos decrecientes y el ajuste del mercado laboral es lento, podemos afirmar que:

a) a largo plazo la política fiscal no tendrá ningún efecto

b) a largo plazo sólo la política monetaria será eficaz c) a corto plazo sólo la política fiscal será eficaz d) las respuestas a) y c) son ciertas

9- En el marco del modelo de oferta y demanda agregadas, si una economía se encuentra en el caso de la trampa de la liquidez, se puede afirmar que, a corto plazo:

a) la política monetaria podrá afectar al nivel de producción de equilibrio

b) la política fiscal será totalmente eficaz porque la inversión privada no depende del tipo de interés

c) la política fiscal será totalmente eficaz porque no hay efecto de expulsión

d) la política monetaria será totalmente eficaz porque el tipo de interés no variará

10- Si los agentes económicos tienen expectativas no estáticas, podremos afirmar que:

a) si tienen expectativas racionales, sólo la política monetaria anticíclica a corto plazo será eficaz

b) si tienen expectativas adaptativas, las políticas monetarias o fiscales serán ineficaces a largo plazo

c) si tienen expectativas adaptativas, sólo la política monetaria anticíclica será eficaz a corto plazo

d) si tienen expectativas racionales, sólo una política fiscal o monetaria sorprendente o novedosa será eficaz a largo plazo 11- En una economía cerrada, la función de demanda agregada es vertical cuando:

a) La inversión no depende del tipo de interés

b) La demanda de dinero es totalmente elástica al tipo de interés

c) Son ciertas a) y b) d) Nada de lo anterior

12- Considere un modelo de oferta y demanda agregada correspondiente a una economía cerrada. En el caso clásico de la demanda de dinero,

a) Una política fiscal funcionará mejor que en el caso que los precios fueran fijos

b) La política monetaria no funcionará

c) Una contracción monetaria reducirá los precios d) Nada de lo anterior

13- Considere un modelo de oferta y demanda agregadas, correspondiente a una economía cerrada y donde los precios son reacios a variar. Partiendo de una situación de equilibrio a largo plazo, un aumento de la productividad del trabajo a) Provocará un alza moderada de precios y de producción debido a que los salarios son totalmente flexibles

b) A largo plazo no tendrá efectos sobre las variables reales c) A largo plazo se reducirá tanto el salario nominal como el real

d) Nada de lo anterior

14- Considere un modelo de oferta y demanda agregada donde los salarios son reacios a variar y correspondiente a una economía cerrada. Partiendo de una situación de pleno empleo, una expansión monetaria

a) A largo plazo no tendrá efectos reales

b) A medio plazo disminuirán precios y salarios y la función de oferta agregada se desplazará hacia la derecha

(5)

c) En el equilibrio final los precios habrán aumentado proporcionalmente menos que en el corto plazo

d) Son ciertas a), b) y c)

15- Considere un modelo de oferta y demanda agregadas donde los salarios son reacios a variar y correspondiente a una economía cerrada. Partiendo de una situación de equilibrio de largo plazo, el Banco Central aumenta el coeficiente legal de reservas de la banca comercial. A partir de la nueva situación

a) Se iniciará un proceso de ajuste en donde la producción y los precios variarán siempre en sentido contrario

b) No habrá más efectos sobre el equilibrio macroeconómico c) Si iniciará un proceso de ajuste por el que, al principio bajarán tanto los precios como la producción

d) son ciertas a) y c)

16- Consideri una economia OA-DA on l'oferta de treball depèn dels salaris nominals i en situació de trampa de la liquidesa. Partint d'una situació d'equilibri amb atur, si el govern vol que augmenti el nivell d'ocupació,

a) La política monetària (augment de la Ms) serà molt efectiva

b) Una política de reducció dels costos de producció (política d'oferta) serà molt efectiva

c) La política fiscal (augment de la despesa pública d'inversió) serà molt efectiva

d) Només serà efectiva una política de rendes que limiti els salaris i els beneficis

17- Consideri una economia OA-DA on l'oferta i la demanda de mà d'obra tenen els comportaments clàssics, depenen del salari real i s'ajusten ràpidament. En aquest cas podem assegurar que:

a) Un augment de l'oferta monetària tindrà efectes a llarg termini

b) Una reducció de les cotitzacions socials dels empresaris no tindrà cap efecte

c) Un augment de la despesa pública només tindrà efectes a curt termini

d) Les polítiques d'oferta seran molt efectives

18- Consideri una economia OA-DA en la qual els preus es fixen carregant un marge sobre el cost laboral unitari i en la qual els salaris nominals es comporten segons una corba de Phillips. La DA és normal i té pendent negatiu. Partint d'una situació d'equilibri, el Banc Central decideix augmentar l'oferta monetària. Podem assegurar que:

a) Inicialment començaran a créixer els preus i la producció b) A llarg termini només augmentaran els preus

c) El salari real no variarà ni a curt ni a llarg termini d) Totes les respostes anteriors són correctes

PROBLEMES

1- Si tenim una economia que es defineix per les relacions que segueixen,

C = 0,9 y + 20 I = 30 - 100 i Ms/p = 200 Md/p = 2 y - 500 i

a) Trobeu les expressions de la funció IS i LM b) Calculeu la renda i el tipus d'interès d'equilibri;

c) Representeu gràficament les funcions IS i LM;

d) Si hom vol augmentar el nivell d'activitat econòmica, quina política serà més efectiva?

e) Si la LM es fa infinitament elàstica per r = 10 % i la producció potencial de plena ocupació d'aquesta economia és de 200, ¿quin efecte tindrà un augment de l'oferta monetària de 30 unitats?

2- Coneixem les següents relacions d'una economia tancada:

C = 220 + 0,8 Yd T = 140 + 0,25 Y TR = 40

I = 300 – 40 i G = 200 (Ms / p ) = 600 Md / p = Y – 150 i

Suposem que el nivell de preus es manté constant al nivell p

= 1.

a) Calculi el nivell de renda nacional, el tipus d'interès d'equilibri i el Saldo Pressupostari

b) Calculi el multiplicador renda-despesa (45 º) i els multiplicadors monetari i fiscal (ISLM).

c) Si el govern decideix augmentar G en 100 u.m., ¿Com variarà el nivell de renda nacional i el Saldo Pressupostari ? Suposi ara que l'economia s'obre a l'exterior. Les relacions comercials són les següents:

X = 160 M = 40 + 0,1 Y

d) Calculi els multiplicadors fiscal (R-D, ISLM) i monetari (ISLM). Calculi el nivell de renda nacional, el tipus d'interès i el Saldo Pressupostari d'equilibri.

3- Coneixem les següents relacions d'una economia:

C = 240 + 0,75 Yd T = 150 + 0,2 Y TR = 30 I = 350 – 60 i G = 200 (Ms / p ) = 500 Md = Y – 100 i

Suposem que el nivell de preus es manté constant al nivell p

= 1.

a) Calculi el nivell de renda nacional, el tipus d'interès d'equilibri i el Saldo Pressupostari

b) Calculi el multiplicador renda-despesa (45 º) i els multiplicadors monetari i fiscal (ISLM).

c) Si el govern decideix augmentar G en 100 u.m., ¿Quant variaran el nivell de renda nacional i el Saldo Pressupostari ? Suposi ara que l'economia s'obre a l'exterior. Les relacions comercials són les següents:

X = 150 M = 50 + 0,1 Y

d) Calculi els multiplicadors fiscal (R-D, ISLM) i monetari (ISLM).Calculi el nivell de renda nacional, el tipus d'interès i el Saldo Presupostari d'equilibri.

4- Donades les següents economies ISLM:

ECONOMIA A ECONOMIA B C = 1500 + 0,9 yd C = 250 + 0,8 yd

I = 1500 / i I= 300 - 1000 i

G = 1250 G = 250 + 0,05 y

T = 200 + 0,1 y T = 20 + 0,1 y

(6)

Md/p = 3 y - 30 i X = 250

Ms/p = 3800 i -15000 M = 100 + 0,05 y Md/p = 0,2 y - 500 i Ms/p = 300

a) Trobeu les equacions IS i LM. ¿Quin és el nivell de renda i el tipus d'interès d'equilibri? Representar gràficament el sistema.

b) Contrasteu la següent afirmació: "una expansió de la massa monetària serà més efectiva que un increment de la despesa pública" (es suggereix calcular les elasticitats).

c) Trobeu quan val el Saldo Pressupostari. Si el govern decideix reequilibrar el pressupost actuant sobre G, calculeu els nous valors de la renda i el tipus d'interès d'equilibri.

d) Quins efectes s'haguèssin produït de no haver-hi hagut restricció monetària (multiplicador de renda-despesa)?

5- Donades les següents economies ISLM:

ECONOMIA A ECONOMIA B C = 1000 + 0,9 yd C = 200 + 0,75 yd

I = 1200 / i I= 100 - 1000 i

G = 1000 G = 200 + 0,05 y

T = 200 + 0,1 y T = -50 + 0,1 y Md/p = 2 y - 20 i X = 200

Ms/p = 3980 i -14800 M = 50 + 0,05 y

Md/p = 250 + 0,2 y - 500 i Ms/p = 400

a) Trobeu les equacions IS i LM. Quin és el nivell de renda i el tipus d'interès d'equilibri? Representar gràficament el sistema.

b) Quina mena de política econòmica és més eficaç dins d'aquesta economia si el que volem és estimular al màxim l'activitat econòmica ?

c) Trobeu quan val el Saldo Pressupostari. Trobeu quin seria el nivell de renda i el tipus d'interès d'equilibri per una situació d'equilibri pressupostari, en el supòsit que actuem sobre el nivell de despesa pública.

d) Comparar les variacions del nivell de producció degudes al reequilibri pressupostari amb les que s'haguessin obtingut de no haver existit mercat de diner i explicar les diferències.

6- Si tenim una economia que podem representar segons les equacions següents:

C = 50 + 0,8 yd

I = 80 - 3 i G = 60 + 0,1 y T = 50 + 0,15 y Md/p = 2 y - 3 i

EMP= 50, DBBC = 50, D = 1050, ECB = 50

a) Calcular el nivell de renda i el tipus d'interès d'equilibri.

Trobeu l'expressió de les corbes IS i LM i representeu-les gràficament.

b) Quin efecte té una disminució dels impostos de 10 unitats? Comparar-ho amb l'efecte que tindria sense restriccions financeres i discutir la raó de les diferències.

Calculeu el multiplicador de la política monetària i de la política fiscal. Compareu aquest darrer (γ) amb el multiplicador renda-despesa (µ).

c) Quin efecte té un canvi en la propensió marginal a estalviar de 0,1, de forma que s' = 0,1. Discuteixi els efectes reals i financers.

d) Discuteixi l'efecte d'un canvi en la política monetària del Banc Central de forma que s'incrementa la Base Monetaria en 10 unitats.

7- Conocemos las siguientes relaciones de una economía abierta al exterior:

C = 100 + 0,9 Yd T = 30 + 0,1 Y TR = 30 – (1 / 15) Y I = 200 – 50 i G = 200 X = 160

M = 10 + 0,15 Y (Ms/p) = 500 (Md / p) = Y – 100 i

Suponga que el nivel de precios se mantiene constante en p

= 1.

a) Calcule el multiplicador renta-gasto (45 º), el

multiplicador fiscal y el multiplicador monetario (ISLM) b) Calcule los valores de Y, i para los que esta economía está en equilibrio interno y externo. Calcule el Saldo Presupuestario.

c) ¿En cuánto variará Y si el gasto público aumenta en 100 unidades monetarias?¿Cuál será el efecto de un aumento de la oferta monetaria de 100 u.m.?

d) Explique las diferencias entre los resultados.

8- Conocemos las siguientes relaciones de una economía abierta al exterior:

C = 100 + 0,9 Yd T = 100 + (1/6) Y TR = 100

I = 250 – 50 i G = 150 X = 100

M = 50 + 0,05 Y (Ms/p) = 500 (Md / p) = Y – 100 i

Suponga que el nivel de precios se mantiene constante en p

= 1

a) Calcule el multiplicador renta-gasto (45 º), el

multiplicador fiscal y el multiplicador monetario (ISLM) b) Calcule los valores de Y, i para los que esta economía está en equilibrio interno y externo. Calcule el Saldo Presupuestario.

c) ¿En cuánto variará Y si el gasto público aumenta en 100 unidades monetarias?¿Cuál será el efecto de un aumento de la oferta monetaria de 100 u.m.?

d) Explique las diferencias entre los resultados.

9. Coneixem les següents relacions d'una economia tancada:

C = 170 + 0,8 Yd T = 160 + 0,25 Y TR = 60

I = 250 – 40 i G = 300 (Ms / p ) = 600 Md = Y – 150 i

Suposem que el nivell de preus és constant, p = 1.

a) Calculi el nivell de renda nacional, el tipus d'interès d'equilibri i el Saldo Pressupostari

(7)

b) Calculi el multiplicador renda-despesa (45 º) i els multiplicadors monetari i fiscal (ISLM).

c) Si el govern decideix augmentar G en 100 u.m., ¿Com variarà el nivell de renda nacional i el Saldo Pressupostari ? 10. Coneixem les següents relacions d'una economia:

C = 120 + 0,9 Yd I = 200 – 50 i G = 180 T = 30 + 0,1 Y TR = 30 – (1 / 15) Y (Ms/p) = 500

(Md / p) = Y – 100 i

Suposi que el nivell de preus és constant, p = 1.

a) Calculi el multiplicador renda-despesa, el multiplicador fiscal y el multiplicador monetari (ISLM)

b) Calculi els valors de Y, i per als quals l'economia està en equilibri. Calculi el Saldo Pressupostari.

c) Quant variarà Y si la despesa pública (G) augmenta 100 u.m.? Quin serà l'efecte d'un augment de l'oferta monetària de 100 u.m.?

QÜESTIONS DE REPÀS

a) Explicar la relació existent entre la inversió i el tipus d'interès, utilitzant el concepte keynesià d'eficàcia marginal del capital.

b) Hom suposa que la inversió augmenta quan el tipus d'interès és baix. Però això no va passar durant la crisi econòmica dels anys trenta. ¿com és possible que malgrat haver-hi uns baixos tipus d'interès es mantingués un baix nivell d'inversió?

c) Si tenim els següents fluxes de caixa d'un projecte d'inversió (corretgits per la seva probabilitat):

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 - 220 + 100 + 150 +80

¿es realitzarà la inversió: a) per i = 5 %? b) per i = 10 %?, c) per i = 20 %?

Quant ha de valer r per tal que la inversió sigui rendible?

d) Discuteixi la següent proposició: la demanda de diner depèn del tipus d'interès (suggerència: consideri també la trampa de la liquidesa).

e) De quins elements depèn la demanda de diner per a transaccions ?

f) Comenti: la política fiscal serà més efectiva quan més elàstica sigui la demanda de diner respecte del tipus d'interès.

g) Expliqui en quines condicions una política monetària o fiscal és més efectiva en una economia ISLM

h) Comenti: l'elasticitat de la inversió respecte del tipus d'interès no influeix en l'efectivitat de la política de despesa pública.

i) Expliqui com s'ajustaria una economia ISLM que presenta excés de demanda de diner i excés de producció. Representi- ho gràficament i comenti-ho.

j) Analitzar com afecta a l'economia un canvi en les expectatives de plusvàlues borsàtils segons un model ISLM, de forma que tothom espera que les accions seguiran pujant.

(Consideri que el consum no queda afectat per les variacions de riquesa dels consumidors)

k) Discuteixi la següent proposició: un increment del tipus impositiu de l'impost sobre la renda sempre disminueix el dèficit públic. (suggerència: plantegi l'argumentació segons un model Renda-Despesa i després desenvolupi-ho en una economia ISLM).

l) Demostri que un augment de l'activitat del sector públic finançat amb més impostos té un efecte expansiu sobre el conjunt de l'economia. Contrasti aquesta proposició en el model Renda-Despesa i en el model ISLM.

m) En la versió neoclàssica del model OA-DA, la OA és vertical a curt i llarg termini. En canvi, des d'altres punts de vista, la OA té pendent positiu a curt termini i és només a llarg termini que es fa vertical. Pot explicar quines raons podrien justificar aquest resultat ?

(8)

SOLUCIONS TEST

MODEL IS-LM

1-C 2-A 3-A 4-A 5-A 6-C 7-A

8-A 9-D 10-B 11-C 12-B 13-A 14-C

15-B 16-C 17-C 18-B 19-A 20-D 21-B

MODEL OA-DA

1-D 2-D 3-C 4-A 5-A 6-A** 7-D

8-D 9-C 10-B 11-C 12-C 13-D 14-A

15-C 16-C 17-D 18-D

6- La resposta B ha de dir. "En ningún momento habrá más mano de obra disponible"

15- La resposta C ha de dir: "Se iniciará un proceso de ajuste por el que, AL PRINCIPIO bajarán tanto los precios como la producción"

SOLUCIONS ALS PROBLEMES 1 a 8.

Problema 1 .

(a) IS: yIS = (1/ 0,1)* (50-100 i) LM: yLM = 100 + 250 i (b) equilibri: y = 180, i = 0,32 (c) representació gràfica:

(d) Mtpdor. Fiscal: γ = 2 Mtpdor. Monetari: β = 3/ 5 (e) ∆ Ms = 30 ⇒ ∆ y = 18 ⇒ y ' = 198 < y màx. = 200 Problema 2.

(a) y = 1200, i = 4, SP = 200 (b) µ = 2,5 γ = 1,5 β = 0,4

(c) ∆ G = 100 ⇒ ∆ y = 150 ⇒ y ' = 1350, i' = 5, SP' =137,5 (d) µ = 2 γ = 1,3043 β = 0,34782

y = 1200, i = 4, SP = 200 Problema 3.

(a) y = 1000, i = 5, SP = 120 (b) µ = 2,5 γ = 1 β = 0,6

(c) ∆ G = 100 ⇒ ∆ y = 100 ⇒ y ' = 1100, i' = 6, SP' =40 (d) µ = 2 γ = 0,90909091 β = 0,54545454

y = 1000, i = 5, SP = 120 Problema 4-A.

(IS-LM no lineal: apareix una equació de 2n grau. La IS és una hipèrbola equilàtera. La LM és lineal)

(a) IS: yIS = (1/ 0,19)* (2570 –1500 / i) LM: yLM = (3830 / 3) i – 5000

equilibri: y = 14055, 2487; i = 14,92578224 Representació gràfica:

(b) Elasticitats IS i LM avaluades al punt d'equilibri:

εy,i IS = -0,037632; εy,i LM = 1,35573

La IS és més rígida ⇒ la Política Fiscal serà més eficaç (c) SP = 355,25

La condició d'equilibri del pressupost és:

T – G = 0 ⇒ G = T = 200 + 0,1 y Nova IS: (1 / 0,09)* (1520 + 1500 / i) Nou equilibri:

y' = 17821,256; i' = 17,87566; G' = 1982,126; SP = 0 (d) De no haver existit mercat de diner,

µ = 1/ 0,19 ⇒ ∆ G = 1982,126 – 1250 =732,126

⇒ ∆ y = 732,126 / 0,19 = 3853,295 ⇒ y' = 17908,5437 Problema 4-B

(a) IS: yIS = (1/ 0,28)* (934 –1000 i) LM: yLM = 1500 + 2500 i

equilibri: y = 2255,88235; i = 0,302353 Representació gràfica:

(b) Elasticitats IS i LM avaluades al punt d'equilibri:

εy,i IS = -0,47859; εy,i LM = 0,33507

La LM és més rígida ⇒ la Política Monetària serà més eficaç (c) SP = – 117,206

La condició d'equilibri pressupostari serà:

T – G = 0 ⇒ G = T = 20 + 0,1 y Nova IS: (1 / 0,23)* (704 – 1000 i)

Nou equilibri: y' = 1069,8413; i' = 0,22793651; G' = 226,984 SP = 0

(d) De no haver existit mercat de diner,

µ = 1/ 0,28 ⇒ ∆ G = 226,984 – 412,794 =–185,81

⇒ ∆ y = –185,81 / 0,28 = – 663,6075⇒ y' = 1592,27485 Problema 5-A.

(IS-LM no lineal: apareix una equació de 2n grau. La IS és una hipèrbola equilàtera. La LM és lineal)

(a) IS: yIS = (1/ 0,19)* (1820 +1200 / i) LM: yLM = 2000 i – 7400

equilibri: y = 10462,874; i = 7,14515 Representació gràfica

(b) Elasticitats IS i LM avaluades al punt d'equilibri:

εy,i IS = -0,084786; εy,i LM = 1,3658

La IS és més rígida ⇒ la Política Fiscal serà més eficaç (c) SP = 246,28

Condició equilibri pressupost: T – G = 0 ⇒ G = T = 200 + 0,1 y Nova IS: (1 / 0,09)* (1020 + 1200 / i)

Nou equilibri: y' = 12969,747; i' = 10,18487; G' = 1496,975 SP = 0

(d) De no haver existit mercat de diner,

µ = 1/ 0,19 ⇒ ∆ G = 1496,975– 1000 = 496,975

⇒ ∆ y = 496,975 / 0,19 =2615,526 ⇒ y' = 13078,4 Problema 5-B.

(a) IS: yIS = (1/ 0,325)* (687,5 –1000 i) LM: yLM = 750 + 2500 i

equilibri: y = 1362,069; i = 0,24483 Representació gràfica

0,5

500 100 180

0,32

0 y

i LM

IS

0,5

200 125

180 0,32

y

i LM

IS

0,10

14055 14,9

3,92 y

i LM

IS

10462 7,14

3,7

y

i LM

IS 0,934

3335,7 1500 2256

0,302

0 y

i LM

IS

0,688

2115,4 750 1362

0,245

0 y

i LM

IS

(9)

(b) Elasticitats IS i LM avaluades al punt d'equilibri:

εy,i IS = -0,55307; εy,i LM = 0,44936

La IS és més rígida ⇒ la Política Fiscal serà més eficaç (c) SP = – 181,895, G = 268,105

Condició equilibri pressupost: T – G = 0 ⇒ G = T = 0,1 y – 50 Nova IS: (1 / 0,275)* (437,5 – 1000 i)

Nou equilibri: y' = 2592,593; i' = 0,137037; G' = 209,2593 SP = 0

(d) De no haver existit mercat de diner,

µ = 1/ 0,325 ⇒ ∆ G = 209,2593– 268,105 = – 58,846

⇒ ∆ y = – 58,846 / 0,325 = – 181,064 ⇒ y' = 1181,0051 Problema 6

(a) IS: yIS = (1/ 0,22)* (150 – 3 i)

LM: Cal calcular primer la Oferta Monetària i això es pot fer de dues formes:

- Directament: M = EMP + D = 50 + 1050 = 1100

- Pel multiplicador de la BM, que més endavant es farà servir:

Ms = mm* BM = BM *(e +1) / (e + r) BM = EMP + DBBC + ECB = 150 e = EMP / D = 50 / 1050 = 1 / 21

r = (ECB + DBBC) / D = 100 / 1050 = 2 / 21 mm = 22 / 3 ⇒ Ms = 1100

Així la LM serà:

yLM = 550 + (3 / 2)* i

equilibri: y = 563,063063; i = 8,7087087 µ = 1 / 0,22; γ = 0, 45045045; β = 0,45045045 Representació gràfica

(b) Efectes de ∆ T = 10 ⇒ ∆ y = – γ c ∆ T =

= – 0,45045045 * 0,8 * 10 = –3,6036036 ⇒ y' = 560 De no haver-hi hagut restriccions financeres, aleshores,

∆ y = – µ c ∆ T = – (1 / 0,22) * 0,8 * 10 = –36,363636

⇒ y' = 526,69943

(c) L'augment de s farà augmentar el multiplicador renda- despesa i, per tant, desplaçarà la IS. El nou equilibri es trobarà a un nivell de producció més gran i a un major tipus d'interès:

s = 0,1 ⇒ c = 0,9 ⇒ µ = (1 / 0,135) = 7,4074074 Nova IS: (1 / 0,135)* (150 – 3 i)

Nou equilibri: y' = 585,48009; i' = 23,6534

(d) Efectes de ∆ BM = 10 ⇒ ∆ y = β ∆ Ms = β*mm*∆ BM

∆ y = 0,45045045* (22 / 3) * 10 = 33,033033 Problema 7

(a) µ = 2,5; γ = 1,11111; β = 0,555556 (b) Y = 1000; i = 5; SP = -33,3333 (c) ∆ G = 100 ⇒ ∆ y = γ ∆ G = 111, 111

y' = 1111,11; SP = – 129,629629

∆ Ms = 100 ⇒ ∆ y = β ∆ Ms = 55,556 y' = 1055,556; SP = – 31,484848

Problema 8

(a) µ = 3,3333; γ = 1,25; β = 0,625 (b) Y = 1000; i = 5; SP = 16,66667 (c) ∆ G = 100 ⇒ ∆ y = γ ∆ G = 125

y' = 1125; SP = – 62,5

∆ Ms = 100 ⇒ ∆ y = β ∆ Ms = 62,5 y' = 1062,5; SP = 27,083333 50

681,8 550 563,1 8,71

0 y

i LM

IS

(10)

QÜESTIONS TIPUS TEST

ECONOMIA OBERTA

1- En una economía abierta con precios fijos, IS-LM-BP, con tipos de cambio flexibles y perfecta movilidad del capital, se puede afirmar que:

a) la política fiscal es ineficaz

b) si aumenta el tipo de interés del resto del mundo, se reducirá el nivel de renta

c) la política monetaria es ineficaz d) las respuestas a) y c) son correctas

2- En una economía abierta con precios fijos, tipos de cambio fijos, sin movilidad de capitales y sin esterilización, a) la política monetaria alcanza su eficacia máxima

b) la política fiscal tiene la máxima eficacia

c) una devaluación aumentará las exportaciones netas d) ninguna de las anteriores afirmaciones es cierta

3- Si en una economía IS-LM-BP con tipos de cambio fijos y movilidad perfecta de capitales se revalúa la moneda nacional:

a) el nivel de renta de equilibrio no variará

b) mejorará el saldo presupuestario del sector público c) disminuirá el nivel de consumo privado (si 0 <PMgC< 1) d) se reducirá la inversión interna

4- En una economía IS-LM-BP con tipos de cambio fijos y perfecta movilidad de capitales, un aumento de la propensión marginal al consumo:

a) aumentará la renta de equilibrio de la economía

b) aumentará el tipo de interés de equilibrio de la economía c) empeorará el saldo presupuestario del sector público d) disminuirán las reservas de divisas del banco central 5- En una economía abierta con precios y tipos de cambio fijos, sin movilidad de capitales y sin esterilización

a) La política fiscal es totalmente eficaz b) La política monetaria es totalmente eficaz

c) La eficacia de la política monetaria depende de la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés d) Nada de lo anterior

6- En una economía abierta con precios y tipos de cambio fijos y perfecta movilidad de capitales, partiendo de una situación de equilibrio en todos los mercados, se produce un aumento de la sensibilidad de la inversión al tipo de interés.

Sin esterilización, en el nuevo equilibrio, una vez se han realizado todos los ajustes

a) El nivel de renta se habrá mantenido constante b) El tipo de interés se habrá mantenido constante c) La inversión se habrá mantenido constante d) La balanza de capitales tendrá el mismo saldo

7- Considere una economía abierta con precios fijos, tipos de cambio flexibles y perfecta movilidad de capitales. Partiendo del equilibrio interno y externo, se produce un aumento de la propensión marginal al ahorro. En el nuevo equilibrio, una vez producidos todos los ajustes,

a) El nivel de renta se habrá mantenido constante b) La balanza por cuenta de capital habrá mejorado c) La balanza por cuenta corriente tendrá el mismo saldo d) son ciertas a) y b)

8- Considere el modelo IS-LM-BP con precios fijos, tipos de cambio fijos y perfecta movilidad de capitales. En tal situación,

a) Un aumento de la cantidad de dinero provocará un aumento de la inversión y una reducción de las exportaciones netas

b) La política fiscal no tiene eficacia

c) Una disminución del tipo de interés externo aumentará el nivel de renta

d) Nada de lo anterior

9- En una economía abierta que funciona con tipos de cambio flexibles (flotación limpia) y con precios fijos a) La balanza de pagos no siempre está en equilibrio

b) El Banco Central puede controlar la oferta monetaria ya que no hay un vínculo entre ésta y el saldo de la balanza de pagos

c) El Banco Central interviene para cubrir los déficits de la balanza de pagos cuando hay una apreciación de la moneda y disminuyan las exportaciones netas

d) son ciertas a), b) y c)

10- En una economia IS-LM-BP amb preus fixos, tipus de canvi fix i sense mobilitat de capitals, la política fiscal a) Sempre és efectiva

b) Mai no és efectiva

c) És efectiva si la inversió és molt sensible al tipus d'interès d) És efectiva només si la demanda de diner és sensible al tipus d'interès

11- En una economia IS-LM-BP amb preus fixos, tipus de canvi fix i perfecta mobilitat de capitals, l'expansió de l'oferta monetària

a) Farà baixar el tipus d'interès i augmentar el nivell de producció

b) Sempre fa augmentar el nivell de producció c) No té cap efecte

d) Sempre fa disminuir el tipus d'interès

12- En una economia IS-LM-BP amb preus fixos, tipus de canvi flexible i mobilitat perfecta de capitals, partint d'una situació d'equilibri, un augment de la despesa pública a) Augmentarà molt la renda nacional (multiplicador fiscal del model renda-despesa)

b) Farà apreciar el tipus de canvi i disminuiran les exportacions netes en la mateixa quantia que l'increment de despesa (multiplicador = 0)

c) Augmentarà el tipus d'interès d'equilibri i el nivell de renda nacional (multiplicador fiscal IS-LM)

d) Farà depreciar el tipus de canvi i augmentaran les exportacions netes (multiplicador fiscal del model OA-DA) 13- En una economia IS-LM-BP amb preus i tipus de canvi fixos i sense mobilitat de capitals, partint d'una situació d'equilibri, el govern decideix devaluar la moneda nacional (sense esterilització), aleshores es pot afirmar que,

a) Augmentaran les exportacions netes però la renda d'equilibri no varia

b) Disminuiran les exportacions netes però la renda d'equilibri no varia

c) Disminuirà el consum i augmentaran les exportacions netes

d) Augmentaran el volum total d'exportacions i la renda d'equilibri

14. Consideri una economia IS-LM-BP amb preus fixos, tipus de canvi perfectament flexibles i perfecta mobilitat dels capitals. Si hi ha sector públic, amb impostos proporcionals sobre la renda i el govern decideix augmentar la despesa pública en 100 u.m.,

a) El dèficit públic augmentarà menys de 100 u.m.

b) Les exportacions netes es reduiran 100 u.m.

(11)

d) L'oferta monetària es reduirà 100 u.m.

15. Consideri una economia IS-LM-BP amb preus fixos que pertany a una Unió Monetària i, per tant, no té altra moneda que la internacional. Si no hi ha mobilitat de capitals podem assegurar que:

a) Un augment de la despesa pública tindrá un efecte desplaçament del 100% sobre la despesa privada, si no hi ha esterilització

b) Una política fiscal serà completament efectiva si no hi ha esterilització

c) Una devaluació de la moneda nacional reduirà el nivell de renda

d) Un augment de la despesa pública tindrà un efecte desplaçament del 100% sobre les exportacions netes.

16. En una economia IS-LM-BP amb preus fixos, tipus de canvi fixos i perfecta mobilitat del capital,

a) La política monetària té una efectivitat completa si hi ha esterilització

b) Les polítiques internes no poden alterar el nivell de producció d'equilibri

c) La política fiscal tindrà molta efectivitat d) La balança comercial sempre estarà en equilibri

PROBLEMES

1. Coneixem les següents relacions d'una economia tancada:

C = 220 + 0,8 Yd T = 140 + 0,25 Y TR = 40

I = 300 – 40 i G = 200 (Ms / p ) = 600 Md = Y – 150 i

Suposem que el nivell de preus es manté constant al nivell p

= 1.

a) Calculi el nivell de renda nacional, el tipus d'interès d'equilibri i el Saldo Pressupostari

b) Calculi el multiplicador renda-despesa (45 º) i els multiplicadors monetari i fiscal (ISLM).

c) Si el govern decideix augmentar G en 100 u.m., ¿Com variarà el nivell de renda nacional i el Saldo Pressupostari ? Suposi ara que l'economia s'obre a l'exterior, en un règim de tipus de canvi flexible i sense mobilitat de capitals. Les relacions comercials són les següents:

X = 120 + 4 R M = 50 + 0,1 Y – R

d) Calculi el nivell de renda nacional, el tipus d'interès i el tipus de canvi real d'equilibri.

2. Coneixem les següents relacions d'una economia:

C = 240 + 0,75 Yd T = 150 + 0,2 Y TR = 30 I = 350 – 60 i G = 200 (Ms / p ) = 500 Md = Y – 100 i

Suposem que el nivell de preus es manté constant al nivell p

= 1.

a) Calculi el nivell de renda nacional, el tipus d'interès d'equilibri i el Saldo Pressupostari

b) Calculi el multiplicador renda-despesa (45 º) i els multiplicadors monetari i fiscal (ISLM).

c) Si el govern decideix augmentar G en 100 u.m., ¿Quant variaran el nivell de renda nacional i el Saldo Pressupostari ?

tipus de canvi flexible i sense mobilitat de capitals. Les relacions comercials són les següents:

X = 150 + 4 R M = 60 + 0,1 Y – R

d) Calculi el nivell de renda nacional, el tipus d'interès i el tipus de canvi real d'equilibri.

3. Conocemos las siguientes relaciones de una economía abierta al exterior con tipos de cambio flexibles:

C = 100 + 0,9 Yd T = 30 + 0,1 Y TR = 30 – (1 / 15) Y I = 200 – 50 i G = 200 X = 120 + 4 R M = 20 + 0,15 Y – R (Ms/p) = 500

(Md / p) = Y – 100 i

Suponga que el nivel de precios se mantiene constante en p

= 1.

a) Calcule el multiplicador renta-gasto (45 º), el

multiplicador fiscal y el multiplicador monetario (ISLM) b) Calcule los valores de Y, i, R para los que esta economía está en equilibrio interno y externo. Calcule el Saldo Presupuestario.

c) ¿En cuánto variará Y si el gasto público aumenta en 100 unidades monetarias?¿Cuál será el efecto de un aumento de la oferta monetaria de 100 u.m.?

d) Explique las diferencias entre los resultados y discuta, sin calcularlo, con lo que habría ocurrido en caso de haber perfecta movilidad de capitales.

4. Conocemos las siguientes relaciones de una economía abierta al exterior con tipos de cambio flexibles:

C = 100 + 0,9 Yd T = 100 + (1/6) Y TR = 100

I = 250 – 50 i G = 150 X = 100 + 4 R M = 60 + 0,05 Y – R (Ms/p) = 500

(Md / p) = Y – 100 i

Suponga que el nivel de precios se mantiene constante en p

= 1

a) Calcule el multiplicador renta-gasto (45 º), el

multiplicador fiscal y el multiplicador monetario (ISLM) b) Calcule los valores de Y, i, R para los que esta economía está en equilibrio interno y externo. Calcule el Saldo Presupuestario.

c) ¿En cuánto variará Y si el gasto público aumenta en 100 unidades monetarias?¿Cuál será el efecto de un aumento de la oferta monetaria de 100 u.m.?

d) Explique las diferencias entre los resultados y discuta, sin calcularlo, con lo que habría ocurrido en caso de haber perfecta movilidad de capitales.

5. Tenim les següents dades d'una economia:

C = 250 + 0,8 yd

T= 250 + 0,0625 y I = 1200 – 5 i G = 800

(Md / p) = y – 100 i (Ms / p ) = 7000 p = 1

(c = 0,8; t = 0,0625; h = 5; k = 1; l = 100)

(12)

a) Trobeu quan valen els multiplicadors per a un model Renda-Despesa (µ) i per al model ISLM (γ, β).

b) Trobeu les expressions per la IS i per la LM

c) Quins són els nivells de producció i de tipus d'interès d'equilibri ?

d) Trobeu quin efecte té un increment de G de 100 unitats monetàries i compareu-lo amb l'efecte d'un increment de (Ms/ p) de 100 u.m.

Suposem que aquesta economia està oberta a l'exterior. Les transaccions amb l'exterior queden representades en les següents relacions:

X = 1200 + R

M = 100 + 0,15 Y – R FC = 50 (i – ix)

El tipus d'interès mundial és ix = 10 (els nous paràmetres són : m = 0,15, j = 50, v = 2).

e) Trobar el multiplicador Renda-Despesa amb economia oberta µx. Trobar les noves expressions de la IS i de la LM.

Trobar l'expressió de la BP.

f) Comprovar que hi ha una solució d'equilibri quan R = 50, y = 8000, i = 10, p = 1.

g) Suposant que el tipus de canvi és flexible i els preus no varien, calcular quins efectes té un augment de la despesa del sector públic (G) de 100 u.m. i comparar-lo amb l'efecte d'un increment de l'oferta de saldos reals (Ms/p) de 100 u.m.

h) Suposant que el tipus de canvi és fix, R = 50, calcular quin efecte té un augment de G de 100 u.m. Calcular quina serà l'oferta monetària en aquesta situació.

i) Calcular l'efecte d'una disminució del tipus d'interès mundial fins a ix = 5 quan R = 50 (tipus de canvi fix) i quan el tipus de canvi és flexible.

j) Comparar aquest resultat amb el cas que hi ha perfecta mobilitat de capitals (j = ∞).

6. Coneixem les següents relacions d'una economia, oberta a l'exterior, amb tipus de canvi flexibles:

C = 150 + 0,8 Yd X = 150 + 5 R

I = 200 – 50 i M = 80 + 0,1 Y – R

G = 140

T = 110 + 0,125 Y (Ms/p) = 500

TR = 85 (Md / p) = Y – 100 i

Suposi que el nivell de preus és constant, p = 1.

a) Calculi el multiplicador renda-despesa, el multiplicador fiscal y el multiplicador monetari (ISLM)

b) Calculi els valors de Y, i, R per als quals l'economia està en equilibri. Calculi el Saldo Pressupostari.

c) Quant variarà Y si la despesa pública augmenta 100 u.m.

? Alternativament, quin hauria estat l'efecte d'un augment de l'oferta monetària de 100 u.m. ?

d) Expliqui les diferències entre els resultats i discuteixi què hauria passat si hi hagués hagut perfecta mobilitat de capitals i el tipus d'interès exterior hagués estat i x = 6.

7. Coneixem les següents relacions d'una economia tancada:

C = 200 + 0,8 Yd T = 185 + 0,25 Y TR = 85

I = 250 – 40 i G = 370 (Ms / p ) = 600 Md = Y – 150 i

Suposem que el nivell de preus es manté constant al nivell p

= 1.

a) Calculi el nivell de renda nacional, el tipus d'interès d'equilibri i el Saldo Pressupostari

b) Calculi el multiplicador renda-despesa (45 º) i els multiplicadors monetari i fiscal (ISLM).

c) Si el govern decideix augmentar G en 100 u.m., ¿Com variarà el nivell de renda nacional i el Saldo Pressupostari ? Suposi ara que l'economia s'obre a l'exterior, en un règim de tipus de canvi flexible i sense mobilitat de capitals. Les relacions comercials són les següents:

X = 180 + 7 R

M = 100 + 0,1 Y – 2 R

d) Calculi el nivell de renda nacional, el tipus d'interès i el tipus de canvi real d'equilibri.

8. Coneixem les següents relacions d'una economia tancada:

C = 170 + 0,8 Yd T = 160 + 0,25 Y TR = 60

I = 250 – 40 i G = 300 (Ms / p ) = 600 Md = Y – 150 i

Suposem que el nivell de preus es manté constant al nivell p

= 1.

a) Calculi el nivell de renda nacional, el tipus d'interès d'equilibri i el Saldo Pressupostari

b) Calculi el multiplicador renda-despesa (45 º) i els multiplicadors monetari i fiscal (ISLM).

c) Si el govern decideix augmentar G en 100 u.m., ¿Com variarà el nivell de renda nacional i el Saldo Pressupostari ? Suposi ara que l'economia s'obre a l'exterior, en un règim de tipus de canvi flexible i sense mobilitat de capitals. Les relacions comercials són les següents:

X = 150 + 4 R M = 80 + 0,1 Y – R

d) Calculi el nivell de renda nacional, el tipus d'interès i el tipus de canvi real d'equilibri.

e)

9. Coneixem les següents relacions d'una economia, oberta a l'exterior, amb tipus de canvi flexibles:

C = 120 + 0,9 Yd (Ms/p) = 500

I = 200 – 50 i (Md / p) = Y – 100 i G = 180

T = 30 + 0,1 Y X = 140 + 4 R

TR = 30 – (1 / 15) Y M = 40 + 0,15 Y – R Suposi que el nivell de preus és constant, p = 1.

a) Calculi el multiplicador renda-despesa, el multiplicador fiscal y el multiplicador monetari (ISLM)

b) Calculi els valors de Y, i, R per als quals l'economia està en equilibri. Calculi el Saldo Pressupostari.

c) Quant variarà Y si la despesa pública augmenta 100 u.m.?

Quin serà l'efecte d'un augment de l'oferta monetària de 100 u.m. ?

d) Expliqui les diferències entre els resultats i discuteixi què hauria passat si hi hagués hagut perfecta mobilitat de capitals i el tipus d'interès exterior hagués estat i x = 5.

QÜESTIONS DE REPÀS

a) Expliqui els efectes d'una política fiscal expansiva en una situació d'atur i de dèficit de la balança per compte corrent (tipus de canvi fixes i no hi ha moviments de capital).

b) Discuteixi la següent afirmació: un increment del consum en béns interns porta a un empitjorament de la balança per compte corrent (Expliqui perquè un increment de la despesa

(13)

empitjorament del SCC encara que es realitzi íntegrament en béns interns)

c) La política monetària en una economia oberta mab preus fixos (ISLMBP) pot ser més efectiva que en una economia tancada (ISLM). Quines condicions s'han de complir per tal que aquesta afirmació sigui certa? Per quin mecanisme es produeiox aquest efecte?

d) Quin efecte tindrà una disminució d'impostos sobre la renda en una economia oberta, amb perfecta mobilitat de capitals i amb la mateixa moneda que els països amb els que comercia (Espanya i la UE després del 2002)? Analitzi-ho en el marc del model ISLMBP amb preus fixos.

e) Quan en el model de Renda-Despesa hi incorporem un segon país, ¿podem seguir considerant les exportacions com una funció exògena? Quins efectes d'interdependència s'introdueixen? (Suggerència: modeli dues economies Renda-Despesa A i B, sense sector públic, on les exportacions de A són importacions de B i les importacions de A són exportacions de B)

SOLUCIONS

TEST:

1. A 2. D 3. C 4. A 5. D 6. B 7. A

8. C 9. B 10. B 11. C 12. B 13. D 14.B 15.A 16.C

PROBLEMES

1. (a) y = 1200, i = 4, SP = 200 (b) µ = 2,5 γ = 1,5 β = 0,4

(c) ∆ G = 100 ⇒ ∆ y = 150 ⇒ y ' = 1350, i' = 5, SP' =137,5 (d) µ = 2 γ = 1,3043 β = 0,34782

y = 1200, i = 4, R = 10, SP = 200 2. (a) y = 1000, i = 5, SP = 120 (b) µ = 2,5 γ = 1 β = 0,6

(c) ∆ G = 100 ⇒ ∆ y = 100 ⇒ y ' = 1100, i' = 6, SP' =40 (d) µ = 2 γ = 0,90909091 β = 0,54545454

y = 1000, i = 5, R = 2, SP = 120 3. (a) (a) ISLM, economia tancada

µ = 4; γ = 1,33333; β = 0,66667 ISLM, economia oberta

µ = 2,5; γ = 1,11111; β = 0,555556 ISLMBP

γ = 1,33333; β = 0,66667

(b) Y = 1000; i = 5; R = 10; SP = -33,3333 (c) ∆ G = 100 ⇒ ∆ y = 133, 333

y' = 1133,33; SP = – 111,111; i = 6,3333; R = 14

∆ Ms = 100 ⇒ ∆ y = 66,6667

y' = 1066,667; SP = – 22,2222; i= 4,6667; R = 12 4. (a) ISLM, economia tancada

µ = 4; γ = 1,33333; β = 0,66667 ISLM, economia oberta

µ = 3,3333; γ = 1,25; β = 0,625 ISLMBP

γ = 1,33333; β = 0,66667

(b) Y = 1000; i = 5; R = 2; SP = 16,66667 (c) ∆ G = 100 ⇒ ∆ y = γ ∆ G = 133,333

y' = 1133,33; i= 6,3333; R = 3,3333; SP = – 61,1111

∆ Ms = 100 ⇒ ∆ y = β ∆ Ms = 66,6667

y' = 1066,67; i = 4,6667; R = 2,6667; SP = 27,77778 5. (a) µ = 1/(1–c+ct) = 1/(1–0,8+0,8*0,0625) = 1/0,25= 4 γ = µ / (1 + µhk / l ) = 4 / (1 + 4*5 / 100) = 3 1/3 β = γ h / l = 3 1/3 * 5 / 100 = 0,1666667

y = C + I + G = = µ (A - h i) =

= 250 + 0,8 (Y – T) + 1200 – 5 i + 800 = 4 (2050 – 5 i) yIS = 8200 – 20 i

LM:

(Md / p) = (Ms / p) y – 100 i = 7000 yLM = 7000 + 100 i

(c) En equilibri, el tipus d'interès i el nivell de producció seran:

yIS = yLM

8200 – 20 i = 7000 + 100 i ==> i = 10 substituïnt i = 10 en la IS o la LM es troba que: y = 8000 (d) Efecte de ∆ G = 100.

∆ y = γ ∆ G = 3 1/3 * 100 = 333 1/3

y' = 8333,333. Substituïnt a la LM, i' = 13,333 Efecte de ∆ (Ms / p) = 100

∆ y = β ∆ (Ms/p) = 0,1666667 * 100 = 16,666667 y '' = 8016,667 ==> i'' = 9,1667

(e) El nou multiplicador serà:

µx = 1 / (1–c+ct+m) = 1 / (1–0,8+0,05+0,15) = 1/0,4 = 2,5 La nova IS serà (amb tipus de canvi flexible, R és endògen)

y = C + I + G + X – M =µx (A – h i + X0 – M0 + vR) =

= 2,5 (2050 – 5 i + 1200 – 100 + 2*R) =

= 2,5 (3150 – 5 i + 2*R)

Amb tipus de canvi flexibles la LM serà la mateixa ja que Ms/p és exògena. Amb tipus de canvi fixos, la LM serà:

(Ms/p) = y – 100 i y = (Ms/p) + 100 i

La condició d'equilibri del sector exterior, BP = 0 serà (amb tipus de canvi flexible R és endògen):

X – M + FC = 0

1200 + R – 100 – 0,15 y + R + 50 (i – 10 ) = 0 y = (600 + 50 i + 2 R) / 0,15

(f) Substituïnt els valors, es comprova que és cert

(g) La variació de G altera la IS amb + 100 u.m. Per substitució es troba el nou equilibri:

∆ y = 125 ==> mtpdor = 1,25 y = 8125; R = 28,125; i = 11,25

La variació de Ms/p altera la LM amb +100 u.m. Les noves solucions són:

∆ y = 68,75 ==> mtpdor = 0,6875 y = 8068,75; R = 62,9687; i = 9,6875

(h) Per R = 50, la variació de G altera la IS en + 100 u.m.

∆ y = 240,9638 ==> mtpdor = 2,409638 y = 8240,96; i = 10,723; Ms/p = 7168,675

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :