• No se han encontrado resultados

TÈCNIQUES D ACLARIDA PER A POMERES EN ECOLÒGIC

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TÈCNIQUES D ACLARIDA PER A POMERES EN ECOLÒGIC"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

L’aclarida de la pomera en agricultura ecològica

L’aclarida de fruits és una pràctica indispensable en fructicultura que segueix essent un dels punts crítics del sistema de producció de la pomera en agricultura ecològica. L’aclarida és clau per a produir fruita de qualitat, per a evitar l’alternança de les floracions i de les collites i per a rendibilitzar al màxim les plantacions.

En el marc de la producció ecològica es disposa de productes aclaridors de flors, d’aclarida mecànica i d’aclarida manual. L’aclarida manual és una de les tècniques més utilitzades tot i que és una operació lenta, llarga i costosa i que a més, sovint té l’inconvenient que s’intervé massa tard per a poder reduir l’alternança. En aquest sentit, tant l’ús de productes aclaridors de flors com el d’aparells mecànics durant la floració permeten intervencions primerenques i una reducció dels costos d’aclarida.

En diferents zones d’Europa i de les nostres contrades s’està posant a punt les diferents tècniques d’aclarida en floració amb resultats molt interessants.

Productes aclaridors de flors

L’efecte dels productes aclaridors de flors es basa en l’aplicació de substàncies que impedeixen la fecundació de les flors. Els mecanismes d’acció d’aquests productes són varis: reducció de la germinació dels grans de pol·len, disminució de la taxa fotosintètica de les fulles, impediment de l’obertura de les flors o de la possibilitat de fecundar els òvuls. En els darrers treballs en agricultura ecològica per regular la càrrega dels arbres mitjançant productes aclaridors de flors s’han utilitzat

productes com: oli mineral d’estiu, oli de panís, oli de gira-sol, oli de colza, oli d’oliva, vinagre, bicarbonat sòdic, clorur sòdic i polisulfur de calci. Fins fa relativament poc temps, cap d’aquests productes havia estat provat en les nostres condicions.

Aspecte d’uns corimbes de pomera després d’una aplicació amb polisulfur de calci (Foto: G. Alins, IRTA-Estació Experimental de Lleida).

Assajos a les estacions experimentals de l’IRTA

A partir de l’any 2002, l’IRTA va començar a fer assajos d’aclarida en floració amb les varietats ‘Galaxy’, ‘Red Chief®’ i ‘Golden Smoothee®’. Es van provar diversos productes (caolí, sabó potàssic, vinagre, mullant nonilfenol polietilenglicol èter, oli mineral d’estiu, oli d’oliva + nonilfenol polietilenglicol èter, oli de panís + nonilfenol polietilenglicol èter, polisulfur de calci, permanganat potàssic, clorur sòdic i clorur càlcic) que van ser comparats amb un testimoni no aclarit i amb una aclarida manual de fruits. Una anàlisis global de les dades indica que el sabó potàssic, els olis vegetals emulsionats amb sabó o mullant, el permanganat potàssic i el

F I T X A 5 7 Setembre 2011

TÈCNIQUES D’ACLARIDA PER A POMERES EN ECOLÒGIC

RESUM

L’aclarida és una pràctica indispensable en fructicultura per a produir fruita de primera qualitat. La tècnica més habitual en agricultura ecològica és l’aclarida manual, però aquesta té associats uns elevats costos i és poc efectiva contra l’alternança. En aquesta fitxa tècnica s’ofereixen dos sistemes alternatius a l’aclarida manual: l’ús de productes aclaridors de flors i l’aclarida mecànica. En aquest sentit es mostren els treballs realitzats a l’IRTA per posar a punt aquestes tècniques i s’ofereixen recomanacions per a la seva aplicació

(2)

polisulfur de calci redueixen la càrrega dels arbres (Figura 1).

a

bc

c bc

b a

bc

C B

A

BC C C C

1 2 3 4 5 6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

testimoni sabó oliva polisulfurpermanganat CaCl2 manual Russeting reticular (Escala categòrica: 1-6)

Núm. fruits per 100 corimbes

tractament càrrega russeting

Figura 1.- Número de fruits a collita per 100 corimbes a floració (barres) i nivell de russeting (punts) avaluat mitjançant una escala de 6 punts (1: molt baix, 6: molt alt) per la varietat

‘Golden Smoothee®’. Tractaments seguits de la mateixa lletra no són significativament diferents segons el Test de Rang Múltiple de Duncan (p<0,05).

L’oli d’oliva i el sabó potàssic tenen certes limitacions d’ús ja que provoquen russeting en varietats com ‘Golden Smoothee®’ (Figura 1). Per tant, aquests productes no es poden utilitzar per aclarir varietats de poma produïdes per a consum en fresc que siguin susceptibles a russeting ja que redueix la seva qualitat comercial. Pel que fa al permanganat potàssic, el 17 de març de 2009 va ser exclòs de l’annex I de la directiva 91/414/CEE i per tant el seu ús agrícola ja no està permès.

Conclusions

Així doncs, de tots el productes que han produït aclarida, només el polisulfur de calci aplicat a una dosi del 4% es pot utilitzar sense restriccions ni de tipus legal ni fitotòxic.

Les aplicacions poden començar 48 h després d’arribar al 20% de flors obertes, amb l’objectiu d’assegurar la pol·linització de la flor central. Posteriorment, s’han de repetir les aplicacions per tal d’evitar la pol·linització i/o fecundació de la resta de flors del corimbe. El nombre d’aplicacions dependrà de la intensitat de floració, del nivell propi de quallat de la varietat i de les expectatives de quallat de l’any en particular. Així doncs, en varietats amb baixos nivells de quallat i baixa floració, una aplicació serà suficient; però en varietats amb alts nivells de quallat i alta floració seran necessaris un mínim de 3 tractaments i probablement una intervenció manual addicional per tal d’acabar d’ajustar el nivell de càrrega.

L’aclarida mecànica

Al mercat existeixen varis estris mecànics per a l’aclarida de flors amb diferents variacions segons la marca i el model. En termes generals, però, tots aquests aparells disposen d’un eix vertical proveït de fils en els quals es pot regular la velocitat de rotació de l’eix, la densitat de fils, la distància a l’arbre i la inclinació de l’eix. Per tal d’aconseguir un bon efecte d’aclarida cal regular tots aquests paràmetres i a més a més, determinar la finestra d’intervenció (entre botó rosa i plena floració) i, en el cas de les màquines acoblades al tractor, ajustar la velocitat d’avanç (5-8,5 km/h).

En la regulació de la maquinària també cal tenir en compte la varietat, el sistema de conducció dels arbres i la intensitat de floració. Per tant, doncs, és imprescindible realitzar petits ajusts en cada parcel·la i situació particular.

Màquina d’aclarida mecànica Darwin® 250 en funcionament en pomeres ‘Galaxy’ (Foto: G. Àvila, IRTA-Mas Badia).

Els avantatges

• Independent de les condicions meteorològiques en el moment de realitzar l’aclarida

• Regulable en funció de la densitat de floració

• Redueix els costos de mà d’obra de l’aclarida manual

• Evita l’alternança

Per tenir un efecte d’aclarida satisfactori, és imprescindible ajustar la màquina a cada parcel·la

(3)

• Només requereix una sola intervenció

• Intervenció ‘ràpida’ (1,2-1,5 hores/ha)

• No aporta residus a la fruita

• Útil i efectiu en totes les varietats

Els desavantatges

• L’aclarida és més homogènia i eficient com més plana és la forma de conducció dels arbres (mur fruiter, bi- eix).

• La topografia del camp condiciona l’estabilitat d’avanç del tractor (forts pendents, canaletes de reg, pedres i altres irregularitats dificulten la seva acció)

• Augment del risc de pèrdues en cas de gelades

• Augment del risc de foc bacterià (Erwinia emylovora) en zones afectades

• Provoca petites lesions en fulles i branques

• Pot provocar lesions als fruits (2-4%) especialment en intervencions tardanes

Resultats de les experiències en pomeres ‘Galaxy’,

‘Brookfield Gala®’, ‘Golden Reinders®’ i ‘Fuji Kiku®

8’

L’any 2009 sobre la varietat ‘Galaxy’ a l’IRTA-Estació Experimental Agrícola Mas Badia (Girona) es va assajar l’aclarida amb un sistema mecànic manual: l’Electro’flor®.

Per a aquest assaig es va ajustar l’estri amb un raspall de 4 fils de 9 cm de longitud que giraven entre 500 i 900 rpm.

Estri per a l’aclarida mecànica manual de flors (Electro’flor®) en funcionament en pomeres ‘Galaxy’ (Foto: G. Àvila, IRTA-Mas Badia).

Al 2010 es van assajar dues màquines d’aclarida mecànica: la Darwin® 250 i la Fuet®. La primera es va provar sobre les varietats ‘Galaxy’ i ‘Golden Reinders®’ a l’IRTA-Estació Experimental Agrícola Mas Badia (Girona), mentre que la segona es va utilitzar per aclarir flors de les

varietats ‘Brookfield Gala®’ i ‘Fuji Kiku® 8’ a l’IRTA-Estació Experimental de Lleida.

La Darwin® 250 disposa de 9 fils de 60 cm de longitud cada 5 cm amb una alçada de treball de 2,5 m. El Fuet® té fils de 60 cm distribuïts per parells cada 3 cm i una alçada de treball de 2,5 m.

Assaigs d’aclarida mecànica en ‘Galaxy’

Els dos anys d’assaigs es van realitzar en pomeres de la varietat ‘Galaxy’ sobre portaempelt M9 NAKB plantades a l’any 2000 a un marc de plantació de 3,7x1m.

Taula 1.- Descripció de les estratègies assajades en ‘Galaxy’, 2009.

Taula 2.- Resultats per la varietat ‘Galaxy’, 2009.

Estratègies Nº fruits /100 corimbes

Nº fruits /arbre

Calibre mitjà (mm) ACLARIDA

MANUAL 59.5 a 161.4 a 71.6 a

ELECTRO’FLOR® 57.3 a 157.8 a 71.8 a

Tractaments seguits de la mateixa lletra no són significativament diferents (Tukey, p<0,05).

L’aclarida mitjançant l’Electro’flor® va representar una reducció de 150 h/ha respecte a l’aclarida manual. Els resultats en la reducció de la càrrega dels arbres i la qualitat final dels fruits van ser similars entre les dues estratègies (

Taula 2). El nivell de lesions provocades per l’estri mecànic Electro’flor® va ser de l’ordre del 3%.

Taula 3.- Descripció de les estratègies assajades en ‘Galaxy’, 2010.

Estratègies Estadi fenològic

Data

d’intervenció Descripció ACLARIDA

MANUAL F2+60 dies 14/06/2010 Intentant ajustar a 5 fruits/cm2

Velocitat d’avanç (km/h)

5 6 7

- 230 - 270 270 270 ACLARIDA

MECÀNICA DARWIN®

60% F1 14/04/2010

rpm

- 310 - Estratègies Estadi

fenològic Data

d’intervenció Descripció

ACLARIDA

MANUAL F2+50 dies 10/06/2009

Intentant ajustar a 5 fruits/cm2 ACLARIDA

MECÀNICA E2-F1 07/04/2009 ELECTRO’FLOR®

manual

(4)

ab a

ab

bc bc

c

0 10 20 30 40 50 60 70 80

MANUAL DARWIN 230/6

DARWIN 270/7

DARWIN 270/5

DARWIN 270/6

DARWIN 310/6

fruits/100 corimbes

tractament

Figura 2.- Quallat (número de fruits per 100 corimbes) per la varietat ‘Galaxy’. Tractaments seguits de la mateixa lletra no són significativament diferents (Tukey, p<0,05).

Totes les estratègies d’aclarida mecànica amb la Darwin® van assolir un nivell de càrrega de fruita similar a l’aclarida manual excepte la combinació de 310 rpm i 6 km/h que va sobreaclarir (Figura 2). De manera general, a més revolucions del rotor més efecte d’aclarida. Les produccions i la qualitat final dels fruits (calibre i superfície colorejada) també van ser similars entre aclarida manual i mecànica a 230-270 rpm i 5-7 km/h.

La conducció centrífuga dels arbres no va suposar un inconvenient per a una bona aclarida mecànica i el nivell de lesions provocades al fruit va ser de l’ordre del 2%.

Assaig d’aclarida mecànica en ‘Golden Reinders®’

En aquest assaig, es van utilitzar pomeres de la varietat

‘Golden Reinders®’ sobre portaempelt M9 NAKB plantades a l’any 2003 a un marc de plantació de 3,75 x 1,1 m.

Taula 4.- Descripció de les estratègies assajades en ‘Golden Reinders®’.

Estratègies Estadi fenològic

Data

d’intervenció Descripció

TESTIMONI - - Cap pràctica d’aclarida

Velocitat d’avanç(km/h)

7 8

270 -

290 290

ACLARIDA MECÀNICA DARWIN®

60% F1 20/04/2010 rpm

310 -

L’any 2010 l’aclarida mecànica va provocar una sobreaclarida degut a la baixa densitat de floració dels arbres i a les males condicions de quallat que hi van haver ens els dies posteriors a la floració.

No es van observar diferències significatives entre les revolucions de rotor ni entre les velocitats d’avançament del tractor assajades (Figura 3).

L’aclarida mecànica no va representar un augment de la incidència de russeting en els fruits i el nivell de lesions provocades va ser de l’ordre del 4%.

a

b b b

b 0

10 20 30 40 50 60 70

TESTIMONI DARWIN 270/7

DARWIN 290/7

DARWIN 290/8

DARWIN 310/7

fruits/100 corimbes

Tractaments

Figura 3.- Quallat (número de fruits per 100 corimbes) per la varietat ‘Golden Reinders®’. Tractaments seguits de la mateixa lletra no són significativament diferents (Tukey, p<0,05).

Assaig d’aclarida mecànica en ‘Brookfield Gala®’ i ‘Fuji kiku® 8’

L’assaig es va realitzar en pomeres de la varietat

‘Brookfield Gala®’ i ‘Fuji kiku® 8’ totes dues sobre portaempelt M9 plantades a l’any 2004 i a un marc de plantació de 4 x 1,4m.

Taula 5.- Descripció de les estratègies assajades en ‘Brookfield Gala®’ i ‘Fuji kiku® 8’.

Estratègies Estadi fenològic

Data

d’intervenció Descripció

TESTIMONI - - Cap pràctica

d’aclarida ACLARIDA

MECÀNICA 100% F2 19/04/2010 Fuet® 4,8 Km/h i 320 rpm

a

b ns

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Brookfield Gala Fuji

fruits/100 corimbes

Varietat

Testimoni Fuet

Figura 4.- Quallat (numero de fruits per 100 corimbes) en Brookfield Gala®’ i ‘Fuji’. IRTA-Estació Experimental de Lleida.

En aquest assaig, tot i els alts nivells de floració a les dues varietats (mitjanes de 585 i 460 corimbes per arbre en ‘Brookfield Gala®’ i ‘Fuji Kiku® 8’, respectivament), les condicions meteorològiques adverses després de la floració, van provocar uns índexs de quallat baixos que feien innecessària l’aclarida dels

(5)

arbres (Figura 4). L’ús del Fuet® en ‘Brookfield Gala®’ va provocar aclarida, amb una disminució de prop del 30%

del quallat, mentre que en ‘Fuji Kiku® 8’ aquests efectes no van ser tant evidents.

Altres proves

Per altra banda, al 2010 també es van realitzar proves pilot en un total de 10 finques comercials de l’àrea de producció fructícola de Girona. Es van utilitzar varietats del grup Gala, Golden, Delicious i Fuji on s’hi van provar fins a 9 combinacions diferents de rotació de l’eix (270, 290, 310 i 330 rpm) i velocitat d’avançament del tractor (6, 7 i 8 km/h) de la màquina Darwin® 250. En el 46% dels casos es va obtenir un efecte d’aclarida satisfactori, en el 29% es va sobreaclarir i el 25% va tenir un efecte insuficient en la regulació de la càrrega. Els casos en què es combinaven revolucions altes de rotació de l’eix i velocitats d’avançament baixes van provocar sobreaclarida; contràriament, velocitats de rotació baixes amb velocitats d’avanç altes van provocar una aclarida insuficient. De totes aquestes proves es va poder concloure que el règim de funcionament de la Darwin® s’ha d’ajustar parcel·la a parcel·la ja que els seus efectes varien segons la varietat i la densitat de floració però que els valors correctes de funcionament fluctuen entre 6-7 km/h (la velocitat d’avançament del tractor) i 250-290 rpm (la velocitat de rotació de l’eix).

Conclusions

En el conjunt dels resultats obtinguts, es va concloure que tant a les proves específiques com en les proves pilot es consolida l’efecte aclaridor de la màquina sense tenir incidència rellevant en la qualitat final dels fruits.

Resum de les diferents estratègies d’aclarida

En agricultura ecològica disposem de vàries opcions per a regular la càrrega dels arbres, cada una d’elles amb els seus avantatges i inconvenients.

A la Figura 5 es mostra un itinerari d’aclarida en producció ecològica amb les diferents tècniques disponibles i els seus respectius moments d’intervenció.

Així doncs, el procés de regulació de la càrrega començaria amb l’esporga dels arbres, continuaria durant la floració amb l’aclarida mecànica o les aplicacions amb polisulfur de calci i posteriorment, en cas que sigui necessari, amb una aclarida manual per tal d’ajustar el nombre de fruits als que l’arbre pot suportar sense penalitzar la qualitat final de la fruita.

POLISULFUR DE CALCI 4%

F1 F2 G . . .

ESPORGA ELIMINAR BRANQUES EXTINCIÓ

hivern

+

ACLARIDA MANUAL

F2 + 40-80 dies

+

ACLARIDA MECÀNICA

ESPORGA ACLARIDA

FLORS

ACLARIDA DE FRUITS

AJUSTAR LA CÂRREGA ALS ARBRES

F2+80 F2+60 F2+50 F2+40

Fuji Gala Delicious Golden

ó

Figura 5.- Itinerari de l’aclarida per pomeres en ecològic.

Autors/es:

Glòria Àvila; A/e: gloria.avia@irta.cat Simó Alegre; A/e: simo.alegre@irta.cat Georgina Alins; A/e: georgina.alins@irta.cat Joaquim Carbó; A/e: joaquim.carbo@irta.cat

Estanis Torres; A/e: estanis.torres@irta.cat

Referencias

Documento similar

Fins ara he tractat la relació entre ciència i art posant de manifest la infl uència de les teories científi ques en l’obra d’alguns artistes i de l’impacte dels

Mode D (Doppler): es basa en l ’efecte que es produeix sobre l ’ ona acústica quan aquesta troba un objecte en moviment. Quan xoca amb la interfase, una part de l’ ona

Pese a ello y bajo los argumentos de Atl, la arquitectura que la revolución mexicana muestra al mundo es una obra propia y llena de la contemporaneidad buscada, una obra que

b) S'escriu amb d, darrere vocal, en les paraules planes els femenins i derivats de les quals porten una d: àcid (amb d, per àcida), òxid (per òxida).. c) S'lescnu amb d, darrere

document que sigués adreçat únicament per l’escola i pels professors per tal de que tinguessin eines per tal de saber tractar de forma correcta a l’infant amb

We have created this abstract to give non-members access to the country and city rankings — by number of meetings in 2014 and by estimated total number of participants in 2014 —

En resum, Penguin Books és una marca amb una llarga història i una gran reputació en el món editorial, coneguda per la seva compromís amb la publicació de llibres de qualitat i per

Artistes vs IA com a Ludisme del s.XXI El mon