• No se han encontrado resultados

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI(ESPECIALITATS D’ E.S.O, BATXILLERAT I DE CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL IMPARTIDES PEL COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, ORDENADES PER CODI)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI(ESPECIALITATS D’ E.S.O, BATXILLERAT I DE CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL IMPARTIDES PEL COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, ORDENADES PER CODI)"

Copied!
76
0
0

Texto completo

(1)

- PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ CONTÍNUA DE LLOCS DE TREBALL I DE PROVISIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA EN RÈGIM D’INTERINITAT - ESPECIALITATS I TITULACIONS

CURS 2021-22

REQUISIT LINGÜÍSTIC DE VALENCIÀ : Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià (DOGV núm.8736/10.02.2020):

- CERTIFICAT DE NIVELL C1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (JQCV) O EQUIVALENTS.

- ELS CERTIFICATS, QUE ES CONSIDEREN EQUIVALENTS AL CERTIFICAT DE NIVELL C1 DE LA JQCV, ESTÀN RELACIONATS EN l’ ANNEX II de l’Ordre 7/2017, de 2 de març, per la qual es regulen els

certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats (DOGV núm.7993/06.03.2017). La JQCV recull les equivalències relacionades en l’ANNEX II esmentat, en un quadre al que poden accedir pel següent enllaç: www.jqcv.gva.es/normativa → Certificats → Quadre.

COS/CUERPO ESPECIALITAT/ESPECIALIDAD TITULACIONS/TITULACIONES

FORMACIÓ PEDAGÒGICA/

FORMACIÓN PEDAGÓGICA

REQUISIT LINGÜÍSTIC

DE VALENCIÀ

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI FILOSOFIA (201)

.GRAU D’/DE/EN:

- ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL.

- HUMANITATS.

- FILOSOFIA.

- FILOSOFIA, POLÍTICA I ECONOMIA.

.LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL.

- HUMANITATS.

- FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ: SECCIÓ FILOSOFIA (EN TOTES LES ESPECIALITATS).

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ: SECCIÓ FILOSOFIA.

- FILOSOFIA.

SÍ C1

(2)

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI GREC (202)

. GRAU D’/DE/EN:

- FILOLOGIA CLÀSSICA.

- ESTUDIS CLÀSSICS.

- ESTUDIS D'ANGLÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS D’ANGLÉS I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS D’ANGLÉS I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ITALIÀ).

- ESTUDIS D'ESPANYOL I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS D'ESPANYOL I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS D'ESPANYOL I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ITALIÀ).

- ESTUDIS DE CATALÀ I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE CATALÀ I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS DE CATALÀ I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ITALIÀ).

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ITALIÀ).

- LLENGÜES I LITERATURES MODERNES, ESPECIALITAT CLÀSSIQUES.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- ESTUDIS ECLESIÀSTICS.

- FILOLOGIA CLÀSSICA.

- FILOLOGIA GREGA.

- FILOLOGIA LLATINA.

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ DE FILOLOGIA BÍBLICA TRILINGÜE.

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ FILOLOGIA CLÀSSICA.

- TEOLOGIA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

SÍ C1

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI LLATÍ (203)

. GRAU D’/DE/EN:

- FILOLOGIA CATALANA.

- FILOLOGIA CLÀSSICA.

SÍ C1

(3)

- ESTUDIS CLÀSSICS.

- ESTUDIS D'ANGLÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS D'ANGLÉS I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS D'ANGLÉS I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ITALIÀ).

- ESTUDIS D'ESPANYOL I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS D'ESPANYOL I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS D'ESPANYOL I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ITALIÀ).

- ESTUDIS DE CATALÀ I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE CATALÀ I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS DE CATALÀ I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ITALIÀ).

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ITALIÀ).

- LLENGÜES I LITERATURES MODERNES, ESPECIALITAT CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS HISPÀNICS: LLENGUA ESPANYOLA I LES SEUES LITERATURES.

- ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURA/ES.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- ESTUDIS ECLESIÀSTICS.

- FILOLOGIA CLÀSSICA.

- FILOLOGIA GREGA.

- FILOLOGIA LLATINA.

- FILOLOGIA CATALANA.

- FILOLOGIA VALENCIANA.

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ DE FILOLOGIA BÍBLICA TRILINGÜE.

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ FILOLOGIA CLÀSSICA.

- TEOLOGIA.

- FILOLOGIA HISPÀNICA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA (204)

. GRAU D’/DE/EN:

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, LLENGUA A: ESPANYOL.

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, LLENGUA A: CASTELLÀ.

- ART DRAMÀTIC (EN L’ESPECIALITAT D’INTERPRETACIÓ).

- ESTUDIS HISPÀNICS: LLENGUA ESPANYOLA I LES SEUES LITERATURES.

SÍ C1

(4)

- LITERATURA GENERAL I COMPARADA.

- LITERATURES COMPARADES.

- ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURA/ES.

- ESTUDIS D'ANGLÉS I ESPANYOL.

- ESTUDIS D'ANGLÉS I ESPANYOL (AMB MENCIÓ D’ALEMANY).

- ESTUDIS D'ANGLÉS I ESPANYOL (AMB MENCIÓ D’ITALIÀ).

- ESTUDIS D'ESPANYOL I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS D'ESPANYOL I DE CLÀSSIQUES (AMB MENCIÓ D’ALEMANY).

- ESTUDIS D'ESPANYOL I DE CLÀSSIQUES (AMB MENCIÓ D’ITALIÀ).

- ESTUDIS DE CATALÀ I ESPANYOL.

- ESTUDIS DE CATALÀ I ESPANYOL (AMB MENCIÓ D’ALEMANY).

- ESTUDIS DE CATALÀ I ESPANYOL (AMB MENCIÓ D’ITALIÀ).

- ESTUDIS DE FRANCÉS I ESPANYOL.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I ESPANYOL (AMB MENCIÓ D’ALEMANY).

- ESTUDIS DE FRANCÉS I ESPANYOL (AMB MENCIÓ D’ITALIÀ).

- HUMANITATS.

- FILOLOGIA HISPÀNICA.

- FILOLOGIA ROMÀNICA.

- LINGÜÍSTICA.

- LLENGUA I LITERATURA/ES ESPANYOLA/ES.

- LLENGUA I LITERATURA HISPÀNICA/QUES.

- LLENGÜES I LITERATURES MODERNES.

- LLENGÜES MODERNES I LES SEUES LITERATURES.

. LLICENCIATURA D'/DE/EN:

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, LLENGUA A: ESPANYOL.

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, LLENGUA A: CASTELLÀ.

- HUMANITATS.

- FILOLOGIA ALEMANYA (MENCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA).

- FILOLOGIA ANGLESA (MENCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA).

- FILOLOGIA ESPANYOLA.

- FILOLOGIA GENERAL.

- FILOLOGIA HISPÀNICA.

- FILOLOGIA ITALIANA (MENCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA).

- FILOLOGIA ROMÀNICA.

- FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ROMÀNICA (ESPANYOL).

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ESPANYOLA.

(5)

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA HISPÀNICA.

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ROMÀNICA (ESPANYOL I HISPÀNICA).

- TEORIA DE LA LITERATURA I LA LITERATURA COMPARADA.

- LINGÜÍSTICA.

- TÍTOL SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC (EN L’ESPECIALITAT D’INTERPRETACIÓ).

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI GEOGRAFIA I HISTÒRIA (205)

. GRAU D'/DE/EN:

- ANTROPOLOGIA I EVOLUCIÓ HUMANA.

- ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL.

- ARQUEOLOGIA.

- HISTÒRIA DE L'ART.

- HISTÒRIA I CIÈNCIES DE LA MÚSICA.

- HISTÒRIA, GEOGRAFIA I ART.

- HISTÒRIA.

- HISTÒRIA, GEOGRAFIA I HISTÒRIA DE L’ART.

- HISTÒRIA I PATRIMONI.

- HUMANITATS I ESTUDIS CULTURALS.

- HUMANITATS.

- CIÈNCIA/ES POLÍTICA/QUES I GESTIÓ PÚBLICA.

- CIÈNCIA/ES POLÍTICA/QUES I DE L'ADMINISTRACIÓ.

- CIÈNCIES SOCIALS.

- DRET.

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA.

- GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT.

- GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.

- GEOGRAFIA, ORDENACIÓ DEL TERRITORI I GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT.

- GEOGRAFIA.

- SOCIOLOGIA.

- CONSERVACIÓ I/- RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS.

SÍ C1

(6)

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- CIÈNCIES POLÍTIQUES.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE LA ADMINISTRACIÓ.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES, ECONÒMIQUES I COMERCIALS: SECCIÓ POLÍTIQUES.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I ECONÒMIQUES: SECCIÓ POLÍTIQUES.

- DRET.

- ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL.

- HISTÒRIA DE L' ART.

- HISTÒRIA I CIÈNCIES DE LA MÚSICA.

- HISTÒRIA.

- HUMANITATS.

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA.

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ GEOGRAFIA.

- FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ HISTÒRIA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- FILOSOFIA I LLETRES: HISTÒRIA DE L'ART.

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA.

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ GEOGRAFIA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA (GEOGRAFIA).

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA (HISTÒRIA).

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIÓ HISTÒRIA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- GEOGRAFIA.

- SOCIOLOGIA.

- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: SECCIONS D’ANTROPOLOGIA CULTURAL I DE PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI MATEMÀTIQUES (206)

. GRAU D’/DE/EN:

- ARQUITECTURA.

- ARQUITECTURA NAVAL.

- ARQUITECTURA NAVAL I ENGINYERIA DE SISTEMES MARINS.

- ARQUITECTURA TÈCNICA.

- BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

SÍ C1

(7)

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ.

- EDIFICACIÓ.

- ENGINYERIA, TOTES LES ESPECIALITATS.

- ENOLOGIA.

- ESTADÍSTICA.

- FARMÀCIA.

- FÍSICA.

- FONAMENTS D’/DE L’ARQUITECTURA.

- GEOLOGIA.

- MATEMÀTIQUES.

- MATEMÀTICA COMPUTACIONAL.

- MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA.

- MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA.

- NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA.

- QUÍMICA.

- TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ.

. LLICENCIATURA D'/DE/EN:

- BIOLOGIA.

- BIOTECNOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES FÍSIQUES.

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

- CIÈNCIES I TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES.

- CIÈNCIES: INFORMÀTICA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ FÍSIQUES.

- CIÈNCIES: SECCIÓ MATEMÀTIQUES.

- CIÈNCIES: SECCIÓ QUÍMICA.

- ENGINYERIA GEOLÒGICA.

- ENOLOGIA.

- FARMÀCIA.

- FÍSICA.

- GEOLOGIA O CIÈNCIES GEOLÒGIQUES.

- INFORMÀTICA.

(8)

- MATEMÀTIQUES.

- MÀQUINES NAVALS.

- NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM.

- QUÍMICA.

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

. ENGINYERIA, TOTES LES ESPECIALITATS.

. ARQUITECTURA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI FÍSICA I QUÍMICA (207)

. GRAU D’/DE/EN:

- ARQUITECTURA.

- ARQUITECTURA NAVAL - ARQUITECTURA TÈCNICA.

- ENGINYERIA AEROESPACIAL.

- ENGINYERIA AERONÀUTICA.

- ENGINYERIA AGRÍCOLA.

- ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI RURAL.

- ENGINYERIA AGROPECUÀRIA I DEL MEDI RURAL.

- ENGINYERIA BIOMÈDICA.

- ENGINYERIA CIVIL.

- ENGINYERIA D'AEROPORTS.

- ENGINYERIA D'OBRES PÚBLIQUES.

- ENGINYERIA EN/D’ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA DE L’/D’EDIFICACIÓ.

- ENGINYERIA DE L'ENERGIA.

- ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ.

- ENGINYERIA DE (LA) TECNOLOGIA DE MINES I ENERGIA.

- ENGINYERIA DE MATERIALS.

- ENGINYERIA NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM.

- ENGINYERIA DELS RECURSOS MINERALS.

- ENGINYERIA DE SISTEMES AEROESPACIALS.

- ENGINYERIA DE SISTEMES BIOLÒGICS.

- ENGINYERIA DE TECNOLOGIA I DISSENY TÈXTIL.

SÍ C1

(9)

- ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ, SO I IMATGE - ENGINYERIA DE SISTEMES ELECTRÒNICS.

- ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL.

- ENGINYERIA EN VEHICLES AEROESPACIALS.

- ENGINYERIA ELÈCTRICA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA (EN) ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA.

- ENGINYERIA (EN) ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA (EN) GEOMÀTICA I TOPOGRÀFIA/TOPOGRÀFICA.

- ENGINYERIA DE LA/EN TECNOLOGIA/ES MINERA/ES.

- ENGINYERIA DE/EN TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA EN/DE LES TECNOLOGIA/ES INDUSTRIAL/S.

- ENGINYERIA FÍSICA.

- ENGINYERIA GEOLÒGICA.

- ENGINYERIA FORESTAL I DEL MEDI NATURAL.

- ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA MARINA.

- ENGINYERIA MECÀNICA.

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA QUÍMICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA QUÍMICA.

- ENGINYERIA TELEMÀTICA.

- ARQUITECTURA NAVAL I ENGINYERIA MARÍTIMA.

- ARQUITECTURA NAVAL I ENGINYERIA DE SISTEMES MARINS.

- ENOLOGIA.

- BIOLOGIA.

- BIOLOGIA HUMANA.

- BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR.

- BIOQUÍMICA I CIÈNCIES BIOMÈDIQUES.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES DE LA MAR.

- CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ.

- FARMÀCIA.

(10)

- FÍSICA.

- FONAMENTS D’/DE L’ARQUITECTURA.

- GEOLOGIA.

- MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA.

- MATEMÀTIQUES.

- MICROBIOLOGIA.

- NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA.

- ÒPTICA I OPTOMETRIA.

- QUÍMICA.

- TECNOLOGIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA.

- TECNOLOGIES MARINES.

- TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ.

- VETERINÀRIA.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- ENOLOGIA.

- BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES BIOLÒGIQUES.

- CIÈNCIES DE LA MAR.

- CIÈNCIES I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

- CIÈNCIES: SECCIÓ FÍSIQUES.

- CIÈNCIES: SECCIÓ MATEMÀTIQUES.

- CIÈNCIES: SECCIÓ QUÍMICA.

- CIÈNCIES FÍSIQUES.

- CIÈNCIES QUÍMIQUES.

- ENGINYERIA GEOLÒGICA.

- FARMÀCIA.

- FÍSICA.

- GEOLOGIA O CIÈNCIES GEOLÒGIQUES.

- INFORMÀTICA.

- MÀQUINES NAVALS.

- MATEMÀTIQUES.

- NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM.

- QUÍMICA.

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

(11)

- VETERINÀRIA.

. ENGINYERIA D’/DE/EN:

- AERONÀUTICA.

- AGRÒNOMA.

- AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- CAMINS, CANALS I PORTS.

- FOREST.

- GEODÈSIA I CARTOGRAFIA.

- GEOLÒGICA.

- MATERIALS.

- MINES.

- TELECOMUNICACIÓ.

- ELECTRÒNICA.

- INDUSTRIAL.

- INFORMÀTICA.

- NAVAL.

- NAVAL I OCEÀNICA.

-

QUÍMICA.

. ARQUITECTURA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI BIOLOGIA I GEOLOGIA (208)

.GRAU D’/DE/EN:

- ENOLOGIA.

- BIOLOGIA AMBIENTAL.

- BIOLOGIA HUMANA.

- BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR.

- BIOQUÍMICA I CIÈNCIES BIOMÈDIQUES.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIA I SALUT ANIMAL.

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

SÍ C1

(12)

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES BIOMÈDIQUES.

- CIÈNCIES DE LA MAR.

- CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES.

- FARMÀCIA.

- GENÈTICA.

- GEOLOGIA.

- INFERMERIA.

- MEDICINA.

- MICROBIOLOGIA.

- NUTRICIÓ.

- NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA.

- QUÍMICA.

- TECNOLOGIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA.

- VETERINÀRIA.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- ENOLOGIA.

- BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES AMBIENTALS.

- CIÈNCIES BIOLÒGIQUES.

- CIÈNCIES DE LA MAR.

- CIÈNCIES GEOLÒGIQUES.

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

- CIÈNCIES: SECCIÓ CIÈNCIES NATURALS.

- FARMÀCIA.

- GEOLOGIA.

- MEDICINA.

- QUÍMICA.

- VETERINÀRIA.

. ENGINYERIA AGRÒNOMA.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987,

(13)

DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI DIBUIX (209)

GRAU D’/DE/EN:

- DISSENY I TECNOLOGIES CREATIVES.

- ARQUITECTURA.

- ESTUDIS EN/DE L’/D’ARQUITECTURA.

- ARQUITECTURA NAVAL.

- ARQUITECTURA TÈCNICA.

- ARTS I DISSENY.

- ARTS.

- AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA.

- CIÈNCIA/ES I TECNOLOGIA/ES DE L’/D’EDIFICACIÓ.

- CREACIÓ ARTÍSTICA PER A VIDEOJOCS I JOCS APLICATS.

- EDIFICACIÓ.

- ENGINYERIA AEROESPACIAL.

- ENGINYERIA AERONÀUTICA.

- ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI RURAL.

- ENGINYERIA CIVIL.

- ENGINYERIA D'AEROPORTS.

- ENGINYERIA D'OBRES PÚBLIQUES.

- ENGINYERIA DE/EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DE/L PRODUCTE/S.

- ENGINYERIA DE/EN DISSENY INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA DE L’/D’EDIFICACIÓ.

- ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ.

- ENGINYERIA FORESTAL.

- ENGINYERIA FORESTAL I DEL MEDI NATURAL.

- ENGINYERIA (EN) GEOMÀTICA I TOPOGRÀFIA/TOPOGRÀFICA.

- ENGINYERIA QUÍMICA.

- ENGINYERIA ELÈCTRICA.

- ENGINYERIA (EN) ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA (EN) ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA.

- ENGINYERIA (EN) ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA DE L’ENERGIA.

- ENGINYERIA MECÀNICA.

- ENGINYERIA DE TECNOLOGIA I DISSENY TÈXTIL.

- ENGINYERIA EN/ D’ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA EN/DE LES TECNOLOGIA/ES INDUSTRIAL/S.

- BELLES ARTS.

SÍ C1

(14)

- CONSERVACIÓ I/- RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS.

- DISSENY.

- FONAMENTS D’/DE L’ARQUITECTURA.

. LLICENCIATURA:

- BELLES ARTS.

. ENGINYERIA D’/DE/EN:

- AERONÀUTICA.

- AGRÒNOMA.

- AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- CAMINS, CANALS I PORTS.

- FOREST.

- GEODÈSIA I CARTOGRAFIA.

- INDUSTRIAL.

- NAVAL.

- QUÍMICA.

.

ARQUITECTURA

. .

TÍTOL SUPERIOR D’/DE:

- ART DRAMÀTIC EN ESCENOGRAFIA.

- ARTS PLÀSTIQUES (EQUIVALENT A GRAU).(*)

- CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS.(EQUIVALENT A GRAU).(*) - DISSENY DE QUALSEVOL ESPECIALITAT D’ACORD AMB EL REIAL DECRET 633/2010, DE 14 DE MAIG. (EQUIVALENT A GRAU).(*)

(*) Article 57 de la Llei 0rgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE).

.QUALSEVOL TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA SUPERIOR ACOMPANYADA DEL TÍTOL DE DISSENY D’ACORD AMB EL REIAL DECRET 1495/1999, DE 24 DE SETEMBRE

.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

(15)

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI FRANCÉS (210)

. GRAU:

- ESTUDIS FRANCESOS.

- ESTUDIS D’ANGLÉS I FRANCÉS.

- ESTUDIS D’ANGLÉS I FRANCÉS (AMB MENCIÓ EN ALEMANY).

- ESTUDIS D’ANGLÉS I FRANCÉS (AMB MENCIÓ D’ITALIÀ).

- ESTUDIS DE FRANCÉS I CATALÀ.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I CATALÀ (AMB MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS DE FRANCÉS I CATALÀ (AMB MENCIÓ D’ITALIÀ).

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES (AMB MENCIÓ D’ALEMANY).

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES (AMB MENCIÓ D’ITALIÀ).

- ESTUDIS DE FRANCÉS I ESPANYOL.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I ESPANYOL (AMB MENCIÓ D’ALEMANY).

- ESTUDIS DE FRANCÉS I ESPANYOL (AMB MENCIÓ D’ITALIÀ).

- LITERATURA GENERAL I COMPARADA (ESPECIALITAT FRANCÉS).

- FILOLOGIA ROMÀNICA (FRANCÉS).

- LINGÜÍSTICA (FRANCÉS).

- LLENGÜES I LITERATURES MODERNES (FRANCÉS).

- LLENGÜES APLICADES (FRANCÉS).

- TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERLINGÜÍSTICA, LLENGUA B: FRANCÉS.

- LLENGÜES MODERNES I LES SEUES LITERATURES: FRANCÉS - TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, LLENGUA B: FRANCÉS.

. LLICENCIATURA : - FILOLOGIA FRANCESA.

- FILOLOGIA MODERNA (FRANCESA).

- FILOLOGIA ROMÀNICA (FRANCÉS).

- FILOLOGIA:

. SECCIÓ FILOLOGIA ROMÀNICA (FRANCÉS).

. SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA: ESPECIALITAT FRANCESA.

- FILOSOFIA I LLETRES:

. SECCIÓ FILOLOGIA FRANCESA.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ROMÀNICA (FRANCÉS).

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA: ESPECIALITAT FRANCÉS.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA FRANCESA.

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ: LLENGUA B: FRANCÉS.

- QUALSEVOL LLICENCIATURA O GRAU DE FILOLOGIA I, A MÉS, EL C2 DE FRANCÉS DE

SÍ C1

(16)

L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES, UNIVERSITATS O ENTITATS RECONEGUDES, SEGONS EL MERC (*) (**).

(*) ENTITATS RECONEGUDES:

- CIEP Ministère de l’Éducation National: DALF C2.

- Universitats franceses Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation – DSEF (Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises)

(**) En el certificat acreditatiu de les ENTITATS RECONEGUDES ha de constar que s’han superat totes les parts de les que consta prova amb un mínim del 60%

cadascuna).

. QUALSEVOL ESTUDI ESTRANGER DECLARAT EQUIVALENT AL NIVELL ACADÈMIC DE GRAU EN LA BRANCA DE CONEIXEMENTS D’ARTS I HUMANITATS EN EL CAMP ESPECÍFIC D’IDIOMES (FRANCÉS). (***)

(***) Per a acreditar aquesta titulació caldrà presentar dos documents:

1. Certificat emés pel ministeri competent en matèria d’educació on conste

l’equivalència al nivell acadèmic de GRAU en la branca de coneixements d’Arts i Humanitats en el camp específic IDIOMES.

2. Traducció jurada de l’expedient acadèmic on conste la menció de l’estudi de l’idioma FRANCÉS.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI ANGLÉS (211)

. GRAU : - ANGLÉS.

- ESTUDIS ANGLESOS.

- ESTUDIS D’ANGLÉS I CATALÀ.

- ESTUDIS D’ANGLÉS I CATALÀ (AMB MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS D’ANGLÉS I CATALÀ (AMB MENCIÓ D’ITALIÀ).

- ESTUDIS D’ANGLÉS I DE CLÀSSIQUES.

- ESTUDIS D’ANGLÉS I DE CLÀSSIQUES (AMB MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS D’ANGLÉS I DE CLÀSSIQUES (AMB MENCIÓ D’ITALIÀ).

SÍ C1

(17)

- ESTUDIS D’ANGLÉS I ESPANYOL.

- ESTUDIS D’ANGLÉS I ESPANYOL (AMB MENCIÓ D’ALEMANY).

- ESTUDIS D’ANGLÉS I ESPANYOL (AMB MENCIÓ D’ITALIÀ).

- ESTUDIS D’ANGLÉS I FRANCÉS.

- ESTUDIS D’ANGLÉS I FRANCÉS (AMB MENCIÓ D’ALEMANY).

- ESTUDIS D’ANGLÉS I FRANCÉS (AMB MENCIÓ D’ITALIÀ).

- LINGÜÍSTICA (ANGLÉS).

- LLENGÜES APLICADES ( LLENGUA ESTRANGERA INSTRUMENTAL: ANGLÉS).

-LLENGÜES MODERNES I LES SEUES LITERATURES: ANGLÉS - TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERLINGÜÍSTICA, LLENGUA B: ANGLÉS.

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, LLENGUA B: ANGLÉS.

- TRADUCCIÓ, INTERPRETACIÓ I LLENGÜES APLICADES: ANGLÉS.

. LLICENCIATURA : - FILOLOGIA ANGLESA.

- FILOLOGIA:

. SECCIÓ ANGLOGERMÀNICA.

. SECCIÓ FILOLOGIA GERMÀNICA (ANGLÉS).

. SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA: ESPECIALITAT ANGLESA.

- FILOSOFIA I LLETRES:

. SECCIÓ FILOLOGIA ANGLESA.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA GERMÀNICA (ANGLÉS).

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA, ESPECIALITAT ANGLÉS.

. DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ANGLESA.

- LINGÜÍSTICA (ANGLÉS).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, LLENGUA B: ANGLÉS.

- QUALSEVOL LLICENCIATURA O GRAU DE FILOLOGIA I, A MÉS, EL C2 D’ANGLÉS DE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES, UNIVERSITATS O ENTITATS RECONEGUDES, SEGONS EL MERC (*) (**).

(*) ENTITATS RECONEGUDES:

- CAMBRIDGE UNIVERSITY: CPE (Certificate of Proficiency in English.

- TRINITY COLLEGE: ISE IV (Integrated Skills in English Certificate)

(**) En el certificat acreditatiu de les ENTITATS RECONEGUDES ha de constar que s’han superat totes les parts de les que consta prova amb un mínim del 60%

(18)

cadascuna).

. QUALSEVOL ESTUDI ESTRANGER DECLARAT EQUIVALENT AL NIVELL ACADÈMIC DE GRAU EN LA BRANCA DE CONEIXEMENTS D’ARTS I HUMANITATS EN EL CAMP ESPECÍFIC D’IDIOMES (ANGLÉS). (***)

(***) Per a acreditar aquesta titulació caldrà presentar dos documents:

1. Certificat emés pel ministeri competent en matèria d’Educació on conste l’equivalència al nivell acadèmic de GRAU en la branca de coneixements d’Arts i Humanitats en el camp específic IDIOMES.

2. Traducció jurada de l’expedient acadèmic on conste la menció de l’estudi de l’idioma ANGLÉS.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI ALEMANY (212)

. GRAU D'/DE/DE:

- ESTUDIS ALEMANYS.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I CATALÀ (MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS D’ANGLÉS I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS DE CATALÀ I ESPANYOL (MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES (AMB MENCIÓ D’ALEMANY) - ESTUDIS DE FRANCÉS I ESPANYOL (AMB MENCIÓ D’ALEMANY) - ESTUDIS D’ANGLÉS I ESPANYOL (MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS D’ANGLÉS I CATALÀ (MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS DE CATALÀ I CLÀSSIQUES (MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS D’ ESPANYOL I CLÀSSIQUES (MENCIÓ ALEMANY).

- ESTUDIS D’ANGLÉS I FRANCÉS (MENCIÓ ALEMANY).

- LLENGÜES MODERNES I LES SEUES LITERATURES: ALEMANY.

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, LLENGUA B: ALEMANY.

- TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERLINGÜÍSTICA, LLENGUA B: ALEMANY.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- FILOLOGIA ALEMANYA.

- FILOLOGIA: ESPECIALITAT ALEMANY.

SÍ C1

(19)

- FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA.

- FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA GERMÀNICA (ALEMANY).

- FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA GERMÀNICA, EN TOTES LES SEUES ESPECIALITATS.

- FILOLOGIA: SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA: ESPECIALITATALEMANYA.

- FILOLOGIA ANGLESA, MENCIÓ FILOLOGIA ALEMANYA.

- FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA.

- FILOLOGIA GERMÀNICA.

- FILOLOGIA MODERNA (ALEMANY).

-FILOSOFIA I LLETRES: DIVISIÓ FILOLOGIA: SECCIÓFILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA.

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ FILOLOGIA GERMÀNICA.

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, LLENGUA B: ALEMANY.

- QUALSEVOL LLICENCIATURA O GRAU DE FILOLOGIA I, A MÉS, EL C2 D’ALEMANY DE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES, UNIVERSITATS O ENTITATS RECONEGUDES, SEGONS EL MERC (*) (**).

(*) ENTITATS RECONEGUDES:

- GOETHE INSTITUT: Goethe Zertifikat c2 GDS (Groẞes Deutsches Sprachdiplom).

- ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM DEUTSCH: (ÖSD Zertifikat C2).

(**) En el certificat acreditatiu de les ENTITATS RECONEGUDES ha de constar que s’han superat totes les parts de les que consta prova amb un mínim del 60%

cadascuna).

(**) En el certificat acreditatiu de les ENTITATS RECONEGUDES ha de constar que s’han superat totes les parts de les que consta prova amb un mínim del 60%

cadascuna).

. QUALSEVOL ESTUDI ESTRANGER DECLARAT EQUIVALENT AL NIVELL ACADÈMIC DE GRAU EN LA BRANCA DE CONEIXEMENTS D’ARTS I HUMANITATS EN EL CAMP ESPECÍFIC D’IDIOMES (ALEMANY). (***)

(***) Per a acreditar aquesta titulació caldrà presentar dos documents:

1. Certificat emés pel ministeri competent en matèria d’Educació on conste l’equivalència al nivell acadèmic de GRAU en la branca de coneixements d’Arts i Humanitats en el camp específic IDIOMES.

(20)

2. Traducció jurada de l’expedient acadèmic on conste la menció de l’estudi de l’idioma ALEMANY.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI ITALIÀ (213)

. GRAU :

- ESTUDIS ITALIANS.

- ESTUDIS D’ANGLÉS I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ITALIÀ).

- ESTUDIS DE CATALÀ I ESPANYOL (MENCIÓ ITALIÀ).

- ESTUDIS DE FRANCÉS I CATALÀ (MENCIÓ ITALIÀ).

- ESTUDIS DE FRANCÉS I DE CLÀSSIQUES (AMB MENCIÓ D’ITALIÀ.

- ESTUDIS DE FRANCÉS I ESPANYOL (AMB MENCIÓ D’ITALIÀ).

- ESTUDIS D’ANGLÉS I ESPANYOL (MENCIÓ ITALIÀ).

- ESTUDIS D’ANGLÉS I CATALÀ (MENCIÓ ITALIÀ).

- ESTUDIS DE CATALÀ I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ITALIÀ).

- ESTUDIS D’ESPANYOL I DE CLÀSSIQUES (MENCIÓ ITALIÀ).

- ESTUDIS D’ANGLÉS I FRANCÉS (MENCIÓ ITALIÀ).

- FILOLOGIA ROMÀNICA (ITALIÀ).

- LINGÜÍSTICA (ITALIÀ).

- LLENGÜES APLICADES (LLENGÜA ESTRANGERA INSTRUMENTAL: ITALIÀ).

- LLENGÜES MODERNES I LES SEUES LITERATURES: ITALIÀ.

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ: ITALIÀ.

- TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERLINGÜÍSTICA: ITALIÀ.

. LLICENCIATURA : - FILOLOGIA ITALIANA.

- FILOLOGIA:

. SECCIÓ FILOLOGIA ROMÀNICA (ITALIANA).

. SECCIÓ FILOLOGIA MODERNA: ESPECIALITAT ITALIANA.

- FILOSOFIA I LLETRES:

. SECCIÓ FILOLOGIA ROMÀNICA (ITALIÀ).

- FILOLOGIA HISPÀNICA (MENCIÓ FILOLOGIA ITALIANA).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ALEMANY-ITALIÀ).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ALEMANY-RUS-ITALIÀ).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS-ALEMANY-ITALIÀ).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS-ÀRAB-ITALIÀ).

SÍ C1

(21)

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (CASTELLÀ-ALEMANY-ITALIÀ).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (CASTELLÀ-ANGLÉS-ITALIÀ).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (CASTELLÀ-FRANCÉS-ITALIÀ).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (CASTELLÀ-RUS-ITALIÀ).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (CATALÀ-ANGLÉS I ITALIÀ).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (CATALÀ-FRANCÉS-ITALIÀ).

- TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (CATALÀ-RUS-ITALIÀ).

-TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ANGLÉS, FRANCÉS, ITALIÀ).

-TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, ITALIÀ).

-TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (FRANCÉS, ITALIÀ, ALEMANY).

-TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ITALIÀ, ANGLÉS).

-TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ITALIÀ PORTUGUÉS, FRANCÉS).

-TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (ITALIÀ).

- QUALSEVOL LLICENCIATURA/GRAU DE FILOLOGIA, I A MÉS, EL C2 D’ITALIÀ DE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES, UNIVERSITATS O ENTITATS RECONEGUDES, SEGONS EL MERC (*) (**).

(*) ENTITATS RECONEGUDES:

- UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA: CELI 5 (Certificato di conoscenza della lingua italiana).

- UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA: CILS Quattro (Certificazione di italiano come Lingua Straniera).

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE: ESAME C2-cert.it (Certificato di padronanza in italiano come lingua straniera).

(**) En el certificat acreditatiu de les ENTITATS RECONEGUDES ha de constar que s’han superat totes les parts de les que consta prova amb un mínim del 60%

cadascuna).

. QUALSEVOL ESTUDI ESTRANGER DECLARAT EQUIVALENT AL NIVELL ACADÈMIC DE GRAU EN LA BRANCA DE CONEIXEMENTS D’ARTS I HUMANITATS EN EL CAMP ESPECÍFIC D’IDIOMES (ITALIÀ). (***)

(***) Per a acreditar aquesta titulació caldrà presentar dos documents:

1. Certificat emés pel ministeri competent en matèria d’Educació on conste l’equivalència al nivell acadèmic de GRAU en la branca de coneixements d’Arts i

(22)

Humanitats en el camp específic IDIOMES.

2. Traducció jurada de l’expedient acadèmic on conste la menció de l’estudi de l’idioma ITALIÀ.

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI MÚSICA (216)

. GRAU D’/DE/EN:

- HISTÒRIA I CIÈNCIES DE LA MÚSICA.

- MÚSICA.

- MUSICOLOGIA.

.

LLICENCIATURA EN HISTÒRIA I CIÈNCIES DE LA MÚSICA.

.QUALSEVOL TÍTOL DE LLICENCIAT/LLICENCIADA, ENGINYER/A, ARQUITECTE/A, GRADUAT/GRADUADA , I ACREDITAR ESTAR EN POSSESSIÓ DEL TÍTOL PROFESSIONAL DE MÚSICA (ARTICLE 42.2 DE LA LLEI ORGÀNICA 1/1990, DE 3 D'OCTUBRE, O ARTICLE 50.1 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2006, DE 3 DE MAIG) O EL TÍTOL DE PROFESSOR REGULAT EN EL DECRET 2618/1966, DE 10 DE SETEMBRE, DE REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS CONSERVATORIS DE MÚSICA.

.

TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA DE QUALSEVOL ESPECIALITAT, D’ACORD AMB EL REIAL DECRET 2618/1966 DE 10 DE SETEMBRE O EQUIVALENTS DE PLANS ANTERIORS, REIAL DECRET 617/1995 DE 21 D’ABRIL O REIAL DECRET 631/2010 DE 14 DE MAIG.

SÍ C1

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI EDUCACIÓ FÍSICA (217)

. GRAU:

. CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT.

.CIÈNCIES DE L’ESPORT.

.MEDICINA + DIPLOMA D’ESPECIALISTA EN MEDICINA ESPORTIVA.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- MEDICINA + DIPLOMA D'ESPECIALISTA EN MEDICINA ESPORTIVA.

- CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT.

- EDUCACIÓ FÍSICA.

. TÍTOL SUPERIOR DE DANSA (ARTICLE 54.3 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2006, DE 3 DE

SÍ C1

(23)

MAIG).

. TÍTOL SUPERIOR DE DANSA (ARTICLE 42.3 DE LA LLEI ORGÀNICA 1/1990, DE 3 D'OCTUBRE).

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI ORIENTACIÓ EDUCATIVA (218)

. GRAU D’/DE/EN:

- PEDAGOGIA.

- PSICOLOGIA.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ (SECCIÓ CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ).

- FILOSOFIA I LLETRES (SECCIÓ CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ).

- FILOSOFIA I LLETRES (SECCIONS PEDAGOGIA I PSICOLOGIA).

- PEDAGOGIA.

- PSICOLOGIA.

- PSICOPEDAGOGIA.

- FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ (SECCIONS PEDAGOGIA I PSICOLOGIA).

.TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

SÍ C1

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI TECNOLOGIA (219)

.GRAU D’/DE/EN:

- ARQUITECTURA.

- ARQUITECTURA NAVAL.

- ARQUITECTURA TÈCNICA.

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIA/ES I TECNOLOGIA/ES DE L’/D’EDIFICACIÓ.

- CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ.

- EDIFICACIÓ.

- ESTUDIS EN/DE L’/D’ARQUITECTURA.

- ENGINYERIA, TOTES LES ESPECIALITATS.

- FÍSICA.

SÍ C1

(24)

- FONAMENTS D'/DE L’ ARQUITECTURA.

- INFORMÀTICA I SERVEIS.

- NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA.

- QUÍMICA.

- TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ.

- TECNOLOGIES INTERACTIVES.

- TECNOLOGIES MARINES.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- BIOTECNOLOGIA.

- CIÈNCIES: SECCIÓ FÍSIQUES.

- CIÈNCIES: SECCIÓ QUÍMICA.

- FÍSICA.

- MÀQUINES NAVALS.

- NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM.

- QUÍMICA.

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

- INFORMÀTICA.

. ENGINYERIA, TOTES LES ESPECIALITATS.

. ENGINYERIA TÈCNICA, TOTES LES ESPECIALITATS.

. ARQUITECTURA.

. ARQUITECTURA TÈCNICA.

.DIPLOMATURA D’/DE/EN:

- MÀQUINES NAVALS.

- NAVEGACIÓ MARÍTIMA.

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (222)

. GRAU D’/DE/EN:

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESA/ES.

- CIÈNCIES EMPRESARIALS.

- CIÈNCIA/ES POLÍTICA/QUES I DE L’ADMINISTRACIÓ.

- DRET.

- FINANCES I COMPTABILITAT.

- PEDAGOGIA.

SÍ C1

(25)

- PSICOLOGIA.

- PREVENCIÓ I SEGURETAT INTEGRAL.

- RELACIONS LABORALS.

- RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS.

- TREBALL SOCIAL.

- ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES.

- ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ PÚBLICA.

- CIÈNCIES DEL TREBALL I RECURSOS HUMANS.

- CIÈNCIES DEL TREBALL, RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES.

- CIÈNCIES JURÍDIQUES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

- ECONOMIA.

- RELACIONS LABORALS I DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS.

- RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- CIÈNCIES DEL TREBALL.

- CIÈNCIES ECONÒMIQUES.

- CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ.

- DRET.

- PEDAGOGIA.

- PSICOLOGIA.

- PSICOPEDAGOGIA.

- SOCIOLOGIA.

- ECONOMIA.

. ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

. DIPLOMATURA D’/DE/EN:

- CIÉNCIES EMPRESARIALS.

- EDUCACIÓ SOCIAL.

- RELACIONS LABORALS.

- TREBALL SOCIAL.

- GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

. GRADUAT SOCIAL.

(26)

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*), MÉS MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL RELACIONAT DIRECTAMENT AMB L’ESPECIALITAT.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*) MÉS TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, O EQUIVALENT (TÈCNIC ESPECIALISTA), DE LA FAMILIA PROFESSIONAL DIRECTAMENT RELACIONADA AMB L’ESPECIALITAT, MÉS 2 ANYS D’EXPERIÈNCIA LABORAL EN EL SECTOR PRODUCTIU DE L’ESPECIALITAT .

(*) TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA (224)

. GRAU D’/DE/EN:

- ENGINYERIA AEROESPACIAL.

- ENGINYERIA EN /D’ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA DE/EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DE/L PRODUCTE/S

- ENGINYERIA DE MATERIALS.

- ENGINYERIA DE TECNOLOGIA I DISSENY TÈXTIL.

- ENGINYERIA ELÈCTRICA.

- ENGINYERIA (EN) ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA.

- ENGINYERIA EN/DE LES TECNOLOGIA/ES INDUSTRIAL/S.

- ENGINYERIA MARINA.

- ENGINYERIA MECÀNICA.

- ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS.

- ENGINYERIA DE (LA) TECNOLOGIA DE MINES I ENERGIA.

- ENGINYERIA DE LA/EN TECNOLOGIA/ES MINERA/ES.

- ENGINYERIA ELECTROMECÀNICA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA.

- ENGINYERIA (EN) ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA, ROBÒTICA I MECATRÒNICA.

- ENGINYERIA DE/EN DISSENY INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA EN DISSENY MECÀNIC.

- ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL.

SÍ C1

(27)

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIA NAVAL.

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIES AEROESPACIALS.

- ENGINYERIA MECATRÒNICA.

- ENGINYERIA MINERA.

- ENGINYERIA NAVAL I OCEÀNICA.

- ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- MARINA CIVIL (MÀQUINES NAVALS).

- MÀQUINES NAVALS.

. ENGINYERIA D’/DE/EN:

- AERONÀUTICA.

- AGRÒNOMA.

- MATERIALS.

- MINES.

- AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL (EN TOTES LES SEUES ESPECIALITATS) - NAVAL.

- NAVAL I OCEÀNICA.

- CAMINS, CANALS I PORTS.

. ENGINYERIA TÈCNICA D’/DE/EN:

- AERONÀUTICA (AERONAUS).

- AERONÀUTICA (EQUIPS I MATERIALS AEROESPACIALS).

- AERONÀUTICA (MATERIALS AERONÀUTICS I ARMAMENT AERI).

- AGRÍCOLA (EXPLOTACIONS AGROPECUÀRIES).

- AGRÍCOLA (INDUSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES).

- AGRÍCOLA (INDUSTRIES AGRÍCOLES).

- AGRÍCOLA (MECANITZACIÓ I CONSTRUCCIONS RURALS).

- MINES, EN QUALSEVOL ESPECIALITAT.

- OBRES PUBLIQUES (CONSTRUCCIONS CIVILS).

- AERONAUS.

- CONSTRUCCIONS CIVILS.

- DISSENY INDUSTRIAL.

- ELECTRICITAT.

- EXPLOTACIONS AGROPECUÀRIES.

(28)

- INDUSTRIES AGRÍCOLES.

- MATERIALS AERONÀUTICS I ARMAMENT AERI.

- MECANITZACIÓ AGRÀRIA I CONSTRUCCIONS RURALS.

- TEIXITS DE PUNT.

- INDUSTRIAL, EN QUALSEVOL ESPECIALITAT.

- NAVAL, EN QUALSEVOL ESPECIALITAT.

- TÈXTIL.

. DIPLOMATURA D’/DE/EN:

- MARINA CIVIL (MÀQUINES NAVALS).

- MARINA CIVIL (NÀUTICA).

- MÀQUINES NAVALS.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*), MÉS MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL RELACIONAT DIRECTAMENT AMB L’ESPECIALITAT.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*) MÉS TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, O EQUIVALENT (TÈCNIC ESPECIALISTA), DE LA FAMILIA PROFESSIONAL DIRECTAMENT RELACIONADA AMB L’ESPECIALITAT, MÉS 2 ANYS D’EXPERIÈNCIA LABORAL EN EL SECTOR PRODUCTIU DE L’ESPECIALITAT.

(*)TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI SISTEMES ELECTRÒNICS (226)

. GRAU D’/DE/EN:

-ENGINYERIA EN/DE LES TECNOLOGIA/ES INDUSTRIAL/S.

- ENGINYERIA AEROESPACIAL.

- ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ, SO I IMATGE.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA (EN) ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA (EN) ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA.

- ENGINYERIA EN/D’ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA DE/EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ.

SÍ C1

(29)

- ENGINYERIA (EN) INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA D’INFORMÀTICA DE SISTEMES.

- ENGINYERIA DE/EN SISTEMES D’INFORMACIÓ.

- ENGINYERIA MARINA.

- FÍSICA.

- ENGINYERIA DE LES/EN TECNOLOGIA/ES DE/LA TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA ELECTROMECÀNICA.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA.

- ENGINYERIA (EN) ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA, ROBÒTICA I MECATRÒNICA.

- ENGINYERIA ELÈCTRICA.

- ENGINYERIA ELÈCTRICA I ELECTRÒNICA.

- ENGINYERIA MECATRÒNICA.

- ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL.

- TECNOLOGIA DE L’ENGINYERIA CIVIL.

- ENGINYERIA DE/EN TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- FÍSICA.

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

. ENGINYERIA D’/DE/EN:

- AERONÀUTICA.

-TELECOMUNICACIÓ.

- AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ELECTRÒNICA.

- ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL.

- NAVAL I OCEÀNICA.

- MINES.

- INFORMÀTICA.

. ENGINYERIA TÈCNICA D’/DE/EN:

- AERONÀUTICA, ESPECIALITAT EN AERONAVEGACIÓ.

- TELECOMUNICACIÓ, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRICITAT.

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

(30)

. DIPLOMATURA EN RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*), MÉS MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL RELACIONAT DIRECTAMENT AMB L’ESPECIALITAT.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*) MÉS TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, O EQUIVALENT (TÈCNIC ESPECIALISTA), DE LA FAMILIA PROFESSIONAL DIRECTAMENT RELACIONADA AMB L’ESPECIALITAT, MÉS 2 ANYS D’EXPERIÈNCIA LABORAL EN EL SECTOR PRODUCTIU DE L’ESPECIALITAT.

(*)TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94)

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES (227)

. GRAU D’/DE/EN:

- ENGINYERIA AEROESPACIAL.

- ENGINYERIA CIVIL.

- ENGINYERIA DE L’ENERGIA.

- ENGINYERIA D’OBRES PÚBLIQUES.

- ENGINYERIA EN/ D’ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA MARINA.

- ENGINYERIA MECÀNICA.

- ENGINYERIA EN AERONAVEGACIÓ.

- ENGINYERIA DE SISTEMES ELECTRÒNICS.

- ENGINYERIA EN/DE LES TECNOLOGIA/ES INDUSTRIAL/S.

- ENGINYERIA DE L’AUTOMÒBIL.

- ENGINYERIA ELECTROMECÀNICA.

- ENGINYERIA (EN) ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA (EN) ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA.

- ENGINYERIA (EN) ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA ELÈCTRICA.

- ENGINYERIA ELÈCTRICA I ELECTRÒNICA.

- ENGINYERIA EN PROPULSIÓ I SERVEIS DEL BUC.

- ENGINYERIA EN TECNOLOGIA NAVAL.

SÍ C1

(31)

- ENGINYERIA EN VEHICLES AEROESPACIALS.

- ENGINYERIA ENERGÈTICA.

- ENGINYERIA FÍSICA.

- ENGINYERIA NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM.

- ENGINYERIA QUÍMICA.

- ENGINYERIA QUÍMICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA RADIOELECTRÒNICA.

- ENGINYERIA RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

- ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL.

- NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- MÀQUINES NAVALS.

- NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM.

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

. ENGINYERIA D’/DE/EN:

- AERONÀUTICA.

- AGRÒNOMA.

- FOREST.

- INDUSTRIAL.

- NAVAL I OCEÀNICA.

- AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

- ELECTRÒNICA.

. ENGINYERIA TÈCNICA D’/DE/EN:

- AERONÀUTICA.

- AGRÍCOLA, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- OBRES PÚBLIQUES, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- FORESTAL, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- INDUSTRIAL, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- NAVAL, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

. DIPLOMATURA D’/DE/EN:

- MARINA CIVIL (MÀQUINES NAVALS).

- MARINA CIVIL (NÀUTICA).

- MÀQUINES NAVALS.

- NAVEGACIÓ MARÍTIMA.

(32)

- RADIOELECTRÒNICA NAVAL.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*), MÉS MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL RELACIONAT DIRECTAMENT AMB L’ESPECIALITAT.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*) MÉS TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, O EQUIVALENT (TÈCNIC ESPECIALISTA), DE LA FAMILIA PROFESSIONAL DIRECTAMENT RELACIONADA AMB L’ESPECIALITAT, MÉS 2 ANYS D’EXPERIÈNCIA LABORAL EN EL SECTOR PRODUCTIU DE L’ESPECIALITAT.

(*)TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI PROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE (232)

. GRAU D’/DE/EN:

- ENGINYERIA DE/EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DE/L PRODUCTE/S.

- ENGINYERIA EN/D’ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA DE MATERIALS.

- ENGINYERIA EN/DE LES TECNOLOGIA/ES INDUSTRIAL/S.

- ARQUITECTURA TÉCNICA.

- CIÈNCIA/ES I TECNOLOGIA/ES DE L’/D’EDIFICACIÓ.

- EDIFICACIÓ.

- ESTUDIS EN/DE L’/D’ARQUITECTURA.

- FONAMENTS D’/DE L’ARQUITECTURA.

- ENGINYERIA DE/EN DISSENY INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA DE L’/D’EDIFICACIÓ.

- ENGINYERIA DEL MEDI NATURAL.

- ENGINYERIA EN ECOTECNOLOGIES EN PROCESSOS INDUSTRIALS.

- ENGINYERIA EN INNOVACIÓ DE PROCESSOS I PRODUCTES.

- ENGINYERIA FORESTAL.

- ENGINYERIA FORESTAL I DEL MEDI NATURAL.

- ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL.

SÍ C1

(33)

. ENGINYERIA D’/DE/EN:

- FOREST.

- MATERIALS.

- ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL.

. ENGINYERIA TÈCNICA D’/DE/EN:

- DISSENY INDUSTRIAL.

- FORESTAL, ESPECIALITAT INDUSTRIES FORESTALS.

- INDUSTRIAL, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- ARQUITECTURA.

- ARQUITECTURA TÈCNICA.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*), MÉS MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL RELACIONAT DIRECTAMENT AMB L’ESPECIALITAT.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*) MÉS TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, O EQUIVALENT (TÈCNIC ESPECIALISTA), DE LA FAMILIA PROFESSIONAL DIRECTAMENT RELACIONADA AMB L’ESPECIALITAT, MÉS 2 ANYS D’EXPERIÈNCIA LABORAL EN EL SECTOR PRODUCTIU DE L’ESPECIALITAT.

(*) TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL (236)

. GRAU D’/DE/EN:

- BIOTECNOLOGIA.

- BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- FARMÀCIA.

- MEDICINA.

- QUÍMICA.

SÍ C1

(34)

- FISIOTERÀPIA.

- ENGINYERIA QUÍMICA.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN:

- BIOTECNOLOGIA.

- BIOLOGIA.

- BIOQUÍMICA.

- FARMÀCIA.

- MEDICINA.

- QUÍMICA.

. ENGINYERIA QUÍMICA.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*), MÉS MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL RELACIONAT DIRECTAMENT AMB L’ESPECIALITAT.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*) MÉS TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, O EQUIVALENT (TÈCNIC ESPECIALISTA), DE LA FAMILIA PROFESSIONAL DIRECTAMENT RELACIONADA AMB L’ESPECIALITAT, MÉS 2 ANYS D’EXPERIÈNCIA LABORAL EN EL SECTOR PRODUCTIU DE L’ESPECIALITAT.

(*) TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI PROCESSOS I PRODUCTES EN ARTS GRÀFIQUES (237)

. GRAU D’/DE/EN:

- ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS EN DISSENY GRÀFIC.

- PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES.

- CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS.

- CREACIÓ I DISSENY.

- DISSENY DE PRODUCTES INTERACTIUS.

- DISSENY DIGITAL.

- DISSENY MULTIMÈDIA I GRÀFIC.

- DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS.

SÍ C1

(35)

- ENGINYERIA DE/EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DE/L PRODUCTE/S.

- ENGINYERIA DE/EN SISTEMES AUDIOVISUALS.

- ENGINYERIA DE SISTEMES TIC.

- ENGINYERIA (EN) INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES.

- ENGINYERIA FORESTAL I DEL MEDI NATURAL.

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA QUÍMICA.

- ENGINYERIA QUÍMICA INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL.

- MULTIMÈDIA.

- MULTIMÈDIA I ARTS DIGITALS.

. TÍTOL SUPERIOR DE DISSENY, ESPECIALITAT DISSENY GRÀFIC.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN :

- PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES.

- QUÍMICA.

. ENGINYERIA D’/DE/EN:

- QUÍMICA.

- INFORMÀTICA.

- INDUSTRIAL.

. ENGINYERIA TÈCNICA D’/DE/EN:

- DISSENY INDUSTRIAL.

- FORESTAL, ESPECIALITAT INDUSTRIES FORESTALS.

- INDUSTRIAL, ESPECIALITAT QUÍMICA INDUSTRIAL.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*), MÉS MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL RELACIONAT DIRECTAMENT AMB L’ESPECIALITAT.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*) MÉS TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR DE

(36)

FORMACIÓ PROFESSIONAL, O EQUIVALENT (TÈCNIC ESPECIALISTA), DE LA FAMILIA PROFESSIONAL DIRECTAMENT RELACIONADA AMB L’ESPECIALITAT, MÉS 2 ANYS D’EXPERIÈNCIA LABORAL EN EL SECTOR PRODUCTIU DE L’ESPECIALITAT.

(*)TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ (238)

. GRAU D’/DE/EN:

- ARQUITECTURA.

- EDIFICACIÓ.

- ENGINYERIA EN/D’ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA DE/EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DE/L PRODUCTE/S.

- ENGINYERIA DE L’/D’EDIFICACIÓ.

- ENGINYERIA DE MATERIALS.

- ENGINYERIA DE/EN DISSENY INDUSTRIAL.

- ENGINYERIA D’OBRES PÚBLIQUES.

- ENGINYERIA EN/DE LES TECNOLOGIA/ES INDUSTRIAL/S.

- CIÈNCIA/ES I TECNOLOGIA/ES DE L’/D’EDIFICACIÓ.

- ARQUITECTURA NAVAL.

- ARQUITECTURA NAVAL I ENGINYERIA DE SISTEMES MARINS.

- ARQUITECTURA NAVAL I ENGINYERIA MARÍTIMA.

- ARQUITECTURA TÈCNICA.

- CONSERVACIÓ I /-RESTAURACIÓ DE BENS CULTURALS.

- CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL.

- ESTUDIS EN/DE L’/D’ARQUITECTURA.

- FONAMENTS D’/DE L’ARQUITECTURA.

- ENGINYERIA CIVIL.

- ENGINYERIA CIVIL I TERRITORIAL.

- ENGINYERIA D’OBRES PÚBLIQUES EN CONSTRUCCIONS CIVILS.

- ENGINYERIA D’OBRES PÚBLIQUES EN TRANSPORTS I SERVEIS URBANS.

- ENGINYERIA (EN) GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA/CA.

- TECNOLOGIA DE L’ENGINYERIA CIVIL.

. ENGINYERIA D’/DE/EN: - GEOLÒGICA.

- CAMINS, CANALS I PORTS.

- NAVAL I OCEÀNICA.

SÍ C1

(37)

- DE MATERIALS.

- EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.

- INDUSTRIAL.

- AGRÒNOMA.

- DE FOREST.

- GEODESIA I CARTOGRAFIA.

. ENGINYERIA TÈCNICA D’/DE/EN:

- OBRES PÚBLIQUES, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

- TOPOGRAFIA.

- INDUSTRIAL, EN TOTES LES ESPECIALITATS.

. ARQUITECTURA.

. ARQUITECTURA TÈCNICA.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*), MÉS MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL RELACIONAT DIRECTAMENT AMB L’ESPECIALITAT.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*) MÉS TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, O EQUIVALENT (TÈCNIC ESPECIALISTA), DE LA FAMILIA PROFESSIONAL DIRECTAMENT RELACIONADA AMB L’ESPECIALITAT, MÉS 2 ANYS D’EXPERIÈNCIA LABORAL EN EL SECTOR PRODUCTIU DE L’ESPECIALITAT.

(*)TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI INTERVENCIÓ

SOCIOCOMUNITÀRIA (242)

. GRAU D’/DE/EN:

- GRADUAT/GRADUADA QUE HABILITE PER A LA PROFESSIÓ REGULADA MESTRE/A EN EDUCACIÓ INFANTIL.

- GRADUAT/GRADUADA QUE HABILITE PER A LA PROFESSIÓ REGULADA DE MESTRE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

- EDUCACIÓ SOCIAL.

SÍ C1

(38)

- PEDAGOGIA.

- PSICOLOGIA.

- TREBALL SOCIAL.

- TERÀPIA OCUPACIONAL.

- IGUALTAT DE GÈNERE.

- RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS.

- RELACIONS LABORALS.

- RELACIONS LABORALS I DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS.

- RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN :

- FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ: SECCIÓ CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ.

- FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ: SECCIÓ PEDAGOGIA.

- FILOSOFIA ICIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ: SECCIÓ PSICOLOGIA.

- FILOSOFIA I LLETRES : SECCIÓ CIÈNCIES DE 'EDUCACIÓ.

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ PEDAGOGIA.

- FILOSOFIA I LLETRES: SECCIÓ PSICOLOGIA.

- PEDAGOGIA.

- PSICOLOGIA.

- PSICOPEDAGOGIA.

- SOCIOLOGIA.

. TÍTOL DE MESTRE/A, EN TOTES LES ESPECIALITATS).(R.D. 1440/1991).

. DIPLOMATURA D’/DE/EN : - EDUCACIÓ SOCIAL.

- TREBALL SOCIAL.

- TERAPIA OCUPACIONAL.

- PROFESSOR/A D’EDUCACIÓ GENERAL BÀSICA, DE QUALSEVOL ESPECIALITAT.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*), MÉS MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL RELACIONAT DIRECTAMENT AMB L’ESPECIALITAT.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*) MÉS TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR DE

(39)

FORMACIÓ PROFESSIONAL, O EQUIVALENT (TÈCNIC ESPECIALISTA), DE LA FAMILIA PROFESSIONAL DIRECTAMENT RELACIONADA AMB L’ESPECIALITAT, MÉS 2 ANYS D’EXPERIÈNCIA LABORAL EN EL SECTOR PRODUCTIU DE L’ESPECIALITAT.

(*) TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI HOSTALERIA I TURISME (243)

. GRAU D’/DE/EN :

- ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES.

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESA/ES.

- TURISME.

- DIRECCIÓ HOTELERA.

- DIRECCIÓ INTERNACIONAL D’EMPRESES DE TURISME I OCI.

- EMPRESES I ACTIVITATS TURÍSTIQUES.

- GESTIÓ HOTELERA I TURÍSTICA.

- HOSTALERIA I TURISME.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN :

- ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

- CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS.

. DIPLOMATURA D’/DE/EN :

- EMPRESES I ACTIVITATS TURÍSTIQUES.(*) - TURISME.

- HOSTALERIA I TURISME.

(*) TITULACIONS EQUIVALENTS A EFECTES PROFESSIONALS:

- TÈCNIC D’EMPRESES TURÍSTIQUES (REIAL DECRET 259/1996, de 16 de febrer, BOE núm. 56, de 5 de març de 1996).

- TÈCNIC D’EMPRESES I ACTIVITATS TURÍSTIQUES (REIAL DECRET 259/1996, de 16 de febrer, BOE núm. 56, de 5 de març de 1996).

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*), MÉS MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL RELACIONAT DIRECTAMENT AMB L’ESPECIALITAT.

SÍ C1

(40)

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*) MÉS TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, O EQUIVALENT (TÈCNIC ESPECIALISTA), DE LA FAMILIA PROFESSIONAL DIRECTAMENT RELACIONADA AMB L’ESPECIALITAT, MÉS 2 ANYS D’EXPERIÈNCIA LABORAL EN EL SECTOR PRODUCTIU DE L’ESPECIALITAT.

(*) TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ (245)

. GRAU D’/DE/EN :

- ENGINYERIA (EN) INFORMÀTICA.

- COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL.

- COMUNICACIÓ I INDUSTRIES CULTURALS.

- ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ, SO I IMATGE.

- ENGINYERIA DE/EN SO I IMATGE.

- ENGINYERIA DE/EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ.

- PERIODISME.

- PUBLICITAT I RELACIONS PUBLIQUES.

- AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA.

- CINEMA.

- CINEMA I MITJANS AUDIOVISUALS.

- CINEMA I TELEVISIÓ.

- CINEMATOGRAFIA I ARTS AUDIOVISUALS.

- COMUNICACIÓ.

- COMUNICACIÓ I CREACIÓ AUDIOVISUAL.

- COMUNICACIÓ DIGITAL.

- COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA.

- COMUNICACIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES.

- CONTINGUTS DIGITALS INTERACTIUS.

- CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS.

- DISSENY DIGITAL.

- DISSENY INTEGRAL I GESTIÓ DE LA IMATGE.

- DISSENY MULTIMÈDIA I GRÀFIC.

- DISSENY VISUAL DE CONTINGUTS DIGITALS.

- DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS.

SÍ C1

(41)

- ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA EN DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS DIGITALS.

- ENGINYERIA DE/EN SISTEMES AUDIOVISUALS.

- ENGINYERIA EN SISTEMES AUDIOVISUALS I MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- MITJANS AUDIOVISUALS.

- MULTIMÈDIA.

- MULTIMÈDIA I ARTS DIGITALS.

- PUBLICITAT, MARQUETING I RELACIONS PÚBLIQUES.

- ENGINYERIA DE/EN TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ.

. LLICENCIATURA D’/DE/EN : - INFORMÀTICA.

- CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ (PERIODISME).

- COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL.

- PERIODISME.

- PUBLICITAT I RELACIONS PUBLIQUES.

. ENGINYERIA D’/DE/EN:

- INFORMÀTICA.

-TELECOMUNICACIÓ.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*), MÉS MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL RELACIONAT DIRECTAMENT AMB L’ESPECIALITAT.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*) MÉS TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, O EQUIVALENT (TÈCNIC ESPECIALISTA), DE LA FAMILIA PROFESSIONAL DIRECTAMENT RELACIONADA AMB L’ESPECIALITAT, MÉS 2 ANYS D’EXPERIÈNCIA LABORAL EN EL SECTOR PRODUCTIU DE L’ESPECIALITAT.

(

*)

TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

(42)

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI INFORMÀTICA (254)

. GRAU:

- ENGINYERIA EN/DE LES TECNOLOGIA/ES INDUSTRIAL/S.

- ENGINYERIA MULTIMÈDIA.

- MULTIMÈDIA.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA.

- ENGINYERIA DE PROGRAMARI.

- DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS.

- MATEMÀTICA COMPUTACIONAL.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA DE GESTIÓ I SISTEMES D’INFORMACIÓ.

- ENGINYERIA DE COMPUTADORS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ.

- INFORMÀTICA I SERVEIS.

- ENGINYERIA INFORMÀTICA DE SERVEIS I APLICACIONS.

- ENGINYERIA DE SISTEMES TIC.

- ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA.

- ENGINYERIA (EN) ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA.

- ENGINYERIA ROBÓTICA.

- CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ.

- GESTIÓ INFORMÀTICA EMPRESARIAL.

- ENGINYERIA DE LES/EN TECNOLOGIA/ES DE/LA TELECOMUNICACIÓ.

- INFORMÀTICA I SERVEIS.

- ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA DE SISTEMES DE COMUNICACIONS.

- -ENGINYERIA DE/EN SISTEMES D’INFORMACIÓ.

- ENGINYERIA DE/EN SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ, SO I IMATGE.

- ENGINYERIA DE SISTEMES ELECTRÒNICS.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE COMUNICACIONS.

- ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA ELÈCTRICA I ELECTRÒNICA.

- ENGINYERIA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES.

- SISTEMES D’INFORMACIÓ.

- TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA DE/EN TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ.

- ENGINYERIA TELEMÀTICA.

- ENGINYERIA DE/EN SISTEMES AUDIOVISUALS.

SÍ C1

(43)

. LLICENCIATURA:

- INFORMÀTICA.

. ENGINYERIA : - INDUSTRIAL.

- INFORMÀTICA.

- TELECOMUNICACIÓ.

- ELECTRÒNICA.

- EN AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

. ENGINYERIA TÈCNICA D’/DE/EN:

- INFORMÀTICA DE GESTIÓ.

- INFORMÀTICA DE SISTEMES.

- TELECOMUNICACIÓ, ESPECIALITAT EN TELEMÁTICA.

. DIPLOMATURA EN ESTADÍSTICA.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*), MÉS MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL RELACIONAT DIRECTAMENT AMB L’ESPECIALITAT.

.QUALSEVOL TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL (ENGINYERIA, ARQUITECTURA, LLICENCIATURA, GRAU, ENGINYERIA TÈCNICA, ARQUITECTURA TÈCNICA O DIPLOMATURA), O TITULACIÓ EQUIVALENT (*) MÉS TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, O EQUIVALENT (TÈCNIC ESPECIALISTA), DE LA FAMILIA PROFESSIONAL DIRECTAMENT RELACIONADA AMB L’ESPECIALITAT, MÉS 2 ANYS D’EXPERIÈNCIA LABORAL EN EL SECTOR PRODUCTIU DE L’ESPECIALITAT.

(*) TITULACIONS EQUIVALENTS DE TOTES LES ANTERIORS SEGONS REIAL DECRET 1954/1994, DE 30 DE SETEMBRE, SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ALS DEL CATÁLEG DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OFICIALS, CREAT PEL REIAL DECRET 1497/1987, DE 27 DE NOVEMBRE (BOE núm. 275, de 17/11/94).

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA (256)

. GRAU D’/DE/EN:

- ANGLÉS I C2 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ. (*)

- ANTROPOLOGIA I EVOLUCIÓ HUMANA I C2 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ. (*) - ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL I C2 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ. (*) - ARQUEOLOGIA I C2 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ. (*)

SÍ C1

Referencias

Documento similar

Grau en Enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació 65 Grau en Enginyeria informàtica / Grau en Disseny i Producció de Videojocs entrada.

h)  contaminantes  del  medio  ambiente  laboral:  son  todas  las  sustancias  químicas  y  mezclas  capaces  de  modificar  las  condiciones  del  medio 

Calendari d'exàmens de DOBLE TITULACIÓ GRAU TECNOLOGIES MARINES – GRAU ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL (ASSIGNATURES

Desde que resultamos adjudicatarios del primer servicio de ayuda a domicilio en el municipio bizkaino de Muskiz en el año 1995 hasta hoy, nuestra misión como empresa siempre se

El siguiente paso de la producción se realiza en un formador de tubo, máquina que toma varios rollos de papel y de otros materiales, y los combina sobre un formador rígido; se

III. Deberán estar impermeabilizadas en su interior y en los muros colindantes con las fachadas y pasillos de circulación atendiendo lo que para tal efecto determine la

Establecer las disposiciones operativas, administrativas y disciplinarias a las que deberá sujetarse el personal de la Secretaría, de acuerdo a lo establecido en la Ley General del

b) Descripción: Aceite de oliva virgen extra, obtenido a partir de las aceitunas del olivo (Olea Europea, L), de las variedades Picual y Manzanillo de Jaén.. Lasetiquetas estarán