El Barraquismo de Montjuic

45 

Texto completo

(1)

ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

(2)
(3)

-'m

o

1/"'

OL vI

-4.1

01 ie to 1s pr i6' bá

.

oa

CODO ostr""O n O t rOor O tul o la

pobl oí ontjuio, por lo n os un gran p r t no

ti n n . iv 1 vid

lo t t 1 r ioo e mino po i 1 oont r oon 1 t

ción

a

le 01 on

n u ve po 1

e o ed o t

un n rici n e b o, ero 1

to no ~"i t itivo e . o

ct y e to e e no

t co t ctor.

i 1 1 1 o o

e 1 rovi oi

,

1

c. o r c r

1 o j

o

1'0 01 oi co no!

probl i o co otro

o i c11 1 o 1t

1 or e

(4)

gran 01 r

oul o n

u irtemer t

a b jo eo to

el t rre ..o n

n el v 101"

t

re lo , u

2 eonstruiio.

u t

nei

D 0.0 1 soluei n 1 ave prob

o profund : 1 e '0 ...0.\.1,

ct

p 11e e a enfr nt r e e t

cion' e tiz¿ p r n e_o

te .t 01 ción propuest e

tr itori r 1.8 ro e

t t i

u

ei

n.

4.1. 1 i

ma del bar'

e

refor

r

nte; pero

ro le

01 -nai

W1 01

i a e e

n e fnniir:lmplnt:· le . s f i1i o

t : eon

1 e

1"

ro o, ~in t lor

o ce it r

1

con un e

...0 ....u.""o : e te

la e o. ri e e t p 1" n c r 01 1

o u

10

r

lo o

n r

• L

ro

...~.';um',... t , (

ti it o t 1 j con e

y o oe

i r

co 1i

"

)

r ob r t r a

(5)

d ro no

nfr nt r e

ie

re eon

J. po ibl :t

rr

o .ue h e que u i

c'ón s

r

or

inari er

t

pr e

r

L

con

i e d e Wl es cio

e b'erto;

in

1

pen

le ya qt 1

s aetu le

r

e

o

on

m

ufr

n e

por

1tee

.0,

por

f

eto

d

o

1vi nt en 1

r

e

r

jor

p o p o e 1

eo

o

t'vo,

n c io t e i i 1 t

n bi o y to

ifie

l.

L

'

t' coneauez- e1 n

de o

nt •

D b

n

eo r con q

1e

'-t bl

e

i to, to 1 n e

•2 o i

to oe1 1 eo

t on . 'g1da

L e e

(6)

aubve ción b ser dirioid a cubrir sus tre n ce

i-e b yeso s 10 qu pr ten o en est p

r-t de io e encon~r r 1 soluci n estas tres

e-ce i 1 inero qu • el e t do.

lo ndi en bIe 1 t rreno lo ced el

Ay tinto u ot o tipo e con t_ cci6n por que 1 o

ció 1 nt nece.i a de la tot,l'd d de esta infimn

subvenci6n P ra lo r r que e to e r l.

o'vc'ón se b s' en tr tar b r tar los co t

ct'vo 1 o por proc e ind t i

-, por o o e cr c ~o otro tipo co

-o: en tivo co o 1 e

1st

co c.t

l·...ci

, ~

t t pro~uc' 1 ti

t o del

10

( v

e

i 01

1 t ción t

v r

e 1

tj ic co

o pl p c

o

1 'fic i t

Lr U i 1 ' Lea

.2.1

r t

i con

r con

1e c

L

1

d 1 po

(7)

P r e to ,.., plantedo 1 nece i e 06 Bo 8 (

Y .JoIJ cho o tenid s por e qu

V

z

onl lojan a st c s #

lo o d tr0 o

8 tro ( ver r'fico 1 .2.6.1.2 ) q e

1 r 1bloq s it nul

~,7

etro de ncho.

i o ;:uire t

-

u~ c

i e r

o o ueion fun 1

t

.

r, e rran o su

e es p

o eo o e u ro

p e f

1 10q e rio ( , i 4.2. r

2.

ver r no

- 4.2.6.2.3 - 4.2.6.2 ..

.

.6.

.5

) •

.

• •

o

eio 2,10

tro

t

lo

lare

o lo ..u t ' 10 _1 v por 1 o

1 oei otro 1 1 e tro

b

,

..t ei

,

c. , P to o

,

i o

Po 1 1

o,

bo t rior e

t o

(8)
(9)

or 1 e r o i

cont

t • 1

1 ub'o oión de una e a ~sta 8 e

tu iado plant con posibi1ida

dos, que e al o muT propio de es

dio filiar e tjuio s e 4 per

0-i n'f'o' ue po r'n e nt r con muy bu

, lo nec sit r'n or itorios

t~-y T

d b

én

n s, lo

i o i

01 2r etro

cu

r

roa.

4.2.3 Posib'li

e

up oi n ( r' 1co n 4.2 •• 4 )

e 1r a viv'en s con en

e gr 016n

1 posil:íl.íd

ndo qu e

iento, no

1 or n d

tro e o

o 1:unas posi'b íLf.dades

e vi i nd 6, y se pu ver q

ir for o uña, co

e it n

2 atro o

or y da una e ifíe

o ifío do or

r no.

L últ' tudi

ontjuio ap

J 1 e

o os d

:O

o or 1 io, i

o con t wti o ( no. .2.'i 1

-.2 5

El

4.2.5.2

)

Co

i

n 1

pre ah 1e eí n

1 ,ql i t 1 Y ot

ccnti ,ho lo

1po de

pi-1 r

tr zo o 1

(10)

id 1 otro pilar ya u ti v rio de apo o

te i h x ri e t o It lia con gran

t n 1 d to pr f r'c os en hor

i-g6n.

La lo or 6n u t su

o r' el i1 t te un

to t mucha

n

e

i-o, u

v

nt6 F'lix C n Co

e o 8 e ntímetro 1 c t tros, e hor

d t ri'l x trr ordin rio y 1

mis

o ti mpo r

un o ue no

ufr

fl xión, extruet 1ent f

ei En C'antiago de C 1 h echo co

-to con e t e .... 1 n o

J

,

tr o o n con

:r.

1 ~ co. o in pen io

f ric o, u r v

r c

tr 1.

Con o o

1co t

t •

t con

01 cio r los pro 1 ieo t

(11)

GRAFI CO N~ 4.2.

c. ~.~

LA UN

lOAD

BASleA

plan

ta

gene

al

1 :

50

2.75 2.75

~ 8~.OO ~

o

(12)

GRA F I

e o

N ~ 4. "2. G. -1.2:

U N

1DAD

BASteA

seccion

gen eral

ese.

1: 100

o

lO

N

--

--

-s;¡

N

-

-o

o lO

lO

N

r--:

.-

1--

,...

o

lO

N

--

-o

lf) N

~~/P/'~~

(13)

GRAFICO N~ 4.2.~.2.4

U N

I DAD

BAS CA

saru

t ario

ocma-aseo

ese.

1 :20

-.l 2.50 L

I---:;;;;;~;---<I . shu rciner bdesagu erra a bl~ro el berlaga shunt ca

I

.' :0 ~·ó

.

"

.':

6J

.: '<).. L!')

~~.'-.9 ." -..r.

"

:~.. o

J

..6.

:-q •• ',

,

Ll1 .'

ro '.' o

1> ,

rrru qo n ',' .. d

OC ·'0'

etabr rcad D :," . 0,90 1.10 , (So"

, o

O

' ·:0' , :

,

'O.

o

,¡ .. :~.<:

;"~. co

: (Jo.:.

o

water o ducha '0

4,. :o .'

·

,6."

ntwt=\tp r " ':.: a

;1

~".""':""""""':.:".:""""",:

~

l::·'··..·~·:,·

" <1

,-~

A- ,,- ;---.-_

"

0_' r\" ': OJO ~....

",'..

..

e ~ ~

..

.: / .'

gua D ,.

.

" '

'

ectncrded .11. "

//

".6

.

'.

9

,.,

~si?

s '. o' .

crna -, --:. '1.

0:20 03 0.80 030

o.zc

freaadera

fQV

,

o'

'.,

• o

o .~ 4"\

.<l •• caeIna I

'. .:«. ,

'O.s 6' ,

.

. .

.'

.

o ,"O \

, co ''11 \

(14)

A

UNIDAD

BASteA

loque

samt ar ro

GRAFfCO N~4.2.b.Z.?

loo

ocma-aseo

se ccron

ese. 1: 20

:.' .

•".1 ' •••

tabique

~=====l~

cortrna

pos rbl e rn u

o

N

.-cort ma

n

r:==;::::1==1

o

c:o

o

uebl posibl

• • • :..-"'< • • ." •

'O'/>~""'" ., ,

. . .'-JO . : -Ó, (J .,/). .'

(15)

GRAFICO N~ 4.Z.b.2.~

UNI DAD

BASleA

loque

sa

mtario

alzado

ese. 1: 20

I

~1

o_

la u e spe jo p

repls~

§

, ¡

U D

ti

o

C"'l

O puerta

9°-

puertao

(C\

1..1

~ o

toalla (J)

(16)

GRAFICO N~ 4.2. ~.

2.4

A U~I

DAD

BASICA

alzad o

1: 20

loque

sarnta ro

carrpana humos

pOSible mueble o co o·

o

, I

co

basura

~

b

cocina - fregader2!.

U

(17)

G RAFICO N 9

4.

2.

e

?.5

A

UNIDAD BASleA

saruta no

squema

de

serVICIOS

TABLERO

CAJA

elec

t

r

icrdad

LAVABO

I~D

FREGADERA

desagues

DUCHA

~D

-agua

....- ~

~1tJ.e..c.31, ,

000'

O

COCINA

L....-

1--gas

...-

-¡VATEF.

~OD'

I~

,-coci

NA

i

1-- ~

ventuacion

(18)

GRAFICO N~ 4.2.

e

3.-1

A

UNIDAD

BASleA

mactone s

de planta

a.

ORMITORIOS

lAR COMEDOR

cocí na Zl. 1

estar

LIJ

comida

a3 O dorm.3

MITORIOS

R COMEDOR

cocina

(19)

UNIDAD

BASleA

GRAFICa N~ 4.Z.~.3.Z

rlac Ion es

de

planta

DOR MI TaR lOS

lAR COME

o

OR

DOR M ITa R I a s

s

T A R

ca

M E

oa

R

o

o

O

cocina

dorm. d

..~...

'., •• f ..

. '. .

l. : .' »Ó, ' •• - ... "0

" .,

~.

\.'..:":

" l' #,.

s, .o,•••••••

:.t ~.~

r'a~a":' ':.'.

'. . ... ",

~,,:':~·O:

~..[i~

','·:':':::0':

COCina

comedor

estar

(20)

GRAFI

ca

N ~ 4.2 ..(.,3.3

· UN IDA

D

BA S I

e

A

nac

ione

s

de planta

DORMITORIOS

S TAR

ca

ME DO R estar .... IÍÍÍ!ÍÍII6ÍÍIIÍIIÍIIIIII,..,,··, :. ',;

>. ':.:.'.

t~·rr.'¿zi'l.'·,·:::. '::

dorm.2

.~ .' ,. .'

, .

:" .Ó' " ' ••

, .' .... ',;: O

. . ...

'. ..- . . ..

. . .,

,::téj-r--aZ~ .. ',,:,

cocina

00

00

o

DORM I T O R lOS

5TAR COMEDOR

ERRA Z A

est r

o

Ao6

(21)

A

UNIDAD

BASleA

GRAFfCO N~

4."2.

b.

4.

oSlbl\Jdade

S

de

.agrupaclon

esc.1:1000

TORRE

CONJUNTO BAJO

-FORMANDO PEQUENAS PLAZAS

-J

1

(22)

GRAFICO N ~ 4.2.~. 5.~

UNIDAD

BASICA

proced

trruent o cons truct rvo

ese.

1 :

20

" 10

'.

' ... .. , . . , . . .' ' .. .'.-' . :.',,,

.

~.. ~ .- , -. # .- '. .... :.' •• . :.. '. ... . . .,: . ' . hrerr-os de anclej ~

.~.. " -, .-

.'-I , 'l

, '.

,

.

-,.' I 10s21 cascar' ,. "

.-;';". : prefa

=e= .'.>~.

..~

,.

o, .

. ," "

, '.' . '.

:..

. .. . . ." . .

. . ".' " '.

."

• , • ',0'- " :~:' ~ _, __

-~ • -:0":-' ¡... - - .

~. -' - - " :,;' • ~ l...1; - -

--

' .

. .

". , •• ' •• I ' ••• ,

..

. . .'.

, .. ' o

-.. o''. .

" .

-

.'

.. " .

'. •• o' " .. .' .. '. . . :. r

" ... .'

,,: lo .,

.. '

A '

. .. "

---

,

muro prefabrlcado"_

horrru gon armado -' '0, .' ' .. , "

, o •

•• :'.: • '. - . - •• ~' •••• ~', : : • ' ... -: - .' -- .: • ~ - ~' ,-. -·· ... 0·'

. '.... . ~ ..,..

. , .

.' ,

, '. ... . . .'

, v ,

" .' .. ..

(23)

A U

N lOAD

BASrCA

rocedlmlento

GRAF ICO N~

4.2.

(;,.5.2

construct

rvo

LOSA CA5J:.ARA

HORMI GON PREFABRI CADO

Lj paraboíoi des hrperboh cos

ese· 1: 100

&ALERA

HOR MIGaN PREFABRI CADO

ese. 1:50

n

O

O

i

O

- . _. - . _. -fI-o-a .

f

-O-S-Q- . - .

-.-a

.

D

1

o

o

huecos

VIga

. . . ,

"...----.,- ... "'7'1111un 10 n

, o

(24)

-mi i r 01 eion r sus probl ves. Abo n

110

Plant o Gen 1

4 3.1 Intr dueci6n

En

el

c

lo ant riol' hemoJ visto la po i i id d d

la oonstrue i

r u.

de IDl elem nto tipo ue irv

rraqui tas puedan ID jo r u espacio f

-OEl

1e o los h bi tante de ]1,"0 t~ e es bsolut ente

neces rio 10 t a OS al meno 1

ran

01' q

h o t 1eido en 8.00 h o·t t fu

r

ctu'1b

rrio.

para eso se ha e do e t o ctu

d monto "ontjuie (

v r 1 gr n ext

nQ

4. _ 5.

1.1 )

e p

el

ob i n ~ e ccup st

e oveeh mi nto l' I de e te zona, t to

1 cí eo o por lo mi o h

....

IJ

Por o o 1 PI n Or eí n

] ontj ·1 t rtor 11

col bol'

-

eto, que

int r a la

.

z rl

,

y

e

e r

un rie atracciones, d tin zona p r 1

o ei n uí o ( v r e n

4.3.5.1.

ta zona, q ti nt el om nto

Obr y e cione t' aban co o

pi drr I oy e r pi 1

C lon

(25)

bor

islot

ltur

otro o

El eee

o

iZO vi

e nt r que no d 1. t e eon dos

n el e tro qu p oxi an 1

1otro bor e. st zon e t

eonj~tos eo o son le1 olvorín'

e

el

ee de e el p'r ue ue ti ne una r

t

n les

ent 1 on

in t .L r

b e r i

eei

4.3.2

b 00 ti iodo lo u qu 001 eí e 1

u n

1/

10 por r z'n

L

n 1 1

i

y ue ti

oi

r e a ot

eoo

6

io

1niv 1 el

1 r t CO

jo o e t 1 r ot 1 ir

v 1 ec i i to ( v .3.5.2.9 )

c

'f' co o • 4.3.5.2. - 4•• 5.2.

4.3.2.1 Z e i' (gr'fioo n2 .5.2.2)

n 1 t

,.. 'V<~u ...o 1

a o

un eall o

1 onj to; 1

o i lot c

e 1

o i 1

cio ro

d e nt r 10

col cti o

i o f lo

(26)

• • .2 ltur y li cion ( gr.'fico n

4.3.5.23.)

11 e cion n el 1

n 1 v v n 7 pI utas

18,50

t

o

co o imo, eo t e de 1

i-v 1 or

lo

e le el niv 1 e

.

• •

3.360 m2

.

• •

.5

O

2

4.3.2. ir 1 i on pacia ( 'fico n

.

L oi c.tl p tones e h e 1 niv 1 d ce

n

2

tro d .c o con lo t e

n 1 zo 1

(1 o i t e n

e i

ce o

lo 1 t e tr contí

112

01 etivo 610 t n

etro vic"o

e.

t fl

1 r t lo

p tir del niv 1 d lo islot e

Vi 1 e miento ( áfieo n2

4.3.5.2.4

)

e 010 ci n c.... 1

7

e

o 1 b r Lo,

(27)

.3. .5

A 13

00 o sr i y ajo.

o tin n lo f o 1 o t

y 1

,

a ero s d , 1 on n lo i

-lote ti e. p r tos cio

r r

o

d 1 o.

o

79.6

2

2

,

.

.

.

• • •

Oirc. • • • • 10.5

ricio o 1

(Gr

·co

.3.5.2.

t 1 o o

1 rrio, lu r

d

Lo t n

t y

,

1

i o

1

1

r e r

oi pr f'\J., ....v.~

Lo e o 1

,

cont 10

o r y 00 r

a o t eo 0'0

1 o

eu t 1 r I

,

e tro

(28)

i

• • • •

·

• • 5.200 2 m r

. e .

r

cr

o

• O

·

• • •

·

5 m2

• o • • •

·

• 90 2

O'

·

• • • • 6

01

· ·

· ·

·

O t'

· ·

2

80 2

,

,

·

• •

.4

00 e oí n

4.4.1

L ie

o n o

Pil

r

· ·

.

• • 3

L

.

· ·

· ·

·

• •

·

·

·

,

3

1 r

· ·

,2 3

---7,6 3

V lo n

rm

o incl o o j

3.

TO

7,

n X 3.0 O

-

?2. 60 t •

1 1 o

·

· · · ·

60 p

1

· ·

·

· ·

6

1 (c ) •

·

100

1

· · ·

• • t

1

.

• • • •

(29)

.2 La niz ei n

S tro 1etrieo y br o 'bl'

o· la

eo

ro 1etr'co se O e r o a 1

v lo

1

inst 1eió

G • L eo sumin1 tr r e r e r o

lo inst lae1ó 1 r

.

L eo pu hae e h sta un 5

.

1 to in t 1e1

n.

'O 1 u o ti ' tnv • • • • •

. . . .

3.00

,.115

ro

l' 1 - 8.000.

1. O pt 1

t e1

e r o

el P r

o tj le

• • • • • • • •

100.0

11 OO.

• •• •••••••••

11. 1 : 1.700 vi n

o

Ivi

i

O O

U

I

56.660.000 pr"~~",.·,·"

o e 1 v 10 d o oei 1 1 e

i

te,

t

(30)

""'1 o oi~ 56.660.0 O t

fi

co 1v lo!' e 1

1 r 1,700 vivien s, e teorío

51. O

.

C, por lo

u

el d f' t rl.

o

5,660.

,

:¡. e rti as po .1 1.700 víviend

u io r o t r 1

3.

00 P t

,

r o t u vivien B..

or alt ri co t i una 00 r

-i

°

t ucci n ue 1 r 1

r 1 oosto, 1

1 lo

ion

o io r [ue lo

r e t uc 04- 1 v

u

1 e 00 o un l.

L o l" 1cione p rt in nei

Ol" o O corre eo o

tc. o· o 10c

10 e o lo e re o

(31)

T 1

roo

Superficie

del poli ono

·

. . . .

.

con trui a

•• ••

ivien

·

.

.

. .

.

D i

• • • •

• • • • • •

e

t ocu c n

. .

.

c·o

1i

r

.

.

.

.

~

. .

.

.

.

00 'if e bili

.

.

.

.

p' 1ico • •

1 0.000

160.000 2

145.000 2

r

2 I

80

1,4 2/

(32)

11r¿

GRAFICQ N~

4.

3. ~

L4

LANT EO

actual

GENERAL

ese.

1: 30000

'-'l,....J •

..O>

e - - - -

--Ir---~-c:::::::.

II //

II ~/

I~/

I

I I

(33)

GRAFICO N~ 4-.3.5,

t

2.

LANT

E

O

GENERAL

lan

ur b arust ic o

ese.

1: 30.000

PLAN ESPECIAL DE MONTJU'¡"C

I".' v ,.r :«,

I f

,J.BcnÁw,iCo ,

I

I

~

,

J / I

I

.., J

I I "

I 1 . .1'

A.MQL • .1,,{CN

I /,. ' ,

(34)

GRAFICO N~ 4.

~.s-:

2.--1.

LANTEO·

GENERAL

~

r"~ ...

_O

t

u

(35)

GRA:=I CO N~ t1. "3.5. 2.2

LANT EO

GENERAL

mdad

on

I

f

le

h

abl ta e

10

na

1

(36)

=

r, A'= r ~(

4.3.

5. 2. ~

LANT EO

GENERAL

mdao

habrtacronat

ese.

1:2000

(37)

123

GRAF¡CO N<!.

4. ~.s-.

2.4

LANT EO

GENERAL

nldad

habitacronat

ese.

1:2000

/lates

y

ap

camlentos

II

I

I

LJ

I

(38)

,,'

.

.

..

.'"

~

,

.

...

.

.

_.

-

..

-..

..

..

-.

GRAFI CO

4.3.

S".2.

s:

LANT EO

GENERAL

nldad

rc.peat

habrtacionat

ese.1-2000

esp.verdes

y

= /

...

..

.

,

..

".

..

-.

,

.

..

,

(

..

.. -'

...

,

,

,

",

..

.

..

...

.

.

"

•s' .. '". .-" ~ •

.

.

. ..

.

.

.

.

.

.

,

..

..

I

,

·

.

..

.

.

.

·

·

•I

.

'.

.

I

.

.

.

(39)

LANT EO

GENERAL

nldad

habrtacronat

ese.

1:2000

erVICIOS

s~les

125

~,

---GRAFICO N~ 4·3.5. 2.·~

~Pf'-r. t.iv.

!JtrJ . ed,VI!ai.;v oti !.trlJ. ret!J' 1060.5

,

.

(40)

GR A FI

e o

N~

4.

3. 5 . 2

.1

LAN TE O

GE N'ERAL

etalle

bloque

esc.1 :200

tanta

nivel

superior

camino

calle

locales ca re rales vr vre n d as 'pe ueñas

(41)

lANTE O

G E N E R AL

eta

l

t e

b 1

oq u

e

ec

el on

rescalera

GRAFIC

o

N~

4.3.

<.

2.

s

ese.

1: 2 00

tipo

(42)

GRA F I CO .NE 4. ~. 5. 2.

l.

LANTEO

GENERAL

(43)

SRAFí

ca ~

4."5:

5.

3.1

LANT EO

GENERAL

mdad

habrtacionat

ese.

1:2000

squem

~

de

sanearrn

ento

._---==-=-

-=-=

.=

Au.4I-JT Aeu..t.4 so(A&-4I~

(44)

GRAFI

co

f\ ~

4.5.5".3.

2

PLAN'T EO

GENERAL

unidad

habrtacional

ese. 1:2000

esq u

e

m a

de

a~_u_a

__

.

~

___

=

-/¡'Ol-(ETI b6

~b ¡;;.nJe-~

lCOM€ribA sto

(45)

I

1 ·

I

..

RAr- i

ce

~

4.5.

S-.

3.3

LANT EO

GENERAL

nidao

habrtacionat

ese. 1

:2000

lectr

re: da~_.aJu

m.

brac:tQ

_Qu

b

11.~_o___

~T'o L.v ... •

-.,.t~$O

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Descargar ahora (45 pages)