INFORME DEL PROCÉS D ENQUESTA D OPINIÓ DE L ALUMNAT

Texto completo

(1)

INFORME DEL PROCÉS D’ENQUESTA D’OPINIÓ DE

L’ALUMNAT

(2)

Pàg.

Dades Generals

1

Evolució temporal del número d’enquestes

4

Puntuació

Mitjana

Total

URV

5

Desviació Estàndard

5

Seguiment

de

les

assignatures

6

Dades per centres

6

Seguiment de les assignatures per centres

9

Dades

per

departaments

10

Seguiment de les assignatures per departaments

13

Dades per ensenyaments

15

Dades globals per ítems de l’enquesta relatius al professorat 17

(3)

Dades Generals

Curs 07-08

Curs 08-09

Curs 09-10

Curs 10-11

Professorat

valorat

1.039 1.128 919 1.729

2

Enquestes

valorades

21.873

1

21.492 17.995 25.066

3

1

A partir del curs 07-08 no s’inclouen les enquestes realitzades al Servei Lingüístic.

2

1.729 correspon al número de professors/es que han estat avaluats almenys d’una

assignatura. En total, l’alumnat va accedir a l’enquesta de 1.740 professors/es.

3

25.066 correspon al número d’enquestes contestades per l’alumnat. El número

d’enquestes que l’alumnat ha contestat per avaluar al seu professorat més les

enquestes que un cop ha accedit a l’aplicatiu ha seleccionat l’opció “no vull

contestar” és de 28.024.

(4)

Departament

Nº pdi potencial

Nº pdi enquestat

% pdi enquestat

Antropologia, Filosofia i Treball Social

47

45

96%

Bioquímica i Biotecnologia

115

100

87%

Ciències Mèdiques Bàsiques

110

99

90%

Dret Privat, Processal i Financer

52

51

98%

Dret Públic

65

62

95%

Economia

74

68

92%

Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

57

54

95%

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

82

79

96%

Enginyeria Mecànica

74

66

89%

Enginyeria Química

115

98

85%

Estudis Anglesos i Alemanys

38

38

100%

Estudis de Comunicació

47

47

100%

Filologia Catalana

25

24

96%

Filologies Romàniques

35

35

100%

Geografia

38

38

100%

Gestió d'Empreses

137

134

98%

Història i Història de l'Art

77

73

95%

Infermeria

116

103

89%

Medicina i Cirurgia

249

200

80%

Pedagogia

97

96

99%

Psicologia

86

87

101%

Química Analítica i Química Orgànica

51

46

90%

Química Física i Inorgànica

69

48

70%

Unitat Predepartamental d'Arquitectura

47

49

104%

El número de professorat potencial enquestat als cursos 2007-2008, 2008-2009 i

2009-2010 és sensiblement inferior al del curs 2010-2011 ja que als cursos

anteriors solament s’enquestava al professorat susceptible de ser avaluat pels

complements de docència.

(5)

Centre

Nº enquestes valorades

del centre

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

432

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

2.314

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

1.460

Escola Universitària de Turisme i Oci

934

Escola Universitària d'Infermeria

2.205

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

4.173

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

3.053

Facultat de Ciències Jurídiques

3.370

Facultat de Lletres

4.312

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

1.389

Facultat de Química

767

Facultat d'Enologia

657

El número d’enquestes per centre correspon al número d’enquestes realitzades per

l’alumnat a un determinat ensenyament i que, a la vegada pertany a un centre

independentment del departament al qual estigui vinculat un/a professor/a.

Departament

Nº enquestes valorades

Antropologia, Filosofia i Treball Social

824

Bioquímica i Biotecnologia

1.064

Ciències Mèdiques Bàsiques

1.017

Dret Privat,Processal i Financer

1.180

Dret Públic

1.792

Economia

1.764

Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica

776

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

1.319

Enginyeria Mecànica

812

Enginyeria Química

820

Estudis Anglesos i Alemanys

880

Estudis de Comunicació

770

Filologia Catalana

561

Filologies Romàniques

835

Geografia

571

Gestió d'Empreses

2.807

Història i Història de l'Art

1.307

Infermeria

1.933

Medicina i Cirurgia

593

Pedagogia

1.931

Psicologia

2.023

Química Analítica i Química Orgànica

314

Química Física i Inorgànica

423

Unitat Predepartamental d'Arquitectura

350

El número d’enquestes per departament correspon al número d’enquestes

realitzades per l’alumnat a professors/es d’un determinat departament.

(6)

Evolució temporal del número d’enquestes

 El 24 de novembre de 2010 es va engegar el procés d’enquestes d’avaluació

del professorat del primer quadrimestre. Es va enviar un correu a tot

l’alumnat informant-los entre altres coses que al Moodle tenien disponibles

les enquestes d’avaluació del seu professorat.

2.845 van contestar al primer

dia i 1.265 el segon.

 El 6 de desembre de 2011 es van iniciar els recordatoris via Moodle. Aquell

dia van contestar 618 alumnes. El 20 de desembre es van finalitzar els

recordatoris.

 El 31 de gener de 2011 es va finalitzar el procés d’avaluació de les

enquestes del primer quadrimestre.

 El 14 de març de 2011 es van iniciar les enquestes de màster, les

pràctiques externes i les assignatures de treball de fi de màster. Es va

passar de no tenir cap enquesta el 13 de març a 218 el dia 14 del mateix

mes.

 El 4 de d’abril de 2011 es va engegar el procés d’enquestes d’avaluació del

pdi del segon quadrimestre on s’avaluaven les assignatures de grau del

segon quadrimestre i les anuals. 2.734 alumnes van contestar el primer dia i

1.121 el segon.

 El 18 d’abril de 2011 es van iniciar els recordatoris al Moodle. Van enquestar

720 alumnes. Els recordatoris del segon quadrimestre van finalitzar el 2 de

maig amb 183 enquestes. Al següent dia 85 alumnes van enquestar.

 El 15 de maig amb 65 enquestes va ser l’últim dia en el que l’alumnat de

grau, diplomatures i llicenciatures va tenir disponible les enquestes.

 El dia 1 de juny de 2011 va haver una punta de 199 enquestes realitzades.

Va ser l’inici dels recordatoris de les assignatures de màster i les de

pràctiques externes. Els recordatoris d’aquestes assignatures van finalitzar

el 30/06/2011.

 El 15 d’agost del 2011 es van iniciar els recordatoris de les assignatures de

treball de fi de màster.

 Les assignatures del treball de fi de màster van deixar d’estar disponibles el

12 de setembre del 2011.

 Les últimes enquestes contestades corresponents als ensenyaments de

màster han estat el 18 de juliol de 2011.

(7)

Puntuació Mitjana Total URV

5,09

5,15

5,22

5,45

3

3,4

3,8

4,2

4,6

5

5,4

5,8

6,2

6,6

7

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

Punt

u

aci

ó

Curs Acadèmic

Puntuació Mitjana Total Professorat URV

Les preguntes del curs 2010-2011 són diferents respecte els cursos anteriors.

Desviació Estàndard

1,67

1,64

1,62

1,67

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

P

u

nt

ua

c

Curs Acadèmic

Desviació Estàndard

(8)

Seguiment de les assignatures

El meu nivell de seguiment d'aquesta assignatura ha estat de:

La major part de l’alumnat que ha participat en el procés de les enquestes va

regularment a les classes. Solament el 5,6% que ha contestat a l’enquesta assisteix

a menys del 50%.

Dades per centres

Centre

Mitj ponderada

centre

Desv centre

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

4,60

1,92

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

5,18

1,82

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

5,37

1,59

Escola Universitària de Turisme i Oci

5,45

1,70

Escola Universitària d'Infermeria

5,67

1,50

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

5,47

1,62

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

5,42

1,66

Facultat de Ciències Jurídiques

5,37

1,74

Facultat de Lletres

5,60

1,62

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

5,72

1,57

Facultat de Química

5,45

1,66

(9)

 Els centres Escola Universitària de Turisme i Oci i Escola Tècnica Superior

d’Arquitectura han obtingut uns resultats amb la mitjana 0,13 i 0,16

inferiors respecte al curs anterior. La resta de centres ha obtingut millors

resultats.

 La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, l’Escola Universitària

d’Infermeria i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química han obtingut

una puntuació mitjana entre 0,55 i 0,46 punts millors que el curs passat.

 Els centres Escola Tècnica Superior d’Arquitectura i Escola Universitària de

Turisme i Oci han obtingut uns resultats amb la mitjana 0,16 i 0,11 inferiors

respecte el promig dels últims 3 cursos acadèmics. La resta de centres han

obtingut millors resultats.

 L’ Escola Universitària d’Infermeria i l’ Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Química han obtingut una puntuació mitjana entre 0,61 i 0,57 punts millors

que el promig dels últims 3 cursos acadèmics.

 Les preguntes del curs 2010-2011 són diferents respecte els cursos

anteriors.

(10)

 Els centres Escola Universitària de Turisme i Oci, Escola Tècnica Superior

d’Arquitectura, i Escola Tècnica Superior d’Enginyeria han estat els centres

amb una major desviació respecte el curs passat.

 L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química, la Facultat de Medicina i

Ciències de la Salut i ‘Escola Universitària d’Infermeria han obtingut

desviacions inferiors al curs passat.

 Els centres Escola Universitària d’Infermeria, Escola Tècnica Superior

d’Enginyeria Química, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i Facultat

de Ciències de l’Educació i Psicologia han obtingut uns resultats amb una

desviació entre 0,17 i 0,04 inferiors respecte al promig dels últims 3 cursos

acadèmics. La resta de centres han obtingut una desviació superior.

 Els centres Escola Universitària de Turisme i Oci amb 0,21, Escola Tècnica

Superior d’Enginyeria amb 0,19 i Facultat de Ciències Jurídiques amb 0,15

han augmentat la desviació al curs 2010-2011 respecte el promig dels

últims 3 cursos acadèmics.

 Les preguntes del curs 2010-2011 són diferents respecte els cursos

anteriors.

(11)

Seguiment de les assignatures per centres

El meu nivell de seguiment d'aquesta assignatura ha estat de:

(12)

Dades per departaments

Dades per departaments. Resultats dels professors/res per departament

Departament

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

Mitj

dept

Desv

dept

dept

Mitj

Desv

dept

dept

Mitj

Desv

dept

dept

Mitj

Desv

dept

Antropologia, Filosofia i

Treball Social

5,50

1,68 5,44 1,37 5,67 1,28 5,62 1,32

Bioquímica i

Biotecnologia

5,28

1,73 5,20 1,56 4,93 1,62 4,99 1,55

Ciències Mèdiques

Bàsiques

5,61

1,51 4,98 1,77 5,33 1,63 5,13 1,64

Dret Privat, Processal i

Financer

5,42

1,70 5,39 1,63 5,45 1,48 5,49 1,50

Dret Públic

5,32

1,76 5,34 1,65 4,98 1,80 5,33 1,61

Economia

5,22

1,78 5,26 1,62 5,41 1,48 4,96 1,79

Eng. Electrònica, Elèctrica

i Automàtica

4,95

1,94 5,04 1,64 5,05 1,62 5,07 1,64

Enginyeria Informàtica i

Matemàtiques

5,46

1,71 5,31 1,56 5,14 1,62 4,93 1,69

Enginyeria Mecànica

5,10

1,76 4,64 1,79 4,69 1,59 4,79 1,66

Enginyeria Química

5,42

1,61 4,99 1,59 4,60 1,73 4,40 1,85

Estudis Anglesos i

Alemanys

5,69

1,68 5,68 1,55 5,22 1,91 5,34 1,82

Estudis de Comunicació

5,43

1,59 5,21 1,63 5,18 1,57 5,20 1,46

Filologia Catalana

5,71

1,56 5,22 1,70 5,33 1,64 5,18 1,54

Filologies Romàniques

5,69

1,60 5,82 1,43 5,33 1,63 5,36 1,78

Geografia

5,41

1,74 5,60 1,56 5,64 1,40 5,44 1,47

Gestió d'Empreses

5,52

1,57 5,39 1,48 5,39 1,51 5,23 1,60

Història i Història de l'Art

5,48

1,71 5,31 1,65 5,39 1,66 5,26 1,66

Infermeria

5,76

1,45 5,13 1,59 4,98 1,74 5,17 1,68

Medicina i Cirurgia

5,97

1,48 5,31 1,63 5,33 1,53 4,94 1,68

Pedagogia

5,50

1,61 5,46 1,45 5,33 1,61 5,46 1,48

Psicologia

5,47

1,60 5,06 1,69 5,13 1,72 5,05 1,70

Química Analítica i

Química Orgànica

5,64

1,52 5,31 1,45 5,24 1,44 5,51 1,33

Química Física i

Inorgànica

5,35

1,64 5,13 1,63 4,68 1,66 4,87 1,70

Unitat Predepartamental

d'Arquitectura

4,48

1,93 4,67 1,71 4,72 1,80 4,46 1,88

(13)

 Els departaments que al curs 2010-2011 han disminuït la seva puntuació

mitjana en relació al curs anterior en 0,19 punts són el departament de

Geografia i la unitat predepartamental d’Arquitectura.

 Els departaments de Medicina i Cirurgia i el d’Infermeria han obtingut una

puntuació mitjana entre 0,66 i 0,63 punts millors que el curs passat.

 El departament de Geografia i la unitat predepartamental d’Arquitectura han

obtingut uns resultats amb la mitjana 0,15 i 0,14 inferiors respecte al

promig dels últims 3 cursos acadèmics.

 Medicina i Cirurgia, Enginyeria Química i Infermeria han obtingut una

puntuació mitjana entre 0,78 i 0,67 punts millor que el promig dels últims 3

cursos acadèmics.

 Les preguntes del curs 2010-2011 són diferents respecte els cursos

anteriors.

(14)

 Els departaments que al curs 2010-2011 han disminuït la seva desviació en

relació al curs anterior entre 0,26 i 0,14 punts són els departaments de

Ciències Mèdiques Bàsiques, Filologia Catalana i Infermeria.

 El departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social i la unitat

predepartamental d’Arquitectura han incrementat la seva desviació en 0,31 i

0,22 punts respectivament respecte el curs passat.

 Els departaments d’Infermeria i Ciències Mèdiques Bàsiques han obtingut

uns resultats amb una desviació entre 0,22 i 0,17 inferiors respecte al

promig dels últims 3 cursos acadèmics.

 Els departaments d’Antropologia, Filosofia i Treball Social i el d’Enginyeria

Electrònica, Elèctrica i Automàtica han incrementat la seva desviació en 0,36

i 0,31 punts al curs 2010-2011 respecte el promig dels últims 3 cursos

acadèmics.

(15)

Seguiment de les assignatures per departaments

El meu nivell de seguiment d'aquesta assignatura ha estat de:

(16)

(17)

Dades per ensenyaments

Ensenyament

enquestes

valorades

Mitjana

ponderada

ensenyament

Desviació

ensenyament

ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

451

5,27

1,71

ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

174

5,68

1,53

ARQUITECTE

302

4,70

1,87

BIOQUÍMICA

32

6,17

1,16

BIOTECNOLOGIA

231

5,16

1,69

CIÈNCIES DEL TREBALL

17

5,43

1,64

CIÈNCIES EMPRESARIALS

337

5,45

1,67

DRET

257

5,16

1,94

ECONOMIA

136

5,69

1,50

EDUCACIÓ SOCIAL

15

4,53

1,65

ENGINYER EN AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

121

4,85

2,10

ENGINYER TÈCNIC EN TELECOMUNICACIONS, ESPECIALITAT EN TELEMÀTICA

205

5,38

1,67

ENGINYERIA EN INFORMÀTICA

81

5,24

1,90

ENGINYERIA QUÍMICA

311

5,40

1,55

ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA ESPECIALITAT INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES

79

5,68

1,32

ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ

113

5,58

1,65

ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES

144

5,33

1,94

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT ELECTRICITAT

234

5,38

1,76

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

281

5,26

1,79

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN QUÍMICA INDUSTRIAL

152

5,40

1,56

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA

169

5,00

1,87

FILOLOGIA ANGLESA

224

5,46

1,83

FILOLOGIA CATALANA

80

6,04

1,41

FILOLOGIA HISPÀNICA

133

5,62

1,69

FISIOTERÀPIA

80

6,01

1,32

GEOGRAFIA

134

5,45

1,77

GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

1317

5,32

1,70

GRAU D'ANGLÈS

358

5,68

1,56

GRAU D'ARQUITECTURA

130

4,35

2,02

GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

265

5,32

1,70

GRAU DE BIOTECNOLOGIA

227

5,39

1,79

GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

150

5,70

1,31

GRAU DE DRET

1274

5,35

1,73

GRAU DE FINANCES I COMPTABILITAT

415

5,65

1,56

GRAU DE FISIOTERÀPIA

143

6,06

1,16

GRAU DE GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

241

5,52

1,62

GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES

270

5,84

1,51

GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES

247

5,95

1,32

GRAU DE MEDICINA

431

5,46

1,69

GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

118

5,67

1,40

GRAU DE PEDAGOGIA

79

5,76

1,36

GRAU DE PERIODISME

174

5,76

1,39

GRAU DE PSICOLOGIA

544

5,75

1,37

GRAU DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

142

5,73

1,38

GRAU DE QUÍMICA

248

5,55

1,65

GRAU DE RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ

828

5,37

1,77

GRAU DE TREBALL SOCIAL

607

5,34

1,72

GRAU DE TURISME

506

5,27

1,77

GRAU D'ECONOMIA

257

5,56

1,62

GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL

793

5,42

1,65

GRAU D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

735

5,43

1,61

GRAU D'EDUCACIÓ SOCIAL

77

5,64

1,51

GRAU D'ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA

40

5,79

1,09

GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA

392

4,90

1,85

GRAU D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA

250

5,13

1,84

GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA

273

5,09

1,81

GRAU D'ENGINYERIA MECÀNICA

144

5,19

1,75

GRAU D'ENGINYERIA QUÍMICA

244

5,20

1,67

GRAU D'ENGINYERIA TELEMÀTICA

168

5,19

1,68

GRAU D'ENOLOGIA

117

5,46

1,58

GRAU D'HISTÒRIA

617

5,25

1,75

GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART

264

5,60

1,67

GRAU D'INFERMERIA

1494

5,68

1,48

HISTÒRIA

134

5,70

1,56

HISTÒRIA DE L'ART

78

5,62

1,71

INFERMERIA

414

5,73

1,49

MÀSTER EN ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT INTERNACIONAL (2006)

28

5,20

2,09

MÀSTER EN ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT INTERNACIONAL (2009)

40

5,40

1,92

MÀSTER EN ANTROPOLOGIA URBANA (2006)

7

6,03

1,76

MÀSTER EN ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (2006)

18

6,03

1,53

MÀSTER EN ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (2009)

36

5,61

1,46

MÀSTER EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA (2006)

17

5,92

1,31

MÀSTER EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA (2009)

5

6,81

0,61

MÀSTER EN AVALUACIÓ I MESURA DE LA CONDUCTA (2009)

36

5,18

1,69

MÀSTER EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA (2006)

31

5,78

1,55

MÀSTER EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA (2009)

266

5,47

1,68

(18)

Ensenyament

enquestes

valorades

Mitjana

ponderada

ensenyament

Desviació

ensenyament

MÀSTER EN COMUNICACIÓ POLÍTICA, INSTITUC. I COORPOR. EN LA SOCIETAT DEL RIS

109

4,94

1,84

MÀSTER EN CONDICIONANTS GENÈTICS. NUTRICIONALS I AMBIENTALS...(2009)

2

5,05

1,50

MÀSTER EN DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA (2007)

28

5,56

1,08

MÀSTER EN DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA (2009)

34

5,71

1,44

MÀSTER EN DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME (2006)

29

5,53

2,00

MÀSTER EN DRET AMBIENTAL (2006)

139

5,10

1,53

MÀSTER EN DRET AMBIENTAL (2009)

179

5,92

1,52

MÀSTER EN DRET DE L'EMPRESA I LA CONTRACTACIÓ (2009)

33

5,94

1,56

MÀSTER EN ENGINYERIA AMBIENTAL (MENTA) (2010)

31

5,87

1,19

MÀSTER EN ENGINYERIA AMBIENTAL (2006)

7

5,30

1,41

MÀSTER EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA (2009)

14

5,93

1,09

MÀSTER EN ENGINYERIA INFORMÀTICA I DE LA SEGURETAT

7

4,09

2,17

MÀSTER EN ENGINYERIA QUÍMICA I DE PROCESSOS (MEQIP) (2009)

42

5,41

1,41

MÀSTER EN ENGINYERIA QUÍMICA I DE PROCESSOS (2006)

9

4,95

1,44

MÀSTER EN ENOLOGIA (2009)

3

6,18

0,85

MÀSTER EN ENSENYAMENTS DE LLENGÜES ESTRANGERES (2007)

2

5,05

1,15

MÀSTER EN ENSENYAMENTS DE LLENGÜES ESTRANGERES (2009)

196

6,47

0,97

MÀSTER EN ENVELLIMENT I SALUT (2010)

175

5,72

1,81

MÀSTER EN EST. SUPERIORS EN LLENGUA LITERAT. CULTURA CATALANES (2007)

6

7,00

0,00

MÀSTER EN EST. SUPERIORS EN LLENGUA LITERAT. CULTURA CATALANES (2009)

9

6,42

0,69

MÀSTER EN ESTUDIS CULTURALS LLENGUA ANGLESA, TEXTOS I CONTEXTOS(2009) 16

6,00

1,36

MÀSTER EN FORMACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA FORMACIÓ

18

5,88

1,43

MÀSTER EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'ESO, FP I ENSENYAMENTS D'IDIOMES

277

5,12

1,74

MÀSTER EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (2006)

2

6,80

0,89

MÀSTER EN INVESTIGACIÓ EN ENGINYERIA TERMODINÀMICA DE FLUIDS (2009)

31

5,80

1,40

MÀSTER EN MIGRACIONS I MEDIACIÓ SOCIAL (2007)

18

5,87

1,27

MÀSTER EN MIGRACIONS I MEDIACIÓ SOCIAL (2009)

41

4,86

1,82

MÀSTER EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (2010)

30

5,22

1,91

MÀSTER EN NUTRICIÓ I METABOLISME (2009)

74

4,72

1,90

MÀSTER EN NUTRICIÓ I METABOLISME

19

5,38

1,62

MÀSTER EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (2006)

4

6,23

0,43

MÀSTER EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (2009)

74

5,69

1,40

MÀSTER EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (2009)

199

5,82

1,14

MÀSTER EN PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ -MIPE- (2007)

2

7,00

0,00

MÀSTER EN QUÍMICA A LA INDÚSTRIA (2009)

3

5,83

0,55

MÀSTER EN SALUT MENTAL:INVEST. EN PSIQU. NEUROTOX. I PSICOFARM.(2009)

29

6,27

1,24

MÀSTER EN SEGURETAT INFORMÀTICA I SISTEMES INTEL·LIGENTS (2009)

29

5,89

1,51

MÀSTER EN SOCIETATS HISTÒRIQUES I FORMES POLÍTIQUES A EUROPA (2009)

75

6,45

0,81

MÀSTER EN TÉCNIQUES CROMATOGRÀFIQUES APLICADES (2009)

4

6,53

0,60

MÀSTER EN TÈCNIQUES D'ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA (2010)

67

6,10

1,32

MÀSTER EN TECNOLOGIA EDUCATIVA (2006)

43

5,93

1,33

MÀSTER EN TECNOLOGIA EDUCATIVA (2009)

47

5,72

1,57

MÀSTER EN TECNOLOGIES DE CLIMATITZACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ED.(2009)

47

5,03

1,62

MÀSTER EN TRADUCCIÓ I ESTUDIS INTERCULT/ TRANSLATION AND INTERCUL STUDIES

14

6,85

0,53

MEDICINA

230

5,86

1,54

MESTRE ESPECIALITAT EDUCACIÓ ESPECIAL

46

5,59

1,48

MESTRE ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA

37

5,71

1,41

MESTRE ESPECIALITAT EDUCACIÓ INFANTIL

152

5,55

1,57

MESTRE ESPECIALITAT EDUCACIÓ MUSICAL

18

5,62

1,79

MESTRE ESPECIALITAT EDUCACIÓ PRIMÀRIA

174

5,79

1,67

MESTRE ESPECIALITAT EN LLENGUA ESTRANGERA

77

5,63

1,52

NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

181

5,87

1,38

PEDAGOGIA

276

5,27

1,77

PERIODISME

267

5,38

1,62

PSICOLOGIA

516

5,58

1,63

PSICOPEDAGOGIA

211

4,82

1,94

PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

225

5,26

1,75

QUÍMICA

122

5,71

1,44

RELACIONS LABORALS

15

5,77

1,23

TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT

4

3,52

1,53

TREBALL SOCIAL

21

6,18

1,45

(19)

Dades globals per ítems de l’enquesta relatius al professorat

Ítems

Pregunta

Mitjana Desviació

Ítem 1 En els plantejaments inicials de l'assignatura, especifica clarament els

objectius, el programa i els criteris d'avaluació.

5,57

1,52

Ítem 2 Les activitats docents s'ajusten als objectius, continguts, sistema

d'avaluació i competències que preveia la guia docent.

5,51

1,54

Ítem 3 La metodologia d'ensenyament s'adequa als objectius de

l'assignatura.

5,32

1,68

Ítem 4 Explica els continguts amb claredat.

5,28

1,77

Ítem 5 Resol satisfactòriament els dubtes o preguntes que se li plantegen.

5,48

1,71

Ítem 6 Es preocupa per estimular l'interès de l'alumnat en l'assignatura.

5,20

1,82

Ítem 7 Manté un bon clima de relació personal i comunicació amb els

estudiants.

5,53

1,67

Ítem 8 Compleix amb l'horari de classe i d'atenció personalitzada fora de

l'aula.

5,84

1,51

Ítem 9 El volum de treball és coherent i proporcionat als crèdits de

l'assignatura.

5,30

1,70

Ítem 10 Globalment considero que és un/a bon/a professor/a.

5,51

1,63

(20)

Resultats de les preguntes desglossades per centres

Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv

Mitj

Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv

1. En els plantejaments inicials de

l'assignatura, especifica clarament els

objectius, el programa i els criteris

d'avaluació.

4,69

1,87

5,35

1,67

5,52

1,44

5,55

1,56

5,71

1,35

5,57

1,48

5,59

1,45

5,53

1,58

5,71

1,48

5,73

1,50

5,64

1,46

5,56

1,45

2. Les activitats docents s'ajusten als

objectius, continguts, sistema

d'avaluació i competències que

preveia la guia docent.

4,60

1,81

5,33

1,66

5,46

1,43

5,50

1,58

5,70

1,37

5,52

1,50

5,51

1,49

5,47

1,62

5,57

1,53

5,72

1,51

5,56

1,50

5,40

1,57

3. La metodologia d'ensenyament

s'adequa als objectius de

l'assignatura.

4,48

1,88

5,08

1,80

5,27

1,56

5,33

1,72

5,55

1,51

5,32

1,65

5,30

1,67

5,25

1,74

5,42

1,67

5,62

1,60

5,34

1,69

5,16

1,75

4. Explica els continguts amb

claredat.

4,51

1,93

4,93

1,94

5,14

1,72

5,28

1,78

5,58

1,58

5,27

1,73

5,19

1,80

5,22

1,84

5,47

1,69

5,63

1,66

5,21

1,82

5,15

1,83

5. Resol satisfactòriament els dubtes

o preguntes que se li plantegen.

4,68

1,94

5,19

1,87

5,37

1,67

5,49

1,75

5,71

1,55

5,46

1,67

5,45

1,70

5,41

1,77

5,66

1,61

5,84

1,56

5,42

1,74

5,39

1,72

6. Es preocupa per estimular l'interès

de l'alumnat en l'assignatura.

4,55

1,87

4,82

1,99

5,12

1,73

5,16

1,87

5,50

1,62

5,22

1,79

5,18

1,81

5,07

1,88

5,35

1,80

5,56

1,70

5,13

1,85

5,09

1,84

7. Manté un bon clima de relació

personal i comunicació amb els

estudiants.

4,91

1,84

5,18

1,86

5,44

1,59

5,48

1,77

5,74

1,49

5,54

1,64

5,52

1,65

5,44

1,74

5,74

1,61

5,78

1,59

5,43

1,69

5,45

1,68

8. Compleix amb l'horari de classe i

d'atenció personalitzada fora de l'aula.

4,51

2,21

5,64

1,65

5,75

1,45

5,84

1,52

6,05

1,32

5,89

1,47

5,79

1,52

5,67

1,63

6,03

1,37

6,10

1,30

5,92

1,43

5,86

1,42

9. El volum de treball és coherent i

proporcionat als crèdits de

l'assignatura.

4,26

1,97

5,09

1,79

5,28

1,57

5,37

1,70

5,38

1,66

5,42

1,62

5,27

1,66

5,20

1,79

5,44

1,68

5,48

1,67

5,35

1,63

5,15

1,71

10. Globalment considero que és un/a

bon/a professor/a.

4,77

1,79

5,18

1,81

5,40

1,56

5,52

1,69

5,80

1,42

5,52

1,56

5,43

1,67

5,42

1,72

5,66

1,58

5,79

1,50

5,49

1,63

5,36

1,64

(21)

Resultats de les preguntes desglossades per departaments

Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv

1. En els plantejaments inicials de

l'assignatura, especifica clarament els

objectius, el programa i els criteris

d'avaluació.

5,61 1,53 5,54 1,49 5,65 1,42 5,55 1,58 5,51 1,59 5,44 1,57 5,17 1,82 5,59 1,53 5,30 1,60 5,60 1,44 5,79 1,51 5,49 1,53

2. Les activitats docents s'ajusten als

objectius, continguts, sistema

d'avaluació i competències que

preveia la guia docent.

5,53 1,55 5,39 1,55 5,65 1,43 5,52 1,59 5,40 1,64 5,36 1,58 5,18 1,76 5,54 1,57 5,29 1,59 5,51 1,46 5,63 1,62 5,39 1,55

3. La metodologia d'ensenyament

s'adequa als objectius de

l'assignatura.

5,36 1,67 5,08 1,78 5,51 1,53 5,29 1,70 5,19 1,76 5,10 1,79 4,82 1,93 5,35 1,70 5,05 1,71 5,28 1,58 5,48 1,75 5,21 1,64

4. Explica els continguts amb

claredat.

5,35 1,75 4,98 1,87 5,53 1,59 5,28 1,80 5,20 1,85 4,85 1,96 4,62 2,06 5,19 1,87 4,79 1,88 5,16 1,76 5,61 1,74 5,24 1,63

5. Resol satisfactòriament els dubtes

o preguntes que se li plantegen.

5,46 1,76 5,25 1,79 5,72 1,50 5,51 1,70 5,41 1,77 5,13 1,88 4,92 2,00 5,49 1,76 5,05 1,86 5,39 1,71 5,76 1,69 5,48 1,56

6. Es preocupa per estimular l'interès

de l'alumnat en l'assignatura.

5,27 1,82 4,97 1,88 5,34 1,64 5,13 1,80 5,01 1,91 4,92 1,95 4,52 2,10 5,18 1,88 4,67 1,93 5,15 1,76 5,50 1,87 5,23 1,75

7. Manté un bon clima de relació

personal i comunicació amb els

estudiants.

5,61 1,69 5,30 1,76 5,64 1,52 5,49 1,68 5,40 1,76 5,24 1,84 4,92 1,96 5,54 1,71 5,07 1,79 5,48 1,61 5,73 1,72 5,62 1,60

8. Compleix amb l'horari de classe i

d'atenció personalitzada fora de l'aula.

5,95 1,43 5,86 1,45 6,01 1,27 5,72 1,59 5,53 1,71 5,79 1,54 5,51 1,74 5,94 1,48 5,57 1,61 5,88 1,44 6,04 1,52 5,92 1,35

9. El volum de treball és coherent i

proporcionat als crèdits de

l'assignatura.

5,37 1,73 5,12 1,74 5,34 1,64 5,13 1,85 5,17 1,78 5,18 1,71 4,88 1,88 5,32 1,72 5,10 1,70 5,29 1,61 5,64 1,65 5,26 1,60

10. Globalment considero que és un/a

bon/a professor/a.

5,53 1,69 5,27 1,70 5,71 1,41 5,53 1,65 5,38 1,74 5,20 1,79 4,93 1,92 5,50 1,71 5,07 1,74 5,43 1,58 5,69 1,68 5,44 1,54

DEC

DAFTS

DBB

DCMB

DDPPF

DDP

DE

(22)

Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv

1. En els plantejaments inicials de

l'assignatura, especifica clarament els

objectius, el programa i els criteris

d'avaluació.

5,90 1,32 5,89 1,39 5,56 1,59 5,60 1,42 5,55 1,62 5,77 1,32 5,89 1,49 5,57 1,47 5,60 1,45 5,85 1,32 5,46 1,49 4,54 1,87

2. Les activitats docents s'ajusten als

objectius, continguts, sistema

d'avaluació i competències que

preveia la guia docent.

5,75 1,37 5,79 1,45 5,51 1,63 5,55 1,45 5,37 1,66 5,76 1,33 5,89 1,50 5,50 1,50 5,57 1,46 5,69 1,41 5,42 1,52 4,47 1,80

3. La metodologia d'ensenyament

s'adequa als objectius de

l'assignatura.

5,58 1,58 5,52 1,65 5,27 1,80 5,41 1,58 5,28 1,72 5,65 1,46 5,88 1,51 5,32 1,66 5,35 1,62 5,55 1,57 5,20 1,66 4,40 1,88

4. Explica els continguts amb

claredat.

5,53 1,67 5,54 1,68 5,26 1,78 5,38 1,66 5,34 1,77 5,68 1,51 5,92 1,57 5,30 1,71 5,28 1,72 5,56 1,57 5,16 1,75 4,46 1,94

5. Resol satisfactòriament els dubtes

o preguntes que se li plantegen.

5,73 1,55 5,70 1,60 5,44 1,75 5,57 1,59 5,61 1,66 5,80 1,50 6,09 1,44 5,48 1,68 5,45 1,66 5,71 1,50 5,35 1,71 4,61 1,95

6. Es preocupa per estimular l'interès

de l'alumnat en l'assignatura.

5,31 1,91 5,35 1,80 5,05 1,87 5,33 1,72 5,21 1,87 5,64 1,57 5,89 1,60 5,33 1,77 5,15 1,75 5,35 1,73 5,12 1,78 4,49 1,87

7. Manté un bon clima de relació

personal i comunicació amb els

estudiants.

5,71 1,69 5,65 1,70 5,58 1,68 5,67 1,54 5,62 1,68 5,85 1,44 6,06 1,46 5,62 1,61 5,51 1,63 5,62 1,55 5,37 1,65 4,80 1,86

8. Compleix amb l'horari de classe i

d'atenció personalitzada fora de l'aula.

6,07 1,29 6,12 1,45 5,83 1,51 5,79 1,48 5,95 1,46 6,09 1,29 6,24 1,27 5,86 1,47 5,87 1,45 6,00 1,34 5,83 1,38 4,29 2,22

9. El volum de treball és coherent i

proporcionat als crèdits de

l'assignatura.

5,74 1,45 5,66 1,60 5,18 1,86 5,36 1,61 5,25 1,82 5,48 1,60 5,81 1,50 5,45 1,62 5,40 1,59 5,33 1,66 5,18 1,67 4,09 1,96

10. Globalment considero que és un/a

bon/a professor/a.

5,76 1,53 5,71 1,56 5,44 1,73 5,55 1,57 5,58 1,63 5,90 1,37 6,02 1,43 5,56 1,55 5,51 1,55 5,74 1,43 5,43 1,57 4,65 1,80

(23)

Resultats de les preguntes desglossades per ensenyaments

Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv

ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (1992) 5,45 1,48 5,31 1,55 5,17 1,71 5,20 1,78 5,32 1,74 5,04 1,86 5,36 1,73 5,59 1,63 5,01 1,77 5,26 1,76 ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (2002) 5,45 1,48 5,31 1,55 5,17 1,71 5,20 1,78 5,32 1,74 5,04 1,86 5,36 1,73 5,59 1,63 5,01 1,77 5,26 1,76 ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT INTERNACIONAL (2006) 5,23 2,04 4,97 2,25 4,97 2,16 5,41 2,05 5,03 2,15 5,09 2,18 5,57 1,94 5,85 1,79 4,50 2,31 5,44 1,90 ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT INTERNACIONAL (2010) 5,38 1,82 5,28 1,77 5,08 2,14 5,23 1,99 5,38 2,06 5,18 1,91 5,65 1,87 6,20 1,44 5,03 2,15 5,65 1,83 ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL (1993) 6,01 1,26 5,66 1,47 5,47 1,54 5,55 1,70 5,60 1,66 5,42 1,66 5,91 1,37 6,11 1,16 5,34 1,69 5,69 1,51 ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL (2001) 6,01 1,26 5,66 1,47 5,47 1,54 5,55 1,70 5,60 1,66 5,42 1,66 5,91 1,37 6,11 1,16 5,34 1,69 5,69 1,51 ANTROPOLOGIA URBANA (2006) 5,86 2,19 5,57 2,15 6,00 1,15 6,29 1,11 6,00 1,83 6,14 2,27 6,29 1,89 6,71 0,76 5,43 2,15 6,00 2,24 ARQUEOLOGIA (1999) 6,08 0,76 6,15 0,99 6,15 0,99 6,69 0,48 6,62 0,65 5,92 1,26 6,54 0,78 5,69 1,65 5,85 0,99 6,15 0,80 ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (2006) 6,07 1,34 6,13 0,97 5,90 1,58 5,87 1,61 6,10 1,71 5,80 1,77 6,13 1,78 6,30 1,44 5,93 1,64 6,03 1,47 ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (2010) 5,83 1,24 5,18 1,72 5,23 1,59 5,43 1,53 5,80 1,27 5,47 1,62 5,97 1,13 6,25 0,93 5,28 1,70 5,61 1,33 ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA

(2006) 5,95 1,23 5,80 1,36 5,85 1,39 5,85 1,39 5,90 1,37 5,90 1,41 5,95 1,23 5,74 1,69 6,05 0,94 6,25 1,25 ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI I EVOLUCIÓ HUMANA

(2010) 7,00 0,00 7,00 0,00 6,50 1,00 7,00 0,00 6,40 1,34 6,75 0,50 7,00 0,00 7,00 0,00 6,60 0,89 6,80 0,45 ARQUITECTE (2005) 4,90 1,74 4,76 1,71 4,55 1,85 4,64 1,87 4,82 1,91 4,58 1,82 4,93 1,85 4,76 2,09 4,24 2,00 4,78 1,77 AVALUACIÓ I MESURA DE LA CONDUCTA (2010) 5,19 1,58 5,00 1,69 5,00 1,75 5,21 1,66 5,30 1,84 5,09 1,67 5,36 1,59 5,32 1,85 5,00 1,62 5,30 1,74 BIOQUÍMICA (1995) 6,14 1,10 6,18 1,10 6,24 1,15 6,00 1,35 6,14 1,04 5,86 1,39 6,29 1,19 6,65 0,60 6,06 1,38 6,14 1,09 BIOTECNOLOGIA (2005) 5,38 1,47 5,17 1,59 4,92 1,79 4,84 1,88 5,10 1,79 4,90 1,82 5,40 1,60 5,83 1,34 4,95 1,68 5,12 1,64 CIÈNCIES DE LA INFERMERIA (2006) 5,70 1,70 5,73 1,55 5,64 1,65 5,64 1,60 5,70 1,55 5,64 1,62 6,09 1,23 6,24 1,28 5,61 1,73 5,88 1,60 CIÈNCIES DE LA INFERMERIA (2010) 5,52 1,53 5,41 1,60 5,31 1,68 5,35 1,79 5,52 1,71 5,44 1,76 5,65 1,59 5,76 1,58 5,17 1,80 5,57 1,66 CIÈNCIES DEL TREBALL (2001) 5,76 1,56 5,75 1,44 5,35 1,69 4,82 1,59 5,65 1,46 4,82 1,81 5,94 1,14 5,65 1,97 4,88 1,96 5,69 1,49 CIÈNCIES EMPRESARIALS (1992) 5,61 1,45 5,52 1,52 5,35 1,68 5,23 1,78 5,49 1,73 5,21 1,89 5,57 1,65 5,75 1,55 5,30 1,63 5,43 1,73 CIÈNCIES EMPRESARIALS (1997) (CAMPUS TERRES DE

L'EBRE) 5,61 1,45 5,52 1,52 5,35 1,68 5,23 1,78 5,49 1,73 5,21 1,89 5,57 1,65 5,75 1,55 5,30 1,63 5,43 1,73 CIÈNCIES EMPRESARIALS (2002) 5,61 1,45 5,52 1,52 5,35 1,68 5,23 1,78 5,49 1,73 5,21 1,89 5,57 1,65 5,75 1,55 5,30 1,63 5,43 1,73 CIÈNCIES EMPRESARIALS (2002) (CAMPUS TERRES DE

L'EBRE) 5,61 1,45 5,52 1,52 5,35 1,68 5,23 1,78 5,49 1,73 5,21 1,89 5,57 1,65 5,75 1,55 5,30 1,63 5,43 1,73 CIÈNCIES SOCIALS DEL DESENVOLUPAM:CULTURES I

DESENVOLUPAM. A ÀFRICA (2010) 6,25 0,96 6,25 0,96 6,50 0,58 6,25 0,96 6,00 1,15 5,75 1,50 5,75 1,50 6,75 0,50 6,50 0,58 6,25 0,96 COMUNIC. POLÍTICA, INSTIT. I CORPOR. EN ENTORNS DE

CRISI I DE RISC (2010) 4,87 1,77 4,67 1,77 4,74 1,87 5,06 1,80 5,11 1,82 4,88 2,05 5,26 1,82 5,47 1,66 4,39 1,87 5,00 1,70 CONDICIONANTS GENÈTICS, NUTRICIONALS I

AMBIENTALS DEL CREIXEMENT I DEL DES. 5,00 1,41 5,00 1,41 4,50 2,12 4,50 2,12 5,50 2,12 5,00 1,41 5,00 2,83 5,00 2,83 5,50 0,71 5,50 2,12 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA (2007) 5,52 0,87 5,48 0,83 5,34 1,14 5,43 1,10 5,66 0,81 5,45 1,21 5,93 0,96 6,14 0,95 5,00 1,41 5,62 1,12 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA (2010) 5,86 1,33 5,89 1,13 5,63 1,55 5,43 1,67 5,57 1,63 5,54 1,54 5,77 1,42 6,14 1,24 5,49 1,40 5,74 1,44 DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME (2006) 5,73 1,79 5,39 2,15 5,12 2,26 5,50 1,85 5,58 1,87 5,15 2,14 6,03 1,63 6,34 1,52 5,45 2,22 5,03 2,23 DRET (1992) 5,29 1,83 5,18 1,89 5,01 1,95 5,08 1,99 5,32 1,93 4,89 2,01 5,34 1,89 5,60 1,76 4,58 2,11 5,27 1,86 DRET (2002) 5,29 1,83 5,18 1,89 5,01 1,95 5,08 1,99 5,32 1,93 4,89 2,01 5,34 1,89 5,60 1,76 4,58 2,11 5,27 1,86 DRET AMBIENTAL (2006) 5,09 1,51 5,01 1,51 4,82 1,55 4,90 1,59 5,12 1,57 5,05 1,51 5,42 1,54 5,31 1,47 5,25 1,40 5,04 1,55 DRET AMBIENTAL (2010) 6,15 1,30 5,93 1,45 5,58 1,73 5,60 1,69 5,88 1,59 5,76 1,61 6,20 1,35 6,32 1,21 5,92 1,50 5,84 1,54 DRET DE L'EMPRESA I LA CONTRACTACIÓ (2009) 5,93 1,47 5,89 1,54 5,79 1,73 5,83 1,70 6,02 1,48 5,83 1,59 5,98 1,51 6,40 1,12 5,87 1,70 5,91 1,69 ECONOMIA (1999) 5,79 1,32 5,79 1,37 5,64 1,54 5,62 1,58 5,80 1,48 5,35 1,81 5,71 1,48 5,90 1,43 5,59 1,48 5,75 1,37 ECONOMIA (2001) 5,79 1,32 5,79 1,37 5,64 1,54 5,62 1,58 5,80 1,48 5,35 1,81 5,71 1,48 5,90 1,43 5,59 1,48 5,75 1,37 EDUCACIÓ SOCIAL (1999) 4,94 1,77 4,94 1,84 4,88 1,45 4,75 1,73 4,88 1,82 4,06 2,05 4,44 1,71 4,69 1,78 4,69 1,35 4,63 1,75 ENGINYERIA AMBIENTAL (MENTA) (2006) 6,00 1,31 5,50 1,20 4,75 1,67 4,13 0,99 5,88 1,46 5,00 1,20 5,13 1,36 6,63 0,74 4,75 1,58 5,25 1,28 ENGINYERIA AMBIENTAL (MENTA) (2010) 5,68 1,27 5,67 1,24 5,64 1,43 5,79 1,29 6,06 1,10 5,79 1,34 5,94 1,13 6,24 0,90 5,88 1,04 6,00 1,10 ENGINYERIA ELECTRÒNICA (2010) 5,40 1,12 5,80 1,15 5,60 1,24 5,80 1,08 5,87 1,30 5,47 1,06 6,47 0,74 6,67 0,49 6,33 0,98 5,93 1,03 ENGINYERIA EN AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA

INDUSTRIAL (1998) 4,94 1,90 4,97 1,90 4,72 1,98 4,47 2,19 4,82 2,33 4,55 2,31 4,99 2,19 5,23 2,00 5,13 1,89 4,67 2,17 ENGINYERIA INFORMÀTICA (1997) 5,72 1,53 5,59 1,56 5,22 1,87 5,00 1,91 5,46 1,81 4,55 2,23 5,04 2,16 5,79 1,51 4,98 2,00 5,07 2,01 ENGINYERIA INFORMÀTICA I DE LA SEGURETAT (2006) 4,22 2,11 3,78 2,28 4,00 2,06 3,89 2,37 4,22 2,44 4,00 2,35 4,44 2,30 4,44 2,30 3,89 2,15 4,00 2,35 ENGINYERIA INFORMÀTICA I DE LA SEGURETAT (2007) 4,22 2,11 3,78 2,28 4,00 2,06 3,89 2,37 4,22 2,44 4,00 2,35 4,44 2,30 4,44 2,30 3,89 2,15 4,00 2,35 ENGINYERIA QUÍMICA (1993) 5,56 1,37 5,55 1,30 5,31 1,48 5,11 1,69 5,34 1,64 5,00 1,77 5,42 1,60 5,75 1,52 5,33 1,58 5,43 1,48 ENGINYERIA QUÍMICA I DE PROCESSOS (MEQIP) (2006) 5,55 0,69 5,18 1,08 5,27 0,79 4,55 1,04 4,73 1,56 4,45 1,97 5,00 1,90 5,00 1,90 5,09 1,22 4,73 1,74 ENGINYERIA QUÍMICA I DE PROCESSOS (MEQIP) (2010) 5,33 1,43 5,63 1,20 5,14 1,37 5,26 1,55 5,53 1,35 5,18 1,49 5,58 1,36 5,69 1,50 5,43 1,39 5,32 1,47 ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA ESP. INDÚSTRIES

AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES (1994) 5,98 1,16 5,74 1,24 5,57 1,25 5,50 1,51 5,67 1,29 5,40 1,52 5,88 1,21 6,01 1,11 5,22 1,51 5,79 1,15 ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA ESP. INDÚSTRIES

AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES (1997) 5,98 1,16 5,74 1,24 5,57 1,25 5,50 1,51 5,67 1,29 5,40 1,52 5,88 1,21 6,01 1,11 5,22 1,51 5,79 1,15 ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ

(1992) 5,64 1,49 5,63 1,54 5,51 1,59 5,50 1,74 5,66 1,71 5,41 1,83 5,60 1,72 5,73 1,58 5,51 1,63 5,60 1,67 ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ

(1998) 5,64 1,49 5,63 1,54 5,51 1,59 5,50 1,74 5,66 1,71 5,41 1,83 5,60 1,72 5,73 1,58 5,51 1,63 5,60 1,67 ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES

(1992) 5,58 1,69 5,50 1,79 5,25 1,92 5,21 1,99 5,35 1,97 5,05 2,09 5,36 2,02 5,64 1,91 5,08 2,05 5,33 1,91 ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES

(1998) 5,58 1,69 5,50 1,79 5,25 1,92 5,21 1,99 5,35 1,97 5,05 2,09 5,36 2,02 5,64 1,91 5,08 2,05 5,33 1,91 ENGINYERIA TÈCNICA EN TELECOMUNICACIONS,

ESPECIALITAT EN TELEMÀTICA (2003) 5,66 1,52 5,59 1,47 5,25 1,72 5,09 1,82 5,45 1,58 4,93 1,89 5,36 1,71 5,90 1,40 5,28 1,69 5,32 1,66 ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT EN

ELECTRICITAT (1993) 5,36 1,80 5,44 1,63 5,17 1,82 5,02 1,97 5,34 1,89 4,84 2,08 5,24 1,90 5,81 1,63 5,12 1,70 5,25 1,83 ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT EN

ELECTRICITAT (2002) 5,36 1,80 5,44 1,63 5,17 1,82 5,02 1,97 5,34 1,89 4,84 2,08 5,24 1,90 5,81 1,63 5,12 1,70 5,25 1,83 ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT EN

ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (1993) 5,37 1,73 5,43 1,68 5,01 1,84 4,89 2,03 5,13 1,95 4,74 2,04 5,11 1,91 5,38 1,85 4,99 1,88 5,07 1,86 ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT EN

ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (2002) 5,37 1,73 5,43 1,68 5,01 1,84 4,89 2,03 5,13 1,95 4,74 2,04 5,11 1,91 5,38 1,85 4,99 1,88 5,07 1,86 ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITAT EN

QUÍMICA INDUSTRIAL (1993) 5,66 1,33 5,42 1,56 5,20 1,61 5,13 1,64 5,45 1,60 5,31 1,61 5,63 1,46 5,83 1,38 4,88 1,69 5,50 1,46 ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN

MECÀNICA (2003) 5,35 1,63 5,20 1,70 4,87 1,90 4,62 2,08 4,91 1,97 4,64 1,99 5,06 1,83 5,44 1,69 4,89 1,87 5,00 1,87 ENOLOGIA (2010) 5,33 0,82 5,50 1,22 5,50 0,84 6,00 0,89 6,83 0,41 6,67 0,52 6,83 0,41 6,50 0,55 6,33 0,52 6,33 0,52 ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES (2007) 4,50 0,58 4,75 0,50 4,25 0,50 4,75 0,96 5,50 1,00 5,00 0,82 6,00 1,41 5,00 2,71 5,50 0,58 5,25 0,96 ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES (ESP.

LLENGUA ESTRANGERA/ANG.) (2010) 6,53 0,79 6,45 0,93 6,30 1,19 6,40 1,03 6,51 0,90 6,32 1,21 6,51 0,99 6,70 0,56 6,48 0,90 6,53 1,04 ENVELLIMENT I SALUT (CAMPUS TERRES DE L'EBRE)

(2010) 5,86 1,60 5,79 1,67 5,61 1,82 5,69 1,88 5,61 1,93 5,60 1,89 5,69 1,86 5,94 1,77 5,69 1,77 5,72 1,87 ESTUDIS CULTURALS EN LLENGUA ANGLESA, TEXTOS I

CONTEXTOS (2009) 6,00 1,36 5,87 1,55 5,69 1,66 5,81 1,42 6,31 1,14 6,00 1,37 6,25 1,13 6,38 0,96 5,88 1,54 5,81 1,52 ESTUDIS SUPERIORS DE LLENGUA, LITERATURA I

CULTURA CATALANES (2007) 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 ESTUDIS SUPERIORS DE LLENGUA, LITERATURA I

CULTURA CATALANES (2010) 6,56 0,53 6,67 0,50 6,33 0,50 6,22 0,67 6,33 0,71 6,44 0,53 6,56 0,53 6,67 0,71 6,11 1,27 6,33 0,71 FILOLOGIA ANGLESA (1993) 5,67 1,62 5,43 1,79 5,13 1,99 5,26 1,98 5,46 1,87 5,17 2,03 5,53 1,80 5,90 1,54 5,37 1,75 5,42 1,85 FILOLOGIA ANGLESA (2001) 5,67 1,62 5,43 1,79 5,13 1,99 5,26 1,98 5,46 1,87 5,17 2,03 5,53 1,80 5,90 1,54 5,37 1,75 5,42 1,85 FILOLOGIA CATALANA (1993) 6,28 1,16 6,08 1,25 6,14 1,27 6,27 1,14 6,17 1,32 6,13 1,47 6,19 1,46 6,26 1,28 5,75 1,59 6,24 1,34 FILOLOGIA CATALANA (2001) 6,28 1,16 6,08 1,25 6,14 1,27 6,27 1,14 6,17 1,32 6,13 1,47 6,19 1,46 6,26 1,28 5,75 1,59 6,24 1,34 FILOLOGIA HISPÀNICA (1993) 5,74 1,51 5,72 1,51 5,50 1,71 5,60 1,69 5,69 1,68 5,42 1,83 5,72 1,75 6,03 1,42 5,34 1,86 5,69 1,56 FILOLOGIA HISPÀNICA (2001) 5,74 1,51 5,72 1,51 5,50 1,71 5,60 1,69 5,69 1,68 5,42 1,83 5,72 1,75 6,03 1,42 5,34 1,86 5,69 1,56 FISIOTERÀPIA (1993) 5,94 1,30 5,95 1,29 5,96 1,29 5,93 1,44 6,11 1,32 5,99 1,38 6,11 1,37 6,23 1,10 5,79 1,35 6,08 1,28 FORMACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA FORMACIÓ

(2010) 5,59 1,53 5,82 1,01 5,68 1,36 5,73 1,55 6,09 1,34 6,05 1,25 6,18 1,22 6,05 1,84 5,57 1,66 6,05 1,53 FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'ESO, BATX., FP I

ENSENY. D'IDIOMES (CTE) (2009) 5,06 1,67 4,99 1,67 4,88 1,71 5,07 1,75 5,27 1,71 5,10 1,80 5,32 1,73 5,47 1,84 4,93 1,72 5,13 1,75 FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'ESO, BATX., FP I

ENSENYAMENTS D'IDIOMES (2009) 5,06 1,67 4,99 1,67 4,88 1,71 5,07 1,75 5,27 1,71 5,10 1,80 5,32 1,73 5,47 1,84 4,93 1,72 5,13 1,75 GEOGRAFIA (1993) 5,46 1,68 5,50 1,68 5,42 1,76 5,41 1,78 5,32 1,87 5,18 1,92 5,88 1,56 5,85 1,53 5,04 1,91 5,39 1,80 GEOGRAFIA (2001) 5,46 1,68 5,50 1,68 5,42 1,76 5,41 1,78 5,32 1,87 5,18 1,92 5,88 1,56 5,85 1,53 5,04 1,91 5,39 1,80 GRADUAT SUPERIOR EN ARQUEOLOGIA (1996) 6,08 0,76 6,15 0,99 6,15 0,99 6,69 0,48 6,62 0,65 5,92 1,26 6,54 0,78 5,69 1,65 5,85 0,99 6,15 0,80 GRADUAT SUPERIOR EN ARQUEOLOGIA (2001) 6,08 0,76 6,15 0,99 6,15 0,99 6,69 0,48 6,62 0,65 5,92 1,26 6,54 0,78 5,69 1,65 5,85 0,99 6,15 0,80 GRADUAT SUPERIOR EN TECNOLOGIES DEL MEDI

AMBIENT (2002) 3,00 1,00 3,80 1,30 3,60 2,41 4,00 2,00 4,00 1,58 2,80 1,48 2,60 1,67 4,00 1,58 4,00 1,00 3,40 1,34 GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (2009) 5,46 1,51 5,41 1,52 5,15 1,70 5,02 1,85 5,36 1,74 5,11 1,82 5,45 1,71 5,77 1,51 5,18 1,71 5,35 1,72 GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

(CAMPUS TERRES DE L'EBRE) (2009) 5,46 1,51 5,41 1,52 5,15 1,70 5,02 1,85 5,36 1,74 5,11 1,82 5,45 1,71 5,77 1,51 5,18 1,71 5,35 1,72 GRAU D'ANGLÈS (2009) 5,78 1,40 5,70 1,40 5,51 1,58 5,58 1,60 5,73 1,59 5,43 1,78 5,60 1,68 6,10 1,41 5,71 1,46 5,69 1,55 GRAU D'ARQUITECTURA (2010) 4,16 2,09 4,21 1,97 4,30 1,95 4,20 2,03 4,35 1,98 4,48 1,98 4,83 1,81 3,89 2,40 4,31 1,91 4,74 1,86 GRAU DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR (2009) 5,61 1,48 5,50 1,49 5,15 1,73 5,08 1,87 5,27 1,78 5,00 1,86 5,25 1,75 5,76 1,55 5,28 1,60 5,30 1,69 GRAU DE BIOTECNOLOGIA (2009) 5,59 1,55 5,48 1,66 5,18 1,83 5,24 1,88 5,46 1,80 5,13 1,93 5,40 1,82 5,83 1,61 5,18 1,86 5,38 1,78 GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (2009) 5,83 1,16 5,74 1,16 5,55 1,40 5,49 1,39 5,71 1,26 5,35 1,60 5,84 1,30 6,19 1,01 5,56 1,41 5,77 1,16 GRAU DE DRET (2009) 5,54 1,58 5,45 1,64 5,25 1,71 5,22 1,81 5,46 1,71 5,00 1,85 5,40 1,71 5,56 1,68 5,14 1,79 5,46 1,68 GRAU DE FINANCES I COMPTABILITAT (2009) 5,94 1,28 5,79 1,38 5,62 1,53 5,37 1,78 5,56 1,66 5,34 1,76 5,71 1,51 5,94 1,45 5,57 1,55 5,68 1,50 GRAU DE FISIOTERÀPIA (2010) 6,07 1,06 6,11 1,01 6,01 1,11 5,95 1,23 6,21 1,07 5,93 1,32 6,12 1,21 6,22 1,08 5,85 1,35 6,10 1,11 GRAU DE GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

(2009) 5,58 1,48 5,51 1,50 5,39 1,57 5,30 1,74 5,61 1,67 5,22 1,83 5,61 1,69 5,96 1,40 5,35 1,66 5,63 1,52 GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (2009) 6,07 1,21 5,95 1,23 5,74 1,49 5,61 1,66 5,86 1,52 5,36 1,89 5,87 1,71 6,29 1,12 5,80 1,44 5,87 1,53 GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES (2009) 5,99 1,23 5,92 1,24 5,82 1,35 5,82 1,44 6,05 1,28 5,81 1,42 6,01 1,37 6,18 1,24 5,87 1,32 6,03 1,25

5. Resol satisfactòriament els dubtes o preguntes que se li plantegen. 6. Es preocupa per estimular l'interès de l'alumnat en l'assignatura. 7. Manté un bon clima de relació personal i comunicació amb els estudiants. 8. Compleix amb l'horari de classe i d'atenció personalitzada fora de l'aula. 9. El volum de treball és coherent i proporcionat als crèdits de l'assignatura. 10. Globalment considero que és un/a bon/a professor/a. Bloc específic - Ensenyaments

1. En els plantejaments inicials de l'assignatura, especifica clarament els objectius, el programa i els criteris d'avaluació. 2. Les activitats docents s'ajusten als objectius, continguts, sistema d'avaluació i competències que preveia la guia docent. 3. La metodologia d'ensenyament s'adequa als objectius de l'assignatura. 4. Explica els continguts amb claredat.

(24)

Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv Mitj Desv

GRAU DE MEDICINA (2009) 5,36 1,67 5,32 1,69 5,32 1,75 5,40 1,74 5,63 1,67 5,32 1,77 5,56 1,68 5,99 1,34 5,12 1,79 5,59 1,55 GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA (2010) 5,86 1,25 5,86 1,17 5,46 1,50 5,43 1,49 5,76 1,33 5,25 1,60 5,62 1,42 6,17 1,12 5,52 1,59 5,77 1,29 GRAU DE PEDAGOGIA (2009) 5,82 1,18 5,81 1,13 5,62 1,36 5,67 1,36 5,88 1,26 5,47 1,70 5,65 1,57 6,07 1,29 5,86 1,29 5,76 1,31 GRAU DE PERIODISME (2009) 5,86 1,21 5,81 1,21 5,50 1,52 5,49 1,55 5,81 1,47 5,58 1,52 5,85 1,42 6,23 1,10 5,76 1,26 5,76 1,42 GRAU DE PSICOLOGIA (2009) 5,88 1,23 5,94 1,16 5,70 1,36 5,54 1,51 5,71 1,43 5,36 1,57 5,72 1,45 6,18 1,14 5,69 1,36 5,77 1,28 GRAU DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES (2009) 5,77 1,24 5,70 1,34 5,52 1,47 5,58 1,46 5,81 1,33 5,48 1,56 5,81 1,43 6,22 1,05 5,63 1,40 5,77 1,35 GRAU DE QUÍMICA (2009) 5,68 1,47 5,65 1,48 5,49 1,68 5,27 1,82 5,55 1,72 5,22 1,86 5,52 1,67 6,13 1,24 5,34 1,71 5,62 1,57 GRAU DE RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ (2009) 5,50 1,61 5,53 1,57 5,31 1,74 5,18 1,94 5,30 1,87 5,10 1,94 5,39 1,81 5,73 1,60 5,29 1,75 5,37 1,78 GRAU DE TREBALL SOCIAL (2009) 5,54 1,50 5,47 1,54 5,19 1,73 5,18 1,78 5,31 1,77 5,03 1,93 5,35 1,80 5,71 1,56 5,24 1,71 5,36 1,73 GRAU DE TURISME (2009) 5,39 1,65 5,38 1,63 5,16 1,77 5,07 1,82 5,27 1,81 4,96 1,90 5,22 1,85 5,71 1,59 5,21 1,75 5,35 1,76 GRAU D'ECONOMIA (2009) 5,74 1,43 5,62 1,45 5,45 1,70 5,29 1,87 5,57 1,68 5,27 1,74 5,57 1,63 5,98 1,41 5,50 1,56 5,56 1,60 GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL (2009) 5,51 1,47 5,49 1,49 5,29 1,65 5,18 1,79 5,35 1,72 5,14 1,84 5,47 1,67 5,80 1,47 5,43 1,65 5,52 1,56 GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL (CAMPUS TERRES DE

L'EBRE) (2009) 5,51 1,47 5,49 1,49 5,29 1,65 5,18 1,79 5,35 1,72 5,14 1,84 5,47 1,67 5,80 1,47 5,43 1,65 5,52 1,56 GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL (SEU BAIX PENEDÈS) (2009) 5,51 1,47 5,49 1,49 5,29 1,65 5,18 1,79 5,35 1,72 5,14 1,84 5,47 1,67 5,80 1,47 5,43 1,65 5,52 1,56 GRAU D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (2009) 5,51 1,51 5,41 1,52 5,22 1,64 5,25 1,71 5,42 1,67 5,20 1,77 5,47 1,63 5,86 1,44 5,47 1,56 5,48 1,52 GRAU D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (CAMPUS TERRES DE

L'EBRE) (2009) 5,51 1,51 5,41 1,52 5,22 1,64 5,25 1,71 5,42 1,67 5,20 1,77 5,47 1,63 5,86 1,44 5,47 1,56 5,48 1,52 GRAU D'EDUCACIÓ SOCIAL (2009) 5,75 1,38 5,70 1,35 5,49 1,60 5,39 1,58 5,59 1,52 5,23 1,84 5,60 1,52 6,11 1,23 5,84 1,48 5,77 1,34 GRAU D'ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA (2010) 5,77 1,02 5,89 0,89 5,77 0,91 5,79 1,12 5,86 1,17 5,58 1,36 5,80 1,16 5,87 1,11 5,70 0,95 5,83 1,13 GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA (2010) 5,04 1,68 4,97 1,69 4,80 1,83 4,63 1,99 4,85 1,96 4,57 1,95 4,95 1,83 5,40 1,71 4,80 1,86 4,99 1,81 GRAU D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I

AUTOMÀTICA (2010) 5,28 1,70 5,24 1,73 4,97 1,87 4,88 1,95 5,06 1,88 4,78 2,03 5,16 1,94 5,71 1,61 5,10 1,74 5,13 1,80 GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA (2010) 5,24 1,70 5,20 1,66 4,99 1,75 4,80 1,96 5,08 1,85 4,71 2,01 5,05 1,84 5,69 1,55 5,09 1,77 5,06 1,83 GRAU D'ENGINYERIA MECÀNICA (2010) 5,39 1,62 5,27 1,61 5,09 1,72 4,77 1,87 5,16 1,83 4,76 1,91 5,30 1,79 5,79 1,44 5,19 1,72 5,21 1,70 GRAU D'ENGINYERIA QUÍMICA (2010) 5,32 1,57 5,36 1,50 5,13 1,65 4,90 1,82 5,18 1,82 4,81 1,79 5,14 1,73 5,76 1,46 5,23 1,54 5,13 1,66 GRAU D'ENGINYERIA TELEMÀTICA (2010) 5,35 1,49 5,37 1,52 5,13 1,68 4,87 1,85 5,18 1,77 4,86 1,79 5,13 1,67 5,73 1,48 5,11 1,67 5,17 1,73 GRAU D'ENOLOGIA (2009) 5,62 1,29 5,46 1,47 5,33 1,71 5,31 1,72 5,57 1,58 5,16 1,81 5,38 1,68 5,90 1,28 5,36 1,55 5,51 1,52 GRAU D'HISTÒRIA (2008) 5,37 1,62 5,16 1,65 5,01 1,79 5,03 1,85 5,37 1,73 4,92 1,91 5,42 1,72 5,78 1,50 5,11 1,85 5,34 1,68 GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART (2008) 5,67 1,61 5,61 1,54 5,43 1,66 5,43 1,73 5,75 1,61 5,19 1,97 5,69 1,68 6,16 1,23 5,37 1,77 5,68 1,64 GRAU D'INFERMERIA (2009) 5,73 1,33 5,73 1,32 5,57 1,48 5,59 1,56 5,71 1,53 5,50 1,61 5,73 1,49 6,11 1,23 5,36 1,65 5,81 1,40 GRAU D'INFERMERIA (CAMPUS TERRES DE L'EBRE)

(2009) 5,73 1,33 5,73 1,32 5,57 1,48 5,59 1,56 5,71 1,53 5,50 1,61 5,73 1,49 6,11 1,23 5,36 1,65 5,81 1,40 GRAU D'INFERMERIA (SEU BAIX PENEDÈS) (2009) 5,73 1,33 5,73 1,32 5,57 1,48 5,59 1,56 5,71 1,53 5,50 1,61 5,73 1,49 6,11 1,23 5,36 1,65 5,81 1,40 HISTÒRIA (1993) 5,76 1,41 5,45 1,51 5,52 1,53 5,73 1,57 5,90 1,46 5,57 1,69 6,07 1,39 6,00 1,49 5,01 1,86 5,94 1,41 HISTÒRIA (2001) 5,76 1,41 5,45 1,51 5,52 1,53 5,73 1,57 5,90 1,46 5,57 1,69 6,07 1,39 6,00 1,49 5,01 1,86 5,94 1,41 HISTÒRIA DE L'ART (2001) 5,74 1,62 5,60 1,75 5,47 1,85 5,56 1,69 5,76 1,72 5,38 1,87 5,81 1,68 5,85 1,50 5,38 1,81 5,69 1,66 INFERMERIA 5,74 1,33 5,70 1,44 5,59 1,51 5,66 1,50 5,82 1,53 5,57 1,60 5,84 1,44 5,89 1,54 5,61 1,62 5,88 1,35 INFERMERIA (1992) 5,74 1,33 5,70 1,44 5,59 1,51 5,66 1,50 5,82 1,53 5,57 1,60 5,84 1,44 5,89 1,54 5,61 1,62 5,88 1,35 INFERMERIA (1992) (CAMPUS TERRES DE L'EBRE) 5,74 1,33 5,70 1,44 5,59 1,51 5,66 1,50 5,82 1,53 5,57 1,60 5,84 1,44 5,89 1,54 5,61 1,62 5,88 1,35 INFERMERIA (1995) 5,74 1,33 5,70 1,44 5,59 1,51 5,66 1,50 5,82 1,53 5,57 1,60 5,84 1,44 5,89 1,54 5,61 1,62 5,88 1,35 INFERMERIA (1995) (CAMPUS TERRES DE L'EBRE) 5,74 1,33 5,70 1,44 5,59 1,51 5,66 1,50 5,82 1,53 5,57 1,60 5,84 1,44 5,89 1,54 5,61 1,62 5,88 1,35 INFERMERIA (2002) 5,74 1,33 5,70 1,44 5,59 1,51 5,66 1,50 5,82 1,53 5,57 1,60 5,84 1,44 5,89 1,54 5,61 1,62 5,88 1,35 INFERMERIA (2002) (CAMPUS TERRES DE L'EBRE) 5,74 1,33 5,70 1,44 5,59 1,51 5,66 1,50 5,82 1,53 5,57 1,60 5,84 1,44 5,89 1,54 5,61 1,62 5,88 1,35 INFORMÀTICA 5,64 1,49 5,63 1,54 5,51 1,59 5,50 1,74 5,66 1,71 5,41 1,83 5,60 1,72 5,73 1,58 5,51 1,63 5,60 1,67 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (2006) 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 5,00 2,83 7,00 0,00 INVESTIGACIÓ EN ENGINYERIA TERMODINÀMICA DE

FLUIDS (2010) 5,67 1,67 5,86 1,25 5,68 1,43 5,79 1,44 5,91 1,29 5,79 1,45 5,88 1,26 5,84 1,40 5,74 1,49 5,79 1,35 MEDICINA (1994) 5,89 1,49 5,91 1,44 5,78 1,56 5,71 1,68 6,00 1,47 5,66 1,72 5,93 1,53 6,23 1,15 5,66 1,63 5,91 1,47 MEDICINA I CIRURGIA (PLA VELL) 5,89 1,49 5,91 1,44 5,78 1,56 5,71 1,68 6,00 1,47 5,66 1,72 5,93 1,53 6,23 1,15 5,66 1,63 5,91 1,47 MESTRE ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ ESPECIAL (1992) 5,73 1,39 5,64 1,43 5,43 1,50 5,43 1,47 5,44 1,62 5,48 1,60 5,53 1,57 6,02 1,27 5,69 1,30 5,49 1,59 MESTRE ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ ESPECIAL (1997) 5,73 1,39 5,64 1,43 5,43 1,50 5,43 1,47 5,44 1,62 5,48 1,60 5,53 1,57 6,02 1,27 5,69 1,30 5,49 1,59 MESTRE ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ FÍSICA (1992) 5,66 1,41 5,61 1,36 5,50 1,38 5,59 1,36 5,73 1,47 5,71 1,68 5,78 1,51 6,05 1,20 5,68 1,42 5,78 1,39 MESTRE ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ FÍSICA (1997) 5,66 1,41 5,61 1,36 5,50 1,38 5,59 1,36 5,73 1,47 5,71 1,68 5,78 1,51 6,05 1,20 5,68 1,42 5,78 1,39 MESTRE ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ INFANTIL (1992) 5,56 1,42 5,57 1,41 5,30 1,68 5,32 1,80 5,46 1,67 5,41 1,66 5,66 1,55 6,13 1,25 5,49 1,63 5,64 1,40 MESTRE ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ INFANTIL (1997) 5,56 1,42 5,57 1,41 5,30 1,68 5,32 1,80 5,46 1,67 5,41 1,66 5,66 1,55 6,13 1,25 5,49 1,63 5,64 1,40 MESTRE ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ INFANTIL (1997)

(CAMPUS TERRES DE L'EBRE) 5,56 1,42 5,57 1,41 5,30 1,68 5,32 1,80 5,46 1,67 5,41 1,66 5,66 1,55 6,13 1,25 5,49 1,63 5,64 1,40 MESTRE ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ MUSICAL (1992) 5,78 1,66 5,72 1,60 5,56 1,92 5,89 1,57 5,50 1,95 5,50 1,95 5,56 1,82 5,61 2,00 5,50 1,89 5,61 1,88 MESTRE ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ MUSICAL (1997) 5,78 1,66 5,72 1,60 5,56 1,92 5,89 1,57 5,50 1,95 5,50 1,95 5,56 1,82 5,61 2,00 5,50 1,89 5,61 1,88 MESTRE ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1992) 6,04 1,44 5,93 1,50 5,66 1,66 5,47 1,76 5,72 1,79 5,57 1,82 6,02 1,55 6,24 1,35 5,41 1,93 5,87 1,60 MESTRE ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1997) 6,04 1,44 5,93 1,50 5,66 1,66 5,47 1,76 5,72 1,79 5,57 1,82 6,02 1,55 6,24 1,35 5,41 1,93 5,87 1,60 MESTRE ESPECIALITAT EN LLENGUA ESTRANGERA

(1997) 5,92 1,21 5,72 1,34 5,47 1,34 5,38 1,55 5,69 1,44 5,27 1,79 5,70 1,59 5,90 1,81 5,53 1,64 5,69 1,37 MIGRACIONS I MEDIACIÓ SOCIAL (2007) 5,95 1,05 5,25 1,71 5,75 1,33 6,00 0,97 6,16 0,83 6,00 1,08 6,00 1,08 6,30 0,92 5,25 2,02 6,10 0,97 MIGRACIONS I MEDIACIÓ SOCIAL (2010) 5,15 1,72 4,71 1,79 4,58 1,72 4,85 1,74 4,84 1,79 4,63 1,88 5,15 1,85 5,08 2,08 5,08 1,82 4,53 1,83 NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (2010) 5,41 1,65 5,06 1,78 4,96 1,95 5,00 2,12 4,84 2,16 5,41 1,96 5,67 1,79 5,22 2,03 5,31 1,68 5,30 1,93 NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA (2002) 6,00 1,12 6,02 1,21 5,82 1,37 5,77 1,52 5,99 1,37 5,64 1,64 5,85 1,49 6,19 1,17 5,60 1,43 5,87 1,37 NUTRICIÓ I METABOLISME (2006) 5,68 1,43 5,55 1,44 5,18 1,68 5,18 1,84 5,41 1,68 5,05 1,80 5,50 1,68 5,68 1,62 5,05 1,56 5,50 1,63 NUTRICIÓ I METABOLISME (2007) 5,68 1,43 5,55 1,44 5,18 1,68 5,18 1,84 5,41 1,68 5,05 1,80 5,50 1,68 5,68 1,62 5,05 1,56 5,50 1,63 NUTRICIÓ I METABOLISME (2010) 4,93 1,76 4,58 1,91 4,50 1,99 4,61 1,89 4,72 1,93 4,22 1,92 4,88 1,81 4,98 1,90 5,04 1,79 4,78 1,96 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (2006) 6,25 0,50 6,25 0,50 6,25 0,50 6,25 0,50 6,00 0,00 6,25 0,50 6,25 0,50 6,25 0,50 6,25 0,50 6,25 0,50 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (2010) 5,86 1,04 5,85 1,04 5,51 1,42 5,70 1,39 5,78 1,41 5,54 1,67 5,79 1,47 5,74 1,70 5,62 1,24 5,53 1,50 PEDAGOGIA (1993) 5,38 1,55 5,38 1,61 5,16 1,84 5,08 1,86 5,15 1,86 4,95 1,98 5,46 1,80 5,81 1,53 5,27 1,69 5,32 1,74 PEDAGOGIA (2002) 5,38 1,55 5,38 1,61 5,16 1,84 5,08 1,86 5,15 1,86 4,95 1,98 5,46 1,80 5,81 1,53 5,27 1,69 5,32 1,74 PERIODISME (2004) 5,47 1,52 5,39 1,52 5,22 1,65 5,20 1,73 5,42 1,61 5,18 1,74 5,55 1,67 5,72 1,50 5,25 1,64 5,44 1,59 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (2009) 5,82 1,12 5,76 1,12 5,73 1,14 5,82 1,16 5,90 1,13 5,81 1,17 5,89 1,13 5,94 1,09 5,62 1,25 5,93 1,10 PSICOLOGIA 5,68 1,50 5,61 1,56 5,41 1,72 5,29 1,81 5,56 1,69 5,31 1,74 5,68 1,59 5,94 1,43 5,20 1,77 5,51 1,68 PSICOLOGIA (1993) 5,68 1,50 5,61 1,56 5,41 1,72 5,29 1,81 5,56 1,69 5,31 1,74 5,68 1,59 5,94 1,43 5,20 1,77 5,51 1,68 PSICOLOGIA (2002) 5,68 1,50 5,61 1,56 5,41 1,72 5,29 1,81 5,56 1,69 5,31 1,74 5,68 1,59 5,94 1,43 5,20 1,77 5,51 1,68 PSICOLOGIA (GIRONA) 5,68 1,50 5,61 1,56 5,41 1,72 5,29 1,81 5,56 1,69 5,31 1,74 5,68 1,59 5,94 1,43 5,20 1,77 5,51 1,68 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ - MIPE (2006) 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 PSICOPEDAGOGIA (2003) 5,14 1,68 4,82 1,79 4,49 2,03 4,53 2,09 4,81 2,01 4,45 2,11 4,85 2,02 5,52 1,80 4,89 1,68 4,71 1,93 PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES (2001) 5,46 1,58 5,32 1,59 5,16 1,66 5,14 1,72 5,39 1,67 5,10 1,73 5,59 1,62 5,80 1,45 5,15 1,67 5,39 1,59 QUÍMICA (1992) 5,79 1,20 5,84 1,21 5,70 1,35 5,48 1,60 5,63 1,63 5,49 1,71 5,68 1,48 6,13 1,10 5,54 1,49 5,88 1,35 QUÍMICA A LA INDÚSTRIA (2010) 6,00 0,00 5,75 0,50 5,75 0,50 5,75 0,50 6,00 0,00 6,00 0,82 6,00 0,82 5,25 0,96 6,00 0,00 5,75 0,50 RELACIONS LABORALS (1992) 5,81 1,42 5,87 1,25 5,65 1,40 5,29 1,42 5,84 1,34 5,23 1,61 6,10 1,01 5,90 1,47 5,35 1,40 5,87 1,11 RELACIONS LABORALS (1995) 5,81 1,42 5,87 1,25 5,65 1,40 5,29 1,42 5,84 1,34 5,23 1,61 6,10 1,01 5,90 1,47 5,35 1,40 5,87 1,11 RELACIONS LABORALS (1995) (SANCTA M. MARIS) 5,81 1,42 5,87 1,25 5,65 1,40 5,29 1,42 5,84 1,34 5,23 1,61 6,10 1,01 5,90 1,47 5,35 1,40 5,87 1,11 RELACIONS LABORALS (2002) 5,81 1,42 5,87 1,25 5,65 1,40 5,29 1,42 5,84 1,34 5,23 1,61 6,10 1,01 5,90 1,47 5,35 1,40 5,87 1,11 RELACIONS LABORALS (2003) (SANCTA MARIA MARIS) 5,81 1,42 5,87 1,25 5,65 1,40 5,29 1,42 5,84 1,34 5,23 1,61 6,10 1,01 5,90 1,47 5,35 1,40 5,87 1,11 SALUT MENTAL:INVEST. EN PSIQUIATRIA,

NEUROTOXICOL. I PSICOFARMACOL. (2010) 6,59 0,67 6,31 1,00 6,19 1,28 6,13 1,43 6,25 1,30 6,19 1,38 6,31 1,26 6,47 1,22 6,00 1,30 6,25 1,44 SEGURETAT INFORMÀTICA I SISTEMES INTEL·LIGENTS

(2010) 6,00 1,39 5,82 1,60 5,74 1,58 5,82 1,51 6,09 1,44 5,53 1,54 6,03 1,34 5,68 1,97 6,06 1,15 6,12 1,53 SOCIETATS HISTÒRIQUES I FORMES POLÍTIQUES A

EUROPA (2009) 6,50 0,71 6,47 0,75 6,33 0,84 6,45 0,71 6,48 0,73 6,25 0,91 6,55 0,67 6,59 0,91 6,35 1,10 6,54 0,64 TÈCNIQUES CROMATOGRÀFIQUES APLICADES (2010) 6,75 0,50 6,00 0,00 5,75 0,50 7,00 0,00 7,00 0,00 6,50 0,58 6,75 0,50 6,75 0,50 6,00 0,82 6,75 0,50 TÈCNIQUES D'ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA (2010) 6,18 1,05 6,19 1,13 6,02 1,46 6,09 1,39 6,18 1,47 5,94 1,49 6,06 1,43 6,22 1,13 6,02 1,28 6,12 1,35 TECNOLOGIA EDUCATIVA: E-LEARNING I GESTIÓ DEL

CONEIXEMENT (2006) 6,04 1,17 6,08 1,14 5,90 1,11 5,92 1,16 5,82 1,57 5,72 1,65 5,86 1,50 6,00 1,57 5,98 1,09 6,00 1,25 TECNOLOGIA EDUCATIVA: E-LEARNING I GESTIÓ DEL

CONEIXEMENT (2010) 5,90 1,63 5,79 1,45 5,60 1,51 5,45 1,72 5,71 1,63 5,49 1,73 5,81 1,61 5,96 1,45 5,73 1,53 5,76 1,48 TECNOLOGIES DE CLIMATITZACIÓ I EFICIÈNCIA

ENERGÈTICA EN EDIFICIS (2010) 5,16 1,46 4,96 1,50 4,98 1,53 4,94 1,68 4,96 1,69 4,89 1,68 5,10 1,70 5,26 1,64 5,06 1,69 5,01 1,68 TRADUCCIÓ I ESTUDIS INTERCULTURALS (2010) 6,88 0,34 7,00 0,00 7,00 0,00 6,75 0,77 6,73 0,59 6,56 0,96 6,94 0,25 6,75 0,77 6,94 0,25 6,94 0,25 TREBALL SOCIAL (2001) 6,00 1,41 5,86 1,53 6,00 1,48 6,38 1,40 6,33 1,39 6,19 1,69 6,29 1,38 6,24 1,48 6,05 1,56 6,48 1,33 TURISME (2002) 5,75 1,33 5,60 1,46 5,58 1,66 5,69 1,70 5,83 1,61 5,51 1,79 5,96 1,49 5,84 1,62 5,73 1,43 5,83 1,59 TURISME (2002) (CAMPUS TERRES DE L'EBRE) 5,75 1,33 5,60 1,46 5,58 1,66 5,69 1,70 5,83 1,61 5,51 1,79 5,96 1,49 5,84 1,62 5,73 1,43 5,83 1,59

6. Es preocupa per estimular l'interès de l'alumnat en l'assignatura. 7. Manté un bon clima de relació personal i comunicació amb els estudiants. 8. Compleix amb l'horari de classe i d'atenció personalitzada fora de l'aula. 9. El volum de treball és coherent i proporcionat als crèdits de l'assignatura. 10. Globalment considero que és un/a bon/a professor/a. Bloc específic - Ensenyaments

1. En els plantejaments inicials de l'assignatura, especifica clarament els objectius, el programa i els criteris d'avaluació. 2. Les activitats docents s'ajusten als objectius, continguts, sistema d'avaluació i competències que preveia la guia docent. 3. La metodologia d'ensenyament s'adequa als objectius de l'assignatura. 4. Explica els continguts amb claredat. 5. Resol satisfactòriament els dubtes o preguntes que se li plantegen.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :