ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA VINT-I-CINC DE MAIG DE DOS MIL SET.

24  Download (0)

Full text

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA VINT-I-CINC DE MAIG DE DOS MIL SET.

Núm. de la sessió: 23/2007.

A Andratx i al saló d’actes de la seva casa consistorial, quan són les deu hores vint minuts, del dia vint-i-cinc de maig de dos mil set, es reuneixen els senyors:

Sr. Antoni CALAFELL SIMO Sr. Sebastián REUS PUJOL

Sra. María Dolores FORTEZA ENSEÑAT Sra. Catalina BORRAS PASTOR

sota la presidència del Batle, Sr. Jaume PORSELL ALEMANY, amb l’objecte de celebrar sessió ordinària, en primera convocatòria, amb l’assistència de la Secretaria de la Corporació Municipal, Sra. Ana María ABARCA CASTRO.

ORDRE DEL DIA: 1r) SECRETARIA:

1r/1r - APROVACIÓ DE L’ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL – SESSIÓ ORDINÀRIA: 27 D’ABRIL DE 2007.

1r/2n – APROVACIÓ DE L’ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL – SESSIÓ ORDINÀRIA: 4 DE MAIG DE 2007.

1r/3r – APROVACIÓ DE L’ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL – SESSIÓ ORDINÀRIA: 11 DE MAIG DE 2007.

1r/4t – APROVACIÓ DE L’ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL – SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT: 15 DE MAIG DE 2007.

1r/5è – ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA DELS ALUMNES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECIFICA ENTRE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I L’AJUNTAMENT D’ANDRATX.

1r/6è – ANNEX AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTS ENTRE L’INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT D’ANDRATX.

2n) URBANISME:

2n/1r – DACIÓ COMPTE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRA MENOR.

2n/2n – RESOLUCIÓ EXPEDIENT DE CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA MA 75/04.

2n/3r – RESOLUCIÓ EXPEDIENT DE CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA MA 76/04.

(2)

________________________________________________________________________________

3r/1r – MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PARQUES I JARDINS AL TERME MUNICIPAL D’ANDRATX.

3r/2n – DESESTIMAR RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER FCC MEDIO AMBIENTE CONTRA L’ACTA DE REVERSIÓ DE BENS E INSTAL·LACIONS DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RSU I NETEJA VIÀRIA. 3r/3r – ESCRIT PRESENTANT PER FCC MEDIO AMBIENTE MITJANÇANT EL QUAL INTERPOSA RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA ACTA DE REVERSIÓ DE BENS E INSTAL·LACIONS DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RSU I NETEJA VIÀRIA.

3r/4t – PLA INSULAR D’OBRES I SERVEIS DE L’ANY 2008.- DACIÓ COMPTE. 4t) INTERVENCIÓ:

4t/1r – APROVACIÓ DESPESA FACTURA TIRME, S.A. PER TRACTAMENT INCINERACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, MESOS MARÇ I ABRIL.

5è) SERVEIS COMUNITARIS I SANITAT:

5è/1r - SOL·LICITUD DEL SR. ANTONIO JUNA RIQUELME AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A LA TRANSMISSIÓ DELS DRETS FUNERARIS, DE LA SEPULTURA NÚM. 22, SECCIÓ 2ª, SECTOR II, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE S’ARRACÓ.

6è) CULTURA:

6è/1r – LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS ESCOLETA MUNICIPAL EL SOL D’ANDRATX.

6è/2n – COMPOSICIÓ DEL JURAT I LLISTA D’ADMESOS DELS PREMIS ANDRATX 2007.

7è) JOVENTUT:

7è/1r – REALITZACIÓ II SETMANA EUROPEA DE LA JOVENTUT A ANDRATX. 8è) TORN D’URGENCIA.

9è) PRECS I PREGUNTES.

Oberta la sessió per la presidència, es va passar als assumptes que inclou l’ordre del dia, i s’adoptaren els següents

ACORDS:

1r) SECRETARIA:

1r/1r - APROVACIÓ DE L’ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL – SESSIÓ ORDINÀRIA: 27 D’ABRIL DE 2007.

Pel Sr. Batle es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de dia 27 d’abril de 2007, el qual s’aprova per unanimitat dels assistents.

(3)

1r/2n – APROVACIÓ DE L’ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL – SESSIÓ ORDINÀRIA: 4 DE MAIG DE 2007.

Pel Sr. Batle es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de dia 4 de maig de 2007, el qual s’aprova per unanimitat dels assistents.

1r/3r – APROVACIÓ DE L’ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL – SESSIÓ ORDINÀRIA: 11 DE MAIG DE 2007.

Pel Sr. Batle es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de dia 11 de maig de 2007, el qual s’aprova per unanimitat dels assistents.

1r/4t – APROVACIÓ DE L’ACTA EN ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL – SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT: 15 DE MAIG DE 2007.

Pel Sr. Batle es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local de dia 15 de maig de 2006, el qual s’aprova per unanimitat dels assistents.

1r/5è – ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA DELS ALUMNES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECIFICA ENTRE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I L’AJUNTAMENT D’ANDRATX.

Per la Secretaria de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta subscrita per la Regidora delegada de l’Àrea d’Educació de data 22 maig de 2007, i que diu així:

“Vist l’escrit de la Cap de Servei de Planificació i Participació, Direcció General de Formació Professional, Conselleria d’Educació i Cultura, del Govern de les Illes Balears, de data 17 de maig de 2007, i que ha tingut entrada en aquestes dependències municipals amb R.G.E. 4145 de data 21 de maig; la Regidora que subscriu proposa al Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r) Aprovar l’Addenda al Conveni de Col·laboració per a la Formació Pràctica dels Alumnes de Formació Professional específica entre la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Andratx, que diu així:

“Parts

Francesc Fiol Amengual, Conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, que actua en nom i representació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, facultat per a la signatura del convenis i acords en virtut dels articles 11.c i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Jaume Porsell Alemany, Balte de l’Ajuntament d’Andratx que actua en representació legal i fent ús de les facultats que li atorga la Llei reguladora de les Bases de Règim Local.

(4)

________________________________________________________________________________

Antecedents

1. La Conselleria d’Educació i Cultura i l’Ajuntament d’Andratx, conscients de la importància de la formació pràctica durant els estudis i per tal de facilitar i potenciar la realització de pràctiques per part d’estudiants majors de 16 anys que no tinguin qualificació professional i estiguin cursant la formació professional específica de grau mitjà o grau superior o garantia social, varen signar el 24 de juliol de 2006 un conveni de col·laboració per a la formació pràctica dels alumnes de formació professional específica.

2. La Conselleria d’Educació i Cultura i l’Ajuntament d’Andratx expressen la seva satisfacció pels resultats del programa de formació pràctica 2006 i manifesten la voluntat de continuar amb aquesta actuació per al proper programa de formació pràctica 2007.

3. La clàusula onzena del conveni preveu que es podrà prorrogar mitjançant addenda signada per ambdues parts.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta Addenda, d’acord amb les següents

Clàusules

1. Aquesta Addenda té per objecte prorrogar la vigència del conveni de col·laboració signat en data 24 de juliol de 2006 per al programa de formació pràctica 2007, que finalitzarà el 31 de març de 2008.

2. El conveni de col·laboració signat en data 24 de juliol de 2006 serà aplicable en totes les seves clàusules al programa de formació pràctica 2007.

Com a prova de conformitat, signa’m l’Addenda en dos exemplars. Andratx, 18 de maig de 2007

Per la Conselleria d’Educació i Cultura

Per l’Ajuntament d’Andratx.”

2n) Facultar al Sr. Batle-President en l’amplitud precisa per a la signatura d’aquest conveni.

3r) Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, a la Intervenció Municipal i al Departament d’Educació i Cultura.”

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària acorda aprovar la proposta subscrita per la Regidora delegada de l’Àrea d’Educació de data 22 maig de 2007, anteriorment transcrita.

1r/6è – ANNEX AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTS ENTRE L’INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT D’ANDRATX. Per la Secretaria de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Batle de data 22 maig de 2007, i que diu així:

(5)

“En relació a l’escrit de la Secretària de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca de data 09 de maig d’enguany, núm. 13895 d’aqueix registre de sortida i de data 15 de maig d’enguany, i que ha tingut entrada en aquestes oficines municipals en data 17 de maig d’enguany, núm. 4006 del registre d’entrada, mitjançant el qual comunica que el Sr. President de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca en data 09 de maig d’enguany ha dictat una resolució en relació a la col·laboració entre l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i l’Ajuntament d’Andratx en matèria de Serveis Socials i Esports, que es ve produint com a conseqüència del Conveni Marc de Col·laboració signat entre dites institucions el dia 01 d’abril de 2004; i que en la seva part resolutiva diu així:

“Primer: Aprovar la transferència, per part de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca de SIS MIL EUROS, (6.000,00 €), a favor de l’Ajuntament d’Andratx, CIF: P-0700500-B, d’acord amb l’informe del Director de l’Àrea d’Esports de l’Institut de data 26 de març de 2007.

Segon: Autoritzar i disposar una despesa de SIS MIL EUROS, (6.000,00 €), a favor de l’Ajuntament d’Andratx, CIF: P-0700500-B, amb càrrec a la partida pressupostària núm. 60.45209.46200 del pressupost de despeses de l’Institut per a l’any 2007, AD 200700010979.

Tercer: Aprovar el següent

*ANNEX AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTS ENTRE L’INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT D’ANDRATX.

REUNITS

D’una part el Sr. Antoni Serra Torres, president de l’Institut de Servies Socials i Esportius de Mallorca, amb CIF Q0700448D, i amb domicili al carrer del General Riera, núm. 67, 07010 de Palma.

I, d’altra, el Sr. Jaume Porsell Alemay Balte, de l’Ajuntament d’Andratx ACTUEN

El primer, en nom i representació del l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca en virtut del Decret de 21 de juny de 2004 (BOIB ext. Núm. 88, de 22.06.2004).

I l’altre, com a Batle President de l’AJUNTAMENT D’ANDRATX, i per tant actuant en nom i representació d’aquest.

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte. MANIFESTEN

Primer.- Que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2003, va acordar la constitució de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en endavant, l’INSTITUT, organisme autònom dependent del Consell, l’objecte fonamental del qual és l’exercici, en forma directa i descentralitzada, de les

(6)

________________________________________________________________________________

competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de servies socials i d’esports.

Segon.- L’Institut i l’Ajuntament en data 1 d’abril de 2004 van signar un conveni marc de col·laboració en matèria de servies socials i esports, d’acord amb el qual les matèries objecte de col·laboració es formalitzaran mitjançant la signatura dels acords corresponents, que s’adjuntaran a manera d’annexos a aquest conveni i el contingut indicatiu del qual serà: objecte, aportacions de les parts, coordinació i seguiment i durada.

Tercer.- L’Ajuntament d’Andratx té entre les seves funcions promoure, organitzar, gestionar, patrocinar i en general, regular, dirigir i celebrat tot tipus de competicions, exhibicions i activitats tendents al desenvolupament i foment de la cultura física, l’esport i l’ocupació del lleure en el seu vessant esportiu en el Municipi .../...” i coordinar amb altres organismes, entitats i particulars iniciatives i esforços tendents a potenciar i fomentar tot com es relacioni amb la cultura física, l’esport i l’ocupació del lleure per part de les persones en matèria esportiva, individualment o col·lectivament considerades, funcions aquestes que són exercides a través de diferents formes de gestió establertes a la legislació de règim local, entre les quals hi figura l’organisme autònom, Institut Municipal d’Esport.

PACTES 1.Objecte

L’objecte d’aquest conveni és col·laborar en la promoció de l’esport en el municipi d’ANDRATX, d’una manera conjunta unint esforços entre ambdues entitats, a través de les actuacions que en aquesta matèria pugui realitzar l’Ajuntament a través de qualsevol dels mecanismes de gestió prevists a l’ordenament jurídic, tot això amb el projecte presentat per l’AJUNTAMENT D’ANDRATX.

2. Condicions econòmiques

D’acord amb l’objecte del conveni, l’Institut transferirà a l’Ajuntament un import total de SIS MIL EUROS (6.000 €) amb càrrec a la partida pressupostària 60.45209.46200 de l’actual pressupost de despeses de l’Institut.

Es farà una bestreta del 25% de l’import en el moment de la firma del conveni juntament amb l’aportació d’una certificació o document que acrediti que efectivament han començat les activitats objecte del conveni.

L’import restant de l’ajut l’abonarà l’Institut un cop presentats tots els justificants que en tot cas serà abans de dia 30 de novembre de 2007.

3. Justificació de l’aportació econòmica

La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius prevists en l’acte de concessió de l’ajut s’ha de documentar en els termes que seguidament s’assenyalen.

Les factures corresponents a les despeses efectuades han d’expressar clarament: nom complet i CIF de l’entitat expedidora i de la persona o entitat receptora, número i data, concepte i IVA (si correspon).

(7)

Els justificants de despeses de personal (nòmines, TC), s’ha de fer mitjançant la presentació dels originals i les seves còpies compulsades.

En aquells supòsits que, d’acord amb la normativa vigent, no sigui necessari formalitzar la corresponent relació laboral contractual, la prestació del serveis s’haurà de justificar mitjançant l’emissió dels rebuts amb la corresponent retenció de l’IRPF i amb expressió de la data i el concepte de l’activitat realitzada.

L’acreditació de les despeses també es port efectuar mitjançant factures electròniques, sempre que compleixin els requisits d’acceptació exigits a l’àmbit tributari.

4.- Obligacions de l’entitat beneficiària

L’entitat beneficiària, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les obligacions següents:

1. Facilitar l’ús gratuït de les instal·lacions esportives municipals de per a la celebració d’activitats esportives de l’Institut previ estudi de disponibilitat horària de les mateixes.

2. Facilitar la cessió a l’Institut d’aules per a la realització de cursos de formació, sempre de manera consensuada amb els responsable de les instal·lacions.

3. Dur a terme l’activitat objecte de la present col·laboració d’acord amb les condicions establertes.

4. Acreditar davant l’INSTITUT la realització de l’activitat amb les corresponents factures girades per terces al beneficiari de l’ajut, en les quals ha de constar exactament a què correspon el concepte de la despesa i també el compliment dels requisits o condicions que determina la concessió d’aquest ajut, així com notificar qualsevol modificació que es produeixi.

5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugin dur a terme tant l’INSTITUT, com el Tribunal de Comptes, o, si escau, per la Sindicatura de Comptes.

6. Quan es faci publicitat de les activitats promocionades per l’INSTITUT, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llengua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà tractament de preferència.

7. Fer constar el patrocini de l’INSTITUT en les activitats objecte del conveni, en els termes següents:

- Es convidarà els representants de l’INSTITUT a qualsevol acte públic de presentació, de celebració o d’altres.

- Qualsevol publicitat, informació i/o pública ha d’incloure els anagrames de l’INSTITUT com a entitat patrocinadora.

8. Permetre la col·laboració de plafons de publicitat estàtica de l’Institut a les instal·lacions municipals, com polisportius, piscines, camps de futbol, etc.

(8)

________________________________________________________________________________

Aquest conveni, de caràcter administratiu, és vàlid des de la signatura fins al dia 31 de desembre de 2007.

6.- Resolució

Aquest conveni es pot extingir per expiració del temps convingut, o per alguna de les causes següents:

1. El mutu acord de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit.

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni.

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dir a terme l’objecte del conveni.

7.- Memòria

Abans de dia 30 de novembre de 2007, s’ha de presentar una memòria de les actuacions realitzades on s’han d’exposar les actuacions realitzades i l’aplicació dels fons rebuts. S’ha d’aportar a l’Institut tota la informació que permeti un seguiment adequat de l’ajut. 8.- Competència jurisdiccional

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i tribunals de Palma de Mallorca.

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest document i dels seus annexos, en dos originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a d’alt.*

Quart: L’Ajuntament d’Andratx, queda sotmès a les següents obligacions:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes.

Acreditar davant l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca la realització de l’activitat amb les corresponents certificacions de l’activitat realitzada, en les quals es farà constar el compliment dels requisits que determina la concessió de la subvenció, així com a notificar a l’Institut qualsevol modificació que es produeixi.

b) Comunicar, en el seu cas, a l’Institut, l’obtenció de subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la subvenció.

c) Sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme tant l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes.

d) Quan es faci publicitat de les activitats subvencionades per l’Institut, a Mallorca o qualsevol territori de parla catalana, es farà ús, com a mínim, de la llegua catalana. En cas d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència.

(9)

L’Institut podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud, així com exigir el reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment.

Cinquè: Notificar la present resolució a l’Ajuntament d’Andratx, a la secció econòmica i a la Intervenció delegada de l’Institut.

Sisè: Donar compte de l’esmentat Annex al Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament d’Andratx signat el 11 d’abril de 2004, al Ple del Consell de Mallorca, en compliment del que disposa l’article 7-2,q dels Estatuts de l’Institut.”

Per tot l’anteriorment citat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r) Donar-se per assabentada de la resolució del Sr. President de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca de data 09 de maig d’enguany, en relació a la col·laboració entre l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca i l’Ajuntament d’Andratx en matèria de Serveis Socials i Esports i que es ve produint com a conseqüència del Conveni Marc de col·laboració signat entre dites institucions el dia 01 d’abril de 2004.

2n) Ratificar l’Annex al Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament d’Andratx signat el 11 d’abril de 2004 i que s’ha transcrit més amunt.

3r) Facultar al Sr. Batle-President perquè pugui subscriure’l.

4t) Donar compte del present acord a l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, a l’Àrea de la Intervenció i Unitats de: A) Cultura i Esports, i B) Joventut, d’aquest Ajuntament d’Andratx.”

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària acorda aprovar la proposta subscrita de data 22 maig de 2007, anteriorment transcrita.

2n) URBANISME:

2n/1r – DACIÓ COMPTE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRA MENOR. Per la Secretaria de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura dels següents Decrets de la Batlia:

1ª) Decret de la Batlia, núm. 569/07, de 18 de maig, d’atorgament de la llicència urbanística Expt. O-ME, núm. 154/06, instada per Stevens Katheleen Shea, per a les obres d’escomesa a la xarxa de clavegueram a realitzar al carrer Sant Josep, núm. 1, Esc E, baixos.

2ª) Decret de la Batlia, núm. 570/07, de 18 de maig, d’atorgament de la llicència urbanística Expt. O-ME, núm. 157/06, instada per Bartolomé Vanrell Llompart per a les obres d’escomesa a la xarxa de clavegueram, a realitzar al carrer Violí, núm. 19.

3ª) Decret de la Batlia, núm. 571/07, de 18 de maig, d’atorgament de la llicència urbanística Expt. O-ME, núm. 169/06, instada per Schweifer Christel, per a reforma terrassa, balustrada, pintar i varis a realitzar al carrer Cala Es Conills, núm. 23.

(10)

________________________________________________________________________________

4ª) Decret de la Batlia, núm. 572/07, de 18 de maig, d’atorgament de la llicència urbanística Expt. O-ME, núm. 172/06, instada per James William Alexander per construcció de camí al jardí a realitzar al carrer Pi, núm.31.

5ª) Decret de la Batlia, núm. 573/07, de 18 de maig, d’atorgament de la llicència urbanística Expt. O-ME, núm. 174/06, instada per Linda Jackson per remodelació interior habitatge a realitzar al carrer S’Esclop, núm. 5.

6ª) Decret de la Batlia, núm. 574/07, de 18 de maig, d’atorgament de la llicència urbanística Expt. O-ME, núm. 177/06, instada per Velleuer Manfred Arthur per pintar façana a realitzar al carrer Alzina, núm. 3.

7ª) Decret de la Batlia, núm. 575/07, de 18 de maig, d’atorgament de la llicència urbanística Expt. O-ME, núm. 179/06, instada per Juan Sánchez Sánchez per a demolició de coberta i recuperació de la mateixa a realitzar al carrer Sa Teulera, núm. 24.

8ª) Decret de la Batlia, núm. 576/07, de 18 de maig, d’atorgament de la llicència urbanística Expt. O-ME, núm. 182/06, instada per Kennady Paul Harold per demolició i reposició de trespol a realitzar al carrer Miro, núm. 62.

9ª) Decret de la Batlia, núm. 577/07, de 18 de maig, d’atorgament de la llicència urbanística Expt. O-ME, núm. 185/06, instada per Vicente Sánchez Aznar per a les obres d’escomesa a la xarxa de clavegueram a realitzar al carrer Sa Tafona.

10ª) Decret de la Batlia, núm. 578/07, de 18 de maig, d’atorgament de la llicència urbanística Expt. O-ME, núm. 194/06, instada per Margarita Umbert Ramon per a les obres d’escomesa a la xarxa de clavegueram a realitzar al carrer Padre Pascual, núm. 52. 11ª) Decret de la Batlia, núm. 579/07, de 18 de maig, d’atorgament de la llicència urbanística Expt. O-ME, núm. 219/06, instada per Promociones Raigal Balear per modificació xarxa alta tensió a realitzar al carrer Son Prim.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2n/2n – RESOLUCIÓ EXPEDIENT DE CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA MA 75/04.

Per la Secretaria de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Batle de data 24 maig de 2007, i que diu així:

“Atès l’escrit d’al·legacions formulat en nom i representació de les Entitats Mercantils nomenades PLAYDOS i REDBUCK, que ha tingut entrada a aquestes dependències municipals mitjançant Registre General d’Entrada número 2809, de data 16 d’abril de 2007, referent a l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2007, relatiu a l’inici d’expedient de caducitat de la llicència d’obra major OMA 75/04.

Vist l’informe jurídic emès per l’assessor jurídic d’urbanisme en data 22 de maig de 2007, el contingut del qual ha estat ratificat íntegrament per la Secretaria Municipal en data 23 de maig de 2007, mitjançant el qual es desestimen les al·legacions formulades contra l’inici de l’expedient de caducitat, confirmant-se la caducitat de la llicència esmentada per incompliment del termini per a la presentació del projecte d’execució, sense que es poguessin començar l’execució de les obres al considerar-se que el

(11)

projecte d’execució presentat estava incomplet, suposant la manca d’aquests documents, que no es podien començar de l’execució de les esmentades obres.

Fent ús de les atribucions legalment conferides a aquesta Batlia, es proposa a la Junta de Govern Local que es prengui el següent acord:

1r) Desestimar les al·legacions formulades per les Entitats Mercantils nomenades REDBUCK S.L i PLAYDOS S.A, amb motiu del termini d’audiència atorgat a l’inici de l’expedient de caducitat instat per la Junta de Govern Local contra la llicència d’obra major número 75/04, aprovada per la Junta Local de Govern en data 30 de març de 2007.

2n) Declarar la caducitat de la llicència OMA 75/04, notificant-se l’esmentat acord a tots els interessats en el procediment, així com, als departaments d’urbanisme, intervenció i tresoreria de l’Ajuntament d’Andratx, perquè en prenguin coneixement i als efectes oportuns.”

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària acorda aprovar la proposta subscrita de data 24 maig de 2007, anteriorment transcrita.

2n/3r – RESOLUCIÓ EXPEDIENT DE CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA MA 76/04.

Per la Secretaria de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Batle de data 24 maig de 2007, i que diu així:

“Atès l’escrit d’al·legacions formulat en nom i representació de les Entitats Mercantils nomenades PLAYDOS i REDBUCK, que ha tingut entrada a aquestes dependències municipals mitjançant Registre General d’Entrada número 2809, de data 16 d’abril de 2007, referent a l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2007, relatiu a l’inici d’expedient de caducitat de la llicència d’obra major OMA 76/04.

Vist l’informe jurídic emès per l’assessor jurídic d’urbanisme en data 22 de maig de 2007, el contingut del qual ha estat ratificat íntegrament per la Secretaria Municipal en data 23 de maig de 2007, mitjançant el qual es desestimen les al·legacions formulades contra l’inici de l’expedient de caducitat, confirmant-se la caducitat de la llicència esmentada per incompliment del termini per a la presentació del projecte d’execució, sense que es poguessin començar l’execució de les obres al considerar-se que el projecte d’execució presentat estava incomplet, suposant la manca d’aquests documents, que no es podien començar de l’execució de les esmentades obres.

Fent ús de les atribucions legalment conferides a aquesta Batlia, es proposa a la Junta de Govern Local que es prengui el següent acord:

1r) Desestimar les al·legacions formulades per les Entitats Mercantils nomenades REDBUCK S.L i PLAYDOS S.A, amb motiu del termini d’audiència atorgat a l’inici de l’expedient de caducitat instat per la Junta de Govern Local contra la llicència d’obra major número 76/04, aprovada per la Junta Local de Govern en data 30 de març de 2007.

2n) Declarar la caducitat de la llicència OMA 76/04, notificant-se l’esmentat acord a tots els interessats en el procediment, així com, als departaments d’urbanisme,

(12)

________________________________________________________________________________

intervenció i tresoreria de l’Ajuntament d’Andratx, perquè en prenguin coneixement i als efectes oportuns.”

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària acorda aprovar la proposta subscrita de data 24 maig de 2007, anteriorment transcrita.

3r) CONTRACTACIÓ:

3r/1r – MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PARQUES I JARDINS AL TERME MUNICIPAL D’ANDRATX.

Per la Secretaria de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda de data 23 maig de 2007, i que diu així:

“Incoat expedient de modificació del contracte de servei de manteniment de parcs i jardins del terme municipal d’Andratx, de la qual és adjudicatària l’empresa SERVEIS I MANTENIMENTS LLABRES FELIU S.L.

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 4 de maig de 2007.

Vista la conformitat del contractista en document amb RGE núm. 3985 de 17 de maig de 2007.

1r) Aprovar l’expedient de modificació del contracte de servei de manteniment de parcs i jardins del terme municipal d’Andratx, amb un increment econòmic anual de VINT I TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS, IVA inclòs, (23.593,41 euros anual), respecte al pressupost del projecte inicial, adjudicant-lo la empresa SERVEIS I MANTENIMENTS LLABRES FELIU S.L. en les mateixes condicions que les establertes en el contracte primitiu.

2n) Aprovar la despesa de VINT-I-TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS, IVA inclòs, (23.593,41 euros anual), a càrrec de la partida 07.432.227.07 del pressupost municipal vigent.

3r) Facultar al Batle per a la signatura del contracte.

4t) Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a la Intervenció Municipal.”

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària acorda aprovar la proposta subscrita pel Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda de data 23 maig de 2007, anteriorment transcrita.

3r/2n – DESESTIMAR RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER FCC MEDIO AMBIENTE CONTRA L’ACTA DE REVERSIÓ DE BENS E INSTAL·LACIONS DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RSU I NETEJA VIÀRIA.

Per la Secretaria de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda de data 23 maig de 2007, i que diu així:

(13)

“Vist el recurs de reposició interposat per la mercantil FCC Medi Ambient S.A. de data 31 d’octubre de 2006, amb RGE de 8 de novembre de 2006, contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 29 de setembre de 2006 ratificant l’Acta de Reversió de béns i instal·lacions del servei públic municipal de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària, realitzada en la mateixa data.

Vist l’informe emès per l’Assessor Jurídic, Sr. Pau Vidal Nadal, de data 17 de maig de 2007.

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r) Desestimar el recurs de reposició interposat per la mercantil FCC Medi Ambient S.A. de data 31 d'octubre de 2006, amb RGE de 8 de novembre de 2006, contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 29 de setembre de 2006 ratificant l’Acta de Reversió de béns i instal·lacions del servei públic municipal de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària, realitzada en la mateixa data, d’acord amb l’informe jurídic obrant en l’expedient de data 17 de maig de 2007.

2n) Donar trasllat del present acord i de l’informe jurídic a FCC Medi Ambient S.A. i a la Intervenció Municipal.”

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària acorda aprovar la proposta subscrita pel Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda de data 23 maig de 2007, anteriorment transcrita.

3r/3r – ESCRIT PRESENTANT PER FCC MEDIO AMBIENTE MITJANÇANT EL QUAL INTERPOSA RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA ACTA DE REVERSIÓ DE BENS E INSTAL·LACIONS DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RSU I NETEJA VIÀRIA.

Per la Secretaria de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda de data 23 maig de 2007, i que diu així:

“Vist el recurs de reposició interposat per la mercantil FCC Medi Ambient S.A. de data 31 d’octubre de 2006, amb RGE de 8 de novembre de 2006, contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 29 de setembre de 2006 ratificant l’Acta de Reversió de béns i instal·lacions del servei públic municipal de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària, realitzada en la mateixa data.

Vist l’informe emès per l’Assessor Jurídic, Sr. Pau Vidal Nadal, de data 17 de maig de 2007.

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r)Acceptar la valoració dels danys ocasionats en els contenidors detallats en l’Acta de Reversió dels béns i instal·lacions del servei públic municipal de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària realitzada el 29 de setembre de 2006, aquesta valoració efectuada pels tècnics municipals i obrant en l’expedient i que ascendeix a la quantitat de SET MIL CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS, IVA inclòs, (7.551,46 euros), que haurà de ser abonada per l’empresa FCC

(14)

________________________________________________________________________________

Medi Ambient S.A. a l'Ajuntament d'Andratx en concepte de reposició i reparació de 40 contenidors.

2n) Donar trasllat del present acord i de l’informe jurídic a FCC Medi Ambient S.A. i a la Intervenció Municipal.”

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària acorda aprovar la proposta subscrita pel Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda de data 23 maig de 2007, anteriorment transcrita.

3r/4t – PLA INSULAR D’OBRES I SERVEIS DE L’ANY 2008.- DACIÓ COMPTE.

Per la Secretaria de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de l’escrit del Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca que ha tingut entrada en aquestes dependències municipals amb data 22 de maig de 2007 i amb R.G.E. 4193 referent al Ple del Consell de Mallorca que en sessió celebrada el dia 7 de maig de 2007, va adoptar el següent acord:

“1r.- Convocar tots els Ajuntaments de Mallorca així com les Mancomunitats i la resta d’Entitats Locals compreses a l’art. 3.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, sempre que ostentin competències d’execució d’obres i prestació de serveis de caràcter municipal, perquè abans de dia 1 d’octubre de 2007, presentin al Consell de Mallorca les peticions de les obres i els serveis que vulguin incloure en el Pla Insular d’Obres i Serveis de l’any 2008.

2n.- Les normes reguladores del Pla per a l’any 2008, (les quals s’adjunten a aquest acord), seran les dels títol primer del Reglament de Cooperació Municipal aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 6 de març de 2000, (BOIP núm. 80, de 29-06-2000 i núm. 96, de 05-08-2000), amb les particularitats que es citen en l’esmentat escrit.”

La Junta de Govern Local es dona per assabentada. 4t) INTERVENCIÓ:

4t/1r – APROVACIÓ DESPESA FACTURA TIRME, S.A. PER TRACTAMENT INCINERACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, MESOS MARÇ I ABRIL. Per la Secretaria de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta subscrita pel Regidor delegat de les Àrees de Règim Intern i Serveis Comunitaris de data 18 maig de 2007, i que diu així:

“Aprovació de la despesa factura núm. 2007160897 de TIRME, S.A, corresponent a la incineració de residus sòlids urbans, mesos de març i abril 2007.

El Regidor que subscriu, vista la factura presentada per TIRME, S.A, relativa a la incineració dels residus sòlids urbans, durant els mesos de març i abril 2007, i que ascendeix a un total de CENT QUARANTA TRES MIL SET CENTS SEIXANTA NOU EUROS AMB QUARANTA UN CÈNTIMS, (143.769,41 euros.)

(15)

I, vist l’informe emès per la Unitat de Comptabilitat d’Intervenció, sobre l’existència de crèdit en la partida de despeses del Pressupost del 2.007-442.46100, (Trans. Corrent per Incineradora).

Propòs a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r) Aprovar la despesa de CENT QUARANTA TRES MIL SET CENTS SEIXANTA NOU EUROS AMB QUARANTA UN CÈNTIMS, (143.769,41 euros), corresponents a la incineració de residus sòlids urbans durant els mesos de març i abril de 2.007

2n) Aprovar la factura núm. 2007160897, de data 30 d'abril 2007, relativa a la incineració de residus sòlids urbans, corresponent als mesos de març i abril de 2.007, presentada per TIRME, S.A, amb C.I.F (A-07326473), per un import de CENT QUARANTA TRES MIL SETCENTS SEIXANTA NOU EUROS AMB QUARANTA UN CÈNTIMS, (143.769,41 euros)

3r) Que per la Unitat de Comptabilitat s'expedeixi el corresponent manament de pagament.”

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària acorda aprovar la proposta subscrita pel Regidor delegat de les Àrees de Règim Intern i Serveis Comunitaris de data 18 maig de 2007, anteriorment transcrita.

5è) SERVEIS COMUNITARIS I SANITAT:

5è/1r - SOL·LICITUD DEL SR. ANTONIO JUNA RIQUELME AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A LA TRANSMISSIÓ DELS DRETS FUNERARIS, DE LA SEPULTURA NÚM. 22, SECCIÓ 2ª, SECTOR II, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE S’ARRACÓ.

Per la Secretaria de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta subscrita per la Regidora delegada de l’Àrea de Sanitat, Gent Gran i Serveis Socials de data 17 maig de 2007, i que diu així:

“Vista la instància presentada pel Sr. Antonio JUAN RIQUELME, R.G.E. núm. 3712, de data 8 de maig de 2007, per la que sol·licita autorització municipal per a la transmissió dels drets funeraris dels Nínxols 3r i 4t, de la Sepultura núm. 22, Secció 2ª, Sector II, del Cementiri Municipal de S’Arracó, al seu favor.

D’acord amb el que s’estableix en l’article 36 del Reglament del Servei dels Cementiris Municipals del terme d’Andratx, propòs a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r) Autoritzar la transmissió dels drets funeraris dels Nínxols 3r i 4t, de la Sepultura núm. 22, Secció 2ª, Sector II, del Cementiri Municipal de S’Arracó, a favor del Sr. Antonio JUAN RIQUELME, en qualitat de títol nou, titularitat que correspon actualment a l’Ajuntament d’Andratx.

Que es deixin en estalvi iguals o millors drets que sobre el mateix puguin acreditar terceres persones.

2n) Així mateix, i d’acord amb l’article 34 del Reglament del Servei dels Cementiris Municipals del terme d’Andratx, s’acorda que es procedeixi a l’expedició del títol

(16)

________________________________________________________________________________

corresponent i que s’adoni del present acord a l’interessat, a Intervenció i es procedeixi a les anotacions en els llibres de registre corresponents.”

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària acorda aprovar la proposta subscrita per la Regidora delegada de l’Àrea de Sanitat, Gent Gran i Serveis Socials de data 17 maig de 2007, anteriorment transcrita.

6è) CULTURA:

6è/1r – LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS A L’ESCOLETA MUNICIPAL EL SOL D’ANDRATX.

Per la Secretaria de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta subscrita per la Regidora delegada de l’Àrea d’Educació de data 22 maig de 2007, i que diu així:

“Atès que el passat dia 4 de maig va finalitzar el termini de preinscripció per a sol·licitar plaça en l’Escoleta Municipal “El Sol d’Andratx” amb un total de 63 sol·licituds.

Atès que el passat dia 18 de maig es va reunir la Comissió de Selecció per a valorar els barems de totes elles, i d’acord amb l’informe de data 18-05-2007 emès pel Director del Servei de l’Escoleta Municipal “El Sol d’Andratx”, en el qual es relacionen per ordre de puntuació la llista de tots el nins/es que han sol·licitat plaça, d’acord amb el Reglament de Regim Intern de l’Escoleta Municipal.

Proposa:

1r) Aprovar la llista provisional d’admesos d’acord amb el següent:

Nascuts a l’any 2007, queden admesos per a l’inici del curs els enumerats del 1 al 6, quedant un total de 2 places vacants.

Per als nascuts en l’any 2006 queden admesos totes les sol·licituds per al seu inici el dia 15 de setembre els enumerats de l’1 al 45, quedant un total de 2 places vacants.

Per als nascuts en l’any 2005 queden admesos totes les sol·licituds enumerades de l’1 al 8, quedant els enumerats del 9 al 13 en llista d’espera davant possibles baixes que es produeixin al llarg del curs.

AÑO 2007

Nº ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL PUNTS

1 MARIA GABRIELA FABIO CASTILLA 11

2 RAFAEL CRESPILLO MARTINEZ 11

3 ALEJANDRO GUIRADO CERVANTES 10

4 AINA JOFRE MOLINA 10

5 SOFIA PERDOMO UMPIERREZ 10

6 JORDI CAPDEVILA LOPEZ 3

(17)

Nº ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL PUNTS

1 LUCI ABERBEL ESTEBAN 14

2 MANUEL ESPINOSA RODRIGUEZ 12

3 ANDREA SAAVEDRA ROBAINA 11

4 SANTIGO SANCHEZ CEPERO 11

5 JAVIER SANCHEZ RAMIREZ 11

6 AINA PUJOL BALAGUER 11

7 CATALINA PUJOL BALAGUER 11

8 LEONOR GARCIA SALINAS 11

9 MARIO RIBOT FUSTER 11

10 SARA SANCHEZ EXPOSITO 11

11 ALEJANDRO MASSOT SALVA 11

12 SERGIO BERROCAL LOPEZ 11

13 ELIOS FERNANDEZ HOLGUIN 11

14 YLENIA FERNANDEZ HOLGUIN 11

15 MARC CLADERA MARRROIG 11

16 DAVID PULIDO QUIROS 11

17 JOAN MIRABALLABES PEREZ 11

18 JOAQUIN BOUZAS HERNANDEZ 11

19 FRANCISCA CUMPLIDO BETETA 11

20 ISMAEL ADRIAN UBILLA LAZCANO 11

21 NADINE NEUMANN KREKELER 10

22 NOAH VALENZUELA BIERMAN 10

23 JAIME CANO COZAR 10

24 CATERINA CALAFELL AMENGUAL 10

25 PAU VERD CANET 10

26 ELENA ROA GARCIA 10

27 BLANCA MARROIG PADILLA 10

28 GUIEM ALEMANY LOPEZ 10

29 JAUME MALONDA LUPIAÑEZ 10

(18)

________________________________________________________________________________

31 MIGUEL ANGEL CARNERO ROLDAN 10

32 DAVID CAMPOS RAMIREZ 10

33 AITANA PADILLA REQUENA 10

34 BRUNO LUCK EXPOSITO 10

35 ISAAC ABRAHAM BOLAÑOS 10

36 DIANA ESTHER 9

37 JULIA ARIAS VERDAGUER 7

38 NICOLAS PAYERO MOLINA 6

39 JULIA ORELL CASTELLANO 6

40 NEREA GARCIA JIMENEZ 6

41 AGUSTIN CAMPOAMOR 6

42 CLARA VICENS LINDNER 2

43 TADEO MARCACCINI 4

44 LUCA DANIEL POST MUGYROSI 1

45 VICTOR PAUL LASCANO 0

AÑO 2005

Nº ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL PUNTS

1 ALBERT ABRAHAM 12

2 JORGE ALEMANY PLANELLS 11

3 CARMEN REYES PUJOL 10

4 LUISA NICOSIA ROCA 10

5 BLANCA SOTOS VIDAL 10

6 EDURNE ANDONEGUI FERNANDEZ 10

7 AINARA CUELLO GONZALEZ 10

8 PAULA MARIA EL BAZI ROJANO 4

9 MARC JOFRE BENNASAR 10

10 MIREIA JERONIMA EGEA 10

11 JUAN JOSE CASTRO BARRIOS 10

12 ABRIL ASTORGA LOSADA 2

(19)

2n) Publicar la llista provisional d’admesos en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Andratx i en l’Escoleta Municipal amb un termini per presentar reclamacions de 30 de maig a l’1 de juny.”

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària acorda aprovar la proposta subscrita per la Regidora delegada de l’Àrea d’Educació de data 22 maig de 2007, anteriorment transcrita.

6è/2n – COMPOSICIÓ DEL JURAT I LLISTA D’ADMESOS DELS PREMIS ANDRATX 2007.

Per la Secretaria de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta subscrita per la Regidora delegada de l’Àrea de Cultura de data 22 maig de 2007, i que diu així:

“La Junta de Govern Local d’aquesta Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 9 de març de 2007, va aprovar les Bases dels Premis Andratx 2007.

Vist que amb motiu de les Festes de Sant Pere 2007 es lliuraran els premis Baltasar Porcel de Novel·la Curta, Joan Bautista Enseñat d'Història, Antoni Calafell de Periodisme, Premi Josep Ventosa de Pintura, Premi Onofre Alemany de Ceràmica i Premi Rafael Ferrer de Fotografia, i atès que en la Base D d’aquests premis, diu: El termini d’admissió de les obres dels premis novel·la, d’història i periodisme serà des del dia 2 al 18 de maig de 2007, i el termini d’admissió de les obres dels premis de pintura, ceràmica i fotografia serà del dia 7 al 21 de maig.

Acabat aquest termini d’admissió d’obres i d’acord amb la Base G, que diu: ‘La composició dels Jurats és designarà per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Andratx, constarà de 5 membres, tots ells especialistes a la branca i és farà públic un cop que acabi el termini de presentació d’obres, juntament amb la llista d’admesos’. La Regidora que subscriu proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r) Aprovar la composició del Jurat següent:

PREMI BALTASAR PORCEL DE NOVEL·LA CURTA 2007 Sr. Baltasar Porcel

Sra. Maria Calafell Bosch. Sra. Margalida Pujol. Sr. Biel Ensenyat. Sr. Lleonart Muntaner

PREMI JOAN BAPTISTA ENSENYAT D’HISTÒRIA 2007.

No es nomena jurat per a aquest premi degut al fet que no s’ha presentat cap obra durant el termini d’admissió.

PREMI JOSEP VENTOSA DE PINTURA 2007 Sr. Nortbert Graubner

(20)

________________________________________________________________________________

Sr. Jorge Bascones.

Sr. Joan Carles Gomis Rodríguez. Sr. Pep Suari.

Srª. Brigitta Nottebehm

PREMI ONOFRE ALEMANY DE CERÁMICA 2007 Sr. Angel Sánchez Sánchez

Sra. Blanca Tascón Sra. Nuria Torres

Sra. Catalina Alemany Massot Sr. Pere Barceló Ascolies

PREMI RAFAEL FERRER DE FOTOGRAFÍA 2007 Sr. Lorenzo Gutierrez.

Sr. Xisco Bonnin

Sr. Sandra Molero de la Rosa. Sr. Antonio Roca Pujol Sr. Juan Navarro

PREMI ANTONIO CALAFELL DE PERIODISME 2007

No es nomena jurat per a aquest premi degut al fet que no s’ha presentat cap obra durant el termini d’admissió,

2n) Aprovar la llista d’admesos següent:

PREMIO BALTASAR PORCEL DE NOVEL·LA CURTA 2007

Nombre Obra

1. Javier Vázquez Losada LA FELICIDAD INQUIETA

2. Pasqual Mas i Usó L’OMBRA DEL FÈNIX

3. Javier Serena Garralda EL CORREO DE NORTE

4. Josep Solés i Bahí TIMEOUT

PREMI JOSEP VENTOSA DE PINTURA 2007

Nombre N. Registre Obra

1. Angel Hernández Hernández 3808 SIN TITULO

5. Jorge Cabral Tejero 3910 LINEA DE SIMBOLOS

2. Eladio Alonso Merodo 3807 VASIJAS MILENARIAS

(21)

4. Julia Lincke 3834 LA CASA AMARILLA

6. Antonia Oliver Vanrell 3911 TARDOR

7. Ingrid Ferrà Puigserver 3918 MIRAME

8. Caterina Sampol 3916 SIN TITULO

9. Felix Coll Carrera 3915 LA BOVEDA

10. José Pons Rojas 3971 3

11. Heike Jorgensen 3957 MUJER EN EL BORDE DEL EXITO

12. Manuel Mercader Salom 3994 SIN TITULO

13. Santiago Scalabroni Ceballos4032 NOCTURNO

14. JuanA Martorell Pujol 4033 MANÁ

15. Simón Belmonte Guerrero 4038 SIN TITULO

16. Antonia Pujol Alemany 4058 SIN TITULO

17. Antonio Alemany Gelabert 4059 ES SALUET

18. Fernando Luis Rubin Saglia 4072 DE LOS RECIPIENTES SAGRADOS

19. Rafael Gómez Saldaña 4073 SIN TITULO

20. José Porcel Rotger 4093 PALMA DESDE EL INSTITUTO

21. Jorge Xibillé Muntaner 4094 TARDOR

22. Paul Shakespeare 4101 LA CONVERSACIÓN

23. Hermelinda Rodríguez Fernandez4104 LABERINTO

24. Antonia Calafat Estarellas 4105 DONA

25. Tamara Pereira Leuchanova 4108 EL LIMIT

26. Lonnneke Yntema 4109 MAR BRAVO

27. Diana Yntema Tang 4110 SUEÑOS ROTOS

28. Cristina González Garcia 4119 BAMBÚ

29. Antonio Soler Guzmán 4120 MUNDOS ONÍRICOS

30. Margarita Salom Dols 4126 CLAR I FOSC

31. Francisca Rodenas Salas 4217 PAISATGE LUNAR

32. José Luis Gonzalez Tudanca 4131 SERIE DEL NORTE

33. Antonio Bleda Villaescusa 4132 TRATOMATRATO

34. Juan Galvan Martinez 4133 MIRAN MÉS ANLLA

35. Amada Ferragut Fernandez 4157 SALT D’AIGUA.

(22)

________________________________________________________________________________

37. Miguel Cifre Sampol 4159 CALA DEIÀ 1

38. Maria Planells Riera 4160 AMAPOLAS

39. Francesc Mascaró Romero 4161 EN COS I ÀNIMA

40. Catalina Vera Sansó 4163 RAIXA

41. Marta Bartolomé Navarro 4164 ES PORT

42. David Murcia 4223 SIN TITULO, DE LA SERIE:

REALIDAD SUGERIDA

PREMI ONOFRE ALEMANY DE CERÀMICA SANT PERE 2007

Nom N. Registre Obra

1. Antonia Pol Salom 4185 DONYA HERBARI ALBÒ

PREMI RAFAEL FERRER DE FOTOGRAFIA SANT PERE 2007

Nom N. Registre Obra

1. Mª Luisa Soler Navarro 3825 VISTES D’ANDRATX

2. Tomás Montes Palmer 4055 HUMANO=NATURAL

3. Tomás Montes Palmer 4056 PRIMAVERA SIN FRONTERAS

SES ALCARIOLES

4. Xisca Morey Garcia 4095 FLOR D’ATMELLE

POLINITZACIÓ

5. Bartomeu Rosselló Castell 4096 REPÒS

JARDI VORA EL MAR

6. Eva Montes Palmer 4097 LA CASA DE TOTS

7. Paul Shakespeare 4102 FLORES DE MAYO

FLORES AMARILLOS

8. Grace Ughwuefebe 4103 DIENTE DE LEON

9. Francisco Moner Cifre 4106 OBJETIU PRIMAVERA

SENSE TITOL NOSTRA HISTÒRIA

10. Ana Pujol Serrano 4107 SA FIGUERA

11. Antonio Jose Cano Serra 4122 DUES PRIMAVERES

VOLAN PRIMAVERES

12. Mónica Soria Molina 4123 ESTIMANT LA PRIMAVERA

(23)

13. Miguel Ferrer Nicolau 4118 PRIMAVERA EN ANDRATX

14. Maria Alemany Enseñat 4137 ANDRATX FLORIDA PER LA

PRIMAVERA PASTUREN LES FLORS

15. Antonia Alemany Enseñat 4138 QUI SEMBRA, RECULL

16. Marga Moner López 4162 SABIAS AMAPOLAS PETALOS

VERDES

3r) Notificar aquest acord als membres del jurat dels premis de novel·la, història, pintura, ceràmica i fotografia.”

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària acorda aprovar la proposta subscrita per la Regidora delegada de Cultura de data 22 maig de 2007, anteriorment transcrita.

7è) JOVENTUT:

7è/1r – REALITZACIÓ II SETMANA EUROPEA DE LA JOVENTUT A ANDRATX.

Per la Secretaria de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta subscrita per la Regidora delegada de l’Àrea de Joventut i Cultura de data 14 maig de 2007, i que diu així:

“En novembre de 2006 es va realitzar per primera vegada la Setmana Europea de la Joventut per tal de donar a conèixer al joves del municipi les possibilitats que Europa pot oferir-los, des del Punt Local d’Eurodesk de l’Ajuntament d’Andratx, vist que desprès de la I Setmana Europea de la Joventut el creixement de l’interès dels joves sobre temes d’Europa ha augmentat, vista l’afluència de joves del nostre municipi cap a Europa, tant per fer-hi feina com per a estudiar, i vista la possibilitat d’organitzar la II Setmana Europea de la Joventut, per tal de seguir amb la formació del nostre jovent cap a Europa en benefici del seu futur.

La Regidora que subscriu proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r) Realitzar la II Setmana Europea de la Joventut a Andratx del 4 al 9 de juny del 2007. Adjuntam programa d’activitats.

2n) Informar que totes les despeses fins a un total de 1.000 euros que l’esmentada Setmana Europea produirà van a càrrec de l’INJUVE.

3r) Aprovar la despesa de 700 euros que sobrepassen del límit subvencionat per l’INJUVE, pressupost del qual adjuntam.

4t) Donar comte al Departament d’Intervenció Municipal i al de Joventut de l’Ajuntament.”

La Junta de Govern Local per unanimitat i en votació ordinària acorda aprovar la proposta subscrita per la Regidora delegada de l’Àrea de Joventut i Cultura de data 14 maig de 2007, anteriorment transcrita.

(24)

________________________________________________________________________________

No se’n formulen.

9è) PRECS I PREGUNTES. No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Batle-President aixeca la sessió, quan són les deu hores i quaranta-cinc minuts, i s’estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretaria de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

Figure

Updating...

References

Related subjects :