1. El present contracte té per objecte la gestió del Punt d Informació Juvenil de l Oficina Municipal d Emancipació Juvenil-Sidral i del Sidral.IES.

11  Download (0)

Full text

(1)

Ajuntament de Mataró

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE PUNT D’INFORMACIÓ DE L’OFICINA MUNICIPAL D’EMANCIPACIÓ JUVENIL I DEL

SERVEI D’INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ JUVENIL ALS CENTRES

D’ENSENYAMENT SECUNDARI DE MATARÓ

_______________________________________________________________________________

Primera. Objecte del contracte

1. El present contracte té per objecte la gestió del Punt d’Informació Juvenil de l’Oficina Municipal d’Emancipació Juvenil-Sidral i del Sidral.IES.

El Punt d’Informació Juvenil de l’Oficina Municipal d’Emancipació Juvenil – SIDRAL (d’ara endavant, Punt d’Informació Juvenil) és un servei que ofereix als joves una relativa a tots els àmbits del seu interès.

El Sidral.IES és un servei d’informació i dinamització juvenil als centres d’educació secundària del municipi de Mataró.

El contingut concret i les especificacions que s’hauran de seguir en la prestació del servei així com la resta de requeriments amb els que caldrà executar-lo es detallen en el plec tècnic particular que acompanya al present plec.

2. Aquest contracte correspon als anomenats de serveis, d’acord amb el que disposa l’article 10 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Segona. Necessitat i idoneïtat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.

Tercera. Naturalesa del contracte i legislació aplicable

El contracte té naturalesa administrativa i es regirà per aquest plec, el plec de prescripcions tècniques i per les normes contingudes en :

• El plec de clàusules administratives generals, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Mataró de 6 de maig de 2010, publicat en el BOP núm. 15, de data 17 de gener de 2009.

• El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP)

• El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques, en tot en que no s’oposi a la Llei de contractes del sector públic.

• El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la Llei 30/2007. • La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

(2)

• El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

• El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

• La regulació especifica de la Generalitat de Catalunya. • Les bases d’execució del pressupost

2. L’Ajuntament tindrà sempre la prerrogativa de dirigir els treballs, d’interpretar el que s’havia convingut, de modificar la prestació segons convingui dintre dels límits admesos pel TRLCSP i de suspendre la seva execució per causa d’interès públic.

3. La jurisdicció contenciós administrativa serà la competent per conèixer les qüestions litigioses sorgides en relació amb el contracte, i l’adjudicatari se sotmetrà amb renúncia expressa a qualsevol fur o privilegi, a les Sales d’aquesta jurisdicció amb seu a Barcelona.

Quarta. Durada del contracte i possibles pròrrogues

El contracte tindrà una durada de dos anys a comptar des de l’endemà de la signatura del corresponent contracte administratiu.

El contracte es podrà prorrogar per mutu acord de les parts, manifestat de forma expressa abans de la seva finalització, per una durada màxima de dos anys addicionals, sense que la durada total pugui superar el quatre anys.

Cinquena. Pressupost de licitació y valor estimat del contracte

L’import màxim fixat per a l’adjudicació del contracte es el de fins a 86.947,46 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.

Tenint en compte la possibilitat de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en la clàusula divuitena del present plec, el valor estimat del contracte és de 191.284,41 euros.

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a la partida 60300/234110/22799 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2012, i es preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2013 i 2014.

Es sotmeten els efectes d’aquesta contractació a l’existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2013 i 2014, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Sisena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP.

(3)

Setena. Despeses de publicitat

Seran a càrrec de l'adjudicatari l’import dels anuncis obligatoris, i totes les despeses que se'n derivin del contracte i de la seva formalització (200 euros aproximadament).

Vuitena. Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions

Les proposicions per prendre part en la present licitació es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, ubicada en la planta baixa de la Riera, 48, de les 9 a les 19 hores, durant el termini de 15 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al BOP de Barcelona. Si cal efectuar el tràmit de validació de l’escriptura de designació del legal representant pel Servei de Compres i Contractacions, aquest servei romandrà obert de dilluns a divendres tots els dies hàbils, de 9.00 a 14.00 hores.

Tanmateix es podran presentar les proposicions a les oficines de Correus, dintre del termini i horari abans esmentat, si bé caldrà comunicar aquest particular mitjançant fax al Servei de Compres i Contractacions, amb tel. 93.758.22.04 i fax. 93.758.21.62, o bé per correu electrònic a fgarcia@ajmataro.cat. En ambdós casos caldrà adjuntar el resguard de correus on consti la data i l’hora de lliurament de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.

La presentació de les propostes es farà en tres sobres tancats de la següent manera:

A) En sobre tancat en el que es farà constar: "Sobre núm. 1, documentació administrativa per a la contractació del servei de gestió del Punt d’Informació Juvenil de l’Oficina Municipal d’Emancipació Juvenil-Sidral i del Sidral.IES, que presenta l’empresa ..." i en el que s'inclourà la següent documentació:

a) Els empresaris individuals, còpia del DNI.

b) Els empresaris persones jurídiques:

• còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre Mercantil o en el que correspongui, on consti la constitució de l'entitat i els estatuts per que es regeixi, i aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte,

• Còpia de l’escriptura d’apoderament o nomenament del legal representant, validada per l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, El tràmit de validació de poders comporta el pagament d’una taxa d’import 18’35 €.

c) En el casos que diversos empresaris concorrin agrupats en unió temporal aportaran a més un document, que podrà ser privat, en el qual, per al cas de resultar adjudicataris, es comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d'anar signat pel representant de cadascuna de les empreses i en ell s'expressarà la persona a qui designen representant de la UTE davant l'Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així com la participació que a cadascun d'ells correspongui en la UTE.

(4)

d) Acreditació d’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que es faculti per contractar, amb declaració efectuada per la persona física o legal representant conforme no s’ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula de l’impost.

e) Declaració responsable, efectuada per la persona física o el legal representant si es tracta de persona jurídica, de no trobar-se incurs en causa de prohibició de contractar amb una administració pública, conforme al previst a l’article 49 de la Llei de contractes del sector públic, i d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Es considerarà causa de prohibició de contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu.

f) Documentació justificativa de la seva solvència econòmica i financera mitjançant: - Pòlissa en vigor d'assegurança de responsabilitat civil de l'empresa.

- Un Informe d’institucions financeres.

g) Documentació justificativa de la seva solvència tècnica, mitjançant:

- Relació dels principals serveis realitzats en els darreres tres anys, que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, amb certificat de bona execució dels principals.

- Descripció de l’equip tècnic o unitats tècniques participants en el contracte estiguin o no integrats directament en l’empresa contractista, especialment els responsables del control de qualitat.

- Titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal, i en particular del personal responsable de l’execució del servei objecte del contracte.

h) Sol·licitud d’admissió a la licitació, ajustada al model que consta al final d’aquest plec assenyalat com a annex I.

i) Acreditació del compliment de la llei 13/82, d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI) i de la LO 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, si els és exigible pel nombre de personal. En cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa..

De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat, les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi figuren. En aquest cas haurà d’acompanyar-se una declaració responsable en que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el certificat no han experimentat variació.

B) En un segon sobre, igualment tancat, en el qual es farà constar la inscripció: “sobre núm. 2 Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor per la contractació del servei de gestió del Punt d’Informació Juvenil de l’Oficina Municipal d’Emancipació Juvenil-Sidral i del Sidral.IES, que presenta l'empresa ………“, caldrà incloure-hi:

(5)

2. Descripció del projecte per al Punt d’Informació de l’Oficina Local d’Emancipació Juvenil – SIDRAL i per al Sidral.IES, amb el següent detall:

o Objectius:

 Objectius generals i específics del Punt d’Informació  Objectius generals i específics del Sidral.IES

o Metodologia:  Punt d’Informació  Sidral.IES o Programació d’activitats:  Punt d’Informació  Sidral.IES o Recursos humans.

o Sistemes de seguiment i avaluació dels serveis.

3. Descripció del pla de qualitat mantinguda en la prestació dels serveis: o Sistemes de control intern.

o Pla i compromisos de formació permanent. o Suports tècnics del personal.

ADVERTIMENT: La documentació que contenen els sobres 1 i 2 no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició econòmica (sobre 3). L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.

C) En un tercer sobre, igualment tancat, en el qual es farà constar la inscripció: Sobre núm. 3 Proposició econòmica per la contractació del servei gestió del Punt d’Informació Juvenil de l’Oficina Municipal d’Emancipació Juvenil-Sidral i del Sidral.IES, que presenta l'empresa ..." caldrà incloure-hi:

a) Proposta econòmica ajustada al model que consta al final d’aquest plec assenyalat com annex II, indicant com a partida independent l’IVA que sigui aplicable.

A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes que formulin els contractistes comprendran, a més dels preus unitaris, totes les despeses que el contractista ha de realitzar per al compliment de les prestacions contractades com són: les despeses generals, les financeres, les de transports i de desplaçaments, les d’assegurances, el benefici industrial, i les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i salut en el treball, incloent-hi en particular les derivades de l’elaboració i l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut, i els honoraris corresponents, si s’escau.

Novena. Variants o alternatives

D’acord amb el previst a l’art. 131 de la Llei 30/2007, no s’admeten variants, per la qual cosa la Mesa de Contractació exclourà al licitador que presenti variants o alternatives a la prestació del servei objecte de contractació.

(6)

Desena.- Documents i dades de les empreses licitadores de caràcter confidencial

Els documents i dades presentats per les empreses licitadores es consideraran de caràcter confidencial quan la seva difusió a tercers pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la lleial competència entre les empreses del sector o bé estiguin compreses en les prohibicions establertes en la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

Les empreses licitadores hauran d’indicar, mitjançant una declaració complementària, quins documents i dades presentades són, al seu parer, susceptibles de ser considerats confidencials.

Onzena - Mesa de Contractació

La Mesa de Contractació estarà constituïda pels membres designats per Decret d’Alcaldia numero 4920/2011, d’11 de juliol.

Dotzena. Criteris d’adjudicació

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:

• Oferta econòmica : fins a 50 punts • Projecte: fins a 40 punts

Es valorarà:

Descripció dels serveis de Punt d’Informació i de Sidral.IES: a) Objectius:

 Objectius generals i específics del Punt d’Informació: fins a 4 punts  Objectius generals i específics del Sidral.IES: fins a 4 punts

b) Metodologia:

 Punt d’Informació: fins a 6 punts  Sidral.IES: fins a 6 punts

c) Programació d’activitats:

 Punt d’Informació: fins a 6 punts  Sidral.IES: fins a 6 punts

d) Recursos humans: fins a 2 punts

e) Sistemes de seguiment i avaluació dels serveis: fins a 6 punts

• Garantia de qualitat en la prestació dels serveis.: fins a 10 punts

Es valorarà:

a) Sistemes de control intern: fins a 4 punts

b) Pla i compromisos de formació del personal: fins a 3 punts Suports tècnics del personal: fins a 3 punts

(7)

Tretzena. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions

En cas d’igualació de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar els següents criteris de preferència:

1er) A favor de les proposicions presentades per empreses que en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funció del percentatge.

2on) A favor de les proposicions d’empreses dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, segons els criteris i requisits establerts a la LCSP.

3er) A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa.

4rt) En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es decidirà l’adjudicació, entre elles, per sorteig.

Catorzena. Proposicions anormals o desproporcionades

En relació al preu ofert, es considerarà que l'oferta conté valors anormals o desproporcionats sempre que el preu per a l’execució del contracte estigui inclòs dintre de les previsions efectuades per a les subhastes a l’art. 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de contractes de les administracions públiques.

En relació a la resta de criteris, es considerarà que l'oferta conté valors anormals o desproporcionats

quan justificadament s’apreciï que la proposició no pot ser complerta en els termes oferts.

Quinzena - Obertura de pliques

L'obertura de pliques tindrà lloc en la Sala Gran del primer soterrani del C/ El Carreró, 13-15, de Mataró, a les 9 hores del dijous de la setmana següent a aquella en què es compleixi el termini de presentació de proposicions. En cas de coincidir l'esmentat dijous en festiu, l'obertura tindrà lloc el següent dia hàbil a la mateixa hora.

El president de la Mesa ordenarà l'obertura dels sobres núm. 1 i el secretari certificarà la relació de documents que figuren en cada un d'ells.

Si la Mesa observés defectes materials en la documentació presentada, podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies, a fi que el licitador esmeni l'error.

Davant la Mesa constituïda en la manera indicada, es realitzarà l'acte d'obertura dels sobres núm. 2, que serà públic i en el que es donaran per citats els licitadors. El contingut d’aquests sobres es remetrà al tècnic corresponent per a l’avaluació prèvia dels criteris que no són quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules.

Un cop rebut aquest informe, la Mesa de Contractació donarà a conèixer, en sessió pública, el resultat de la valoració assignada als criteris de judici de valor i procedirà a l’obertura del sobre núm. 3.

(8)

Setzena – Classificació de les ofertes i adjudicació del contracte

1. L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals, i requerirà el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti:

a) la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

b) la documentació justificativa d’haver constituït una garantia d’un 5 per cent de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.

Si no es formalitza adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

3. Una vegada el licitador hagi presentat la documentació esmentada en la clàusula anterior, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte, en un termini màxim de dos mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

Aquesta adjudicació es notificarà als licitadors i es publicarà en el perfil del contractant.

Dissetena – Formalització del contracte

El contracte es formalitzarà en document administratiu dins el termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, i aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Quan per causes imputables al contractista no es formalitzi el contracte dins el termini indicat, l’Ajuntament de Mataró en pot acordar la resolució.

La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant.

Divuitena. Modificació del contracte

A efectes del previst en l’article 106 del TRLCSP, es fa constar que el present contracte es podrà modificar per increment o disminució de les activitats, en funció de les disponibilitats pressupostàries. Aquestes modificacions no podran superar el 20 % del preu inicial del contracte.

Dinovena. Règim de pagament

El pagament del preu per la prestació del servei objecte d’aquesta contractació es farà prèvia presentació per part de l’empresa adjudicatària de la corresponent factura pels serveis prestats davant del Registre General de l’Ajuntament de Mataró – OFIAC – (C/ La Riera, 48, baix, de Mataró, 08301)

El servei es facturarà a mes vençut i s’indicarà de forma desglossada la despesa executada diferenciant la naturalesa dels conceptes de despesa (personal, material, etc.).

(9)

Vintena. Revisió de preus

La revisió dels preus aplicables al servei es farà, prèvia sol·licitud de l’adjudicatària, un cop executat, almenys, en el 20 % del seu import, i hagi transcorregut un any des de l’adjudicació, per aplicació en el preu de licitació ofert per l’adjudicatària del 85 % de la variació experimentada per l’IPC interanual publicat per l’INE o organisme públic que el substitueixi, essent l’IPC més antic el publicat en el mes de la data d’adjudicació del contracte i l’IPC nou l’interanual transcorregut des del moment abans esmentat.

Vint-i-unena. Causes de resolució

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 308 del TRLCSP, les següents:

a) No disposar en la data d’inici del contracte dels mitjans especificats en els plecs que regeixen la present contractació.

b) La manifesta incapacitat o negligència tècnica provada amb referència concreta a la prestació del servei.

c) L’abandó en la prestació del servei.

d) L’incompliment de qualsevol obligació contractual.

Vint-i-dosena. Cessió

El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament de Mataró i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP.

Vint-i-tresena. Subcontractació

L’empresa adjudicatària no podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació del servei objecte d’aquesta contractació.

Vint-i-quatrena. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i tècniques

1. El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball.

El contractista, subcontractista, o si s’escau, el treballador autònom, està obligat durant l’execució del subministrament a complir els principis d’acció preventiva recollits en l’art 15 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, i les obligacions que respecte del Pla de Seguretat i Salut en el treball s’exposen a la clàusula següent.

2. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions sobre la seguretat per part del personal tècnic designat per això no implicarà cap responsabilitat per la Corporació contractant.

3. La Corporació requerirà al contractista perquè acrediti documentalment el compliment de les obligacions esmentades.

(10)

Vint-i-cinquena - Clàusula lingüística

L’empresa adjudicatària del contracte i els subcontractistes han d’emprar el català en els rètols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb l’execució de les prestacions objecte del contracte; tot això, d’acord amb les regulacions contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

(11)

ANNEX I. MODEL DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ

En ... amb DNI núm. ... en nom propi (o en representació de ...) amb capacitat jurídica i d'obrar, assabentat del Plec de condicions que han de regir la contractació del servei de gestió del Punt d’Informació Juvenil de l’Oficina Municipal d’Emancipació Juvenil-Sidral i del Sidral.IES,

FAIG CONSTAR:

a) Que accepto el contingut del plec de clàusules administratives i de condicions tècniques que regeixen aquesta contractació i que reuneixo totes les condicions exigides per a contractar amb l’Administració Local.

b) Que designo als efectes de notificacions en relació amb el present procediment la següent adreça de correu electrònic:

(Lloc, data i signatura).

_______________________________________________________________________________

ANNEX II. MODEL DE PROPOSICIÓ

En ... major d’ edat, amb DNI núm. ... en nom propi (o en representació de ...) amb capacitat jurídica i d'obrar, assabentat del plec de condicions i pressupost que han de regir l’adjudicació del contracte del servei de gestió del Punt d’Informació Juvenil de l’Oficina Municipal d’Emancipació Juvenil-Sidral i del Sidral.IES

FAIG CONSTAR:

a) Que ofereixo prestar el servei per un import de………euros, al qual s’haurà d’aplicar un ... % en concepte d’IVA, i que comporta una baixa de ... % respecte del preu base de licitació.

b) Que acompanyo per a la seva valoració descripció del projecte i descripció del pla de qualitat, en els termes previstos en la clàusula 8a. del plec de clàusules administratives.

Figure

Updating...

References

Related subjects :