També es vol iniciar la consecució dels objectius lingüístics propis del nivell A1 (inicial) del Marc Comú Europeu de Referència.

10  Descargar (0)

Texto completo

(1)

PLA DOCENT DE

L’ASSIGNATURA

• FRANCÈS I

1. Dades descriptives de l’assignatura

Nom de l’assignatura: Francès I Curs acadèmic: 2016-2017 Curs: 1r

Trimestre: 1r, 2n i 3r

Titulació/Estudis: Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals Codi de l’assignatura: 41021

Nombre de crèdits: 12

Nombre total d’hores de dedicació: 300 Llengua de docència: Francès

Professorat: Lucio Panepinto i Thomas Geeraert Horari:

Dilluns Grup 1 13:00-14:00 (magistral) Grup 2 13:00-14:00 (magistral)

Dijous Grup 1 11:00-12:00 (magistral) 12:05-13.00 (seminari) Grup 2 11:00-12:00 (magistral) 12:05-13:00 (seminari)

2. Presentació de l’assignatura Context

Avui en dia, en una economia cada cop més globalitzada, poder-se comunicar de manera efectiva en una llengua estrangera en el món dels negocis és un requisit indispensable per assolir l’èxit

professional. Aquests cursos permeten a l’estudiant desenvolupar-se com a comunicador eficaç en francès.

Objectius generals

L’objectiu d’aquest nivell és introduir els estudiants en una gran varietat d’habilitats lingüístiques, tant actives com passives, que els permetran expressar-se en situacions generals i professionals de nivell inicial.

També es vol iniciar la consecució dels objectius lingüístics propis del nivell A1 (inicial) del Marc Comú Europeu de Referència.

Objectius específics Comprensió oral

- Comprendre la informació global i específica de missatges orals en francès relatius a situacions de comunicació familiars per a l’alumne.

- Extreure informació específica i comprendre missatges orals senzills (explicacions, instruccions, anuncis, sol·licitud d’informació…) en situacions de la vida quotidiana.

(2)

Expressió oral

- Expressar-se oralment aplicant estructures i vocabulari concrets relatius situacions de la vida quotidiana.

- Poder participar en una conversa senzilla en francès.

- Expressar-se i practicar el vocabulari i estructures orals en el context dels negocis i de l’empresa.

Comprensió escrita

- Comprendre la informació global i específica de textos escrits, relatius a situacions de comunicació quotidianes.

- Saber predir el contingut d’un text basant-se en un títol, una fotografia, el context, sons… - Comprendre textos senzills, autèntics o simplificats (cartes, relats, anuncis de premsa, articles, instruccions…).

- Poder entendre missatges escrits breus en el context dels negocis i de l’empresa.

Expressió escrita

- Redactar textos escrits senzills, d’extensió limitada, en forma de cartes, diaris, relats senzills, descripcions de persona o llocs.

- Poder escriure textos breus, correus electrònics, notes en el context dels negocis i de l’empresa.

3. Competències a treballar en l’assignatura Competències generals

Instrumentals

G.I.9. Capacitat per expressar-se i comunicar-se en una quarta llengua amb un nivell de suficiència.

Competències específiques

Professionals

E.P.18. Desenvolupar una suficiència comunicativa en una quarta llengua en l’àmbit dels negocis internacionals.

Les competències indicades anteriorment s’interrelacionen amb les competències bàsiques recollides en el RD 1393/2007, a saber:

a. Competència per a la comprensió de coneixements, partint de la base de l’educació secundària general.

b. Competència per a l’aplicació de coneixements a la feina diària en la gestió o el màrqueting internacionals, en particular, la competència d’elaboració i defensa d’arguments i de resolució de problemes.

c. Competència per reunir i interpretar dades rellevants, que permeti emetre judicis reflexius sobre la realitat econòmica i social.

d. Competència per comunicar-se i transmetre informació (idees, problemes, solucions) a públics especialitzats i no especialitzats.

e. Competències per desenvolupar activitats d’aprenentatge de manera relativament autònoma. Així, les competències desenvolupades en l’assignatura s’estructuren entre les que es consideren un desenvolupament o concreció de les competències bàsiques i les que defineixen el perfil professional del graduat, tant pel que fa a competències generals com específiques, i les competències pròpies de l’assignatura.

Competències que defineixen el perfil professional no incloses en les bàsiques

D’una manera general, aquestes competències tenen en comú els següents elements clau per aconseguir la professionalització de l’alumne en l’àmbit dels negocis i el màrqueting internacionals: - capacitar l’estudiant per a l’adaptació a equips i entorns dinàmics;

- capacitar l’ estudiant perquè creï la seva pròpia visió integral del funcionament d’un negoci o projecte de màrqueting internacional;

(3)

Competències generals. G.I.9 Competències específiques. E.P.18 Resultats d’aprenentatge

Aplicar les habilitats mitjanes i/o avançades necessàries per a la comprensió oral i escrita i la

producció de textos en francès. Escollir i aplicar l’ús del lèxic mitjà i/o avançat en situacions formals i informals en francès.

4. Continguts

Continguts funcionals

- Saludar, acomiadar-se, demanar una cosa i donar les gràcies - Disculpar-se

- Plantejar objeccions

- Demanar ajuda quan no s’entén alguna cosa, resoldre problemes de comunicació (oral i escrita) - Les converses telefòniques i les seves dificultats

- Presentar-se i presentar terceres persones

- Les professions, rebre un client, presentar l’empresa i els seus diferents serveis - Descriure l’empresa, parlar d’un producte

- Demanar i oferir informació sobre una persona o un objecte

- Demanar i oferir informació en botigues i en restaurants; Reservar en un restaurant, aconsellar i demanar el compte

- Demanar una cita, analitzar els resultats… - Parlar d’una factura, de les despeses, calcular

- Situar-se en l’espai: Donar i rebre una adreça, descriure un allotjament… - Buscar un hotel, una exposició…

- Moure’s per l’empresa i dins dels diferents departaments

- Organitzar una sala d’exposicions, preparar un estand, participar en una reunió - Organitzar un viatge, fer reserves i resoldre incidents

- Entendre i donar consells, ordres i prohibicions - Apreciar i expressar gustos i preferències - Proposar, acceptar i rebutjar una invitació

- Situar-se en el temps: dir l’hora i relatar fets en el passat - Parlar d’un dia de feina

- Les converses telefòniques i les seves dificultats

- Expressar la necessitat/obligació (avoir besoin de… devoir + infinitif, il faut infinitif) - Expressar opinió

- Expressar causa

- Demanar i donar informació en una estació, un aeroport o al metro - Moure’s dins d’un aeroport o una estació

- Cercar allotjament; reservar una habitació - Descriure un lloc, preguntar sobre una reserva - Descriure o preguntar sobre un producte - Comprar, fer una comanda

- Relatar fets en el passat

- Parlar de projectes o accions futures - Descriure un lloc de treball

- Parlar breument de l’experiència professional i de competències personals

Continguts lèxics

- Fórmules de cortesia (enchanté, je vous en prie…) - Fórmules per presentar-se i presentar algú

(4)

- Alfabet (per lletrejar noms propis, sigles, paraules)

- Demanar i donar informació personal sobre identitat (estat civil, adreça, correu…) - Les professions

- Les nacionalitats - Els gustos

- Expressar un desig (j’aimerais…, je voudrais…) - La família

- Els números

- El temps atmosfèric - Activitats quotidianes

- Parlar de la freqüència de les accions - Oci i esports

- Els dies, els mesos i les estacions - L’hora

- La casa, els mobles

- Les compres i les botigues - El menjar, les begudes - Pesos i mesures

- La roba, els colors, les talles

- L’entorn laboral i l’àmbit professional

Continguts gramaticals

- Present: verbs regulars de la 1a conjugació (-er) + verbs en -cer, -ger, -yer - Present: verbs irregulars en present (être, avoir, faire, aller, venir)

- C’est, il est

- Articles definits i indefinits - Adjectius de nacionalitat - Femení dels adjectius

- Adjectius interrogatius: quel, quelle - Adjectius possessius

- Forma interrogativa - Forma negativa

- Pronoms tònics (moi, toi, lui…) - Preposicions: en, à, (au, aux…) - Il y a…/Il n’y a pas de…

- Present: verbs regulars de la 2a (-ir) i 3a conjugacions (-ir, -re, -oir) - Present, verbs irregulars en present (part 2)

- La interrogació, morfologia - Plural dels noms i adjectius

- Preposicions de lloc: de, d’, des, chez…

- Articles contrets (au, à l’, à la, aux, du, de l’, de la, des) - Pronoms directes (le, la, l’, les)

- Pronoms indirectes (te, vous)

- El condicional de cortesia (je voudrais ..., j’aimerais…) - El futur pròxim (je vais partir…)

- Le passé composé amb els auxiliars être i avoir - Els participis passats

- Adverbis de quantitat (très, assez, trop…) - Els articles partitius (du, de l’, de la…) - Els pronoms en i y

- Pronoms directes (le, la, l’, les) - Pronoms indirectes (te, lui, vous) - El present continu (introducció) - Els demostratius (ce, cet, ces…) - El futur simple

(5)

Continguts fonètics

- El sistema vocàlic del francès (les discriminacions masculí/femení; singular/plural; present/passat; les vocals nasals; /y/ en contraposició a /u, i/; les semivocals; etc.)

- El sistema consonàntic (les oposicions /b/ i /v/; /s/ i /z/, etc.) - La correspondència fonema/grafia

- La liaison

- Els principals esquemes d’entonació - Les vocals nasals

- Discriminació present i passé composé

5. Avaluació

Cada trimestre s’aplicarà el següent sistema d’avaluació:

Elements

d’avaluació temporal Període d’avaluació Tipus Agent d’avaluació Tipus d’activitat Agrupament (%) Pes

Obl. Opt .

Doc

ent Autoav. Coaval. Indiv. Grup

Exàmens parcials (2) Aprox. cada mes ü ü Proves escrites de gramàtica, vocabulari… ü 20 % Treballs autònoms fora de l’aula (activitats, redaccions, lectures…) Al llarg de cada trimestre ü ü Expressió escrita Lectura Activitats al Moodle ü 10 % Participació, realització dels deures Al llarg de cada trimestre ü ü Jocs de rol, simulacions i presentacions Assistència i participació ü ü 10 % EXAMEN TRIMESTRAL Al final de cada trimestre, excepte en el tercer trimestre (última classe) ü ü Examen escrit trimestral de: -gramàtica i vocabulari -comprensió escrita -comprensió oral -redacció ü 60 %

L’avaluació del trimestre consta de:

Avaluació continuada: 40 %

Examen trimestral: 60 %

CRITERIS D’AVALUACIÓ GLOBAL

Per poder superar l’assignatura Francès I, s’han de satisfer les següents condicions: 1. Superar l’avaluació continuada segons els criteris especificats a l’apartat anterior.

2. Les notes dels tres exàmens trimestrals hauran de sumar un mínim de 12 sobre 30. En cas de no obtenir una puntuació de 12 sobre 30 no es podrà realitzar l’examen final de l’assignatura i, en conseqüència, la qualificació obtinguda serà de suspens.

3. La nota de l’examen final ha de ser, com a mínim, de 4 sobre 10.

4. La nota final s’obté a partir de la nota de l’examen final (40 %) i de la mitjana de les notes dels tres trimestres (60 %). És a dir, el 60 % de la nota final prové de la mitjana aritmètica de les qualificacions finals obtingudes en cada trimestre a partir de l’avaluació contínua i de la nota de l’examen final (40 %).

(6)

5. Només es pot recuperar l’activitat associada a l’examen final. Aquesta activitat de recuperació segueix tenint un pes del 40 % sobre la nota final de l’assignatura.

6. Als alumnes exempts de l’obligació d’assistència per motius oficials i reconeguts per

ESCI-UPF no se’ls tindrà en compte el component “assistència” en el càlcul de la nota de

l’avaluació contínua. A més, a falta de la nota (10 %) de les dues proves parcials (presencials), el pes de l’examen trimestral passaria del 60 % al 70 %.

La còpia i/o el plagi total o parcial en els treballs i/o exàmens implicarà suspendre l’assignatura amb una qualificació de zero sense dret a recuperació, sense perjudici de l’aplicació de les altres sancions previstes en el reglament de Règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, en funció de la gravetat de la infracció. Treball de competències i avaluació de resultats d’aprenentatge

G.I.9 E.P.18 Resultats d’aprenentatge

Avaluació contínua x x x

Examen final x x x

6. Bibliografia i recursos didàctics

• Bibliografia bàsica

Objectif Express 1, Ed. Hachette + Dossier de material preparat per l’equip pedagògic del Programa d’Ensenyament d’Idiomes de la UPF.

• Bibliografia complementària

Grammaire progressive du Français, Vocabulaire progressif du Français, A tour de rôle, Ed. Clé International

• Recursos didàctics

Exercicis en línia de la plataforma Moodle ESCI-UPF.

7. Metodologia

La metodologia es basa en l’ús actiu del francès en un entorn dinàmic. Es recorrerà a l’ús d’interaccions simulades, activitats amb dinàmica de grups, casos, material multimèdia i altre

material autèntic i especialitzat. Molts elements de treball autònom es duran a terme per mitjà de la plataforma Moodle.

Presencial (a l’aula)

- Explicacions teòriques i pràctiques del professor.

- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de comprensió i extensió.

- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (CD i DVD) amb activitats prèvies i posteriors de comprensió i extensió.

- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. - Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i del dossier.

- Treballs en grup, projectes i presentacions.

Dirigida (fora de l’aula)

- Recerca d’informació a Internet o en documents diversos seguint les pautes establertes pel professor.

- Exercicis escrits (llibre de classe, dossier i/o Moodle). - Exercicis de reforç (Moodle).

(7)

- Expressió escrita: redaccions o petits treballs d’investigació per a la pràctica del vocabulari i de les estructures estudiades a classe.

Autònoma (fora de l’aula)

- Exercicis en línia autocorrectius (Moodle). - Lectures i les seves corresponents activitats.

- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç, es demanarà a l’alumne un repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la realització dels deures.

8. Programació d’activitats

1) Distribució d’hores entre teoria i pràctiques (segons el nombre de crèdits del pla d’estudis) • 2 h de classes magistrals i 1 h de seminari (a partir de la 3a setmana de classe) setmanals. 2) Programació d’activitats al pla d’estudis.

• Dins de l’aula: classes magistrals, seminaris, tutories presencials, pràctiques “reglamentades” (laboratori…), etc.

• Fora de l’aula: treball en grup, treball individual (projectes, exercicis, lectura, preparació de presentacions…), estudi personal.

ü Trimestre 1

Setmana Activitat a l’aula

Agrupació/tipus d’activitat Activitat fora de l’aula Agrupació/tipus d’activitat

Setmana 1 • Presentació del curs (programa i material)

• Presentar-se i presentar algú • Demanar i donar informació personal • Expressions per a les classes • Alfabet (lletrejar)

• Professions i nacionalitats • Els números de 0 a 20

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 2 • C’est, il/elle est…

• Forma interrogativa i negativa • Dates, dies i mesos

• Països i ciutats • Preposicions locatives • Principals empreses franceses

• Organització presentacions setmana 10

• Elaboració de la presentació sobre empreses

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 3 Unitat 1

• Comprensió oral de presentacions • Verbs regulars

• Primers adjectius possessius (I)

Redacció 1:

Presentar-se per escrit

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 4 • Entendre i emplenar formularis

Ús de tu/vous

• Exercicis de pronunciació

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 5 • Aspectes culturals en relació a les

presentacions • Repàs de la unitat

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 6 Avaluació parcial

Unitat 2

• Escoltar diàlegs: demanar i donar informació personal

• Activitats orals en grup • Estudi personal

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

(8)

• Fórmules de cortesia • Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 7 • Demanar i donar informació sobre

la família

• Vocabulari de la família • Els nombres fins al 59

Redacció 2:

Parlar de la família

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 8 • Activitats quotidianes

• Adverbis de freqüència • Verbs d’apreciació

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 9 • Parlar del temps atmosfèric

• Escriure correus electrònics senzills

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 10 • Presentacions en grup sobre les

principals empreses franceses • Repàs del trimestre

• Estudi personal

• Exercicis del dossier de classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal Setmana exàmens finals ü Trimestre 2

Setmana Activitat a l’aula

Agrupació/tipus d’activitat Activitat fora de l’aula Agrupació/tipus d’activitat

Setmana 1 • Unitat 3

• Enfrontar-se a diferents situacions telefòniques

• Llenguatge al telèfon • Expressar causa

Verbs en –ir (com FINIR)

• Verbs irregulars (present, continuació)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura (llibre) Setmana 2 • Demanar que facin alguna cosa

• Expressar l’obligació • Verbs en –ir (com FINIR) • Verbs irregulars (present, final) • Escriure correus electrònics senzills

• Elaboració de la presentació sobre empreses

• Exercicis del dossier de classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 3 Unitat 4 • Dir l’hora • Preguntar a algú

Verbs en –ir (com DORMIR) Verbs en –re (com VENDRE)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 4 • Donar i demanar informació en un

aeroport, una estació • Donar instruccions • Futur pròxim

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 5 • Aspectes culturals en relació amb els

viatges

• Repàs de la unitat

Redacció 3:

Parlar d’una jornada laboral

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

(9)

Setmana 6 Avaluació parcial Unitat 5

• Descriure un hotel

• Fer la reserva d’una habitació • Pronoms directes (le, la, l’, les)

• Activitats orals en grup • Estudi personal

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 7 • Descriure un allotjament

• Cercar allotjament • La casa (espais) • Els mobles

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 8 • Expressar l’opinió personal • Passé composé (part 1) • Participis passats (part 1)

Redacció 4:

Relatar un fet en el passat (estada en un hotel o un lloc fora de la nostra ciutat)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 9 • Passé composé (part 2)

• Participis passats (part 2)

Treball sobre la lectura • Exercicis del dossier de

classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 10 • Presentació d’una activitat oral en

parella (avaluació contínua) • Repàs del trimestre

• Estudi personal

• Exercicis del dossier de classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal Setmana exàmens finals ü Trimestre 3

Setmana Activitat a l’aula

Agrupació/tipus d’activitat

Activitat fora de l’aula Agrupació/tipus d’activitat

Setmana 1 • Unitat 6

• Comprar, fer una comanda • Preguntar sobre un producte i

descriure’l

• Articles partitius, adverbis de quantitat • Adjectius demostratius

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 2 • Fer preguntes • Menjar i begudes • Pesos i mesures • Anar de compres

• Demanar consells o un favor • Pronoms en i y

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 3 • Anar de compres (2)

• La roba

• Els colors, les talles • Present continu

• Exercicis del dossier de classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal • Lectura de textos de comprensió

Setmana 4 • Aspectes culturals amb relació als hàbits alimentaris dels francesos • Repàs de la unitat

• Exercicis del dossier de classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal • Lectura de textos de comprensió

Setmana 5 Avaluació parcial

Unitat 7

Activitats orals en grup • Estudi personal

(10)

• Descriure un lloc de treball • Parlar de les condicions laborals

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

• Exercicis de comprensió oral per fer de manera autònoma

Setmana 6 • Parlar de l’experiència professional • Parlar de les competències

professionals • Ús del passat

• Expressions temporals en el passat

Redacció 5:

Escriure un curriculum

vitae

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

• Exercicis de comprensió oral per fer de manera autònoma

Setmana 7 • Expressar-se adequadament en una entrevista de feina

Passé composé (ampliació i reforç) • Participis passats (ampliació i reforç)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

• Exercicis de comprensió oral per fer de manera autònoma

Setmana 8 Unitat 9

• Descriure la jornada de treball d’un professional

• Explicar un programa (futur)

• Escriure missatges de correu electrònic curts en l’àmbit professional

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 9 • Futur simple

Pronoms complement indirecte (lui,

vous, leur…)

• Presentació d’una activitat oral en parella (avaluació contínua) • Repàs del trimestre

Redacció 6:

Escriure una proposta de

planning per a un grup

de clients francesos de visita a Catalunya

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 10 • Examen trimestral

Setmana exàmens finals

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :