• No se han encontrado resultados

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE"

Copied!
20
0
0

Texto completo

(1)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE SERV. RESTAURACION CON DATA 09/02/2011 ( CONCELLERÍA 269,70 0,00 0,00 0,00 269,70 070/31100/22699

otros gastos diversos 220110022220 SERVIZO RESTAURACION PARA DOUS COMENSAIS ( SR. 81,40 0,00 0,00 0,00 81,40 070/31100/22699

otros gastos diversos 220120026427 CERT.1 "REPARACIONS DIVERSAAS NO CENTRO DE 0,00 8.419,19 8.419,19 0,00 8.419,19 050/45400/21200 CAMIÑOS VECIÑAIS.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC 220140025712 TRABALLOS DE AMPLIACIÓN DE PARADA DE AUTOBÚS EN 0,00 0,00 0,00 -2.920,35 2.920,35 050/45400/61900 CAMIÑOS VECIÑAIS.OUTRAS INVERSIONS 220140026342 TRABALLOS DE REFORZO DE FIRME EN PISTA DE VILLAMAYOR. 0,00 0,00 0,00 -2.994,75 2.994,75 050/45400/61900 CAMIÑOS VECIÑAIS.OUTRAS INVERSIONS 220140026343 TRABALLOS DE SUSTITUCIÓN CANALIZADO AUGA VECIÑOS DE STA.- 0,00 2.464,77 2.464,77 0,00 2.464,77 050/45400/21200 CAMIÑOS VECIÑAIS.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC 220140026354 TRABALLOS DE REFORZO DE FIRME EN PONTILLÓN. 0,00 0,00 0,00 -2.994,75 2.994,75 050/45400/61900 CAMIÑOS VECIÑAIS.OUTRAS INVERSIONS 220140026355 TRABALLOS DE REFORZO DE FIRME EN SAN PAIO. 0,00 0,00 0,00 -2.994,75 2.994,75 050/45400/61900 CAMIÑOS VECIÑAIS.OUTRAS INVERSIONS 220140026358 SUSTITUCION DE LAMPARAS EN DIVERSOS LOCAIS MUNICIPAIS 0,00 0,00 28.857,57 0,00 28.857,57 050/16500/62300 ALUMEADO PÚBLICO. MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE 220140026680

(2)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE MEMORIA VALORADA CONSTRUCCIÓNS DE PLATAFORMAS PARA MARQUESINAS NO 10.138,46 0,00 0,00 0,00 10.138,46 050/45400/62500 MOBILIARIO 220140026687 RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS 0,00 0,00 0,00 -2.855,60 2.855,60 050/15100/60900 URBANISMO. OBRAS DE INVESTIMENTOS 220140026694 OBRA MELLORA DA DRENAXE SUPERFICIAL DO APARCADOIRO 0,00 0,00 0,00 -2.718,27 2.718,27 050/15100/61900 URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS 220140026696 REDACCIÓN PROXECTO BASICO E EXECUCION OBRAS CONSOLIDACIÓN 0,00 0,00 16.456,00 0,00 16.456,00 050/15320/61900 INFRAESTRUCTURAS. OUTRAS INVERSIONS 220140026697 SERVIZOS DE XESTIÓN DOS EXPEDIENTES SANCIONADORES 0,00 75,62 75,62 0,00 75,62 050/15100/22708 URBANISMO.SERVIZOS DE RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE 220140026737 SERVIZOS DE XESTIÓN DOS EXPEDIENTES SANCIONADORES 0,00 75,91 75,91 0,00 75,91 050/15100/22708 URBANISMO.SERVIZOS DE RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE 220140026738 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ÁREA XOGOS NA PRAZA DE VIGO ( CON/90/2013 ) 0,00 0,00 25.464,31 0,00 25.464,31 050/17100/60900 PARQUES E XARDINS. OBRAS DE INVERSIONS 220140026745 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ÁREA XOGOS NA PRAZA DE GALICIA ( 0,00 0,00 33.925,40 0,00 33.925,40 050/17100/60900 PARQUES E XARDINS. OBRAS DE INVERSIONS 220140026746 CERTIFICACIÓN Nº4 E FINAL "MODIFICADO DO DE OBRAS DE ACONDICIONAMENTO 0,00 0,00 7.784,25 0,00 7.784,25 050/45400/61900 CAMIÑOS VECIÑAIS.OUTRAS INVERSIONS 220140026747

(3)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE PRESTACIÓN DECEMBRO 2014 SERVIZO MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR 0,00 56.827,75 56.827,75 56.827,75 0,00 020/23100/22703 SERVIZOS SOCIAIS. CONTRATOS PRESTACION SERVIZOS 220150000372 PRESTACIÓN MES DE DECEMBRO DE 2014 SERVIZO MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR 0,00 28.158,16 28.158,16 28.158,16 0,00 020/23100/22703 SERVIZOS SOCIAIS. CONTRATOS PRESTACION SERVIZOS 220150000373 MATERIAIS PARA ACTIV. DO CENTRO SOCIOCULTURAL DO CASTIÑEIRIÑO 0,00 170,33 170,33 170,33 0,00 040/33403/22699 CSC. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150000406 CONSUMO GAS NA RÚA VISTA ALEGRE Nº 9-11 ( LOCAL SOCIAL ) PERIODO: 0,00 63,36 63,36 63,36 0,00 040/33403/22102 CSC. GAS. 220150000408 CONSUMO GAS NA RÚA MANUEL MARIA Nº 6 ( CABES ) PERIODO : 23.10.2014 0,00 881,22 881,22 881,22 0,00 020/23100/22103

ADMON XERAL DE SERV. SOCIAIS. COMBUSTIBLES E CARBURANTES 220150000410 PRODUCTOS/ ÚTILES DE ALIMENTACIÓN PARA CSC 0,00 77,35 77,35 77,35 0,00 040/33403/22699 CSC. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150000412 PRODUCTOS/ ÚTILES DE ALIMENTACIÓN PARA CSC 0,00 111,35 111,35 111,35 0,00 040/33403/22699 CSC. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150000414 MATERIAL DE CARTULINAS E OUTROS PARA ACTIV. DE CSC 0,00 82,03 82,03 82,03 0,00 040/33403/22699 CSC. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150000415 COPIAS CHAVES PARA CSC DO ENSANCHE 0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 040/33403/21200 CSC, REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC 220150000416

(4)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE SERVIZO APERTIVO ESPECIAL + SOBREMESA CON DATA 19.12.2014 0,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 0,00 010/91201/22601 PROTOCOLO.ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS. 220150000417 MES DECEMBRO 2014.- MANTEMENTO SERVIZO RADIOCOMUNICACIÓ 0,00 1.691,22 1.691,22 1.691,22 0,00 060/13200/21300 SEGURIDADE E ORD.PUB.REPARAC.MANTEM , MAQUIN.,INSTA E UTILLA. 220150000418 LECTURA CONTADOR MINOLTA DI 2011 ( POLICIA LOCAL ) PERIODO: 01.10.2014 - 0,00 109,12 109,12 109,12 0,00 060/13200/21600 SEGURIDADE E O.PUBLICO. REPAR.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM 220150000419 SUMINISTRO DE GAS EN GALERAS, 46 PERIODO 22-11-2014 A 12-12-2014 0,00 535,13 535,13 535,13 0,00 020/23100/22103

ADMON XERAL DE SERV. SOCIAIS. COMBUSTIBLES E CARBURANTES 220150000421 SUMINISTRO GAS NATURAL NO CSC DE FONTIÑAS NO PERIODO 22-11-2014 0,00 555,73 555,73 555,73 0,00 040/33403/22102 CSC. GAS. 220150000423 DIFUSIÓN DE EXEMPLARES NA VOZ DE GALICIA CON DATA 31.12.2014 " 0,00 3.959,84 3.959,84 3.959,84 0,00 010/91200/22602 ORGANOS DE GOBERNO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 220150000426 ESPAZO PANTALLAS PRAZA ROXA ( EMISIÓN VILLANCICOS NADAL 0,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0,00 040/33800/22699 FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150000441 ACTUACI¿NS GRUPO BAILE XORNADAS FOLCLORE CON DATA 19.07.2014 NA PRAZA 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 040/33800/22699 FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150000443 GLOBOS PARA CAMPAÑA DE ANIMACIÓN DO NADAL 2014 0,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 0,00 040/33800/22699 FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150000444

(5)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE

ACTUACIÓN NA XORNADA FOLCLORE GALEGO CON DATA 19.07.2014 NAS 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 040/33800/22699 FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150000446 MONTAXE DE ESCENARIO PARA ACTUACIÓN MUSICAL 0,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 0,00 040/33800/22699 FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150000447 PUBLICIDADE COMERCIAL DO 10/12/2014 AO 31/12/2014 0,00 193,60 193,60 193,60 0,00 010/91200/22602 ORGANOS DE GOBERNO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 220150000448 PAXINA DE PUBLICIDADE DO CONCELLO NA GUIA WOMEX 14 0,00 0,00 3.630,00 3.630,00 0,00 010/91200/22602 ORGANOS DE GOBERNO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 220150000450 DEREITOS DE AUTOR ORQUESTA GRAN PARADA O DIA 31/12/2014 0,00 204,97 204,97 204,97 0,00 040/33800/22699 FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150000453 INSERCION ANUNCIO TRANSMISION DA TITULARIEDADE DE SEPULTURA 0,00 290,40 290,40 290,40 0,00 010/92501/22602 COMUNICACIÓN. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 220150000456 INSERCIÓN ANUNCIO CON DATA 17.12.2014 TRANSMISIÓN SEPULTURA Nº 3444 0,00 314,60 314,60 314,60 0,00 010/92501/22602 COMUNICACIÓN. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 220150000458 INSERCION ESQUELA DE MARTIN ALDREY IGLESIAS 0,00 367,84 367,84 367,84 0,00 010/92501/22602 COMUNICACIÓN. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 220150000459 ENVASE DE GLIFOSATO DE 5 LITROS PARA OBRAS : VARIAS 0,00 34,00 34,00 34,00 0,00 050/15320/21000

VAS PUBLICAS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.

(6)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE

SUMINISTRO DE GRAVA PARA OBRA : BEIRARRÚAS CRUCEIRO DE SAR 0,00 87,99 87,99 87,99 0,00 050/15320/21000

VAS PUBLICAS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.

220150000462

COPIAS CHAVES PARA BRIGADA VIAS E OBRAS ( OFICINA ) 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 050/15320/21000

VAS PUBLICAS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR. 220150000463 HORAS DE MIXTA ARRANCANDO ARBOLEDA. OBRA: CRUCEIRO DE SAR 0,00 965,58 965,58 965,58 0,00 050/15320/21000

VAS PUBLICAS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.

220150000464

CONSUMO GAS RÚA RAIMUNDO Gª RODGUEZ BOROBO ( CAMPO FUTBOL 0,00 299,39 299,39 299,39 0,00 020/34200/22103 DEPORTES. COMBUSTIBLES E CARBURANTES. 220150000465 CONSUMO GAS ESCULTOR CAMILO OTERO ( POLIDEPORTIVO ) 0,00 220,49 220,49 220,49 0,00 020/34200/22103 DEPORTES. COMBUSTIBLES E CARBURANTES. 220150000468 SUMINISTRO DE GAS EN TRAS SANTA ISABEL PERIODO 22-11-2014 A 0,00 191,03 191,03 191,03 0,00 020/34200/22103 DEPORTES. COMBUSTIBLES E CARBURANTES. 220150000470 CONSUMO GAS NA RÚA RAIMUNDO Gª RODGUEZ BOROBO ( CAMPO SERGAS ) 0,00 456,39 456,39 456,39 0,00 020/34200/22103 DEPORTES. COMBUSTIBLES E CARBURANTES. 220150000471 CONSUMO GAS NA RÚA ESCULTOR CAMILO OTERO ( POLIDEPORTIVO ) 0,00 245,34 245,34 245,34 0,00 020/34200/22103 DEPORTES. COMBUSTIBLES E CARBURANTES. 220150000475 CONSUMO GAS NA RÚA FONTES DO SAR ( POLIDEPORTIVO FONTIÑAS) PERIODO : 0,00 304,06 304,06 304,06 0,00 020/34200/22103 DEPORTES. COMBUSTIBLES E CARBURANTES. 220150000477

(7)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE CONSUMO GAS CAMPO FÚTBOL VILLESTRO .- PERIODO : 21.08.2014 0,00 311,27 311,27 311,27 0,00 020/34200/22103 DEPORTES. COMBUSTIBLES E CARBURANTES. 220150000478 CODO PVC SANITARIO, E CODO PLACA (PARQUES E XARDINS ) 0,00 37,44 37,44 37,44 0,00 050/17100/21000 PARQUES E XARDINS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR. 220150000479 SUSCRIPCIÓN 2º SEMESTRE 2014 DIVERSOS DIARIOS ( EL PAIS, OPINIÓN, LA 0,00 2.035,64 2.035,64 2.035,64 0,00 010/92501/22001

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 220150000480 ALUGUER CAÑONES DE LANZACONFETTI ( CAÑÓN AMERICANO "BIG BLASTER, 20 0,00 3.872,00 3.872,00 3.872,00 0,00 040/33800/22699 FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150000481 PEZAS DE MADEIRA 0,00 490,05 490,05 490,05 0,00 050/17100/21000 PARQUES E XARDINS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR. 220150000482

CONSUMO GAS RÚA MANUEL BEIRAS Nº 3 ( RELACIÓNS VECIÑAIS ) PERIODO: 0,00 533,79 533,79 533,79 0,00 090/33404/22102 PROMOCION CULTURAL ASOCIACION VECIÑAIS.GAS. 220150000484 TEXTO GALICIA " CD EFE ALERTAS MAIL ESPAÑA " PERIODO: 01.11.2014 - 31.12.2014 0,00 1.356,00 1.356,00 1.356,00 0,00 010/92501/22602 COMUNICACIÓN. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 220150000485 PATROCINIO FORO SECTOR INMOBILIARIO CON DATA 16.12.2014 0,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 0,00 010/91200/22602 ORGANOS DE GOBERNO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 220150000486 VIDEOCOMUNICADO DO ACTO DE PRESENTACIÓN DE COMPOSTELA 0,00 2.178,00 2.178,00 2.178,00 0,00 010/92501/22602 COMUNICACIÓN. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 220150000487

(8)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE REPARACIÓN E MONTAXE DE NEUMÁTICOS VEHICULOS PARQUE 0,00 928,08 928,08 928,08 0,00 080/92000/21400

ADMÓN. XERAL. REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE 220150000488 RECAMBIOS VEHÍCULOS PARQUE MOBIL NO MES DE XANEIRO 2015 0,00 3.421,32 3.421,32 3.421,32 0,00 080/92000/21400

ADMÓN. XERAL. REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE 220150000489 MES XANEIRO 2015 .- FACTURACIÓN OPERACIONS REALIZADAS CON 0,00 8.061,65 8.061,65 8.061,65 0,00 080/92000/22103 ADMINISTRACIÓN XERAL. COMBUSTIBLES E CARBURANTES. 220150000490

CONSUMO GAS RÚA MANUEL MARIA ( CABES ) PERIODO: 22.11.2014 - 12.12.2014 0,00 683,02 683,02 683,02 0,00 020/23100/22103

ADMON XERAL DE SERV. SOCIAIS. COMBUSTIBLES E CARBURANTES 220150000491 CONSUMO FOTOCOPIADORA MODELO K8357110573 DE TRAFICO 0,00 77,37 77,37 77,37 0,00 060/13300/21600

TRAFICO. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. 220150000492 CONSUMO FOTOCOPIADORA MODELO V8003000427 DE BENESTAR 0,00 576,13 576,13 576,13 0,00 020/23100/21600 ADMON.XERAL.SERV.SOC.R EPARA. MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM 220150000506 LECTURA CONTADOR FOTOCOPIADORA MODELO BH 282 ( TRÁFICO ) PERIODO : 0,00 31,00 31,00 31,00 0,00 060/13300/21600

TRAFICO. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. 220150000507 MES NOVEMBRO 2014.- FACTURACIÓN TARXETA SOLRED ( AUTOPISTAS, 0,00 43,82 43,82 43,82 0,00 080/92000/22103 ADMINISTRACIÓN XERAL. COMBUSTIBLES E CARBURANTES. 220150000509 MES DECEMBRO 2014.- FACTURACIÓN TARXETA SOLRED ( AUTOPISTAS E 0,00 8.254,77 8.254,77 8.254,77 0,00 080/92000/22103 ADMINISTRACIÓN XERAL. COMBUSTIBLES E CARBURANTES. 220150000510

(9)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE INSTALACION DE ILUMINACION DE ARBORES DE NADAL 2014-2015 0,00 8.470,00 8.470,00 8.470,00 0,00 040/33800/20300 FESTEXOS.ARRENDAMENTO MAQUIN.INSTALAC.E UTILL. 220150000937 CONSUMO FOTOCOPIAS DA FOTOCOPIADORA MP C4501ARDF PERIODO 0,00 57,05 57,05 57,05 0,00 050/15000/21600 URBANISMO.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. 220150000941 REPARTO DE FLYERS DE NADAL E CABALGATA DE REIS 0,00 338,80 338,80 338,80 0,00 040/33800/22699 FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150000944 SERV. XESTIÓN EXPTES. SANCIONADORES POR INFRAC, 0,00 76,22 76,22 76,22 0,00 050/15100/22708 URBANISMO.SERVIZOS DE RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE 220150000956 SERV. XESTIÓN EXPTES. SANCIONADORES POR INFRAC, 0,00 863,20 863,20 863,20 0,00 050/15100/22708 URBANISMO.SERVIZOS DE RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE 220150000957 SERV. XESTIÓN EXPTES. SANCIONADORES POR INFRAC, 0,00 120,92 120,92 120,92 0,00 050/15100/22708 URBANISMO.SERVIZOS DE RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE 220150000958 CONSUMO FOTOCOPIADORA Q7069302021 DE URBANISMO O DO 0,00 38,12 38,12 38,12 0,00 050/15000/21600 URBANISMO.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. 220150000959 CONSUMO FOTOCOPIADORA MODELO L9064700061 DE URBANISMO 0,00 406,09 406,09 406,09 0,00 050/15000/21600 URBANISMO.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. 220150000962 CONSUMO FOTOCOPIAS MODELO DSC338 AREA URBANISMO 0,00 270,51 270,51 270,51 0,00 050/15000/21600 URBANISMO.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. 220150000964

(10)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE FACTURACION CONSUMO FOTOCOPIAS MAQUINA DE 0,00 133,68 133,68 133,68 0,00 050/15000/21600 URBANISMO.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. 220150000966 CUOTA CENTRAL DENDE 01.02.2014 - 01.02.2015 ( RÚA PRESIDENTE 0,00 218,16 218,16 218,16 0,00 080/92000/22701 ADMINISTRACIÓN XERAL. SEGURIDADE. 220150000998 MES DE DECEMBRO 2014.- SERVIZO DE ENVIOS URXENTES 0,00 368,88 368,88 368,88 0,00 080/92000/22201 ADMINISTRACIÓN XERAL. POSTAIS. 220150001068 MES DE DECEMBRO 2014 .- COBERTURA E MANTEMENTO ARQUIVO 0,00 2.972,97 2.972,97 2.972,97 0,00 010/92501/22602 COMUNICACIÓN. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 220150001330 MES DECEMBRO 2014 .- ARRENDAMENTO VEHICULOS MODELO HYUNDAI I 20.- 0,00 1.107,15 1.107,15 1.107,15 0,00 080/92000/20400 ADMINISTRACIÓN XERAL. ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 220150001331 SERVICIO DO CENTRO DE ATENCION AL USUARIO (CAU) MES

0,00 6.836,95 6.836,95 6.836,95 0,00 080/92001/22706 INFORMATICA. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. 220150001332 MES DECEMBRO 2014 .- ARRENDAMENTO VEHÍCULOS LOTE 3 : CITROEN BERLINGO 0,00 1.645,60 1.645,60 1.645,60 0,00 080/92000/20400 ADMINISTRACIÓN XERAL. ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 220150001333 MES DECEMBRO 2014 .- ARRENDAMENTO VEHÍCULOS LOTE 1 : CITROEN NC5 HDI 160 0,00 665,50 665,50 665,50 0,00 080/92000/20400 ADMINISTRACIÓN XERAL. ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 220150001334 MES DECEMBRO 2014.- SERV. EXPTES. SANCIONADORES INFRACIÓNS MATERIA 0,00 31.876,55 31.876,55 31.876,55 0,00 060/93200/22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 220150001335

(11)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE MATERIAL OFICINA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS 0,00 2.315,31 2.315,31 2.315,31 0,00 080/92000/22000 ADMINISTRACIÓN XERAL. ORDINARIO NON INVENTARIABLE. 220150001336 SERVIZO DE MANTEMENTO INTEGRAL DA INFRAESTRUCTURA 0,00 2.969,26 2.969,26 2.969,26 0,00 080/92001/22799 INFORMATICA.OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS 220150001337 DECEMBRO 2014.- TRATAMENTO RESIDUOS CONCELLO 0,00 268.517,84 268.517,84 268.517,84 0,00 050/16220/22700

LIMPEZA VIARIA E LIXO. TRABALLOS OUTRAS EMPRESAS 220150001338 MES NOVEMBRO 2014.- SERVIZO ALLEO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS 0,00 3.991,16 3.991,16 3.991,16 0,00 080/92000/22706 ADMINISTRACIÓN XERAL. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. 220150001339 MES DECEMBRO 2014.- SERVIZO ALLEO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS 0,00 3.991,16 3.991,16 3.991,16 0,00 080/92000/22706 ADMINISTRACIÓN XERAL. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. 220150001340 CERT.5 "REURBANIZACION DA RUA CARAMONIÑA MABITO ESPAZO 0,00 33.464,01 33.464,01 33.464,01 0,00 050/45000/61900 INFRAESTRUCTURAS.REURB ANIZACIÓN RUA CARAMONIÑA.URBAN 220150001341 CERT.3,4,5"ACONDIC E MELLORA PISTAS MUNPAIS PARROQUIAS 0,00 48.412,85 48.412,85 48.412,85 0,00 050/45400/61900 CAMIÑOS VECIÑAIS.OUTRAS INVERSIONS 220150001344 CERT.5 "ACCESO ZONAS ALTAS ALMACIGA AMBITO BASQUIÑOS-PASTORI 0,00 67.124,64 67.124,64 67.124,64 0,00 050/45900/60900 OUTRAS INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DE INVERSIONS 220150001347 CERT.7 "MELLORA MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE BARRIO VISTA 0,00 37.848,39 37.848,39 37.848,39 0,00 050/15100/60901 URBANISMO. EQUIPAMENTOS URBANS 220150001368

(12)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE CERTIFICACIÓN Nº 6 - OBRAS CONSTRUCIÓN CENTRO CIVICO DO 0,00 23.993,26 23.993,26 23.993,26 0,00 050/23100/62200

ACCIÓN SOCIAL. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS 220150001376 CERT.5 "URBANIZACION SUNP-11 CASTIÑEIRIÑO" 0,00 196.058,31 196.058,31 196.058,31 0,00 050/15100/60902

URBOTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 220150001379

ITV VARIOS COCHES MES DE DECEMBRO 2014 0,00 295,29 295,29 295,29 0,00 080/92000/21400

ADMÓN. XERAL. REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE 220150001565 PATROCINIO GALA PREMIOS SERENIDADE 2014 0,00 0,00 7.260,00 7.260,00 0,00 010/91200/22602 ORGANOS DE GOBERNO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 220150001566 CONSUMO GAS NA PRAZA SOFIA Nº3 1º C.- PERIODO : 11.09.2014 - 12.11.2014 0,00 14,11 14,11 14,11 0,00 050/15000/22699 VIVENDA.OUTROS GASTOS DIVERSOS. 220150001567 CONSUMO GAS NA PRAZA SOFIA Nº3 1º B.- PERIODO : 11.09.2014 - 12.11.2014 0,00 14,11 14,11 14,11 0,00 050/15000/22699 VIVENDA.OUTROS GASTOS DIVERSOS. 220150001568 CONSUMO GAS NA PRAZA SOFIA Nº2 1º B.- PERIODO : 11.09.2014 - 12.11.2014 0,00 14,11 14,11 14,11 0,00 050/15000/22699 VIVENDA.OUTROS GASTOS DIVERSOS. 220150001569 MES DECEMBRO 2014.- DESINFECCIÓN INSTALACIÓNS E VEHÍCULOS POLICIA 0,00 71,41 71,41 71,41 0,00 060/13200/21400 REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE 220150001584 MANDO LAVABO PARA COLEXIO PIO XII 119,68 0,00 0,00 119,68 0,00 050/15320/22199 OTROS SUMINISTROS. 220150001737

(13)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE

VUELTA CICLISTA 2014 - Creatividad, diseño, arte final página de prensa 0,00 726,00 726,00 726,00 0,00 010/91200/22602 ORGANOS DE GOBERNO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 220150001745 INSTALACION DE ILUMINACION DE FACHADAS NADAL 2014-2015 0,00 13.310,00 13.310,00 13.310,00 0,00 040/33800/20300 FESTEXOS.ARRENDAMENTO MAQUIN.INSTALAC.E UTILL. 220150001784 LECTURA CONTADOR FOTOCOPIADORA MODELO MP C4501ARDF ( OBRAS 0,00 56,20 56,20 56,20 0,00 050/15000/21600 URBANISMO.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. 220150001799

CONSUMO GAS SAN LÁZARO ( PROTECCIÓN CIVIL ) PERIODO: 20.09.2014 - 0,00 241,65 241,65 241,65 0,00 060/13500/22102

PROTECCION CIVIL. GAS. 220150001825 ESTUDIO SOCIOLOXICO NO CONCELLO DE SANTIAGO 0,00 20.812,00 20.812,00 20.812,00 0,00 010/91200/22706 ORGANOS DE GOBERNO. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS. 220150001888 DECEMBRO 2014.- FACTURACION TELEFONIA FIXA (RELACION 0,00 726,00 726,00 726,00 0,00 080/49100/22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 220150002165 MES DE XANEIRO 2015.- FACTURACIÓN TELEFONÍA MOVIL ( RELACIÓN : 0,00 810,97 810,97 810,97 0,00 080/49100/22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 220150002166 MES FEBREIRO 2015 .- FACTURACIÓN TELEFONÍA MÓVIL ( RELACIÓN : 0,00 822,95 822,95 822,95 0,00 080/49100/22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 220150002167 MES DECEMBRO 2014.- SERVIZO TELEFONIA E DATOS 0,00 17.847,40 17.847,40 17.847,40 0,00 080/49100/22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 220150002168

(14)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE SUMINISTRO GAS NATURAL EN RODAS S/N NO PERIODO 22-11-2014 A 0,00 530,90 530,90 530,90 0,00 020/32302/22103 ESCOLAS CONVENIO CONSORCIO. COMBUSTIBLES E CARBURANTES. 220150002204 MES XANEIRO 2015 .- TELEFONIO FIXA ( RELACIÓN : T00111862015A648340 0,00 726,00 726,00 726,00 0,00 080/49100/22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 220150002205 ANUALIDADE 2014 .- ELA SMALL GOVERNMENT 50.000.- CON/75/2013 0,00 30.250,00 30.250,00 30.250,00 0,00 080/92001/22799 INFORMATICA.OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS 220150002210 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EVENTURAL 0,00 6.660,42 6.660,42 6.660,42 0,00 050/16500/22100 ALUMEADO PUBLICO. ENERXIA ELECRICA. 220150002218 MES DECEMBRO 2014.- ENERXÍA ELECTRICA (ALUMEADO 0,00 175.814,94 175.814,94 175.814,94 0,00 050/16500/22100 ALUMEADO PUBLICO. ENERXIA ELECRICA. 220150002315 MES DECEMBRO 2014.- ENERXÍA ELECTRICA (ESCUELAS) 0,00 17.400,42 17.400,42 17.400,42 0,00 050/32300/22100 CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERXIA ELECTRICA. 220150002316 MES DECEMBRO 2014.- ENERXÍA ELECTRICA (DEPENDENCIAS 0,00 30.659,45 30.659,45 30.659,45 0,00 050/92000/22100 ADMINISTRACIÓN XERAL.ENERXÍA ELÉCTRICA 220150002317 MES DECEMBRO 2014.- ENERXÍA ELECTRICA (INSTALACIONS 0,00 37.702,70 37.702,70 37.702,70 0,00 050/34200/22100 DEPORTES. ENERXÍA ELECTRICA. 220150002318 MES DECEMBRO 2014 .- ARRENDAMENTO VEHÍCULOS LOTE 1 : CITROEN JUMPER HDI

0,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0,00 060/13200/20400 SEGURIDADE E ORD.PUBLICO.ARRENDAMEN TO MATERIAL DE TRANSPORTE 220150002434

(15)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE MES DECEMBRO 2014 .- ARRENDAMENTO VEHÍCULOS LOTE II : MITSUBISHI L200DI 0,00 968,00 968,00 968,00 0,00 060/13500/20400 PROTECCION CIVIL. ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 220150002863 CONSUMO FOTOCOPIAS Nº SERIE K4341001293 OFICINA DA CIDADE 0,00 116,40 116,40 116,40 0,00 040/33600/21600

REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. 220150003178 SERV. MANTEMENTO ELEVADOR NO COLEXIO DE VITE.- PERIODO : 01.10.2014 0,00 931,78 931,78 931,78 0,00 020/32300/21300

CEIPS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA. 220150003365 SERV. MANTEMENTO ELEVADOR NO COLEXIO MESTRE RODRIGUEZ XIXIREI.- 0,00 750,58 750,58 750,58 0,00 020/32300/21300

CEIPS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA. 220150003366 CONSUMO FOTOCOPIADORA MODELO H7123600112 DO RECINTO FERIAL 0,00 224,77 224,77 224,77 0,00 070/43120/22699 MERCADOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS.ACTIVIDADES 220150003384 CONSUMO FOTOCOPIADORA K5251001142 DE BENESTAR SOCIAL 0,00 126,83 126,83 126,83 0,00 020/23100/21600 ADMON.XERAL.SERV.SOC.R EPARA. MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM 220150003385 VISITAS GUIADAS AO CASTELO DA ROCHA FORTE.- PERIODO: 12 OUTUBRO - 28 0,00 5.445,00 5.445,00 5.445,00 0,00 040/33600/22699 CASCO H ISTORICO. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150003392 SUSCRIPCION ANO 2014 " COSITAL NETWORK. ASITENCIA XORNADA 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00 030/93100/22001 POLITICA ECONOM.PRENSA,REVISTAS ,LIBROS OUTRAS PUBLICACIONES 220150003698 MANUAL ORZAMENTOS E CONTABILIDADE C. LOCAIS 0,00 98,80 98,80 98,80 0,00 030/93100/22001 POLITICA ECONOM.PRENSA,REVISTAS ,LIBROS OUTRAS PUBLICACIONES 220150003699

(16)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE MES DE DECEMBRO 2014 .- COMIDAS CEIPS CONCELLO 0,00 3.524,12 3.524,12 3.524,12 0,00 020/32600/22799 P.EDUCATIVA.OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS 220150003711 CONSUMO FOTOCOPIAS MODELO Q2459401696 DE BENESTAR 0,00 106,66 106,66 106,66 0,00 020/23100/21600 ADMON.XERAL.SERV.SOC.R EPARA. MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM 220150004254 XORNADA ASISTENCIA TÉCNICA CON DATA 30.12.2014 " SOPORTE NOVO 0,00 847,00 847,00 847,00 0,00 030/93100/22706 POLITICA ECONOMICA E FISCAL.ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. 220150004256 ASISTENCIA TÉCNICA PARA MODIFICACIÓN E DOCUMENTACIÓN TIPO INGRESO TICO

0,00 1.694,00 1.694,00 1.694,00 0,00 030/93100/22706 POLITICA ECONOMICA E FISCAL.ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. 220150004257 MES OUTUBRO 2014 .- MANTEMENTO PORTAL WEB WWW.CERSIAEMPRE 0,00 564,66 564,66 564,66 0,00 070/43300/22706 PROMOCIÓN ECONÓMICA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS. 220150004414 CARAMELOS APTO CELÍACOS PARA CABALGATA DE REIS 2015 0,00 2.480,48 2.480,48 2.480,48 0,00 040/33800/22699 FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150004548 SUMINISTRO DE GASOLEO C ( 977,00 LITROS ) CON DATA 16.12.2014 NA 0,00 722,98 722,98 722,98 0,00 020/32300/22103

CENTROS ED. INFANTIL E PRIMARIA. COMBUSTIBLES E CARBURANTES. 220150004690 SUMINISTRO DE GAS EN AVENIDA CRUCEIRO DA CORUÑA PERIODO 535,80 0,00 0,00 535,80 0,00 020/23101/22103 UMAD. COMBUSTIBLES E CARBURANTES. 220150004691 Rect. IU 2015004 / LIQUIDACION DE EXPEDIENTES EN RECAUDACION 0,00 124,47 124,47 124,47 0,00 050/15100/22708 URBANISMO.SERVIZOS DE RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE 220150006556

(17)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE MEDIDA DE TRAFICO, 0,00 0,00 4.356,00 4.356,00 0,00 060/13300/62300 SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA. MAQUINARIA, INSTALAC. E UTILLAXE 220150006559 SUMINISTRO DE CARPETAS/BOLÍGRAF OS 0,00 1.144,66 1.144,66 1.144,66 0,00 020/23102/22699

MULLER. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150007096 DESCUENTO TRABAJADORA Dª MATILDE PEREZ PINTADO 79.612,07 0,00 0,00 79.612,07 0,00 040/33403/22799 CSC. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFE 220150033820 Certificación Nº 4 y final - Reurbanización do Camiño da Raxeira. Plan DTC93 da 71.340,74 0,00 0,00 71.340,74 0,00 050/15320/61900 INFRAESTRUCTURAS. OUTRAS INVERSIONS 220150033821 242:O 43400 MICROESPACIOS DE DIFUSIÓN DE EVENTOS 1.424,99 0,00 0,00 1.424,99 0,00 010/91200/22602 ORGANOS DE GOBERNO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 220150033840 242:O 43400 MICROESPACIOS DIARIOS DE DIFUSIÓN DE EVENTOS 1.424,99 0,00 0,00 1.424,99 0,00 010/91200/22602 ORGANOS DE GOBERNO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 220150033841 242:O 43400 MICROESPACIOS DIARIOS DE DIFUSION DE EVENTOS 1.424,99 0,00 0,00 1.424,99 0,00 010/91201/22699 PROTOCOLO. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150033842 242:O 43400 MICROESPACIOS DE DIFUSION DE EVENTOS 1.424,99 0,00 0,00 1.424,99 0,00 010/91201/22699 PROTOCOLO. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150033845 242:O 43400 MICROESPACIOS DE DIFUSÍON DE EVENTOS 1.424,99 0,00 0,00 1.424,99 0,00 010/91201/22699 PROTOCOLO. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150033848

(18)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE 242:O 43400 MICROESPACIOS DIARIOS DE DIFUSÍON DE EVENTOS 1.424,99 0,00 0,00 1.424,99 0,00 010/91201/22699 PROTOCOLO. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150033851 PRESTACION DE HORAS SAD LIBRE CONCURRENCIA AXUDA NO FOGAR, 24.173,39 0,00 0,00 24.173,39 0,00 020/23100/22703 SERVIZOS SOCIAIS. CONTRATOS PRESTACION SERVIZOS 220150035197 PRESTACION DE HORAS DE SAD DEPENDENCIA DO SERVIZO DE AXUDA 75.289,38 0,00 0,00 75.289,38 0,00 020/23100/22703 SERVIZOS SOCIAIS. CONTRATOS PRESTACION SERVIZOS 220150035198 SUMINISTRO DE GASOLEO C ( 998,00 LITROS ) CON DATA 21.12.2012 NA 948,10 0,00 0,00 948,10 0,00 020/32300/22103

CENTROS ED. INFANTIL E PRIMARIA. COMBUSTIBLES E CARBURANTES. 220150035229 OBRA:MELLORA DA REDE DE / SANEAMENTO NA RÚA DO FRAN- / CO 7.865,00 0,00 0,00 7.865,00 0,00 050/15320/61900 INFRAESTRUCTURAS. OUTRAS INVERSIONS 220150035234 Coordinador de produción para "Fin de Ano" na Praza do Obradoiro / 6 Auxiliar de 3.025,00 0,00 0,00 3.025,00 0,00 040/33800/22699 FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150035255 SANTIAGO-MULTAS ( Factura que se formula en virtude da colaboración realizada 45.962,62 0,00 0,00 45.962,62 0,00 060/93200/22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 220150035460 Fra 566/2015 Realización do espectáculo VERBENA GALEGA o 31 de 16.456,00 0,00 0,00 16.456,00 0,00 040/33800/22699 FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150035486 REFERENCIA 2140000195 / ACOMETIDA BTS EN RUA FONTES DO / 2.294,16 0,00 0,00 2.294,16 0,00 050/15100/60900 URBANISMO. OBRAS DE INVESTIMENTOS 220150035505

(19)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE

Rect. Emit- 9 / FRA 329/1415 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACION NADAL 5.678,40 0,00 0,00 5.678,40 0,00 020/32600/22699 PROMOCIÓN EDUCATIVA. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150035531

Renovación del nombre de dominio genérico ayuntamientodesantiago decompostela.xxx por 889,35 0,00 0,00 889,35 0,00 050/15100/22699 URBANISMO. OUTROS GASTOS DIVERSOS 220150035707 CERTIFICACIÓN Nº 5. PRESTACIÓN DO SERVIZO PARA O MANTEMENTO E 25.192,47 0,00 0,00 25.192,47 0,00 040/33600/21000 CASCO HISTORICO. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR. 220150035708 CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO VARIABLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS - 437,86 0,00 0,00 437,86 0,00 020/23101/22103 UMAD. COMBUSTIBLES E CARBURANTES. 220150035750 Importe económico correspondiente a los trabajos realizados para el servicio de 8.936,67 0,00 0,00 8.936,67 0,00 060/13300/22701 TRAFICO. SEGURIDADE 220150035753 Importe económico correspondiente a los trabajos realizados para el Mantenimiento, 43.192,14 0,00 0,00 43.192,14 0,00 060/13300/22701 TRAFICO. SEGURIDADE 220150035754 CAJAS PUNTAS VARIAS / (S/ PEDIDO Nº: 004385) / TIJERA ELECTRICISTA 42,40 0,00 0,00 42,40 0,00 050/15320/21000

VAS PUBLICAS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR. 220150035755 Servicio mantenimiento ascensor C/Manuel María, 6 Santiago durante el mes de 330,48 0,00 0,00 330,48 0,00 020/23100/21200 ADMON.XERAL SERV.SOC.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC 220150035871 CUOTA FIJA ( 1.0 ) / TÉRMINO VARIABLE 12.09.2015 - 30.09.2015 / TÉRMINO VARIABLE 129,14 0,00 0,00 129,14 0,00 020/23100/22103

ADMON XERAL DE SERV. SOCIAIS. COMBUSTIBLES E CARBURANTES

(20)

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE CONSUMO GAS 21/08/2015 - 20/10/2015 1.399,00 KWH x 0,04483 EUR/KWH ( 104,34 0,00 0,00 104,34 0,00 020/23100/22103

ADMON XERAL DE SERV. SOCIAIS. COMBUSTIBLES E CARBURANTES 220150035873 CONSUMO GAS 25/03/2015 - 20/05/2015 5.514,00 KWH x 0,04707 EUR/KWH ( 352,52 0,00 0,00 352,52 0,00 060/13500/22102

PROTECCION CIVIL. GAS. 220150035877 CURSO DE SVB Y TRAUMA ( PROTECCIÓN CIVIL ) 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 060/13500/22606 PROTECCIÓN CIVIL.REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS. 220150035878 MANTEM.SISTEMA ANTIROUBO-INCENDI O+ CONEXION CRA DE PORTELA E 159,18 0,00 0,00 159,18 0,00 020/32600/22701 PROMOCIÓN EDUCATIVA. SEGURIDADE 220150035879 CONSUMO GAS 08/08/2015 - 07/10/2015 1.387,00 KWH x 0,04644 EUR/KWH ( 216,49 0,00 0,00 216,49 0,00 090/33404/22102 PROMOCION CULTURAL ASOCIACION VECIÑAIS.GAS. 220150035880 TOTAL 151.491,05 1.692.344,23 1.411.212,40 432.622,88 1.283.478,87

Referencias

Documento similar

• Ayudas al estudio del P.A.S. • Subvención de precios públicos en Centros propios para el P.D.I. • Subvención de precios públicos en Centros propios para el P.A.S. •

Os traballos do campo e do xardín ...abonar ..... Os obxectos colocados

duas seccións do Master de Secundaria e o Master de Dirección de Actividades na Natureza (DAEN). Estes novos plans esixían unha reorganización da colección de

A matéria está intimamente relacionada com as outras cadeiras de natureza linguística do próprio curso (Língua Portuguesa 1, Língua Portuguesa 2, Língua Portuguesa 4,

Subt. 16 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados. 17 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué

If you are covered by a reciprocal agreement for health and social security (citizens of Denmark, Finland, France, Luxembourg, Norway, Portugal and Sweden), you may be eligible

Esta mañana, Lorena salió de su casa a comprar el periódico, tardando 10 minutos en llegar al quiosco, que está a 400 m de su casa. Allí estuvo durante 5 minutos y se encontró con

Las obligaciones reconocidas por este concepto en 2009 ascienden a 1.375.680 euros y corresponden a gastos de material inventariable, material fungible, mantenimiento de equipos