PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Download (0)

Full text

(1)

Gerència de Seguretat i Prevenció

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos Departament de Logística i Infraestructures

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Núm. de contracte: 20214279

1. Objecte

Subministrament de guants de protecció per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible.

2. Objectius / Finalitats

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Gerència de Seguretat i Prevenció, ha de dotar als agents de Guàrdia Urbana de guants de protecció, necessaris per a l’exercici de les seves funcions.

Aquesta actuació és de competència municipal i té com a objectiu garantir la protecció i seguretat, d’acord amb la normativa de seguretat i higiene en el treball.

3. Descripció de les activitats a realitzar

El contractista ha de lliurar els bens objecte del subministrament, d’acord amb les indicacions d’aquest Plec Tècnic en el termini i lloc indicats.

El vestuari ha de minimitzar els impactes sobre el medi ambient. Així mateix s’ha de garantir el compliment de les normes bàsiques de la OIT (Organització Internacional del Treball) durant el procés de producció.

4. Característiques generals

Els béns o les prestacions del contracte han de complir les següents característiques:

 Etiqueta cosida a cada peça amb els teixits que la composen i les seves instruccions de rentat i eixugat amb els pictogrames normalitzats.

 L’adjudicatari facilitarà al Departament de Compres la Taula de talles disponibles en cada tipus de guant, amb les seves mesures en cm per poder-les comparar amb les talles estàndard de que disposa la GUB. Facilitant, si fos necessari, un quadre d’equivalències.

5. Característiques tècniques

Els material descrits han de complir les característiques tècniques següents: 5.1. Requisits tècnics: Guants antitall.

(2)

Gerència de Seguretat i Prevenció

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos Departament de Logística i Infraestructures

Normativa:

 EPI Categoria II . Certificació segons norma EN388:2016, Guants de protecció contra riscos mecànics, amb uns nivells mínims de prestació:

o Resistència a l’abrasió: 3 o Resistència al tall amb fulla: 5 o Resistència a l’esquinçament: 4 o Resistència a la penetració: 4 o Resistència al tall: F

 General:

 L’ús essencial d’aquests guants és la protecció dels agents durant els escorcolls i diferents intervencions. Per tant, complint la normativa sol·licitada, han de ser suficientment prims per transmetre la sensibilitat al tacte de l’usuari i la manipulació precisa de l’arma o d’un bolígraf.

 Folre interior de teixit evolucionat de polièster o similar, que garanteixi la normativa antitall sol·licitada, cosit amb el mateix material. Revestiment exterior dors: poliamida o polímer evolutiu o pell flor de cuir hidrorepel·lent

 Revestiment exterior palmell: polièster o polímer evolutiu o pell flor de cuir hidrorepel·lent que faciliti la manipulació precisa sense relliscar i que transmeti al màxim el sentit del tacte.

 Doble mosquetó amb una anella als laterals de cada guant que els mantingui units per poder guardar-los al cinturó quan no s’utilitzin.

 Costures amb fils de similar material i característiques.

 Color negre, tant teixit com fil de confecció.

 Al canell hi haurà un tancament amb veta adherent que facilitarà l’ajust i fixament del guant a la mà.

Talles:

 De 6 a 12 o equivalents Confecció:

 Patronatge format per dues peces (palmell i dors de la mà), dit polze i tres tires de roba cosides entre les separacions de la resta de dits per facilitar la seva introducció.

 Les costures seran interiors, amb dos fils que únicament mantindran unides les peces del patronatge descrites. També hi haurà una costura per mantenir el plegament del tall de final de patró a l’altura del canell per impedir que pugui esfilagarsar-se el final del teixit.

 En la part del canell es rematarà amb una cinta de poliamida que rivetejarà i rematarà les costures d’unió entre els teixits interior i exterior. Tindrà una obertura lateral per facilitar l’entrada de la mà i es podrà ajustar al canell

(3)

Gerència de Seguretat i Prevenció

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos Departament de Logística i Infraestructures

mitjançant una veta adherent de poliamida reforçada amb polietilè, cuir o similar.

Subministrament i emmagatzematge:

 El subministrament serà per parells, un per a cada mà diferenciada.

 El format de subministrament serà per parell de guants embolicats plans en una bossa transparent estanca a la pols amb etiquetes que identifiquin el guant i la seva talla sense obrir la bossa contenidora.

Fotografia núm. 1 : Guants antitall.

5.2.Requisits tècnics: Suport guants antitall. General :

 La funció essencial d’aquest suport és la de transportar amb seguretat el parell de guants antitall, penjats del cinturó doble que utilitza Guàrdia Urbana amb seguretat, per tant les dimensions i pes seran els mínims indispensables per acomplir aquesta funció i cal que el sistema de subjecció sigui compatible amb el cinturó doble utilitzat per Guàrdia Urbana de Barcelona.

 La part per enganxar al cinturó estarà formada per una tira de polietilè per donar consistència, revestida amb dues peces de poliamida rivetejada amb un gafet reblat a cadascun dels extrems que permeti abraçar el cinturó fermament i impedir la seva sostracció. Aquest gafet tancarà per la part interior del cinturó. L’amplada màxima d’aquesta tira serà de 4cm.

 Perpendicularment a la tira anterior es cosirà una tira de poliamida, d’uns 4 cm d’amplada i 22 cm de llargada. En els seus extrem portarà cosides vetes adherents que permetran rodejar els guants antitall i graduar la pressió per tal de que quedin fermament agafats al cinturó, evitant la seva pèrdua.

 Color negre, tant teixit com fil de confecció.

 Els dits índex i polze han de tenir un revestiment específic que faciliti el tacte en agafar un bolígraf o durant la manipulació de dispositius. Costures amb fils negres de polímer d’alta resistència a la tracció.

(4)

Gerència de Seguretat i Prevenció

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos Departament de Logística i Infraestructures

Talles:

 Talla única. Confecció:

 Els gafets aniran reblonats amb peces de polietilè de reforç per protegir els teixits.

 Les costures seran amb dos fils de poliamida.

 El començament i final dels rivets es fondran de tal manera que no quedi cap part que es pugui enganxar amb altres teixits; fins i tot passant l’ungla per l’acabat no s’ha de notar el solapat del teixit.

Subministrament i emmagatzematge:

 El subministrament serà per unitat.

 Cada unitat anirà embolcallada en una bossa rígida transparent i estanca a la pols, amb etiquetes que identifiquin el suport sense obrir la bossa contenidora.

Fotografia núm. 2 : Suport guants

antitall.

5.3.Requisits tècnics: Guants escúter/moto d’estiu. Normativa:

 EPI de Categoria II. Certificat segons normativa EN 13594:2015 Guants de protecció per a motoristes

General:

 Palmell i parts internes de protecció dels dits: Pell flor microperforada de primera qualitat de 0,7 mm mínim.

 Dors: Teixit o fàbrica derivada del polièster amb reforços i encoixinat.

 Els dits índex i polze han de tenir un revestiment específic que faciliti el tacte en agafar un bolígraf o durant la manipulació de dispositius. Costures amb fils negres de polímer d’alta resistència a la tracció.

 Al canell hi haurà un tancament amb veta adherent que facilitarà l’ajust i fixament del guant a la mà.

(5)

Gerència de Seguretat i Prevenció

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos Departament de Logística i Infraestructures

 Atès que és un guant d’estiu, l’allargada de la peça del canell serà adequada i no massa llarga.

 Folre interior de polièster que faciliti l’evaporació de la suor.

 Obertures en el dors dels dits amb PVC per facilitar la ventilació.

 Tela reflectant i/o d’alta visibilitat en la zona del dors dels dits i al canell. Color negre tant pell, teixits com fil de confecció.

 Etiqueta interior amb descripció dels teixits i instruccions de manteniment i neteja.

 Protecció als nusos dels dits de cautxú intel·ligent amb recobriment en pell i teixit reforçat en el puny.

Talles:

 Talla XS fins la XXXL o equivalents. Confecció:

 Les costures seran interiors, amb dos fils.

 Tots els acabats rivetejats.

Subministrament i emmagatzematge:

 El subministrament serà per parells, un per cada mà diferenciada.

 El format de subministrament serà per parell de guants embolicats plans en una bossa transparent estanca a la pols on es pugui identificar el model i tipus de guant.

Fotografia núm. 3 : Guants escúter estiu.

5.4.Requisits tècnics: Guants escúter/moto d’hivern. Normativa:

 EPI de Categoria II . Certificat segons normativa EN 13594:2015 Guants de protecció per a motoristes.

(6)

Gerència de Seguretat i Prevenció

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos Departament de Logística i Infraestructures

General:

 Palmell i parts internes de protecció dels dits: Pell flor de primera qualitat de 0,7 mm mínim.

 Dors: Teixit o fàbrica derivada del polièster amb reforços i encoixinat.

 Els dits índex i polze han de tenir un revestiment específic que faciliti el tacte en agafar un bolígraf o durant la manipulació de dispositius.

 Costures amb fils negres de polímer d’alta resistència a la tracció.

 Al canell hi haurà un tancament amb veta adherent que facilitarà l’ajust i fixament del guant a la mà.

 Atès que és un guant d’hivern, l’allargada de la peça del canell serà superior als 5cm.

 Folre interior de polièster i foam de tacte agradable.

 Membrana interior impermeable, transpirable i tallavents.

 Membrana tèrmica, Thinsulate C70 o equivalent, en el dors de la mà.

 Tela reflectant i/o d’alta visibilitat en la zona del dors dels dits i al canell.

 Color negre en tots els components: tant pell, teixits com fil de confecció.

 Etiqueta interior amb descripció dels teixits i instruccions de manteniment i neteja.

 Protecció als nusos dels dits de cautxú intel·ligent amb recobriment en pell i teixit reforçat en el puny.

Talles:

 Talla XS fins la XXXL o equivalents Confecció:

 Les costures seran interiors, amb dos fils.

 Tots els acabats rivetejats.

Subministrament i emmagatzematge:

 El subministrament serà per parells un per cada mà diferenciada.

 El format de subministrament serà per parell de guants embolicats plans en una bossa transparent estanca a la pols on es pugui identificar el model i tipus de guant.

(7)

Gerència de Seguretat i Prevenció

Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos Departament de Logística i Infraestructures

Fotografia núm. 4: Guants motorista

hivern.

6. Documentació a lliurar

Caldrà lliurar la documentació acreditativa del compliment de les normatives especificades en les característiques tècniques dels productes, tal i com figura en el Plec Administratiu d’aquest procediment, que fa referència als requisits tècnics del

producte.

7. Termini i lloc de lliurament

L’empresa adjudicatària ha de lliurar el material objecte d’aquest contracte, en els terminis i llocs que s’especifiquin en el Plec Administratiu d’aquest procediment, que fa referència a Termini d’execució.

8. Forma de seguiment i control

L’Administració efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al compliment del mateix.

La Cap de Compres Teresa Coedo Suárez

Figure

Updating...

References

Related subjects :