ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2006

Texto completo

(1)

ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2006

ASSUMPTES CONEGUTS

Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia també per acord unànime dels membres presents.

1. APROVACIÓ ACTES

S’aproven les actes de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament següents: sessió ordinària de 28 d’agost de 2006 i sessió ordinària de 12 de setembre de 2006.

2. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA PER A PROJECTES AMB ACTIVITATS PER A JOVES

FONAMENTS DE DRET

- Articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis aprovat pel decret 179/1995.

- Llei 38/2003 general de subvencions.

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, articles 58 i 59.

DISPOSICIÓ

D’acord amb el que recull l’informe del servei de Joventut en el que es justifica la conveniència d’acceptar la subvenció atorgada pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per a projectes amb activitats per a joves que els ens locals elaboren en el marc del Pla Nacional de joventut de Catalunya, per import de 18.200 €.

S’adopta l’acord següent:

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per import de 18.200 €, per projectes amb activitats per a joves elaborats en el marc

del Pla Nacional de joventut de Catalunya.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya

3. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA PER A PROJECTES AMB INVERSIONS EN BÉNS IMMOBLES PER A JOVES

FONAMENTS DE DRET

- Articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis aprovat pel decret 179/1995.

(2)

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, articles 58 i 59

DISPOSICIÓ

D’acord amb el que recull l’informe del servei de Joventut en el que es justifica la conveniència d’acceptar la subvenció atorgada pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per a projectes amb inversions en béns immobles per a joves que els ens locals elaboren en el marc del Pla Nacional de joventut de Catalunya, per import de 7.000 €.

S’adopta l’acord següent:

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per import de 7.000 €, per projectes amb inversions en béns immobles per a joves,

elaborats en el marc del Pla Nacional de joventut de Catalunya. Segon.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya

4. SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CASAL D’AVIS FONAMENTS DE DRET

Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol i Llei 38/2003 de 17 de novembre “General de Subvencions”.

Informe tècnic de la Regidoria de Gent Gran. DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar la subvenció per activitats de la gent gran 2006 al Casal d’Avis.

Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació (ADO) a càrrec de la partida 5520.3240.489.00.02 per un import de 2.800€ en concepte de subvenció.

Tercer .- Notificar el present acord a l’interessat.

5. ANNEX ESPECÍFIC DEL CONVENI D’ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL DE CONSUM PER A L’ANY 2006

ANTECEDENTS

La Junta de Govern Local del dia 22 de maig de 2003, va aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i aquest Ajuntament, en matèria de Consum, per al desenvolupament de l’Oficina Provincial d’Informació al Consumidor (OPIC), per al període 2004-2007.

D’acord amb la clàusula tretzena de l’esmentat conveni, anyalment, en document annex, s’especificaran les característiques dels ajuts i serveis complementaris que

(3)

s’atorgaran a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb indicació de quanties, terminis i compromisos.

D’acord amb l’informe tècnic del servei de Salut i Consum de 18 de setembre de 2006. DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar l’annex específic per a l’any 2006 del Conveni d’Adhesió a la Xarxa Local de Consum, en desplegament del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007.

Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

Annex 1: Annex específic del Conveni d’adhesió a la xarxa local de consum 2006. 6. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE L’ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA DE LA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, OFICINA DEL PLA JOVE FONAMENTS DE DRET

- Articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis aprovat pel decret 179/1995.

- Llei 38/2003 general de subvencions.

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, articles 58 i 59.

DISPOSICIÓ

D’acord amb el que recull l’informe del servei de Joventut en el que es justifica la conveniència d’acceptar la subvenció atorgada per l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, pel Catàleg d’activitats per a joves per part dels ens locals, per import de 1.191 €.

S’adopta l’acord següent:

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, pel Catàleg d’activitats per a joves per part dels ens locals, per import de 1.191 €.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya. 7. LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS

7.1. Exp. núm. 62/06 ANTECEDENTS DE FET

Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres majors promogut pel Sr. Rafael Suñer Mendez i el Sr. Pere Gamiz Montoya, per a l’ampliació de dos habitatges unifamiliars, emplaçat al C/ Joan Miró, núm. 5 i 7, d’aquest municipi.

(4)

Atès l’informe favorable de l’Arquitecte municipal de data 30 de juny de 2006, del qual es desprèn que el projecte i la documentació presentada corresponen al projecte bàsic i d’execució, el qual s’ajusta a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.

L’informe esmentat estableix que la zona d’emplaçament està qualificada com a Conjunts Unitaris, Fileres de Cases (clau 6b-6), d’acord amb el Text Refós de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana (DOGC d’11.01.2006). Atès que, d’acord amb l’informe de l’Arquitecte municipal, el projecte presentat modifica la volumetria actual de l'habitatge, augmentant el volum, ampliant l’altell de l’habitatge unifamiliar en filera.

Atès que, havent estat notificats tots els interessats/es del projecte d’obres presentat, concedint-los a l’efecte un termini d’audiència de deu dies, sense que s’hagi presentat cap observació al respecte.

Atès que, la llicència resta condicionada al compliment de les següents consideracions específiques:

- Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució, observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials a la via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.

- S’ha de presentar el projecte en suport informàtic.

- S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer (aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat).

- El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública. FONAMENTS DE DRET

Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix l’article 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme; l’article 3 del Reglament de disciplina urbanística; i 89.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès que l’article 73 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que les autoritzacions i llicències s'entenen atorgades, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.

Vist els preceptes citats, els articles 53.1.r) i 54.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la Llei de

(5)

bases de règim local; l’article 45 del RD 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; i el Decret 116S/2006, de 17 de juliol, modificat pel Decret 258S/2006, de 19 de setembre, i altres vigents de pertinent aplicació,

DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord següent

Primer.- Concedir llicència d’obres majors al Sr. Rafael Suñer Mendez i el Sr. Pere Gamiz Montoya, per a l’ampliació de dos habitatges unifamiliars, emplaçat al C/ Joan Miró, núm. 5 i 7, d’aquest municipi.

Segon.- la llicència resta condicionada al compliment de les següents consideracions específiques:

- Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució, observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials a la via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.

- S’ha de presentar el projecte en suport informàtic.

- S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer (aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat).

- El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública. Tercer.- Aprovar les següents liquidacions provisionals:

Liquidació provisional núm. 200635785 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres ... 451,25 Euros Liquidació provisional núm. 200635784 amb el següent desglossament:

Per Impost construccions, instal·lacions i obres ... 641,02 Euros Liquidació provisional núm. 200635786 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres ... 10,66 Euros Quart.- Notificar la present resolució als interessats.

(6)

7.2. Exp. núm. 133/06 ANTECEDENTS DE FET

Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres majors promogut pel Sr. Daniel Miró Alvárez, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat al C/ Pica-Soques, Parcel·la a2.1-13a del Pla Parcial del Sector de Castelltort, d’aquest municipi. Atès l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 13 de setembre de 2006, del qual es desprèn que el projecte i la documentació presentada corresponen al projecte bàsic de l’edificació, el qual s’ajusta a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.

L’informe esmentat estableix que la zona d’emplaçament està qualificada com a Edificació Aïllada en Ciutat Jardí (clau a2), d’acord amb el Text Refós de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació del municipi (DOGC 11.1.2006) i el Pla Parcial del Sector de Castelltort, aprovat definitivament per acords de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 15 de desembre de 1999.

Atès que la llicència restarà condicionada a les següents prescripcions:

- D’acord amb l’Article 26 del Pla Parcial de Castelltort, de condicions de manteniment de l’arbrat, l’arbrat existent es mantindrà i conservarà arreu, excepte en els espais que hagi d’ocupar l’edificació i els accessos.

- Cal aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes amb la memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions tècniques i facultatives, el pressupost i la justificació i càlcul de l’estructura i les instal·lacions i els corresponents plànols abans de l’inici de les obres. s’ha d’aportar el projecte en suport informàtic.

- S’haurà de garantir la reposició de la urbanització del tram de la vorera del carrer Pica-soques en el tram on està situada la parcel·la, amb una garantia per un import de 2.128 €. Caldrà preveure les instal·lacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que afectin al tram de vorera on està situada la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal.

- La llicència d’obres s’atorga condicionada a l’execució simultània de les obres d’urbanització. Cal tenir present que no s’atorgarà la llicència de primera ocupació fins que l’obra urbanitzadora estigui acabada.

- S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la llicència i sol·licitar el corresponent permís abans de la llicència d’ús.

- El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.

- La piscina dibuixada en els plànols de conjunt, ha de tenir el seu propi projecte d’execució, amb memòria tècnica, pressupost, seccions constructives, tipus d’instal·lació de depuració, sistema de desguàs, etc. Si no s’inclou en el projecte

(7)

d’execució s’haurà de tramitar com una nova llicència d’obres independentment de la llicència de l’habitatge.

FONAMENTS DE DRET

Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix l’article 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; l’article 3 del Reglament de disciplina urbanística; i 89.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès que l’article 73 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que les autoritzacions i llicències s'entenen atorgades, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.

Vistos els preceptes citats, els articles 53.1.r) i 54.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 21de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la Llei de bases de règim local; l’article 45 del RD 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; i el Decret 116S/2006, de 17 de juliol, modificat pel Decret 258S/2006, de 19 de setembre, i altres vigents de pertinent aplicació,

DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord següent

Primer.- Concedir llicència d’obres majors al Sr. Daniel Miró Alvárez, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat al C/ Pica-Soques, Parcel·la a2.1-13a del Pla Parcial del Sector de Castelltort, d’aquest municipi.

Segon.- Condicionar la llicència a les següents prescripcions i mesures correctores: - D’acord amb l’Article 26 del Pla Parcial de Castelltort, de condicions de

manteniment de l’arbrat, l’arbrat existent es mantindrà i conservarà arreu, excepte en els espais que hagi d’ocupar l’edificació i els accessos.

- Cal aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes amb la memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions tècniques i facultatives, el pressupost i la justificació i càlcul de l’estructura i les instal·lacions i els corresponents plànols abans de l’inici de les obres. s’ha d’aportar el projecte en suport informàtic.

- S’haurà de garantir la reposició de la urbanització del tram de la vorera del carrer Pica-soques en el tram on està situada la parcel·la, amb una garantia per un import de 2.128 €. Caldrà preveure les instal·lacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que afectin al tram de vorera on està situada la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal.

(8)

- La llicència d’obres s’atorga condicionada a l’execució simultània de les obres d’urbanització. Cal tenir present que no s’atorgarà la llicència de primera ocupació fins que l’obra urbanitzadora estigui acabada.

- S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la llicència i sol·licitar el corresponent permís abans de la llicència d’ús.

- El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.

- La piscina dibuixada en els plànols de conjunt, ha de tenir el seu propi projecte d’execució, amb memòria tècnica, pressupost, seccions constructives, tipus d’instal·lació de depuració, sistema de desguàs, etc. Si no s’inclou en el projecte d’execució s’haurà de tramitar com una nova llicència d’obres independentment de la llicència de l’habitatge.

Tercer.- Aprovar les següents liquidacions provisionals:

Liquidació provisional núm. 200635781 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres ... 4.643,13 Euros Liquidació provisional núm. 200635779 amb el següent desglossament:

Per Impost construccions, instal·lacions i obres ... 10.925,00 Euros Liquidació provisional núm. 200635782 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres ... 10,66 Euros Quart.- Notificar la present resolució als interessats.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers. 7.3. Exp. núm. 203/06

Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres majors promogut pel Sr. Salvador Picó Garcia, per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat a l’Av. de la Plana, núm. 13, d’aquest municipi.

Atès l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 15 de setembre de 2006, del qual es desprèn que el projecte i la documentació presentada corresponen al projecte bàsic i d’execució de l’ampliació, el qual s’ajusta a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.

L’informe esmentat estableix que la zona d’emplaçament està qualificada com a Edificació Aïllada, Parcel·les Grans (clau 3c-5), d’acord amb el Text Refós de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana (DOGC d’11.01.2006). Atès que la llicència restarà condicionada a les següents prescripcions:

- Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

(9)

En el cas d’envair la calçada del carrer s’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.

- Presentar el projecte en suport informàtic.

- Garantir la reposició de la urbanització del tram de vorera del C/ Avinguda de la Plana, en el tram on està situada la parcel·la, amb una garantia per un import de 1.560 euros.

- El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública. FONAMENTS DE DRET

Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix l’article 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; l’article 3 del Reglament de disciplina urbanística; i 89.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès que l’article 73 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que les autoritzacions i llicències s'entenen atorgades, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.

Vistos els preceptes citats, els articles 53.1.r) i 54.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la Llei de bases de règim local; l’article 45 del RD 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; i el Decret 116S/2006, de 17 de juliol, modificat pel Decret 258S/2006, de 19 de setembre, i altres vigents de pertinent aplicació,

S’adopta l’acord següent:

Primer.- Concedir llicència d’obres majors al Sr. Salvador Picó Garcia, per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat a l’Av. de la Plana, núm. 13, d’aquest municipi.

Segon.- Condicionar la llicència a les següents prescripcions i mesures correctores: - Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de

conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

En el cas d’envair la calçada del carrer s’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.

(10)

- Presentar el projecte en suport informàtic.

- Garantir la reposició de la urbanització del tram de vorera del C/ Avinguda de la Plana, en el tram on està situada la parcel·la, amb una garantia per un import de 1.560 euros.

- El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública. Tercer.- Aprovar les següents liquidacions provisionals:

Liquidació provisional núm. 200635789 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres ... 527,17 Euros Liquidació provisional núm. 200635788 amb el següent desglossament:

Per Impost construccions, instal·lacions i obres ... 1.240.40 Euros Liquidació provisional núm. 200635790 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres ... 10,66 Euros Quart.- Notificar la present resolució als interessats.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers. 7.4. Exp. núm. 237/06

Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres promogut per la Sra. Ana Muñoz Hernandez, per a la construcció d’una piscina al carrer Lleida, núm. 5, d’aquest municipi.

Atès l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 26 de juliol de 2006 del qual es desprèn que la zona està qualificada com a Edificació Aïllada, Parcel·les Mitjanes (Clau 3b-1), segons el Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana.

El projecte i la documentació presentada corresponen al projecte d’execució i s’ajusta a la normativa del planejament i a la tècnica d’aplicació.

Atès que segons l’informe tècnic esmentat, la llicència es condicionarà a (i) no alterar el nivell de terres actuals i (ii) que el recinte de la depuradora sigui enterrat.

FONAMENTS DE DRET

Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix l’article 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; l’article 3 del Reglament de disciplina urbanística; i 89.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès que l’article 73 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que les autoritzacions i llicències s'entenen atorgades, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.

(11)

Vist els preceptes citats, els articles 53.1.r) i 54.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 45 del RD 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificat per la Llei 57/03, de 16 de desembre; i el Decret de l’Alcaldia 116S/2006, de 17 de juliol, modificat pel Decret 258S/2006, de 19 de setembre, i altres vigents de pertinent aplicació,

S’adopta l’acord següent

Primer.- Concedir llicència d’obres a la Sra. Ana Muñoz Hernandez, per a la construcció d’una piscina al carrer Lleida, núm. 5, d’aquest municipi, segons el projecte presentat i els informes tècnics emesos.

Segon.- Imposar les següents condicions especials: - No alterar el nivell de terres actuals.

- El recinte de la depuradora ha de ser enterrat. Tercer.- Aprovar les següents liquidacions provisionals:

Liquidació provisional núm. 200635791 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres ... 182,00 Euros Liquidació provisional núm. 200635792 amb el següent desglossament:

Per Impost construccions, instal·lacions i obres ... 451,25 Euros Liquidació provisional núm. 200635793 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres ... 10,66 Euros Quart.- Notificar la present resolució als interessats.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers. 8. MODIFICACIÓ PROJECTE LLICÈNCIA D’OBRES

Exp. núm. 134/04

Vist l’expedient de llicència d’obres majors promogut per MK LANS GESTIÓN DE PATRIMONIOS, SL, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres d’11 habitatges i 11 places d’aparcament, emplaçat al C/ Estrella, núm. 16-18-20, d’aquest municipi.

Atès que, mitjançant Acords de la Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2004, va ser concedida la llicència d’obres sol·licitada, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres d’11 habitatges i 11 places d’aparcament.

Atès que la qualificació urbanística de la zona d’emplaçament és Illes Tradicionals (clau 1b), segons el Text Refós de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació del municipi (DOGC 11.1.2006).

(12)

Atès que els canvis introduïts en el projecte d’execució presentat no suposen cap increment en el pressupost d’execució material del projecte inicialment aprovat.

FONAMENTS DE DRET

Atès l’article 85 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya; els articles 53.1.r) i 54.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 45 del RD 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificat per la Llei 57/03, de 16 de desembre,

S’adopta l’acord següent

Primer.- Aprovar les modificacions del projecte constructiu d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres d’11 habitatges i 11 places d’aparcament, emplaçat al C/ Estrella, núm. 16-18-20, d’aquest municipi, el qual va ser aprovat per acords de la Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2004 i promogut per MK LANS GESTIÓN DE PATRIMONIOS, SL.

Segon.- Notificar el present acord als interessats.

9. PROJECTE D’OPERACIONS JURÍDIQUES COMPLEMENTÀRIES AL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE L’ÀMBIT DE CASTELLTORT

ANTECEDENTS

En data 15 de desembre de 1999 va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el Pla Parcial de Castelltort (publicat al DOGC de 17.07.2000) i, en data 28 de novembre de 2003, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació de l'àmbit del Pla Parcial de Castelltort.

En data 28 de juliol de 2004, la Junta de Govern Local va aprovar el Text Refós del Projecte de Reparcel·lació de Castelltort, als únics efectes de donar compliment a la Sentència judicial dictada pel Jutjat de Primera Instància número 4 de Sabadell, en data 3 de març de 2004, en relació a la finca aportada núm. 07.01, registral 1.030, en la qual es declara el millor dret dels Srs. Javier i Rosa Clotet Juan sobre l’esmentada finca aportada, que s’havia considerat com a doblement immatriculada en la redacció original del Projecte de Reparacel·lació.

Els Srs. Enrique i Lorenzo Garcia Huerta van aportar a la comunitat reparcel·latòria part de la finca registral núm. 1.047 (finca aportada 01.03), essent titulars de la parcel·la en nua propietat i en meitat indivisa a parts iguals.

Al Projecte de Reparcel·lació de Castelltort, per l’aportació en part de la finca esmentada (amb núm. registral 1.047), s’havia d’adjudicar als senyors Enrique i Lorenzo García Huerta la parcel·la resultant a1.1-4, així com el 5,08% de la parcel·la resultant d3.1-1, ambdues per meitats en proindivís.

(13)

No obstant, per un error en l’adjudicació d’una de les esmentades parcel·les resultants, la Parcel·la a1.1-4 únicament va ser adjudicada en nua propietat al Sr. Enrique García Huerta.

En conseqüència, el senyor Enrique Garcia Huerta com a propietari per meitat i a parts iguals amb el Sr. Lorenzo Garcia Huerta de la finca registral núm. 1.047, aportada en part al Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit del Pla Parcial Castelltort, ha presentat a aquest Ajuntament un escrit sol·licitant la correcció de l’errada comesa, fent constar la propietat proindivisa del Sr. Lorenzo García Huerta, en concret del 50%, de la finca resultant a1.1-4, tal i com s’ha portat a terme en l’adjudicació de la porció proindivisa de la parcel·la d3.1-1.

LEGISLACIÓ

L’article 168 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, regula les operacions jurídiques complementàries i modificacions dels projectes de reparcel·lació, que permeten la rectificació de diverses circumstàncies derivades d’un projecte de reparcel·lació, establint el següent que els projectes de reparcel·lació es poden rectificar mitjançant operacions jurídiques complementàries, en els casos i d’acord amb les regles establertes en aquest precepte. Concretament, l’apartat 1.b) d’aquest article estableix el següent:

“b) Quan la rectificació tingui per objecte les circumstàncies descriptives de les finques aportades o resultants, sempre que no afectin la participació de les persones titulars de les finques aportades en la comunitat reparcel·latòria o la quantificació de l’aprofitament urbanístic atribuït a les finques resultants, la tramitació de l’expedient es limita a l’aprovació de l’òrgan actuant, prèvia notificació a les persones interessades o, altrament, prèvia notificació a les persones interessades del contingut de la rectificació, amb fixació d’un termini de vint dies per a presentar les al·legacions que estimin oportunes”.

CONSIDERACIONS

D’acord amb tot allò exposat, per tal de rectificar la descripció de la parcel·la resultant del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit del Pla Parcial de Castelltort identificada com a Parcel·la a1.1-4, establint la correcta titularitat d’aquesta, es proposa l’adopció del corresponent expedient d’Operacions Jurídiques Complementàries al Projecte de Reparcel·lació de Castelltort, per tal d’incloure el Sr. Lorenzo Garcia Huerta com a titular en proindivís de la Parcel·la a1.1-4.

El tràmit per a l’aprovació del present Projecte d’Operacions Jurídiques Complementàries és, d’acord amb allò que disposa l’apartat b) de l’article 168.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme, el següent:

- Aprovació del Projecte d’Operacions Jurídiques Complementàries per part de l’òrgan actuant, que en aquest cas és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament.

(14)

- Notificació del contingut de la rectificació a les persones interessades, fixant un termini de vint dies per a presentar les al·legacions que estimin oportunes. DISPOSICIÓ

S’adopta el següent acord:

Primer.- Establir el contingut del Projecte d’Operacions Jurídiques Complementàries al Projecte de Reparcel·lació de Castelltort, amb l’objecte de rectificar la descripció jurídica de la Parcel·la resultant a1.1-4, incloent com a titular en proindivís d’aquesta al Sr. Lorenzo García Huerta, juntament amb el Sr. Enrique García Huerta.

Segon.- Notificar a les persones interessades de la rectificació aprovada el contingut d’aquesta, concedint-los un termini de vint dies per a presentar les al·legacions que estimin oportunes, si s’escau.

Tercer.- Establir que els interessats en aquest procediment són només aquells que consten com a titulars de drets al Projecte de Reparcel·lació de Castelltort, és a dir, el Sr. Lorenzo García Huerta i el Sr. Enrique García Huerta.

Quart.- Disposar que el projecte d’Operacions Jurídiques Complementàries quedarà aprovat si transcorre el termini fixat a l’apartat segon sense que es formulin al·legacions.

Cinquè.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’anuncis de la Corporació.

10. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

10.1. MODIFICACIÓ MODEL CONVNEI D’ÚS DEL CENTRE CÍVIC CAN FELIU A LES ENTITATS MUNICIPALS

ANTECEDENTS

Al juliol del 2005 va entrar en vigor el nou reglament del Centre Cívic Can Feliu. La voluntat d’aquesta revisió i l’aprovació d’aquest nou reglament obeïa a la necessitat d’adaptar-lo a les necessitats i usos reals de les entitats.

El Centre Cívic doncs suposa un centre de recursos en tant que: - Ofereix el Centre Cívic com a seu social de les entitats municipals. - Utilització d’espais de forma continuada mitjançant convenis.

- Corresponsabiliat i cogestió de l’equipament mitjançant la incorporació de dos representants més de les entitats al consell gestor i dotar a aquest d’una Mesa d’Entitats.

Aquests aspectes en concreten en l’articulat del nou reglament .

Per tal de posar a la pràctica aquests serveis i recursos a les entitats que ofereix el Centre Cívic, el Consell Gestor del Centre Cívic va treballar abans de l’estiu en la redacció d’un model de conveni entre l’Ajuntament i les entitats municipals que reguli la utilització del Centre Cívic per part de les associacions que tinguin un ús continuat a

(15)

l’equipament.; un model que ha de servir com a guia de redacció dels posteriors convenis individualitzats amb cadascuna de les entitats que així ho sol·licitin.

Finalment aquest model va ser aprovat per la Junta de Govern Local del 12/07/06. El passat dijous 21 de setembre la regidoria de participació ciutadana va convocar a totes les entitats del municipi per presentar els recursos i usos que el Centre Cívic pot oferir a les entitats així com el model de conveni que regularia aquests serveis de cessió d’espais a l’equipament.

En aquesta reunió diferents entitats van manifestar el seu desacord vers la redacció d’un punt d’aquest model de conveni. Concretament el punt 9 de l’acord que diu literalment:

9.- L’entitat haurà de realitzar com a mínim dos activitats i/o col·laboracions anuals dins la programació mensual que ofereix el Centre Cívic.

En general, les entitats assistents a la reunió, van exposar que aquest caràcter d’obligatorietat anava en detriment vers les entitats que, per pròpia definició, no tenen la finalitat d’organitzar activitats pròpiament (com pot ser el cas de les AAVV). Per altra banda, s’havia de considerar que no podia ser aquesta una condició d’obligat compliment ja que algunes entitats podien demanar simplement el servei de bústia o la domiciliació de l’entitat i no pas sales per a la realització d’activitats o reunions. Per aquest motiu, segons indica l’informe de la tècnica de Participació Ciutadana, es proposa la modificació d’aquest punt número 9.

DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar la modificació del punt número 9 del model de conveni d’ús del Centre Cívic Can Feliu a les entitats municipals segons el següent redactat:

“L’entitat, sempre que li sigui possible i que les característiques pròpies de l’entitat ho permetin, intentaran realitzar o proposaran dos o més activitats i/o col·laboracions anuals dins la programació mensual que ofereix el Centre Cívic.”

Annex 2: Conveni per a l’ús dels espais del centre cívic Can Feliu. 10.2. FESTA MAJOR LES FONTS 2006

FONAMENTS DE DRET

- Articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis aprovat pel decret 179/1995.

- Llei 38/2003 general de subvencions.

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, articles 58 i 59

(16)

D’acord amb el que recull l’informe del servei de Cultura en el que es justifica la conveniència d’aprovar la programació d’actes per la Festa Major de les Fonts 2006 així com els corresponents documents comptables que se’n deriven.

S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar la relació d’actes que constitueixen el programa de la Festa Major de les Fonts per a l’any 2006 i autoritzar l’execució de les actuacions que es derivin de l’esmentat programa per part dels responsables tècnics.

Segon.- Aprovar els documents comptables ADOPJ següents:

Document comptable Càrrec partida Import ADOPJ a justificar cultura 5200 4510 226 07 02 5.863,60 ADOPJ a justificar cultura 5200 4510 226 07 05 2.000,00 Annex 3: Programació Festa Major les Fonts 2006.

10.3. MODIFICACIÓ PROJECTE D’OBRES EXP. 291/04 ANTECEDENTS DE FET

Vist l’expedient de llicència d’obres majors promogut per YAÑEZ 2000, CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES, SL, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 10 habitatges, 2 locals, 11 d’aparcaments i 3 trasters, emplaçat al C/ Sant Josep, núm. 2 i C/ del Mig, núm. 7, d’aquest municipi.

Atès que, mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 10 de març de 2005, va ser concedida la llicència d’obres sol·licitada per a la construcció d’un edifici plurifamiliar, un local i aparcaments, subjecte al compliment de determinades condicions especials.

Atès l’informe favorable de l’arquitecte municipal, de data 19 de setembre de 2006, del qual es desprèn que el projecte modifica un dels habitatges inicialment previst en planta baixa per un local comercial, passant dels 11 habitatges i 1 local, inicialment aprovats, a 10 habitatges i 2 locals comercials. S’ha modificat la distribució dels aparcaments a la planta soterrani incorporant tres trasters, no previstos inicialment. S’ha modificat l’alçada del nucli d’escales amb accés des del carrer Sant Josep, i han variat les alçades entre els forjats dels dos nuclis d’accés a l’edifici.

Atès que la qualificació urbanística de la zona d’emplaçament és Illes de Cases, Illes Tradicionals (clau 1a), segons el Text Refós de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació del municipi (DOGC 11.1.2006).

Atès que les modificacions introduïdes s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.

Atès que els canvis introduïts en el projecte d’execució presentat no suposen cap increment en el pressupost d’execució material del projecte inicialment aprovat.

(17)

Atès l’article 85 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya; els articles 53.1.r) i 54.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 45 del RD 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificat per la Llei 57/03, de 16 de desembre; i el Decret 116S/2006, de 17 de juliol, modificat pel Decret 258S/2006, de 19 de setembre, i altres vigents de pertinent aplicació.

S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar les modificacions del projecte de construcció aprovat per acords de la Junta de Govern Local de data 10 de març de 2005, establint com a resultat d’aquesta modificació la construcció d’un edifici plurifamiliar de 10 habitatges, 2 locals, 11 d’aparcaments i 3 trasters, emplaçat al C/ Sant Josep, núm. 2 i C/ del Mig, núm. 7, d’aquest municipi, a YAÑEZ 2000, CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES, SL. Segon.- Notificar el present acord als interessats.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :