2. L aspirant IRANZO CI, en data 19 de gener de 2021, dins el període d esmenes, mitjançant registre d entrada E/662/2021, aporta curriculum vitae.

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Document

5466/2021

Expedient

6535/2020 Data SegellF_RESOLUCION

Àrea

Secretaria de Serveis Generals

Codi de verificació ²334W3M125I055I1B0MSN2» ²334W3M125I055I1B0MSN2» 334W3M125I055I1B0MSN DECRET Identificació de l’expedient

Relatiu a l’aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’Administratiu/va.

Antecedents

1. L’Alcalde en data 30 de desembre de 2020, mitjançant Decret d’Alcaldia número 1959/2020, va resoldre aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i dates del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’Administratiu/va corresponent a les bases reguladores aprovades per Decret d’Alcaldia número 1667/2020 de 23 de novembre de 2020.

2. L’aspirant IRANZO CI, en data 19 de gener de 2021, dins el període d’esmenes, mitjançant registre d’entrada E/662/2021, aporta curriculum vitae.

3. L’aspirant ORENES NL, en data 28 de desembre de 2020 i 7 de gener de 2021, dins el període d’esmenes, mitjançant registre d’entrada E/15401/2020 i E/196/2021 respectivament, aporta certificat de nivell de suficiència de català i titulació requerida.

4. L’aspirant RUIZ AE en data 8 de gener de 2021, dins el període d’esmenes, mitjançant registre d’entrada E/244/2021, aporta titulació requerida.

5. L’aspirant SALA FM, en data 11 de gener de 2021, dins el període d’esmenes, mitjançant registre d’entrada E/271/2021, aporta DNI.

6. L’aspirant GARRIGA RA, en data 14 de gener de 2021, dins el període d’esmenes, mitjançant registre d’entrada E/487/2021, aporta sol·licitud específica signada.

7. L’aspirant LACASTA FS, en data 5 de gener de 2021, dins el període d’esmenes, mitjançant registre d’entrada E/41/2021, aporta sol·licitud específica signada.

t d e C al de s de M on tb ui . D oc um en t s ig na t e le ct rò ni ca m en t. P od eu c on su lt ar la s ev a au te nt ic it at a h tt p s: // se u. ca ld es d em on tb u i.c at /v al id ac io a m b el c od i d e ve ri fi ca ci ó.

Ajuntament de Caldes de Montbui Decret

Data 22-01-2021 Número DEC/76/2021

Ajuntament de Caldes de Montbui Tauler electrònic

(2)

8. L’aspirant EDO GP, en data 5 de gener de 2021, dins el període d’esmenes, mitjançant registre d’entrada E/89/2021, aporta sol·licitud específica signada.

9. L’aspirant MAÑA AD, en data 11 de gener de 2021, dins el període d’esmenes, mitjançant registre d’entrada E/269/2021, aporta certificat suficiència de català.

10. L’aspirant LOPEZ PS, en data 19 de gener de 2021, dins el període d’esmenes, mitjançant registre d’entrada E/693/2021, aporta sol·licitud específica signada i DNI.

11. Per un error administratiu l’aspirant GUTIERREZ RS, no constava a la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, tot i haver presentat correctament dins el termini de presentació de sol·licituds la documentació per prendre part del procés selectiu.

12. En data 21-01-2021, el senyor Antoni Jesus Campelo Rodriguez, Tècnic d'Administració General, ha emès un informe jurídic.

13. L’expedient se sotmet a fiscalització per intervenció.

Fonaments de dret

- Articles 10, 55 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. - Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

- Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

- Decret 214/1990, de 30 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública.

- Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. - Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018.

- Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals han d’ajustar-se els procediments de selecció dels funcionaris de l’administració local.

- Aquestes Bases Reguladores.

(3)

Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,

RESOLC:

Primer. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la

constitució d’una borsa de treball d’Administratiu/va, corresponent a la convocatòria amb número d’expedient 6535/2020.

Aspirants admesos/es

ASPIRANT PROVA DE CATALÀ

ALCALDE MA Exempt/a ALDEA FN Exempt/a AMAYA RN Exempt/a AMILL CQ Exempt/a ARNAU CE Exempt/a BLANCH RN Exempt/a BRULL CT Exempt/a BUSQUETS GE Exempt/a CALVILLO LJ Exempt/a

CANALS MMI Exempt/a

CHALAUX LC Exempt/a

CHIQUERO QD Exempt/a

COLETO CJM Exempt/a

CRESPO DM Exempt/a

DE PEROSANZ AAI Exempt/a

DIAZ SE Exempt/a

DIEGUEZ HMJ Exempt/a

EDO GP Exempt/a

EL JAI ERFZ Exempt/a

FUENTES LA Exempt/a GARCIA AM Exempt/a GARCIA BN Exempt/a GARCIA MR Exempt/a GARRIGA RA Exempt/a GARROSET CJ Exempt/a GERMA VM Exempt/a GONZALEZ CB Exempt/a GONZALEZ RA Exempt/a GONZALEZ VM Exempt/a GUTIERREZ RS Exempt/a IRANZO CI Exempt/a

(4)

LOPEZ PS Exempt/a MADRID ML Exempt/a MAÑA AD Exempt/a MARTIN SG Exempt/a MARTINEZ GG Exempt/a MARTINEZ LM Exempt/a

MORAL SJA Exempt/a

MORALES OS Exempt/a MORENO PX Exempt/a MUÑOZ SR Exempt/a NAVARRO JE Exempt/a NUÑEZ DM Exempt/a OLIVERAS DM Exempt/a ORENES NL Exempt/a PANADERO CMC Exempt/a PEREZ LY Prova de català

PICO MV Exempt/a

PLANELL GMC Prova de català PORTILLO LL Exempt/a

PRATS LRM Exempt/a

RASCON AMD Exempt/a

RECIO MA Exempt/a

REINA LML Exempt/a

RICO CF Exempt/a

RIZO CD Exempt/a

RODRIGUEZ FV Exempt/a ROSSI L Prova de català

RUIZ HJM Exempt/a RUIZ AE Exempt/a SALA FM Exempt/a SANCHEZ OA Exempt/a SATORRES AM Exempt/a SAUMOY GJ Exempt/a SIMON RM Exempt/a SOLEY JL Exempt/a TRESSERRAS HRM Exempt/a VAZQUEZ PA Prova de català

VICENTE GZ Exempt/a

VILASECA GJ Exempt/a VILLALBA CI Exempt/a VIZCAINO LM Exempt/a

(5)

Aspirants exclosos/es

ASPIRANT PROVA DE CATALÀ MOTIU DE L’EXCLUSIÓ

FIGUEROA RR Prova de català Manca sol·licitud específica signada, DNI i titulació requerida GARCIA FR Prova de català Manca sol·licitud específica signada, DNI i titulació requerida POSADA CM Exempt/a Manca sol·licitud específica signada

REYES CSJ Prova de català Manca titulació requerida

RODRIGUEZ DS Exempt/a Manca sol·licitud específica signada SANCHEZ GC Exempt/a Manca sol·licitud específica signada

SANZ RAM Prova de català Manca DNI, curriculum vitae i titulació requerida VALL BL Exempt/a Manca sol·licitud específica signada

YUSTE PS Prova de català Manca DNI, curriculum vitae i titulació requerida

Segon. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona. Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.

F_GRPFIRMA_ALCALDE/SSA Signat digitalment per:

Alcalde

Isidre Pineda Moncusí 22-01-2021 12:45

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :