Estructures d'edificació

Texto completo

(1)

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura Altres: Lorente Monleón, Sandokán

Yubero Cambra, Eduardo Responsable: Lorente Monleón, Sandokán Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

753 - TA - Departament de Tecnologia de l'Arquitectura 2018

MÀSTER UNIVERSITARI EN CONSTRUCCIÓ AVANÇADA EN L'EDIFICACIÓ (Pla 2014). (Unitat docent Obligatòria)

5 Idiomes docència: Català, Castellà Titulació:

Professorat

Bàsiques:

2. CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

3. CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi. 4. CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

5. CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les Capacitats prèvies

L?estudiant ha de tenir coneixements bàsics de càlcul d?estructures; principalment, ha de ser capaç de: - Obtenir les sol·licitacions en una secció qualsevol d?una estructura, tant isostàtica com hiperestàtica. - Formular les lleis de sol·licitacions d?una barra i dibuixar-ne els diagrames corresponents.

- Dimensionar i comprovar elements de formigó armat. - Dimensionar i comprovar elements d?acer laminat. - Conèixer la classificació dels sòls.

Horari: Sandokán Lorente Monleón: divendres de 11 a 12 i de 14:30 a 15:30. Eduardo Yubero Cambra: divendres de 18:30 a 19:30.

(2)

En acabar l?assignatura, l?estudiant o estudianta ha de ser capaç de: - Proposar i predimensionar un reforç actiu amb armadura posttesada.

- Comprovar l?acompliment dels estats límit últims i de servei d?una estructura de fusta.

- Comprovar l?acompliment dels estats límit últims i de servei d?una estructura a base de murs de fàbrica. - Analitzar el comportament del terreny de fonamentació d?una estructura d?edificació.

- Analitzar el comportament d?una estructura d?edificació front l?acció sísmica Transversals:

11. CG1 - Dotar l'estudiant de la capacitat per aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes complexos en qualsevol sector de l'edificació .

12. CG3 - Capacitar i habilitar a l'estudiant en l'ús d'eines pròpies de les activitats de recerca, com poden ser l'anàlisi i tractament de dades, així com la metodologia i tècniques d'investigació .

9. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la

responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

10. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 125h Hores grup gran: Hores grup mitjà: Hores grup petit:

Hores activitats dirigides: Hores aprenentatge autònom:

17h 30m 5h 5h 7h 30m 90h 14.00% 4.00% 4.00% 6.00% 72.00% Hores totals de dedicació de l'estudiantat

Classe magistral: exposició de coneixements per part del professorat.

Classe expositiva participativa: organitzada a partir de l'exposició del professorat i la participació dels estudiants al voltant de preguntes o temes suggerits pel professorat.

Tutories i consultes: supervisió del treball de l'estudiant.

Orientació de treballs i pràctiques autònomes: resolució d'exercicis a l'aula; presentació a l'aula d'una activitat realitzada individualment o en grups reduïts.

Proves d'avaluació: es tracta de la realització d'activitats d'avaluació escrites, presencials i individuals. Metodologies docents

(3)

C1 ESTRUCTURES POSTESADES

C2 ESTRUCTURES DE FUSTA

Dedicació: 26h Dedicació: 24h 45m Grup gran/Teoria: 4h Grup mitjà/Pràctiques: 2h Activitats dirigides: 2h Aprenentatge autònom: 18h Grup gran/Teoria: 4h Grup mitjà/Pràctiques: 2h Activitats dirigides: 0h 45m Aprenentatge autònom: 18h En aquest contingut es treballa:

- Concepte de pretesatge, tipus, efecte estructural, aplicacions.

- Pretesatge amb armadura posttesada: components, traçat de l?armadura activa, predimensionat de la força de tesat, pèrdues de la força de tesat, allargament de l?armadura activa.

En aquest contingut es treballa:

- Característiques resistents de la fusta: classe resistent, valors característics i valors de càlcul. - Comprovació de seccions, estabilitat i deformacions.

- Comprovació en situació de incendi. - Tipologies estructurals i unions. Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Es duen a terme les activitats 1 i 4 que corresponen a la presentació oral d?un treball realitzat en grup i la prova d?avaluació final.

Es duen a terme les activitats 2 i 4 que corresponen a una prova d?avaluació continuada i la prova d?avaluació final.

Objectius específics:

Objectius específics:

Proposar i predimensionar un reforç actiu amb armadura posttesada.

(4)

C3 ESTRUCTURES DE FÀBRICA

C4 MECÀNICA DE SÒLS

Dedicació: 24h 45m Dedicació: 25h 30m Grup gran/Teoria: 4h Grup mitjà/Pràctiques: 2h Activitats dirigides: 0h 45m Aprenentatge autònom: 18h Grup gran/Teoria: 4h Grup mitjà/Pràctiques: 2h Activitats dirigides: 1h 30m Aprenentatge autònom: 18h En aquest contingut es treballa:

- Característiques resistents de les fàbriques.

- Estructures a base de murs de fàbrica: esquema resistent, mètodes d?anàlisi i determinació d?esforços, comprovació de la seva capacitat portant.

En aquest contingut es treballa: - Influència de l?aigua en els sòls.

- Compressibilitat i teoria de la consolidació. - Càlcul d?assentaments.

- Empenta lateral del terreny. Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Es duen a terme les activitats 2 i 4 que corresponen a una prova d?avaluació continuada i la prova d?avaluació final.

Es duen a terme les activitats 3 i 4 que corresponen a la resolució d?un exercici pràctic i la prova d?avaluació final.

Objectius específics:

Objectius específics:

Comprovar l?acompliment dels estats límit últims i de servei d?una estructura a base de murs de fàbrica.

(5)

C5 COMPORTAMENT SÍSMIC D?ESTRUCTURES

Dedicació: 24h

Grup gran/Teoria: 4h Grup mitjà/Pràctiques: 2h Aprenentatge autònom: 18h

En aquest contingut es treballa:

- Conceptes bàsics de dinàmica estructural: acció dinàmica; estructures i models estructurals; modelització dinàmica.

- Anàlisi modal espectral: modes de vibració, espectre de resposta, acceleració i desplaçaments màxims, forces estàtiques equivalents, massa modal efectiva, tallant en la base, resposta màxima total.

Descripció:

Activitats vinculades:

Es duu a terme l?activitat 4 que correspon a la prova d?avaluació final. Objectius específics:

(6)

Planificació d'activitats

A1 TREBALL EN GRUP

A2 PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA

Descripció:

Descripció:

El treball consisteix en resoldre un exercici pràctic relacionat amb el contingut 1.

Aquest treball es realitza en grups reduïts, de 3 estudiants com a màxim, fora de l?aula (treball autònom). Es fixa un dia, fora de l?horari establert, per a presentar oralment el treball realitzat, els resultats i les conclusions per part de cada grup.

Prova individual i presencial.

Consisteix en un exercici teòric-pràctic que recull els objectius d'aprenentatge dels continguts 2 i 3. Temps màxim disponible: 90 minuts.

Material de suport:

Material de suport: Enunciat del treball.

Resum del tema, disponible a Atenea.

Bibliografia bàsica corresponent al contingut 1.

Enunciat de la prova.

Resum dels continguts 2 i 3, disponible a Atenea. Bibliografia bàsica corresponent als continguts 2 i 3.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació: 1 còpia del treball en suport paper, per grup.

Presentació oral del treball, els resultats i les conclusions. Temps màxim 12 minuts. Tots els membres del grup han de intervenir en l'exposició oral.

Aquesta activitat es qualifica sobre 10 punts (5 punts el treball imprès i 5 punts l'exposició oral) i té un pes del 20% en la qualificació final del curs.

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

- Proposar i predimensionar un reforç actiu amb armadura posttesada.

Grup mitjà/Pràctiques: 1h Activitats dirigides: 2h Aprenentatge autònom: 18h Activitats dirigides: 1h 30m Grup mitjà/Pràctiques: 2h Aprenentatge autònom: 27h Dedicació: 21h Dedicació: 30h 30m

(7)

A3 EXERCICI PRÀCTIC

A4 PROVA D'AVALUACIÓ FINAL

Descripció:

Descripció:

Resolució d'un exercici pràctic que recull els objectius d'aprenentatge del contingut 4. Realització individual i presencial fora de l'horari establert (horari d'activitats dirigides). Temps màxim disponible: 90 minuts.

Prova individual i presencial.

Exercici teòric-pràctic que recull els objectius d'aprenentatge de tots els continguts de l'assignatura, amb diversos apartats.

Inclou tant aspectes d'aplicació pràctica com aspectes relacionats amb la comprensió dels conceptes teòrics. Temps màxim disponible: 120 minuts.

Material de suport:

Material de suport: Enunciat de l'exercici.

Resum del contingut 4, disponible a Atenea. Bibliografia bàsica corresponent al contingut 4.

Enunciat de la prova.

Apunts, bibliografia i formularis que porti l'estudiant.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació: Exercici resolt.

Aquesta activitat es qualifica sobre 10 punts i té un pes del 20% en la qualificació final del curs.

Resolució de la prova, manuscrita.

Aquesta activitat es qualifica sobre 10 punts i té un pes del 40% en la qualificació final del curs. Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

- Analitzar el comportament del terreny de fonamentació d?una estructura d?edificació. Grup mitjà/Pràctiques: 1h Activitats dirigides: 1h 30m Aprenentatge autònom: 18h Grup mitjà/Pràctiques: 2h Aprenentatge autònom: 27h Dedicació: 20h 30m Dedicació: 29h

(8)

La qualificació final és igual a la mitjana ponderada de les qualificacions parcials, segons la següent expressió: Nfinal = 0,2 A1 + 0,2 A2 + 0,2 A3 + 0,4 A4

Les dates previstes per a la realització de cada activitat són: A1 (Presentació oral de treball en grup): setmana 4

A2 (prova d'avaluació, individual i presencial): setmana 11 A3 (Exercici pràctic, individual i presencial): setmana 7

A4 (Prova d'avaluació Final, individual i presencial): 19 de gener de 2015 (segons calendari establert per la EPSEB) L'estudiant que no realitzi la Prova Final serà qualificat amb un NP (No Presentado).

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

(9)

Bàsica:

Complementària:

Jiménez Salas, José A. ; Justo Alpañes, José L. de. Geotecnia y cimientos. Madrid: Rueda, 1971-1980.

Ramón Argüelles Álvarez, ... [et al.]. Estructuras de madera : bases de cálculo. Madrid: AITIM, 2013. ISBN 9788487381447. Barbat, Álex H. ; Oller, S. ; Vielma, J. C. Cálculo y diseño sismorresistente de edificios : aplicación de la norma NCSE-02. Barcelona: CIMNE, 2005. ISBN 8495999897.

Murcia Vela, Juan ; Antonio, Aguado ; Marí Bernat, Antonio R. Hormigón armado y pretensado. Barcelona: Edicions UPC, 1993.

Marí Bernat, Antonio R ... [et al.]. Formigó armat i pretensat : exercicis curts de bases de càlcul i estats límits, adaptat a la instrucció EHE-08. 2a ed. Barcelona: Edicions UPC, 2009. ISBN 9788498803907.

Argüelles Álvarez, Ramón; Arriaga Martitegui, Francisco ; Martínez Calleja, Juan José. Estructuras de madera : diseño y cálculo. 2a ed. Madrid: AITIM, 2000. ISBN 8487381170.

Arriaga Martitegui, Francisco ...[et al.]. Intervención en estructuras de madera. Madrid: AITIM, 2002. ISBN 8487381243. Rodríguez Ortiz, José María ; Serra Gesta, Jesús ; Oteo Mazo, Carlos. Curso aplicado de cimentaciones. 7a ed. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1996. ISBN 8485572378.

Costet, J. Curso práctico de mecánica de suelos. Barcelona: Omega, 1975. ISBN 8428204039.

Bozzo, Luis M. ; Barbat, Alex H. Diseño sismorresistente de edificios : técnicas convencionales y avanzadas. Barcelona: Reverté, 1999. ISBN 8429120114.

Hendry, Arnold W. ; Sinha, Bhek Pati ; Davies, S. R. Design of masonry structures. 3rd ed. London [etc.]: E & F Spoon, 1997. ISBN 0419215603.

Hendry, Arnold W. ; Khalaf, F. M. Masonry wall construction. London [etc.]: Spon Press, 2001. ISBN 0415232821. Instituto de la Construcción y del Cemento "Eduardo Torroja". P.I.E.T. 70 : prescripciones del Instituto Eduardo Torroja : obras de fábrica. Madrid: IETcc, 1971.

Norma de construcción sismorresistente : NCSE-02. Madrid: Liteam, 2002. ISBN 8495596350.

Espanya. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Documento básico SE-AE : seguridad estructural, acciones en la edificación. Madrid: Ministerio de Fomento. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 2009.

Espanya. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Documento básico SE-C : seguridad estructural, cimientos. Madrid: Ministerio de Fomento. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 2009.

Espanya. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. Documento básico SE-M : seguridad estructural, madera. Madrid: Ministerio de Fomento. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 2009.

Espanya. Ministerio de Fomento. EHE-08 : instrucción de Hormigón Estructural : con comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del Hormigón. 2ª ed. Madrid: Ministerio de Fomento, Secretaría General Técnica, 2009. ISBN 9788449808302.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :