FÍSICA I QUÍMICA ESO

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Seguiu-nos a::

C101419

Un espai on aprendre i ensenyar els millors continguts educatius amb les eines més innovadores: •Senzill: Dissenyat perquè sigui intuïtiu i fàcil de manejar.

Versàtil: Pensat per treballar amb, i també sense, connexió a Internet gràcies a les sevesapps. •Multidispositiu: Adaptat a tots els dispositius i sistemes operatius.

Accessible: Des dels principalsLMSi ambpluginsespecífics per a Moodle. •Amb traçabilitat: Permet fer el seguiment personalitzat de les activitats

que ha fet l’alumnat.

Contrastat: Adoptat per més de 1 500 centres educatius de referència i utilizat diàriament per més de 75 000 professors i alumnes.

EduBook per a Moodle

Vicens Vives ha desenvolupat5 pluginsque fan ús del protocol LTI perquè la integració d’EduBook a Moodle sigui àgil, ràpida i senzilla. Aquests nouspluginspermeten:

•La importació automàtica de cursos. •L’assignació automàtica de llicències.

•La sincronització automàtica de qualificacions. •La integració amb tauletes,web idesktop.

, l’entorn digital de Vicens Vives

Tots els recursos d’EduBook, adaptats a la pissarra digital i en mode offline

EduBook PDI permetprojectarqualsevol apartat del llibre de text,reproduircontinguts multimèdia,resoldre activitats

a la PDI i accedir alsrecursos del professorat. Tot això, des d’un únicsitei sense necessitat de connexió a internet. EduBook PDI, una infinitat de possibilitats i avantatges:

Recursos per al professorat: Consultar la guia didàctica, les propostes curriculars, els recursos per a l’atenció a la diversitat i les avaluacions. •Activitats interactives: Projectar i resoldre les activitats obertes i

auto-correctives d’EduBook sense necessitat de connexió.

EduBook a la PDI: Accedir a tot el contingut d’EduBook en mode offline. •Galeria multimèdia: Reproduir les imatges, animacions, àudios, vídeos

i mapes interactius del llibre a la PDI.

En online: Millorar l’experiència educativa amb EduBook online i amb tots els recursos de qualitat que ofereix la xarxa educativa Tiching.

FÍSICA I

QUÍMICA

ESO

Assolir l’excel·lència

E

lsdiv ersos materials delpr ojecte Aula 3D pera Física iQ uímica al’ Edu cac ió Secundària (FiQ 2,F iQ3 iF iQ4) estanadaptats alnou currículum ipos sibiliten laresolució detots els estàndar ds proposats enaquest currículumper acada nivell educatiuen quès’impar teix aquestamat èria. L’apr enentatge segueixuna seqüenciaciógr adual desdel segon curs del’ ESO is’han tinguten compt eles compet ències clau ,de manera ques’ha adequatel desenvolupament delsc ontinguts alsint eres sos,a lesmotiv acions i a la capacitat d’abstr

acció decada edat. A FiQ espr epara l’alumnat perquè sàpiga cer carinf ormació ipr oces sar-la, perquè siguica-paçde compr ovar hipòtesis, crear opinionsar gumentadesi perquè puguiestabl irc onclusions. L’apr enentatge és actiu i cons tructiu .

FÍSICA I

QUÍMICA

ESO

Assolir l’excel·lència

Project

e

Aula

3D

de

Física

iQuímica

ILLES BALEARS

Continguts,

compet

ènciesi

estàndar

ds

Inter conne xióentr el’ aprenentat ge dec ontinguts iel desenvolupament dec ompetències .

Prioritz acióde les compet ències .

Conting utsint errelacionats ambles activitatsque compar teix enla tipologiade lespàgines: ✔ Expositiv es

, que poden ser de síntesi, documents,gr àfics,d’ ampliació,e tc. ✔ De cons trucció ,que podenser d’ampliació ,de descober tade nousc ontinguts,de coneix ementde l’ent orn, derelació entre ciènciai societato d’anàlisi iopinió .

Assoliment dels estàndar dsd’ aprenentat ge .

Activitats

TIC

Ampliaa laXar xa .R ecursos multimèdiaper completar lese xplicacionso realitz armés activitatsa lax arxa.

Pos sibilitatde resoldr eonline lamajoria deles activitatsa EduBook . Les activitats podeninclour e compet ències ques’indiquen ambels símbols : Comunicació lingüística Compet ènciamat emàticai compet ències bàsiquesen ciènciesi tecnologia (en aquests llibres noméss’indica lac ompetència mat em àtic aper quèles deciències i tecnologia sónles pròpies del’ àrea) Aprendr ea aprendr e Consciència ie xpres sionscultur als Sentitd’iniciativ ai esperitempr enedor Compet ènciessocials icíviques Compet ènciadigital Les activitats estanclas sificadesseg onsla tipologia is’indiquen ambun color difer ent: Conèix er: aquestes activitatssón imprescindibles perquè elsalumnes en treballin directament elc ontingut. Aplicar: aquestes activitatsrelacionen el contingut quehan treballat ambels coneix ementspr evis del’ alumnei amb l’ent orn,és ad ir,que treballen ambel cont ext. Raonar: aquestes activitatstenen com a objectiuque l’alumne refle xioni,e xpliquii raoni elsper quèsde lesse ves respost es.

Activitats

compet

encials

Activitats

d’av

aluaciód’

estàndar

ds

Les activitatsamb elsímbol permeten conèix erel grau d’as solimentdels estàndards.

Presentació

entr

esformats

Presentació en paper i EduBook (online io ffline).

ILLES BALEARS

(2)

Seguiu-nos a:: C101419 Unespai onapr endre iensen yar elsmillor sc ontingutseducatius ambles einesmés innovador es: s Senzill :Dis senyat perquè siguiintuïtiu ifàcil demanejar . s Ver sàtil :P ensatper treballa ramb ,i tambésense, conn exió aInt ernetgr àciesa lesse ves apps . s Multidispositiu :A daptata tots elsdispositius isist emesoper atius. s Acc essible :De sdels principals LMS iamb plugins específicsper aMoodle. s Ambtr açabilitat :P ermetfer elseguiment personalitz atde lesactivitats queha fet l’alumnat. s Contr astat :A doptatper mésde 1500 centr eseducatius deref erència iutiliz atdiàriament permés de 75 000pr ofes sors ialumnes.

EduBook per a Moodle

Vic ensV ives hade senv olupat 5plugins quefan úsdel prot ocol LTI per què lain tegr aci ó

d’EduBook a Moodle sigui àgil, r àpidai senzilla.A questsnous plugins permeten: s Laimpor tacióaut omàtica decur sos. s L’as signació automàtica dellic ències. s Lasincr onització automàtica dequalificacions. s Laint egració ambtaulet es, web i desktop .

, l’ent

orndigital

deV

icens V

ives

T ots els r

ecursos d’

EduBook, adaptats a la pis

sarra digital i en

mode offline

EduBoo kPDI permet projectar qualse vol aparta tdel llibre de text, repr oduir contingu tsmu ltimèdia, resoldr eactivitat s ala PDIi accedir als recur sos del p rof essor at .T otai xò, desd’ un únic site isense neces sitatde conn exi óa int ernet. EduBook PDI,una infinitatde possibilitats ia vantat ges: s Recur sosper alpr ofes sorat :C onsultarla guiadidàctica, lespr opostes curricular s,els recur sosper al’ atenció ala diver sitati lesa valuacions. s Activitats inter actives :P rojectar iresoldr eles activitatsober tes iaut o-corr ectives d’EduBook sensenec essitat dec onnexió . s EduBoo ka laPDI :A ccedir atot elc ontingutd’ EduBook enmode offline. s Galeriamultimèdia :R eproduir lesimat ges, animacions,àudios, vídeos imapes inter actiusdel llibre ala PDI. s En online :Millo rar l’experiència educativa ambE duBook onlinei ambtots els recur sosde qualitatque ofer eixla xar xa educativa Tiching.

FÍSICA

I

QUÍMICA

ESO

Assolir l’excel·lència

E

ls diversos materials del projecteAula 3Dper aFísica i Químicaa l’Educació Secundària (FiQ 2, FiQ 3 i FiQ 4) estan adaptats al noucurrículumi possibiliten la resolució de tots els

estàndardsproposats en aquest currículum per a cada nivell educatiu en què s’imparteix

aquesta matèria.

L’aprenentatge segueix unaseqüenciació gradualdes del segon curs de l’ESO i s’han tingut en compte lescompetències clau, de manera que s’ha adequat el desenvolupament dels continguts als interessos, a les motivacions i a la capacitat d’abstracció de cada edat.

A FiQ es prepara l’alumnat perquè sàpiga cercar informació i processar-la, perquè sigui ca-paç de comprovar hipòtesis, crear opinions argumentades i perquè pugui establir conclusions. L’aprenentatge ésactiu iconstructiu.

FÍSICA I

QUÍMICA

ESO

Assolir l’excel·lència

Projecte

Aula

3D

de

Física i Química

ILLES BALEARS

Continguts, competències i estàndards

sInterconnexió entre l’aprenentatge de continguts i eldesenvolupament de competències.

sPriorització de lescompetències.

sContinguts interrelacionatsamb les activitats que comparteixen la tipologia de les pàgines:

Expositives, que poden ser de síntesi, documents, gràfics, d’ampliació, etc.

✔ Deconstrucció, que poden ser d’ampliació, de descoberta de nous continguts, de

coneixement de l’entorn, de relació entre ciència i societat o d’anàlisi i opinió.

sAssoliment delsestàndards d’aprenentatge.

Activitats TIC

sAmplia a la Xarxa. Recursos multimèdia per completar les explicacions o realitzar més

activitats a la xarxa.

sPossibilitat de resoldre online la majoria de les activitats aEduBook.

Lesactivitatspoden inclourecompetències

que s’indiquen amb elssímbols: Comunicació lingüística

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciències i tecnologia(en aquests llibres només s’indica la competència matemàtica perquè les de ciències i tecnologia són les pròpies de l’àrea)

Aprendre a aprendre

Consciència i expressions culturals Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Competències socials i cíviques Competència digital

Lesactivitatsestan classificades segons la

tipologiai s’indiquen amb un color diferent:

Conèixer:aquestes activitats són

imprescindibles perquè els alumnes en treballin directament el contingut.

Aplicar:aquestes activitats relacionen el

contingut que han treballat amb els coneixements previs de l’alumne i amb l’entorn, és a dir, que treballen amb el context.

Raonar:aquestes activitats tenen com a objectiu que l’alumne reflexioni, expliqui i raoni els perquès de les seves respostes.

Activitats competencials

Activitats d’avaluació d’estàndards

sLes activitats amb el símbol permeten conèixer el grau d’assoliment dels estàndards.

Presentació en tres formats

sPresentació enpaper iEduBook (online i offline).

(3)

Seguiu-nos a:: C101419 Unespai onapr endre iensen yar elsmillor sc ontingutseducatius ambles einesmés innovador es: s Senzill :Dis senyat perquè siguiintuïtiu ifàcil demanejar . s Ver sàtil :P ensatper treballa ramb ,i tambésense, conn exió aInt ernetgr àciesa lesse ves apps . s Multidispositiu :A daptata tots elsdispositius isist emesoper atius. s Acc essible :De sdels principals LMS iamb plugins específicsper aMoodle. s Ambtr açabilitat :P ermetfer elseguiment personalitz atde lesactivitats queha fet l’alumnat. s Contr astat :A doptatper mésde 1500 centr eseducatius deref erència iutiliz atdiàriament permés de 75 000pr ofes sors ialumnes.

EduBook per a Moodle

Vic ensV ives hade senv olupat 5plugins quefan úsdel prot ocol LTI per què lain tegr aci ó

d’EduBook a Moodle sigui àgil, r àpidai senzilla.A questsnous plugins permeten: s Laimpor tacióaut omàtica decur sos. s L’as signació automàtica dellic ències. s Lasincr onització automàtica dequalificacions. s Laint egració ambtaulet es, web i desktop .

, l’ent

orndigital

deV

icens V

ives

T ots els r

ecursos d’

EduBook, adaptats a la pis

sarra digital i en

mode offline

EduBoo kPDI permet projectar qualse vol aparta tdel llibre de text, repr oduir contingu tsmu ltimèdia, resoldr eactivitat s ala PDIi accedir als recur sos del p rof essor at .T otai xò, desd’ un únic site isense neces sitatde conn exi óa int ernet. EduBook PDI,una infinitatde possibilitats ia vantat ges: s Recur sosper alpr ofes sorat :C onsultarla guiadidàctica, lespr opostes curricular s,els recur sosper al’ atenció ala diver sitati lesa valuacions. s Activitats inter actives :P rojectar iresoldr eles activitatsober tes iaut o-corr ectives d’EduBook sensenec essitat dec onnexió . s EduBoo ka laPDI :A ccedir atot elc ontingutd’ EduBook enmode offline. s Galeriamultimèdia :R eproduir lesimat ges, animacions,àudios, vídeos imapes inter actiusdel llibre ala PDI. s En online :Millo rar l’experiència educativa ambE duBookonline iamb tots els recur sosde qualitatque ofer eixla xar xa educativa Tiching.

FÕSICA

I

MICA

QUÕ

ESO

Assolir líexcel∑

lËncia

E

ls diversos materials del projecteAula 3Dper aFísica i Químicaa l’Educació Secundària

(FiQ 2, FiQ 3 i FiQ 4) estan adaptats al noucurrículumi possibiliten la resolució de tots els

estàndardsproposats en aquest currículum per a cada nivell educatiu en què s’imparteix

aquesta matèria.

L’aprenentatge segueix unaseqüenciació gradualdes del segon curs de l’ESO i s’han tingut en

compte lescompetències clau, de manera que s’ha adequat el desenvolupament dels continguts

als interessos, a les motivacions i a la capacitat d’abstracció de cada edat.

A FiQ es prepara l’alumnat perquè sàpiga cercar informació i processar-la, perquè sigui

ca-paç de comprovar hipòtesis, crear opinions argumentades i perquè pugui establir conclusions.

L’aprenentatge ésactiu iconstructiu.

FÕ SICA I

QUÕ MICA

ESO

Assolir lí excel∑ lË ncia

Projecte

Aula

3D

de

Física i Química

ILLES BALEARS

Continguts, competències i estàndards

sInterconnexió entre l’aprenentatge de continguts i eldesenvolupament de competències.

sPriorització de lescompetències.

sContinguts interrelacionatsamb les activitats que comparteixen la tipologia de les pàgines:

Expositives, que poden ser de síntesi, documents, gràfics, d’ampliació, etc.

✔ Deconstrucció, que poden ser d’ampliació, de descoberta de nous continguts, de

coneixement de l’entorn, de relació entre ciència i societat o d’anàlisi i opinió.

sAssoliment delsestàndards d’aprenentatge.

Activitats TIC

sAmplia a la Xarxa. Recursos multimèdia per completar les explicacions o realitzar més

activitats a la xarxa.

sPossibilitat de resoldre online la majoria de les activitats aEduBook.

Lesactivitatspoden inclourecompetències

que s’indiquen amb elssímbols:

Comunicació lingüística

Competència matemàtica i competències

bàsiques en ciències i tecnologia(en aquests

llibres només s’indica la competència matemàtica perquè les de ciències i tecnologia són les pròpies de l’àrea)

Aprendre a aprendre

Consciència i expressions culturals Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Competències socials i cíviques Competència digital

Lesactivitatsestan classificades segons la

tipologiai s’indiquen amb un color diferent:

Conèixer:aquestes activitats són

imprescindibles perquè els alumnes en treballin directament el contingut.

Aplicar:aquestes activitats relacionen el contingut que han treballat amb els coneixements previs de l’alumne i amb l’entorn, és a dir, que treballen amb el context.

Raonar:aquestes activitats tenen com a objectiu que l’alumne reflexioni, expliqui i raoni els perquès de les seves respostes.

Activitats competencials

Activitats d’avaluació d’estàndards

sLes activitats amb el símbol permeten conèixer el grau d’assoliment dels estàndards.

Presentació en tres formats

sPresentació enpaper iEduBook (online i offline).

(4)

QUART CURS

TERCER CURS

Novetat

FiQ

FÍSICA I QUÍMICA

SEGON CURS

1.La matèria i la seva mesura QUÍMICA

2.Estats de la matèria 3.Mescles

4.Elements i composts químics 5.Estructura de la matèria 6.Transformació de la matèria FÍSICA

7.Forces 8.El moviment

9.Forces elèctriques i magnètiques 10.Energia i treball

11.Calor i temperatura 12.Obtenció i consum d’energia

FiQ 2 Illes Balears ·ISBN: 978-84-682-3783-1

AUTORS:

QUÍMICA À. Fontanet Rodríguez Catedràtic de Física i Química d’IES FÍSICA

M. J. Martínez de Murguía Larrechi Catedràtica de Física i Química d’IES AUTORS:

QUÍMICA À. Fontanet Rodríguez Catedràtic de Física i Química d’IES FÍSICA

M. J. Martínez de Murguía Larrechi Catedràtica de Física i Química d’IES

AUTORS:

QUÍMICA À. Fontanet Rodríguez Catedràtic de Física i Química d’IES FÍSICA

M. J. Martínez de Murguía Larrechi Catedràtica de Física i Química d’IES

FiQ 3 Illes Balears ·ISBN: 978-84-682-3113-6

FiQ 4 Illes Balears ·ISBN: 978-84-682-3785-5

1.El treball científic QUÍMICA

2.La matèria

3.Substàncies pures i mescles 4.Teoria atòmica 5.Estructura de la matèria 6.Reaccions químiques 7.Estequiometria

8.Química, tecnologia i societat FÍSICA 9.Energia 10.Càrrega elèctrica 11.Corrent elèctric 12.Electromagnetisme Taula periòdica 1.El mètode científic QUÍMICA

2.Taula periòdica dels elements 3.Enllaç químic

4.El llenguatge de la Química 5.La reacció química 6.Composts del carboni FÍSICA 7.El moviment 8.Forces. Equilibri 9.La força i el moviment 10.Gravitació Universal 11.Pressió

12.Treball, energia i calor Taula periòdica

Annex matemàtic

ESO

Novetat

(5)

Seguiu-nos a::

C101419

Un espai on aprendre i ensenyar els millors continguts educatius amb les eines més innovadores:

sSenzill: Dissenyat perquè sigui intuïtiu i fàcil de manejar.

sVersàtil: Pensat per treballar amb, i també sense, connexió a Internet gràcies a les sevesapps.

sMultidispositiu: Adaptat a tots els dispositius i sistemes operatius.

sAccessible: Des dels principalsLMSi ambpluginsespecífics per a Moodle.

sAmb traçabilitat: Permet fer el seguiment personalitzat de les activitats que ha fet l’alumnat.

sContrastat: Adoptat per més de 1 500 centres educatius de referència i utilizat diàriament per més de 75 000 professors i alumnes.

EduBook per a Moodle

Vicens Vives ha desenvolupat5 pluginsque fan ús del protocol LTI perquè la integració d’EduBook a Moodle sigui àgil, ràpida i senzilla. Aquests nouspluginspermeten:

sLa importació automàtica de cursos.

sL’assignació automàtica de llicències.

sLa sincronització automàtica de qualificacions.

sLa integració amb tauletes,web idesktop.

, l’entorn digital de Vicens Vives

Tots els recursos d’EduBook, adaptats a la pissarra digital i en mode offline

EduBook PDI permetprojectarqualsevol apartat del llibre de text,reproduircontinguts multimèdia,resoldre activitats

a la PDI i accedir alsrecursos del professorat. Tot això, des d’un únicsitei sense necessitat de connexió a internet. EduBook PDI, una infinitat de possibilitats i avantatges:

sRecursos per al professorat: Consultar la guia didàctica, les propostes curriculars, els recursos per a l’atenció a la diversitat i les avaluacions.

sActivitats interactives: Projectar i resoldre les activitats obertes i auto-correctives d’EduBook sense necessitat de connexió.

sEduBook a la PDI: Accedir a tot el contingut d’EduBook en mode offline.

sGaleria multimèdia: Reproduir les imatges, animacions, àudios, vídeos i mapes interactius del llibre a la PDI.

sEn online: Millorar l’experiència educativa amb EduBook online i amb tots els recursos de qualitat que ofereix la xarxa educativa Tiching.

FÕ SICA I

QUÕ MICA

ESO

Assolir lí excel∑ lË ncia

E

lsdiv ersos materials delpr ojecte Aula 3D pera Física iQuímica al’ Edu cac ió Secundària (FiQ 2,F iQ3 iF iQ4) estanadaptats alnou currículum ipos sibiliten laresolució detots els estàndar ds proposats enaquest currículumper acada nivell educatiuen quès’impar teix aquestamat èria. L’apr enentatge segueixuna seqüenciaciógr adual desdel segon curs del’ ESO is’han tinguten compt eles compet ències clau ,de manera ques’ha adequatel desenvolupament dels continguts alsint eres sos,a lesmotiv acions i a la capacitat d’abstr

acció decada edat. A FiQ espr epara l’alumnat perquè sàpiga cer carinf ormació ipr oces sar-la, perquè siguica-paçde compr ovar hipòtesis, crear opinionsar gumentadesi perquè puguiestabl irc onclusions. L’apr enentatge és actiu i cons tructiu .

FÕSICA I

QUÕ

MICA

ESO

Assolir líexcel∑

lËncia

Project

e

Aula

3D

de

Física

iQuímica

ILLES BALEARS

Continguts,

compet

ènciesi

estàndar

ds

s Inter conne xióentr el’ aprenentat ge dec ontinguts iel desenvolupament dec ompetències . s Prioritz acióde les compet ències . s Conting utsint errelacionats ambles activitatsque compar teix enla tipologiade lespàgines: ✔ Expositiv es

, que poden ser de síntesi, documents,gr àfics,d’ ampliació,et c. ✔ De cons trucció ,que podenser d’ampliació ,de descober tade nousc ontinguts,de coneix ementde l’ent orn, derelació entre ciènciai societato d’anàlisi iopinió . s Assoliment dels estàndar dsd’ aprenentat ge .

Activitats

TIC

s Ampliaa laXar xa .R ecursos multimèdiaper completar lese xplicacionso realitz armés activitatsa lax arxa. s Pos sibilitatde resoldr eonline lamajoria deles activitatsa EduBook . Les activitats podeninclour e compet ències ques’indiquen ambels símb ols : Comunicació lingüística Compet ènciamat emàticai compet ències bàsiquesen ciènciesi tecnologia (en aquests llibres noméss’indica lac ompetència mat em àtic aper quèles deciències i tecnologia sónles pròpies del’ àrea) Aprendr ea aprendr e Consciència ie xpres sionscultur als Sentitd’iniciativ ai esperitempr enedor Compet ènciessocials icíviques Compet ènciadigital Les activitats estanclas sificadesseg onsla tipologia is’indiquen ambun color difer ent: Conèix er: aquestes activitatssón imprescindibles perquè elsalumnes en treballin directament elc ontingut. Aplicar: aquestes activitatsrelacionen el contingut quehan treballat ambels coneix ementspr evis del’ alumnei amb l’ent orn,és ad ir,que treballen ambel cont ext. Raonar: aquestes activitatstenen com a objectiuque l’alumne refle xioni,e xpliquii raoni elsper quèsde lesse ves respost es.

Activitats

compet

encials

Activitats

d’av

aluaciód’

estàndar

ds

s Les activitatsamb elsímbol permeten conèix erel grau d’as solimentdels estàndards.

Presentació

entr

esformats

s Presentació en paper i EduBook (online io ffline). ILLES BALEARS

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects : Física e Química