Estatuts de la Fundació Privada Mobilitat Sostenible i Segura [2007 text no oficial]

Texto completo

(1)

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA MOBIJ,ITAT SOSTENIBLE I SEGURA

CAPÍTOL!. NORMES GENERALS

Article I. Denominació

Amb Ja denominació ''FUNDACIÓ PRIVADA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA ".la Generalitat de Call!lunya, l'Ajuntaineht de Barcelona i I'Assoéiaeió pefa la Promoció del Transport Públic constitueiXen aquesta institució· social amb cÍlràctèr permanent i indefinit.

Article 2. Personalitat i capacitat

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar i, per tant, pot adquirir, posseir, administrar, alienar i gravar tota classe de béns i drets, mobles i immobles; concertar operacions creditícies i celebrar contractes; obligar-se, transigir i renunciar drets; promoure, contestar i seguir procediments judicials i administratius i exercitar accions i pretensions davant els Jutjats i Tribunals de Justícia, ordinaris i especials, els organismes i dependències de l'administració pública i qualssevol altres de l'Estat, Comunitats Autònomes, Província, Municipi i restants Co!'poracions i ens públics.

Article 3. Règim jurídic

La Fundació, amb respecte d'allò establert a les Lleis, es regirà per la voluntat dels fundadors, manifestada en aquests Estatuts i en l'escriptura de constitució, per les disposicions que en interpretació i desenvolupament d'aquella voluntat estableixi el Patronat i per la legislació que sobre la mateixa sigui dictada per la Generalitat de Catalunya.

Article 4. Domicili i àmbit territorial d'actuació

La Fundació té el seu domicili a la Rambla de Catalunya, núm. 29, 4t pis, de Barcelona, i desenvoluparà les seves activitats principalment al territori de Catalunya.

CAPÍTOL Il. FINALITATS DE LA FUNDACIÓ I DETERMINACIÓ DELS BENEFICIARIS

Article 5. Finalitats de la Fundació

(2)

09/2006

-1-'AI-'tl tXl,llJ<:iiVU 1-'AHA lJUl-lJMt:NIU:O NUIAHIAL<::;:,

7N5028455

Article 6. Beneficiaris

Els helieficis derivats de J'activitàt de la Fundàció són oberts a qualsevolcinta#o ciutadana i, en general, és beneficiari el conjunt de la societat èatalàna. En les actuacions de la Fundació que suposin la concessió d'ajuts oprestacionsde s~~is a tercers es regularan les bases que estableixin els mèrits perquè les persones fisíques o juñdiques, de forma individual, puguin rebre aquestes prestacions.

CAPiTOL

m:

RÈGIM PATRIMONIAL

Article 7. Dotació

La dotació inicial de la Fundació quedà constituïda pels béns i drets aportats a l'acte fundacional; i pot augmentaNe amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol graturt, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l'augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s'ha de notificar al Protectomt en el moment de la presentació de comptes.

Article 8. Rendes i altres ingressos

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtinguí· la Fundació s'han· de destinar al compliment dels fins fundàcionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.

Article 9. Aplicació d'altres recursos

Si la Fundació rep béns sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d'integrar-se a la dotació o han d'aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

Article lO. Increment de recursos

El Patronat procurarà el. màxim increment dels recursos de la Fundació i la més gran seguretat i estabilitat del seu patrimoni.

Article Il. Custòdia del patrimoni

En la custòdia dels béns del patrimoni de la fundació s'acompliran les següents regles: a) Els béns immobles i drets reals s'inscriuran en el Registre de la Propietat a

nom de la Fundació.

b) Els títols, valors públics o privats, de renda fixa o variable, es dipositaran a nom de la Fundació en establiment bancari amb seu a Catalunya, designat pel Patronat.

e) Els altres béns mobles, els títols de propietat, els resguards de dipòsit i d'altres documents acreditatius de drets dels que sigui titular la Fundació seran custodiats pel Patronat.

d) Tots els béns de la Fundació semn objecte d'inventari en un Llibre Registre

(3)

Article 12. Exercici econòmic

1. Els exercicis econòmics s'inicien el dia I de gener de cada any i finalitzen el 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l'exercici, el Patronat, a proposta, si s'escau, del Director General o del Comitè de Direcció, d'una manera simultània i q9e reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la F1.11ldació, ha ¡je fo11nwar l'inventari i els comptes ¡muals,

2. Els comptes

han

d'~star integrats per:

a) EI balanç de situació, en la data de tancament de l'exercici, que ha d'especificar amb claredat els béns o els elements que s'integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.

b) El compte de resultats.

e) La memòria, que ha d'incloure almenys:

Primer. El detall dels recursos procedents d'altres exercicis pendents de destinar, si escau.

Segon, Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.

Tercer. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

3. Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i signats pel secretari amb el vistiplau del president.

4. En el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació pel Patronat, els·comptes s'han de presentar al Protectorat.

CAPÍTOL IV. GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Article 13. El Patronat

I. El Patronat és l'òrgan de govern, representació i administració de la Fundació, i exercirà les seves funcions amb subjecció a l'Ordenament Jurídic i a allò que es disposa en aquests Estatuts. El Patronat pot nomenar un Director General o un Comitè de Direcció amb la composició i les facultats que resultin de l'article 21.

(4)

09/2006

-PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

7N5028456

patrons que es nomenin ho seran per un període de cinc anys, renovables p~rperío~es iguals. En el cas de patrons que siguin· persones jurídiques;· s'hauran de· coimuricar al Patronat les ·substitucions dels seus representahts quan s'escaigui/En cas que sigúi nomenat patró una persona fisica per raó del seu càrrec, aquest cessarà del càrrec de patró en el m9ment en què perdila condició .per la qual va .ser nomenat; tot i que es podrà nomenar com a nou patró a aquella altra persona que passi a ostentar aquell càrrec.

Article 14. Facultats del Patronat

El Patronat té les facultats d'adurinistració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació deia Fundació, sense més limitacions que les resultahtsdela legislació en la matèria, .i li correspon especialment:

a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d'aétes i contractes, i

davant l'administració i tercers, sense eXcepCió. Així ffiatèix, elabOnir les nomies 'i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s'estimi procedent.

b) Formular i aprovar els documents esmentats en l'article 29.2 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.

e) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d'Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer"ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties -incloses les hipotecàries o les pignoratlci~ o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar.dipòsits de

diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.

d) Donar i rebre en arrendament lmmobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.

e) Nomenar apoderats generals o especials que representin )a Fundació eu totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables;· poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions. j) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la

productivitat, segons els criteris financers i d'acord amb les circumstàncies

econòmiques i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles. g) Vetllar perquè s'acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la

destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.

h) Nomenar i cessar el membres integrants del patronat.

Totes les facultats esmentades s'entenen sense peJjudici de l'obtenció de l'autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

Article I 5. Representació

(5)

Article 16. Reunions del Patronat i convocatòria

El Patronat s'ha de reunir almenys un cop l'any i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del Presid~mt o de la majoria dels seus membres. Les . reunipns han de ser convocades pel secretari atllb un mínim d'una setmana d~antelf!Ciói queden vàlidatllent constituïdC)S quan hi concorrin ·almenys la··meitat més .un dels· seus membres;. Si el Patronat està format per un .nombre imparell de patrons les reunions quedaran vàlidatllent constituïdes quan hi concorri Ja majoria dels. patrons. ·La convocatòria· serà única.

Article 17. Forma de prendre els acords

Els acords del Patronat s'adopten per majoria simple dels patrons presents, excepte en els casos en què aquests estatuts o Ja llei exigeixin una majoria qualificada Correspon un vot a cada patró present· i no s'admeten delegaeions;•Elvot del·President té forÇa diriment en cas d'empat. De les reunions del Patronat s'aixecarà acta pel Secretari, ·la qual ha de ser aprovada en la mateixa reunió o en Ja següent. L'acta es transcriurà al corresponent llibre atllb el vist-icplau del President.

Article 18. Retribucions dels membres del Patronat

El càrrec de. patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudatllentjustificades, que l'exercici del càrrec els produeixi.

Els membres del Patronat que acompleixen tasques de direcció, de gerència o d'administració poden ser retribuïts per l'exercici d'aquestes activitats en el marc d'una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

Article 19. El President

I. El Patronat tindrà designat un President, que serà el Conseller de Polltica Territorial i Obres Públiques de Ja Generalitat de Catalunya.

2. El President té en tot moment dret a la infòrmació i té Ja facultat de presentar a la Fundació, miljartçant notificació al Patronat o, en el seu cas, al Director General o. al Comitè de Direcció, propostes que necessàriament sigui sotmeses a debat i votació d'acord en la sessió immediata del Patronat.

Article 20. El Director General i el Comitè de Direcció

I. Per tal que les seves decisions siguin executades, el Patronat podrà encarregar Ja direcció i gestió dels assumptes de l'entitat, així com l'execució dels acords del Patronat, a un Director General o, alternativatllent, a un Comitè de Direcció, sense perjudici de les delegacions que el Patronat pugui fer. El Director General o el Comitè de Direcció tenen l'obligació d'informar exhaustivatllent a cadascun dels Patrons i al President, si aquest ho sol·licita

2. En el seu cas, correspondrà al Director General, o si s'escau al Comitè de Direcció, l'execució dels acords del Patronat. Els correspon així mateix la direcció administrativa de la Fundació: dirigir el personal i portar la comptabilitat. Tenen tatllbé totes les facultats que el Patronat els delega, si per llei no són indelegables. 3. Si es constitueix un Comitè de Direcció, aquest estarà format per les persones que

(6)

09/2006

-PAPEL EXCLUSIVO PARA OOCUMENTOS NOTARIALES

7N5028457

Article 21. El Secretari

I. EL Patronat ha de designar un secretari, que pot ser patró o no set-bo. Si ili) té la condició dé patró, el secretari pot a8$istir ales reunions amb veu però seos•vot. 2. Con-ewon al recretari redactar ·I~ actes de les reunions del·· Patronat, colri tatn!Íé

estendre c.,..tificats d1aquestes l)ltimes i dels acords que s'hi prenen i de qualsevol llibre, doçUillent o antecedentde la fundació.

Article 22. EI.Conrell Asress<>r

I. E~ JJ?drà frear un CoMell A==r de caràcter con~ultiu, integrat ~en~e límit de lll•mbres. que . pod!an . s~r. nomen$ i revocats pel Patronat, . entre aquell e~ p~one~ que e~ coMiderin més adequad~ pel~ ~eu~ coneixements tècnic~ o profes~ional~ del ~ector de la mobilitat.

2. El Con~ell A~~e~sor tindrà la mi~~ió d'a~re~~orar el Patronat i donar la ~eva

opinió ~obre tot~ le~ con~ulte~ i le~ qüe~tion~ que li ~iguin sotrne~e~. El~ membre~ del CoMell Assessor podran ser convidats a assistir a les reunions del Patronat, amb dret a veu perp no· a vot, cas que no siguin patrons. El Patronat podrà aprovar un reglament de funcionament del Consell Asressor.

Article 23. El Comitè d'honor

Es podrà crear un Comitè d'honor com a òrgan de participació dels col-laboradors de la Fundació. Formaran part d'aquest Comitè, previ nomenament per part del Patronat, els representants de les persones fisiques i jurídiques que facin aportacions significatives a la Fundació. El Comitè d'honor, cas que n'hi hagi, serà informat sobre les estratègies de posta en marxa de les actuacions que es deriven dels objectius de la Fundació.

CAPÍTOL V. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 24. Modificació dels estatuts

Per modificar aquests estatuts és necessari I' acord de dues terceres parts dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l'interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l'aprovació del Protectorat.

Article 25. Fusió í escissió

Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari 1' acord de dues terceres parts dels

membres del Patronat. La fusió s'ha d'adoptar per acord motivat del Patronat de totes

les fundacions inter~ssades i requereix l'aprovació del Protectorat. L,escissió s'ha

(7)

Per extingir aquesta entitat és necessari l'acord de dues terceres parts dels membres del Patronat. L'extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s'ba d'adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l'aprovació del Protectorat.

Article 27. Efectes de l'extinció

I. L'extinció de la Fundació determina .la cessió global de tots els actius i passius, la qu¡jl · han4e dur a terme el Patr()nat i les persqnesliquidadores que es· nomenin o, si escau, el.Protectorat. Aquesta cessió global, ljll cop determinats l'actiu i el passiu, i

arn]¡ l'autoriiZ!Ició prèvia del Protectorat, es destinarà a institucions públiques de naturalesa .no fundacional que persegueixin fins d'interès general o a entitats beneficiàries de mecenatge segons el que estableix la legislació fiscal aplicable (art. 3.6 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre) o la normativa posterior que la substitueixi, que es dediquin a finalitats anàlogues a les que constitueixen el fi fundacional.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...